Vllolera-Epidemie. - Hovedbiblioteket.info

hovedbiblioteket.info

Vllolera-Epidemie. - Hovedbiblioteket.info

09, {;Iilfp

()


lU

de for Kjobenhavn

pa ende Foran taltning'er

1I111!"\' ,'II

Vllolera-Epidemie.

Kjiibc·ubll'U.


Uden al lIIe1Jo sig ved sin Nærhed eller ved ine sædvan­

lige Forlobere, stod Cholera aldeles uventet i Kjobenhnvn;

der maatte tage hurtige Foranslallningel', for nt gjore den

Angreb mindre fOIeligl. AL tand e dens Gang, hindre uens

ligen, helst under Byens nærværende hygieini I


4

at trække 4 IJCt. af sine Obligationer, vilde den ilJl'lmind te falle

6 pCt. af ine Bygninger, og naledes om et vi l Antal Aar hllve

foroget sin Formue med el helt ubehæftet varter, jo storre,

desto fordelagligere; e Il e r erholde den forno.lne Capital

ved at ud tede Aktier og garantere 5 pCt. dbytte, dened

vilde den beholde ine Capilaler urorte, men sl,affe taden

mindre Gevin t; e II e r, hvi den vilde være fri for al Riico

overlade Private det fornodne Areal gratis, uden eller

med SI,allefrihed i l \·i t Antal AnI', og med Forpligtelse

til al bygae eCLer en vis Plan og kun tage en be leml Leie.

Der kan ikke være porgsmaal om Gavnligheden Ilf en saadan

Plans Udforel e, Nodvendigheden synes fuldkommen

bekræftet ved de yderligere Undersogeiser, om holera­

Epidemien har foranlediget. Jeg vil overlade Andre at beskrive

en Vandring igjennem mangfoldige af de Boliger,

SOIll tjene Arl1loden til IIjem, disse stinl ende, forpestede,

med Smuds opfyldte, af loi vrimlende Huller, hvor del

synes ubegribeligt, at eet Mennesl c, endsige en hel Familie

kan opholde sig i faa Dage uden at til ælle llelbred og

Liv. Communen er ganet ind paa at anvende lillioner til al

ren e Livets vigtigste Kilder, til at skaffe Byen godt Vand

og ren Luft, men det er ikke nok at den brillger slorr

Olfere til dennes Forhedl'ing i det Hele, llaar .Ien i do enkelte

Boliger, hvor der er stOl' l Trang, neppe kan lrællae

ind og strax fordærves. Mon ikke Bygningen af Arbeider­

Boliger efter Nutidens hygieini ko Fordl'inger ere ligesan

gavnlige, som det kostbare - problematiske - Cloaksystem?

. 4. At der er bygget eller indreltel c t H o s Il i t a I, der

strax ved Choleraens eller en anden farlig epidemisk Sygdoms

Ankomst kan tages i Brug.

Da Choleraen kom saa u"enlet, maalle ilian lage sin


Tilflugt i de fiirsle Dage til et med andre YITe samtidigen

belagt Ho pilal, hvor ygdommen forplantede sig til di se;

delte maa undgaaes ved at have et æregent Hospital i Bered

kah, og vil et saadant blive dohbelt nudvendigt, da efter

denne Erfaring Cholern-Syge neppe mere ville til ledes Aclgang

der. FolI


9

noiogtigen bor udfylde, fores en anden over dem, der have

meldt sig som Sygepas ere eller Vaagelwner.

c) En Formand og en Viceformand, VIII gIe af

de i hvert Qvarler bestaaende hygieiniske Commileer og

approberede af undhed randet. Disse maae hyppigen indfinde

ig i nureauet og have Tilsyn med, hvad der fra delte

angaaende Forpleiningen og Tran porten skal besorges,

denne saavel af de Levende til Hospitalerne, om af de

Oode fra Hjemmet. Er Epidemien meget udbredt, sao ot

undheds-Raade! lægekyndige Medlemmer ikke kunne overkomme

Tilsyn t ved alle Bureauerne, vilde ikker! dis e faae

frivillig UnderstolleIse af andre ældre og ansete Læger i

taden, saa at hvert Bureau kunde erholde ogsaa en l ro g ek

y n d i g F o r m a n d.

d) Tvende Budde saml lo eller fire Portenrer.

En for pændt Oro che maa altid holde ved Bureauet,

og en let varm Portechai e være pan rede Haand.

5. Der trykkes:

n) Eli Ve i I c d n i n g, beregnet paa de Fattiges LevemIlode)

hvori angives, hvad de bor albolde dem fru, for at

ikke Choleroen Angreb skal paaskyndes, og hvori indskjærpe,

at Lægehjælp ved den aUerulJetydeligste Oiarrhe strax

maa soges, for al den paafolgende som oftest dodolige Cholera

kan undgaaes, amL med fRa Ord siges, hvad der kaI

gjores, inden Lægen kommer.

Det er ikke nok at denne Veiledning omdeles j Husene

og oJfentliggjores i Aviserne, hvor den som oftest ikke

kommer for de Fattiges Oine, den maa opsIases paa alle

Gadehjorner, derved vil den medvirke Lil Hu visitationerne

Formaat : at sorge for en betimelig Behandling af

Forloberne, hvorved Sygdommens Udvikling stundom kan

standses.


) Anvisning, hvor Bureauerne findes, og hvilke

Gader rier hOrer til hvert især. Denne opslaaes ligelede

pna Gadehjornerne.

c) S c h e m a t a til Hospitnls- og nurenu-Protokoller,

til Indberetninger frn di se og fra de private Læger, til

Hospilals-Journaler, Recepler o. s. v. (v. infra); de omdele

frn, eller kunne afhentes pan PoliLikammeret.

6. Der sorges for at erholde InLerims-Localer

lil de frn befængte og sletbyggede Huse udflyttede Familier.

Dc Foranstaltninger der forhaabenlligen ere tagne efter

denne Epidemi i hygieinisk lien cende) ere Dorgen for, al

Sygdommen dels ikke vil ra e saa lærk l, del ikke vil

gjenfinde en saadan Masse af lette Boliger som nu, og al

nll an Udflytningen erter en langt mindre l\Iaalestok kAn foretages,

saa al de Localer, der nu benyttes til delte Brug,

man allsees tilstrækkelige, og ere notlvendige, hvis Epidemien

indtræffer om Vinteren; vælger den Sommeren til

sin Ankomst, maa der strax ved Udbruddet opslnae Telle

med Brædegulv, hvis Gavnlighed, som el let og hurtigt

Hjælpemiddel i denne Henseende, Erfaringen nollsom har

beviist. Ih'or vigtigt det end er at faae eL befængt Hus

rommet, vil Enhver indsee, Ol i en udbredt Epidemi dette

kun pall Papiret knn skce med alle, og der ror IOlla delle

liddcl indskrænkes til de. allor letteste; ved de andro derimod

foretages den fornodno Rensning med Kalk, Chlor,

Jernvitriol o. s. v. Jan maa ogsaa være forsigtig med

!lensyn paa Udflytningen, for ikke al komme i Forlegenhed,

naar Interim -Localerne alter kulle rommes, ligesom i det

Hele laget med al den Hjælp der til taae ; desto værre træffer

man ikke sjelden Armoden taknemmelig for de fOrto

Gaver, senere forvænt ved disse, gjore Fordring paa

torre og stOrre.


11

1. Sundhed randet mali tillige være betænkl PRII Loealer

!il Cl er e H o Il i lili e r og lidt efter lidt, alt som

Epidemien fordrer det, ætle dem i Gang. Dc, som i denne

Tid ti rtil ere brugte ere de ene te, der ville kunne be­

nytte og egne sig, lildcls rorlrinligen, dertil, ogsaa med

Hensyn paa der s Beliggenhed i forskjellige Qvarlcrer af

Byen, hvorved Tmn porten Htke bliver saa lang, som naar

man vilde benytte Bygninger udenfor Byen; el Forsia ,der

kun I,on være fremkaldL af Frygt for, al de i Byen midt

imellem andre Bygninger beliggende Cholerahospilaler kulde

afgive ct Focus for Sygdommen Udbredning. Erfaring har

i denno Epid mi nok oru godlø'jol'l tid UO'rundedc heri der

bar netop vii t ig de færre le Tilfælde i do Gader, som

nærmest olllgavc Io af de !orsle Cholernho pihder med

derved liggend , i Begyndelsen meget fy hil e Lighuse. Man

har dels med lien yn til denne ald les ugrundede Frygt,

del med Hensyn til Transporten mi kjendt lIo pilalerncs

Nylle i en Cholcracpidemi, eller forelrukket flore og sman

for færre og storre ; ingen kan nægte Forlrinnet af Bebontl­

Ii/wcn hjemme hos dem, der have cL Hjem, hvor sandunt

IlIlII skee, lIlen da Tusinder mangle d snadant, mna der

være SLeder, hvor disso )\Unne hen fore , 0111 ikke for alldel,

au for at fjerne dem fra d unde. Ikke aL lal c om den

langt 'sLorre Scko (ning, vil det blive vanskeligt, om ikke

umuligt, her i Byen al erholde Localcr lil nlllnge smaa

ygehuse, nnar de nogenlunde skulde s ure til Hensigten,

og ved al liggc i Nærheden aC de befængte Qvarlerer,

kunne gjore Tran porlen kortere j de vilde heller ikke i

tIenne Hen eende afgive den Co.rventcde Fordel, da de,

snart fyldte, oftc maalle henvi e de derhen braglo S)'gc iii

andre teder. Ravde man ikke strax ved denne Epidemics

Udbrud sorget for Ilospitaler og Uureauer, ,-ilde neppe den


i3

tic und rfulde Virkningcr, 0111 Visitationen har havt andre

Steder; Choleraen Yi te ig, som saa olle, i hoi Grad luneruld

og pottende al menne kclig Beregning; den tiltog

daglig trod denne ikke de tomindre vistnok gavnHge Foran

[altning.

Sundhod randet holder dagligt ine Moder i

b e Ic m te Ti m er paa Poliliknlllrel, hvor del modtagerJndberetninger

fra del foregaaende Dogn, bel' gnet til Anenen fOr

Indleverings-Dao- n, fra 110 pitalerne Bur auerneog deprivale

Læger' derefter uddrages, olt ntliggjore og ind fore i en

Protocol det umll1nriske Anlal af de Angrebne og Dode for

hver af disse, og opbevare de noingtige Na"neli ler til

Brug ved UdarlJCidclsen af Epidemiens Slati tik. Lio-e om

de under det henhorende An laHer ere forpligtede til at

indlevere do udfyldte chemala, sanledes anmodes de private

Læger 0111 at gjore det, ikke blot med Hen yn paa dore

af virkelig hol ra lidende (o: hvor riisvand lignende Udlommeiser

ere lil tede), lUen ogsaa urnmarisk hvormange

Tilfælde af holerine de hver Dag have faaeL under Behandling

et Blad med Tallet og deres avn vil være tiIstrækkclio'l

noar de ikke have havl noeren eboler" yg, dier

anmelde. det paa chemoeL; da Cholcraen og Cholerinen

ere A!fodning r ar amme opidemi ke tof fortjener denne

ikke anke al oversees, og Slatisti!{en vil ikke inde ubetydeligt

derved. Alle Forhandling"r: 0111 Foranstaltningerne

Forogel e eller Formindskelse efter Epidemien Tileller

Aftagen Corre pondancen o. s. v. ledor Formanden

og protocolleres af Seeretairen ; for at Sagerne ikke skulle

uden Nodvendighed llind s, under krives de alene af hiin

paa Sundhedsraadet Vegne.

Hvorfra Pengene til di o Foran taltningcr skulle komme,

er et Sporgsmaal) der vel ikke I\on gjore Fordring pua

More magazines by this user
Similar magazines