TRYK HER - Jenle

jenle.dk

TRYK HER - Jenle

mener jeg ikke, man kan udelukke den

mulighed, at myndighederne har været så

meget i tvivl om, hvordan sagen skulle ne‐

handles, at det kunne være sket på lidt

forskellig måde forskellige steder.”

Jeg havde selv været inde på Københavns

Stadsarkivs hjemmeside læst følgende om

borgerligt ægteskab:

”Indl 1851 havde kun kirkelige vielser

retslig gyldighed. Hereer blev det muligt

at indgå borgerligt ægteskab, hvis perso‐

nerne ikke lhørte folkekirken eller et an‐

det anerkendt trossamfund, eller hvis par‐

ret lhørte forskellige trossamfund.”

og videre står der:

”I årene eer 1851 var det kun få par, der

lod sig borgerligt vie. Men i 1880´erne steg

antallet bl.a. fordi stadig flere af Socialde‐

mokraets lhængere erklærede sig som

fritænkere.”

Det fik mig l at kontakte Københavns Stads‐

arkiv pr. mail for at forespørge om, hvorvidt

det i perioden fra 1851 l 1922 var muligt at

blive borgerligt viede alene på baggrund af

erklæringer om, at man var fritænkere.

Svaret herpå var, at loven ikke gav en sådan

mulighed, og at man ikke var bekendt med en

sådan praksis.

For mig at se behøver dee jo ikke at være

énsbetydende med, at det ikke kunne ske ale‐

ne på baggrund af en erklæring om, at man

var fritænker.

Dr. theol. Thorkild C. Lyby fortsæer i sit se‐

neste brev således:

”Hvor om alng er: Det sikreste bevis for

udtrædelse af folkekirken må stadig være

nglysningsbogen under Københavns ma‐

gistrat. Stenbæk mente, at så gamle sager

måe være afleveret l arkiverne, men

var ikke klar over, hvilke arkiver det i så

fald måe dreje sig om. I den anledning

24

mailede jeg l en gammel ven af både

Stenbæk og mig, Erik Nørr, der dligere

har ha ledelsen af det nu nedlagte lands‐

arkiv for Sjælland, og som nu er ansat på

Rigsarkivet. Han meddeler under 1. juli, at

de borgerlige ægteskabsprotokoller findes

i original på Københavns Stadsarkiv og i

kopi på Rigsarkivet. Han foreslår derfor, at

vi henvender os på Stadsarkivet, som har

læsesal på Københavns Rådhus.”

”Vedr. skaelisten: …….Men

”Menighedsr.” må dog betyde

”Menighedsråd”, og personligt kan jeg ik‐

ke foreslle mig, at en udmeldt af folkekir‐

ken skulle være forpligtet l at betale skat

l det. Men ifølge Stenbæk ligger disse

spørgsmål i et meget vanskeligt område,

idet der netop i 1919 skete en ret afgøren‐

de ændring i reglerne for den kirkelige

økonomi, og idet det ikke er l at se, om

skaelistens oplysninger stammer fra før

eller eer at disse ændringer er indført.”

Altså er status sådan, at de juridiske aspekter

ikke er éntydige, og dr. theol. Thorkild C. Lyby

afsluer da også sit brev således;

”Det er, hvad jeg har for øjeblikket. Du ser,

at forsøg på at besvare spørgsmål om juri‐

diske anliggender meget let kan resultere i

nye spørgsmål – og at man endda i visse

lfælde må nøjes med fortolkninger. Ær‐

gerligt nok, men en kendsgerning!”

Derfor er der flere kilder der skal forskes no‐

get mere i: Dels at få undersøgt ægteskabs‐

protokollerne på Københavns Stadsarkiv, og

dels at få ’gravet’ noget mere omkring Jeppe

Aakjærs betaling af kirkeskat l Grinderslev‐

Grønning Sogneråd, mens han boede på

Jenle”.

More magazines by this user
Similar magazines