Skytteblad Nr.2 2006.indd - Graphic Design

pekayegraphics.com

Skytteblad Nr.2 2006.indd - Graphic Design

SKYTTE BLADET

RESULTATER DM’06

10m luftriffel & luftpistol

Nummer 2 | April 2006 | Årgang 70

INTERVIEW MED EN VINDER

Susanne Meyerhoff’s vej til succes

Tema 2006 | Den røde tråd

Repræsentantskabsmøde

Idrættens Hus den

25. og 26. marts


Skyttebladet Nr. 2

April 2006 - Årgang 70

Udgives af Dansk Skytte Union

Medlem af:

Danmarks Idræts-Forbund

Nordisk Skytte Region

European Shooting Confederation

International Shooting Sport Federation

Adresse:

Dansk Skytte Union, Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Telefon: 4326 2626

Fax: 4326 2355

E-mail: info@skytteunion.dk

www.skytteunion.dk

Redaktion:

Henning Grevelund

Bjane Sanddahl

Tommy Sørensen

Foto:

Privat

Abonnement:

Gitte Hvid

E-mail: gitte.hvid@skytteunion.dk

Annonceekspedition:

Dansk Skytte Unions kontor

Grafisk design:

Per Kobbelbo

Pekaye Graphics Co., Ltd.

E-mail: info@pekayegraphics.dk

www.pekayegraphics.dk

Tryk:

Centraltrykkeriet Skive A/S

Telefon: 9751 4040

E-mail: ct@centraltrykkeriet-skive.dk

ISO 14001 miljøcertificeret

Materiale til Skyttebladet skal leveres i Word eller

umiddelbart kompatibel format.

Stævneindbydelser til stævneoversigten kan leveres

som print - alt andet kun efter aftale med redaktionen.

Deadline for levering af stof til Skyttebladet nr. 3 2006

- 4. juni 2006.

Udkommer - 30. juni 2006.

8

30

44

3 DSkyU

7

8

20

23

24

27

28

30

32

36

39

40

42

44

47

INDHOLD

World Cup program

Repræsentantskabsmøde

Riffelsektionens årsmøde

Resultater

Pistolsektionens årsmøde

Resultater

Riffelsektionen

DM 10m luftriffel

Interview med Susanne Meyerhoff

Pistolsektionen

Resultater

DM 10m luftpistol

Stævneinvitationer

EM Moskva

SSF Cup 2005/2006


POUL H. GLESNER

85 År

Den 21. maj fylder Poul H. Glesner 85 år. Selv om skydeaktiviteten

og de internationale dommeropgaver

er taget af i de seneste år, viser hans levende interesse

i livet i Unionen og ISSF sig stadig ved kommentarer

til artikler og udviklingen i almindelighed. Det er

tydeligt, at Poul lever op til sin udtrykte pligtfølelse

ved, nu som æresmedlem begge steder, at sørge for

at holde sig velorienteret og deltage i blandt andet

årsmøder. Skydningen holdes dog stadig vedlige i

jagter og blandt skydebrødre i Det Kgl. Kjøbenhavnske

Skydeselskab og Danske Broderskab.

Vi sender de bedste ønsker for fremtiden og et

hjerteligt tillykke.

Så er denne omgang af medlemsregistrering til Danmarks

Idræts-Forbund overstået og efter en stor indsats

fra vores lokalforbund, så lykkedes det at få langt

de fleste foreninger til at indberette.

Kun seks foreninger, ud af 473, har ikke fået indberettet,

hvilket er det laveste antal i en del år. Dansk

Skytte Unions samlede medlemstal er derfor kommet

op på 50.188 medlemmer.

Poul H. Glesner - still going strong!

MEDLEMSREGISTRERING TIL

DIF 2006

Lolland-Falster Skytte Forbund, Bornholms Skytte Forbund,

Fyns Skytte Forbund, Jyllands Skytte Forbund,

Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter og Dansk

Flugtskydnings Forbund fik alle deres foreninger til at

indberette inden tiden udrandt. Københavns Skytte

Forbund og Sjællands Skytte Forbund manglede henholdsvis

fem og én forening.

Vigtigheden af at indberette til DIF kan ikke pointeres

kraftigt nok. Der vil blive nedsat sanktioner mod de

foreninger, der ikke indberetter medlemstallene.

Der skal derfor lyde en stor tak til alle de af vores

foreninger der fik indberettet deres medlemstal til

Danmarks Idræts-Forbund

JÆGERVEJ 7 - 6900 SKJERN - TELEFON 9680 2000

DSkyU | SKYTTEBLADET 3


TRÆNERKURSUS DEN RØDE TRÅD

Træner I | Vejle (Vejle Idrætshøjskole) | 6. - 7. maj og 3. - 4. juni 2006

Træner I | København (Brøndby) | 27. – 28. maj 2006

✔ Målgruppe:

Alle, der er interesseret i og ansvarlige for skydning og

træning i skytteforeningen såvel instruktører, ledere

og forældre.

Kurset forudsætter at deltageren har en instruktøruddannelse

eller tilsvarende.

✔ Indhold:

- Motiver og motivation

- Hvad er træning og hvordan træne?

- Teknisk

- Fysisk

- Mentalt

- Træningsplanlægning

- Træner og instruktørroller

- Sikkerhed og ansvar

- Undervisning og læringsprincipper

- Ledelsesformer og opgaver

- Idræt og samfund

✔ Kursets form:

32 timer. To internat weekends.

Undervisningen er overvejende lærerstyret, men veksler

med gruppe- og plenumdiskussion. Opgaveløsning

individuelt og i grupper. Hjemmeopgave i skydeteknik

til fremlæggelse og bearbejdning i 2. weekend.

✔ Tilskud:

Langt den overvejende del af de nye 100 kommuner

i Danmark yder tilskud til uddannelse af ledere,

instruktører og trænere i foreningerne. Undersøg

hvordan du skal forholde dig og hør om din egen

kommunes tilskudspolitik på Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Der ydes typisk et tilskud pr. deltager på

op til 75 % af kursusprisen.

✔ Information:

Yderligere information om træneruddannelsen kan

fås ved at kontakte unionens sekretariat på telefon

4326 2353 eller ved at besøge hjemmesiden

www.skytteunion.dk

4 DSkyU | SKYTTEBLADET

Tema 2006 | Den røde tråd

✔ Pris:

Kursuspris pr. deltager 2000,00 kr.

Tilskud DSkyU 500,00 kr.

Din pris 1500,00 kr.

Kursusprisen er inklusiv forplejning og materiale.

Kurset bygger endvidere på et to-lærer system.

Kurset er af pædagogiske grunde beregnet til 14 kursister.

Kurset gennemføres ikke for mindre end 12

kursister.

✔ Udbytte:

Efter kurset forventes det, at deltageren har den

vigtigste og mest fundamentale viden om skydning

og træning.

Kurset giver den grundlæggende viden, der er nødvendig

for at kunne påtage sig en trænerrolle i skytteforeningen.

Kurset danner grundlag for at kunne deltage i Dansk

Skytte Unions og Danmarks Idræts-Forbund videre-

gående kurser om træning

✔ Deadline:

Tilmeldingsfrist er omgående.

gitte.hvid@skytteunion.dk


TRÆNERKURSUS DEN RØDE TRÅD

Træner III | København (Brøndby) | 17. - 18. juni 2006

✔ Målgruppe:

Trænere som virker i foreningen og har ansvar for en

eller flere skytters udvikling.

Kurset forudsætter at deltageren har en deltaget

på unionens træneruddannelsesmodul Træner I og

Træner II

✔ Indhold:

- Træneren som leder

- Personlig lederstil

- Kvalifikationer

- Konflikthåndtering

- Samarbejde

- Team

- Træneren som coach

- Coachrollen

- Læring og motivation

- Idrætspsykologisk emne

- Selvtillid

✔ Kursets form:

16 timer. En hel weekend.

Undervisningen er overvejende lærerstyret, men veksler

med gruppe- og plenumdiskussion. Opgave-

løsning er overvejende i grupper.

✔ Tilskud:

Langt den overvejende del af de 100 kommuner

i Danmark yder tilskud til uddannelse af ledere, instruktører

og trænere i foreningerne. Undersøg

hvordan du skal forholde dig og hør om din egen

kommunes tilskudspolitik på Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Der ydes typisk et tilskud pr. deltager på

op til 75 % af kursusprisen.

✔ Information:

Yderligere information om træneruddannelsen kan

fås ved at kontakte unionens sekretariat på telefon

4326 2353 eller ved at besøge hjemmesiden

www.skytteunion.dk

Tema 2006 | Den røde tråd

✔ Pris:

Kursuspris pr. deltager 1500,00 kr.

Tilskud DSkyU 500,00 kr.

Din pris 1000,00 kr.

Kursusprisen er inklusiv forplejning og materiale.

Kurset bygger endvidere på et to-lærersystem.

Kurset er af pædagogiske grunde beregnet til 14 kursister.

Kurset gennemføres ikke for mindre end 12

kursister.

✔ Udbytte:

Efter kurset forventes deltageren at have en selvindsigt

i forhold egen rolle og eget virke som træner.

Deltageren vil få redskaber til at handle kvalificeret

bestemt af situationen overfor enkeltpersoner eller

grupper. Kurset lægger vægt på det personligt udviklende

perspektiv.

Endvidere tilskynder kurset deltageren til personlig

og faglig udvikling ved selvstudium praktisk og teoretisk

at øge forståelsen for og indsigten i ledelse og

coaching som begreb og værktøj i trænerrollen.

Kurset danner grundlag for at kunne deltage i Dansk

Skytte Unions og Danmarks Idræts-Forbund videre-

gående kurser om træning

✔ Deadline:

Sidste tilmeldingsfrist er fredag d. 1. juni.

gitte.hvid@skytteunion.dk

DSkyU | SKYTTEBLADET 5


FORNYELSE AF VÅBENPÅTEGNINGER

Politiet kræver, at medlemsvåben i skytteforeningerne

skal søges fornyet senest 14 dage før udløbsdato. (Administrationstid).

Fornyelsen gælder 5 år fra udløbsdatoen.

Det er foreningens ansvar, at fornyelsen sker rettidigt,

og foreningens godkendelse hos politiet afhænger af,

at foreningen lever op til denne forpligtigelse.

Politiet har fastlagt følgende procedure:

1. Ca. 4 måneder før udløbsdatoen for skyttens våbenpåtegning

får foreningen et brev herom fra Våbenre-

gistreringen. Der udsendes månedsvis.

2. Hvis fornyelsen ikke er gennemført ca. 2 måneder

før udløbsdatoen sender Våbenregistreringen en rykker

til foreningen, der derefter straks skal varsle skytten

med en SKV-5 forvarselsskrivelse.

3. Hvis ikke fornyelsen er søgt senest 14 dage før

udløbsdatoen, skal foreningen straks sende skytten

en SKV-5 blanket (anbefalet), med kopi til politiet og

Våbenregistreringen. Våbenpåtegningen er hermed

øjeblikkeligt tilbagekaldt.

RAM PLET

- få præmien og medaljen fra

JYDSK EMBLEM

FABRIK A/S

www.jydskemblem.dk

Ring tlf. 7027 4111

- eller fax. 7027 4110

- og få tilsendt katalog!

6 DSkyU | SKYTTEBLADET

4. Udløber våbenpåtegningen uden at være fornyet,

omregistreret eller tilbagekald, og uden at foreningen

har sendt skytten en SKV-5 blanket, så meddeles dette

til politiet.

5. Politiet overtager derefter sagen og afgør det videre

forløb overfor foreningen.

SKV 22.02.2006

Århus Åben | 4. - 5. februar

Luftriffel 10m

Herre (13)

1. Steffen Olsen DSB/ASF 590

2. Lars Sørensen Odense 585

3. Lars Ørum Ålborg 582

Dame (3)

1. Charlotte Jakobsen VBF Århus 397

Herrejunior (8)

1. Thomas Karstensen Østjyden 576

2. Alex Møberg Østjyden 572

Damejunior (7)

1. Sidsel Høegsberg DSB/ASF 394

2. Pernille Hansen DSB/ASF 393

Old Boys (5)

1. Arne Christensen DSB/ASF 398

Vejle Åben | Riffel 300m

1. - 2. april

Halvmatch ()

1. Rene Kristiansen DSB/ASF 574

2. Jacob Helding Larsen DMST 572

3. Allan Aagaard Haderup 567


WORLD CUP PROGRAM

Pistol - Riffel | Skeet - Trap

World Cup Cairo, Egypten

16. – 25. maj

Skeet

18.05:

Skeet 75 duer, herrer og damer

Skeet 75 duer + finale, damer

19.05:

Skeet 50 duer + finale, herrer

Danske deltagere pt.:

Lonnie Grønvall og Jesper Christensen, skeet

World Cup Kerville, USA

4. – 11. maj

Skeet

06.05:

Skeet 75

07.05:

Skeet 50 duer + finale

Danske deltagere pt.:

Jens Winther, Michael Nielsen, Anders Golding

og Jesper Hansen (MQS) skeet

http://www.usashooting.com/index.php

World Cup Suhl, Tyskland

5. – 16. juni

Skeet og Trap

07.06: Skeet 50

08.06: Skeet 25

09.06: Skeet 50 duer + finale

13.06: Trap 50

14.06: Trap 25

15.06: Trap 50 duer + finale

Danske deltagere pt.: 3xNN, skeet

http://www.schuetzenbund.de/aktuelles/

World Cup München, Tyskland

22. – 29. maj

Riffel og Pistol

24.05:

Luftriffel 10m, herrer + damer

+ finaler

25.05:

60 skud liggende, herrer – elimination

26.05:

60 skud liggende, herrer + finale

Silhuetpistol + finale

27.05:

Luftpistol 10m, herrer + damer

+ finaler

28.05:

Riffel 3x20 + 3x40 + finaler

World Cup Milano, Italien

29. – 5. juni

Riffel og Pistol

31.05:

Luftriffel 10m, herrer + damer

+ finaler

01.06:

Luftpistol 10m, herrer + damer

+ finaler

Riffel 3x40 – elimination

02.06:

Silhuetpistol – del 1

Sportpistol – del 1

Riffel 3x20 + 3x40 + finaler

03.06:

Silhuetpistol – del 2 + finale

Sportpistol – del 2 + finale

60 skud liggende, herrer – elimination

Fripistol – elimination

04.06:

60 skud liggende, herrer + finale

fripistol + finale

WORLD CUP PROGRAM | SKYTTEBLADET 7


REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Søndag 26 marts | Idrættens Hus, Brøndby

Bjarne Sanddahl

Formand Bjarne Sanddahl (BMS)

bød alle hjertelig velkommen

og rettede en særlig velkomst til

de fremmødte gæster, Unionens

æresmedlem Svend Aage Rasmussen

og Krista, Christian Kjær Pe-

dersen, DDS (CKP), Tim Andersen,

Dansk Sportsskytte Forbund

(TA), samt Kurt Kjær, næstformand

i Forbundet af Danske Sort-

krudtskytter (KKj).

Ad 1: Valg af dirigent

Kai Vangsgaard (KVa) blev fore-

slået og valgt. KVa takkede for valget

og konstaterede at repræsen-

tantskabsmødet var lovligt varslet

samt beslutningsdygtigt i henhold

til Unionens love.

8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE | SKYTTEBLADET

Forsamlingen mindedes skyttekammerater,

som i årets løb var

afgået ved døden, Uffe Schultz

Larsen, medstifter af Fyns Skytte

Forbund og formand i en lang årrække

og ikke mindst deltager ved

flere OL. Ole Hundevad, PI som

netop var begyndt sit arbejde i

bestyrelsen i KSF. Aage Norrid,

Ryvang som har været med i utallige

år, specielt på 15m, men også

med i KSF. Æret være deres minde.

Ad 2: Formandens beretning

BMS gennemgik den skriftlige beretning,

hvortil han knyttede kommentarer

og uddybende forkla-

ringer. Beretningerne findes på

www.skytteunion.dk

Team Danmark

Der var forventet støtte til i hvert

fald to individuelle skytter, Susanne

Meyerhoff og Henrik Jørgensen.

Team Danmark har skærpet

kravet til resultatniveauet og

fandt i denne omgang, at de to

ikke havde vist tilstrækkelige resultater.

Det er fortsat sådan, at

hvis man ikke kan opnå støtte på

basis af en projekt, så kan et fint

resultat som individuel skytte

stadig opveje dette, også selvom

kravene er skærpede. Efterfølgende

har Susanne vundet sit EM nr.4,

så det giver en fornyet håb, så selvom

det i beretningen ser ud til,

at pistol og flugt er ude af TD, så

er det med forbehold. Under alle

omstændigheder har TD indbudt

til en fornyet diskussion om disciplinanalysen,

som nævnt sidste år

ikke var i overensstemmelse med

det P-SEK forestillede sig.

På riffe, så er det en satsningsgruppe

og der er kravet til topresultater

knap så skrapt, for der

kigger man også på fremdriften

og organisationen i helhed.

Uden for TD-regi har R-SEK iværksat

et damejuniorprojekt. Det er

et stort set-up der er lavet. Den

første prøve var EM, en stor mundfuld

når man første gang for alvor

skal ud og skyde, så det blev ikke

helt som pigerne havde ønsket.

Næste mål er udtagelser til VM i

Zagreb. Det der bliver lagt for da-


gen er en meget vigtig og spændende

satsning på riffelsiden.

Foreninger

Grundlaget for Unionen er jo vores

foreninger. I gamle dage var JSF

var det største forbund, men det

har ændret sig de senere år og det

er nu flugtsektionen der er størst.

DFF har prisværdigt gjort en aktiv

indsats for, at få alle de jagtforeninger

der i forvejen havde

adgang til flugtbaner gjort inte-

resseret i, at blive meldt ind i DFF

og få dem der i forvejen skyder

jagtskydning gjort interesseret i

andre discipliner.

Økonomi

Grundlaget for vores økonomi kommer

blandt andet fra foreningerne,

ikke på den måde, at vi i den centrale

kasse får penge fra foreningerne,

men som en parame-ter i tildelingen

fra DIF. Den nye fordelings-

nøgle ligger dog mindre vægt på

antal af medlemmer og foreninger,

men det er stadigvæk en vigtig del.

Den nye fordelingsnøgle er blevet

testet og man har regnet ud, hvad

ville beløbene være, hvis man bruge

den nye fordelingsnøgle. Da vi

snakkede om det for to år siden

regnede vi med en lille nedgang,

men de første test viser, at vi står

til en lille fremgang, så vi håber på

status-qou, hvis vi sørger for at de

vigtige parametre i fordelingsnøg-

len, nemlig aktiviteter i forbundene

og aktiviteter fra central hånd

bliver indberettet. Det betyder, at

vi måske kan udvikle os yderligere

ved, at bruge nogle af parameterne

i fordelingsnøglen mere aktivt

og få sat nogle af de aktiviteter i

gang der tæller point, hvis de vel

og mærke er fremmende for skydningen.

I løbet af året har FORD og UNSTY

haft diskussioner omkring opkrævning

af forsikringspræmien

for Idrættens Forsikringer, forsik-

ringer der går på rejser, foreningens

bestyrelse og hjælpere, lønnet

eller ulønnet. Se dækningen på

www.skytteunion.dk/forsikringer.

I tillæg har Unionen tegnet en Erhvervsansvarsforsikring,

som dækker

skade på andre eller på noget

under en skydning, på en god-

kendt bane og skytten ikke selv

har en ansvarsforsikring.

Bredden

Vi startede op med et visionsforum

bestående af FORD, SKUD og

UNSTY. Det er blevet et fælles til-

tag som i dag kaldes Den Røde Tråd

- træning fra første dag og frem til

man vinder en medalje. Pt. har vi

fået de tre første pjecer i trykken,

så der er synlighed omkring det.

Næste trin er at få brugt dem,

hvilket vil sige, at få dem der udfylder

aktiviteterne, altså forbund

og foreninger i samarbejde med

trænerne, sektionerne og lands-

træneren. Opstartsfasen aftales på

næste møde visionsgruppen.

>

DIF

Organisationsændringer i DIF har

betydet at vores to sager har ligget

stille. Ønsket om at få et officielt

DM i jagtskydning for hold og de

formelle forhold omkring DSF’s associering

med Unionen, så forsik-

ringerne også kan dække DSF.

DDS

De relationer der er på UNSTY og

styrelsesniveau har været de sædvanlige.

Det er ikke lykkedes at få

et større samarbejde, men der har

været forskellige aktiviteter i gang

og vi holder de sædvanlige koordinationsmøder

ikke mindst i forbindelse

med Justitsministeriet.

Justitsministeriet (JM)

Om de meget omtalte Retningslinier

for Skytteforeningernes Våbenregister

er det aftalt, at de efter

tilpasning til de faktiske forhold

indstilles til formel godkendelse.

Derefter skal værket revideres på

ny, således at det afspejler hvordan

vi praktisk bruger det.

DSF er accepteret som associeret

af JM, så da vi jo sidste år fik ordre

om, at få nedlagt IPSC-skydning,

så gjorde DSkyU indsigelse. Selve

sagen, nemlig at de i 3-4 punkter

mente, at man ikke burde have den

her skydning, har været behandlet

gennem hele året og er mundet

ud i, at der er frembragt dels en

mængde beskrivelse af hvordan

IPSC skydning bedrives rundt omkring

og hvilke udtalelser der er

om farligheden og det moralske i

hvordan man opfører sig etc. som

gode argumenter overfor mini-

steriet som det ene punkt og som

det andet et reglement for, hvordan

man skyder IPSC på DSkyU’s

grundlag og det er altså et reglement

der gælder for DSF. Det er

REPRÆSENTANTSKABSMØDE | SKYTTEBLADET 9


blevet godt modtaget i ministeriet

og vi går ud fra, at det kan få lukket

sagen.

Internationalt

I Nordisk Skytte Region har vi for

tiden præsidium, da vi skal afholde

det næste NM. Regelsættet blev i

august ændret til kun at omfatte

juniorer med afvikling hvert andet

år. Der er fremsat forslag, der giver

mulighed for mod ansøgning at få

godkendt et senior NM.

I ISSF er skydetøjsdebatten ved at

finde sit leje selvom der er mange

forskellige oplevelser. Den komite,

der er nedsat, skal til sommerens

møde ved VM komme med deres

kommentarer.

Organisation i ESC er ændret. De

tekniske komiteer er slået sammen,

så man får mindre persongalleri,

men til gengæld et større samarbej-

de mellem de forskellige skydediscipliner.

Det vil fremme nogle af de

ting man gerne vil gøre i ESC. I ESC

er undertegnede stadigvæk revisor.

Et nyt tiltag var et fælles sommerbiathlon.

Det var sådan at ISSF og det

internationale skiforbund havde ind-

gået aftale om, at sommebiathlon

skulle overgå til ISSF, men generalforsamlingen

i skiforbundet stemte

i mod, så der findes ikke en international

platform. Det tyske forbund

har til gengæld de har et reglement

og det vil ESC prøve at bygge videre

på og se om man kan få et europæisk

reglement på benene.

Skyttebladet/Hjemmeside

Der er kommet flere gode artikler,

hvor en journalist har været rundt og

interviewe skytter. Tilbagemeldinger

omkring Skyttebladet er få, men

det er vores oplevelse at SB er en

stor af Unionen ude i foreningerne.

10 REPRÆSENTANTSKABSMØDE | SKYTTEBLADET

Der blev lyttet...

Kritikpunkter omkring hjemmeside

er afviklet ved at få en medhjælp til

at gøre den mere up-to-date.

DSkyU reglement

En ting der har været efterlyst længe

er et reglement for skydning under

DSkyU og det er omsider lykkedes

at få første version på tryk. Reglementet

beskriver, hvornår man

bruger det internationale reglement

inklusive de specielle danske

regler, så vi her har samlet hvad der

gælder. ISSF-reglerne findes også

nu i en oversat version.

BMS rundede af og takkede for den

indsats der bliver ydet rundt om i

de ansattes og de valgtes kreds, der

har været en utrolig aktivitet og engagement.

Finn Danielsen

Finn Danielsen, JSF (FDa):

Efterlyste resultatet af 10 års breddearbejde

og hvilke aftaler der er

lavet med DIF som er i sektionernes

favør? Det er ikke til at få øje på.

Hvor mange skytter er der gene-

relt generet ved breddeinitiativer

man har sat i gang, hvor meget er

aktiviteten øget generelt? Er der

nogen bestemte målgrupper som

breddearbejdet skal tage vare på,

er det pensionisterne, børnene, juniorerne

eller hvem?

I Den Røde Tråd, er der lagt op til, at

det er alle andre end DSkyU der skal

være aktører i arbejdet for, at skaffe

resurser til det og kort beskrevet, så

mener jeg det ser ud som om der

er lagt op til at det er klubberne

der skal starte, forbundene der skal

tage over og så til sidst sektionen er

skal ind i arbejdet - hvor er den røde

tråd, andet på et stykke papir?

I virkelighedens verden ser det sådan

ud - en ung skytte kommer et

juniorskyttekursus i DDS regi. Hvis

vedkommende fortsætter, så kan

han komme på ungskyttekursus,

igen i DDS regi og kan han mere,

så har DDS Projekt Ung og går det

godt kan de også komme på udenlandsrejser

- så Den Røde Tråd fungerer

i DDS.

I relation til riffelsektionens damejuniorprojekt

er det stort set skyt-


...og der blev noteret!

ter, der kommer fra DDS og deres

projekt Ung, så arbejdet med Den

Røde Tråds hovedpunkt, unge

skytter det klarer DDS.

Det kan godt være, at Den Røde

Tråd fungerer i beskrivelsen af,

hvordan UNSTY ønsker at arbejdet

skal foregå, men den kikser,

hvis den skal beskrive hvordan

virkeligheden ser ud. Lad dog DDS

sørge for, at skytterne op til 15-16

år bliver uddannet og bliver gode

til det og så lad os koncentrere os

om de skytter der vil lidt mere.

Det kunne måske også være en

god ide at indgå et – eller ikke ind-

gå, vi har allerede et samarbejde

med DDS, det siger alle i hvert fald,

nu har jeg været med til nogle af de

møder der og jeg har været med til

at sætte navne på nogen fra Unionens

side, som kunne tage kontakt

til DDS, men jeg har aldrig kunne

konstatere at det er blevet gjort.

Det bunder vel nok mest i, at

mange ledere fra DDS sige at det vil

DSkyU ikke og omvendt, men jeg

har i hvert fald været med til sam-

arbejdsmødet og der har de alle

sam-men sagt at de gerne vil.

I unionsregi skal der laves et bedre

samarbejde mellem breddeudvalget

og sektionerne, hvor arbejdet

skal koordineres videre således,

at de bedste skytter i forbundene

bliver trænet sammen. Sådan var

det før med talenttræningen og

vejen til det kunne f.eks. være at

breddekonsulenten havde en fast

arbejdsdag i hver af sektionerne.

Uden en fast person tilknyttet, så

kommer det ikke til at fungere. Det

er de sidste 5 år uden Team Danmarks

talenttræning et godt bevis

på. I 90’erne var det mig der var

koordinator for de her ting og det

var 100% finansieret af Team Danmark.

Jeg er sikker på, at flere vil

sige at fungerede bedre end det

gør i dag, selvom det ikke var optimalt.

Det ville gøre en stor forskel,

hvis Hans fik noget mere jordnært

arbejde. Er der flertal for i forsamlingen,

at breddearbejdet ikke skal

køre som det gør i dag?

BMS:

En analyse af breddekonsulent-

ordningen er ikke opgjort på hvor

mange nye medlemmer der er kommet

til. Vi har, år efter år, sammen

med DIF der har stillet en væsentlig

del af midlerne til rådighed, lavet

en analyse over, hvad breddekonsulentens

arbejde har resulteret i, i

forhold til den aftale vi indgik indebar.

Der har været meget gode og

meget dårlige år. Se projekterne

på www.skytteunion.dk. Ideen

med breddekonsulentens arbejde

er fra central hånd, gennem DIF, at

>

lave forslag til projekter, at få det

gennemført, placeret, accepteret

og få folk der hvor det skal bruges

til at køre projekterne videre. Der

hvor Hans’ arbejder stopper, er

der noget af det, der ikke er blevet

ført videre og det er fordi, at enten

har opgaven været stillet forkert,

hvor dem der stiller opgaven ikke

har været klar til, at føre det videre

eller at opgaven ikke er blevet løst

på sådan en måde at det kunne

føres videre.

Breddekonsulentordningen med

DIF taler om centralt styrede projekter

indenfor bredden. Sektio-

nernes opgave er både bredden

og eliten, så at forestille sig, at man

kunne få en aftale med DIF om at

få en fast arbejdsopgave for Hans,

overfor sektionerne er død-født.

Hvis projektet krævede en arbejdsform

og projektet i sig selv var godkendt,

så kunne man godt forestille

sig det som en breddekonsulent-

opgave, men det der blev omtalt

var en opgave på sekretærniveau

for at der sker en koordination mellem

forbund og sektioner og det

giver DIF ikke breddemidler til.

Den Røde Tråd skal ikke være en

kopi af DDS, men give det ekstra

på alle niveauer i forhold til det

glimrende arbejde som de fleste

af os har været gennem ved DDS

i gennem tiden, mere eller mindre

struktureret.

På baggrund af den ret drastiske

ændring af Team Danmarks

støtte, hvor talent per definition

var noget TD ikke ville støtte, så

opstod et vakum, når midlerne

ikke længere var tilstede. Det er en

væsentlig årsag til trænerpunktet

i den røde tråd. Vi ville have en

opskrift på hvordan vi kan få flere

skytter og lukke tomrummet op til

REPRÆSENTANTSKABSMØDE | SKYTTEBLADET 11


eliten med baggrund i det store

arbejde, der foregår i forbud og

foreninger.

Og den røde tråd er netop ikke

UNSTY’s værk, men et udtryk for

hvordan UNSTY gerne vil have det,

baseret på materiale fra de der

har forstand på det og de der har

ønsker indenfor de forskellige områder.

Det er altså UNSTY og FORD

der i fællesskab mener at det her er

den vej vi gerne vil. Hvis vi ikke har

fået kommunikeret det godt nok,

så gør vi det nu. Det er ikke for at

gå i konkurrence med det DDS laver

indenfor ungdomsarbejdet,

det er for, at få den sidste detalje

med, så at de der gerne vil mere

også får muligheden for det.

Kirsten Sanders

Kirsten Sanders

Breddudvalget (KSa):

Breddekonsulentaftalen med DIF

er et udtryk for de ønsker der kommer

fra sektionerne, i det omfang

at der kommer ønsker fra sektionerne.

Det har ikke altid været

specielt nemt at få et samarbejde

i gang med alle sektionerne og

det vil jeg da godt opfordre til, at

alle sektioner og alle forbundene

i øvrigt kommer med ønsker, for

hvis de ikke bliver formidlet til kon-

12 REPRÆSENTANTSKABSMØDE | SKYTTEBLADET

sulenten, så har vi ingen mulighed

for, at tage dem med videre i vores

samarbejde med DIF.

FDa:

Det er glædeligt at der er et samarbejde

mellem både sektioner og

breddeudvalget.

Det var ikke et spørgsmål om arbejdsopgaver,

men en tættere

kontakt i det daglige arbejde til

sektionerne og selvfølgelig på

breddeområdet. Grænsen mellem

bredde- og elitearbejdet, har

jeg aldrig kunnet se det. I min

verden er breddearbejdet de skytter

der vil skyde en, to, tre og fire

dage. Det som Klavs Jørn Christensen,

landstræner efterspørger

er skytter med træningsværdi,

det er eliteskytter og først når de

kommer dertil, er de eliteskytter i

den verden som jeg har haft med

at gøre. Hvis ikke vi kender de

grænser, så må de fastlægges, så

vi slipper for at høre på om breddearbejde

er det ene eller det andet.

Hvis der anvendes ressourcer

i breddeudvalget som ikke reelt er

et ønske i sektionerne med det mål

at få skytterne til at skyde bedre, så

mener jeg at der er spild af mange

penge. På 10 år er der brugt fem

mill. og hvad har vi fået ud af det?

Ja, det kan I selv vurdere.

Den røde tråd er OK, men hvorfor

skal den køre 100% parallelt med

DDS? Det er muligt at tanken er

tænkt før DDS, men de har formået

at føre den ud i livet, fordi de har

flere resourser. Et godt eksempel er

at der blandt de tilstedeværende er

mange gengan-gere fra både DDS

og DSkyU talenttræning. Så kan jeg

også undre mig lidt over, at når man

har arbejdet med Den Røde Tråd i to

år, hvorfor er det så først nu, at man

vil til at lave en evaluering af om det

måske er det rigtige man gør, men

det glæder mig at man gør det.

BMS:

Spørgsmålet om hvad der er breddearbejde,

er helt indlysende noget

som både i denne sammenhæng,

men også i DIF, Team Danmark og

andre specialforbund diskuteres,

men i sammenhæng med breddekonsulentens

arbejde, så er

det i vores diskussion ligegyldigt,

forstået på den måde, at det er kun

de tiltag og projekter vi kan få aftalt

med DIF som danner basis for hvad

der er breddearbejde for Hans.

Således er det i denne sammenhæng

ligegyldigt, hvordan vi definerer

bredden. Det er selvfølgelig

ikke ligegyldigt for hvad der kan afprøves

af nye tiltag og derfor er det

vigtig at sektionerne fremkommer

med deres ideer.

FDa:

Hvis Unionen blot gjorde hvad vi

ville, så kunne DIF sige, hvad vi ikke

måtte lave. Der er ingen mening i

at skulle være underkastet DIF’s

restriktion for at modtage ekstra

penge for at gøre noget som en

del føler, at vi ikke får noget ud af.

Så hellere nøjes med det mindre

og selv kunne stemme arbejdsopgaverne.

Poul Erik Hansen, JSF (PEH):

Den røde tråd er et efterlyst værktøj

som vi kan gå ud i foreningerne

og bruge. Der er ikke mange

foreninger, der driver struktureret

træning, men der et stort behov i

de foreninger jeg har kontakt med

til, at få det her sat i gang og jeg

syntes at man skal se bort fra om

det her er DDS eller DSkyU. Jeg tror

at det er gavnligt for alle foreninger

at komme bort fra det her koncept,


hvor man kommer og skyder en

serie og går hjem igen.

Alle sammen vil gerne det her, at

få vendt træning til, at det er noget

vi kommer og gør i en fastlagt tid,

ligesom alle andre idrætsgrene.

Den røde tråd har sin berettigelse

og er kommet for at blive.

Lars Jepsen, Jørlunde (LJe):

Jeg tror alle er enige i, at vejen

frem er struktureret træning. Den

røde tråd overdrages til DDS og så

fortsætte i DSkyU-regi. Der er et

behov for samarbejde mellem de

to organisationer. Tilslutningen til

børneskydning i DDS er stor, men

falder hurtig som junior og ungdom

for igen at stige igen i veteranårene.

Jeg vil vove at påstå, at DDS

også har interesse i at få skabt

et samarbejde så det bevirker, at

børneskytter bliver fastholdt. Der

bør stilles større udfordringer og

krav til de unge og den røde tråd

kan være et værktøj. Hvad med

en sammenhæng mellem organisationernes

skydediscipliner – de

bevæger sig væk fra hinanden.

Sammenlign en herre-junior – i

DDS skydes 5-5-5 og i unionsregi

60-40-40. Det er simpelthen ikke

koordineret.

Der efterlyses mere samarbejde de

to organisationer imellem ikke på

mindst på sektionsniveau – mon

nogen kender hinandens udvalg?

Hvordan sikres en koordinering af

aktiviteter, hvornår kører vi videre

hos DSkyU med den enkelte skytte

og hvornår bliver de hængende

– det lyder lidt negativt – nede i

bredden og dyrker breddeidræt?

Jeg tror vi taber rigtig mange skytter

fordi de bliver tvunget til at

blive nede ved DDS og det viser

statistikken også. DDS taber skytterne

når de bliver ungskytter, der

er ikke rigtig nogen der trækker

dem med videre. Der har lavet et

analyse brud hvad Den Røde Tråd

angår og det tror jeg at vi skal have

taget fat på.

PEH:

I december blev FORD og UNSTY

endelig enige om, hvem og hvordan

der skul-le betales for Idrættens

Forsikringer. Det endte op med en

regning til hver klub på kr. ca. 450,

der skal opkræves fra centralt hold.

Der bliver vedlagt en skrivelse om

dækning og hvad forsikringen

betyder. For nogle vil det komme

som et chok for hvad skal vi betale

kr. 450 for, når det er dækket ind i

medlemskab af DDS. Så derfor bak

op om-kring forsikringen og fortæl

i foreningerne, at det er altså noget

som man skal betale. Det er ikke

noget man kan fravælge, hvis man

vil være en del af skytteverden. En

anden grund til den valgte løsning

er, at hvis udgiften blev lagt på

kontingentet til forbundene, så var

det en 100% udgift. Den centrale

opkrævning betyder, at man i nog-

le kommuner muligvis kan få det

refundere udgiften.

>

FDa:

SKUD skal ikke længere have som

mål, at forsætte den linien der blev

besluttet i 2002, ro og stabilitet i

organisationen. Nu må det være

slut. Med en Team Danmark tildeling

til skytterne, der toppede i

2000 med 3,5 mill. er gået stødt tilbage

til kr. 7-800.000 i 2006 og kun

til riffel. Flugt ikke var interesseret

i, at lave en ansøgning på TD’s bestemmelser,

da TD ikke ville støtte

hold og pistol ikke kunne få deres

godkendt fordi det lå uden for

TD’s koncept. Det er i øvrigt også

totalt uforståelig og uacceptabelt

at SKUD ikke kan finde ud af, at få

koordineret det, således at de forskellige

ved hvordan TD’ koncept

er. Hvis ikke de forskellige sektio-

ner kan finde ud af det, så burde

det jo være SKUDs opgave at få

dem til at makke ret.

Det er da helt grotesk at Susanne

Meyerhoff ikke kan få støtte fordi

pistolsektionen ikke vil give tilsagn

om opbakning. Det skriger

til himlen i min verden. Der er jo

ikke nogen der forestiller sig, at

Susanne ikke skulle med EM og

VM og de omkostninger som er

forbundet med at sende dem til

EM og VM kunne man da starte

med at afsætte og så ville det, med

det kendskab jeg har til systemet,

højest sandsynligt generere nogle

midler fra TD. Princippet er i hvert

fald, at pistolsektionen skal bakke

økonomisk op for at opnå støtte.

På flugt er det vel lidt det samme,

at det gik ud over nogen at man

ikke ville lave en individuel ansøgning,

men kun ville have holdstøtte.

Det er altså 2-3 år siden, at

Team Danmark gjort klart – har jeg

læst i aviserne – at man ikke ville

støtte holdskydning mere, men

kun individuel satsning.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE | SKYTTEBLADET 13


Unionens tildeling til SKUD i perioden

1990 – 2002 steg fra 750.000

plus landstræner til 1,0 mill. og der

har den ligget op igennem 90’erne,

stort set hvert år. Det betyder, at

ser vi både på TDs støtte og SKUDtildelingen

så har det op igennem

90’erne, med slut i 99 ligget på omkring

4 mill. med et fald til 1,8 mill. i

2002. Denne reduktion er gået helt

hen over hovedet på UNSTY, de

har i hvert fald fuldstændig afholdt

sig fra, at gå ind i dialog om rimeligheden

i, at skydeaktiviteterne er

kørt ned på næsten ingen ting.

Der er reelt sket en nedskrivning

på op til 1/3 i forhold til begyndelsen.

Samtidig er tilskuddet fra

DIF steget fra 2 til 3 mill. igennem

de samme år. Det øgede tilskud er

ikke gået til skydeaktivitet, men

jeg kan se at antallet på kontoret

er i hvert fald ikke blevet mindre,

så hvor pengene er brugt kan man

måske se der.

I SKUD i 2005, så er der ikke lavet

tiltag til at forbedre dette, man har

ikke gjort noget for, at få det til andet

end at fungere gnidningsløst.

En stiltiende accept i sektionerne

om at få 333.333 kr. til dækning af

EM, VM, NM og World Cup stævner

plus træner omkostninger har i

hvert fald givet arbejdsro til Paul

Erik Sørensen.

Når de her beløb er betalt, så er

der stort set ikke en krone tilbage

til sektionsarbejde. Det hørte vi

om fra R-SEK i går og der er ikke en

klejne til noget som helst. Mon det

er ret meget anderledes i F-SEK og

P-SEK. Der burde i hvert fald være

tre eller fire personer i UNSTY, som

burde arbejde for anden sektionstildeling.

Hvad er det vi vil – bredde- eller

eliteorganisation? Engang stod

14 REPRÆSENTANTSKABSMØDE | SKYTTEBLADET

En velfortjent kaffepause var der også tid til

DSkyU stod for, at sende folk til internationale

konkurrencer og det

gør vi vel stadigvæk, men vi vil det

ikke. En gang til, det er måske en

god ide med et tættere samarbej-

de med DDS om skydeaktiviteter

og her kunne SKUD jo udmærket

gå sammen med DDS på riffel og

pistol og med Danmarks Jægerforbundet

på flugtsiden. På kugledisciplinerne

ved jeg at det eneste

der mangler, er at man får bestemt

en dato, så man kan komme til at

snakke sammen. Både Danmarks

Jægerforbund og DDS har både

midler og interesse.

Der er stort sammenfald i foreningsverdenen

og det er der også blandt

skytterne som vi servicerer. Jeg

har hørt flere af de her unge mennesker

sige, at man om lørdagen

skal gøre det ene og om søndagen

det andet, det er fuldstændig tåbeligt

og de der ledere, hvad er det

da for noget, det er jo ikke andet

end nogle gamle fjolser.

Hvad er konsekvenserne af at der

ikke bliver gjort noget i sektio-

nerne, eller at der ikke er ressourcer

til at gøre noget? Damejuniorprojektet

dræner stort set

hele budgettet. Det er også fint

nok, at man har valgt det, der har

man dog prioriteret og sat krav og

givet udenlandsk deltagelse. Hvad

sker når de bliver seniorer? Ja, så er

der ikke penge til at sende nogen

af sted og hvad er så motivationen

for en stor træningsindsats. Det

eneste jeg mener at disse skytter

har at se frem til er, at der i 2007

er EM eller et DM og hvor mange

gider træne 4-5 gange om ugen

for måske at blive nummer tre?

Samarbejde med DDS omkring

300m, det halter også, da sektionen

ingen penge har og DDS

siger, at hvis de skal betale 100%,

så vil de også bestemme, det er

vel heller ikke andet end rimeligt.

Det som SKUD burde sætte sig

som mål og som var gældende

da jeg var R-SEK-formand er at

alle udvalg skal kunne tilbyde

mindst tre internationale stævner,

så der var noget aktivitet at del-

tage i. Det kræver selvfølgelig

flere penge, men det havde vi

også den gang.

Jeg vil ikke godkende formandens

beretning. Der er for mange i

UNSTY der er ledere for at være ledere

og ikke reelt kender til hvad

der foregår i foreningen. Hvornår

har vi set een fra UNSTY til et DM

eller anden aktivitet i sektionen?

Jeg var ikke til mødet i Herning

vedr. den røde tråd, da det var

lagt i skolernes vinterferie – igen

en mangel på situationsfornemmelse,

men jeg har hørt at der

ikke var nogen fra UNSTY, jo der


var vel en, breddeudvalgsformanden

– (FDa bliver rettet af panelet,

der var tre personer fra UNSTY

tilstede) – det må I undskylde.

Generelt set, ser vi for lidt til dem.

Flere af de unge skytter der siger,

hvem er det? De ved ikke hvem

formanden er, det er for dårligt.

Der er ingen nytænkning og man

fortsætter med en økonomi som

året før. Ingen har vel intentioner

om at gøre et dårligt stykke arbej-

de, det er jeg helt sikker på. Alle

her kom-mer for at gøre et godt

stykke arbejde. Jeg står også her

for, at gøre et godt stykke arbejde,

for at få nogle til at gøre det

på min måde.

Jeg stillede sidste år op som økonomileder

med henblik på at ville

iværksætte nogle økonomiske behovsanalyser

for de forskellige udvalg

og sektioner. Det må vel være

på sin plads, specielt når midlerne

bliver knappe, så er det endnu

mere vigtigt, at man bruger dem

rigtigt. Det bakkede UNSTY ikke op

omkring., men UNSTY skal tage et

ansvar, være med til at arbejde mod

de formål som unionen har, - i gamle

dage var det at udvikle skytter til

internationale konkurrencer, men

det har i hvert fald ændret sig.

Leif Nielsen, P-SEK (LNi):

Orienterede, at FDa var fejlinformeret

omkring Team Danmark. TD

har omlagt deres støtte, mange

ting er ændret, så dine kommentarer

har ikke relation for det nye koncept.

TD har grundet manglende

resultater senest fravalgt at støtte

SMe 100%, hvilket var tilfældet

sidste år. P-SEK støtter gerne SMe,

hvilket også er sket ved konkurrencedeltagelse.

Sagen bliver be-

Paul Erik Sørensen

handlet igen sammen med den ny

disciplinanalyse.

Til orientering har jeg en baggrund

i foreningslivet de sidste 30 år og

ikke mindst 11år som amtsformand

i DDS, så din påstand er skudt forbi.

Vi har stor respekt for dit arbejde,

så det burde du også have lidt

mere af overfor os og i det mindste

sætte dig lidt mere ind i, hvad der

foregår nu om dage.

Bent Winther, DFF (BWi):

Din lange tale afslører meget lidt

kendskab til hvad der foregår

hos os. Der blev søgt individuelt

støtte til OL-trap skytten Henrik

Jørgensen. Indenfor skeet søgte

vi ikke noget. Vi mente ikke at Michael

Nielsen var klar, så der valgte

vi det fra, men med den option,

at vi kunne komme tilbage til hver

en tid.

Personligt var jeg til alle DM und-

tagen Nordisk Trap, hvilket jeg

betragter som synlig. En sammenlægning

med Danmarks Jægerforbund

er utopi. Godt nok er der

sammenfald i skytterne, men i DFF

udøver vi en idræt og DJ forbere-

der man sig på, at slå ihjel.

Paul Erik Sørensen, SKYD (PES):

FDa har ganske ret i, at SKUD’s formål

har været at skabe ro omkring

SKUD’s organisation. Der er nu

skabt stabilitet, ro og samarbej-

de mellem sektionerne og styr på

økonomien, så tiden er naturligvis

inde nu til at være lidt mere

udadvendte, eller aggressive og

arbejde mod større indtægter og

tildeling.

I TD-regi har vi ændret vores organisation

sådan, at det nu er lagt

ud i sektionerne, der i arbejds-

grupper sammen med Team Danmark,

formulerer det endelige

støttekoncept. SKUD-formandens

rolle er blot koordinerende.

Keld Kierkegaard

>

Keld Kierkegaard, R-SEK (KKi):

Roste SKUD for deres store velvilje

til at afvige fra udtagelsesreglerne

i forbindelse med damejuniorprojektet.

Alle kan lære

noget af dette projekt. Desværre

er roserne mindre når det gælder

en tilbagemelding fra SKUD omkring

et regelsæt for godkendelse

af stævneresultater skud i politi

eller militært regi – den mangler

fortsat.

PES:

Erindrede ikke at have modtaget

denne henvendelse. Ranglisten kan

forbedres og efterlyste en programmør,

der kunne hjælpe med det.

FDa:

Den manglende synlighed var

møntet på breddeudvalgsformand,

formand og SKUD-formand

REPRÆSENTANTSKABSMØDE | SKYTTEBLADET 15


og efterlyste holdninger til de ting

som jeg har sat spørgsmålstegn

ved. Er det rimeligt at bombe sektionernes

økonomi i sønder, fordi

TD i en årrække har finansieret det

hele og UNSTY nu undlader at forholde

sig til den situation og blot

fast-holder status quo.

Niels Laustsen, R-SEK (NLa):

Efterlyste en opdatering af danske

rekorder på hjemmesiden og

svar på en e-mailhenvendelse fra

SKUD-formanden om samme.

PES:

I gamle dage var det kontoret, der

samlede alle rekorder sammen og

godkendte dem og satte besked i

Skyttebladet. Det har ikke virket i

mange år og derfor overtog SKUD

det sidste forår. Der findes en opdateret

database, som sektionerne

har fået kopi af. Der mangler kun

programmering for at den kommer

på hjemmesiden.

NLa:

hvornår vil det ske – jeg vil gerne

kunne give et konkret svar, når jeg

igen møde en forældre, der spørger

til det.

PES:

Det må vi have gjort hurtigst muligt,

det er igen et programme-

ringsspørgsmål, jeg ved ikke om

Tommy Sørensen, forretningsfører

DSkyU har et svar på det,

for jeg har ikke adgang til maskineriet.

Tommy Sørensen

Forretningsfører DSkyU (TWS):

Der er to personer som er i gang

med, at lave nogle programændringer

til vores hjemmeside, det

gælder både rekordlisten og kal-

16 REPRÆSENTANTSKABSMØDE | SKYTTEBLADET

Niels Laustsen

enderdelen. Kalenderdelen har vi

fået ganske gratis af Sejlunionen,

men det var fra start en lille opgave,

der er blevet til større sag.

Den nuværende rekordliste vil

blive opdateret hurtigst, når databasen

er modtaget.

René Kristiansen, JSF (RKr):

Havde oplevet at en rekord ikke

var opdateret. Det har været fru-

strerende, at man ikke offentligt

har kunnet få anerkendt sin rekord.

Det har betydet, at man har tænkt,

nå ja okay, det er måske ikke noget

man ligger mærke til alligevel?

Jeg har stort set hver uge siden

været inde og kigge på de danske

rekorder og gerne ville have set

mit eget navn. Inde i mit hovede

kan jeg ikke se hvordan det skulle

kunne tage så lang tid og den er jo

ikke engang på endnu. Jeg håber

at det er noget vil ske hurtigt, for

der er nogle unge mennesker, ja vi

hænger os måske nok for meget i

vores resultater, men det betyder

noget for os.

Kenneth Wadt, JSF (KWa):

Opfattede den omfattende diskussion

som et mistillidsvotum og

foreslog en skriftlig afstemning om

beretningen.

Dette ønske blev imødekommet

og resultatet ble 44 ja, 13 nej og 3

blanke. 60 stemmer i alt. Beretningen

blev godkendt.

BMS:

Supplerede med at sige tak for

tillidsvotumet og samtidigt kon-

statere, at der er nævnt flere

områder der kan arbejdes videre

med. Samarbejdet med DDS skal

ske længere nede i organisationen,

men det er et punkt jeg

personligt vil prøve at gøre noget

ved til vores fælles møder. Den

økonomiske behovsanalyse, er

faktisk aftalt med kontoret. Min

synlighed, en konstatering af at

jeg ikke kommer ud til DM’er i

det omfang jeg gerne ville. Jeg

kan heller ikke love at gøre det,

men jeg håber at nogle af mine

udmærkede kollegaer i UNSTY vil

forsøge at gøre det.

Ad 3a: Regnskab

Bendt Rasmussen gennemgik

regnskabet, der blev godkendt

uden kommentarer

Ad 3b - budget:

Bendt Rasmussen forelagde budgettet

for 2006

Ad 4:

Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke modtaget nogen

forslag

Ad 5:

Valg

René Kristiansen

a: Formanden

Bjarne Sanddahl genvalgt

d: Breddeudvalgsformanden

Kirsten Sanders genvalgt

e: Skydeudvalgsformanden

Paul Erik Sørensen genvalgt

g: Medlem A- & O-udvalg

Kaj Vangsgaard genvalgt

h: Suppleant A- & O-udvalget

Britta Boel genvalgt


i: Revisor

Bent Kruse genvalgt

j: En revisorsuppleant

Allan Henriksen ikke på valg

Ad 6:

Eventuelt

KKi:

Efterlyste en bedre bordopstilling.

Steen Hansen, FSF:

Kommentarer til den Den Røde

Tråd er mere passende under

eventuelt. Det er vigtigt med en

rød tråd i DSkyU, i samarbejde med

klubber, forbund og DDS. Det der

mangler, er struktur i forbundene,

ikke mindst i skydning og træning.

Der føler vi, fra FSF, at vi kan gøre

en forskel, at ændre kulturen. Det

er et af de første breddeprojekter,

som vi går helhjertet ind i og det

gør vi med ret stor tilfredshed.

Vi nyder fortsat godt af samarbejdet

med Fyns Amt yder os støtte som

pt. er sikret til år 2010. Det er vigtigt

at forbund og foreninger lokalt

prøver søger nogle midler der kan

være med til at understøtte dette

arbejde til gavn for alle parter.

Jette Beck, Mullerup (JBe):

Efterlyste lidt mere af det sociale

samvær ved et repræsentantskabs-

møde. Det er første år jeg er med

og kender ingen. Lørdag aften var

vi spredt for alle vinde. Jeg kunne

efterlyse, at vi er i samme rum. Et

andet ønske er at folk rejser sig når

de bliver valgt, jeg kender dem

ikke alle. Den Røde Tråd er helt fin.

Vi er kan ikke sige så meget om

det, men synes at der skal være en

lille forskel mellem DSkyU og DDS.

Poul Torp, Randers (PTo):

Efterlyste en kopi af rekorddata-

basen for at kunne lægge riffelde-

len ind samme aften på R-SEK’s

hjemmeside.

PEH:

Den største begrænsning for succes

med den røde tråd er os selv.

Vi skal fokusere på indholdet, for

skytten er ligeglad med hvem

der står bag så længe indholdet

fænger.

Christian Kjær

Christian Kjær, DDS (CKj):

Takkede for invitationen. DDS er

selvfølgelig interesseret i, at få noget

træningssystem op og stå, og så

tror jeg vi er ret enige om, at børn

forsvinder ret hurtigt, både i DDS og

i Unionen, hvis der ikke er nogen der

griber ind og får dem videre i systemet,

nogen der griber fat i dem og

får dem lært hvad det er det går ud

på og opnår det fællesskab der skal

være i en forening, uanset om du

skal til OL eller noget andet.

SKV har jeg slet ikke hørt nævnt

i dag og det fylder egentlig ret

meget i vores lille verden, hvor vi

registrerer vores våben. Det store

problem som vi har netop nu, det

er at de 5 års tilladelser som er gi-

vet, de er henne ved den tid, hvor

>

de skal fornyes og der har vi faktisk

haft et stort arbejde, specielt hvis

foreningerne ikke efterlever vores

forventninger om at få det gjort

rettidigt. Vi kan simpelthen ikke

holde til, hverken hos jer eller os,

at vi har utur i systemet, for vi ved

jo godt, at det lynhurtigt sådan, at

det bliver politiet der skal gøre det

og så er vi godt klar, at så bliver det

en anden pris.

Vi har faktisk opprioriteret det i

Vingsted og har for nyligt afsat en

halv person mere til SKV.

Omkring det aktivitetsmæssige, så

er det rigtigt at vi har et fællesskab

på 300m, Europa Cuppen, der har

kørt i mange år, men som I også har

været inde på, så skal det være et

ligeværdigt samarbejde, for ellers

vil det blive prioriteret anderledes

end i dag.

Man får lidt en fornemmelse af diskussionen

at DDS har ubegrænsede

midler, men vi har også huller der

skal fyldes ud, ikke mindst fordi tilskuddet

blev nedskåret med 6 mill.

forrige år.

Et vigtigt punkt som skal nævnes

er indvielse af den nye 300m bane

i Vingsted, som gerne skulle være i

fælles interesse, ligesom de mange

andre baner rundt om i landet. For

blot at nævne et enkelt tal, så anvendes

11-12 mill. til at bygge og

miljøsikre skydebaner. Med det

antal skydebaner, der findes herhjemme

bliver vi nødsaget til prioritere

i langt højere end tidligere,

for der er behov for det dobbelte

ikke mindst på grund af at der

kommer elektronik på flere og

flere anlæg.

I har talt meget om samarbejde i

dag hvilket giver den tanke – hvorfor

slår vi os ikke sammen? For

skydning er jo skydning. Det er jeg

REPRÆSENTANTSKABSMØDE | SKYTTEBLADET 17


ikke enig i, for jeg mener, at vi har

en opgave hver i sær, jeg mener at

vi skal fastholde to organisationer,

både ud af til, men også fordi jeg

er ret sikker på, at en sammenlæg-

ning samlet vil give færre midler.

DDS kunne også blive et aktivitetsudvalg

under DGI, men det vil

også give færre midler.

Det er godt at vi er 2 organisatio-

ner og vi skal også skal varetage to

forskellige opgaver. Vi respekterer

meget jeres arbejde og at I kommer

ud i verden og kan synliggøre

skydesporten på meget bedre vis

ved et OL end med et landsmesterskab.

I har svært ved, at definere hvad

breddearbejde er, det har vi bestemt

også, vi har måske lidt

sværere ved, at definere hvad elitearbejde

er, for nogen kan også sige

at når DDS sender folk til NM er det

så vores elite? Vi mener så måske

ikke at vi har nogen elite, men det

er de bedste skytter som vi så kan

præstere.

I år 2009 kommer en ny tipslovsforhandling.

Hvad sker der med

de udenlandske book-makere og

hvad med Tipstjenesten, der for

første gang har haft en mindre

omsætning i forhold til budgettet.

Hvad sker med idrætten?

I DDS ha vi lavet en ny amtsstruktur

som skal implementeres frem

til 01.01.2008 Afslutningsvis vil jeg

anbefale et besøg til Landsstævne

i uge 26.

Kurt Kjær, næstformand

Danske Sortkrudtskytter (KKj):

Sortkrudtskydningen oplever fortsat

fremgang og har nu 1.200 medlemmer,

fordelt over hele landet i

35 foreninger.

Vi har haft en meget stor hjælp

af DSkyU i forbindelse med ind-

18 REPRÆSENTANTSKABSMØDE | SKYTTEBLADET

førelse af skydediscipliner til bag-

ladervåben og westernskydning,

som der bliver større og større interesse

for. Det foregår på meget

civiliseret vis fra faste standpladser

med 3 forskellige typer våben, hagl-

gevær, repeterriffel og revolver.

Vi har med stor succes også fået indført

terrænskydning. Det er noget

folk godt kan lide, at komme ud i

terrænet og skyde på forskellige afstande

med forskellige størrelse våben,

dog uden tidsbegrænsning.

Forbundet fejrer i år 25 års jubilæum

og samtidig med 25 årsi det

nordiske samarbejde. Jubilæet skal

holdes på Amager og NM skal på

Musse Skydecenter i juni.

Vi er også meget glade for de

halvårlige møder vi har med DSkyU,

som godt nok i år er blevet til et årligt

møde. Vi har også nogle ønsker

og ting vi er lidt bekymret for, sortkrudtsagen

hvor nogle politikredse

ikke er meget for at give tilladelse

til opbevaring af sortkrudt. Vi frygter,

at vi får svært ved, at skaffe det

krudt vi skal bruge til at dyrke vores

idræt med.

En anden ting er sagsbehandlings-

tid i JM. Det er ganske urimeligt

at der skal gå 3-6 måneder med

at behandle en ansøgning. Når

det er sagt, så vil jeg også sige, at

vi er glade for at være associerede

medlem hos DSkyU og jeg vil rette

en varm tak til UNSTY for det gode

samarbejde vi har og jeg vil også

benytte lejligheden til, at sige tak

til de medarbejdere der sidder ude

på kontoret, der bliver vi også altid

mødt med en positiv indstilling og

det er dejligt.

Tim Andersen

Dansk Sportskytte Forbund (TAn):

Der er sket en fordobling i tilgang

af skytter. I DSF afvikles i 2006 3

nordiske mesterskaber. Går det

som planlagt vil DSF byde ind på

et VM.

Vi er så også i fuld gang med, at

forberede os til IPSC EM næste år

og VM året efter. Sponsorater har

gjort det muligt at gøre skytterne

i stand til, at satse de to arrangementer.

Jeg kan nævne, at Ralf K.

Jensen blev henholdsvis nr. 17, 6

og 2 ved de sidste 3 EM’er.

Ikke mindst på baggrund af ovenstående

er det beskæmmende at

JM er lidt tunge at danse med. Man

kan forstå det med våbenloven,

men så kommer der efterfølgende

en række mere eller mindre unødige

reguleringer på vores skytter

og deres udstyr.

Jeg vil heller ikke undlade at nævne

genopladningsproblematikken

som vi gerne snart så en ende på.

Til gengæld har vi nu, i samarbejde

med skydeinspektør Erik Jensen,

udarbejdet et regelsæt for terræn

og terrænmæssige skydninger og

DSkyU. Erik Jensen har i den forbindelse

udtalt til JM, at der ikke er

noget for at vi udfører vores discipliner

på lige fod med alle andre.

Så skal jeg takke formanden og

kontoret for et forbilledligt sam-

arbejde, alle opgaver er løst

gnidningsfrit og til alles tilfredsstillelse.

BMS:

Vi finder en på en mere ergonomisk

korrekt sidestilling til næste

år. Jette Beck – i går havde vi ”fri

leg” i modsætning til, hvor vi har

haft en planlagt aktivitet med

gruppearbejde eller andet tilbagemeldinger

har blandet, så vi sagde

fra i år. Vi arrangerer gerne forslag

fra forbund og sektioner.

Christian Kjær, tak for din hilsen fra

din bestyrelse. Der er en hel masse


Et stort tillykke til prismodtagerne

vi er enige om og det er også sådan

at vi i forbindelse med 5-års fornyelserne

har taget en deltidsansat

ind for, at være sikker på, at de ansøgninger

der kommer ind bliver

ekspederet. 300m banen glæder vi

os meget til. 1996 havde vi et NM,

hvor svenskerne rejste hjem fordi

300m banen ikke var OK.

Den enkelte skytte kan i dag ikke

se nogen forskel, så hvorfor slår vi

også ikke sammen, men jeg er helt

sikker på, at forholdene ville blive

ringere, hvis vi kun havde en organisation.

Tillykke med fremdriften hos sortkrudtskytterne,

det er dejligt at

høre og det samme for DSF, det

er dejligt at høre, at der er god

fremgang i både medlemmer, men

også i discipliner. Tak for jeres tilbagemeldinger.

Lars Gregersen,

Skytteklubben DSB/ASF (LGr):

Appellerede til fortsat og yderligere

samarbejde. Sammen står vi

stærkest, hvis vi skal udvikle skyd-

ningen i Danmark og komme i

pressen og hvis man skal have flere

medlemmer.

BMS:

Takkede dirigenten for på myndig

måde at lede mødet på og tak til

de der har bidraget her på forskellig

måde. Tak til de medlemmer af

udvalg og sektioner der er gået ud

i år, tak for den indsats I har ydet

og velkommen til de nye.

Derefter indledtes prisoverrækkelsen.

Der er i 2005 indstiftet en ny

pris juniorpokalen med henblik på

at have priser for alle aldersklasser.

Erik Sætter-Lassens vandrekæde:

Charlotte Jakobsen

Kvindepokalen:

Karin Hansen

Erik Sætter-Lassens lederpokal:

Niels Erik Nielsen

Ungskyttepokalen:

Christian Vestergaard Jensen

Vadum Skytteforening.

Juniorpokalen, nyindstiftet pris:

Jens Erik Mortensen, Esbjerg S.kreds

Poul Glesner’s Fortjenstpokal:

Hugo Andresen

BMS:

Takkede af for denne gang med et

trefoldigt leve for Skydeidrætten.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE | SKYTTEBLADET 19


RIFFELSEKTIONENS ÅRSMØDE

Budget m.m. | Lørdag 25. marts

1. Valg af dirigent

Bent Johansen blev foreslået og valgt til dirigent

og kunne konstatere at mødet var lovligt indkaldt

og dermed beslutningsdygtigt. Alle forbund var

repræsenteret med i alt 35 stemmeberettigede.

2. Formandens årsberetning.

Jesper Brodt (JBr) aflagde beretning ih skriftlige udsendte

materiale. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer,

hvorfor beretningen blev godkendt.

3. Budget 2006

Indtægter

SKUD 333.000

Støtteforeningen 52.000

Bus 40.000

Turneringer 40.000 465.000

Omkostninger

Elitesatsning -TD 230.000

Damejuniorprojekt 70.000

Møder 25.000

Bus 30.000

NM-junior 35.000

EM luft Moskva 15.000

VM Zagreb 70.000 475.000

Underskud 2006 10.000

Hertil rækker budgettet, nedenstående er poster som

sektionen tidligere har ydet bidrag til.

World Cups 40.000

EC 300m 30.000

10 meter 25.000

50 m senior 20.000

Ungdom 10.000

Veteran 10.000

50 m junior 25.000 160.000

20 RIFFELSEKTIONENS ÅRSMØDE | SKYTTEBLADET

JBr orienterede, at budgettet viser underskud på

10.000 kr., der dækkes af sidste års overskud. De reste-

rende poster må i år undvære det normale bidrag,

som det ser ud pt.

Spørgsmål til budgettet:

Hugo Andresen, LFSF:

Spurgte om hvordan pengene var brugt til de resterende

post. Hvert udvalg redegjorde for årets aktiviteter.

Han – konkluderede, at de områder, der spares er de

områder, hvor junior og ungdom kommer fra. Der kan

ikke skæres i satsningen eller juniorprojektet, hvorfor

forbund, klubber eller sektionen må forsøge at skaffe

midler fra andre steder.

Finn Danielsen, JSF:

Hvordan kan SKUD affinde sig med at sektionerne

må skæres så drastisk ned? Sektionerne kan ikke være

tilfredse med nuværende situation. De kan enten se

efter andre indtægtskilder eller råbe UNSTY op om en

omfordeling af de økonomiske midler.

JBr, R-SEK:

Aktiviteterne er ikke så store som ønskeligt og det

tages op i SKUD.

Lars Jepsen, SSF (LJe):

Kan det forventes, at midler skaffet af et enkelt udvalg

også går det til aktivitet indenfor dette udvalg?

JBr, R-SEK:

Gav sin opbakning til dette.

FDa, JSF:

Når der ingen penge er til juniorer mm., hvordan kan

de så motiveres til træningsudvikling? UNSTY har ikke

reageret på at Team Danmark giver betragteligt mindre

end tidligere år.

JBr, R-SEK:

Der er sket en opblødning af kravene til satsningen,

hvilket giver bedre muligheder her. Ellers er

der ingen umiddelbare mål for unge skytter, netop

som en konsekvens af nedskæringen i økonomiske

midler.


Jesper Brodt

HAn, LFSF:

Vi har ingen sponsorer – hvorfor ikke? Ville der ikke

kunne hentes penge her?

JBr, R-SEK:

Der sker en for lille indsats på området. Måske det ville

være godt med nogle nye øjne på området.

Kirsten Steffensen, SSF (KSt):

Hvor går de specifikke bidrag til støtteforeningen hen,

hvis man ikke ønsker at støtte eliten og der er sat kryds

ved en af de poster der i år ikke får nogle midler?

JBr, R-SEK:

Budgetterne er ikke så udspecificeret og revideres

løbende over sæsonen.

LJe, SSF:

Der skal tages hensyn til folks ønsker ved indbetaling

til støtteforeningen.

JBr, R-SEK:

Lover at finde opgørelserne og lægge pengene ud til

de afkrydsede poster.

LJe, SSF:

Foreslog at fjerne krydserne for at undgå vildledning.

JBr, R-SEK:

Ville fastholde krydserne for at give folk mulighed for

at vælge.

FDa, JSF:

Støtteforeningens mening har været at pengene

skulle gå derhen hvor krydset er, måske sås

der flere indbetalinger hvis budgettet synliggør

fordelingen.

Leif Rump, SSF:

Er SKUD tildelingen med eller uden Team Danmarkmidler

og får nogle skytter direkte tilskud.

JBr, R-SEK:

SKUD-tildelingen er uden TD-støtte. Pt. er det kun

Torben Grimmel, der får individuel støtte.

KSt, SSF:

Hvornår er brugerbetalingen afskaffet?

JBr, R-SEK:

Det er ikke afskaffet, men størrelse varierer fra år til år.

Egenbetaling af f.eks. ammunition er en del heraf.

HAn, LFSF:

Hvordan er samarbejdet med DDS muligt når DSkyU

ikke har penge?

JBr, R-SEK:

Det er svært, men forhåbentlig har DDS et forslag for i år.

4. Indkomne forslag

Der var ikke ingen indkomne forslag.

>

5. Valg

a) Jesper Brodt var villig til genvalg. Lars Jepsen stiller

op som modkandidat.

Lars efterlyser visioner i riffelsektionen, samt en organisationsstruktur

i riffelsektionen således at arbejds-

byrden kan fordeles over flere personer.

Lars fik 14 stemmer, Jesper fik 19 stemmer. 2 stemte

blankt.

Keld Kierkegaard opfordrede Lars til at deltage ved

riffelsektionsmøderne og bidrage med sine visioner

og tanker. Denne invitation tog Lars gerne imod.

b) Keld Kierkegaard blev genvalgt, mens den vakante

50m udvalgspost fortsat er vakant.

Poul Torp og Kim Larsen trak sig udenfor tur og blev erstattet

af henholdsvis Lotte Nørup, Haderslev, ungdomsudvalget

og Mogens Pedersen, KS 15 m udvalget.

RIFFELSEKTIONENS ÅRSMØDE | SKYTTEBLADET 21


6. Eventuelt

• Finn Danielsen opfordrer 15m udvalget til ændring

af regler for udtagelsen til DM holdturnering, således

at alle 1. pladser kommer med og derefter de 5 bedste

hold ifølge skudte points.

• Hugo Andresen stillede spørgsmål angående Ungdom

2, hvorfor der ikke længere skydes fritstående,

og om dette ikke er modstridende med den røde

tråd. Kim Larsen svarede at det er bedst for fremtiden

hvis der fortsat skydes fritstående, men at der

har været opfordring fra foreninger til ændringen, da

de ikke kan finde skytter nok til fritstående hold. Der

mangler opbakning fra foreningerne til fritstående.

• René Kristiansen bakkede op om forslaget om fritstående

klasser og mente at den danske trænings-

kultur i foreningerne via den røde tråd vil hjælpe på

denne problemstilling.

• Poul Erik Hansen efterlyser samarbejde mellem sektionerne

og forbundet i røde tråd projektet – blandt

andet om hvordan tingene skal gøres i praksis. Hvad

er sektionens fremtidsperspektiv i forhold til den røde

tråd? Anbefalede at sektionen 2 gange årligt mødes

med forbundene til stævnekoordinering mm.

JBr kvitterede med at sektionen er positivt indstillet

på at mødes med forbundene. Keld inviterede til

koordineringsmøde lørdag aften under DM på luft.

• Steen Hansen, FSF spurgte hvor R-SEK ser sig selv i

den røde tråd og efterlyste kommunikation og sam-

arbejde, og klar udmelding fra riffelsektionen om

hvad det er de vil med den røde tråd. Han påpegede

at der ingen kommunikation er mellem kraftcentre

og landstræner, når skytter fra centrene udpeges til

at træne med satsningen. Et eventuelt samarbejde

kunne muliggøre at der bruges penge fra kraftcentre

til at sende skytter til udlandet.

JBr pointerede at som udgangspunkt var den røde tråd

et breddeprojekt og interessen skal komme nedefra.

• FDa efterlyste flere medaljer til DM’er. Han mente at

der måske ville komme flere deltagere hvis der med

22 RIFFELSEKTIONENS ÅRSMØDE | SKYTTEBLADET

garanti var medaljer til de 3 bedste. Dette bakkedes

der op om af R-SEK.

• Der opstod en debat om hvorvidt damejunior kan

få lov at stille op i dameklassen, bla. med henblik på

flere deltagere og dermed en DIF-medalje, både individuelt

og på hold. Er det lovligt ifølge gældende

regler? Er der interesse i det? Det gøres allerede på

15m, her er der dog ikke DIF-medaljer. Og kan damer

stille op i herre/åben klasse såfremt der ikke findes

tilsvarende disciplin for damerne, her tænkes især på

om damer kan stille op på helmatch i åben klasse.

Referent Pernille Pedersen

Kim Larsen og Poul Torp modtager en erkendtlighed for

deres trofaste indsats.


Nykøbing Sj. Åben

1. og 2. april 2006

Sportspistol 25m

Dame (1)

1. Janne Ramsing Sif 516

Herrejunior (1)

1. Klaus Elian Hesselager 543

Herre (7)

1. Michael Krumholt Værløse 562

Åben (2)

1. Karl Sørensen Slagelse 513

Grovpistol 25m

Senior (14)

1. Thomas Statager Kbh 574

2. John Larsen Rødovre 573

3. Niels Clausen Værløse 570

Åben(5)

1. Erik Nygård Nykøbing 522

Fripistol 50m

Senior (6)

1. Thomas Statager Værløse 544

Standardpistol 25m

Herre Junior (1)

1. Klaus Elian Hesselager 531

Dame (1)

1. Janne Kamsing Sif 473

Herre (15)

1. Michael Krumholt Værløse 558

2. Kurt Witt Værløse

3. Kristian Andersen Hvidebæk

Åben (1)

1. Torben Plesberg Nyk. Sj. 537

25m Grovpistol Hold

1. Værløse: 1675

50m Fripistol Hold

1. Værløse 1613

Trehøje Åben

10. - 12. februar 2006

10m Riffel

Herrer (15)

1. Lars Ørum Aalborg 591

2. Lars Sørensen Odense 589

3. Steffen Olsen DSB/ASF 586

Herrerjunior (10)

1. Thomas Karstensen Østjyden 577

2. Alex Møberg Østjyden 577

Dame (1)

1. Charlotte Jakobsen VBF Århus 394

Damejunior (8)

1. Pernille Hansen DSB/ASF 394

2. Marie S. Jørgensen VBF Århus 393

Senior 1 (3)

1. Alfred Kristensen Skive 375

Senior 2 (2)

1. Hardy Larsen Skive 362

Old Boys (2)

1. Olav Jensen Trehøje 397

10m Pistol

Herrer (16)

1. Frans M. Sørensen Særslev 578

2. Keld Jeppesen Aulum 570

3. Jan Mortensen Aulum 566

Herrerjunior (2)

1. Jens M. Rasmussen Esbjerg 552

Dame (1)

1. Linda Bentsen Hjørring 367

Veteran 1 (3)

1. Lisbeth Larsen Holstebro 352

Veteran 2 (1)

1. Svend Larsen Holstebro 346

Veteran 3 (3)

1. Peter Mikkelsen Aars Skf 364

Vadumstævnet 2006

Luftpistol 10m

Ung 1A (2)

1. Christian V. Jensen Vadum 291

Ung1 (3)

1. Christian V. Jensen Vadum 275

Junior (1)

1. Lars Jørgensen Hjørring 538

Veteran 1 (1)

1. Dan Poulsen Vadum 356

Veteran 3 (2)

1. Lilly Keldsen DSB/ASF 338

Herrer (5)

1. Frans Sørensen Særslev 582

15m Grovpistol (3)

1. Leif Nielsen Vadum 260

15m Grovrevolver (1)

1. Leif Nielsen Vadum 277

15m pistol

BK/UNG1 (3)

1. Martin Poulsen Vadum 268

UNG 1A (1)

1. Christian V Jensen Vadum 277

Junion (DDS) (1)

1. Karina Gajhede Vadum 240

Klasse 1 (1)

1. Thomas B. Johansen Vadum 287

Klasse 2 (9)

1. Anne-Lise Wedel Vadum 279/94

Klasse 3 (2)

1. Brian H. Sørensen Vester Hassing 273

15 m pistol - Klasse 4 (2)

1. Birgitte Bæk Larsen Vadum 241

15 m Pistol Klasse V1 (DDS) (2)

1. Leif Nielsen Vadum 264

Klasse ÅKL (3)

1. Inger Larsen Vadum 255

RESULTATER | SKYTTEBLADET 23


PISTOLSEKTIONENS ÅRSMØDE

Budget m.m. | Lørdag 25. marts

1. Valg af dirigent.

Kaj Vangsgaard blev foreslået og valgt til dirigent

og konstaterede mødets lovlighed. Der var ikke

repræsentanter tilstede fra LFSF og BSF.

2. Formandens årsberetning.

Leif Nielsen P-SEK (LNi):

til føjede følgende til den skriftlige beretning. Susanne

Meyerhoff har netop vundet sit fjerde EM.

Økonomi:

P-SEK fik et overskud på over 100.000 som skal danne

basis for øget aktivitetet i 2006. Der skal så mange

som muligt med til EM, VM og WC.

Der er gjort indsigelse mod Team Danmarks behand-

ling af vores ansøgning, hvilket har afstedkommet et

nyt møde med TD, hvor vi fremkommer med en ny,

revideret disciplinanalyse som basis for en eventuel

mulig tildeling.

Evalueringsweekenden i Skjern var fantastisk godt og der

har været mange gode artikler om det i Skyttebladet.

Europa Cup 25mer et spændende nyt tiltag, hvor vi

så vidt muligt vil stille hold.

Kari Hillers, JSF (KHi):

Hvad menes med at P-SEK vil forsøge at stille hold.

LNi, P-SEK:

I det omfang det ikke kolliderer med World Cup og andre

store internationale stævner efter prioritering.

Herefter blev beretningen godkendt.

Eva Spengler, pistoltræner:

Det har været et hårdt arbejdsår for alle, både skytter,

trænere og sektion med deltagelse i Sävsjö, Baltic Cup,

Wiesbaden. WC i München og Milano. EM i Beograd.

Man lærer hinanden at kende på en anden måde.

Der er opnået meget med små midler og skytterne

yder en ikke så lille egenbetaling. Jens Peter og jeg

arbejder ulønnet. Vi bruger mange timer også uden

for banen, samt træning og stævnedeltagelse. I 2004

startede vi op med forarbejdet til det, som nu er blevet

til den røde tråd. Et godt og gedigent arbejde.

Jens Peter Bindesbøll, pistoltræner (JPB):

Elitecenter vest er centreret om baner i Odense, Sdr.

24 PISTOLSEKTIONENS ÅRSMØDE | SKYTTEBLADET

Omme og Vejle. Det fungerer, men kunne være bedre.

Der er store roser til DSB/ASF for et velarrangeret

Europa-cup. Økonomi: Vil forhåbentlig give optimal

forberedelse til VM og WC. I år skal vi slås for kvotapladserne.Junior:

For at gøre det optimalt for junio-

rerne skal jeg opfordre til, at alle forbundene får gang i

forbundstræningen. Sektionen vil bakke op om arbej-

det med dette.

Opfordrede til at DSkyU’s top om at være mere aktive

med hensyn til at juniorer kan få registreret deres pi-

stoler eller i hvert fald som minimum få en transporttilladelse

og et våbenpas, altså en dispensation.

KHi, JSF:

Forbundstræning – vil sektionen også understøtte

det økonomisk?

LNi, P-SEK:

Før vi giver økonomisk støtte, skal vi have styr på,

hvem der gør hvad, så der ikke er overlap mellem forbundstrænere

og landstrænere.

Hans Meyerhoff, Hvidebæk:

Knud gadeberger jo blevet forbundstræner i SSF. Hvad

er din ide med hensyn til at gribe det an i forhold til de

øvrige forbundstrænere.

Knud Gadeberg, SSF:

Jeg forventer, at mit arbejde er at køre rundt til

foreningerne og hjælpe dem, samt holde træningssamlinger

eventuelt sammen med Eva. Der er ikke

startet noget konkret op endnu. Forhåbentlig sker det

inden sommerferien.

Jette Beck, Mullerup:

Transport af våben til udlandet. Jeg får alle våben

skrevet op i et pas.

JPB:

Det kræver velvillighed fra det lokale politi.

Henning Grevelund (HGr):

Emnet skal op i kontaktudvalget i Justitsministeriet.

Det har tidligere været behandlet i dette kontaktudvalg,

men der er meget lille tilbøjelighed til at beskæf-

tige sig med dette.


JPB:

Vi skal indgive konkret ansøgning til JM om en konkret

skytte. Denne tilladelse kan så efterfølgende danne

præcedens for efterfølgende tilladelser rundt om i

landet.

3. Budget:

Leif Nielsen gennemgik budgettet for 2006

Indtægter

Sponsorater 60.000

SKUD-tildeling 333.000

Egenbetaling 110.000

Gavefonden 27.000

Overskud 2005 107.000

Indtægt bus 20.000 657.000

Omkostninger

Udviklingskoncept 75.000

Stævner/landshold 375.000

Møder 20.000

Administration 20.000

Breddeudvalg 5.000

Veteranudvalg 5.000

Stævner/DM’er 10.000

Teknik 3.000

Ungdom, inkl. NM junior 30.000

Trænerne 74.000

Træningssamlinger 40.000 657.000

4. Indkomne forlsag.

Der er ikke indkommet nogen forslag inden den fastsatte

frist.

5. Valg.

Ungdom: P.t. vakant

Veteranudvalg: C.C. Laursen. genvalgt.

Webmaster: Arne Flåten afgår. Knud Gadeberg nyvalgt.

Breddeudvalg: Ivan Billeskov valgt for et år til den

vakante post.

6. Eventuelt

Der var indsendt 2 forslag fra DSB/ASF.

>

Forslag 1

Udvidelse af ungdomsklasser til også at omfatte énhåndsfatning

i alle discipliner.

Begrundelse var at fremme skydningen énhåndsfatning

i alle pistoldiscipliner, opnå ensartethed i

reglerne for klasserne og dermed undgå forvirring

om, hvilken disciplin, der er med eenhåndsfatning.

Det har gennemført i JSF i 2-3 år. Erfaringerne er gode,

især på 15 m, hvor klassen er voksende. Det er også i

tråd med udviklingen i DDS og med gennemførelse

i begge organisationer vil det øge gennemslagskraft

og presset på foreningerne til at foretage de nødvendige

ændringer ved 25 m standpladserne.

JPB:

foreslå en afviklingsbestemmelse om at puden kun

anvendes på træningsbanen og ikke til konkurrencer.

Det skal være en nødløsning, men kun så længe at

ikke kan håndtere pistolen i enhåndsfatning.

HGr:

Anbefalede at P-SEK anmoder Unionsstyrelsen om at

indføre dette som forsøgsdisciplin.

JPB:

Hvis vi skal passe på de unge mennesker, så skal vi

begrænse antallet af skud. Nu tilbyder vi dem en ek-

stra disciplin, så de faktisk kommer til at skyde lige så

mange skud som de voksne.

ESp:

Puden skal afvikles. Børn og unge kan tåle langt større

fysisk belastning end man tidligere har troet.

Forslag nr. 2

Indførelse af landsdækkende pistolturnering 10m

luftpistol og 15m standard- og grovpistolturnering.

Begrundelse var at fremme disciplinerne og ikke re-

krutteringsgrundlaget for den nationale 10m luft tur-

nering. Ved at deltage i turneringen føler de enkelte

PISTOLSEKTIONENS ÅRSMØDE | SKYTTEBLADET 25


skytter sig formentlig mere forpligtede til at komme

i foreningerne og fremmer derigennem foreningsli-

vet og aktiviteten. Se det fuldstændige program på

www.skytteunion.dk/pistol

HGr:

Alle baner kan i princippet godkendes til grovvåben,

hvis der ikke skydes fuldkappet. Det er et

foreningsanliggende, om man ønsker at skyde grov

på sine baner. Det vil være en god ide at få dette ind

i det nye reglement. P-SEK skal forelægge det for

unionsstyrelsen og bede dem om at få det optaget

i reglementet.

HMe, Hvidebæk:

Du vil gerne have os til at skyde flere discipliner.

Hvornår skal vi så have tid til at skyde stævner? Jo flere

turneringer, jo mindre tid er der til stævnerne.

Kirsten Sanders:

Der er mange i foreningerne, der ikke umiddelbart

føler sig kompetente til at deltage i stævner. Ved

at skyde med i turneringer kan man få den ekstra

”træning”, som gør, at de også går med til stævner.

HGr:

Hvis der er mange turneringer, så skyder skytterne

hver gang for at få gode resultater, ikke for at ”træne”.

Lars Gregersen:

Det er kun 4 gange om året, og man kan selv vælge,

hvilke discipliner man deltager i. Hvis man ikke orker

de 9 omgange i den nuværende luftturnering, så er de

4 omgange et godt alternativ.

KGa, SSF:

Foreslog at indføre det som et forsøgsvis.

KHi:

Da vi startede 10 m og 50 m turneringerne var der ikke

mange, der interesserede sig for disse skydninger. Interessen

for disse discipliner er øget på grund af tur-

neringerne.

Leif Nielsen:

Der er vel ikke nogen problemer i at give dette som et

26 PISTOLSEKTIONENS ÅRSMØDE | SKYTTEBLADET

tilbud, og hvis man så kan afslutte det med en finale,

hvor man mødes ville det være fint.

Martin Fuglsang, DSB/ASF:

En fælles finale er en god ide, men det er svært at få

folk til at deltage i en fælles finale, bare se riffelskytterne.

Brian Mogensen:

Det kan være, at vi skal lave det sådan, at sektionen

kun kører 1. og 2. division, og at forbundene (eller

nogle andre) kører det, der ligger herunder. Vi vil i løbet

af det kommende år nedsætte et lille udvalg, som

udarbejder nogle fælles regler, som så kan fremlæg-

ges til næste årsmøde.

Hans Meyerhoff, Hvidebæk:

Foreslog at foreninger, der har en dømmemaskine,

kan nøjes med at sende resultater ind. Alle, der dømmer

med dorn, skal stadig indsende skiver, gælder

dog kun 1, 2 og 3 division, øvrige divisioner indsender

ikke skiverne. Dette er en praktisk foranstaltning, som

ikke kræver vedtagelse på årsmødet og som vil blive

iværksat fra den førstkommende divisionsskydning.

Referent Kirsten Sanders

Martin Fuglsang og Kari Hillers, DSB/ASF var på banen

med to forslag.


Luftriffel 10m

Ungdom 1 (62)

1. Jakob Svenningsen Viborg 1 300+316,2

2. Katrine Høegh Tingsted 1 300+313,6

3. Peter Bach Viborg 2 300+313,5

4. Sven S. Pedersen Næstved 1 300+313,0

5. Andreas Christiansen Tingsted 1 300+310,9

6. Rene C. Hansen Randers 1 299

Ole K. Nielsen Randers 1 299

Jacob Giversen VBF Århus 1 299

9. Mark Paul Særslev 299

Bjarke Schmidt Vojens 1 299

Jesper Mathiasen VBF Århus 1 299

12. Morten Flecks DSB/ASF 1 299

Helena Krumhausen Kongsted 1 299

14. Nicolai Buck Helle 1 298

Philip Petersen Haderslev 1 298

16. Jonas L. Jørgensen Viborg 2 298

17 . Jeanne M Nielsen Særslev 1 298

Jonas Jensen Helle 1 298

Simone Nørup Haderslev 1 298

20. Emilie R. Rasmussen Randers 2 298

Bettina Lodberg Kongsted 1 298

Martin Frederiksen Kongsted 2 298

Emil Saaby DSB/ASF 1 298

Rasmus Fredensborg DSB/ASF 1 298

Hold (18)

1. TINGSTED 1 897

2. VBF ÅRHUS 1 895 300

3. VIBORG 1 895 297 299

4. DSB/ASF 1 895 297 298

5. NÆSTVED 1 894

6. KONGSTED 1 893

Ungdom 2 (37)

1. Ronnie F. Nielsen Viborg 1 300+313,6

2. Michael Hansen Lind 1 300+311,9

3. Pia Nielsen SSK Odense 299+314,1

4. Bettina Jacobsen DSB/ASF 1 299+312,7

5. Emilie Jensen Søllested 299

Stine Rowedder DSB/ASF 299

7. Christian Thykjær DSB/ASF 1 298

Unionsmesterskab 2006 | 10m og 15m riffel

8. Nanna Villadsen Ravnsborg 298

9. Kasper Clausen Kolding 298

10. Camilla Knudsen Særslev 1 298

11. Sandra Christiansen Særslev 1 296

12. Laura Buch Særslev 1 296

13. Thomas Stephansen Lind 1 295

14. Camila Larsen Særslev 295

15. Lea Glasdam Haderslev 1 295

16. Amalie Skovgaard Randers 295

Morten de Place Bjørn Viborg 2 295

18. Christian C. Lyngaa Randers 1 294

19. Christian Andersen Kolding 1 294

20. Jacob Andersen DSB/ASF 294

Hold (8)

1. SÆRSLEV 1 890

2. DSB/ASF 1 889

3. LIND 1 887

4. KOLDING 1 882

5. VIBORG 1 879

Riffel 15m

Ungdom 1 (80)

1. Philip Petersen Haderslev 1 200

2. Michelle Klauber Viborg 1 199

3. John Simonsen Sk./St. 1 199+209,9

4. Kristian Thomsen Karup 1 199+209,0

5. Simone Nørup Haderslev 1 198

Helena Krumhausen Kongsted 1 198

7. Signe Knudsen Særslev 1 198

Jacob Svenningsen Viborg 2 198

Jesper Mathiasen VBF Århus 1 198

Katrine Thomsen ÅRK 1 198

11. Sven S. Pedersen Næstved 1 197

12. Jannik F. Jensen Sk./St. 2 197

Morten Flecks DSB/ASF 1 197

14. Andreas Christiansen Tingsted 1 197

Jonas Jensen Helle 1 197

16. Daniel Le Coq DSB/ASF 2 196

Emil Roweder DSB/ASF 196

Martin Frederiksen Kongsted 2 196

19. Jeanne M. Nielsen Særslev 196

Bjarke Schmidt Vojens1 196

Se alle resultater på www.skytteunion.dk

Hold (23)

1. HADERSLEV 1 590

2. VIBORG 1 588 296

3. VIBORG 2 588 293

4. SK./ST. 1 587

TINGSTED 1 587

HELLE 1 587

7. VBF ÅRHUS 1 586

8. KONGSTED 1 585

9. SÆRSLEV 1 584

DSB/ASF 1 584

Ungdom 2 (45)

1. Helene Sørensen DSB/ASF 1 197+206,2

2. Laura Thygsen Haderslev 1 197+205,5

3. Nanna Villadsen Ravnsborg 197+203,9

4. Michael Hansen Lind 1 197+203,8

5. Simon Methmann Randers 1 197

Laura Buch Særslev 1 197

Camilla Knudsen Særslev 1 197

8. Bettina Jacobsen DSB/ASF 1 196

Rasmus Fisker Viborg 1 196

10. Rasmus H. Pedersen Viborg 1 195

11. Simon Lebbaeus Særslev 195

Pia Nielsen SSK Odense 195

13. Christian C. Lyngaa Randers 1 195

14. Emilie Jensen Søllested 194

15. Camilla Larsen Særslev 1 194

16. Lea Glasdam Haderslev 1 193

17. Christian Thykjær DSB/ASF 1 193

18. Ronnie F. Nielsen Viborg 1 192

19. Karsten S. Nielsen Randers 2 192

20. Annette Munksbøl Søllested 192

21. Stine Rowedder DSB/ASF 192

Kasper Clausen Kolding 1 192

Hold (9)

1. SÆRSLEV 1 588

2. DSB/ASF 1 586

3. VIBORG 1 583

4. RANDERS 1 581

5. LIND 1 576

HADERSLEV 1 576

www.karlslundesport.dk

RESULTATER | SKYTTEBLADET 27


LAPUA TURNERINGEN

DANMARK 2006/2007

15m riffel | Danmarksturnering for hold

Dansk Skytte Unions 15 m udvalg indbyder

herved alle foreninger under Dansk Skytte

Union til at deltage i Danmarks Idræts-forbunds

danmarksturnering for hold på 15m riffel

2006/2007

Skiver:

Der skydes på Dansk Skytte Unions skive model

82-2.

Division 1:

18 hold opdelt i 3 puljer a. 6 hold, som mødes ude

og hjemme.

Nr. 1 og 2 i hver pulje går til finaleskydningen ved

DM, samt de 2 hold med højest skudte point blandt

nr. 3, 4 og 5 i de tre 1. divisioner – nord, syd og øst.

Øvrige divisioner:

6 hold i hver division. Eventuelle overskydende

hold vil blive placeret i andre kreds divisioner, men

holdet føres tilbage til den oprindelige kreds ved

næste sæson.

Holdstørrelse:

4 personer M/K i alle divisioner

Indskud kr. 175,00 pr. hold

Skiver kr. 200,00 pr. hold

Indbydelse > tilmelding skal ske til:

Oldboysturneringen:

Holdstørrelse 3 personer M/K.

Alderskriteriet for at man må deltage i Oldboys

turneringen, er at man må deltage i det

turnerings år hvori man fylder 60 år.

Der må skydes med albuestøtte og rem eller

halvfrit uden rem, men med geværstøtte.

Indskud kr. 175,00 pr. hold

Skiver kr. 150,00 pr. hold

Tilmeldingen skal indsendes af alle deltagende foreninger, også de foreninger som deltog i sæsonen

2005/2006. (HUSK NY MAND PÅ 15M POST SÅ SEND DEN TAK!)

Dansk Skytte Unions, Riffelsektion

Mogens Pedersen | Baldersbrøndegade 2 | 2640 Hedehusene | Tlf.: 2297 4589

E-mail: mpemoodies@tdcadsl.dk

De deltagende foreninger tilsendes et

giroindbetalingskort til betaling af indskud og

skiver.

Beløbet skal være indbetalt senest d. 1. juli 2006.

Der fremsendes en foreløbig divisions- og

holdopstilling.

Indsigelse mod divisions- og holdopstillingen

skal indgives straks efter modtagelsen til

undertegnede.

Turneringsprogram og adressefortegnelse

fremsendes med skiverne medio september 2006.

Tilmelding omgående Tilmeldingsskema >

28 RIFFELSEKTIONEN | SKYTTEBLADETTILMELDINGSSKEMA 2006/2007

15m | Danmarksturnering for hold

For deltagelse i Danmarks Idræts-Forbunds og Dansk Skytte Unions mesterskab for hold,

15 m riffel 2006/2007.

Foreningens navn: ................................................................................................................................................................

Foreningens hjemsted: ........................................................................................................................................................

Holdleders navn: ...................................................................................................................................................................

Adresse: ....................................................................................................................................................................................

Postnr. by og tlf. nr. ..............................................................................................................................................................

Ønskes evt resultat list kun per email? Hvis JA e-mail adresse: .................................................................................

Antal hold til turneringen 2006/2007: Åben kl: .................. Oldboys: ..................

Foreningens benyttede 15 m bane – antal standpladser: ..........................................................................................

Stedets navn ...........................................................................................................................................................................

Adresse: ....................................................................................................................................................................................

Postnr. By og tlf. nr. ...............................................................................................................................................................

Foreningens ønskede ugedage til afvikling af hjemmekampe:

Hold 1 ugedag ...................................... kl ...........................

Hold 2 ugedag ...................................... kl ...........................

Hold 3 ugedag ...................................... kl ...........................

Hold 4 ugedag ...................................... kl ...........................

Hold 5 ugedag ...................................... kl ...........................

Hold 6 ugedag ...................................... kl ...........................

Hold 7 ugedag ...................................... kl ...........................

Hvor mange kampe kan afvikles samme aften? ...........................................................................................................

Gennemsnit på 1982 skiven. Kun for nyanmeldte hold ............................................................................................

Tilmeldingen er udfyldt af ..................................................................................................................................................

RIFFELSEKTIONEN | SKYTTEBLADET 29


Herre

1 Troels S. Olsen ÅRK* 593 + 102,7 695,7

2 Peter Thuesen ÅRK* 593 + 102,0 695,0

3 Jan Ø. Jensen DSB/ASF* 592 + 101,6 693,6

4 Lars Ørum Aalborg* 588 + 102,4 690,4

5 Jacob H. Larsen Vissenbjerg* 589 + 99,0 688,0

6 Rene Kristiansen DSB/ASF* 584 + 99,6 683,6

7 Kenneth Hansen Østjyden 583 583,0

8 Lars B. Sørensen Odense 583 583,0

9 Bent Helleskov Trehøje* 582

10 Rene M. Pedersen ÅRK 581

11 Lars Jepsen Jørlunde 580

Steffen Olsen DSB/ASF* 580

13 Henrik Frankfurth Aalborg* 577

Kim Lethan Hvidovre* 577

15 Rasmus Ørtoft Viborg* 576

16 Sune Johansson Helsingør 575

Niels Lausten Skive 575

Erik Skovmand Viborg* 575

19 Brian Jakobsen ÅRK* 574

20 Tonny Ørskou DSB/ASF 2 569

21 Kasper K. Jensen Helle 567

22 Kim Kruse Trehøje* 566

23 Erik B. Laursen ÅRK 564

24 Claus B. Laursen DSB/ASF 2 561

25 Frank Pedersen Vissenbjerg* 560

26 Karl H. Hamann Gjellerup 557

27 Ib Hansen Hvidovre* 554

28 Jens Nørgaard Trehøje* 553

29 Michael Hansen Hvidovre* 550

30 Jannik Jensen Hvidovre 546

* Herre hold

Herrejunior

1 Alex Møberg Østjyden** 576 + 100,7 676,7

2 Mark Skovbo Aalborg* 577 + 98,7 675,7

3 Steffen Pedersen Trehøje** 576 + 98,9 674,9

4 Thomas Karstensen Østjyden** 571 + 97,9 668,9

5 Mads Nielsen Helsingør 562 + 98,0 660,0

6 Tobias Leth Viborg* 563 + 91,0 654,0

7 Søren Kristensen DSB/ASF** 561 + 91,2 652,2

8 Emil Junker Ravnsborg 556 + 89,8 645,8

9 Marc Hansen DSB/ASF** 556

10 Laurids Høegsberg Trehøje** 555

Thomas Jensen Frejlev/Vantor 555

12 Kasper Jørgensen Vissenbjerg* 554

13 Tor H. Andresen Ravnsborg 551

14 Rasmus Looft Lind 548

Andreas Vestmar DSB/ASF** 548

30 DM 10M LUFTRIFFEL | SKYTTEBLADET

DM 2006 | 10M Luftriffel

16 Martin Larsen Asnæs 539

Kasper Møberg Østjyden** 539

18 Morten Mathiasen Viborg 534

19 Tobias Bønnelykke Posten Aalborg 530

20 Brian Andersen Trehøje** 520

* Herre hold

** Herrejunior hold

Dame

1 Ann Spejlsgaard Vissenbjerg 396 + 102,1 498,1

2 Camilla Mikkelsen ÅRK* 392 + 103,4 495,4

3 Anni Bissø ÅRK* 395 + 99,8 494,8

4 Stine Andersen ÅRK* 388 + 102,6 490,6

5 Charlotte Jakobsen VBF Århus* 388 + 101,4 489,4

6 Pernille Pedersen Vissenbjerg 386 + 100,2 486,2

7 Natasja H. Andresen Maribo 384 + 101,2 485,2

8 Mie Hansen Østjyden 384 384,0

9 Sys Hansen Hvidovre* 383

10 Linda Schneider Hvidovre 372

11 Britta Pedersen Hvidovre 371

12 Christina S Pedersen VBF Århus* 368

* Damehold

Damejunior

1 Pernille Hansen DSB/ASF** 394 + 101,6 495,6

2 Sidsel Høegsberg DSB/ASF** 391 + 101,3 492,3

10,2/10,6

3 Marie Jørgensen VBF Århus* 392 + 100,3 492,3

10,2/9,7

4 Gitte Henriksen Trehøje** 391 + 99,8 490,8

5 Laura Buch Særslev** 388 + 101,3 489,3

6 Anette Jensen DSB/ASF** 389 + 100,1 489,1

7 Lizette Kjeldsen Viborg 389 + 99,2 488,2

8 Rikke Jensen Helsingør 384 + 102,6 486,6

9 Katrine Nielsen BPI 383

Maria D. Poulsen Særslev** 383

11 Katrine H. Andresen Ravnsborg 381

12 Kristine Buch Særslev** 380

13 Ina H. Andresen Ravnsborg 375

Pia Nielsen Trehøje** 375

15 Heidi Jørgensen BPI 374

16 Anne-Mette Johansen Lind 372

17 Jeanett L. Andersen Skanderborg 366

Helle Larsen Hvidovre* 366

19 Asta Trillingsgaard Trehøje** 364

20 Karin Pedersen DSB/ASF 350

* Damehold

** Damejuniorhold


Senior 1

1 Alfred Kristensen Skive 376

2 Finn Danielsen DSB/ASF 375

3 Lars Lund Asnæs 372

4 Inge Larsen Hvidovre* 371

5 Susanne Frederiksen Asnæs 369

6 Bent Kruse Trehøje 366

Senior 2

1 Hardy Larsen Skive 375

2 Anders Helleskov Trehøje 339

Oldboys

1 William Kjær Vojens 399-27X

2 Arne Christensen DSB/ASF 399-25X

3 Jørgen Kragh DSB/ASF 397

4 Ole Madsen Fr. Havn 396

5 Knud Jensen Fr. Havn 395

6 Finn Gyldenløv ÅRK 394

H. W. Johannsen Vojens 394

8 Svend Borgbjerg ÅRK 393

9 Finn Dollerup VBF Århus 391

Henry Laustsen VBF Århus 391

11 G. B. Frederiksen DSB/ASF 390

P. J. Johannsen Vojens 390

Bent K. Rasmussen DSB/ASF 390

Leif Rasmussen VRVS 390

15 Erling Bech VBF Århus 389

16 Børge Klint ÅRK 382

Medaljetagerne, Herre

DM 2006 | 10M Luftriffel

Herre Hold

1 ÅRK 1760

2 DSB/ASF 1756

3 Aalborg 1742

4 Viborg 1714

5 Vissenbjerg 1703

6 Trehøje 1701

7 Hvidovre 1681

8 DSBASF 2 1130

Herrejunior Hold

1 Østjyden 1686

2 DSB/ASF 1665

3 Trehøje 1651

Medaljetagerne, Dame

Medaljetagerne, Herrejunior

Medaljetagerne, Damejunior

Dame Hold

1 ÅRK 1175

2 VBF Århus 1148

3 Hvidovre 1120

Damejunior Hold

1 DSB/ASF 1174

2 Særslev 1151

3 Trehøje 1130

Oldboys Hold

1 Vojens 1183

2 DSB/ASF 1177

3 VBF Århus 1171

DM 10M LUFTRIFFEL | SKYTTEBLADET 31


I TOPFORM OG KLAR TIL VM

Interview | Susanne Meyerhoff

Hun er på 8. pladsen på verdens-

ranglisten og har fire gange vundet

guld ved EM - sidste gang for

bare en måned siden. Hun var

med i både Atlanta, Sydney og

Athen, men uden at vinde OLmedaljer.

Nu skal det være. Susanne Meyerhoff

er i topform og klar til at vise

hvad hun kan. Næste stop er VM i

Kroatien og siden OL i Beijing.

Af Mille Rode

”Det eneste der fylder hjernen i øjeblikket

er, at man skal holde om pistolen,

løfte armen, sigte og skyde. Det

er egentlig ikke så meget konkurrencen

med de andre der driver mig,

som det er kampen med mig selv.

I øjeblikket har man kun sig selv.”

siger Susanne Meyerhoff.

Bare indenfor de sidste tre måneder

har den 31-årige Susanne

Meyerhoff skudt sig til 4 medaljer

ved internationale stævner. I marts

fik hun sin fjerde guldmedalje ved

EM i Moskva på 10 meter luftpi-

stol, og dermed ligger hun igen på

førstepladsen på den europæiske

rangliste.

På landsholdet som juniorskytte

Side hun var 6 år gammel har Susanne

følt sig hjemme på en skydebane

og talentet var åbenlyst

fra begyndelsen. Det var ikke tilfældigt,

at hun blev bidt af skydesporten,

for både far og storebror

var aktive pistolskytter. Susanne

startede selv med at skyde riffel,

men som kun 14-årig kom hun

med til DM i pistol, fordi holdet

stod og manglede en skytte for at

være fuldtalligt. Det blev starten

på en bemærkelsesværdig karriere.

Susanne kom på landsholdet

32 INTERVIEW | SKYTTEBLADET

i 1990, kun 16 år gammel, og alle-

rede fire år efter kvalificerede hun

sig første gang til OL. Hun var stadig

juniorskytte, så det var usædvanlig

tidligt at blive udtaget til en

plads blandt verdenseliten. Ved

OL i Atlanta i 1996 blev hun nr. 14,

men hun havde endnu ikke for alvor

oplevelsen af, at være rykket

frem i forreste felt.

”Da jeg i 1999 blev EM-mester for

første gang gik op for mig, at jeg var

blevet eliteskytte. Først da følte jeg

selv, at min karriere kom rigtig op at

køre” fortæller Susanne.

Grebet af tvivl

Forud for EM i 1999 trænede

Susanne Meyerhoff med den

daværende landstræner for pi-

stol, Zeljko Todorovic, som hun

imidlertid ikke gik så godt i spænd

med, og siden dengang har hun

mere eller mindre selv stået for sin

træning. Hun har fået indarbejdet

en teknik der, ikke mindst ved de

sidste afgørende skydninger, har

givet hende nogle rigtig gode resultater.

Men ved OL i 2000 og ved

VM 2002 gik det alligevel ikke som

Susanne havde håbet, og fra juli til

december 2002 lagde hun pistolen

i skuffen.

Susanne under EM, Moskva

”Jeg blev pludselig usikker på, om

den træning jeg havde været igennem

og den plan jeg havde lagt, var

god nok. Jeg mistede troen på, at jeg

var god nok til at klare opgaven, og

så gik det ikke” fortæller Susanne.

Den samme tvivl har aldrig naget

hende, når hun stod ved en World

Cup turnering eller ved et EM, men

al den virvar og de store forventninger

der knytter sig til en OLpræstation

eller et VM, er sværere

at håndtere. På daværende tidspunkt

var Susanne selv overbevist

om, at hun ikke ville komme til at

skyde igen. Karrieren måtte tages

op til revision.

Fysisk træning og sund mad

Der var dog nogen der stadig

havde forventninger til Susannes

fremtid, og da udtagelsen til OL

i Athen nærmede sig blev hun

kontaktet af Team Danmark, der

bad om et bud på hvad der skulle

til, for at hun blev klar til at vinde

medaljer ved OL.

Susanne havde jo prøvet Olympiade-ræset

før, hun var med i Atlanta

og i Sydney, hvor hun endte

på en 37 plads, men i samme periode

var hun også blevet mor til to

piger, og en af de helt store tidsrøvere

var – og er stadig - de huslige

pligter.

Team Danmark gik derfor med

til at give Susanne en betalt hus-

hjælp, hvilket gav hende et langt

større overskud, både til skydningen

og til familien, og samtidig fik

Susanne tilknyttet en konsulent og

en diætist der skulle hjælpe hende

med at komme i form og lægge sin

kost om.

Et massivt træningsprogram på

15-20 timers træning om ugen,

hvoraf en del er fysisk træning,


agte hende i topform, og da hun

samtidig havde fået en ny pistol,

begyndte resultaterne igen at vise

sig. I 2002, og igen i 2003, tilba-

geerobrede Susanne guldet ved

EM, og hendes øvrige resultater i

både 2003 og 2004 var rigtig gode.

Alligevel lykkedes det hende ikke

at skyde sig ind på en finaleplads

ved OL i Athen.

”Jeg véd, at jeg kan det jeg skal. Det

har ikke spor at gøre med min teknik

eller min fysiske form, der er helt i

top. Det foregår kun oppe i skallen.”

forklarer Susanne.

Mental træning gør forskellen

Når man som Susanne Meyerhoff

er sportsudøver på eliteniveau,

>

så er det sjældent de rent sportstekniske

sider der kræver en ek-

stra indsats forud for turnerin-

gerne. Det er som oftest den mentale

tilstand der gør forskellen på

om det ender med en finaleplads

eller ej.

Susanne peger også på, at mediernes

megen opmærksomhed ved de store

stævner er med til at gøre én usikker.

INTERVIEW | SKYTTEBLADET 33


”Med den fokus der kommer på

sportsfolkene bliver forventningerne

skruet i vejret og det gør det svært at

tro på succesen. Dermed bliver det

også vanskeligere at gennemføre de

planer man på forhånd har lagt for

sin indsats” forklarer Susanne.

Både teknisk og fysisk set er Susanne

nu parat til både VM og OL,

men hun mangler hjælp til at få

bedre styr på selvtilliden, når det

virkelig gælder.

Andre steder er det helt alminde-

ligt at elitesportsfolk tilbydes mental

træning forud for de store tur-

neringer, og det er også herhjemme

efterhånden blevet mere

alment accepteret, at mental

træning kan medvirke til, at sportsfolk

bliver bedre til at håndtere det

pres og de forventninger, der er til

deres præstationer. Alligevel har

det hidtil knebet med at få støtte

til denne form for træning fra Team

Danmark.

”Når jeg selv synes, at det er gået

dårligt, så minder min kæreste mig

om, at jeg jo faktisk er rigtig god,

selv når jeg er dårlig. Mine resultater

er objektivt set gode, og det er ind

i mellem godt at huske på, at man

jo ikke dør af at blive nr. 20 ved en

World Cup” siger Susanne.

Og at hendes resultater er gode

kan der ikke rejses tvivl om. I år ligger

Susanne som nr. 1 på den europæiske

rangliste og på verdens-

ranglisten har hun placeret sig på

en 8. plads.

Erfaring er den bedste træner

Susanne Meyerhoff har ikke tænkt,

at stoppe med at skyde de første

mange år, tvært imod. Hendes idol,

den 39-årige pistolskytte Jasna

Sekaric fra Serbien-Montenegro,

der blev nr. 3 ved den sidste World

34 INTERVIEW | SKYTTEBLADET

Susanne i samtale med hendes idol - Jasna Sekaric

Cup i Kina, og i 2005 fik titlen som

Årets skytte, er et godt eksempel

på, at alder ikke er en begrænsning

indenfor skydesport.

For at blive bedre til at tackle

presset ved de store turneringer

har Susanne Meyerhoff i gennem

nogen tid skudt regelmæssigt i

den Tyske Bundes Liga, hvor man

skyder mand til mand, med et

larmende publikum der hujer og

råber. Det er en god øvelse i koncentration.

”Alle de tiltag jeg selv har gjort, og

al den hjælp jeg hidtil har fået, har

alt sammen hjulpet godt, men det

der endnu mangler at komme styr

på, er psyken” fortæller Susanne.

Hun har i en årrække selv tilrettelagt

sin træning og selv opsøgt

de folk hun mente kunne hjælpe

hende videre.

De trænere, som Susanne nu har

mulighed for at få hjælp fra via

Skytte Unionens pistolsektion,

har ikke dét hun efterspørger. De

er, ifølge Susanne, for teoretiske

og har for lidt, eller slet ingen international

praktisk erfaring.

”Jeg vil selvfølgelig gerne have

hjælp fra en træner, og det behøver

ikke nødvendigvis at være en skytte,

men det skal være en person der af

egen erfaring véd hvad det vil sige at

være sportsudøver på eliteniveau.

Det skal være én der har mærket på

sin egen krop, hvad det er, og hvad

der virker.” fortæller Susanne.

Livet er for kort til TV

Hver eneste dag Susanne Meyerhoff

går på skydebanen, gør hun

det med glæde. Hun har for længst

indset, at skydningen er og bliver

en meget stor del af hendes liv, og

at det ikke kan være anderledes.

Prisen for den beslutning er et liv

der er styret af to ting, familielivet

og træningen. Veninderne og det

øvrige sociale liv må nødvendigvis

komme i anden række, for at

det hele kan hænge sammen.

I efteråret 2005 blev Susanne færdiguddannet

som folkeskolelærer,

med matematik, geografi og idræt

som fag, og hun underviser i dag

på fuld tid. Hver dag træner hun

et par timer efter arbejde, inden

hun om eftermiddagen henter

sine piger fra skole og børnehave.

Aftenerne bruges på at rette opgaver

og forbereder undervisning

til næste dag. Både tv’et og andre

mulige tidsrøvere er for længst

gemt væk eller bortskaffet, altså

lige bortset fra, at Susanne netop

har købt hus sammen med sin

kæreste Michael, som hun har

kendt i et års tid, og der er derfor

oveni er kommet en del praktisk

arbejde med huset.


“Hvis det ikke sker nu, så bliver det

om to eller fire år”

Jeg giver ikke op

Mange gange i løbet af året er Susanne

i udlandet for at skyde ved

internationale stævner. Når hun er

væk hjemmefra, og både hun og

børnene må lide de afsavn som

naturligvis følger med at være så

meget væk, så gælder det for Susanne

om, at yde sit allerbedste.

Derfor er hun heller ikke den der

efter endt skydning går ud og drikker

øl med de andre, og blive hængende

oppe om natten.

”Jeg kan kun forsvare at bruge så

meget tid på skydning som jeg gør,

hvis jeg véd at jeg gør dét jeg skal

Luftpistol 10m

40 skud, Damer (58)

1. Susanne Meyerhoff DEN 386 + 100,6 486,6

2. Natalia Paderina RUS 388 + 97,5 485,5

3. Beata Bartkow POL 388 + 96,0 484,0

40. Karen Hansen DEN 375

60 skud, Herrer (77)

1. Tanyu Kiriakov BUL 585 + 102,3 687,3

2. Norayr Bakhtamyan ARM 587 + 98,4 685,4

3. Walter Lapeyre FRA 587 + 97,9 684,9

35. Thomas Statager DEN 572

43. Frans Sørensen DEN 571

Luftriffel 10m

40 skud, Damer (58)

1. Tatiana Goldobina RUS 397 + 105,1 502,1

2. Sonja Pfeilschifter GER 398 + 103,2 501,2

3. Katerina Kurkova CZE 396 + 104,2 500.2

26. Camilla Mikkelsen DEN 392

31. Natasja H - Andresen DEN 391

32. Charlotte Jakobsen DEN 391

100%, når jeg er af sted. Ellers er det

bare spild af tid, og det kan ingen af os

være tjent med,” fortæller Susanne.

Der er ingen tvivl om, at Susanne

både har evnen og viljen til at nå

helt til tops på verdensranglisten,

men siden efteråret har hun ikke

modtaget støtte til den daglige

træning fra Team Danmark.

Til gengæld har hun netop fået

godkendt en ansøgning i Pistolsektionen,

om støtte til en idræts-

psykolog, og hun håber nu, at også

Team Danmark vil genoptage deres

støtte, så hun får de bedst mulige

træningsbetingelser forud for

de kommende turneringer.

EM Moskva 2006 | Luftvåben

Damer, Hold (14)

1. GER 1189

2. BLR 1185

3. UKR 1184

8. DEN 1174

Forude venter både et World

Cup i München og i Milano, og i

juli måned er der VM i Kroatien.

Susannes ambition at vinde en

medalje ved VM eller OL, eller at

sætte verdensrekord.

”Hvis det ikke sker nu, så bliver

det om to eller fire år. Når jeg har

sat mig noget i hovedet, så giver

jeg ikke op. Heller ikke selvom det

ikke lykkes første eller anden gang.

Den optimale hjælp ville være, at

jeg igen fik noget praktisk hjælp

herhjemme, og at jeg som nu får

noget mental træning. Så skal jeg

nok levere varen.” siger Susanne

Meyerhoff.

60 skud, Herrer

1. Mario Knoegler AUT 596 + 104,1 700,1

2. Serguei Groglov RUS 597 + 102,5 699,5

3. Khadjibekov, Artem RUS 596 + 103,0 699,0

33. Peter Thuesen DEN 590

40. Lars Ørum DEN 588

Damejunior (69)

1. Nadine Schueller GER 395 + 103,7 498.7

2. Daria Vdovina RUS 394 + 103,2 497.2

3. Sandy Morin FRA 395 + 101,7 496,7

50 . Marie Jørgensen DEN 385

57. Pernille Hansen DEN 382

69. Sidsel Høegsberg DEN 362

Hold (18)

1. CZE 1180

2. RUS 1180

3. GER 1176

18. DEN 1129

INTERVIEW | SKYTTEBLADET 35World Cup Guangzhou, China

Riffel & pistol | 25. marts - 2. april

Fririffel 60 skud liggende 50m, (40)

1. Martynov, Sergei BLR 600 + 104,6 EWR 704,6

7. Brandt, Carsten DEN 596 + 102,1 698,1

20. Grimmel, Torben DEN 592

Luftpistol 10m, damer (64)

1. Ren, Jie CHN 390 + 97,7 487,7

4. Meyerhoff, Susanne DEN 384 + 100,1 484,1

Sportriffel 3x20 50m, (40)

1. Lechner, Barbara GER 589 + 101,1 690,1

25. Jakobsen, Charlotte DEN 573

Indbydelse > tilmelding skal ske til:

World Cup Qingyuan City, China

Shotgun | 2. - 11. april

OL-trap 125 duer (70)

1. Fabrizi, Massimo ITA 124 + 23 147

38. Jørgensen, Henrik DEN 115

Henrik Jørgensen

INDBYDELSE TIL

DANMARKSTURNERINGEN 2006/2007

15m Grovpistol | 15m Fripistol | 10m Luftpistol

Hermed tilmelder ................................................................................................................................. Skytteforening

...........antal hold á 300,00 Grovpistol (6.omgange)

...........antal hold á 575,00 Luftpistol

...........antal hold á 400,00 Fripistol

...........ønsker resultater med E-mail

...........ønsker resultater pr. post (+100,- til porto og kopier)

Kontaktperson:

Navn .........................................................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................................

Post nr. .....................................................................................................................................................................................

Evt. E-mail ...............................................................................................................................................................................

Tilmelding med oplysning om kontaktperson, navn, adresse og email senest 1. juni 2006 til:

Brian Mogensen | Skolevej 11 | 7500 Holstebro

Sidste tilmelding den 1. juni 2006

36 PISTOLSEKTIONEN | SKYTTEBLADET


NORDISK VETERAN MÄSTERSKAP

Pistol | Sörmon, Sverige 7. - 9. juli 2006

Tid:

7-9 juli 2006

Plats:

Karlstads pistol- och sportskytteklubbs skjutbana,

Sörmon utanför Karlstad, Sverige

Program:

Fredag 7 juli: Fri- och Luftpistol

Lördag 8 juli: Grov- och Standardpistol

Söndag 9 juli: Sportpistol

Åldersklasser:

V45, V55, V65, V70

Herrar skjuter luft-, fri-, grov-, sport- och

standardpistol.

Damer skjuter luft-, sport- och standardpistol.

Nationslagtävling med föranmälda trepersoners

lag i alla grenar och klasser.

Servering:

Enklare servering finns på skjutbanan alla

tävlingsdagar.

Avgifter:

Individuelt 100 SEK per start

Lagstart 150 SEK per lag

Avgiften sätts in i samband med anmälan på

postgiro 39 35 78-0, I 2 skytteförening

Indbydelse > tilmelding skal ske til:

Koordineret tilmelding sker til Carl C. Laursen | Bogfinkevej 1 | 8382 Hinnerup

E-mail: ccb.laursen@get2net.dk

Tlf.: 8691 2840

Sidste tilmelding den 18. maj 2006

Tävlingsled:

Hans Törnevik, tfn. +46 5418 2139

(kvällstid, dock ej efter klockan 21.00) eller e-mail:

hans.tornevik@swipnet.se

Utrustningskontroll enligt ISSF:s bestämmelser.

Prisutdelning sker i omedelbar anslutning till

varje tävlingsdags avslutning. Respektive land

anmäler lagsammansättning senast dagen före

resp. tävling.

Starttider och ytterliggare uppgifter skickas till

de anmälda skyttarna senast två veckor före

tävlingen.

Under lördagen planeras en grillafton (med

värmländsk anknytning) för att ge möjligheter

till samvaro. Ange intresse för deltagande på

anmälan. Priset för denna grillafton är 125 SEK

exkl. dryck. Avgiften för grillafton betalas på plats.

För uppgifter om hotell, campingplatser m.m.

kontakta Karlstads turistbyrå +46(0)54-298400,

eller se:

http://www.karlstad.se/turistinfo/turistbyran.shtm

PISTOLSEKTIONEN | SKYTTEBLADET 37


INVITATION TIL SOMMERTURNERING

Fripistol 50 m | Grovpistol 25 m

Sportspistol 25 m | Standardpistol 25 m

Pistolsektionen inviterer hermed alle foreninger til at deltage i en

hjemmebane-sommerturnering på ovenstående discipliner.

Der skydes 4 omgange.

Et hold består af 3 skytter, navngivet forud for skydningen.

Hvis en forening stiller mere end ét hold, gælder de almindelige regler for skift fra et hold til et andet.

Der skydes på egne skiver/anlæg, og skiver/strimler forsynes med dato og skyttens navn og resultat.

Skiver/strimler gemmes med henblik på kontrol. I forbindelse med indsendelse af resultater vil der i

hver omgang blive udtrukket mindst et hold, der skal indsende skiver/strimler.

De 4 omgange skydes som følger – og resultatet indsendes til:

cohs@calitto.dk (eller Carl Otto Højer Sørensen, Ferringvej 9, 2720 Vanløse):

1. omgang: 15. - 21. maj (indsendes senest 25. maj)

2. omgang: 5. - 11. juni (indsendes senest 15. juni)

3. omgang: 19. - 25. juni (indsendes senest 6. juli)

4. omgang: 14. - 20. august (indsendes senest 24. august)

Indbydelse > tilmelding skal ske til:

Gebyr for deltagelse er 150 kr. pr. hold, som indbetales til:

Carl Otto Højer Sørensen | Ferringvej 9 | 2720 Vanløse

Betaling med check eller på bankkonto nr. 0404-4012483878

Vær venlig at skrive holdnavn og navn på kontaktperson på indbetalingen.

Dagen efter at jeg har modtaget alle resultaterne, mailer jeg en resultatliste til alle, der tilmelder sig til

at modtage denne ved at sende en mail til mig på:

cohs@calitto.dk

Tilmelding omgående

38 PISTOLSEKTIONEN | SKYTTEBLADET


Falling Target Cup ‘06

Luftpistol, Senior (11)

1.Per Christensen Tingsted 18

2.Mie Nordendorf Maribo 13

3.Lars Borre Maribo 12

4.Morten B Pedersen Maribo 11

Luftpistol, Ungdom

1.Kenneth Nordendorf Maribo 24

2.Maria Louise Kristensen Tingsted 21

3.Emil Madsen Maribo 9

4.Klaus Nielsen Maribo 7

Nr. 1 og 2 direkte til semifinale

Ungdom Luftpistol (Finale)

Kenneth Nordendorf – Marie L. Kristensen 2-1

Senior Luftpistol (Kvartfinale)

Lars Borre – John Errebo 2-0

Morten B. Pedersen – Torben Eskildsen 2-1

Semifinale

Lars Borre – Per Christensen 2-0

Mie Nordendorf – Morten B. Pedersen 2-0

Finale

Lars Borre – Mie Nordendorf 3-1

Placering 3-4

Per Christensen – Morten B. Pedersen 3-1

Luftriffel, Senior (9)

1.Sidsel Høegsberg Ulfborg 25

2.Mark Skovbo Ålborg 19

3.Katrine Hvalsø Andreasen Ravnsborg 19

4.Alex Møberg Ullerup 18

Nr. 1 og 2 direkte til semifinale

Senior Riffel (Kvartfinaler)

Maria D. Poulsen – Katrine H.Andresen 2-0

Carsten Klich – Alex Møberg 2-0

Semifinale

Sidsel Høegsberg – Maria D. Poulsen 2-0

Carsten Klich – Mark Skovbo 2-1

Finale

Sidsel Høegsberg – Carsten Klich 3-0

Placering 3-4

Maria Degn Poulsen – Mark Skovbo 3-2

JM 10m luftriffel ungdom | JM 15m riffel

15 m riffel

Ungdom 1 (42)

1. Bjarke Schmidt Vojens 200

2. Emil Saaby DSB/ASF 199

3. René C. Hansen Randers 199

Hold (10)

1. Randers 1 593

2. Sk/St 1 589

3.Helle 1 587

Ungdom 2 (25)

1. Simon Medtmand Randers 198

2. Rasmus Fisker Viborg 197

3. Christian C. Lyngaa Randers 197

Hold (4)

1. DSB/ASF 1 587

2. Randers 1 585

3. Viborg 1 581

40 stående Åben (25)

1. Lars Ørum Pedersen Ålborg 390

2. Bent Helleskov Trehøje 384

3. Brian Jacobsen ÅRK 379

Hold (8)

1. ÅRK 1504

2. Ålborg 1488

3. Skive 1478

Damer (7)

1. Charlotte Jakobsen Horsens 389

2. Stine Andersen ÅRK 380

3. Mie Hansen Østjyden 377

Hold (3)

1. Østjyden 1078

2. Ulfborg 1063

3. DSB/ASF 1063

Herrejunior (11)

1. Thomas Karstensen Østjyden 373

2. Alex Møberg Østjyden 371

3. Steffen Pedersen Ulfborg 359

Damejunior (9)

1. Lizette T. Kjeldsen Viborg 372

2. Pernille Hansen DSB/ASF 366

3. Gitte Henriksen Trehøje 364

Senior 1 (3)

1. Alfred Kristensen Skive 367

Senior 2 (4)

1. Kjeld Holm Sk/St 353

Oldboys (39)

1. Henning B. Clausen ÅRK 400

2. Egon Stefansen Lind 396

3. Poul Thomadsen Randers 392

Hold (9)

1. ÅRK 1 1183

2. Lind 1169

3. Randers 1 1165

10 m luftriffel

Ungdom 1 (25)

1. Christina Nielsen Vojens 300

2. Jacob Giversen Vbf Århus 300

3. Emil Saaby DSB/ASF 300

4. Bjarke Schmidt Vojens 300

5. Jacob de Place Bjørn Viborg 300

Hold (7)

1. Vbf Århus 1 898

2. DSB/ASF 1 896

3. Haderslev 895

Ungdom 2 (16)

1. Stine Rowedder DSB/ASF 300

2. Rasmus Smith Vojens 299

3. Ronnie F. Nielsen Viborg 298

Hold

1. DSB/ASF 1 891

2. Viborg 1 884

3. Kolding 1 873

RESULTATER | SKYTTEBLADET 39


HERRE (61)

1 THOMAS STATAGER VÆRLØSE 572 + 95,5 667,5

2 SØREN C. FICHER MARIBO 567 + 96,6 663,6

3 FLEMMING HANSEN SÆRSLEV 566 + 97,3 663,3

4 RUNE KNUDSEN ST. RESTRUP 572 + 91,2 663,2

5 MICHAEL M. ANDERSEN VÆRLØSE 563 + 98,0 661,0

6 LARS JENSEN MENSTRUP 568 + 92,5 660,5

7 ALLAN BAAGØ VEJLE 561 + 97,7 658,7

8 FRANS SØRENSEN SÆRSLEV 577 577,0

9 STEEN F. JENSEN DSB/ASF ÅRHUS 561

10 LARS BORRE MARIBO 561

11 NIKLAS SØRENSEN HVIDEBÆK 560

12 KRISTIAN ANDERSEN HVIDEBÆK 560

13 MICHAEL ANDERSEN DSB/ASF ÅRHUS 559

14 KELD JEPPESEN AULUM 558

15 BRIAN MADSEN SÆRSLEV 558

16 ULRICH ØRSKOV VIBORG 557

17 PETER BENTSEN HJØRRING 556

18 LARS BINDESBØLL GRINDSTED 556

19 LARS KJELDGAARD AALBORG 556

20 IAN T. JENSEN DSB/ASF ÅRHUS 554

21 JAN MORTENSEN AULUM 554

22 KURT HANSEN MENSTRUP 553

23 STEFFEN ANDREASEN VIBORG 553

24 ALLAN GEJL GRINDSTED 553

25 JOHN ERREBO MARIBO 552

26 NEILS P. BRINK HOLSTEBRO 550

27 DAN CRISTENSEN MENSTRUP 550

28 ERIK MADSEN KARUP 550

29 THOMAS ILLUM VEJLE 549

30 RENE GESNA AABENRAA 549

31 PETER HOLMEGAARD AALBORG 549

32 KIM B. HANSEN VÆRLØSE 549

33 KURT WITT VÆRLØSE 548

34 JESPER CHRISTENSEN HESSELAGER 547

35 ANDREAS KRISTENSEN SÆRSLEV 546

36 JAN DOVOLIL VIBORG 546

37 SØREN TESTMANN VÆRLØSE 546

38 MICHAEL JACOBSEN SÆRSLEV 546

39 KARSTEN HOLLESEN SÆRSLEV 544

40 KLAUS ENGEBÆK GRINDSTED 542

41 LARS ABRAHAMSEN HVIDEBÆK 542

42 STEEN AARESTRUP AABENRAA 542

43 JAN GULDBRANDSEN BALLERUP 542

44 THOMAS MADSEN TREHØJE 541

45 MICHAEL JENSEN ST. RESTRUP 540

46 HANS JØRGEN JENSEN KØBENHAVN 538

47 CARL JOHNSON AULUM 536

48 JONAS K. HANSEN VEJLE 535

40 DM 10M LUFTPISTOL | SKYTTEBLADET

DM 2006 | 10M Luftpistol

HERREJUNIOR

1 LARS JØRGENSEN HJØRRING 562 + 94,0 656,0

2 JENS M. RASMUSSEN ESBJERG 553 + 95,2 648,2

3 RASMUS MILLING HESSELAGER 539 + 87,2 626,2

4 MORTEN B. PEDERSEN MARIBO 526 + 97,3 623,3

5 CHRISTIAN LIND HJØRRING 531 + 90,2 621,2

6 PATRICK FJORDBACK ST. RESTRUP 519 + 95,9 614,9

7 NICOLAI FREDERIKSEN HVIDEBÆK 525 + 89,8 614,8

8 KLAUS ELIAN HESSELAGER 522 + 87,3 609,3

9 SANDER CARSTENSEN HESSELAGER 519

10 MIKKEL MADSEN HESSELAGER 504

11 PETER NIELSEN MULLERUP 502

12 DANIEL HINTZ HESSELAGER 500

13 SIMON HANSEN MENSTRUP 499

DAMER

1 KAREN HANSEN VEJLE 383 + 93,8 476,8

2 SUSANNE MEYERHOFF HVIDEBÆK 376 + 100,7 476,7

3 HEIDI KNUDSEN TREHØJE 366 + 95,3 461,3

4 LINDA BENTSEN HJØRRING 368 + 90,3 458,3

5 ANNETTE RASMUSSEN SVENSTRUP 362 + 94,2 456,2

6 MIE NORDENDORF MARIBO 345 + 91,5 436,5

7 RIKKE HJORT JENSEN AALBORG 337 + 83,6 420,6

8 MARIANNE VANG SÆRSLEV 364 364,0

9 LISBETH PERDERSEN MARIBO 333

DAMEJUNIOR

1 TANJA NIELSEN HVIDEBÆK 359 + 85,9 444,9

2 EVA B. JENSEN HVIDEBÆK 348 + 88,2 436,2

3 LONNIE JESSEN GRINDSTED 346+ 84,5 430,5

4 LINE KEINICKE MULLERUP 326 + 90,7 416,7

5 IBEN FJORDBACK ST. RESTRUP 260 + 64,4 324,4

Thomas Statager Karen Hansen


VETERAN 1

1 KELD ANDERSEN HVIDEBÆK 371

2 LARS GRANGAARD BALLERUP 364

3 KIM SVENDSEN MARIBO 363

4 PER LOHSE HANSEN MARIBO 360

5 TORBEN ESKILDSEN NYKØBING F. 354

6 PER SCHULTZ VESTER HAS. 352

7 MARTIN WEINSENRAID HOLSTEBRO 348

VETERAN 2

1 JØRN H. SØRENSEN VESTER HAS. 373

2 HANS MEYERHOFF HVIDEBÆK 365

3 CARL M. PEDERSEN GRINDSTED 358

4 JENS JØRN RAVN VEJLE 358

5 HENRY THOMSEN VESTER HAS. 356

6 KARL ERIK NIELSEN HADERSLEV 353

7 HANS LANG PC. VEJLE 350

8 CLAUS ROGERT HANSEN HVIDEBÆK 349

VETERAN 3

1 MIKKEL HASS SAS 365

2 ANITA BAAGØ VEJLE 354

3 ARNE LETH DSB/ASF 350

4 PER NORDENDORF MARIBO 350

5 ELVERT JENSEN VEJLE 345

6 LILLY KJELDSEN DSB/ASF 337

7 PEDER MOSS PC. VEJLE 330

8 HUGO SØRENSEN DSB/ASF 297

9 CARL CHR. B. LAURSEN DSB/ASF 285

HERRE - HOLD

1 SÆRSLEV I 1701

FRANS SØRENSEN 577

BRIAN MADSEN 558

FLEMMING HANSEN 566

2 VÆRLØSE I 1683

THOMAS STATAGER 572

MICHAEL M. ANDERSEN 563

KURT WITT 548

3 MARIBO 1680

SØREN C. FICHER 567

JOHN ERREBO 552

LARS BORRE 561

4 DSB/ASF ÅRHUS 1674

5 MENSTRUP 1671

6 HVIDEBÆK 1662

7 VIBORG 1656

8 GRINDSTED 1651

9 AULUM 1648

DM 2006 | 10M Luftpistol

10 VEJLE 1645

11 AABENRAA 1620

12 SÆRSLEV II 1618

13 HESSELAGER 1594

14 VÆRLØSE II 1583

15 HOLSTEBRO 1575

16 SÆRSLEV III 1545

JUNIOR - HOLD

1 HVIDEBÆK 1580

NICOLAI FREDERIKSEN 525

EVA B. JENSEN 521

TANJA NIELSEN 534

2 HESSELAGER 1561

VETERAN - HOLD

1 HVIDEBÆK 1085

KELD ANDERSEN 371

HANS MEYERHOFF 365

CLAUS ROGERT HANSEN 349

2 VESTER HASSING 1081

3 MARIBO 1073

4 VEJLE 1057

5 DSB/ASF ÅRHUS 984

UNGDOM 1

1 JEANET JESPERSEN KONGSTED 291

2 CHRISTIAN V. JENSEN VADUM 286

3 SUNE KRISTOFFERSEN MULLERUP 285

4 MAIKA OLSEN MULLERUP 285

5 KENNETH NORDENDORF MARIBO 281

6 EMIL HOFF HJORT VADUM 280

7 MARTIN POULSEN VADUM 271

8 FREDERIK LARSEN DSB/ASF 271

9 MARTIN KRISTENSEN VADUM 269

10 EMIL MADSEN MARIBO 269

11 NATACHA GILLING MULLERUP 261

12 ANNA CHRISTENSEN MULLERUP 259

13 MACUS ERREBO JENSEN MARIBO 238

UNGDOM 1 - HOLD

1 VADUM 837

CHRISTIAN V. JENSEN 286

MARTIN POULSEN 271

EMIL HOFF HJORT 280

2 MULLERUP 831

3 MARIBO 788

UNGDOM 1A

1 MAIKA OLSEN MULLERUP 284

2 NATACHA GILLING MULLERUP 270

3 CHRISTIAN V. JENSEN VADUM 269

4 SUNE KRISTOFFERSEN MULLERUP 265

5 FREDERIK LARSEN DSB/ASF 262

6 MARTIN POULSEN VADUM 258

7 ANNA CHRISTENSEN MULLERUP 251

8 MARTIN KRISTENSEN VADUM 250

UNGDOM 1A - HOLD

1 MULLERUP 786

NATACHA GILLING 270

SUNE KRISTOFFERSEN 265

ANNA CHRISTENSEN 251

2 VADUM 777

UNGDOM 2

1 ANJA CHRISTENSEN LIND 277

2 KRISTOFFER BRANDT LIND 266

3 ANDERS CHRISTENSEN LIND 260

4 KASPER RASMUSSEN HESSELAGER 258

5 MARTIN LIND HJØRRING 254

6 ANDREAS ANDERSSON DSB/ASF 252

7 MIKKEL DANIELSEN DSA/ASF 237

8 THOMAS LARSEN DSB/ASF 228

UNGDOM 2 - HOLD

1 LIND 803

ANJA CHRISTENSEN 277

ANDERS CHRISTENSEN 260

KRISTOFFER BRANDT 266

2 DSB/ASF ÅRHUS 717

UNGDOM 2A

1 ANJA CHRISTENSEN LIND 259

2 KASPER RASMUSSEN HESSELAGER 251

3 THOMAS LARSEN DSB/ASF 242

4 ANDREAS ANDERSSON DSB/ASF 240

5 ANDERS CHRISTENSEN LIND 228

6 KRISTOFFER BRANDT LIND 213

7 MIKKEL DANIELSEN DSB/ASF 187

UNGDOM 2A - HOLD

1 LIND 700

ANJA CHRISTENSEN 259

ANDERS CHRISTENSEN 228

KRISTOFFER BRANDT 213

2 DSB/ASF ÅRHUS 669

DM 10M LUFTPISTOL | SKYTTEBLADET 41


Dato: Arrangør: Betegnelse: Disciplin: Adresse: Klasser: Tider: Indskud: Tilmelding:

6. maj

Greve Jagtforening - Dansk Flugtskydnings

forbund - Sjællandsmesterskab 2006

Jagtskydning 40 duer

6. maj

Langå Jagtforening - Dansk Flugtskydnings

forbund - Jysk Mesterskab 2006

Jagtskydning 40 duer

6. maj

Tranekær–Tullebølle Jagtforening

Dansk Flugtskydnings forbund - Jysk

Mesterskab 2006 - Jagtskydning 40 duer

14. maj

DFF - LM Fyn 2006 - 100 duer

Nordisk Trap

17., 20. – 21. maj

Københavns Skytte Forbund

Åbent stævne

Riffel 300m

19. – 21. maj

Viborg Skytte Forening - Viborgstævne

Pistol (alle discipliner – silhuet)

19. – 21. maj

Viborgstævnet

Riffel 50m

25. – 27. (evt. 28.) maj

Kolding Bramdrup Skytteforening

Kolding Åben 2006 - Riffel 50m

27. maj

DFF - LM Sjælland 100 duer

Nordisk Trap

3. – 4. juni

Skytteklubben DSB/ASF

Århus Open - Riffel 50m

10. – 11. juni

Værløse Skytteforbund, SIF (dsf)

Værløse Open/SIF Open 2006

Pistol (samt tjeneste- og kombipistol)

11. juni

DFF - LM Jylland 100 duer

Nordisk Trap

42 STÆVNEINVITATIONER | SKYTTEBLADET

STÆVNEINVITATIONER MAJ 2006

Kappelvej 37, 2670 Greve

tlf. 43 61 14 15

Lørdag kl. 10.00

Randersvej 50 E, 8870 Langå

tlf. 87 73 19 10

Lørdag kl. 10.00

Kappelvej 37, 2670 Greve

tlf. 43 61 14 15

Lørdag kl. 10.00

Stige, Strandholtvej 36 s

Træning: torsdage 17.30-21.00

Søndag kl. 09.00. Mødetid 08.30

Københavns Skyttecenter

Selinevej 5, 2300 København S

Onsdag kl. 16.00 (3x20, 60 lig)

Lørdag kl. 09.00, 11.45 (3x20, 60 lig.)

Lørdag kl. 14.30 (60 lig)

Søndag kl. 09.00 (3x40, 60 lig.)

Finderupvej 50, 8800 Viborg

Fredag kl. 15.00 – 18.30 - Lørdag kl. 09.00

– 15.00 - Søndag kl. 09.00 – 13.30

Finderupvej 50, 8800 Viborg

Tlf. 8660 1646 - Fredag kl. 15.00

Lørdag kl. 09.00–14.00, Søndag kl. 09.00-14.00

Ungdom, junior og senior.

Platinvej 65, 6000 Kolding

Torsdag kl. 09.00, 13.30 - Fredag kl. 10.00

Lørdag kl. 09.00, 13.30 - (Søndag kl. 10.00)

Kappelevvej 37, 2670 Greve

Træning onsdage kl. 18.00-21.00

Lørdag kl. 09.00. Mødetid kl. 08.00

STÆVNEINVITATIONER JUNI 2006

Vestereng Skydebane, Århus

Lørdag: 60 l./3x40 kl. 09.00-13.30

60 l./3x20 kl. 09.00-12.30-16.00

60 l/ 40 l. kl. 09.00 til 15.00

Søndag 60 l./3x40 kl. 09.00, 60 l./3x20 kl.

09.00-12.30, 60 l/ 40 l. kl. 09.00-10.30-12.00

Hanebjerg Skyttecenter

Skydetider se www.dsf.dk

Havndal Udbyneder Strandjagtforening

Brunengevej 4, 8970 Havndal

Træning: Lørdag kl. 12.00 – 17.00

Søndag kl. 09.00. Mødetid kl. 08.00

Indskud: Junior kr. 50,00. Øvrige kr. 100,00.

Tilmelding på dagen indtil kl. 14.00

Indskud: Junior kr. 50,00. Øvrige kr. 100,00.

Tilmelding på dagen indtil kl. 14.00

Indskud: Junior kr. 50,00. Øvrige kr. 100,00.

Tilmelding på dagen indtil kl. 14.00

Indskud: Junior kr. 100,00. Øvrige kr. 250,00.

Tilmelding: Stige Skydebane, Torben

Pedersen, tlf. 66 18 80 83 / 40 55 45 05

Indskud: Fri riffel 3x40 kr. 160,00. Fri riffel

3x40, 60 lig kr. 190,00. Standard riffel 3x20,

Fri riffel 60 lig. Kr. 100,00.

Tilmelding senest d. 12.05:

Ole Thy Christensen, Bryggervangen 24, 1.

tv. 2100 København Ø. Tlf/fax 39 29 15 84

Indskud: Individuel kr. 60,00. Hold kr. 50,00

Tilmelding senst d. 12.05:

Suzanne Jensen, tlf. 86 61 11 63

Indskud.30 ligg. kr. 30,00, 60 ligg./3x20 kr.

50,00 & 3x40 kr. 75,00. Tilmeldingsfrist 14.05

til Erik Skovmand, tlf.2078 6802

e-mail: erik@erikskovmand.dk

Indskud: Helmatch kr. 75,00. Halvmatch,

60 lig. Kr. 50,00

Tilmelding: Bo Lilja, Nyvang 31, 6052 Viuf

tlf. 75 56 13 93, bo.lilja@stofanet.dk

Indskud: Junior kr. 100,00. Øvrige kr. 250,00.

Tilmelding: Per Andersen, tlf. 40 14 64 07

Indskud. 3x40 kr. 75.

3x20/60 l. kr. 60. 40 l. kr. 50.

Tilmelding senest 29.05 til: Claus B Laursen

Haraldsgade 41, 8260 Viby. Tlf. 8614 1177

Email: clauslaursen@webspeed.dk

Indskud: Pr. skydning kr. 60,00

Tilmelding bedst inden 08.06:

Kristen Trap, tlf. 47 74 84 05,

kristen_trap@sport.dk

Indskud: Junior kr. 100,00. Øvrige kr. 250,00.

Tilmelding: Kuno Danielsen,

tlf. 86 42 46 26 / 29 62 28 96,

bestindoor@post.tele.dk


23. – 25. juni

DFF - Dansk Grand Prix 2006

Nordisk Trap – 200 duer

1. – 2. juli

DFF - DM Lund

Jagtskydning 80 duer

14. - 16. juli

DFF - FM 200 duer

Nordisk Trap

Havndal Udbyneder Strandjagtforening

Brunengevej 4, 8970 Havndal, tlf. 86 47 09 10

Fredag kl. 14.00 – 20.00 (træning)

Lørdag, søndag kl. 09.00 - Mødetid kl. 08.15

Greve Flugtskydningsbane

Fredag kl. 16.00 – 20.30 (træning)

Lørdag, søndag kl. 09.00 - Mødetid 08.15

Indskud: Kr. 400,00. Junior gratis.

Tilmelding senest d. 21.06: Kuno Danielsen,

tlf. 86 42 46 26 / 29 62 28 96,

bestindoor@post.tele.dk

Indskud: Kr. 400,00. Junior gratis

Tilmelding senest d. 10.07:

Kuno Danielsen, tlf. 86 66 86 68 / 40 20 90 22

/ 48 14 12 01 bestindoor@post.tele.dk

Uge 18-20-22-24-32-34-36 (Bemærk, at i København følges der ikke hvergang de normale stævneuger: Uge 18-20-23- -31-34-36)

Københavns Skyttecenter Onsdag: 16.00, 21.00 Jeanie Majbred Mail: ddsamt01@skytten.dk - Mob. 2720 8502

Hanebjerg Skyttecenter Torsdag: 17.00, 21.00 Dorthe Overgaard Mail: cpe.dop@get2net.dk - Mob. 2857 5673

Musse Tirsdag: 18.00, 21.00 Carsten Friis Petersen Mail: carsten.friis@privat.dk - Mob. 2078 2712

Amtsbanerne Mandag: 18.00, 21.00 (uge 18-24) Poul H Brandt Mail: a-zpolle@mail.dk - Mob. 5194 9225

Amtsbanerne Torsdag: 18.00, 21.00 (uge 32-36) Poul H Brandt Mail: a-zpolle@mail.dk - Mob. 5194 9225

Skallebølle Onsdag: 18.00, 21.00 (uge 18-20) Jakob Nielsen Mail: jakobott@hotmail.com - Mob. 2275 9879

Skallebølle Onsdag: 18.00, 21.00 (uge 22-36) Jakob Nielsen Mail: jakobott@hotmail.com - Mob. 2275 9879

Næstrup Skyttecenter Tirsdag: 17.00, 21.00 Svend Aage Andersen Mailddsamt27@skytten.dk - Mob. 3097 1085

Dalgas Torsdag: 17.00, 21.00 Kjeld O. Andersen Mob. 6069 0190

Skibby Torsdag: 17.00, 20.00 Benny Lykke Mail: birgit.benny.lykke@mail.tele.dk

Vingsted Tirsdag: 18.00, 21.00 Lars kring Mortensen Mail: larskring@bpanet.dk - Mob. 2481 0049

Esbjerg Tirsdag: 18.00, 21.00 Eskild Dahl Mail: esbjergsk@mail.tele.dk

Esbjerg Torsdag: 18.00, 21.00 Eskild Dahl Mail: esbjergsk@mail.tele.dk

Nordals Skyttekreds Mandag: 18.00, 21.00 Karl Sørensen Mail: ksdyvigvej@mail.tele.dk - Tlf. 7445 3771

Salonriffel 15m

Ungdom 1 (29)

1 . Jeanett Jespersen Kongsted 199

2. Peter Opfermann Næstved 198

3. Josefine Mårtensson Jørlunde 198

hold (7)

1. Jørlunde 1 589

Lasse W. Jacobsen 195

Frederik Jensen 196

Josefine Mårtensson 198

2. Næstved 1 585

3. Kongsted 3 577/288

Ungdom 2 (3)

1. Rasmus Westergaard Faxe 192

2 . Mette Larsen Næstved 188

3 . Lennart Qvist Nielsen Jørlunde 181

Ungdom 2 Fritstående (2)

1 . Morten Petersen Ringsted 157

2. Kim Hansen Ringsted 147

Luftriffel 10m

Ungdom 1 (31)

1 . Svend S. Pedersen Næstved 300/318

STÆVNEINVITATIONER JULI 2006

Lundevej 28, 6372 Bylderup-Bov.

Træning: tirsdage 17.30-21.00 og

Fredag 30.06 13.00–19.00.

Lørdag: kl. 08.30 Herrer/senior

Søndag: kl. 08.30 damer/junior/OB veteraner

AFTENSTÆVNER RIFFEL 300M 2006 - 60 LIGGENDE OG 3X20 SKUD

Sjællandsmesterskab | 26. februar 2006

2. Dennis Frederiksen Asnæs 300/313,4

3 . Lærke Petersen Kongsted 300/311,8

Hold (8)

1 . Næstved 897

Svend S. Pedersen 300

Mathias Christensen 298

Peter Opfermann 299

2 . Kongsted 1 895

3. Kongsted 2 889

Ungdom 2 (3)

1 . Mette Larsen Næstved 299

2 . Rasmus Vestergaard Faxe 293

3 . Lennart Quist Nielsen Jørlunde 288

Ungdom 2 Fritstående (2)

1 . Kim Hansen Ringsted 269

2 . Morten Petersen Ringsted 250

Luftpistol 10m

Ungdom 1

1 . Jeanett Jespersen Kongsted 291

Ungdom 2

1. Morten Petersen Ringsted 249

Indskud. Junior kr. 150,00. Øvrige kr. 250,00.

Tilmelding senest 25.06 til: Alfred S. Rahr,

Lydersholmvej 16, 6270 Tønder.

Tlf. 7473 4597, Email: a.s.rahr@get2net.dk

Junior (5)

1. Martin Christensen Næstved 367

2. Mads Nielsen Helsingør 351

3. Martin Larsen Asnæs 318

Damejunior (1)

1 . Rikke Jensen Helsingør 365

Senior A (3)

1 . Henning Jørgensen Birkerød 375

2. Sune Johansson Helsingør 369

3 . Thomas Kacirec Helsingør 350

Senior B (2)

1 . Jan Andersen Helsingør 301

2. Ken Jensen Helsingør 252

Senior 1 (3)

1. Per Mortensen Birkerød 363

2 . Lars Lund Asnæs 351

3. Susanne Frederiksen Asnæs 346

Oldboy (6)

1. Tage Andersen Næstved 387

2. Klaus Wagner Næstved 386

3 . Niels Møller Kongsted 385

STÆVNEINVITATIONER | SKYTTEBLADET 43


SUSANNE TILBAGE PÅ TOPPEN

EM i luftskydning | Moskva, marts 2006

Den rutinerede pistolskytte Susanne

Meyerhoff redede den danske

ære ved europamesterskaberne

i luftskydning, ved at vinde

guld i luftpistol for fjerde gang.

De andre danske deltagere, både

damejuniorerne på riffel og de

andre rutinerede danske skytter,

skød generelt under standard ved

mesterskaberne. Men på sidste dagen

kom dannebrog til tops takket

være en super præstation af den

erfarne pistolskytte

Med et smil på læberne kigger hun

op på tilskuerrækkerne. Hun ser lidt

uforstående ud, men virker rolig.

Stadion er godt fyldt op med aktive

og interesseret, der lige har været

vidne til en meget medrivende

idrætsbegivenhed. Speakeren læser

resultatet af konkurrencen op på

gebrokkent engelsk. Fotograferne

blitzer og tv-kameraerne zoomer ind

på den glade dansker. Der nu har al

opmærksomhed. Hendes ansigtsudtryk

udviser nu lettelse og hun rødmer

nærmest smågenert, da det går

op for hende at den er hjemme. Det

brede smil kommer rigtigt frem da

hun senere træder op øverst på po-

diet. Velfortjent modtager hun hyl-

dest, hæder og respekt og igennem

højtalersystemet lyder tonerne af

”Det er et yndigt land”. I baggrunden

går dannebrog til tops, og i centrum

kan Susanne Meyerhoff løfte armene

i triumf. Hun kan nu kalde sig firedobbelt

europamester på luftpistol.

4. marts år 2006. Stedet er Moskva og

vi er i CSKA’s indendørsfodboldstadion.

Her bliver europamesterska-

berne i luftskydning afholdt. Susanne

Meyerhoff har efter en intens

finale, i damernes konkurrence i

luftpistol, igen vist sine fantastiske

evner i en finaleskydning, og har

vundet guld til Danmark.

Susanne lå på en fjerdeplads inden

finalen og havde derfor ryggen mod

muren. Men når det gælder håndte-

ringen af det pres, der følger med

en finaleskydning til et stort mesterskab,

er Susannes evner nærmest

notoriske. Selvom intensiteten

stiger betydeligt og tv-kameraerne

tændes, har hun evnen til stadigt at

holde hovedet koldt. Hun kæmper

til det sidste hver gang hvilket betyder

alt i kampen om guldet.

Der lykkedes det skytten fra Hvide-

Et indendørsfodboldstadion var ramme om dette års EM i luftskydning

44 EM MOSKVA | SKYTTEBLADET

bæk at kæmpe sig op fra en fjerdeplads

til guldplaceringen i løbet kort

tid. Derefter var hun ved at være ved

at smide det hele på gulvet igen. Det

var således ikke uden spænding, at

guldet kom hjem til Danmark.

Efter at have overhalet samtlige

konkurrenter stille og roligt igennem

finaleskydningerne, var det i

ottende skud ved at gå galt for den

rutinerede pistolskytte. Med et skud

på 8,7 point røg Susanne ned på andenpladsen,

mens den nærmeste

konkurrent, russeren Natalia Paderina

rykkede op på førstepladsen.

Russeren havde inden finalen et 2

point forspring til Susanne, men

hjemmebanefavoritten havde

tydeligt svært ved at håndtere presset,

og afsluttede finalen med to

skud på 9,2. Susanne holdt derimod

nerverne i ro og kunne derfor, med

skud på henholdsvis 9,7 og 10,0 og

med et samlet 1,1 points forspring,

hæve armene i triumf og træde op

på podiets øverste trin for at modtage

sin fjerde EM guldmedalje. Med

resultatet bevidste Susanne at hun

er igen kan skyde på absolut højeste

plan. Mange ting har ellers ændret

sig for Susanne i det sidste års tid.

Hun er blevet færdiguddannet,

men har også mistet sin individuelle

støtte fra Team Danmark. Dette har

dog tilsyneladende kun motiveret

hende. Susanne virker derfor meget

determineret og fokuseret på at få

gode resultater hjem på vejen mod

OL i Kina 2008.

Luftpistol

Karen Hansen var også i aktion i

damernes pistol konkurrence. Den

erfarne skytte skød et fornuftigt

resultat hjem, som dog ligger lidt i

underkanten af hvad hun plejer at


Tøjet drillede som så ofte før

skyde. Med et resultat på 375 point

endte Karen som nummer 39 ud

af 58 konkurrerende skytter. Karen

havde ellers inden turneringen

skudt utrolig flotte resultater, men

det var desværre ikke hendes dag på

skydebanen i Moskva. Den samme

fornemmelse havde man også efter

herrernes konkurrence. Sæsonen

har på herresiden har ellers vist sig at

være den bedste i lang tid. Thomas

Statager er i sit livs form og skyder

godt som aldrig før, hvilket topresultatet

fra Swedish Cup vidner alt

om. Frans Sørensen har ligeledes

klaret sig rigtig godt i denne sæson,

Desværre kunne Danmarks to herreskytter

ikke leve op til den ellers

høje standard de skyder herhjemme

for tiden. Formkurven virkede ellers

god, men presset af at være til et EM

og de manglende marginaler, betød

at Thomas Statager og Frans Sørensen

måtte se sig placeret i midten

af feltet. På henholdsvis en 35. (572

point) og 43. plads (571 point).

Riffel (Rutinen og marginalerne

manglede)

De første danskere der tog plads i

den danske bås var de talentfulde

damejuniorer. Marie Jørgensen, Sidsel

Høegsberg og Pernille Hansen

havde inden mesterskaberne været

igennem et hårdt og spændene

udtagelsesforløb, siden damejuniorprojektet

startede. Inden afrejse

havde de sammen været i Tyskland

til et stort stævne for at forberede

sig på de imponerende rammer og

det internationale niveau der ven-

tede i Rusland. Desværre blev der

ikke til nogen medaljer til de talentfulde

piger. Tværtimod blev det lidt

af nedtur for de talentfulde skytter.

Pigerne havde en generel dårlig dag

på skydebanen. Landstræner Klavs

Jørn Christensen, der har fulgt pigerne

tæt siden starten af projektet,

mente, at det var den manglende

rutine der blev udslagsgivende for

resultatet.

Bedste dansker på dagen blev Marie

Jørgensen der skød 385 point.

Marie var tilfreds med skydningen

trods omstændighederne. De imponerende

rammer skydningen foregik

under på skydebanen i Moskva

havde sat sit præg på skytten der

ellers samlede set havde den mest

stabile dag på stadion.

Sidsel Høegsberg havde med 362

point en rigtig skidt dag på skydebanen.

Sidsel brugte alt for lang

tid på sin første ti skudserie. Tiden

skabte usikkerhed for Sidsel der var

>

nødsaget til at skynde sig igennem

de sidste serier, hvilket resultatet desværre

også afspejlede. Tiden var ikke

noget problem for Danmarks tredje

skytte Pernille Hansen. Pernille fik

afsluttet sin skydning før alle de 68

andre deltagere. Hun skød sammenlagt

382 point, hvilket gav hende en

samlet plads som nr. 57. Ligesom de

andre to juniorer var Pernille også

tydeligt mærket af stemningen og

alt postyret omkring stævnet.

Pigerne endte på en samlet 18. plads

i hold konkurrencen ud af ligeså

mange deltagende nationer. Trods

det samlede resultat udviste de

tre piger godt mod efterfølgende.

Stævnet, og oplevelsen af at være i

til EM, har samlet set givet dem megen

brugbar erfaring, de kommer til

at nyde godt af på vejen mod VM.

Hos riffelseniorerne skød Peter Thuesen

og Lars Ørum begge fornuftigt

da mændenes konkurrence på riffel

blev afviklet.

Peter endte på en samlet 32. plads

med 590 point. Skytten fra Århus

havde dog en noget uheldig dag på

stadion. Med en del skud på 9,9 blev

oplevelsen noget frustrerende for

Peter. De manglende marginaler påvirkede

tydeligt Peter og hans samlede

præstation.

Lars Ørum skød et ganske fint resultat

med 588 point, hvilket rakte til en

samlet fyrretyvendeplads. Hvilket er

en ok dag på skydestadion for Lars,

der skød op til sin standard.

Som det var tilfældet med Peter Thuesens

skydning, så havde landsholdskollegaen

Camilla Mikkelsen også

en række skud på de 9,9. Seks af

slagsen blev det til under damernes

riffelskydning, hvilket også var noget

frustrerende for den unge skytte,

der ellers blev bedste dansker med

392 point. Dette placerede hende

EM MOSKVA | SKYTTEBLADET 45>

som nummer 25 blandt de

57 startende. De to andre

danskere i aktion Natasja H.

Andresen og Charlotte Jakobsen fik

begge en samlet score på 391 point,

hvilket indbragte dem henholdsvis

30. og 31. plads samlet.

Besvær med tøjet

Udover Susannes guldmedalje på

pistol vil EM især blive husker for de

obligatoriske og omfattende tjek af

udstyr riffelskytterne skulle igennem,

inden deres træningspas dagen

før konkurrencen. Både junio-

rerne og seniorerne var igennem en

proces i kontrollen, der i sidste ende

Hermed indbydes alle Old-boys/girls til at deltage

i 50 meter hjemmebaneturneringen.

Der skal i alt skydes 5 omgange a’ 40 skud, og

resultaterne indsendes for hver omgang til

undertegnede på de tilsendte resultatskemaer.

Resultaterne skal være indsendt senest på

følgende datoer:

1. omgang: 21 maj 2. omgang: 5 juni,

3. omgang: 18 juni 4. omgang: 6 august

5. omgang: 20 august

Alle hold består af 3 skytter, og der konkurreres

sideløbende i en individuel konkurrence. Derfor

sled på nerverne og tålmodigheden.

For at udstyret kunne overholde de

nye krav blev der skåret og slået på

materialet i tøjet. Skytterne brugte

det meste af dagen på at komme

igennem udstyrstjekket med støvler,

bukser, og jakker. Landstræner

Klavs Jørn Christensen og skytterne

blev op til flere gange nød til at tage

diverse værktøj i brug for at skyde-

dragterne kunne komme igennem

tjekket. Flere dragter blev nærmest

maltrakteret grundet al det materiale

der skulle fjernes fra dragterne,

for at nå den ønskede tykkelse. Der

var derfor en del riffelskytter der

hjemme på hotellet spøgfuldt overvejede

om de skulle skifte deres

riffel ud med en pistol, for at spare

på besværet.

Samlet set var Mesterskaberne fint

arrangeret. De forhindringer der

plejer at dukke op i forbindelse med

denne slags store mesterskaber, som

problemer med busser og våben-

deponering, og kommunikation var

tilstede, men ikke i et omfang så det

eftersigende har været udslagsgi-

vende for forberedelse eller resultatet.

Næste store opgave for det danske

landshold bliver VM i Zagreb til sommer.

Lars Zelander, Dansk Skytte Union

Se EM-resultater på side 35

OLDBOYS TURNERINGEN 50M 2006

kan man godt være med selv om der ikke kan

blive et hold i foreningen.

Deltagelse koster 100 kr. pr. hold, og individuelle

skytter kan være med for 25 kr. Holdskytter skal ikke

betale for at deltage i den individuelle konkurrence.

Efter tilmeldingsfristen udsendes program og

resultatskemaer til kontaktpersonerne.

Det vil være nemmere og hurtigere med e-mail,

så har I en sådan adresse, så benyt den.

Se reglerne på riffelsektionens hjemmeside:

www.skyttteunion.dk/riffel

Tilmelding til OLD-BOYS turneringen 2006 på 50 meter:

Forening: ................................................................................................................................................................................

Kontaktperson: .....................................................................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................................................................................

Postnr. & By: ...........................................................................................................................................................................

Telefon: ................................................................. E-mail: ...........................................................................................

Ønsker ikke resultatblanketter idet vi indsender på e-mail: .....................................................................................

Antal hold: ............................................................ Individuelle skytter: ...................................................................

Denne tilmelding sendes senest omgående med betaling (check eller kontooverførsel) til:

Ole H Madsen | Skansegade 4 | 9900 Frederikshavn | Tlf.: 9842 3002 | Kontonr.: 9068 1645700852

E-mail: vomadsen@mail.tele.dk

46 EM MOSKVA | SKYTTEBLADET


SSF CUP 2005/2006

Sjællands Skytte Forbund | Resultater 3. runde & stilling

Jørlunde | 29. januar

Salonriffel 15m

Ungdom 1 (18)

1 . Lasse W. Jacobsen Jørlunde 200

2. Helena Krumhausen Kongsted 199

3. Dennis Frederiksen Asnæs 198

4. Jeanett Jespersen Kongsted 198

5 . Bettina Lodberg Kongsted 198

Hold

1. Kongsted 595

2. Jørlunde 1 582

3. Jørlunde 2 568

U2 Fritstående (3)

1 . Kim Hansen Ringsted 172

Herrejunior (2)

1. Kim Hansen Ringsted 335

Luftriffel 10m

Ungdom 1 (17)

1. Lærke Petersen Kongsted 299

2. Helena Krumhausen Kongsted 299

3. Lasse W. Jacobsen Jørlunde 297

4 . Dennis Frederiksen Asnæs 297

Hold

1. Kongsted 890

2. Jørlunde 1 887

3. Jørlunde 2 872

U2 Fritstående (3)

1 . Kim Hansen Ringsted 264

Junior (2)

1 . Martin Larsen Asnæs 530

Damejunior (2)

1. Rikke Jensen Helsingør 374

Luftpistol 10m

Ungdom 1

1 . Jeanett Jespersen Kongsted 289

Ungdom 2

1 . Morten Petersen Ringsted 246

Stilling | Efter 3. runde Tak til de trofaste der mødte op,

men der havde været plads til

Salonriffel 15m

Ungdom 1 (11) Klasse

1. Bettina Lodberg Kongsted 594

2. Jeanett Jespersen Kongsted 591

3 . Lasse Winther Jacobsen Jørlunde 589

4 . Dennis Frederiksen Asnæs 589

Hold Salonriffel

U 1 (3)

1. Kongsted 1.772

2. Jørlunde I 1.737

3. Jørlunde II 1.681

Ungdom 2 Fritstående (3)

1. Kim Hansen Ringsted 477

2. Morten Petersen Ringsted 415

Junior (1)

1. Martin Larsen Asnæs 989

Luftriffel 10m

Ungdom 1 (11)

1. Lærke Petersen Kongsted 893

2. Helena Krumhausen Kongsted 893

3. Amanda M. Hansen Ringsted 891

4. Lasse W. Jacobsen Jørlunde 890

Hold Luftriffel

U 1 (3)

1. Kongsted 2.667

2. Jørlunde I 2.639

3. Jørlunde II 2.559

Ungdom 2 Fritstående (3)

1. Kim Hansen Ringsted 775

2 . Morten Petersen Ringsted 745

Herrejunior (1)

1. Kim Hansen Ringsted 1551

Damejunior (1)

1. Heidi M. Hansen Ringsted 881

Luftpistol 10m

Ungdom 1 (1)

1. Jeanett Jespersen Kongsted 865

Ungdom 2 (1)

1. Morten Petersen Ringsted 726

mange flere. Vi håber I har haft en

rigtig oplevelsesrig dag og at vi ses

igen til næste sæson.

Tak til alle ledere og forældre der

har medvirkede til, at vi havde en

rigtig god søndag sammen med

jeres unge skytter.

Tak til stævnets sponsorer: Nordea i

Ringsted, Nordea, Lokalbanken og

Sportigan i Slangerup og Jørlunde

Skytteforening.

Sjællands Skytte Forbunds jubilæumspokal

gik til den U1 eller U2

skytte der på luft havde vundet

flest omgange i denne turnering i

den klasse med flest deltagere og

modtager blev:

Kim Hansen

Ringsted Skytteforening

Ungdomsafdelingen

Kirsten og Jørgen

SSF CUP 2005/2006 | SKYTTEBLADET 47


Iskold konkurrence

for sportsglade børn og unge

Returneres ved varig adresseændring til:

Dansk Skytte Union

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

DK 2605 Brøndby


Vind isFortæl om din bedste sportsoplevelse
Bliv dagens sportshelt
SE OS NU PÅ NETTET JAGT DANMARK

Jagtimport Lageret Danmark A/S | jagtimport@jilas.dk | www.jilas.dk