27.07.2013 Views

Entreprisekontrakt - Andelsboligforeningen Egegade 14

Entreprisekontrakt - Andelsboligforeningen Egegade 14

Entreprisekontrakt - Andelsboligforeningen Egegade 14

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

{

2 -3.

t

Imelfem undertegnede

ENTREPRISEKONTRAKT

Som bygherre: Andelsboligforeningen Egegade 74 - 16-

og medundertegnede

som entreprenØti Hovedstadens bygningsentreprise a/s, Greve Main 37, Greve

er d.d. indgået nærværende entreprisekontrakt om renovering af tag på

ejendommen Egegade 12 - 1,4 i København'

Aftalegrundlag:

1.1. For nærværende aftale gæ1der følqende:

a) Nærværende entreprisekontrakt.

b) Teqningerne 101, 201, 202, 2L0 og 22O dateret 16.L2.2010.

c) Beskrivelse, decembe:: 2010.

d) Rettelsesbl-ad 1 dateret 12 -01 .201-1-.

g) UdfYldce tilbudstisler.

f) AB92 i sln helLred såfremt andet ikke udtrykkeligt er aftalt

s1

L.2. I t.ilfælde af uoverensstemmefser me]lem kontrakten og de ovenfor n&vnte

afta.Leefementer, gives der forrang til bestemmelser, indeholdt i

nærværende kontrakt, forud for øvriqe aftaleeJ-ementer.

Entreprenørens forpligtelser :

2.t. EntreprenØren forpligter sig ti1 at præstere de på tegninger, i

beskrivefse og på tilbudsl-lster beskrevne ydelser på den bygherren

tilhørende ejendom.

s2

2.2. Entreprenøren forpligter sig ti1 at udføre det beskrevne arbejde,

herunder levere de fornødne materialer, arbejdslønninger, redskaberl

transporter, stitlads ink1. stilladsleje samt all-e andre ydelser for

arbejåets fuldstændige og kondj-tionsmæssig gennemfØrefse, i øvrigt i god

håndværksmæssig kvalitet .

Entreprenøren forpligter sig ti1 at aflevere det beskrevne arbejde fuldt

færdibgjort incl-. all-e arbejder som kunne forudses for at tilvejebringe

et korrekt afsfuttet byggeri som omfatter alle hoved- og biydelser.

Det påhviler entreplenØren selv at drage om.sorg for at rydde op efter

eqet arbejde. og at holde byggepladsen ryddeliq i arbejdsperioden. Dette

gælder kun vedr. entreprenØrens eget mandskab og arbejde, Entrepre^øTen

indretter kun byggeplads til egne medarbejdere-

Entreprenøren skal foretage forsvarlig afdækning hvor dette skØnnes

nødvendigt. Der må ikke forekomme vandindtrængen i forbindelse med

arbejderne og der skal etableres forsvarlig midlertidig lukning af


2.4.

2.5.

2.6.

2.7 .

blzgningens tag, vindueshufler m.v. EntreprenØren er ansvarli.g for skader

opstået på grund af vandi.ndtrængen.

Entreprenøren skal samarbejde med bygherren e1ler dennes repræsentant om

koordinering og måltagning, tidsplanlægning m.v.

Herudover varetager entreprenØrens forpligtigelser med hensyn t.il

sikkerheden på arbejdspladsen udover de forhold, som ikke kan på1ægges

hovedentreprenøren. Jf. her de skærpede krav i henhol-d til

bygherrebekendtgøre.lsen af 1- januar 2009 (Arbejdstilsynets

bekendtgørelse nr. 141,6 af 2"/. decernber 2008 )

Bygherrens forpligtelsgr

Bygherren tegner entrepriseforsikring (all risk) for hele byggeperiode.

Forsikrinqen skal forelægges entreprenØren.

Bygherren søger for at effekter på loft er fjernet således at der er

frit arbejdsrum for nedtagning af skillevægge og genetablering do.

s3

Entrepris,esummen

3.1 Entreprisesummen der

ydelserne nævnt i 51

Murerarbej de

Tømrerarbej de

Blikkensfagerarbej de

Malerarbejde

SUM

er fast for hele byggeperioden er beLaling for

og 52 og andrager:

ex. Moms moms

kr 512.000,00 kr 128.000,00

kr 553.000,00 kr 138.250,00

kr 129.000,00

kr 93.000,00

kr 32.250,00

kr 23.250,00

kr 1.287.000,00 kr 321.750,00

3.2 Betaling foreLages efter AB92 S 22, stk' 1 og 10.

incl. moms

kr @0.000,00

kr 691.250,00

kr 161.250,00

kr 116.250,00

kr 1.608.750fl)

3.3 Entreprenøren stiller sikkerhed i overensstemmelse med regferne i AB 921

S 6 af entreprisesum incl. Moms. Entreprenøren betaler omkostninger i

forbindelse med sikkerhedsstill-e1sen.

3.4 Bygherres betalingsevne dokumenteres af pengeinstitut senest d.

01.04.20i-1 og inden opstarL.

3.5 Der tilkommer ikke entreprenøren betaling for ekstraarbejder. med mindre

dette ekstraarbejde er skriflligt godkendt af bygherren eller dennes

repræsentant. Mindre ekstraarbejder kan aftates mundtligf, men skal

føres til referat førstkornmende byggemøde. Skriftlig godkendelse kan

foretages via e-mail.

3.6 Der tilkommer ikke entreprenøren betal.ing for velfærdsforanstaltninger.

Tidsplan:

3.7 Entreprenøren påtager slg udføre1se af den hermed aftalte entreprise

perioden 01.04.207L t.il 01.08.2011. EntreprenØren skal udarbejde en

projektplan med anglvelse af rækkefØIqen og varigheden af

s4


hovedydelserne. Planen skal foreligge senest 1 uge efter konlraktens

underskrivefse.

3.8 EnlreprenØren påtager sig dagbodforpligtelser overfor bygherre jf. AB 92

S 25 og boden udgør kr. 2 000,00 pr. arbejdsdag-

3.9 Dagbod udføses såfremt endelig aflevering senest 01'08 -7ALI ikke kan

finde sted.

3.10 Entreprenøren orienterer beboere ved opslag i opgangene'

Generelle bestemmel-ser :

5.1

5.2

ss

Sikkerhedsstillelse skal- forellgge

01.04.2CII0. Alternativt vil der bli-ve

henhold til reglerne i A892.

En aktivitet er først l-00t udført,

kvalitetssikring foreligger.

RepræsenLati-on

Omkostninger:

s6

og fremsendes senest opstart

f.oretaget tilbageholdelse i

når godkendt dokumentation for

Bygherres byggetekniske rådgiver AKi Rådgi-vning ApS'

EntreprenØrs repræsentant på byggesagen er Ib Hånsche

Bygherre har ingen stedfortræder.

7.1 Hver part bærer omkostninger tiL evt. egne rådgivere'

s7

København, den/d marts 2011 Greve,

A h it ,4--\

J c\-(Z6l-: \)

\,\

-a$etrmdffidens

$Eryfry$,#rlqari* åS

irjÅ ;:::ri'..i.':, I iiii.i l,tF

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!