Blad nr. 5 - Dansk Fritidsfiskerforbund

fritidsfiskerforbundet.dk

Blad nr. 5 - Dansk Fritidsfiskerforbund

FRITIDSFISKEREN

31. ÅRGANG NOVEMBER 2011 NR. 5

MEDLEMSBLAD FOR DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

www.fritidsfiskerforbundet.dk

Arne Rusbjerg

genvalgt som Fælles

Fiskeriudvalgsformand


2

nyt katalog

NYT KATALOG

Daconet er nu klar

med det nye 2011-

2012 katalog med

alt til erhvervs- og

fritidsfiskeren.

Kontakt os og vi

sender et gratis

eksemplar.

Daconet er nu klar med

det nye 2011-2012 katalog med alt

til erhvervs- og fritidsfiskeren.

Kontakt os og vi sender

et gratis eksemplar.

Numitvej 27, 6960 Hvide Sande,

Tlf: 97 52 06 33 Fax: 97 51 06 00

E-mail: daconet@daconet.dk

www.daconet.dk


LEDER

Tiden går stærkt

Tiden går stærkt og vi nærmer os en status vedr. gennemførelse

af foranstaltninger til genopretning af bestanden af

europæisk ål.

Det er vanskeligt hvilke forventninger vi i DFF skal have til

EU forordningen om foranstaltninger til genopretning af bestanden

af europæisk ål og den danske åleforvaltningsplan.

Vi er tvunget til at være med i udviklingen i ålefiskeriet, idet

der senest ved udgangen af juni 2012 skal aflægges rapport

til kommissionen med henblik på hvilke foranstaltninger vi

udviklingsmæssigt har foretaget os i første periode.

I DFF glæder vi os over sig over arbejdet med indsatsområde

inden for den marine fiskepleje med undersøgelser vedrørende

habitater. Vi fortsætter med at finde egnede habitater/levesteder

for fisk. Der er brugt meget tid og mange penge på

at finde de bedst egnede steder til udsætning og tilføjelsen

med kortlægning over egnede steder til habitatrestaurering.

Det er kedeligt med en pressemeddelelse 23. August 2011 og

i andre sammenhæng, - at formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund

Verner W. Hansen i generelle vendinger inddrager

Fritidsfiskerne i ulovligt salg af fisk og ligeledes til tider i

ulovligt fiskeri.

Begge fritidsfiskerorganisationer med sine 5-6000 medlemmer

har i en årrække arbejdet for at komme ulovligt salg af

fisk og fiskeri til livs, - og vi må nok se i øjnene at et samarbejde

med sportsfiskerne har lange udsigter.

Den gode hr. Hansen, - vil jeg mene, er udmærket orienteret

om at der findes ca. 30.000 der ikke er organiseret,- og at

han burde skelne mellem os og med dem som vi betragter

som Piratfiskere! Om disse

vil vi gerne samarbejde,

- og så må man ellers finde

ud af i pressemeddelelsen

hvad der er man mener!

Det ene øjeblik udtaler for-

manden de: ”Danmarks

Sportsfiskerforbund hilser

Fiskeridirektoratets nye

landsdækkende kontrolaktion,

hvor fokus er rettet

mod ulovligt salg af fritidsfiskeres

fangster, meget velkommen.

Og i samme åndedrag siger:

”Typisk oplever vi, det er piratfiskere,

der sætter deres

garn ulovligt, der også

bedriver det ulovlige sorte

salg af fisk.”

Det er en forvirring der ikke

gavner et fremtidigt stop

for ulovligt fiskeri og salg!

Vi vil gerne samarbejde

med alle om ordnede forhold

i det rekreative fiskeri,

Af Bruno Müller

Landsformand

vel vidende at det imidlertid ikke kan hentes gennem en “rutinemæssig

operation”, men vil kræve som sagt,- at der skal

mindst to til et samarbejde.Vi vil gerne være den ene!

I § 7- udvalget var det tilfredsstillende at høre sportsfiskerne

også ønsker en stigning i fiskertegnsprisen.

Dansk Fritidsfiskerforbund har nemlig også i forbindelse med

revision af den rekreative bekendtgørelse sendt forslag ind

om ændringer af betalingssystemet, selv om at vi i forbundet

er klar over, at det kræver ny lovgivning, som skal vedtages i

Folketinget.

Vi ønsker bl.a. en harmonisering af lyst- og fritidsfiskertegnspriserne,

således at der ikke som i dag, er forskel på prisen

for et lystfiskertegn og et fritidsfiskertegn. Vi mener ligeledes

også at der skal være ens vilkår for pensionister og unge

under 18 år for lystfiskertegnet og fritidsfiskertegnet.

Afslutningsvis sender jeg en hilsen til alle om en glædelig jul

og et lykkebringende nytår!

Alle medlemmer og deres familie

ønskes en glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Samtidig en tak for et godt samarbejde

i det forgangne år!

P.v.a.

Forretningsudvalget

Bruno Müller,bestyrelsesformand

3


FRITIDSFISKEREN

medlemsblad for

4

HOVEDBESTYRELSEN:

Formand: Bruno Müller

Knudensvej 82,

9900 Frederikshavn

Tlf. 23 45 81 87

brm@frederikshavn.dk

(FU)

Nætformand: Finn Frandsen

Haslevgaarde 36, Als

9560 Hadsund

Tlf. 32 17 21 42/21 42 36 37

c-f@mail.dk

(FU)

Sekretær: Henning Andersen,

Mariagervej 78, 9560

Hadsund, Tlf. 51 91 87 06

hensol@mail.tele.dk

(FU)

MEDLEMSKONTORET:

Kasserer og Medlemskontor:

Bjarne Christensen,

Ribegade 35,

9900 Frederikshavn,

Tlf.: 21 80 36 12

Træffetid: Man-torsdag 17.00-19.00

bcnr1@webspeed.dk

(FU)

BÅD- OG LIVSFORSIKRING:

Bjarke Thiessen

Knud Hansensvej 16, st. tv.

6000 Kolding

Tlf. 22 37 15 41 / 82 43 91 80

btbt@stofanet.dk

(FU)

Øvrige Hovedbestyrelse:

Alle lokalformænd der er nævnt

i.f.m. lokalforeningerne.

INDHOLD

§7-UDVALGET:

Bruno Müller

Knudensvej 82,

9900 Frederikshavn

Tlf. 23 45 81 87

brm@frederikshavn.dk

(FU

MILJØ-UDVALGET:

Hans Bomberg

Tavlsbjergvej 15, Hovslund

6230 Rødekro

Tlf. 29 86 66 50

annehans15@gmail.com

(FU)

SKARVUDVALGET:

Finn Frandsen

Haslevgaarde 36, Als

9560 Hadsund

Tlf. 32 17 21 42/21 42 36 37

c-f@mail.dk

(FU)

FISKERIUDVALG:

Bent Alnor

Lundgaardsvej 10,

6400 Sønderborg,

Tlf. 20 48 83 50

lisogbent@stofanet.dk

Finn Frandsen

Haslevgaarde 36, Als

9560 Hadsund

Tlf. 32 17 21 42/21 42 36 37

c-f@mail.dk

(FU)

Øvrige medlemmer er

hovedbestyrelsesmedlemmer

mrk. (FU) på denne side.

Tiden går stærk ........................................................................................................................................... 3

Skansehavnen i Frederikshavn er ved at nå målet! ................................................................................ 5

Folder om særlige regler for rekreativt fiskeri i lokalområderne ........................................................ 6

Mødekalender efterår 2011....................................................................................................................... 6

Fødevareministeriets nye styrelse får navnet NaturErhvervstyrelsen .................................................. 7

Nyt fra DTU Aqua ........................................................................................................................................ 8-9

Danske fritidsfiskere fælles fiskeriudvalg forslag til behandling

på Saltvandsudvalgsmødet og § 7 udvalgsmødet den 1/11 2011 ......................................................... 11

”Det den dejligste morgen i hundrede år…” .......................................................................................... 14

Fiskeminestrone .......................................................................................................................................... 16

Fra Fandens plage til delikatesse! ............................................................................................................. 17

Køb fisketegn over mobilen ...................................................................................................................... 17

Referat fra møde afholdt mellem Fiskeriinspektorat Vest og repræsentanter

for Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening den 9. juni 2011 ............................ 18

Nyt om skarven! .......................................................................................................................................... 20

Giv’ ildelugtende fiskelugt en gang deodorant ..................................................................................... 22

Hummer-tyve på spil i Limfjorden ............................................................................................................ 22

Muslingefarme i vore indre farvande vil altid forværre miljøet .......................................................... 23

Dansk Fritidsfiskerforbunds Årsmøde 2012 ............................................................................................ 23

FORENINGER ................................................................................................................................................ 24-30

Sidste opdateringer på Hjemmesiden! .................................................................................................... 32

FORBUNDSFANEN:

Udlån til lokalforeningerne

Rekvirering af fanen:

Bent Alnor

Lundgaardsvej 10,

6400 Sønderborg,

Tlf. 20 48 83 50

lisogbent@stofanet.dk

John Christiansen

Højløkke 74

6310 Broager

Tlf: 30 82 26 27

karinaingerslev@hotmail.com

HJEMMESIDEN:

www.fritidsfiskerforbundet.dk

Webmaster:

Palle Thomsen

Hirsholmsvej 4

9900 Frederikshavn

Tlf. 26 84 26 55

pth@frederikshavn.dk

REDAKTION:

Dansk Fritidsfiskerforbund

Bruno Müller

Knudensvej 82,

9900 Frederikshavn

Tlf. 23 45 81 87

brm@frederikshavn.dk

FRITIDSFISKEREN

Udkommer i 3.000 eksemplarer.

Nr. 1 feb. • indeleveringsfrist 20. jan.

Nr. 2. april • indleveringsfrist 20. marts

Nr. 3. juni • indleveringsfrist 20. maj

Nr. 4. sep. • indleveringsfrist 20. aug.

Nr. 5. nov. • indleveringsfrist 20. okt.

Bladet sendes til alle medlemmer i Lokalforeningerne

og forbundets sam arbejdspartnere

og annoncører. Lige ledes til

lan dets fiskerirelaterede organisationer,

aviser og lokale ugeblade, fiskeripolitiske

ordførere, biblioteker, samt forhand

lere af relateret grej til fritidsfiskeriet.

Stof til bladet indsendes fortrinsvis pr.

mail eller CD.

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Synspunkter, der fremføres i bladet, kan

ikke generelt tages som udtryk for forbundets

stilling.

Tryk: FROM-grafisk as

Gejlhavegård 23 • 6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11

www.from-grafisk.dk

Tekst til forsiden:

Den nyrenoverede Skansehavn i Frederikshavn

Forsiden: Den nyrenoverede Skansehavn i

Frederikshavn

Den første bådebro er færdig og længst

væk den nye bro til Skanseøen

Den første bådebro er færdig og længst væk den nye bro til Skanseøen


Skansehavnen i Frederikshavn

er ved at nå målet!

Der er nået meget på to år! Både i havnen,

indvielse og kræmmermarked!

Mere kan vi ikke forlange!

I disse dag bliver havnen delvis færdigfinansieret

og det videre arbejde består

i at tage en runde hos erhvervslivet

og private sponsorer,- i det der resterer

midler til egenfinansieringen!

Lokale bådejere har fået plads ved den

første færdigbyggede bådebro i den

nyrenoverede havn,- og resultatet er

også blevet flot med den nye bro til

”Skanseøen”. Udbygningen af Nordsøstien

der går forbi havnen får ros og

ligeledes det nyrenoverede Skansely, -

samt den 800 meter nye sejlrende ved

havnen.

Det er lykkedes med et godt samarbejde

med Østkystforeningernes bestyrelse

og med den store lokale opbakning

hos naboerne. Hele projektet med

et anlægsbudget på 341.000,- kr. har,

kunne realiseres med økonomisk støtte

fra LAG-Fiskeri Nord, Friluftsrådet, XL-

BYG, Spar Nord Fonden og mange private

sponsorer!

Med til vedligeholdelse og yderlig udbygning

og renovering af vores skønne

”Plet” ved Nordsøstien, - mangler der

stadig økonomiske midler til finansiering.

Vi håber her at der er sponsorer der

kan hjælpe!

Ligeledes i bestyrelsen er man glade og

stolte på brugernes vegne ved at vi har

og kunne gennemføre målsætningen

med dette planlagte projekt,- hvor vi

bevarer noget af det gamle miljø langs

kysten.!

Til bro nr. 2 der er delvis sponseret af

XL-Byg i Elling og en privat sponsor

Den nye sejlrende og nye bro til Skanseøen

Den nye sejlrende og nye bro til Skanseøe

starter renoveringen og er klar til foråret!

Her er der yderlig plads til en snes

både!

Det tegner godt!

Ønsker du oplysninger! Kontakt: Palle

Thomsen 26 84 26 55 / Bruno Müller 23

45 81 8

- af Bruno Müller

98 58 81 97 Øster Hurup Båd-& Garnhandel 98 58 81 97

Rødspættegarn – Ørredgarn

Sildegarn – Makrelgarn

Toggergarn – Krabbegarn

Åleruser – Anker – Bøjer

Ocean Gummitøj og Vaders

Hempels Maling – Bådudstyr Stort udvalg i joller

Havnen 2, Øster Hurup Suzuki og Tohatsu Påhængsmotorer baad-garn@ mail.dk

DK-9560 Hadsund www.baad-garn.dk

5


Folder om særlige regler

for rekreativt fi skeri

i lokalområderne

Fiskeridirektorat-Vest (FD-Vest) og Dansk

Fritidsfiskerforbund har besluttet i samarbejde

at udgive en folder vedr. ovenstående

og ligeledes er der indgået aftale

om at FD-Vest udarbejder materialet og

producerer det uden udgift for DFF.

Som I kan se er der produceret et eksemplar

vedr. særregler for Nissum Fjord,- og

de efterfølgende der produceres. - er lignende

med regler og oplysninger for jeres

område.

Det er et arbejde der er tidskrævende,-

og FU har valgt at igangsætte det med en

forespørgsel til lokalforeningerne,- med

at det er frivilligt,- og evt. hvem der på vil

være modtager af foldere.

Det skal jo ses i lyset af at vore medlemmer,-

og andre der fisker rekreativt ikke

”kommer galt af sted”! Så vores ønske er

at medlemmerne tager imod tilbuddet

positivt.

✂ ✂ ✂ ✂ ✂

Kære medlem!

Deltag aktivt

i Forbundets

medlemskampagne!

Klip

denne annonce ud

og tag den med

på havnen,

bådebroen o.s.v.

hvor der evt. er

en fritidsfi sker

– som ikke er medlem

i din lokalforening!

6

I første omgang er det eneste vi gerne vil

bede om er,- at formændene sender

en mail til sekretær Henning Andersen

ell. ringer: 51 91 87 06 og tilmelder jeres

lokalforening.

Når vi har et overblik om hvor mange der

er meldt til,- vil vi i samarbejde med FD-

Vest klargøre materiale der sendes ud til

jer om,- hvordan vi vil koordinere for jeres

område vedr. særregler og jeres bemærkninger

der kan hjælpe med at vi får

så mange oplysninger med som muligt.

Foreløbig er flg. meldt sig som interesseret:

Vendsyssel FF - Mariager FF - Hals FF - Als

& Sundeved FF - Kalø Vig FF - Virksund FF

Bruno Müller, formand

Er du fritidsfisker?

Så kontakt os og få del i de mange fordele vi har,

ved at være sammen i en landsdækkende forening.

• Vi er ca. 2300 medlemmer i Jylland

• Vi har 24 lokalafdelinger

• Vi har et godt organiseret forbund

• Vi har landets billigste forbundskontingent

• Kurser i syning af garn og ruser

• Vi tilbyder en af landets meget billige bådforsikringer

• Alle medlemmerne er gratis livsulykkeforsikret

for 197.000 kr. under fiskeri, og under transport

til og fra

• Varetager fiskeripolitiske opgaver i forskellige

udvalg

• Kontakt os på telefon 23 45 81 87 og få oplysninger,

eller send blanketten og du vil modtage

al materiale vedr. medlemskabet.

Din lokalforening vil være:

Medlemskontoret

Att.: Bjarne Christensen

Ribegade 35

9900 Frederikshavn

Navn:

Adr.:

Postnr.:

Du kan også melde dig ind på: www.fritidsfiskerforbundet.dk

By:

Tlf.:

Mødekalender

efterår 2011

10.9. Nøglefiskermøde

24.9 Fælles Fiskeriudvalgsmøde

18.10 Forretningsudvalgsmøde

26.10 Saltvandsudvalgsmøde

1.11 § 7 - udvalgsmøde

Mødekalender efterår 2

10.9. Nøglefiskermøde

24.9 Fælles Fiskeriudva

18.10 Forretningsudvalg

26.10 Saltvandsudvalgsm

1.11 § 7 - udvalgsmøde

Husk

porto


Fødevareministeriets X

nye styrelse

får navnet NaturErhvervstyrelsen

Fødevareministeriets nye styrelse får navnet NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen bliver navnet på en ny styrelse, der samler Plantedirektoratet, Fiskeridirektoratet og

FødevareErhverv

NaturErhvervstyrelsen har fokus på vækst og bæredygtig udvikling, og med NaturErhvervstyrelsen bliver

det understreget, at arbejdsområderne er erhverv, der arbejder i

og med naturen, og at præmissen er samspil og balance mellem

natur og erhverv.

“NaturErhvervstyrelsen giver en ny retning for vores arbejdsområder

inden for fødevareerhvervet, planterne, landbruget og fiskeriet, hvor opgaven

netop handler om at balancere faglige hensyn og samfundets interesser, så – ET STÆRKT NETVÆRK

resultaterne både giver vækst og bæredygtig udvikling”, siger fødevareminister

Henrik Høegh.

Den nye styrelse i Fødevareministeriet er en del af en større organisationsændring.

Den nye styrelse er realitet fra den 1. oktober, hvor styrelsens nye direktør

Pernille Andersen tiltræder.

NaturErhvervstyrelsen bliver navnet på en ny styrelse, der samler Plantedirektoratet,

Fiskeridirektoratet og FødevareErhverv

7

Alt til din trailer – også bådtraileren!

God rabat til vore medlemmer – kontakt og forhør!

Jydekrog, Glentevej 13, 7430 Ikast Tlf. 2611 1693 Fax. 9725 2304

www. Jydekrog.dk mail: bci@mail.dk

ØSTKYSTFORENINGERNE

NaturErhvervstyrelsen har fokus på vækst og bæredygtig udvikling, og med

NaturErhvervstyrelsen bliver det understreget, at arbejdsområderne er erhverv,

der Kilde: arbejder Fødevareministeriet i og med naturen, og at præmissen er samspil og balance mellem

natur FiskerForum og erhverv.

"NaturErhvervstyrelsen giver en ny retning for vores arbejdsområder inden for

fødevareerhvervet, planterne, landbruget og fiskeriet, hvor opgaven netop

handler om at balancere faglige hensyn og samfundets interesser, så

resultaterne både giver vækst og bæredygtig udvikling", siger fødevareminister

Henrik Høegh.

Den nye styrelse i Fødevareministeriet er en del af en større

organisationsændring. Den nye styrelse er realitet fra den 1. oktober, hvor

styrelsens nye direktør Pernille Andersen tiltræder.

Kilde: Fødevareministeriet

FiskerForum

Brug forbundets fane!

Til festlige og måske mindre festlige

lejligheder er det vigtigt at alle - og

især lokalforeningerne markerer sig

med Dansk Fritidsfiskerforbund fane.

Kontakt

Bent Alnor

Lundgårdsvej 10

6010 Sønderborg

Tlf. 20 48 83 50

Mail: lisogbent@stofanet.dk

Han sørger for at lave en aftale om

hvordan du får fremsendt fanen.

7


Nyt fra DTU Aqua

Frygtet fi skesygdom er udryddet i Danmark

Videnskab.dk skriver i deres sidste nr. at det for første gang er lykkedes

danske forskere at udrydde fiskesygdommen VHS fuldstændig

herhjemme. Deres metoder skal nu bruges i udlandet, der stadig

kæmper med den såkaldte ’Egtved-syge’.Danmark er nu officielt

sluppet af med danske fiskeopdrætteres værste mareridt:

’Egtved-sygen’. Den har indtil for ganske nyligt været i skyld i, at

mellem en og fem millioner regnbueørreder gik til spilde hvert år.

Sygdommen kan nu endelig erklæres udryddet i Danmark, og det kan vi

i høj grad takke professor Niels Jørgen Olesen og hans forskerkollegaer

fra DTU Veterinærinstituttet for.

»Andre lande har sagt, at det ikke kunne lade sig gøre. Det har vi nu vist, at det kan,« siger Niels Jørgen Olesen, der hå-

ber at kunne sprede budskabet til lande som blandt andet Frankrig, Italien og Tyskland. Lande hvis fiskebestande stadig

er dybt berørt af sygdommen.

Kystnære økosystemer

Frygtet fiskesygdom er udryddet i Da

Videnskab

er lykkedes danske forskere at udrydde fiskesygdo

metoder skal nu bruges i udlandet, der stadig kæ

er nu officielt sluppet af med danske fi

’Egtved-sygen’. Den har indtil for gansk

fem millioner regnbueørreder gik til spi

Sygdommen kan nu endelig erklæres ud

grad takke professor Niels Jørgen Olese

DTU Aquas forskning inden for kyst- de kystnære områder har stor betyd- naturbeskyttelse. Det betyder, at fornære

økosystemer beskæftiger sig

med systemernes struktur og funktion

som levested for fisk og skaldyr samt

ning som naturområder, erhvervsmæs- Veterinærinstituttet valtningen af kystnære for. områder ofte

sig og rekreativt. Derfor er det vigtigt, vil inddrage en bredere kreds af inte-

at der forskes i, hvad menneskelige »Andre påressegrupper, lande har end sagt, man gør at i det forvalt- ikke kunn

med forvaltning af kystområderne.

Forskningen i kystnære økosystemer

har tre hovedtemaer:

virkninger og klimaændringer betyder det kan,« ning af siger andre marine Niels områder. Jørgen Olesen, de

for de kystnære økosystemer.

Hvad bliver forskningen brugt til?

De lavvandede kystområder er spise- lande Resultaterne som blandt af DTU andet Aquas forskning Frankrig, i Italie

Habitaters bæreevne, stabilitet og

modstandsdygtighed

kammer for mange fisk og et vigtigt stadig kystnære er dybt økosystemer berørt af anvendes sygdommen.

især

opvækststed for fiskeyngel. Områder- til rådgivning af myndigheder, som er

DTU Aqua forsker i de kystnære omne understøtter således et værdifuldt involveret i forvaltning af kystområråders

struktur og funktion som op- kommercielt og rekreativt fiskeri.

Kystnære vækst- og levested økosystemer

for fisk og skaldyr. Kystnære Mange års økosystemer

ødelæggelser af kystnære

Desuden forsker vi i områdernes stabi- marine naturtyper gør det nødvendigt

derne eller fiskeriet. Det drejer sig om

EU, Fødevareministeriet, Naturstyrelsen,

kommuner m.v. Rådgivningen til

litet og modstandsdygtighed over for at genskabe marine områders funk- myndighederne består blandt andet

klimaforandringer og andre mennetion. Derfor arbejder DTU Aqua med af udvikling af metoder til genopretskelige

påvirkninger, fx fiskeri, invasive at udvikle metoder til at genoprette ning eller forvaltning af kystområder-

arter og udledning af kvælstof.

fiskenes levesteder og med at udvikle ne og vurdering af miljøkonsekvenser

Restaurering af habitater og ophjælp- forvaltningsredskaber, der integrerer af muslingefiskeriet. Desuden levening

af fiskebestande

naturbeskyttelse, erhvervsmuligheder rer vi viden om de kystnære områders

Genopretning af habitater i marine og de mange rekreative tilbud, som betydning som levesteder for fisk og

områder er et nyt forskningsområde i kystområderne rummer.

skaldyr og miljøpåvirkningernes be-

den videnskabelige verden. DTU Aqua

tydning for disse levesteder.

udvikler metoder til at genetablere Kystområderne adskiller sig fra de Samarbejde med fritidsfiskerne

huledannende rev og muslingebanker egentlige havområder på flere må- DTU Aquas forskere arbejder tæt sam-

på baggrund af vores viden om økosyder og er derfor et selvstændigt forskmen med fritidsfiskerorganisationer i

stemerne. Desuden udsætter vi fiskeningsområde i DTU Aqua.

flere projekter. Fx samarbejder vi om

yngel og undersøger effekten af ud- Kystområderne er lavvandede, og på- et projekt med lokale fiskere fra hesætningerne.virkningerne

fra menneskelig aktivitet le Danmark for at skaffe større viden

Integreret kystzoneforvaltning

er mere synlige i de kystnære områder om lokale fiskeforekomster i kystnære

De kystnære områder anvendes til end i det åbne hav.

områder.

mange erhvervsmæssige og rekrea- Desuden vil klimaændringerne blive

tive formål. DTU Aqua forsker i, hvor- særligt mærkbare i kystområder, hvor

dan avancerede forvaltningsmodel- blandt andet en øget tilstrømning af

ler og -redskaber kan understøtte en ferskvand vil have lokal indflydelse på

bæredygtig udnyttelse af områderne. vandets saltholdighed og tilførslen af

Vi udvikler blandt andet modeller, der næringssalte. Desuden opvarmes det

-af integrerer Marin fiskeplejekonsulent biologisk og socio-økono- Hanne Nicolajsen -af Marin lave fiskeplejekonsulent vand i kystområderne & Hanne Seniorforsker hurtigere Nicolajsen Josianne G. Støttrup & Seniorforsker Josianne G. St

misk viden i en helhedsorienteret for- af stigende lufttemperaturer.

valtning.

Derudover er kystområderne kende- -af Marin fiskeplejekonsulent Hanne

DTU Hvorfor Aquas forsker forskning vi i inden kystnære for kystnære økosy- DTU økosystemer Aquas tegnet forskning ved, beskæftiger at der inden er for mange sig kystnære med interes- systemernes økosystemer Nicolajsen struktur beskæftiger & og Seniorforsker funktion sig med som Josianne systemernes G. struktur o

levested stemer? for fisk og skaldyr samt med levested forvaltning serer for knyttet af fisk kystområderne.

og skaldyr til dem samt – både med erhvervs- forvaltning Støttrup af kystområderne.

Forskningen Danmark har i kystnære 7.300 km økosystemer kystlinje, har og Forskningen tre mæssige hovedtemaer: i kystnære og rekreative økosystemer og i forhold har tre til hovedtemaer:

Habitaters bæreevne, stabilitet og Habitaters modstandsdygtighed

bæreevne, stabilitet og modstandsdygtighed

DTU Aqua forsker i de kystnære områders DTU struktur Aqua forsker og funktion i de kystnære som opvækst- områders og struktur levested og for funktion fisk og som skaldyr. opvækst- Desuden og levested for fisk

forsker vi i områdernes stabilitet og modstandsdygtighed forsker vi i områdernes over stabilitet for klimaforandringer og modstandsdygtighed og andre menneskelige

over for klimaforandringer og andre men

påvirkninger,

8

fx fiskeri, invasive arter påvirkninger, og udledning fx af fiskeri, kvælstof. invasive arter og udledning af kvælstof.

Restaurering af habitater og ophjælpning Restaurering af fiskebestande

af habitater og ophjælpning af fiskebestande

Genopretning af habitater i marine områder Genopretning er et nyt af forskningsområde habitater i marine i områder den videnskabelige er et nyt forskningsområde verden. DTU Aqua i den videnskabelige verden


Dansk havforskning får 30 mio.

kroner til center ved DTU

Tre DTU-institutter er med i det kommende

”Centre of Ocean Life”, som finansieres af Villum

Fonden og ledes af DTU Aqua.

Den 1. januar 2012 åbner et ”VKR Centre of

Excellence for the study of life in a changing

ocean” ved DTU Aqua med en bevilling på 30

mio. kroner fra Villum Fonden.

Centerets formål er at samle dansk havforskning

på tværs af discipliner og universiteter

for at udforske fundamentale biologiske-fysiske processer i havet og udvikle

modeller til at forstå og forudsige, hvordan livet i havet påvirkes af miljøændringer

og fiskeri.

Både forskere fra DTU Aqua, DTU Fysik, DTU Kemi, KU og RUC indgår i centeret,

som ledes af biolog og professor Thomas Kiørboe, DTU Aqua, og fysiker

og professor Ken Haste Andersen, DTU Aqua. I forbindelse med centeret bliver

der bl.a. oprettet 20. ph.d. og post doc.-stillinger.

Institutdirektør Fritz Köster, DTU Aqua, siger om oprettelsen af det kommende

center og bevillingen fra Villum Fonden:

”Denne bevilling giver os mulighed for at udbygge et helt nyt og meget vigtigt

forskningsområde på tværs af flere DTU institutter og andre danske universiteter,

og vil tillige bidrage til en nødvendig samling og koordinering af

dansk havforskning”.

Centeret starter 1. januar 2012 og åbnes officielt ved et mini-symposium den

2. februar.

kr. 40.700,kr.

43.050,-

Den ”brede” med bredere bund. Merpris kr. 4.200,-

Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 09.00-12.00 og kl. 13.30-16.00

Lørdage kun kl. 09.00-12.00 Søndage og helligdage lukket

Mere miljøvenlige

fi skeredskaber

redskaber på

vej!

Dansk havforskning får 30 mio. kroner til center ved DTU

Mere miljøvenlige fiskered

Muslingefiskeriet

i

Limfjorden

bliver mere

m iljøv e n -

ligt.Noget

nyt er på

vej ved at alle muslingefiskerne i

Limfjorden kan fremover bruge en

ny lettere muslingeskraber, der er

mere skånsom overfor havbunden.

Den nye er mindre og lettere end

den nuværende og vejer kun halvt

så meget som den gamle ramme.

Bredden på den nuværende ramme

er to meter, mens den nye model

kun er halvanden meter bred.

Brændstoffet er der også en besparelse

i vente, i det at den nye

muslingeskraber vejer mindre.

Efter to års udvikling står Centralforeningen

Limfjorden, som har arbejdet

tæt sammen med DTU Aqua

og Dansk Skaldyrscenter i Nykøbing

Mors. den har blandt andet været

afprøvet af muslingefiskere, og de

Tre DTU-institutter er med i det kommende ”Centre of Oce

finansieres af Villum Fonden og ledes af DTU Aqua.

Den 1. januar 2012 åbner et ”VKR Muslingefiskeriet Centre of Excellence i Limfjorden for bl

changing ocean” ved DTU Aqua med en bevilling på 30 mio

Fonden.

Noget nyt er på vej ved at

Centerets formål er at samle dansk bruge havforskning en ny lettere på muslin tværs

universiteter for at udforske fundamentale biologiske-fysis

og udvikle modeller til at forstå

Den

og forudsige,

nye er mindre

hvordan

og

live

lett

miljøændringer og fiskeri.

som den gamle ramme.

Både forskere fra DTU Aqua, DTU Fysik, DTU Kemi, KU o

Bredden på den nuværend

centeret, som ledes af biolog og professor Thomas Kiørboe

halvanden meter bred.

fysiker og professor Ken Haste Andersen, DTU Aqua. I for

centeret bliver der bl.a. oprettet 20. ph.d. og post doc.-sti

Brændstoffet er der også

Institutdirektør Fritz Köster, test har DTU været Aqua, positive siger om oprettels

muslingeskraber vejer min

center og bevillingen fra Villum Fonden:

”Denne bevilling giver os mulighed for at udbygge et helt n

Efter to års udvikling står

forskningsområde på tværs af flere DTU institutter og and

Oplev sammen DK’s største med DTU Aqua o

universiteter, og vil tillige bidrage til en nødvendig samlin

permanente blandt bådudstilling andet været afprøv

dansk havforskning”. i Lunderskov eller på

Centeret starter 1. januar 2012 og åbnes officielt ved et mi

www.boges.dk

februar.

Altid over 500 både,

påhængsmotorer og

bådtrailere på lager

9


10

PMU

Snedkeriet

Danmade

Tlf. 96780060Damgaard Marine

75 68 35 00

Køb – salg – udlejning

Vi har alle de gode mærker

Totalløsninger til alle rum Lombardini i Deres motor, bolig.

Lad os kigge Honda, forbi Tohatsu, i vores Suzuki, veludstyrede Selva eller Mariner gardinbus. påhængsmotorer

Vi har også joller, kanoer, kajakker, gummibåde og trailere Damgaard Marine

Udstyr, kortplotter, styring m.m.

Gardinbussen

75 68 35 00

forhandling af Daconet fiskeartikler Køb – salg – udlejning

Hjørring-Frederikshavn

Kik på www.damgaardmarine.dk

Eller 98 kik 43 ind 11 på 88 Nørbyvej 100, ved Løjt Kirkeby Vi har alle de gode mærker

Lombardini motor,

Hjørringvej 237, Frederikshavn

www.gardinmanden.dk

DAMGAARD MARINE

75 68 35 00

Køb – salg

Vi har alle de gode mærker

Lombardini motor, Honda, Tohatsu, Suzuki,

Bredde18 Selva eller cm Mariner påhængsmotorer

Vi har Højde også joller, 7,5 kanoer, cm kajakker, gummibåde og trailere,

udstyr, kortplotter, styring m.m. forhandling af Daconet

fi skeartikler

Kr. 600,- pr. gang i farve Bredde18 cm

Højde 7,5 cm

Kik på www.damgaardmarine.dk

Eller kik ind på Nørbyvej 100, 6200 Aabenraa

Rønnerhavnen

Frederikshavn

Tlf. 98 43 10 88

Skøn naturhavn

på Østkysten i Vendsyssel

Voerså Havn

Honda, Tohatsu, Suzuki, Selva eller Mariner påhængsmotorer

Vi har også joller, kanoer, kajakker, gummibåde og trailere

Udstyr, kortplotter, styring m.m.

forhandling af Daconet fiskeartikler

Kik på www.damgaardmarine.dk

Eller kik ind på Nørbyvej 100, ved Løjt Kirkeby

SKAGEN SKIPPERSKOLE

Kr. 600,- pr. gang i farve

Maritim Historisk Forening

Frederikshavn

Tlf. 98 42 05 00

Knud Erik Qvick

Qvick

Farver

Koktvedvej 35

Koktvedvej 35

9900 Frederikshavn

Tlf. Telefon 98 98 42 47 00

E-mail:qvickfarver@hotmail.com

1007 Qvick Farver visitkort.indd 1 22/10/08 13:42:24

Skansehavnen Frederikshavn

Under den hvide bro


GARNHALER

med 4 takt Honda motor

Pris inkl. monteringsbeslag og

moms 10.995,-

Limbo både i/s

Havnevej 2 · 7770 Vestervig

97 94 15 43

www.limbo.dk

Start et langt

venskab

PÅHÆNGSMOTOR

kr. 5.990,- Spar 1.000,-

BF2.3D6 SCHU/LCHU

FORHANDLER

Honda FORHANDLER BF 2.3 er ideel til små både

og gummibåd. Slyngkoblingen muliggør

stop uden at slukke for motoren og med

styrepinden, som kan drejes 180˚ er det

let Importør: at manøvrere TIMA PRODUCTS båden. A/S Kort eller langt

Importør: TIMA PRODUCTS A/S

ben til samme pris.

Kampagnepris,

kr. 5.990,- Spar 1.000,-

FORHANDLER

Start et langt

venskab

PÅHÆNGSMOTOR

BF2.3D6 SCHU/LCHU

Honda BF 2.3 er ideel til små både

og gummibåd. Slyngkoblingen muliggør

stop uden at slukke for motoren og med

styrepinden, som kan drejes 180˚ er det

let at manøvrere båden. Kort eller langt

ben til samme pris.

Kampagnepris,

Importør: TIMA PRODUCTS A/S

Læs mere – hondapower.dk

Læs mere – hondapower.dk

Læs mere – hondapower.dk

14355 · bureauLIST.dk

· bureauLIST.dk

14355 · bureauLIST.dk

Danske fritidsfi skere fællesfi

skeriudvalg forslag til behandling

på Saltvandsudvalgsmødet

og § 7 udvalgsmødet

den 1/11 2011.

1.

Ved eventuelle fremtidige forhøjelser af fisketegnet, ser vi gerne at. Forhøjelsen

fordeles ligeligt mellem de forskellige projekter, og ikke som vi ser det

nu forsvinder i de administrative projekter. Der er således ikke ændret i beløbet

der anvendes til udsætninger i mange år, tværtimod. Da det er os specielt

magtpåliggende at sikre udsætninger af Ål, ikke blot med genfangst for øje,

men med henblik på at sikre, og øge den gydende bestand. Ser vi gerne at enhver

fremtidig forhøjelse af fisketegnet, er øremærket med 30 % til ål, 20 % til

andre udsætninger, og 50 % i administrative omkostninger.(Projekter som ikke

omfatter udsætninger af fisk)

2.

I forbindelse med Ålehandlingsplanens genforhandling, foreslår vi at man i høj

grad ændre løbebane, og sigter mod en generel frednings periode. Således at

Ålen bliver fredet for alle der ikke har licens,(Både fritid og sportsfiskere) og

ikke så meget sigter på hvilke redskaber der anvendes. Forstået således at det

er skal være tilladt at anvende sine ruser, blot skal disse være forsynet med en

anordning i bageste kalv der gør at en evt. bifangst af ål kan undslippe. Ligeledes

skal det være tilladt at anvende krogliner, med en sådan størrelse kroge at

Ålen ikke bider på. Ligeledes er bør det være tilladt at anvende Tobis håndvod.

(Håndvod, der ikke trækkes hen over bunden, men fisker i overfladen)

3.

Det fælles fiskeriudvalg, ser gerne at der i.f.m. bødestørrelsen for at blive taget

med redskaber uden gulemærker/Mærker, generelt hæves til dobbelt størrelse

af bøden for (alm.) ulovligt fiskeri.

På vegne af det fælles Fiskeriudvalg

Arne Rusbjerg

11


12

Antenne på redningsvest skal redde liv

Dansk producent af redningsveste har specialdesignet en af slagsen med en antenne, som skal

gøre det muligt at spore nødstedte, hvis de ryger i vandet.

Den danske producent af redningsveste Viking har specialdesignet en redningsvest med en integreret

antenne, der tåler vand, og som skal gøre det muligt at spore nødstedte til søs, hvis de falder

i vandet. Det skriver nyteknik.se.

Af Malene Breusch Hansen,

Forsøg med antennen viser, at en nødstedt, som lander i vandet, kan spores inden for nogle få minutter ved hjælp af anten-

nen. Af Malene Breusch Hansen

Post Danmark har

forhøjet taksten

væsentligt!

Post Danmark har forhøjet taksten væsentligt!

Der arbejdes med at reducere

udgiften til forsendelse

af bladet ud til medlemmerne!

Vi har flere muligheder

der skal være på

plads inden næste blad 1.

2012,- og en af dem er!

Hvis nogen medlemmer ønsker

at nøjes med at se det

på hjemmesiden,- så kontakt:

Medlemskontoret man-torsdag: kl. 17 -19.00

Tlf. 98 42 83 06/ 21 80 36 12 eller mail:

bcnr1@webspeed.dk

Dansk producent af redningsveste har specialdesi

det muligt at spore nødstedte, hvis de ryger i vand

Den danske producent af redningsveste Viking

integreret antenne, der tåler vand, og som skal gø

falder i vandet. Det skriver nyteknik.se.

Forsøg med antennen viser, En af at FRTIDSFSKEREN

en nødstedt, som la

minutter ved hjælp af antennen. ”Elektrisk Garnhaler” de

En af FRTIDSFSKERENS

annoncører fremstiller

en ”Elektrisk Garnhaler”

der bliver godt modtaget!

Nyskabelsen fra Bagenkop Smede- og Maskinværksted

letter fiskerens arbejde og findes allerede

i Danmark ,Tyskland og Sverige.

Det er bøvlet, og også hårdt arbejde, når fiskeren

selv skal hale sine fangstfyldte garn ind pr. håndkraft.

Men det behøver ikke han heller ikke længere-

nu kan han få maskinkraft til hjælp.

Det er Bagenkop Smede- og Maskinværksted

ApS. På Langeland, der har udviklet en ny elektrisk

garnhaler, der kan hjælpe de fiskere, der driver

erhvervet fra så små fartøjer, at der ikke er

plads til hydraulisk hjælp ombord. Som oftest joller

og småbåde der drives frem af en påhængsmotor.

Vi satser til en start på markederne i Danmark ,Tyskland og Sverige

Udviklingen af det nye hjælpemiddel har stået på gennem længere

tid, og nu er man nået så langt, at de første fem eksemplarer er kommet

ud og sejle, og flere er bestilt.

Letter opgaven

Garnhaleren fås med enten 12 eller 24 Volt og kræver kun et batteri

på ca.100 ampere. Den kan lette opgaven for både erhvervs og fritids

fiskere, siger Jan Olsen, der er indehaver og direktør. På den over 100

årige virksomhed på Langeland, som han har drevet siden 1966. I den

tid er firmaet vokset fra 68 kv.meter til de nuværende 800 kv.meter og

5 medarbejdere.

Garnhaleren koster ca. 25000 dkr. Til gengæld får fiskeren så fornøjelsen

af at se på, mens garnet haler ind af sig selv. Udover de nye garnhalere

markedsfører virksomheden også 8 typer garnhalere samt tre

typer garnopklarer, og tanken er, at de også skal udvikles Letter til opgaven at kunne

drives med el.

Nu skal vi vi foreløbig have tre størrelser klar til præsentation på Dan-

Fish International messen i Ålborg i Oktober, som er det ideelle sted at

skabe opmærksomhed omkring produkterne. Vi satser til en start på

markederne i Danmark, Tyskland og Sverige, siger Jan Olsen.

Udvikler batterikasse

Udviklingsarbejdet er heller ikke stoppet med garnhaleren. Bagenkop

Smede- og Maskinværksted har også i sammenarbejde med firmaet

som leverer el styringen, udviklet en tilhørende batterikasse. Den

er produceret i aluminium og kan let bæres i land efter endt fiskeri..

Den indeholder et 75 amperes vedligeholdes frit batteri samt et 12

volts lade apparat, som bare skal sættes i en stikkontakt, så er batteriet

klar til næste dag, siger han. Kassen er desuden udstyret med et

kraftstik, så den kan kobles sammen med batteriet, samt et ekstra stik

til eventuelt andet brug- måske et lille ekkolod, en projektør el. lign.

Der arbejdes med at reducere udgiften til forsendelse af bladet ud til medlemmerne! Vi har flere

muligheder der skal være på plads inden næste blad 1. 2012,- og en af dem er!

Hvis nogen medlemmer ønsker at nøjes med at se det på hjemmesiden,- så kontakt:

Nyskabelsen fra Bagenkop

Medlemskontoret man-torsdag: kl. 17 -19.00 Tlf. 98 42 83 06/ 21 80 36 12 eller mail: Danmark bcnr1@webspeed.dk

,Tyskland og Sve

Det er bøvlet, og også hård

håndkraft. Men det behøve

Det er Bagenkop Smede- o

garnhaler, der kan hjælpe d

X

hydraulisk hjælp ombord.

Ændring af Reguleringsbekendtgørelsen

vedrørende sild

i Limfjorden

Nu forbedres muligheden

for at fange

en andel af Limfjordssilden

i Nordsøen.

Ændring af Reguleringsbekendtgørelsen vedrørende sild i Limfjorden

Vi satser til en start på m

Udviklingen af det nye hjæ

de første fem eksemplarer

Garnhaleren fås med enten

lette opgaven for både erhv

Nu forbedres muligheden for at fange en andel af Limfjordssilden i Nordsøen. den over 100 årige virksom

vokset fra 68 kv.meter til d

Nuværende ejere får mulighed for at fange op til 75 % af årsmængderne, der Garnhaleren ellers var bundet koster til ca. 250

Limfjorden uden for fjorden i Nordsøen. Hidtil har de kun haft mulighed for haler at udleje ind af 25 sig % af selv. Udov

årsmængderne til fiskeri i Nordsøen udenfor Limfjorden.

samt tre typer garnopklarer

Regelændringen kommer efter anmodning fra erhvervet og Fiskeridirektoratet lægger vægt på at det

Nu skal vi vi foreløbig hav

fortsat muliggør udnyttelse af sildekvoten samtidig med, at der opretholdes mulighed for, at

kvoteandelene senere evt. kan fiskes på Limfjorden.

Ålborg i Oktober, som er d

Der er d. 22. august udstedt ændring af reguleringsbekendtgørelsen. til en start på markederne i

Nuværende ejere får mulighed for at fanfange op til 75 % af årsmængderne, der ellers

var bundet til Limfjorden uden for fjorden i

Nordsøen. Hidtil har de kun haft mulighed

for at udleje 25 % af årsmængderne til fiskeri

i Nordsøen udenfor Limfjorden.

Regelændringen kommer efter anmodning

fra erhvervet og Fiskeridirektoratet lægger

vægt på at det fortsat muliggør udnyttelse

af sildekvoten samtidig med, at der opretholdes

mulighed for, at kvoteandelene senere

evt. kan fiskes på Limfjorden.

Der er d. 22. august udstedt ændring af reguleringsbekendtgørelsen.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Kilde: Fiskeridirektoratet

Batterikassen kommer på markedet i løbet kort tid.

Kilde: Bagenkop Smede- og Maskinværksted

FiskerForum

Antenne på redningsvest skal redde liv

Udvikler batterikasse

Udviklingsarbejdet er helle

har også i sammenarbejde

Den er produceret i alumin

amperes vedligeholdes frit

stikkontakt, så er batteriet

så den kan kobles sammen

ekkolod, en projektør el. li


En af Danmarks største

udstillinger af marineelektronik!

– alle apperater er sluttet til

strøm og netværk

Fiskegrej

Nu lagerførende i

bl.a.pirke, ophængere,

forfang til fladfisk, sild

og makrel.

Fx forfang:

1 stk. kr. 20,-

7 stk. kr. 100,-

16 stk. kr. 200,-

Lowrance HDS 7

uden transducer

Kr. 9.999,-

Hummingbird HDR 610

digital dybdemåler inkl. indvendig transducer

og monterings masse.

Normal pris Kr. 1.099,-

Tilbudspris Kr. .799,-

Så længe lager haves!

Tilbud

FISKEKORTET.dk

Nyt udstyr til båden?

Ring på 40 74 31 20, så

finder vi sammen de rigtige

produkter – til den rigtige pris.

Knæk og bræk,

Claus Sørensen – “Houdini”

Fiskekortet.dk er også en marinebutik!

Efter at have produceret fiskekortet i mange år har jeg nu udvidet sortimentet

til også at omfatte produkterne fra Palby og elektronik fra både

Garmin, Lowrance, Simrad, Hummingbird og Raymarine.

Foruden elektronikken og bådudstyr sælger jeg også fiskegrej. Sortimentet

er indtil videre ikke så stort og omhandler mest grej til trolling og havfiskeri.

Det udbygges dog løbende, så følg med på hjemmesiden.

Tak for støtten og den fine modtagelse ...

Det er dejligt, at så mange allerede har støttet op omkring fiskekortet.dks

nye marinebutik, og jeg har allerede monteret en del elektronik og tilbehør

i en række småbåde. Har du et projekt eller ønsker om nyt grej, så kontakt

mig, så kan vi få en snak om det – tlf. 40 74 31 20.

Besøg www.fiskekortet.dk

og se mange flere gode tilbud

– eller brug din smartphone og

scan stregkoden.

Garmin 521s

m/indb. ekkolod

BlueChart Vision-søkort (S)

HomePort PC-program

Pakkepris: kr. 4.999,-

Så længe lager haves!

Fiskekortet.dk · v/Claus Sørensen · Istedvej 4 · 9900 Fr.havn · tlf 40 74 31 20

Garmin 521

BlueChart Vision-søkort (S)

HomePort PC-program

Pakkepris: kr. 4.499,-

Så længe lager haves!

13


”Det den dejligste morgen

i hundrede år…”

Sådan synger Gnags, og det var også,

hvad meteorologerne sagde om denne

dag: varmeste oktoberdag, der nogen

sinde er målt – og så en dag, hvor Jens,

Finn og Ulrik havde inviteret på fisketur

på Kolding Fjord. Alle var klar til at sætte

garn om eftermiddagen fra fritidsfiskernes

herlige plet i åudløbet inderst i

fjorden.

De 3 kender hinanden fra ACO, et firma,

som producerer inventar og varmevekslere

til bl.a. mejerier og kraft-varmeværker

i hele verden. Her arbejdes

med rustfrit stål, hvilket fremgår tydeligt,

når man om bord på Finns båd kikker

sig omkring: Rustfrit stål overalt:

beslag, søgelænder, kaleche – ja, selv

fiskemærket var skåret ud med navn

og nummer. Finn er nemlig laseroperatør

i firmaet, så han nyder at gå og lave

sådanne finurligheder. Mærket var jo

godt nok ikke gult, men mon ikke kontrollen

vil blive så benovet, at det nok

ville kunne gå.

Faktisk havde de først gjort Jenses nye

båd sejlklar her i vinter. Derefter tog

det kun 4 weekender at lave Finns, efter

at de havde snakket om det i 5 år,

mens skroget havde ligget og ventet i

Finns have. Det blev forsynet med ny

motor, hydraulik til garnhaler og ror,

plotter, radar, ekkolod, VHF-radio – just

name it – Ja, selv kaffemaskine var in-

14

stalleret. 115 timer havde motoren gået

siden uge 28, så der er virkelig blevet

fisket noget. Timetæller er der åbenbart

også. Og FM-radioen ikke at forglemme.

Så hvad kan man mere drømme

om? ”Joh, en autopilot! Så kan vi nå

at gøre garnene rene, inden vi er hjemme

i havn!”

Finn tjekker instrumenter

Med Ulrik som styrmand gik det mod

Agtrup Vig, halvvejs ude af fjorden,

hvor den første længde garn blev sat

på 5 meter vand. Derefter til Løverodde

på sydsiden af fjordens munding med

anden længde. Forinden havde vi fået

udpeget Taulov Kirke, en meget vigtig

landkending, da det først er, når man


kan se den, at der må drikkes øl! Sidste

længde blev sat et par kilometer oppe

i bæltet på 15 meter vand ved et gammelt

træfyr og med udsigt til både den

gamle og nye bro.

Hvad ville vi så kunne forvente at få af

fisk? Skrubber og isinger skulle være sikre,

og vi kunne så håbe på torsk, pighvar

og makrel. Helt sensationelt havde Ralf,

også et medlem af foreningen, for et

par uger siden fanget 2 hummere og en

kæmpe havtaske. Det fik snakken ind på

forurening. De var enige om, at vandkvaliteten

var tydeligt forbedret, ikke

mindst i Kolding Å. Og som en understregning

at dette dukkede en sæl op

tæt ved båden og lagde sig på ryggen

med lufferne på maven. Og minsandten

- 2 minutter efter kom en flok marsvin

på makreljagt strygende forbi. Derfor

kalder Finn Kolding Fjord for ”Danmarks

dejligste”, ligesom ”Danmarks

smukkeste” bliver brugt andet steds.

På fritidsfiskerforeningens lille plet er

slæbestedet omgivet af fiskeskure,

klubhus, overdækket terrasse, flåskur

og røgeskur, alt malet sort ifølge vedtægterne.

I røgeskuret er der ovne både

til kold- og varmrøgning. Dem har Finn

forstand på - så meget, at folk kommer

til ham, når noget skal røges. Tilsvarende

er Jenses fiskeskur mest et smedeværksted,

også til glæde for andre.

Desværre har de været plaget af tyveri.

Vinkelsliber med batteri har gjort det

let for tyvene at få fat i påhængsmotorer

og at skære hængelåse over. De havde

også været i Jenses skur, men ladet

alt værktøjet være og kun stjålet benzin.

Da de også tager tomme flasker

med, mener han, at gerningsmændene

må være unge mænd på knallerter.

Jens ved sit skur Ulrik i flåskuret

Med autopilot var dette klaret ude på fjorden

Men efter at de har fået Dansikring til

at holde øje med lokaliteten er tyverierne

standset. Overvågningskameraer virkede

ikke, da tyvene blot rykkede hele

anlægget ned og smed det i åen.

Vi var forberedt på tåge, da vi næste

morgen skulle ud og røgte garnene.

Og nu kom alle instrumenterne til deres

ret. Ulrik er forholdsvis nybegynder

som styrmand. Både Jens og Finn holdt

derfor øje med plotter og radar ude fra

dækket, så vi ikke stødte ind i noget eller

gik på grund. Sigtbarheden var nok

kun 100 meter, men det gik alligevel fint

med at finde garnene. Og med garnhaler

og blank fjord var det intet problem

med de 2 første længder. Anderledes

var det med dem oppe i Bæltet. Strømmen

var så stærk, at der skulle gøres 4-5

forsøg for at sejle til vagen, inden Jens

kunne få fat i den. Her havde Finn overtaget

styringen. Det gør han i øvrigt også,

når der skal lægges til hjemme i åen,

hvor der altid er stærk strøm. Ulrik piller

så fisk ud, mens Jens fører garnene gennem

haleren. Strømmen havde også bevirket

bundhold, så det blev lidt hektisk.

Fangsten? Det var ikke det helt store.

Alt i alt en halv snes skrubber og isinger,

en torsk og en stor ulk blev det til

på den dejligste fjord – denne dejligste

morgen …

Tekst: Henning Andersen

Foto: Solveig Nørgård

hensol@mail.tele.dk

15


Fiskeminestrone

Personer: 4

Du skal bruge:

500 g skrubbefileter

2 porrer

3 stilke bladselleri

og bladselleriblade til drys

1 fed hvidløg

1 spsk olivenolie

1 liter vand eller bouillon

1 dåse hakkede tomater

Tilbehør:

Groft brød eller flutes

NYDAM 465 I

Længde 4,65 m

Bredde 1,82 m

Vægt 240 Kg

Personer 7

16

Sådan gør du:

• Skær porrerne i ringe og bladsellerien i

små tern.

• Hak hvidløget fint.

• Varm olien op i en gryde, og svits porrer,

bladselleri og hvidløg i et par minutter

under omrøring.

• Tilsæt tomater og vand eller bouillon,

kog suppen op, og lad den koge 5 min.

• Skær skrubbefileterne i tern, og kom

dem i suppen.

• Lad suppen simre endnu 2 min., og

smag til med salt og peber.

Servér suppen straks med brød og drys

med bladselleriblade.

Fiskeminestrone

Personer: 4

Du skal bruge:

1 liter vand eller bouillon Alt 1 dåse i hakkede tomater

smedearbejde og Tilbehør: propelservice!

Sådan gør du:

ANKER

Værkstedsvej 2 · 6000 Kolding · Danmark

Tlf. +45 75 53 66 41

www.ankerjo.dk · mail: ankerjo@get2net.dk

Godkendt til 40 HK

CE Kategori C

Salgspris 21.900 Kr incl. moms

Ekstraudstyr: Aut. lænsepumpe med panel, indbygget 33 L. tank, batterikasse, styrepult, badestige mm.

500 g skrubbefileter

2 porrer

3 stilke bladselleri og bladselleriblade til drys

1 fed hvidløg

1 spsk olivenolie

Groft brød eller flutes

• Skær porrerne i ringe og bladsellerien i små tern.

• Hak hvidløget fint.

• Varm olien op i en gryde, og svits porrer, bladselleri og hvidløg i

• Tilsæt tomater og vand eller bouillon, kog suppen op, og lad den

• Skær skrubbefileterne i tern, og kom dem i suppen.

• Lad suppen simre endnu 2 min., og smag til med salt og peber.

Servér suppen straks med brød og drys med bladselleriblade.

Tilbehør: Groft brød eller flutes

Tip: I stedet for skrubbe kan du bruge ising eller rødspætte.

NYDAM BÅDE - Lundsgårdsvej 3 - 6400 Sønderborg - tlf. 42764466 - www.nydambaade.dk


Fra Fandens plage

til delikatesse!

Fra
Fandens
plage
til
delikatesse!


Køb

fi sketegn

over mobilen

Strandkrabber de vand med salt og koges i 3 minut-

er en plage for ter. Vandet kasseres, og ben og kløerne

rigtig mange fri- brækkes af. Det er kun disse, som bruges Til orientering lantidsfiskere.

Fra til suppen.

cererFødevaremi- juli måned og til Der anvendes:

nisteriet i dag en

vinterens kom- • 1 kg krabbe (ben og klør) som hak- hjemmeside for mome

kan man i kes med en kraftig køkkenkniv (ca. 7 libiltelefoner om lyst-

Kalø Vig ved Årter levende krabber giver 1 kg ben og

Der
er
nok
af
dem
i
Kalø
Vig


fiskeri.

Der er nok af dem i

hus dårligt få en

klør).

Med den nye mobi-

Kalø Vig

ubeskadiget flad- • ½ kg urter – vælg flere imellem gulele løsning kan lyste-

Strandkrabber
er
en
plage
for
rigtig
mange
fritidsfiskere.
Fra
juli
måned
og
til
vinterens
komme
kan
man
i


fisk fanget i garn rod, knoldselleri, løg, porrer, persille-

Fra
Fandens
plage
til
delikatesse!


fiskerne købe fisketegn på momo- Kalø
Vig
ved
Århus
dårligt
få
en
ubeskadiget
fladfisk
fanget
i
garn
med
hjem
–
krabberne
har
ødelagt
dem


med hjem – krabberne har ødelagt dem stilke, hvidløg, timian. 3 tomater.

bilen og få overblik over, om de

før man får dem ud af vandet. Og åleru- • Hele krydderier – ca. ½ tsk af hver – befinder sig i eller uden for et

før
man
får
dem
ud
af
vandet.

Og
åleruserne
er
fyldte
med
krabber
–
6

kasteruser
kan
fylde
en
murerbalje.


serne er fyldte med krabber – 6 kasteru- sort peber, koriander, stjerne anis, laur- fredningsbælte. Det sidste sker

ser kan fylde en murerbalje.

bærblade, fennikel frø.

ved at vise brugerens position

Fritidsfiskerne
i
Kaløvig
Bådelaug
har
sat
sig
for
at
gøre
noget
ved
plagen.
Strandkrabberne
må
kunne


Fritidsfiskerne i Kaløvig Bådelaug har sat • 2 dl hvidvin, ½ dl cognac, 1½ l hønse- på et kort med fredningsbæl-

sig for at gøre noget ved plagen.

fond, 3 dl piskefløde, 100 g smør, lidt ter. Dette kræver selvfølgeligt at

anvendes
til
et
eller
andet,
tænkte
de,
således
at
der
er
lidt
glæde
ved
at
fange
krabberne.

Strandkrabberne må kunne anvendes til olie.

der er GPS i den pågældende te-

et eller andet, tænkte de, således at der Krabber og urter ristes godt af ved varlefon. Målet er at gøre nemt og

er lidt glæde ved at fange krabberne. me i olie og lidt smør – de hele krydde- hurtigt for lystfiskerne at over-

Der
er
nok
af
dem
i
Kalø
Vig


rier ristes med de sidste par minutter. holder reglerne og fiske lovligt.

Derfor indgik de samarbejde med den Hvidvin tilsættes og reduceres let (koges Derudover kan lystfiskerne slå

Strandkrabber
er
en
plage
for
rigtig
mange
fritidsfiskere.
Fra
juli
måned
og
til
vinterens
komme
kan
man
i


tidligere kromand fra Den Gamle Kro i ind) – hønsefonden tilsættes og det hele mindstemål og fredningstider

Hornslet, kokken Jens Peter Andersen, koges ved svag varme i ½ time. Herefter

Kalø
Vig
ved
Århus
dårligt
få
en
ubeskadiget
fladfisk
fanget
i
garn
med
hjem
–
krabberne
har
ødelagt
dem


for forskellige fisk op på mobi-

hvor fiskerne leverede krabberne og sigtes det hele igennem et klæde eller len og gå på opdagelse i fiske-

før
man
får
dem
ud
af
vandet.

Og
åleruserne
er
fyldte
med
krabber
–
6

kasteruser
kan
fylde
en
murerbalje.


Jens Peter udviklede en opskrift på en en si, hvorefter suppen koges igennem leksikonet med billeder, kende-

krabbesuppe. Til glæde for alle fritids- med fløden. Til sidst tilsættes cognac, og tegn, fangstmetoder mv. på en

Fritidsfiskerne
i
Kaløvig
Bådelaug
har
sat
sig
for
at
gøre
noget
ved
plagen.
Strandkrabberne
må
kunne


fiskere i det ganske land følger så her resten af smørret piskes i suppen.

række danske fiskearter. Des-

hans opskrift:

uden er det også muligt at an-

anvendes
til
et
eller
andet,
tænkte
de,
således
at
der
er
lidt
glæde
ved
at
fange
krabberne.

Suppen kan serveres med f.eks. fintskårmelde ulovligt fiskeri. Se mere på ne 


Så
er
det
ved
at
være
klar!urter, hvid fisk, rejer og / eller jomfru- www.m.fisketegn.dk.

hummer. Suppen kan også jævnes og

Derfor
indgik
de
samarbejde
med
den
tidligere
kromand
fra
Den
Gamle
Kro
i
Hornslet,
kokken

Jens
Peter


serveres som sause til fiskeretter.

Endelig kan vi informere om, at

Fødevareministeriet også lance-

Andersen,
hvor
fiskerne
leverede
krabberne
og
Jens
Peter
udviklede
en
opskrift
på
en
krabbesuppe.
Til


NB: Suppen kan også laves af rejeskalrer en mobilversion af hjemmesi-

glæde
for
alle
fritidsfiskere
i
det
ganske
land
følger
så
her
hans
opskrift:


ler, jomfruhummerskaller og hummerden, hvor det er muligt at følge

skaller.

med i nyhederne, få oplysninger

om fødevareministeren, se tilba-

De
levende
krabber
kommes
i
kogende
vand
med
salt
og
koges
i
3
minutter.
Vandet
kasseres,
og
ben
og


Jens Peter og Kaløvig fiskerne ønsker algetrukne fødevare og ledige job

kløerne
brækkes
af.
Det
er
kun
disse,
som
bruges
til
suppen.


le i Fritidsfiskerforbundet: God appetit! mv.

Se mere på www.m.fvm.dk Velbekomme!

Der
anvendes:

Så
er
det
ved
at
være
klar!ej/-

De

Så er

levende

det ved

krabber

at være

kommes

klar!

i kogen-

Derfor
indgik
de
samarbejde
med
den
tidligere
kromand
fra
Den
Gamle
Kro
i
Hornslet,
kokken

Jens
Peter


• 1
kg
krabbe
(ben
og
klør)

som
hakkes
med
en
kraftig
køkkenkniv
(ca.
7
liter
levende
krabber
giver


Andersen,
hvor
fiskerne
leverede
krabberne
og
Jens
Peter
udviklede
en
opskrift
på
en
krabbesuppe.
Til


1kg
ben
og
klør).glæde
for
alle
fritidsfiskere
i
det
ganske
land
følger
så
her
hans
opskrift:


• ½
kg
urter
–
vælg
flere
imellem
gulerod,
knoldselleri,
løg,
porrer,
persillestilke,
hvidløg,
timian.
3


De
levende
krabber
kommes
i
kogende
vand
med
salt
og
koges
i
3
minutter.
Vandet
kasseres,
og
ben
og


tomater.


kløerne
brækkes
af.
Det
er
kun
disse,
som
bruges
til
suppen.


• Hele
krydderier
–
ca.
½
tsk
af
hver
–
sort
peber,
koriander,
stjerne
anis,
laurbærblade,
fennikel
frø.


• 2dl
hvidvin,
½
dl
cognac,
1½
l
hønsefond,
3
dl
piskefløde,
100
g
smør,
lidt
olie.


Der
anvendes:
 


Krabbe
og
urter
ristes
godt
af
ved
varme
i
olie
og
lidt
smør
–
de
hele
krydderier
ristes
med
de
sidste
par


• 1
kg
krabbe
(ben
og
klør)

som
hakkes
med
en
kraftig
køkkenkniv
(ca.
7
liter
levende
krabber
giver


minutter.
Hvidvin
tilsættes
og
reduceres
let
(koges
ind)
–
hønsefonden
tilsættes
og
det
hele
koges
ved
svag


1kg
ben
og
klør).varme
i
½
time.
Herefter
sigtes
det
hele
igennem
et
klæde
eller
en
si,
hvorefter
suppen
koges
igennem
med


• ½
kg
urter
–
vælg
flere
imellem
gulerod,
knoldselleri,
løg,
porrer,
persillestilke,
hvidløg,
timian.
3


fløden.
Til
sidst
tilsættes
cognac,
og
resten
af
smørret
piskes
i
suppen.


tomater. • Hele
krydderier
–
ca.
½
tsk
af
hver
–
sort
peber,
koriander,
stjerne
anis,
laurbærblade,
fennikel
frø.


• 2dl
hvidvin,
½
dl
cognac,
1½
l
hønsefond,
3
dl
piskefløde,
100
g
smør,
lidt
olie.17


Referat fra møde afholdt mellem

Fiskeriinspektorat Vest og repræsentanter

for Dansk Fritidsfi skerforbund og

Dansk Amatørfi skerforening den 9. juni 2011

Mødet startede kl. 1000 og Knud J. Pedersen

bød velkommen. Han beklagede,

at der havde været noget vrøvl med mailen

og derfor havde fået hjælp af Bruno

Müller til udsendelse af dagsordenen.

Mail adresserne blev herefter ajourført.

(Opdateret liste vedlægges)

Knud J. Pedersen præsenterede herefter

den ny organisation af Fødevareministeriet

og oplyste, at strukturen alene ville

berøre den centrale del. Snitfladerne til

fiskerimyndighederne ville således ikke

blive berørt.

1. I sidste referat efterlystes et andet ord

for piratfiskeri. Knud J. Pedersen understregede,

at dette udtryk ikke kom fra

Fiskeridirektoratet.

Referatet blev herefter godkendt.

2. Knud J. Pedersen beklagede, at det

var Årsrapport 2010, han havde taget

med og ikke Kontrolrapport 2010, men

den vil han til gengæld eftersende til

mødedeltagerne. I Årsrapporten kunne

man godt nok læse det samme, men

Kontrolrapporten var mere overskuelig.

Knud J. Pedersen gennemgik herefter

den del af årsrapporten, der omhandlede

kontrol på det rekreative område.

Særligt oplyste han, at der på rekreative

område i 2010 var registreret 757 overtrædelsessager,

hvilket var et fald på 12

%. Dertil kommer, at der er taget 2.379

redskaber i bevaring, hvilket også er et

fald. Det er dog ikke i rapporten muligt

at se, hvilke overtrædere der var tale

om. Samlet set er der ikke registreret

de helt store udsving i 2010 i forhold til

2009. Kun kontrol af lyst- og sportsfiskere

for gyldigt fisketegn er der sket en

kraftig stigning i antal kontroller – hele

93 % - hvilket skyldes, at aktiviteten ikke

blev registreret i 2009.

For så vidt angår de redskaber, der var

taget i bevaring, mente Arne Rusbjerg,

at en del af de redskaber, sandsynligvis

var sat i god tro. Han bad om, at Fiskeridirektoratet

ville fare med lempe, når

der var tale om mærkede redskaber, der

var ”lige på kanten”.

Knud J. Pedersen kunne endvidere oplyse,

at Fiskeridirektoratet 2010 havde

modtaget flere anmeldelser end i 2009.

18

Herudover havde Fiskeridirektoratet

haft en del sager vedr. salg af fisk, hvilket

ikke fremgår af rapporten. Han

kunne i den forbindelse nævne, at flere

af disse sager er blevet til i samarbejde

med Skat og Fødevarestyrelsen – et

fremragende samarbejde der vil fortsætte.

I disse sager skelnes ikke mellem

erhverv og fritid.

3. Dansk Amatørfiskerforening forventer

et godt samarbejde med Fiskeridirektoratet

og fremlagde forslag til emner,

hvor et sådant samarbejde bør udvides.

A. Foreningen ønskede at få stoppet alle

former for ulovligt fiskeri, hvortil Knud

J. Pedersen svarede, at det nok var ønsketænkning,

men vi vil selvfølgelig gøre

vores bedste.

B. Foreningen ønskede endvidere at udveksle

erfaringer omkring kontrolfunktioner

og man ønskede, at der afsættes

ressourcer i de områder, hvor der er

størst behov. Knud J. Pedersen henledte

opmærksomheden på de såkaldte

”hotspot-områder” og ønskede en tilkendegivelse

af, om organisationerne

var enige i disse områder.

C. Endelig ønskede foreningen et samarbejde

om kampagner mod ulovligt fiskeri.

Knud J. Pedersen ville overveje mulighederne

og mente, at et samarbejde

godt kunne komme på tale.

4. Knud J. Pedersen oplyste, at Fiskeridirektoratet

var indstillet på, at der skulle

laves publikationer over særlige områder.

Han opfordrede organisationerne

til at være behjælpelige med at udpege

de områder, hvor der menes at være behov

for særlig vejledning. En kort beskrivelse

af problemet i det aktuelle område

fremsendt pr. mail ville være at foretrække,

og han henstillede til organisationerne,

at de udpegede én person til

at formidle denne kontakt. Organisationerne

enedes om, at alle henvendelser

om disse områder skal gå gennem Bruno

Müller, der var formand for organisationernes

fællesudvalg.

Knud J. Pedersen beklagede, at kortet

på borger.dk over fredningsbælter var

ændret. Man kunne ikke længere få detailoplysninger

frem blot med et klik på

kortet. Man skulle kende adressen, hvilket

var en ulempe for ukendte.

5. På sidste møde havde man drøftet,

hvorvidt andre repræsentanter skulle

deltage i møderne. Et forslag havde været,

om DTU skulle deltage. Efter en diskussion

om for og imod enedes man om,

at Knud J. Pedersen kontakter henholdsvis

organisationerne og DTU for at undersøge,

om der er relevante emner.

6. Næste møde blev fastsat til den 29. februar

2012 kl. 1000 samme sted.

Døgnvagten

skifter navn til

FMC og får

fl ere opgaver

Fiskeridirektoratets enhed for risikovurdering

og kontrolkampagner

i Esbjerg, som Døgnvagten er

en del af, skifter navn pr. 1. oktober

2011.

Fiskeridirektoratet, FødevareErhverv

og Plantedirektoratet fusionerede

1. oktober 2011 til NaturErhvervstyrelsen

- under Fødevareministeriet.

Afdelingens nye navn vil fremover

være FiskeriMoniteringsCenter eller

forkortet FMC. Afdelingens mailadresse

ændres til fmc@naturerhverv.

dk. Telefonnumret vil fortsat være

72 18 56 09.

Afdelingen vil fortsat modtage meldinger

fra fiskere, yde support i forbindelse

med anvendelse af elektronisk

logbog, overvåge at fartøjerne

sender VMS-signaler regelmæssigt

samt udføre administrativ kontrol af

IUU-landinger. Dertil kommer risikoanalyser

og vurdering i forbindelse

med planlægning og prioritering af

kontrol samt opgørelser af kontrolaktiviteter.

Redigeret af Bruno Müller

Kilde: FiskeriMoniteringsCenter

FMCFiskerForum


Er ændring af knivloven på vej med den nye regering!

Hvis vi som fritidsfiskere holder af vores hobby, - hvorfor skal myndighederne så nægte os ret til

at medbringe en god kniv, så jeg kan rense fisken ordentligt.

Sådan forholder det sig heller ikke! Men det som er galt er,- at man skal passe på med at have

den f.eks. i livremmen når man er ved bageren på vej hjem.

Dansk Fritisfiskerforbund mener ligeledes at det skal også være slut med den nuværende knivlov

og den hurtigst muligt bliver ændret og endelig er der kommet skred i denne forkerte tolkning

af knivloven og heldigvis mener den nye regering det samme, der som en del af regeringsforhandlingerne

har besluttet Nogen at er afskaffet for og den nogen strenge er imod knivlov, Muslingefiskeri

som VKO indførte i 2008, ligesom minimumsstraffen på syv dages

fængsel for at bære kniv vil blive afskaffet.

Loven har forårsaget givet megen undren og vrede i vores forbund når man ser hvordan straffen bliver eksekveret!

En 19-årig blev idømt Mors en fængselsstraf på barrikaderne på syv dage, for fordi skaldyr politiet ved et rutinetjek fandt to hobbyknive i hans bil. Knive som

han brugte i sit arbejde på en tankstation.

Knivloven er berettiget i andre henseender, - og lad den så være rettet mod det!

Nogen er for og

nogen er imod

Muslingefi skeri

Mors på barrikaderne

for skaldyr

Morsø kommune

går nu på barrikaderne

for at

redde fiskeriet efter

muslinger og

østers i Limfjorden. Det er skærpede krav fra

den ny regering, der skaber bekymring på

Limfjordsøen.

En stor del af fiskeriet efter skaldyr foregår i

de særligt beskyttede Natura 2000-områder i

Limfjorden. Her risikerer Danmark en retssag

ved EU-domstolen på grund af det fortsatte

fiskeri med skrabende fiskeredskaber. Derfor

vil den ny regering nu skærpe kravene til fiskeriet.

Men ifølge Morsøs borgmester, socialdemokraten

Lauge Lausen, så er der mindst 150 arbejdspladser

på spil. Borgmesteren har netop

sendt et brev til sin partifælle, den ny fødevareminister

Mette Gjerskov. Her beder Lauge

Larsen om et møde med ministeren for at understrege

situationens alvor. “Vi er virkelig på

barrikaderne nu”, siger borgmesteren.

Overvågning med kameraer

Det er blandt andet krav om at skraberiet

skal foregå på større dybder end 5 meter og

krav om kameraovervågning, der mødes med

protester.”Det vil koste 60.000 kroner pr. fartøj

at etablere kameraovervågning”, siger

Limfjordsfiskernes formand Benny Andersen.

Han foreslår i stedet, at man nøjes med en

gps-overvågning, som kun koster 4000 kroner

pr. fartøj. Også Danmarks Fiskeriforening

skal mødes med fødevareministeren om fiskeriet

i Limfjorden. Det sker den 18. oktober.

Hilsen til bladet

Tak for det seneste nr. af ”Fritidsfiskeren”

Jeg Jeg ser med stor glæde, glæde, at de friske fiskere på side 14-

15 har en fin svømmevest på.

Også fiskeren på på side 27 27 med 2 2 børn har husket vevesten. Tak for det.

Så håber jeg også at jeres medlemmer følger de

gode eksempler.

Med venlig hilsen

Sten Emborg

Sekretariatsleder

Henvendelser

om ny bekendtgørelse!

Er ændring af knivloven på vej

– af Bruno Müller

Hvis vi som fritidsfiskere holder

medbringe en god kniv, så jeg ka

Sådan forholder det sig heller ikk

f.eks. i livremmen når man er ved

Dansk Fritisfiskerforbund mener

Morsø kommune går nu på barrikaderne for at redde fiskeriet efter

den

muslinger

hurtigst

og

– af Bruno muligt

østers

Müller bliver

i

ændret

Limfjorden. Det er skærpede krav fra den ny regering, der skaber knivloven bekymring og på heldigvis Limfjordsøen. mener den

regeringsforhandlingerne har bes

ligesom minimumsstraffen på syv

En stor del af fiskeriet efter skaldyr foregår i de særligt beskyttede Loven Natura har 2000-områder forårsaget givet i megen

Limfjorden. Her risikerer Danmark en retssag ved EU-domstolen bliver på grund eksekveret! af det fortsatte fiskeri

med skrabende fiskeredskaber. Derfor vil den ny regering nu skærpe En 19-årig kravene blev til fiskeriet. idømt en fængsel

hobbyknive i hans bil. Knive som

Knivloven er berettiget i andre he

Men ifølge Morsøs borgmester, socialdemokraten Lauge Lausen, så er der mindst 150

arbejdspladser på spil. Borgmesteren har netop sendt et brev til sin partifælle, den ny

fødevareminister Mette Gjerskov. Her beder Lauge Larsen om et møde med ministeren for at

understrege situationens alvor. "Vi er virkelig på barrikaderne nu", siger borgmesteren.

Siden den nye bekendtgørelse trådte i kraft i åt,- har der været henvendelser

om tolkningen. Vi har sat bekendtgørelsen på Hjemmesiden og

nu ,- her i bladet! Redaktionen - Bruno Müller

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i

salt og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

Overvågning med kameraer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1199 af 11. december 2008 om rekreativt fiskeri i

salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, som ændret ved

bekendtgørelse nr. 692 af 2. juli 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Af de i stk. 1 nævnte redskaber må højst 3 være garn. Den samlede

garnlængde må maksimalt være 135 m.«

2. § 24, stk. 1, affattes således:

»Bundsatte garn må ikke have en dybde af over 1,5 m. Flydende garn

må ikke have en dybde af over 3 m. Den samlede længde af garn må

maksimalt være 135 m, uanset om der anvendes 1, 2 eller 3 garn. Garn

skal være forankrede eller på anden måde fastgjort til havbunden.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. februar 2011. Fiskeridirektoratet,

den 21. februar 2011

Det er blandt andet krav om at skraberiet skal foregå på større dybder end 5 meter og krav om

kameraovervågning, der mødes med protester."Det vil koste 60.000 kroner pr. fartøj at etablere

kameraovervågning", siger Limfjordsfiskernes formand Benny Andersen. Han foreslår i stedet, at

man nøjes med en gps-overvågning, som kun koster 4000 kroner pr. fartøj.

Også Danmarks Fiskeriforening skal mødes med fødevareministeren om fiskeriet i Limfjorden. De

sker den 18. oktober.

19


Nyt om skarven!

Arbejdsgruppen vedrørende skarvforvaltning

Notat fra møde den 30. august 2011

– redigeret af Bruno Müller

Dansk fritidsfiskerforbunds repræsentant

er næstformand Finn Frandsen

Ynglebestand og forvaltning i 2011

Thomas gjorde rede for de foreløbige resultater

af overvågningen af ynglende

skarv

Nyt om skarven!

I 2011 var der 25.189 skarvreder i Dan-

verne nu yngler langt mere jævnt fordelt

ud over landet, end de har gjort før.

Forvaltning

I 2011 blev der olieret skarvæg i 2.828 reder

i otte kolonier. Desuden blev 143 reder

med æg ødelagt i to kolonier. Det

samlede antal regulerede reder i 2011

svarer dermed til omkring halvt så mange,

som i perioden 2003-2009, hvor knap

6.000 reder årligt blev udsat for indgreb.

Denne nedgang er primært et resultat

af, at antallet af ynglende skarver er gået

tilbage i de fleste af de kolonier, hvor

der i en årrække har været gennemført

oliering af æg. I 2011 blev oliering, som i

I de fleste af de kolonier, hvor der olieres

æg, bliver mindst 100 reder friholdt

fra oliering. I 2011 er der ingen kendte

tilfælde af illegal ødelæggelse af reder,

æg eller unger.

For yderligere detaljer henvises til Thomas

Bregnballes præsentation om ynglebestanden

2011 og nyhedsbrevet ”Danmarks

ynglebestand af skarver i 2011”

udgivet af Nationalt Center for Miljø og

Energi, Aarhus Universitet (Præsentation

og nyhedsbrev er sendt til gruppen er

sendt til gruppen, HLS).

Bjarne fandt, at det var vigtigt, at vi bliver

klogere på, hvad der er årsagen til

nedgangen i skarvbestanden. Hvis bestanden

fortsætter med at falde bør

skarvforvaltningsplanen revideres.

Niels bemærkede, at det er fornemmelsen,

at det står skidt til med fiskebestandene

i kystzonen, men der er gennemført

meget lidt forskning og få midler til

rådighed. Nøglefiskerdata kan måske bidrage

til at dokumentere situationen.

mark. Fra 2010

til 2011 faldt antallet

af reder

med 2.826, hvilket

svarer til en

reduktion på

10,1 %. I årene tidligere år, især anvendt i de jordrugen-

Arbejdsgruppen 1993-2006 lå redeantallet vedrørende forholdsvis skarvforvaltning

stade kolonier langs Vestkysten, på Hirshol-

Notat bilt mellem fra møde 36.500 den og 30. 42.500 august reder. 2011 Sammene ud for Frederikshavn og på Salt-

– menlignet redigeret af med Bruno gennemsnittet Müller i denne holm i Øresund. Antallet af olierede og

Dansk periode fritidsfiskerforbunds var der 35 % færre repræsentant ynglende er ødelagte næstformand reder Finn i 2011 Frandsen svarede til 12 % af

skarver i 2011.

alle rederne i Danmark. Disse regulere-

Den fortsatte nedgang i 2011 skyldes de reder indgår i opgørelsen i Fig. 1 over

Ynglebestand

blandt andet,

og

at

forvaltning

også vinteren

i 2011

2010/11 udviklingen i det samlede antal reder.

Thomas var kold. gjorde Vinteren rede 2010/11 for de foreløbige var ikke kun resultater af overvågningen af ynglende skarv

I kold 2011 i var Danmark, der 25.189 men skarvreder også i de i lande, Danmark. Fra 2010 til 2011 faldt antallet af reder med 2.826, hvilket svarer til en

reduktion hvor de fleste på 10,1 danske %. I årene skarver 1993-2006 tilbrin- lå redeantallet forholdsvis stabilt mellem 36.500 og 42.500 reder.

Sammenlignet ger vinteren. Desuden med gennemsnittet varede vinteren i denne periode var der 35 % færre ynglende skarver i 2011.

Den langt fortsatte ind i foråret nedgang 2011. i 2011 Observationer skyldes blandt andet, at også vinteren 2010/11 var kold. Vinteren 2010/11 var ikke kun

kold

af blandt

i Danmark,

andet

men

døde

også

skarver,

i de

tyder

lande,

dog

hvor de fleste danske skarver tilbringer vinteren. Desuden varede vinteren langt

på, at vinteren 2009/10 havde en mere

ind markant i foråret negativ 2011. indflydelse Observationer på skarver- af blandt andet døde skarver, tyder NYT-NYT-NYT

dog på, at vinteren 2009/10 havde en mere markant

negativ nes overlevelse indflydelse end på vinteren skarvernes 2010/11. overlevelse Ud end vinteren 2010/11. Ud over de kolde vintre formodes det, at regulering

i over kolonierne, de kolde beskydning vintre formodes i overvintringsområderne, det, at re- Garnhaler.SN.UP.SM

faldende fødeudbud og stigende forekomst af ræv og havørn i

ynglekolonierne gulering i kolonierne, har bidraget beskydning til nedsat i over- ynglesucces og/eller faldende overlevelse blandt unge og voksne skarver.

vintringsområderne, faldende fødeud- Hjælperen til havs. Altid til at stole på.

Naturstyrelsen i en længere årrække gennemført forvaltende tiltag i udvalgte kolonier for at begrænse antallet af

skarver. bud og Disse stigende tiltag forekomst har bl.a. påvirket af ræv og skarvernes ynglesucces. I årene 2003-2009 fik 12-21 % af de skarver, som

havørn i ynglekolonierne har bidraget

ynglede i Danmark, ikke mulighed for at få unger på vingerne, fordi deres æg blev olieret. Når der ikke længere er et

til nedsat ynglesucces og/eller faldende

“overskud” overlevelse af blandt unge unge fugle og i bestanden, voksne skar- vil sådanne tiltag bidrage til svigtende rekruttering af nye ynglefugle

Skarverne ver. havde koloni eller forsøgte at danne koloni på i alt 61 lokaliteter i 2011. Det hidtil højeste antal lokaliteter

med Naturstyrelsen ynglende skarver i en længere i Danmark årrække er 65; det blev registreret i 2010.

Kolonien gennemført i Stavns forvaltende Fjord på tiltag Samsø i udvalgte var den største med 3.049 reder. Næststørste var kolonien ved Brændegård Sø på

Sydfyn, kolonier der for husede at begrænse 1.795 antallet reder. Kun af skar- fire kolonier havde flere end 1.000 reder. Over de sidste 30 år er der sket en

gradvis ver. Disse spredning tiltag har af bl.a. de ynglede påvirket skarver skarver- i Danmark, så skarverne nu yngler langt mere jævnt fordelt ud over landet, end

nes ynglesucces. I årene 2003-2009 fik 12de

21

har

% af

gjort

de

før.

skarver, som ynglede i Danmark,

ikke mulighed for at få unger på

vingerne, fordi deres æg blev olieret.

Når der ikke længere er et “overskud” af

unge fugle i bestanden, vil sådanne tiltag

bidrage til svigtende rekruttering af

nye ynglefugle

Skarverne havde koloni eller forsøgte at

danne koloni på i alt 61 lokaliteter i 2011.

Det hidtil højeste antal lokaliteter med Bagenkop

Forvaltning

ynglende skarver i Danmark er 65; det

I blev 2011 registreret blev der olieret i 2010. skarvæg i 2.828 reder i otte kolonier. Desuden blev 143 reder med æg ødelagt i to kolonier. Det

samlede Kolonien antal i Stavns regulerede Fjord på reder Samsø i 2011 var den svarer dermed til omkring Smede halvt så & mange, Maskinværksted som i perioden 2003-2009, ApS.

hvor knap

6.000 største reder med årligt 3.049 blev reder. udsat Næststørste for indgreb. var Denne nedgang er primært et resultat af, at antallet af ynglende skarver er gået

tilbage kolonien i de ved fleste Brændegård af de kolonier, Sø på hvor Sydfyn, der i en årrække har været TLF.+45 gennemført 62561321- oliering Fax.+45 af æg. I 2011 62561308

blev oliering, som i

tidligere der husede år, især 1.795 anvendt reder. Kun i de fire jordrugende kolonier kolonier WWW.bagenkop-smede.dk langs Vestkysten, på Hirsholmene - E-mail: ud for kontor@bagenkop-smede.dk

Frederikshavn og på

havde flere end 1.000 reder. Over de sid-

Saltholm

ste 30 år er

i Øresund.

der sket en

Antallet

gradvis

af

spredning

olierede og ødelagte reder i 2011 svarede til 12 % af alle rederne i Danmark. Disse

regulerede af de ynglede reder skarver indgår i Danmark, i opgørelsen så skar- i Fig. 1 over udviklingen i det samlede antal reder. I de fleste af de kolonier, hvor

der olieres æg, bliver mindst 100 reder friholdt fra oliering. I 2011 er der ingen kendte tilfælde af illegal ødelæggelse af

reder, æg eller unger.

For

20

yderligere detaljer henvises til Thomas Bregnballes præsentation om ynglebestanden 2011 og nyhedsbrevet

”Danmarks ynglebestand af skarver i 2011” udgivet af Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

(Præsentation og nyhedsbrev er sendt til gruppen er sendt til gruppen, HLS).

SM/M-1(2)-EL 12/24 V.


Nyt fra DTU-Aqua

Niels orienterede om, at den del af Hald

Sø projektet som indebar en midlertidig

bortskræmning af kolonien ikke gennemføres.

Der er for mange usikkerheder

til, at man efterfølgende ville kunne

drage en klar konklusion.

DTU gennemfører overvågning af fiskebestandene

i Gudenå (flere strækninger),

Råsted Lilleå, Omme Å og Grindsted

Å.

Der er meget få stallinger på de undersøgte

strækninger, men den findes stadig

i vandløbene. Den markante nedgang

i stalling og til dels også bækørredbestande

falder sammen med at der

også er sket nogle ændringer i de fysiske

forhold i vandløbene. Det drejer sig primært

om at spærringer er blevet fjernet.

Det er til gunst for vandrefisk, men formentligt

ikke for standfisk. Moniteringen

af de nævnte vandløb fortsætter.

Knud bemærkede, at DOF glædede sig

over, at projektet med fjernelsen af kolonien

ved Hald Sø var skrinlagt.

Tilladelser til regulering

Henrik orienterede om, at der er registreret

66 ansøgninger i VILREG-systemet

til dato. Heraf afventer 2 sagsbehandling

og der er givet 13 afslag. De

51 tilladelser fordeler sig således: Regulering

ved faststående fiskeredskaber:

32, regulering ved vandløb: 6, regulering

ved dambrug og put and take søer: 7, regulering

af kolonier: 5, lufthavn 1.

Finn gjorde opmærksom på at fritidsfiskernes

kendskab til mulighederne for at

få tilladelse til at regulere skarv ved fiskeredskaber

ikke var særlig godt. De nye

regler afholder mange fra at regulere

skarv. Han kendte f.eks. ikke nogen, der

havde søgt en tilladelse.

Niels Henrik undrede sig over at finde vilkår

i tilladelserne, som ikke har hjemmel

i vildtskadebekendtgørelsen.

Knud kritiserede den nuværende praksis,

hvor tilladelser udstedes uden individu-

el sagsbehandling og gentog, at det er

et ønske fra foreningen at få orientering

om tilladelser til regulering af skarv.

Allan pointerede, at ændringerne af

praksis, så der ikke længere er generel

adgang til at regulere skarv ved faststående

fiskeredskaber blev gennemført

for at leve op til EU-direktiver. Det var ikke

hensigten at lægge hindringer i vejen

for, at fiskerne kunne regulere skarv.

Information

Arbejdsgruppen var enige om, at den information,

der findes på Naturstyrelsens

hjemmeside trænger til en ajourføring.

Der er behov for en ny skarvfolder med

oplysninger om bestanden og de gældende

regler. Man skal kunne finde de

relevante oplysninger og den aktuelle

forvaltningsplan.

Thomas nævnte, at en studerende på

Fjord og Bælt var i færd med at skrive en

opgave om skarv som skulle bruges til en

udstilling. Måske kunne der opbygges

en vandreudstilling, som kunne anvendes

andre steder end på Fjord og Bælt.

Da skarv er en vigtig prædator vil status

vil også omhandle forvaltningen af

skarv.

Næste møde holdes den 14. marts 2012.

ALT TIL FRITIDSFISKEREN

GARN • RUSER • BØJER

ANKRE OG TOV

Nyt og brugt.

www.eanetshop.sommerhusvagt.dk

4500 Nykøbing - 22 92 21 76

skarver. Disse tiltag har bl.a. påvirket skarvernes ynglesucces. I åren

ynglede i Danmark, ikke mulighed for at få unger på vingerne, fordi

“overskud” af unge fugle i bestanden, vil sådanne tiltag bidrage til sv

Skarverne havde koloni eller forsøgte jekt, der dokumenterer at danne koloni betydningen på i af alt 61 loka

med ynglende skarver i Danmark regulering, er 65; vil det have blev gode registreret chancer for at i 2010.

få en anbefaling i rådet.

Kolonien i Stavns Fjord på Samsø Knud var foreslog, den største at forskningsprojekter med 3.049 reder. N

Sydfyn, der husede 1.795 reder. og Kun prioriteringen fire kolonier af disse bliver havde et dags- flere end 1.0

ordenspunkt på næste møde i arbejds-

gradvis spredning af de ynglede gruppen. skarver i Danmark, så skarverne nu

de har gjort før.

Forvaltning

Lars nævnte, at skarvforvaltningsplanen

giver mulighed for at regulere skarv

I af 2011 hensyn blev til stalling, der olieret men vi ved skarvæg vel ik- i 2.828 reder i otte kolonier. Desuden

samlede ke, om det antal reelt hjælper. regulerede Mere blivende reder i 2011 svarer dermed til omkring halv

løsninger ville være at foretrække. Un-

6.000 der alle omstændigheder reder årligt blev savner udsat vi forsk- for indgreb. Denne nedgang er primært

tilbage ning, der kan i de dokumentere fleste af effekten. de kolonier, hvor der i en årrække har været gen

Bjarne bemærkede, at regulering er et

tidligere spørgsmål, som år, drøftes især anvendt flittigt i Vildtfor- i de jordrugende kolonier langs Vestkysten

valtningsrådet og vurderede, at et pro-

Saltholm i Øresund. Antallet af olierede og ødelagte reder i 2011 sva

regulerede reder indgår i opgørelsen i Fig. 1 over udviklingen i det sa

der olieres æg, bliver mindst 100 reder friholdt fra oliering. I 2011 er

reder, æg eller unger.

For yderligere detaljer henvises til Thomas Bregnballes præsentation

”Danmarks ynglebestand af skarver i 2011” udgivet af Nationalt Cen

(Præsentation og nyhedsbrev er sendt til gruppen er sendt til gruppen

Bjarne fandt, at det var vigtigt, at vi bliver klogere på, hvad der er års

bestanden fortsætter med at falde bør skarvforvaltningsplanen revide

www.madkongen.dk

21


Gi’ ildelugtende fi skelugt

en gang deodorant

Frydendahl er med i udviklingen

Næsten alle garnfiskere kender dette

fænomen, garnene ”brammer” og

”emmer” af dårligt lugt pga. opvarmningen

på dækket.

Næsten alle garnfiskere kender dette

fænomen, specielt efter en solrig og

varm dag på havet. Garnene samles på

dækket, de er fyldt med tang, krabber

og dabs m.m. og inden man lander

fangsten, er processen i gang. Garnene

”brammer” og ”emmer” af dårligt lugt

pga. opvarmningen på dækket.

For hvad sker der egentligt, når den

generende lugt begynder at brede

sig. Rent kemisk foregår en organisk

syntese, hvor sollyset og varmen

sætter processen i gang. Der udvikles

trisubstituted N(CH2CH3)3 som

er den kemiske formel, som udvikler

en gasart som stinker, som et råddent

æg eller nærmere som ammoniak.

22

Lugten kan være så kraftig og irriterende,

at ingen kan opholde sig i nærheden

af den. Der går mange historier i enhver

havn, om hvorledes garn fartøjer ligefrem

er blevet flyttet fra bestemte havneområder

pga. den meget generende

lugt. Så generende at folk næsten

ikke kan holde ud at opholde sig i det

og som for nogles vedkommende, næsten

kommer til at snappe efter vejret.

Men nu findes der en løsning

Hollandske forskere har udviklet og afprøvet

et middel som neutralisere lugten

af fisk.

Damex Net Fresh kan nu købes igennem

Netshoppen Frydendahl Net.

Emballage størrelsen vil ligge på 5 ltr.

(kan blandes med vand 250 ml. Net Fresh,

som passer til 10 ltr. vand). Derefter

sprayes eller vandes midlet udover

garnene og de steder på båden hvor

lugtgenerne er størst. Kort tid efter vil

lugten være neutraliseret, og man kan

igen holde ud at opholde sig i nærheden

af garnene. Nu kan problemet løses

med et middel, der kemisk går ind

og dæmper den kvalmende lugt af rådden

fisk.

Redigeret af Bruno Müller

Ulovlige hummere

i massevis

Hummer-tyve på

spil i Limfjorden

Limfjordshummeren

er blevet

et eftertragtet

skaldyr - derfor

er der hård

kamp om den blandt fiskerne. Det

er bare ikke alle, der holder sig til

reglerne.

Fiskerikontrollen stiller i øjeblikket

skarpt på ulovlige hummerfiskere i

Limfjorden. Hummere er

blevet så populær en spise, at ulovlige

hummere sælges for 100 kroner

stykket.

- Folk sælger dem videre, det har

vi i hvert fald bevis for i et par sager,

siger Lars Østergaard fra Fiskerikontrollen.

De ulovlige hummere ender enten

hos private forbrugere eller restauranter

i området.

Flere og flere ulovlige fiskere

De høje priser, gør også, at der er

flere og flere der fanger ulovlige

hummere i Limfjorden. De

ulovlige fiskere bruger dårlige redskaber,

som risikerer at gå ud over

dyrelivet i Limfjorden. Fiskerikontrollen

finder

ulovligt udstyr,

hver gang de er

ude.

Da det er de

færreste ulovlige

fiskere, der

mærker deres

redskaber, er det sjældent Fiskerikontrollen

kan straffe med bøder.

Fiskerne mister i stedet deres udstyr.


altså 187.500 m2.

Dette enorme antal fækalier vil, sammen med store mæng

kraftig forøget sedimentation (aflejring) af organisk mater

hvilket leder til lokalt iltsvind og udvikling af svovlbrinte

bundvending.

Muslingefarme i vore indre

Muslingefarme i vore indre farvande vil altid forværre miljøet.

-af farvande Sanne og Svend Hørup vil altid forværre miljøet

Bøjer og måger er der nok af

Skaldyrcenters muslingefarme beskriver

forholdene under et anlæg således:

Bundfaunaen drukner i muslingefæces!

Om forholdene under og nær de undersøgte

anlæg har været endnu værre, ja,

det må være op til læseren af rapporten

at vurdere, da den, som alt andet inden

for branchen for muslingeopdræt,

er baseret på egenkontrol - det eneste

krav myndighederne stiller til skaldyropdrætterne.

Også fiskebestanden bliver berørt af

muslingeopdræt. I en rapport fra 2004

om Mariager Fjord nævnes der følgende:

Muslingernes græsning kan medføre en

ændring af sammensætning af dyre- og

planteplanktonet, samt påvirke fiskebestanden

i fjorden ved a) direkte prædation

på fiskeæg og larver, og b) ved at

ændre sammensætningen af dyreplanktonet,

som er primært fødeemne for

mange arter fiskelarver.

Strandbunden er belagt med slam, og

det samme gælder for den smule ålegræs,

der kæmper for overlevelse.

Muslingeanlæg blev i begyndelsen

etableret i profittens navn - 15.000 ton

linemuslinger mentes at kunne indbringe

100 millioner kroner. Nu er anlæg

gået konkurs, men de ligger der endnu

og får nye ejere igen, igen.

Millioner af gode skattekroner er blevet

og bliver stadig brugt til bl.a. etablering

og “modernisering” af opdrætsanlæg,

samt til diverse projekter, der bl.a.

skal bevise, om opdræt af “miljømuslinger”,

som de nu så smukt bliver kaldt,

kan redde vores fjord.

Det kan virke besynderligt, at man tillader

ødelæggede muslingeskrab med

den begrundelse, at de vilde muslinger

bidrager til yderligere iltsvind, når de

dør af iltsvind, og samtidig ofrer millioner

af kroner på at dyrke muslinger i

Bundfaunaen under og nær anlæggene påvirkes væsentlig

reduktion i antallet (en halvering) og antal arter (en tredje

Bøjer drift og i ca. måger 2½ år. er Det der er nok voldsomt, af især når man tænker på,

produktion. Hvordan bundfaunaen har det her ca. 5 år sen

“Dyr bruger altid ilt, de producerer aldrig

ilt. Dyr producerer ekskrementer,

der også forbruger ilt. Et unormal

stor koncentration af dyr på et lille

område forbruger rigtig meget

ilt og skaber forrådnelse. De muslinger,

man høster og fjerner er godt for

vandkvaliteten, da de åd næringsstof

under væksten, men de kvæler

vandet som nettoresultat alligevel”.

Dette er skrevet af en tidligere ejer af

et muslingeanlæg, og han har evidens

for det. De mange muslingefarme forårsager

altså yderligere iltsvind i vores i

forvejen hårdt ramte fjord.

Godt nok forbruger de levende muslinger

meget ilt, men den store synder

er muslingernes ekskrementer. I følge

Dansk Skaldyr Centers Blåmuslingerapport

fase 3, udarbejdet i perioden 04

til 07, der bl.a. omfatter en undersøgelse

af miljøeffekter af lineopdræt, drejer

det sig om gennemsnitlig 37.000 fækalier

pr. m2 pr.døgn, hvilket blev fundet

under det anlæg med den på daværende

tidspunkt største biomasse.

Det skal lige bemærkes, at et typisk anlæg

er på godt 18,7 ha altså 187.500 m2 "Dyr bruger altid ilt, de producerer regne ud. En aldrig dykker, ilt. Dyr der producerer i 2006 har ekskrementer, besøgt et af Dansk der ogs Sk

Et unormal stor koncentration forholdene af dyr under på et lille et anlæg område således: forbruger Bundfaunaen rigtig meget drukner ilt og

forrådnelse. De muslinger, Om man forholdene høster og under fjerner og er nær godt de for undersøgte vandkvaliteten, anlæg har da de væå

under væksten, men de kvæler læseren vandet af rapporten som nettoresultat at vurdere, alligevel". da den, som alt andet inde

Dette er skrevet af en tidligere baseret ejer på af egenkontrol et muslingeanlæg, - det eneste og han krav har myndighederne evidens for det s

muslingefarme forårsager altså yderligere iltsvind i øjebæer vores med i forvejen den begrundelse, hårdt at disse ramte fjo

muslinger renser vandet og derved i sidste

ende hindrer iltsvind.

Godt nok forbruger de levende muslinger meget ilt, Man men kan den spørge store sig selv om, synder om det er muslin

de vilde muslinger, der er banditterne,

ekskrementer. I følge Dansk Skaldyr Centers Blåmuslingerapport for så er det da godt, bestanden fase 3, er fal- udarbejde

det kraftig!! - eller er der bare gået po-

07, der bl.a. omfatter en undersøgelse af miljøeffekter litik i af sagen lineopdræt, ?? drejer det sig

Det glæder os meget, at Skive Kommu-

gennemsnitlig 37.000 fækalier pr. m2 pr.døgn, hvilket Bøjer blev fundet under det anlæg

ne har givet afslag på økonomisk støt-

Bøjer

daværende tidspunkt største biomasse. Det skal lige te bemærkes, til etablering af endnu at et anlæg typisk i vo- anlæg e

res fjord, jvf. aktindsigt i sagen vedr.

Også Hertil kommer fiskebestanden den visuelle forurening bliver i

muslingekompensationsopdræt. berørt af muslingeopdræt. Vi hå- I en

form af bøjer, der aldrig er undersænber,

Kommunen står ved dette afslag

nævnes kede på trods der af at følgende:

Dansk Skaldyrcenter

-af Sanne og Svend Hørup

og brancheformanden giver udtryk for

Muslingernes det modsatte. græsning kan medføre en ændring af samm

.

Store gener for de, der færdes på fjor-

Dette enorme antal fækalier vil, sam- samt den - de påvirke mange anlæg fiskebestanden Dansk

fylder meget, i fjorden Fritidsfi skerforbunds ved a) direkte præd

men med store mængder af afstødte

der er altid løsrevne bøjer, der driver

muslinger, medføre en kraftig forøget ændre sammensætningen af rundt, og mindst et anlæg er ikke kor- Årsmøde dyreplanktonet, 2012 som er primæ

sedimentation (aflejring) af organisk

rekt afmærket.

materiale under og i nærheden af bru-

Orkideen Mariager

Store gener for de der færdes på strangene,

hvilket leder til lokalt iltsvind og

dene - det flyder med utallige bøjer, lov-

udvikling af svovlbrinte, som er stærkt Hertil kommer den visuelle Lørdag forurening i form af bøjer, der

Dansk Fritidsfiskerforbunds d. 3. marts Årsmøde kl. 2012 10.00

lige som ulovlige bl.a. kemikaliedunke

giftig - i daglig tale bundvending.

Orkideen Mariager Lørdag d. 3. marts kl.10.00

Dansk og bøjer helt Skaldyrcenter uden anlægsnummer. og brancheformanden giver udtryk f

Bundfaunaen under og nær anlæg- Store gener for de, der bor og har somgene

påvirkes væsentlig. I følge rap- Store merhus nær gener anlæggene for de, i form der af støj færdes på fjorden - de mange anlæ

porten påvises der en markant reduk- og ulækkert badevand fyldt med eftertion

i antallet (en halvering) og antal der ladenskaber driver fra de rundt, hundrede og vis mindst af må- et anlæg er ikke korrekt afmær

arter (en tredjedel) under anlæg, der ger, der befinder sig ude ved anlægge-

Store har kun har været i drift i ca. 2½ år. Det ne, især når gener der har for været de arbejdet der der færdes på strandene - det flyder me

er voldsomt, især når man tænker på, kemikaliedunke ude, og når der er bundvending og bøjer under helt uden anlægsnummer.

at de undersøgte anlæg ikke var i fuld anlæggene.

produktion. Hvordan bundfaunaen har Store Ofte ligger gener der ulækre for skumbræmmer de, der bor og har sommerhus nær anlægg

det her ca. 5 år senere, skal der ikke langs strandene. Disse stammer med

Fra tidligere Årsmøde i forbundet

megen fantasi til at regne ud. En dyk- fyldt stor sandsynlighed med efterladenskaber fra anlæggene og er fra Fra tidligere de hundrede Årsmøde i forbundet vis af måger, d

ker, der i 2006 har besøgt et af Dansk måske årsag til kløe/udslet ved badning.

når der har været arbejdet der ude, og når der er bundvend

Ofte ligger der ulækre skumbræmmer langs strandene. 23 Di

anlæggene og er måske årsag til kløe/udslet ved badning.


Nordenfjords & Nordjylland

24

Hals og omegns

Fritidsfiskerforening

Henning Pedersen

Gl. Kongevej 34

9362 Gandrup

Tlf. 98 259388

Mobil 51528051

glk@pedersen.mail.dk

Kasserer: Bjarne Dam Jensen

Svalevej 2, Vester Hassing

9310 Vodskov

Tlf. 98 25 68 12

Læsø Fritidsfiskerforening

Formand: Mogens Simonsen

Tørkerivej 1

9940 Læsø

Tlf. 98 49 82 23 / 23 30 89 23

mogens-simonsen@live.dk

Kasserer: Ib Petersen

Gl. Kirkevej 35, Byrum

9940 Læsø

Tlf. 98 49 11 84

Tlf. 98 48 26 17 / 20 70 81 41

Mail : salg@dk-autoservice.dk

www.dk-autoservice.dk

FORENINGER

Vendsyssel Fritidsfisker Forening

www.vendsysselfritidsfisker.dk

Formand: Knud Hansen

Randersgade 43

9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 74 82

Kasserer: Bjarne Christensen

Ribegade 35

9900 Frederikshavn

Tlf. 21 80 36 12

Vendsyssel bcnr1@webspeed.dk

Fritidsfiskerforening

Ruse- Ruse- og og garnsyning garnsyning i klubhuset.

i klubhuset

Så prøver vi

endnu engang

at mødes til ruse-

og garnsyning

i klubhuset

på Rønnerhavnen.

Vi vil mødes hver tirsdag kl 19.00! Selv

Thylands Fritidsfiskerforening

Formand: Karsten Willemann

Brombærvænget 9

7700 Thisted

Tlf. 97 92 46 75

willemann.karsten@gmail.com

Kasserer: Søren Kvolsgård Lynge

Kjelstrupvej 49, Kjelstrup

7700 Thisted

Tlf. 97 98 55 70

sl@h-oespk.dk

Sykursus:

Syning af nyt og reparation af ruser begynder

igen.

Sted: Østre skole (sløjdsalen ) Kronborgvej

26, Thisted

Tid: Fra kl. 19.00 – 21.30

Datoer: 23. Nov. – 7. Dec. – 11. Jan. – 25.

Jan - 8. Feb. – 22. Feb. – 7. Marts

Med venlig hilsen bestyrelsen

Så prøver vi endnu engang at mødes til ruse- og

om du ikke lige står og mangler hver-

Søndenfjords

garnsyning i klubhuset på Røn

Vi ken vil garn mødes eller ruser, hver tirsdag så kig alligevel kl 19.00! ned Selv om du ikke lige står og mangler hverke

kig og alligevel få en hyggelig ned sludder og få med en hyggelig medlem- sludder Salling med Fur medlemmerne.

Fritidsfiskerforening

merne.

Der vil være kaffe på kanden, og formanden

har lovet at bage en kage til de

fremmødte.

Første gang er tirsdag den 15. november

kl. 19.00

Vi ses.

GLASEKSPERTEN

Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88

ELLING TAGMALING ApS

Tlf. 98 48 02 70 - 40 51 48 35

Formand: Søren Chr. Vang

Lyngtoften 16, Vadum

7860 Spøtrup

Tlf. 97 56 02 73

scvkmh@email.dk

Der vil være kaffe på kanden, og formanden har lovet at bage en kage til de fre

Første gang er tirsdag den 15. november kl. 19.00

Vi ses.

BYGGERI • ANLÆG • TOTALENTREPRISER

BYGGERI • ANLÆG • TOTALENTREPRISER

A/S TRIGON . Toftegårdsvej 32 . 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 66 77 . Fax 98 43 81 77 . trigon@trigon.dk . www.trigon.dk

A/S TRIGON . Toftegårdsvej 32 . 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 66 77 . Fax 98 43 81 77 . trigon@trigon.dk . www.trigon.dk

Revision Vest aps

Per Nilsson

Niels Juelsvej 108

Postboks 174

9900 Frederikshavn

Tlf. 98 43 04 00


Kasserer: Robert Sørensen

Fælled Allé 6

7860 Spøtrup

Tlf. 97 56 63 23

Virksund og omegns

Fritidsfiskerforening

Formand: Sigvald Fihl

Virksundvej 116, Knudby

8831 Løgstrup

Tlf. 86 64 40 61 / 23 49 09 51

Mail: sigvald@fiberpostdk

Kasserer: Tage Jensen Enerico

Dalgasvej 7, Sparkær

8800 Viborg

Tlf. 8664 5292 & 4035 1420

tage.jensen@mail.tele.dk

Generalforsamling

Medlemmer med ægtefæller indbydes

til Ordinær generalforsamling/årsmøde

2011.

Tirsdag den 21. februar 2012.

I medborgerhuset, Langgade 32, Sparkær,

8800 Viborg.

Med gule ærter kl. 18.00

Til en pris a 60,- kr.

Af hensyn til køkkenet, tilmelding senest

den 14. februar 2012 til

Verner Rasmussen tlf. 8664 5885

Talerstolen kommer i brug

Generalforsamlingen åbner kl. 20.00

Dagsorden iflg. vedtægter

FISKER FORUM

www.fiskerforum.dk

Vores gæst til årsmødet i år.

Er Lars Østergaard

Fiskeriinspektorat Vest/Nykøbing Mors

Spørgsmål .

Den 24. oktober 2011

P.f.v. Sigvald Fihl

Hovedsponsor: Sparbank a/s.

Vesthimmerland og Han Herred

Fritidsfiskerforening

www.vhimhanh.dk

Formand: Erik Andersen

Ullerupvej 130

Aggersund

9670 Løgstør

Tlf. 98 22 10 64

erik.andersen.epost@

mail.tele.dk

Kasserer: Svend Damsgaard

Brogade 42, Aggersund

Tlf. 98 22 10 43

svend@damsgaard-jensen.dk

Garn og Ruse syning

Vi starter op i Ranum Torsdag 12. januar

kl. 19,oo tag naboen med, man behøver

ikke at være medlem. husk tilmelding

er nødvendig, vi skal være mindst

10 pr gang. Tilmelding skal ske til Svend

på tlf.98 22 10 43

Generalforsamling

Så er det snart tid til generalforsamling,

det bliver tirsdag den 19. januar. er der

FiskerForum.dk - Fiskerportalen

Fisker Forum er internetportalen for dansk fiskeri

og fiskerirelaterede virksomheder.

Daglige erhvervsnyheder, korte nyheder, auktionspriser,

kutterinfo og meget mere.

Fisker Forum har nu mere end 50.000 besøgende

om måneden !

et emne som i gerne vil have vi tager

op så kontakt Formanden snarest, der

kommer først i december skriftlig indkaldelse,

med dagsorden og opkrævning

af kontingent, Vi har lånt Meninghedshuset

Ullerupvej

30. Foreningen er vært ved kaffe og

brød, vi kan nok lokke en øl eller vand

ud af kasserer.

Mød talstærk op og giv din mening til

kende. Bestyrelsen

MVH Erik Andersen

Aggersund

Skive Fritidsfiskerforening

Formand: Finn Nielsen

Bellisvej 10

7800 Skive

Tlf. 20 70 39 36

bbroens@mail.dk

Kasserer: Børge Brøns

Liselund 5, 7800 Skive

Tlf. 97 52 03 17

bbroens@mail.dk

Generalforsamling

Skive fritidsfiskerforening afholder

Tirsdag den 15. november 2011 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling på Skive

havns cafeteria med sædvanlig dagsorden.

Der er mulighed for at indbetale kontingent

samme aften.

Lille Bjørn

Kendt for spændende legepladser i de danske havne

Ønsker I, samvær, hygge, leg og udfordringer på kajen

Kontakt

25


26

Nordvestjysk

Fritidsfiskerforening

Formand: Arne Rusbjerg

Engvej 42, 7490 Aulum

Tlf. 97 47 19 18/25 35 62 98

E-mail: teamstr@gmail.com

Østjylland

Mariager Fjord Fritidsfiskerforening

www.dinforening-mariagerfjord.dk/

Mariager_Fjords_Fritidsforening

Formand: Finn Frandsen

Haslevgaarde Bakker 36, Als

9560 Hadsund

Tlf. 32 17 21 42 / 21 42 36 37

E-mail: c-f@mail.dk

Kasserer: Henning Andersen

Mariagervej 78

9560 Hadsund

Tlf. 98 57 45 28

E-mail: hensol@mail.tele.dk

Liv i fjorden

Selv om pigen på

billederne hedder

Liv, så hentyder

overskriften

til, at en tur rundt

om Mariager Fjord

på ”Fjordens Dag”

gav mulighed for

at få et lille indblik

i, hvad der rører

sig under overfladen.

Fritidsfiskerne havde

været ude med

garn og ruser og hældt fangsten i store

beholdere, så folk – specielt børnene –

kunne se og røre ved krible-krable-dyrene.

I Mariager havde fiskerne desuden

lavet en udstilling med et tydeligt budskab,

om skarvens uheldige indvirkning

på livet i fjorden, mens Finn Frandsen,

skarvens fjende nr. 1, stod på selve havnen

og syede garn og bødede ruser.

I Hobro kunne man fange krabberne en

gang til med madding – spegepølse! –

sat fast i en tøjklemme. En anden ting,

der gik igen fjorden rundt, var salg af fiskefrikadeller.

De var dog ikke lavet af

fisk fra fjorden, da det kunne medføre

vrøvl med myndighederne. Liv har ellers

godt fast i et par skrubber med de bare

hænder, mens Robert måtte bruge åletang

for at få styr på ålene. Billederne

er fra Kongsdal.

Henning Andersen

hensol@mail.tele.dk

Ny ”Morfarkampagne”

startede i Hadsund

Hvad er nu det for noget? Ja, det var

en kampagne under Beredskabsstyrelsen,

der kørte her i foråret, og som skulle

få fritidssejlere til at bruge redningsvest.

Den var henvendt til mænd over

50, da de er særligt udsat for drukneulykker.

Ordet ”Morfar” blev brugt for

at få 50+mændene til at tænke på, at

der jo er børn og børnebørn, der vil savne

dem.

Kampagnen skal følges op af en ny,

hvorfor en antropolog, Mette Kristensen,

har fået til opgave at interviewe fritidssejlere

i hele landet om deres brug –

og især manglende brug – af rednings-

Revisionsfi rmaet

Martin Engbjerg A/S

Statsautoriseret revisor

Marklund 11 9900 Frederikshavn

Tlf.: 96 20 06 45 Fax: 96 20 06 46

veste. Hendes rapport skal så danne

grundlag for udformningen af den nye

kampagne.

Mette var derfor mødt op på Fiskerihavnen

i Hadsund en herlig efterårsmorgen.

Da hendes undersøgelse startede

her, var hun interesseret i, hvad fritidsfiskeri

var for noget, hvorfor hun var med

Finn ude at røgte et par garn.

Herefter fik Mette fat i flere fiskere bl.a.

makkerparret Kristian&Christian (billedet).

Adspurgt om interviewet sagde

de, at Mette havde bedt dem svare ærligt.

”Og det var svært, for det er vi jo

ikke rigtigt vant til!”

At den første ”Morfarkampagne” ikke

har været nok fremgår af, at af de 14-15

mænd, der var ude at sejle denne morgen,

bar kun 2 redningsvest! Mette skal

aflevere sin rapport til TrygFonden om

små 2 måneder. Så må vi se, hvad der

kommer ud af det.

Henning Andersen

hensol@mail.tele.dk

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Formand: Leif Jepsen

Villavej 4, Gjesing

8963 Auning

Tlf. 86483479/24235202

ljepsen@mail.tele.dk

Kasserer: Kristian Smedegård

Demstrupvej 45

8930 Randers NØ

Tlf. 86 43 7219 - 28 93 73 93

E-mail: kristianogaase@email.dk

Ref. fra generalforsamling

Efter en vellykket middag med gule ærter

øl og en lille snaps, kunne vi gå i

gang med selve generalforsamlingen

Søren blev efter velkomsten valgt til dirigent,

hvorefter formanden fik ordret

til beretningen

Det lykkedes Søren og mig at få gennemført

et stort ønske om at RFF måtte

få sin egen bådehavn og ønsket gik i opfyldelse

efter forhandlinger med Randers

Kommune overtog vi bådpladserne

ved Mellerup Færgeleje i alt 27 pladser,

alle er udlejet og flere på venteliste,

nye skal være medlem af RFF og aftalen

med RK er at et evt. overskud skal gå

fordel for Fjorden, vi havde et møde i januar

for de bådejere der var der det var

ikke alt for godt et vejr, men en god debat

for dem der var mødt vi må nok sige

det var et godt tiltag for RFF

Fjordens Dag

Se omtalen andet sted fra Søren

Åleudsætningen

Gik igen i år efter planen i alt 8000 stk.


der blev sat ud ved Mellerup Søren og

Anders klarede det tak til jer

Fisketuren

Blev endelig til noget tros kraftig vind,

vi gyngede lidt måske ind imellem lidt

meget, men en god tur hvor der blev

fanget lidt af hvert torsk mest makrel

enkelte sild og lidt skidtfisk, ja så galt

små isinger bed på pirken det var en

god tur der må gøres om igen også for

dem der havde lidt influenza af gyngeriet

Motoraften

Søren havde arrangeret en motoraften

ude på sin farm hvor vi kunne få lidt

lærdom i hvordan vi klargjorde motoren

til vinter der var desværre ikke mange

skyldtes nok at det var glemt at komme

i bladet håber ikke det sker igen,

men vi laver et igen til foråret fremtiden

byder på flere forskellige arg. Men vi

må desværre sige farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer,

men stor tak, til dem for

det arbejde de har gjort.

Så er der BANKO d. 17. november kl.

19,00. Det er i år i FRITIDSCENTRET med

indgang fra Jernbanegade i Pramdragernes

lokale håber der kommer mange

nu er der god plads

Juleafslutningen er 1 december på

Ymersvej der serveres et eller andet vi

ved ikke endnu hvad , men nok en kuvertpris

på kr. 50,00

Fiskerikontrollen

Kommer 26 januar 2012 det bliver også

i Pramdragernes lokaler i Fritidscenteret

Jernbanegade. Derom senere.

Der blev også en stor tak til dem der har

været aktiv i året løb og alle der mødte

op i klubben

Lone fik også en tak med på vejen for

kaffe og kage

Regnskabet for både RFF og Mellerup

blev godkendt. Kontingentet er også

uændret for 2012

Nyvalgt til bestyrelsen Per Sørensen og

Orla Unnerup. Suppleanter og Revisorer

var genvalg.

Under evt. bad formanden om ordret

og meddelte at han stopper og bytter

plads med kasser Kristian rette en stor

tak til den store støtte han har fået gennem

mange år og glæder sig til jobbet

som kasserer.

Efter mødet afh. Et konstituerende møde

hvor formand er:

Leif Jepsen

Næstformand

Per Sørensen

Kasser

Kristian Smedegaard

Sekretær

Lone Hansen

Fiskeri + Div. Udvalg

Orla Unnerup

Nyt fra Randers

R.F.F. deltog i fjordens dag med et telt i

Mellerup Færgeleje, hvor vi havde garn

og andet grej med for at vise hvordan

man fisker garn og ruser på Randers

Fjord.

Vi havde i teltet et par erfarne fiskere til

at svare på spørgsmål der blev stillet , ligesom

vi også kunne oplyse om de regler

og afstandskrav der gælder til andre

fiskeredskaber til land også videre på

Randers fjords særlige regler for maskestørrelser

, og de mange fredningsbælter

at tage hensyn til , så der var nok at

spørge om og svare på.

Daconet havde været så venlig at sende

os en hel del kataloger og andet reklame,

som folk var glade for.

Om eftermiddagen kom et hold fra

Randers Harmonikaklub og spillede

glad musik et par timer.

Der var ret mange mennesker og rigtig

mange biler som ventede med at komme

en tur med færgen, ventetid ca 2 timer.

Da vejret var rigtig dårlig med regn og

blæst, blev koncerten med harmonikaspillerne

nærmest til en drive in koncert,

folk blev i deres biler, der var dog en del

tilhører, så galt at et par, der dansede

hver gang der kom en vals.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at

takke jer som hjalp til i Mellerup lørdag-

søndag

Hilsen Søren

Åleudsætning

Åleudsætningen fandt sted fra Mellerup

i år i alt ca. 8000 stk. rigtig pæne

ål, Anders og Søren satte alle ud, vi glæder

os til at se det gode resultat senere

tak for det.

Hilsen Kristian

Århusbugtens Fritidsfiskerforening

og Bådlauget Krogen

Kontaktperson

Preben Pedersen

Brenstrupvej 122

8200 Århus N

Tlf. 86 16 67 07

Kalø Vig

Kontaktperson

Ejvind Jensen

Tendrupvej 10B

8543 Hornslet

Tlf. 86 99 53 46/23 27 90 70

ejvind.jensen@youmail.dk

Nyt fra Kalø Vig

Fra Formandens kontor

Formanden oplyser, at der i sensommeren

/ det begyndende efterår skal arbejdes

lidt hårdere eller sejles lidt længere

væk, end vi er vandt til, såfremt man

vil have fisk med hjem. Dagfiskeri med

garn har givet lidt, men rusefiskeriet efter

ål har generelt været en skuffelse

indtil nu. Langt de fleste torsk vi fanger

er for små, og dem, som vi lovligt kan

tage med hjem, er knap over konfirmationsalderen.

Sildene har kun i mindre

grad vist interesse for vore forfang,

hvorimod der har været nogle få men

succesfulde dage med makrel. Nogle

har sikkert fået deres entusiasme for

makrel stillet for et stykke tid. Formanden

ønsker alle Kaløvig fiskerne en god

eftersæson.

Livet på Bryggen

Stemningen omkring stambordet på

Byggen havde i længere tid været trygget

p.g.a. det elendige fiskeri. Det med

fiskeriet havde udviklet sig lidt i retning

af megen snak men ingen rigtig handling.

Og indrømmet, det havde i lang

tid været surt med alle de krabber, som

ødelægger de få flade, som går i garnene.

Men dagene efter Folketingsvalget

var det helt tydeligt, at der stadig er

liv i flokken. Alle havde en mening om

det nye flertal og dets mulighed for at

formulere en fælles politik. Som én sagde:

”Nu får vi jo afprøvet, hvad der er

bedst: En Torn i øjet eller en Løkke om

halsen”.

Fra Forhyrings- og personalekontoret

Søren Sømand, som i lang tid over sommeren

var forsvundet fra vor radarskærm

, dukkede pludselig op ved Færøerne,

hvor han bl.a. sejlede papemballage

ud til store flydende fiskefabrikker

i Nordatlanten. Søren har lige været

hjemme og fået vasket skjorterne, og er

påmønstret igen i Las Palmas, Gran Canaria.

”Elena” må fortsat vente på at

han får bedre tid.

I skrivende stund er Karl Eigil på fiskeristudietur,

denne gang til Rhodos. ”Jeg

27


gider snart ikke mere”, sagde han flere

gange inden han drog af sted, for som

han sagde: ”Det er noget ragelse, som

de har af udstyr og de fisk, som de fanger,

er ikke værd at omtale. Der er ikke

noget at lære”. Og hans ord har vægt

på Bryggen. Han har checket fiskeriet

ved Sortehavet, i Portugal og nu i Grækenland.

Sprog er ikke et problem for

ham Han taler vist ”fiskersprog”, og det

er internationalt. Portugisisk er i hvert

fald ikke noget problem, rapporterer et

øjenvidne. Efter turen til Rhodos er han

sikkert også flydende på græsk.

Leon har mildest talt set forpint ud i

denne sæson. Men nu er der håb om

lindring for ham. Han har gennemgået

en større rygoperation, og har været på

havnen efter denne. Men der er et stykke

vej igen, før vi ser ham svinge åleruser

ombord. Bryggens faste stok ønsker

ham rigtig god bedring.

ej/-

Havnedagene 2011

Sol og varme var der, men blæsten fra

vest drillede fælt. Alligevel var fremmødet

af medlemmer forbavsende stort.

Jens havde luret vinden og i løbet af

formiddagen havde han fremsynet sat

presenninger op foran de åbenstående

vinduer, så salaten og bøfferne fra grillen

kunne blive på tallerknerne mens

vi spiste af alt den dejlige mad der var

medbragt til lejligheden.

Sådan var det i alle grillhytterne, fuldt

besatte af medlemmer, der ville være

med til at gøre havnedagene til en festlig

begivenhed.

Senere på aftenen da også mange nye

bekendtskaber var stiftet, samledes alle

i væftshallen, hvor Uwe havde udlånt

og pyntet op med lyskæder fra ”The flying

kids”. Dansen gik til musik fra, da

mor var ung og stemningen var høj. Det

er dejligt når så mange medlemmer deltager

og er med til at gøre havnedagene

festlige.

Sent blev det, men op skulle mange af

os deltagere. Traditionen tro serveredes

fra fiskerne friske, stegte fiskefileter,

med krøller på halen, dagen derpå.

Allerede tidligt på dagen, måtte dette

arbejde påbegyndes, men klokken 12

middag var de første fiskefileter færdige,

men da var menneskekøen ved det

åbne køkken allerede lang. Der er ry for

at der serveres gode nystegte og velsmagende

fiskefileter, så alle ville være

med fra starten. Mere end tre hundrede

fileter blev det til og nok til at alle kunne

få den værste sult stillet.

Lørdagen var vejret med os igen og

mange nød det herlige sommervejr foran

fiskerhytterne resten af dagen. Havnedagen

var dermed atter blevet en

succes, som her i oktobers begyndende

efterårsvejr, er værd at mindes

sh/-

28

Vestjylland

Nissum Fjord

Fritidsfiskerforening

Formand: Jens Ole Nielsen

Hagevej 14, Fjand

6990 Ulfborg

Tlf. 97 48 50 85

Mobil 20 20 71 96

E-mail: jenson@mail.dk

Kasserer: Bruno Andersen

Hyttevej 107, Skalstrup

7570 Vemb

Tlf. 23 42 26 30

Ringkøbing og Stadil Fjordes

Fritidsfiskerforening

Formand: Ole Iversen

Klostervej 7

6900 Skjern

Tlf. 97 35 34 27 / 21 42 59 20

ole.iversen@uc-rksk.dk

Kasserer: Ejvind Andersen

Ingemansvej 16

6800 Varde

Tlf. 75 22 03 94 / 20 47 73 94

anbran@privat.dk

Åleyngeludsætning i

Ringkøbing og Stadil

Fredag, d. 26. aug. 2011. Kl.13.35, ankom

Åleyngelen fra Stengårds Åleopdræt

i Randbøl, til ”Sommerlyst” i Ringkøbing.

Der var 4000 stk. sætte ål til Stadil

Fjord og 4000 stk. sætte ål til Ringkøbing

Fjord. Yderligere blev der sat 1500

stk. sætte ål ud i Ringkøbing Fjord, åleyngelen

blev købt for de 4000.- Kr. som

vores forening havde i kommission til

køb af åleyngel, ved en sådan lejlighed.

Ålefisker Ove Iversen og Fritidsfisker

Karl Kristensen, sejlede og udsatte

de 4000 stk. tildelte åleyngel til Stadil

Fjord, medens Fritidsfiskerne Jens Kirk

og Erik Andersen, udsatte de tildelte og

købte, i alt 5500 stk. åleyngel ud i Ringkøbing

Fjord.

De tildelte 25.000 stk. Åleyngel som var

tildelt Skjern Å Systemet, var Skjern Å

Dalens Lystfiskerforening behjælpelige

med at udsætte. Man udsatte Åleyngelen

i flere portioner, fordelt i den

nedre del af Å-systemet.

”Grønt Råd”!

Ved ”Grønt Råds” møde, d. 6. okt. 2011.

orienteredes der om, at der var givet tilskud

til to Lakseprojekter, et i Vorgod Å

og et i Skjern Å. Og man oplyste om status

for ”Nationalpark Skjern Å”.

Kommer Nationalparken, med evt. ud-

videlse til at omfatte hele Ringkøbing

Fjord, må vi være opmærksomme på

”Søvejen mod Vest” og vores tilsagn

om hjælp til en Jollehavn i forbindelse

med etableringen af pramhavnen i Velling.

”Søvejsprojektet” kan sikkert komme

på tale igen, hvis Vestas får opgaver

i Nordsøen og dette skulle en Nationalpark

nødig kunne forhindre.

Miljørepræsentant

Erik Andersen

Syd- og Sønderjylland

Nordlige Sønderjyllands

Fritidsfiskerforening

www.ndr-sdj-fritidsfiskere.dk

Formand: Jørgen Bork

Sundparken 5, Årøsund

6100 Haderslev

Tlf. 54 58 45 23

Mobil 51 52 00 29

jorgen_bork@hotmail.com

Kasserer: Hans Bomberg

Tavlsbjergvej 15, Hovslund

6230 Rødekro

E-mail. annehans15@gmail.com

Telf. 29 86 66 50

Generalforsamling

Afholdt den 06-10-2011 på Loddenhøj.

Formand Harry Lorentzen byder velkommen

til 40 fremmødte medlemmer

hvorefter foreningen var vært og der

blev serveret gule ærter, en rigtig dejlig

efterårsmenu som blev halet indenbords

med stor appetit.

Generalforsamlingen blev afholdt i foreningens

regi og vedtægter.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af udsendt dagsorden

og annoncering af generalforsamling.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens fremlæggelse af regnskab.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg iflg. vedtægter.

8. Eventuelt.

Talerstolen blev brugt flittigt

Lidt gule ærter blev fortæret

Efter ombordtagning af gule ærter

samt kaffe, gik man derefter over til

den ovennævnte dagsorden.

Der blev holdt 1 minuts stilhed for at

mindes og ære kollegaer som ikke er

iblandt os mere.

Ove Danielsen blev valgt som dirigent

og fandt at den Ordinære Generalforsamling

var korrekt annonceret.


Derefter fik Formanden ordet og læste

formandsberetningen op, som blev

godkendt af de fremmødte.

Kassereren fremlagde regnskabet for

det forløbne år som ligeledes blev godkendt

af de fremmødte.

Der blev besluttet at kontingent for det

næste regnskabår skulle fortsætte uændret

Ingen indkomne forslag.

Valg: Formand Harry Lorentzen takkede

af som formand samt bestyrelsesmedlemmer

Ove Hadberg, Ejner Albertsen,

samt Aksel Bøttcher.

Tak til Harry som tovholder og formand

og ligeledes også til andre bestyrelsesmedlemmer

for den periode som de har

siddet i bestyrelsen, og været med til at

videreføre foreningens interesser og få

dem ført ud i livet.

Harry Lorentzen gik fra borde

Der blev valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer

på generalforsamlingen og iflg. vedtægterne

skal formanden, samt 3 bestyrelsesmedlemmer

vælges på ulige år.

Bestyrelsen blev sammensat som følger:

Formand

Jørgen Bork (Valgt 2011)

Næstformand

Viggo Høeg (Ikke på valg)

Kasserer

Hans Bomberg (Ikke på valg)

Sekretær

Kornelia Laugesen (Valgt 2011)

Best. Medlemmer

Hans Peter Hansen

Freddie Rist (Valgt 2011)

Karsten Laugesen (Valgt 2011)

Valget forgik i god ro og orden og de

nye bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt

indvalgt.

Bådcentersyd

Færdigmonterede garn

til ethvert formål

Øsbygade 88, Øsby

6100 Haderslev

Telf.: 74 58 45 90

www.oesby-smedene.dk

De nye bestyrelsesmedlemmer takker

for valget og vil sammen med de siddende

bestyrelsesmedlemmer trække i

arbejdstøjet og fortsætte med at arbejde

for foreningens mærkesager og håber

på at få en god dialog.

Vi har jo alle samme interesse og må

derfor stå sammen for at blive stærk.

Under eventuelt, blev ulykkesforsikringen

nævnt og hvordan man skal forholde

sig. Afgående

formand forklarede at man skelnede

imellem sygdom og ulykke, hvorefter

spørgsmålet om perioden for indrapportering

fungerede.

Dette er lidt ude af lokalforeningens

hænder og derfor givet videre til hovedbestyrelsen.

Dette var et lille uddrag af vores nyligt

afholdte generalforsamling

Den nye bestyrelse

Vi vil i nærmeste fremtid eller rettere

sagt hurtigst muligt få afholdt et bestyrelsesmøde

og få planlagt en aktivitetskalender

for året 2011/2012

Jeg ved at der i skrivende stund er planlagt

et bødekursus på Genner Skole

med opstart den 25-10-2011

Kære venner og fritidsfiskerkollegaer!

Mød op til dette kursus og deltag i fælles

socialt samvær, med nål og tråd,

samt materialer.

Man skal lære så længe man lever,- til

sidst at gå langsommere.

Værftsdag på Kalvø Værftsdag på Kalvø.

Sportsforeningen Aabenraa og Nordlige

Sønderjyllands Fritidsfiskerforening,

Sportsforeningen Aabenraa og Nordlige Sønderjyllands Fri

gik sammen om at være med i fælles ar-

at være med i fælles arrangement på Kalvø.

rangement på Kalvø.

Med salut, åbnede Poul Stenderup ar-

Med salut, åbnede Poul Stenderup arrangementet på

rangementet på vegne af det Maritime

Kalvø.

Den 21. august, blev der afholdt Værftsdag

på Kalvø, der skulle illustrerer livet

på Kalvø i 1800 tallet. Der var Sejlads,

navigation, rebslagning, smedning,

samt rundvisning af Jørgen Bruhns historiske

skibsværk m.m.

Det var det Maritime Kalvø der stod for

arrangementet, og vi blev spurgt i foråret

om vi ville være med i arrangementet,

og vise lidt omkring lyst- og fritidsfiskeri.

Jeg kontaktede Kim Andersen,

Den der 21. er august, formand blev for der Sportsfiskerforenin-

afholdt Værftsdag på Kalvø, der sk

1800 gen tallet. Aabenraa, Der var om Sejlads, vi i fællesskab navigation, skulle rebslagning, smedn

Bruhns deltage historiske med vores skibsværk stand. m.m.

Det var det Maritime Kalvø der stod for arrangementet, og

være med i arrangementet, og vise lidt omkring lyst- og frit

Andersen, der er formand for Sportsfiskerforeningen Aabe

deltage med vores stand.

Vi havde medbragt forbundets fane og DTU,s planche vedr

Sportsfiskerforeningen Aabenraa underviste i fluefiskeri og

29


Vi havde medbragt forbundets fane

og DTU,s planche vedr. fritidsfiskeri

og fiskerpleje. Sportsfiskerforeningen

Aabenraa underviste i fluefiskeri og

fluebinding m.m.

Vi havde en rigtig god dag, vejret var

flot, og vi havde mange besøgende der

vidste stor interesse for vores fælles arrangement.

Efterfølgende var vi alle der var med i

arrangementet, indbudt til en sejltur på

Genner bugt med Håbet om aftenen,

hvor der blev serveret noget mad. En

rigtig god afslutning.

Harry K. Lorentzen

30

Kolding og Omegns

Fritidsfiskerforening

Formand: Bjarke Thiessen

Knud Hansensvej 16

6000 Kolding

Tlf. 22 37 15 41 / 82 43 91 80

E-mail: btbt@stofanet.dk

Kasserer: Peter Jessen

Sdr. Vilstrupvej 49

6000 Kolding

Tlf. 51 88 20 43

Mail: hpejessen@gmail.com

Nyt fra Kolding

Så blev det efterår med mere blæst og

regn. Dem der vil have bådene op til

vinter er så småt i gang. Nogen siger at

vi får en hård vinter, så det er bare om

at være klar.

Kolding havn

Her i skrivende stund er der lige afsluttet

et godt arrangement, et nyt

tiltag: Havnens dag. Alle med tilknytning

til Kolding Havn deltog. Der var

mødt mellem 4000 og 5000 mennesker

op, så det blev en stor succes.

Vi havde 3 mand på fuld tid med fiskestænger

til børnene. Jan, Kurt og Flemming

var tovholdere. Stor tak til dem.

Der var flere børn der sørgede for aftensmaden

den dag. Vi fik delt vores

flotte folder ud til mange interesserede,

så vi håber på nye medlemmer. Interessen

var så stor, at det allerede nu

står fast at Havnens dag vil gentage sig

mange år frem. Vores havnedirektør

Kim Sandal var i strålende humør, og

styrede arrangementet over højttalere

dagen lang.

Å-lauget er i fuld gang, og registrerin-

Selskabs og mødelokaler

Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund

– holder sine møder her

ger foretages.

Der er nok at se til, så det bliver spændende

at se hvor langt de er nået når

der indkaldes til generalforsamling i

marts 2012.

Datoer at huske:

Julebanko i Kvarterhuset den13/11-11

kl. 13.00.

Fisketur den 19/11-11 kl. 9.00.

Julefrokost den 3/12-11.

Pladsmøde i Kvarterhuset den 25/2-12

kl. 10.00.

Generalforsamling i Kvarterhuset den

24/3-12 kl. 10.00.

Talerstolen er klar

Da det er sidste blad i år vil jeg sige

tak for et godt samarbejde i 2011.

Jeg håber at vores forening vil trives og

gro sig større. Samtidig ønskes held og

lykke til Å-lauget i fremtiden.

Alle ønskes en velsignet god jul

samt et godt nytår.

Bjarke Thiessen

Fritidsfiskerforeningen


Danske FritiDsFiskere · December 2010

for Als og Sundeved

nogle rigtige gode ideer snakker vi om

KEGN®S 470 DAMJOLLE

det på første kursus dag.

Formand: Bent Alnor

Lundgaardsvej 10

Lørdag den 29/10 går turen til Brag i

6400 Sønderborg

Sønderborg sammen med Nordlige

Tlf. 20 48 83 50

Sønderjyllands fritidsfiskerforening, her

er det muligt at gøre nogle gode ind-

E-mail:

køb.

lisogbent@stofanet.dk

Lørdag den 5/11 Vi afholder fiskekon-

Kasserer: Conni A. Larsen

kurrence i egne både mellem kl. 11.00

Gl. Landevej 8b

0g 15.00 nærmere om dette den første

6400 Sønderborg

kursusaften.

Tlf. 47 77 79 96

Torsdag den 17/11 Der er nogle af med-

E-mail: conniogjim@hotmail.co

lemmerne der ikke er for gode til at filetere

så igen i år vil vi blive bistået af

Lillebælt Fritidsfiskerforening de garvede fisker der vil vise hvordan

der skal skæres.

Formand: Ernst Lundsbjerg

Anchersvej 1

Torsdag den 1/12 Der skal læres at lave

7000 Levering Fredericia over hele Danmark efter kryddersild aftale. og marinerede sild samt la-

Mobil Alle 26 65 priser 70 94 er incl. 25% moms. gen de skal svømme i. Vi skal spiser dis-

E-mail: lundsberg@email.dk

se når vi afholder julefrokosten.

Som rojolle med tv¾rs¾de Torsdag kr. 40.700,- den 8/12 julefrokosten vil blive

Som rojolle med stor todelt dam afholdt. kr. 43.050,- Nærmere om et anderledes til-

Den ÒbredeÓ Aabenraa med Og bredere Omegns bund Merpris tag kr. en vi 4.200,- plejer.

Fritidsfiskerforening

Torsdag 5/1 så starter vi igen op efter

juleferien.

Formand: Jørgen Kvist Christensen

Kirkegade 39, Hjordkær

6230 Rødekro

Tlf. 74 66 69 54 / 61 11 04 20

Mail: wriedtchristensen@

hotmail.dk

Kasserer: Kurt Callesen

Skibbrogade 19

6200 Aabenraa

Tlf. 40885322

kurtc@webspeed.dk

Nyt fra Aabenraa

Så er vi klar til en ny sæson, vi starter

den 27/10 kl 19.00 på Brundlundskolen

i Aabenraa i en af de røde barakker

i skolens vestlige del (samme lokale

som sidste år) Har du tid og lyst til at

få en fiskesnak og lære hvordan du syr

garn og ruser skal du være velkommen.

Er der nogen der brænder inde med

Torsdag den 19/1 Vi går i skolekøkkenet

og køkser. Medbring jeres bedste

fiskeopskrifter samt købe ind til det. Vi

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-12 á og

vil

kl.

aftale

13.30-16

nærmere hvor mange der skal

L¿rdage kun kl. 9-12 á S¿ndage og helligdage købe lukket ind samt lave arbejdsfordeling i

køkkenet.

Torsdag den 2/2 Besøg af fiskerikontrollen

datoen kan godt blive en anden

men nærmere om dette.

Lørdag den ???? Vi deltager i den årlige

vinterfest arrangeret af den Nordlige

Sønderjyske Fritidsfiskerforening.

Torsdag 1/3 Turen går til Nydambåden.

Der er ved at blive lavet en tro kopi af

Nydambåden i størrelsen 1 til 1 den bliver

bygget i en hal ved Vestersotrup.

Torsdag den 8/3 Afslutning med spisning

på hotel royal??

Torsdag 15/3 Generalforsamling på Ho-

tel Royal.

Varde Å og Ho Bugt

Fritidsfiskerforening

På gensyn

Søren Jeppesen

Formand: Ingolf Hansen

Fridtjof Nansens Vej 43

Gjesing, 6715 Esbjerg N

ingolfhenning@gmail.com

Kasserer: Arne Møller

Søndervang 5

6840 Oksbøl

tlf. 75271889

mobil 23370886

Øerne

Østfyns Fritidsfiskerforening

Kasserer: Carsten Høj Larsen

Stenager 47

5856 Ryslinge

Tlf. 50 95 98 30

Nordsjællands

Fritidsfiskerforening

Formand: Torben Jæger

3060 Espergærde

Tlf. 49 13 54 75

contor-jaeger@mail.tele.dk

Kasserer: Erling Frahm

Hybenhaven 27

3060 Espergærde

www.bjerregaardnet.dk

besøg vores ny butik på nettet og bliv

overbevist om vores lave priser

på garn, ruser mm.

alle vore priser er incl. moms!!!

tlf. 98 42 23 93

DANSK

AMATØRFISKERFORENING

31

9


Sidste opdateringer

på Hjemmesiden!

Sidste opdateringer på siden sidste blad nr. 4. 2011

Tabeller over efterforsknings- og indvindingsområderne

Kortprogrammet findes på adressen :

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-raastofferhavet

Henvendelser om ny bekendtgørelse!

Siden den nye bekendtgørelse trådte i kraf i år,- har der været

henvendelser om tolkningen.

D.04.09.11

Køb fisketegn over mobiltelefonen

og meget mere…

D. 22.09.11 Ekstraordinært sat ind!

Så er vi klar til en ny sæson i

Aabenrå og omegns fiskeriforening.

I blad 4. 2011, side 9 har ”Sætternissen” været på spil vedr.

mindstemål.

Brug nedenstående til selv at rette det eller brug linket til Fiskeridirektoratet.

http://fd.fvm.dk/mindstemaal_og_fredningstider.aspx?ID=44792

Medio sep. 2011 Blad nr. 4 2011

LIMBO BÅDE i/s

32

LIMBO 16 25.995,-

Med 6 HK Suzuki 35.495,-

Med 15 HK Suzuki 45.495,-

Trejler Galaxy GS10 10.995,-

LIMBO 17 33.495,-

Med 15 HK Suzuki 53.495,-

Trejler Galaxy GS10 10.995,-

LIMBO 18 fra 34.495,-

Med 15 HK Suzuki 54.495,-

Fås også med egetræs ringdæk

LIMBO 585 fra 69.995,-

Med 50 Mindstemål

HK fra 119.495,-

Trejler Galaxy G1000 20.995,-

Laves i mange udgaver

AC BILSYN

Dansk lokal synsvirksomhed

VI SYNER ALLE TYPER KØRETØJER

Køretøjer op til 3.500 kg

incl. trailere og campingvogne

Toftegårdsvej 20, Fr.havn

Evt. tidsbestilling på tlf.:

9842 9292

Vi udfører også:

• Toldsyn

• Nummerpladeudlevering

• Tempo 100 godkendelser

• Udsteder danske og

tyske miljømærker.

Sidste opdateringer på Hjemmesiden!

Opdateret organisationsplan

Vi har fl eksible åbningstider, og på Toftegårdsvej

selvfølgelig også syn uden tidsbestilling.

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00 . Lørdag kl. 9.00-13.00

HUSK: Syn uden for normal åbningstid, blot

kontakt os, så fi nder vi sammen en løsning!

Referat fra møde 8 juni 2011 §7 udvalget

Blad nr. 3 2011

VI HAR CA. 30 BRUGTE MOTORER PÅ LAGER

SUZUKI MOTORER TILBUD

2,5 HK Suzuki 4.950,-

4 el. 5 HK Suzuki 7.495,-

9,9 HK kort ben 15.495,-

15 HK Suzuki 19.995,-

25 HK Suzuki fra 29.995,-

90 HK XL 66.995,-

Køretøjer over 3.500 kg

incl. påhængskøretøjer

Nordvej 12 i Vangen

Tidsbestilling på tlf.:

5125 6696

Se mere på

www.acbilsyn.dk

- her kan man også

reservere tid on-line

24 timer

AC Bilsyn Frederikshavn ApS

AC Bilsyn Frederikshavn ApS v/ Allan Spring og Claus Jacobsen · Tlf. 98 42 92 92 · www.acbilsyn.dk

v/Allan Spring og Claus Jacobsen

Toftegårdsvej 20 . 9900 Fr.havn . Tlf. 98 42 92 92

Høring forslag til beskyttelse af Fjord og Havmiljøet i Danmar

17,07,11 25.000 mærkede ål sat ud i Vandet Sø

17,07,11 Omdisponering i 2011 inden for rammen til udsætnin

Handlingsplan for Fiskeplejens udsætning af ål i 2011.

Der findes ingen dansk fredningstid for pighvar.

Europa-parlementets og rådets Forordning (EU) Nr.1237/2010

Fiskerikontrol 2009

Status på fiskepleje 2010

Saltvandsudvalgsreferat maj 2011

Limbo både er dansk produceret og bådene kan indrettes

efter ønske, kontakt os for et godt tilbud

Limbo både i/s

Havnevej 2 · 7770 Vestervig · 97 94 15 43

www.limbo.dk

Status for fiskeplejen incl. regnskab 2011


Dansk

Fritidsfiskerforbund

Følgende er valgt som koordinator &

repræsentanter i Friluftsfrådet for

Dansk Fritidsfiskerforbund

Region Nordjylland

Kreds 1. Vendsyssel

Hjørring-Frederikshavn-Brønder slev-

Dronninglund Kommuner

Hjørring

Kjeld Sørensen

Ved Granerne 2, 9492 Blokhus

tlf. 98248002

Frederikshavn

Dirch Weilov

Mysundevej 52, Frederikshavn

tlf. 98439574

Dronninglund

Henning Pedersen

Gl. Kongevej 34, 9362 Gandrup

tlf. 98259388

Kreds 2. Nordvest

Jammerbugt-Thisted-Morsø

Kommuner

Erik Andersen

Ullerupvej 130, Aggersund, 9670 Løgstør

tlf. 98 22 10 64

Giv din

økonomi

et forspring

Slå til her og nu.

Med et AL-MasterCard

er du altid parat til

et godt tilbud, uanset

hvor i verden du er.

Kom ind og se, hvor

nemt det er at få et

AL-MasterCard.

Kreds 3. Himmerland – Aalborg

Aalborg – Rebild – Mariagerfjord -

Vesthimmerland Kommuner

Alle kommuner i kreds 3 dækkes af

Finn Frandsen Haslevgaarde Bakker

36, Als 9560 Hadsund tlf. 32172142 og

21423637

Region Midtjylland

Kreds 4. Limfjord Syd

Lemvig-Struer-Holstebro-Skive-Viborg

Kommuner

Lemvig, Holstebro & Struer

Jens Ole Nielsen

Stagevej 8a, 6990 Ulfborg

tlf. 97485085

Skive & Viborg

Sigvald Fihl Virksundsvej 116, Knudby,

8831 Løgstrup

tlf. 86644061

Kreds 5. Østjylland

Randers – Norddjurs – Syddjurs –

Favrskov kommuner

Kreds 6. Midtvestjylland.

Ringkøbing – Skjern –Kommuner.

Alle kommuner i kreds 6 dækkes af

Helge Madsen

Kløvervej 1, 6880 Tarm

tlf. 97372184 – 28945060

Kreds 8. Aarhus Bugt

Aarhus Kommune.

Region Sydvestjylland

Kreds 9. Sydvestjylland

Varde – Esbjerg – Tønder Kommuner

Alle kommuner i kreds 9 dækkes af

Ingolf Hansen

Fritjof Nansensvej 43, 9715 Esbjerg

Tlf. 75155095

Kreds 10. Trekantområdet

Vejle –Kolding – Fredericia Kommuner.

Alle kommuner i kreds 10.

Dækkes af Bjarke Thiesen

Knud Hansensvej 16, 6000 Kolding

tlf. 22371541

Kreds 11. Sønderjylland Øst.

Haderslev – Aabenraa – Sønderborg

Kommuner.

Haderslev

Ejner M. Albertsen

Clausensvej 10, 6100 Haderslev

tlf. 74532130

Åbenrå & Sønderborg

Niels Jørgen Gormsen

Sivkrovej 11, Bedsted, 6240 Løgumkloster

tlf. 74777345-40417264

HUSK!

Ved ændringer til Friluftsrådet skal det

meldes til Bruno Müller.

33


34

Tank billigt

og støt samtidig

Dansk Fritidsfiskerforbund

Du kan støtte Dansk Fritidsfiskerforbund, hver gang du tanker. Det eneste,

du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale.

Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har

tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du

tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig.

www.ok.dk

Kontakt foreningen og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer

i gang med at tanke penge til dem.


Garnsække

Varenummer Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

11160140 Garnsække Nylon, sort 85x90cm 19 175,00 100,00

1400005

Monterede Garn

Garnsække PP, hvid 50x50x90cm 78 89,00 60,00

Varenummer

TORSK

Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

101500002J 0,30 65mm 30,5ma 2000kn 13 399,00 300,00

101680918AI 1,5x4 55mm 25,5ma 2000kn 10 549,00 450,00

106100002D

TUNGE

1,5x4 55mm 30,5ma 2000kn 4 348,00 300,00

101850002J 0,28 50mm 14,5ma 4000kn 100 430,00 380,00

10583000E

RØDSPÆTTE

1,5x4 50mm 10,5ma 4000kn 12 399,00 350,00

101905016E 0,28 70mm 10,5ma 4800kn 48 469,50 390,00

102050002E 0,30 68mm 14,5ma 4800kn 30 493,50 399,00

1022000 0,30 70mm 12,5ma 4800kn 10 494,50 399,00

102200116E 0,30 70mm 14,5ma 4800kn 6 489,00 399,00

102200116E-FV 0,30 70mm 14,5ma 4800kn 15 489,00 399,00

102200302E 0,30 70mm 14,5ma 4800kn 50 502,00 399,00

102200602E 0,30 70mm 14,5ma 4800kn 8 560,00 399,00

102242002E 0,30 72mm 14,5ma 4800kn 87 512,00 399,00

102250002J

KULMULE

0,30 75mm 13,5ma 4800kn 25 517,50 399,00

104840015J

HELLEFISK

0,60 60mm 35,5ma 2000kn 40 699,00 500,00

105211002B 0,60 110mm 15,5ma 2000kn 10 730,00 600,00

105212002B 0,60 110mm 15,5ma 2000kn 1 730,00 600,00

105220002B

Monterede Toggegarn

0,60 110mm 19,5ma 2000kn 1 792,00 600,00

Varenummer Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

101682508AI 1,5x5 75mm 25,5ma 2000kn 5 550,00 400,00

1091340016DIF 0,30 65mm 22,5ma 4000kn / 100mtr 50 899,00 650,00

109134016JIF 0,28 68mm 22,5ma 4000kn / 100mtr 30 899,00 650,00

1091360016EIF 0,33 65mm 22,5ma 4000kn / 100mtr 42 899,00 650,00

1091363016EIF 0,33 70mm 22,5ma 4000kn / 100mtr 50 899,00 650,00

10914120616JHF 1,5x3 50mm 20,5ma 2000kn 25 504,00 399,00

10914130516MDF 1,5x3 55mm 20,5ma 2000kn 25 514,00 399,00

1091423502IDF 1,5x4 75mm 20,5ma 2000kn 50 570,00 450,00

109144616JHF 1,5x3 60mm 20,5ma 2000kn 16 390,00 340,00

109530002BA

Rødspætte Bus

0,65 135mm 14,5ma 1000kn 7 557,50 450,00

Varenummer Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

01441016E 0,25 62mm 9,5ma 2400kn 184 38,00 25,00

01442132E 0,28 65mm 14,5ma 4800kn 59 67,00 50,00

01442142E 0,28 68mm 14,5ma 4800kn 23 68,00 50,00

18720 0,28 65mm 12,5ma 3000kn 3 75,00 50,00

01881016E 0,28 62mm 14,5ma 4800kn 16 75,00 50,00

01901016B 0,28 65mm 10,5ma 4800kn 179 60,00 45,00

01901016E 0,28 65mm 10,5ma 4800kn 180 60,00 45,00

01904016E 0,28 68mm 10,5ma 4800kn 179 62,00 50,00

01912016E 0,28 70mm 10,5ma 4800kn 173 65,00 50,00

02050002E 0,30 68mm 14,5ma 4800kn 35 70,00 60,00

02200002E 0,30 70mm 14,5ma 4800kn 86 96,00 60,00

02250002E 0,30 75mm 13,5ma 4800kn 101 98,00 65,00

02250002J 0,30 75mm 13,5ma 4800kn 18 98,00 65,00

228100 0,35 75mm 12,5ma 4800kn 48 83,50 70,00

02320002E 0,35 80mm 12,5ma 4000kn 85 75,00 60,00

02620016I

Torske Bus

0,40 85mm 14,5ma 4000kn 96 105,00 90,00

Varenummer Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

01681508J 0,40 60mm 22,5ma 2000kn 22 80,00 60,00

01951100E 0,28 65mm 30,5ma 4000kn 5 199,25 150,00

245000 0,40 60mm 20,5ma 2000kn 73 70,00 50,00

245100 0,40 60mm 22,5ma 2000kn 61 71,00 50,00

298100 0,50 60mm 17,5ma 2000kn 121 98,00 50,00

03052002B 0,50 70mm 50,5ma 2000kn 47 229,00 175,00

03110016Y 0,50 78mm 50,5ma 2000kn 101 87,00 75,00

03786002J 0,55 70mm 30,5ma 2000kn 110 179,00 140,00

03820002I 0,55 84mm 50,5ma 55mtr 90 106,00 90,00

03911016B 0,57 70mm 24,5ma 2000kn 208 138,00 110,00

03941102H 0,55 66mm 50,5ma 55mtr 150 119,00 99,00

04100002B 0,57 75mm 24,5ma 2000kn 99 152,00 125,00

04150002B 0,57 75mm 30,5ma 2000kn 200 219,00 175,00

04150002J 0,57 75mm 30,5ma 2000kn 199 219,00 175,00

04230002B 0,57 80mm 24,5ma 2000kn 130 189,00 150,00

04520002C 0,57 90mm 30,5ma 2000kn 50 248,00 175,00

05852016I 1,5x3 55mm 20,5ma 2000kn 60 74,00 60,00

05870005D 1,5x3 52mm 25,5ma 2000kn 422 72,00 50,00

05980002I 1,5x3 57,5mm 30,5ma 2000kn 15 95,00 75,00

05983002D 1,5x3 65mm 25,5ma 2000kn 118 96,00 80,00

06022005D 1,5x4 52mm 25,5ma 2000kn 471 90,00 50,00

06022105D 1,5x4 52,5mm 30,5ma 2000kn 89 100,00 50,00

06023005D 1,5x4 53mm 30,5ma 2000kn 19 100,00 50,00

06024005D 1,5x4 53,5mm 30,5ma 2000kn 233 100,00 50,00

06141001B 1,5x4 60mm 18,5ma 2000kn 22 98,00 75,00

06450002D 1,5x4 70mm 20,5ma 2000kn 67 80,00 70,00

06450002I 1,5x4 70mm 20,5ma 2000kn 32 80,00 70,00

06500002D 1,5x4 70mm 25,5ma 2000kn 2 94,00 60,00

06550102D 1,5x4 75mm 25,5ma 2000kn 61 106,00 75,00

06550102I 1,5x4 75mm 25,5ma 2000kn 90 106,00 75,00

660200 1,5x5 75mm 22,5ma 2000kn 4 104,00 70,00

06610002I 1,5x5 75mm 25,5ma 2000kn 170 137,00 110,00

071550002D 1,5x6 70mm 30,5ma 2000kn 433 156,00 99,00

07200002I 1,5x6 75mm 25,5ma 2000kn 70 143,00 99,00

07242002I 1,5x6 80mm 25,5ma 2000kn 22 150,00 120,00

07243002I 1,5x6 80mm 25,5ma 2000kn 37 150,00 120,00

08160002B

Pighvar Bus

5x3 90mm 22,5ma 2000kn 150 279,00 199,00

Varenummer Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

03680002I 0,52 120mm 10,5ma 2000kn 36 83,00 75,00

03739002J 0,52 150mm 12,5ma 2000kn 100 169,00 99,00

03800002I 0,55 125mm 9,5ma 2000kn 75 119,00 99,00

04480102C

Sæl Bus

0,57 120mm 10,5ma 2000kn 580 159,00 110,00

Varenummer Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

07860002J 1,5x14 140mm 13,5ma 1000kn 28 159,00 110,00

mESSETILBUD

Krabbe Bus

Varenummer Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

032150016H 0,50 90mm 6,5ma 2000kn 260 53,00 45,00

06420002B

Toggegarn Bus

1,5x4 85mm 9,5ma 2000kn 46 110,00 70,00

Varenummer Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

Spejlma 5x3 350mm 2,0ma 334kn

091054016IDF 0,30 62mm 25,5ma 4000kn 8 167,00 140,00

Spejlma 6x3 300mm 3,0ma 668kn

091340016DIF 0,30 65mm 22,5ma 4000kn 19 208,00 140,00

09134016JIF 0,28 68mm 22,5ma 4000kn 31 185,00 140,00

091345016JIF 0,30 68mm 22,5ma 4000kn 407 199,50 140,00

0913600016EIF 0,33 65mm 22,5ma 4000kn 118 214,00 180,00

Spejlma 6x3 350mm 2,0ma 334kn

914125 0,5x12 70mm 20,5ma 2000kn 27 186,00 150,00

Spejlma 6x3 300mm 3,0ma 668kn

091501016JMF 0,33 68mm 25,5ma 4000kn 40 216,50 180,00

Spejlma 6x3 350mm 2,0ma 668kn

916060 0,30 62mm 18,5ma 4000kn 55 179,00 120,00

091606002JIF 0,40 70mm 20,5ma 4000kn 100 425,00 325,00

0916100102DIF 1,5x4 95mm 15,5ma 2000kn 87 179,00 150,00

091614002EIF 0,25 65mm 60,5ma 2000kn 91 261,00 195,00

Spejlma 8x3 300mm 2,5ma 334kn

091615002DIF 1,5x12 65mm 20,5ma 2000kn 99 255,00 195,00

Spejlma 8x3 400mm 2,0ma 334kn

091801016IJF 1,5x5 80mm 20,5ma 2000kn 49 249,00 195,00

091802002DIF 1,5x6 70mm 20,5ma 2000kn 20 291,00 195,00

091804002DI 1,5x6 75mm 20,5ma 2000kn 7 297,00 195,00

091804002DIF 1,5x6 75mm 20,5ma 2000kn 50 297,00 195,00

091804002ICF 1,5x6 75mm 20,5ma 2000kn 55 297,00 195,00

Spejlma 0,80 300mm 3,0ma 668kn

091910015JI

Lakse Bus

0,30 65mm 22,5ma 4000kn 17 209,00 150,00

Varenummer Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

03500002B 0,55 70mm 47,5ma 900kn 44 128,00 99,00

04050002B

Breiflab Bus

0,57 70mm 47,5ma 900kn 89 138,00 110,00

Varenummer Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

05215102B 0,60 160mm 10,5ma 2000kn 100 181,00 150,00

05217002M 0,60 170mm 10,5ma 2000kn 30 181,00 150,00

05250002B 0,60 150mm 10,5ma 2000kn 56 150,00 125,00

05270002B 0,60 180mm 10,5ma 2000kn 83 160,00 140,00

05360002B 0,70 180mm 12,5ma 2000kn 112 275,00 200,00

05360016C

Silde Bus

0,70 180mm 12,5ma 91mtr 506 64,00 55,00

Varenummer Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

01600016I 0,28 27mm 125,5ma 3000kn 19 198,00 150,00

01670002A 0,28 30mm 100,5ma 3000kn 12 198,00 150,00

225100 0,33 28mm 125,5ma 3000kn 43 350,00 150,00

226100

Kulmule Bus

0,33 28mm 150,5ma 3000kn 3 350,00 150,00

Varenummer Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

03744002J 0,57 60mm 30,5ma 2000kn 100 179,00 140,00

04840002B 0,55 60mm 35,5ma 2000kn 34 169,00 140,00

04840015J

Tungegarns Bus

0,60 60mm 35,5ma 2000kn 55 175,00 140,00

Varenummer Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

01870508J 1,5x4 50mm 10,5ma 4000kn 65 85,00 50,00

01870608J 1,5x4 50mm 14,5ma 4000kn 31 90,25 60,00

602050 1,5x4 50mm 13,5ma 4000kn 2 70,00 50,00

60210 1,5x4 50mm 14,5ma 4000kn 1 77,00 50,00

06021010JN 1,5x4 50mm 14,5ma 4000kn 37 76,00 50,00

060300010E 1,5x4 54mm 11,5ma 4000kn 73 83,00 50,00

060300ENU 1,5x4 54mm 11,5ma 4000kn 2 83,00 50,00

603040

Ferskvands Bus

1,5x4 54mm 11,5ma 4000kn 15 83,00 50,00

Varenummer Varenavn Antal Før Pris Nu Pris

010900J

Flydeliner

0,14 15mm 120,5ma 3340kn 10 130,00 99,00

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

2018250 Hollænde Nr. 2,5x 7541 mtr 2,00 1,50

2019080 Mega 8mm 4725 mtr 3,50 2,50

2019804 Plus nr. 4 500 mtr 2,00 1,50

2019807 Plus nr. 7 15mm 1707 mtr 5,75 4,00

2019808

Fletliner

Plus nr. 8 17mm 218 mtr 7,00 5,00

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

2203040-2203100

Rundflettet PP 4-10mm ass.

Farve / pr. kg

52,00 32,00

2206030-2206050

Rundflettet Nylon 3-5mm ass

Farve / pr. kg

54,00 40,00

2206060-2206120

Rundflettet Nylon 6-12mm

Hvid / pr. kg

54,00 35,00

2229020SP-

2229050SP

Rundflettet PET 2-5mm

Grøn Bødegarn / pr. kg

51,00 35,00

2233160

Reb

Plys til Trawl 16mm / pr. kg 47,00 15,00

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

2402071 PP Filmreb 7,0mm Blå 500mtr/rl 23 237,00 150,00

2408080-2408440 Polysteel 8-44mm / pr. kg 18,50

241705 Triviflex 5mm 220 mtr/rl 6 170,00 120,00

241706

Trawlwire

Triviflex 6mm 220 mtr/rl 5 220,00 140,00

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

251142607 14,0mm 6x7 200 favne 732mtr 15,00 11,00

251143607 14,0mm 6x7 300 favne 549mtr 15,00 11,00

251162607 16,0mm 6x7 250 favne 458mtr 18,25 15,00

251164607

Taifunwire

16,0mm 6x7 400 favne 732mtr 18,25 15,00

253180000 18,0mm IWRC 289mtr 16,25 14,00

Krabbetejner

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

31000115 Model PACIFIC 146 349,50 240,00

31000115B

Bundgarnsnet

“Model PACIFIC “”BRUGT””” 4 100,00

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

3410220705-

3410220895

Nylon 22mm no. 7 og 8 821,8 89,50 60,00

Torskebundgarn Grønland

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

2810740 Torskebundgarn 7x40 favne 2 23.000,00 15.000,00

2810750 Torskebundgarn 7x50 favne 2 28.690,00 18.500,00

2810850 Torskebundgarn 8x50 favne 2 29.500,00 19.500,00

2810860 Torskebundgarn 8x60 favne 1 31.000,00 21.000,00

2810960

Rad

Torskebundgarn 9x60 favne 2 34.000,00 22.000,00

2830630 Rad til Torskebundgarn 6x30 favne 2 8.550,00 6.250,00

2830730 Rad til Torskebundgarn 7x30 favne 4 8.965,00 6.400,00

2830830 Rad til Torskebundgarn 8x30 favne 3 9.450,00 6.800,00

2830930

PET Net

Rad til Torskebundgarn 9x30 favne 4 9.990,00 6.950,00

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

3497125040D Silverline 125mm 4,0mm dbl. / pr.kg 1008kg 42,00 32,00

Bødetwist og Symaskinetråd

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

34960018-

34960040

Twist Silverline 1,8-4,0mm / pr.kg 42,00 30,00

35250308-

35250320

Twist Nymflex 3/8-3/20 Grøn / pr.kg 42,00 30,00

35250312O-

32250316O

Twist Nymflex 3/12-3/16 Orange-

Sort / pr.kg

Professional Fishing Outfitter

Hvalpsund Net A/S

Havnepladsen 16

Hvalpsund

9640 Farsø, Danmark

35,00 25,00

Galvaniserede ankre

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

38200030-

38200300

2fl. Ankre 3-30kg Fra 52,00 -20%

38210020-

38210301

4fl. Ankre 2-30kg Fra 48,75 -20%

38220025-

38220100

Paraplyanker 2,5-10,0kg Fra 37,50 -25%

Bøjer-Flåd, Tonkinstænger

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

4001042

40025025-

40038000

4011005-4011080

40141310-

40141312

Jernvarer

Tonkinstænger 4,2mtr v/50 stk

Bøjeflag Ass. Farve, Str. v/25 stk

Bøjeflåd SC-05, 60, 64 ,80

Blinklygter Novel, Ocean,

Alle Jernvarer -25%

pr. stk 22,00 -20%

-20%

-20%

-20%

Gummitøj

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

4803350-4803395 Busseronne Pesca Superiør Str. S-3XL 229,00 150,00

4803400-4803450 Overalls Pesca Superiør Str. S-3XL 229,00 150,00

4803500-4803550 Busseronne Pesca Budget Str. S-3XL 139,00 100,00

4803600-4803650

Thermokedeldragte

Overalls Pesca Budget Str. S-2XL 129,00 100,00

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

4814131-33

Waders/Støvler

Pesca Gl. model Str. M + XL 299,00 100,00

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

4814141-46 Jagtstøvle, Tretorn Str. 41+ 46 3 215,00 175,00

4816138-41

+ 46-47

Tretorn Koster Str. 38-41 + 46-47 18 499,00 399,00

4816340-4816345 Kompas str.40-45 13 399,00 299,00

4818243-45

Handsker

Polyver vinterstøvle m/foer

Str 43-45

6 599,00 499,00

Varenr. Beskrivelse Antal Før Pris Nu Pris

4822020G Strik Grøn -25%

4822021 Strik med dotter -25%

4822022 Strik Monoterm -25%

Showa, Ansell, Marigold -25%

Ace Line Garnhaler

Ace Line Garnhaler

DKK 5990,00

Tilbuddene er gældende frem til 31. oktober 2011

Alle priser er excl. Moms

Levering ufranko, ved ordre under DKK 500,00 pålægges gebyr på DKK 50,00

Der tages forbehold for mellemsalg

Tlf. +45 98 63 81 88

Fax +45 98 63 82 03

www.hvalpsund-net.dk

e-mail: info@hvalpsund-net.dk

35


Afsender:

Dansk Fritidsfiskerforbund

Bjarne Christensen

Ribegade 35

9900 Frederikshavn

Dette blad er trykt hos:

Gejlhavegård 23

DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11

Fax 75 52 06 66

info@from-grafisk.dk

www.from-grafisk.dk

Hvis vi er mange

– så kan vi I Danmark endnu mere! er der ca.

Som medlem det,- af Dansk for Fritidsfisker- de er ikke o

forbund kender

du sikkert mange

af de fordele,

der er ved at være

med i en god

sammenslutning

af fritidsfiskere.

Hvis vi er mange,

Som medlem af Dans

de fordele, der er ve

fritidsfiskere.

Derfor! Skaf et medl

I Danmark er der ca. 30.000 fritidsfiskere

der ikke Fritidsfiskerforbund.

har kendskab til

det,- for de er ikke organiserede!

Hvis vi er mange,- så kan

Bruno

vi endnu

Müller

mere!

Som medlem af Dansk Derfor! Fritidsfiskerforbund Skaf et medlem til din lo- kend

kalforening og dermed til dit Fri-

de fordele, der er ved at være med i en god sam

tidsfiskerforbund.

fritidsfiskere.

Bruno Müller

I Danmark er der ca. 30.000 fritidsfiskere der ik

det,- for de er ikke organiserede!

More magazines by this user
Similar magazines