FOAs Klageinstans - Beretning 2008

applikationer.foa.dk

FOAs Klageinstans - Beretning 2008

F O A — F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2008


FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk Klageinstansens dommer Marie-Louise Andreasen Sekretær Ebbe Jacobsen, direkte 46 97 25 97 E-mail: ebja@foa.dk Grafisk tilrettelægning af omslag: Grafoa/Joe Anderson Illustration: Bob Katzenelson


INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2008 Beretning 2008 ………….................................................................................................... 3 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2008 …………………………………………………… 5 13-2007 FOA Skive indklaget …………………………………………………….. 6 15-2007 FOA Nordsjælland indklaget …………………………………………… 6 16-2007 FOA Hjørring og a-kassen indklaget ……………………………………. 6 18-2007 FOA 1/Brandfolkenes Organisation og FOA Forbundet indklaget ..……. 7 20-2007 FOA Frederikssund-Nordsjælland indklaget . …………………………… 7 21-2008 LFS indklaget ……………………………………………………………. 7 22-2008 LFS indklaget ……………………………………………………………. 8 23-2008 FOA Nordvestsjælland indklaget ……………………………………….. 8 24-2008 FOA Esbjerg og a-kassen indklaget ……………………………………… 8 25-2008 FOA Svendborg indklaget ………………………………………………. 9 26-2008 FOA Sydsjælland indklaget ……………………………………………… 9 27-2008 FOA Nordsjælland indklaget …………………………………………….. 9 28-2008 FOA Randers og a-kassen indklaget …………………………………….. 9 29-2008 FOA Horsens indklaget ………………………………………………….. 10 31-2008 A-kassen, lokalenheden i Holbæk indklaget ……………………………. 10 33-2008 FOA/PMF København Syd indklaget .…………………………………. 11 34-2008 FOA Forbundet indklaget ……………………………………………….. 11 35-2008 FOA 1 indklaget …………………………………………………………. 11 36-2008 A-kassen, lokalenheden i Randers indklaget …………………………… 12 37-2008 FOA Roskilde indklaget …………………………………………………. 12 38-2008 FOA SOSU indklaget …………………………………………………… 12 39-2008 LFS indklaget ……………………………………………………………. 13 40-2008 FOA Odense og FOA Middelfart/Lillebælt indklaget …………………… 13 41-2008 FOA Køge indklaget …………………………………………………….. 13 42-2008 FOA SOSU indklaget …………………………………………………… 14 1


Statistisk oversigt over afgjorte klagesager Klagernes fordeling på kvinder og mænd …………………………………………….. 15 Klagernes fordeling på faggrupper ……………………………………………………. 15 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse ……………………………………. 16 Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse ………………………………….. 16 Retningslinier for FOAs Klageinstans …………………………………………………… 17 2


FOAs KLAGEINSTANS’ BERETNING 2008 Med virkning fra den 1. januar 1998 er der i FOA – dengang Forbundet af Offentligt Ansatte, nu Fag og Arbejde - etableret en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i forhold til forbundet og arbejdsløshedskassen. Retningslinierne fra 1997 som revideret i 2003 er godkendt af forbundets hovedbestyrelse og gengivet bagerst i denne beretning. Dommere i klageinstansen har været tidligere præsident i Sø- og Handelsretten Frank Poulsen, 1998-2001 incl., tidligere højesteretsdommer Hans Kardel, 2002-2006 incl. og tidligere højesteretsdommer Marie-Louise Andreasen, siden 1. januar 2007. Af retningslinierne for FOAs KLAGEINSTANS fremgår, at FOAs dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOAs hovedbestyrelse. Klageinstansens beretning for 2008 foreligger hermed. FOAs Klageinstans har i 2008 modtaget 28 nye sager. 25 sager er afgjort, herunder de 5 sager, der henstod uafgjort, da den sidste årsberetning blev afgivet. 2 sager er blevet tilbagekaldt. Der er således 6 sager under behandling ved årsskiftet 2008-09. 5 af de afgjorte sager vedrørte helt eller delvis FOAs a-kasse. Der henvises til oversigten over afgørelserne. Som i tidligere år er proceduren i klageinstansen den, at klagen fra et medlem sendes til høring hos afdelingen/a-kassen/forbundet alt efter, hvem der er klaget over. Da klageinstansen skal tage stilling til alt, hvad der klages over, og er det vigtigt, at den hørte gør sig klart, hvilke punkter, klagen omfatter, og afgiver udtalelse om hvert enkelt punkt. Det er naturligvis en fordel, hvis medlemmet i klagen har præciseret, hvilke punkter han eller hun forventer, at der tages stilling til. I mange tilfælde klages der over langsommelighed i sagsbehandlingen i af- 3


deling/a-kasse/forbund, og det er derfor så meget desto væsentligere, at der svares temmelig hurtigt på høringen. De høringssvar, klageinstansen har modtaget, har ikke altid levet op til sådan optimal sagsbehandling, og klageinstansen har derfor i nogle tilfælde været nødt til at rykke for svar eller at foretage yderligere høring vedrørende nærmere præciserede klagepunkter. Behandlingen af klagesagerne giver i øvrigt klageinstansen anledning til at understrege, at det må være et krav til rimelig medlemsservice, at afdeling/a-kasse/forbund løbende orienterer medlemmet om de forhandlinger, der evt. føres med arbejdsgiveren, og afdelingerne bør sikre sig beviset for, at der er givet sådan orientering. København, januar 2009 Marie-Louise Andreasen / Dorte Hansen 4


Afgørelser i FOAs KLAGEINSTANS i 2008 FOA I alt FOAs A-kasse I alt 27 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOAs afdelinger – afgørelserne var fordelt således: 8 klagere fik helt eller delvist medhold heraf fik 3 klagere erstatning/godtgørelse 18 klagere fik ikke medhold 1 klage blev tilbagekaldt 27 6 klager var relateret til sagsbehandlingen i Arbejdsløshedskassen. Afgørelserne var fordelt således: 3 klagere fik helt eller delvist medhold og erstatning/godtgørelse 2 klagere fik ikke medhold 1 klage blev tilbagekaldt 6 *) Når summen af klager overstiger 28, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale akasse-enhed. 5


Afgørelser truffet i 2008 13-2007 FOA Skive indklaget. Klage over, at afdeling ikke havde hjulpet medlemmet til at få ledervederlag og betaling for flekstimer. Afdelingen rådgav medlem i forbindelse med, at hun fik udbetalt 35.000 kr. i overarbejdsbetaling til fuld afgørelse, og deltog også senere i drøftelser med arbejdsgiveren om yderligere vederlag, men mente ikke at kunne gennemføre et sådant krav mod kommunen, hvilket medlemmet fik besked om. Afdelingen har herefter både telefonisk og skriftligt opfordret hende til at henvende sig, hvis hun ved arbejdsforholdets ophør ikke fik sit tilgodehavende, men hun henvendte sig ikke med de relevante oplysninger. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at antage, at afdelingen ikke havde givet medlemmet en rimelig medlemsservice, og hun fik derfor ikke medhold i klagen. 15-2007 FOA Nordsjælland indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke havde givet tilstrækkelig medlemsservice i relation til spørgsmålet om skattemæssigt dagpengefradrag i den periode, medlemmet var tillidsrepræsentant for de fastansatte dagplejere og samtidig stod til rådighed for at modtage dispositionsbørn. FOA-afdelingen havde rådgivet medlemmet i spørgsmålet om hvilken ansættelsesaftale, hun burde få med kommunen, når hun var valgt til tillidsrepræsentant for dagplejerne i kommunen. Da der blev rejst spørgsmål om retten til skattemæssigt at få det såkaldte dagplejefradrag, rådede afdelingen efter kontakt med Hovedforbundet til, at hun indgik et forlig med skattemyndighederne om fradragets konkrete størrelse, men præciserede, at fradraget er et anliggende mellem den enkelte dagplejer og skattemyndighederne. Efter klageinstansens opfattelse kunne hun ikke med rimelighed forvente, at FOA-afdelingen repræsenterede hende over for skattevæsenet, Medlemmet fik heller ikke medhold i en klage over, at FOA-afdelingen ikke havde taget hendes sag alvorligt. 16-2007 FOA Hjørring og a-kassen indklaget. Klage over sagsbehandlingstid og dårlig behandling i FOA-afdeling og a-kasse. Et medlem klagede over, at hun – efter at FOA-afdelingen angiveligt havde fortalt hende, at hun ikke ville få karantæne i a-kassen, hvis hun sagde sin stilling op – alligevel fik karantæne, og først fik den skriftlige afgørelse herom ca. 2½ måned efter, at hun havde meldt sig ledig. Hun syntes også, at hun i afdelingen var blevet mødt med en meget afvisende holdning. A-kassens afgørelse var anket til Arbejdsdirektoratet. A-kassen erkendte, at den lange sagsbehandlingstid var uacceptabel, og forklarede den med sagsbehandlingsfejl og travlhed. A-kassen havde imidlertid straks givet medlemmet mundtlig besked om afgørelsen og havde efter klagen ændret sine procedurer med henblik på at undgå lignende fejl. A-kassens hovedledelse beklagede, at medlemmet havde følt en afvisende holdning imod sig, da målsætningen er, at alle samtaler i a-kassen skal gennemføres i en tryg og venlig atmosfære. Klageinstansen kritiserede den lange sagsbehandlingstid i FOAs-a-kasse, men lagde til grund, at akassen havde ændret sine procedurer med henblik på at undgå lignende fejl. Klageinstansen foreslog a-kassen at betale en godtgørelse på 5.000 kr. til medlemmet i anledning af den utilstrækkelige medlemsservice. 6


18-2007 FOA 1/Brandfolkenes Organisation og FOA Forbundet indklaget. Klage bl.a. over at FOA-afdeling ikke ville betale advokatbistand til møde med arbejdsgiver, og at forbundskontoret ikke ville tage samtale med medlemmet, men henviste til den lokale afdeling. Et medlem blev af forbundskontoret henvist til i den lokale afdeling at få bisidder til et møde med arbejdsgiveren. Afdelingen og forbundskontoret afviste at betale for advokatbistand til medlemmet. Medlemmet klagede herover og over, at han var blevet behandlet arrogant i forbundskontoret. Klageinstansen konstaterede, kommunikationen mellem medlemmet og ansatte i forbundskontoret ikke havde været god, men kunne ikke lægge til grund, at dette udelukkende eller hovedsagelig skyldtes optræden fra ansatte i forbundet. Klageinstansen fandt det ikke i strid med god medlemsservice, at forbundet generelt og også over for dette medlem havde henvist henvendelser til den lokale afdeling. Medlemmet fik derfor ikke medhold i klagerne eller i sit krav om erstatning fra FOA. Klageinstansen kunne ikke tage stilling til spørgsmålet om medlemmets ret til at udtale sig offentligt om forholdene på arbejdspladsen. 20-2007 FOA Frederikssund-Nordsjælland indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke anmeldte krav for arbejdsskader til forsikringsselskaber. To medlemmer klagede over, at FOA-afdelingen ikke i forbindelse med en arbejdsskade i 2002 havde anmeldt eller rådet dem til at selv at anmelde krav på ménerstatning over for PenSam Ulykke eller deres egne forsikringsselskaber. Afdelingen oplyste, at fuldmagterne ikke nævnte hverken Pen- Sam eller andre forsikringsselskaber, og at det altid ved underskrivelse af fuldmagter præciseres, hvad de omfatter. Medlemmerne besvarede ikke klageinstansens spørgsmål om nærmere detaljer, og klageinstansen fandt ikke grundlag for at antage, at FOA-afdelingen ikke havde givet medlemmerne rimelig medlemsservice. De fik derfor ikke medhold i klagen eller i et krav om, at FOA skulle erstatte dem de beløb, de kunne have fået, hvis afdelingen havde foretaget anmeldelser til forsikringsselskaber. 21-2008 LFS indklaget. Klage over FOA-afdelings utilstrækkelige støtte under en sag om chikane og uberetiget behandling på arbejdsplads og over, at afdelingen ikke ville anlægge sag mod arbejdsgiveren i anledning af arbejdsgiverens magtmisbrug. Et medlem havde henvendt sig til FOA-afdelingen, fordi hun følte sig chikaneret på sin arbejdsplads efter at hun havde afvist at underskrive en ny udgave af personalehåndbogen. Hun klagede over, at afdelingen ikke havde behandlet sagen tilstrækkeligt seriøst, og havde herunder konkrete klagepunkter. Hun havde ikke lidt økonomisk tab, men ønskede, at afdelingen skulle hjælpe hende til at få erstatning i anledning af magtmisbrug, chikane og uberettiget behandling, som hun havde været udsat for. Klageinstansen kritiserede, at afdelingens repræsentant kom for sent til et møde, hvor man skulle bistå medlemmet, at svartiden på hendes henvendelser havde været for lang, at afdelingen ikke forelagde spørgsmålet for medlemmet, før man over for arbejdsgiveren udtalte sin formodning om, hvad medlemmet mente om et forslag fra arbejdsgiveren til formulering af et mødereferat, og at afdelingen ikke reagerede på en rykker for et svar, som afdelingen en måned forinden havde sendt til hende. Derimod var der ikke grund til at kritisere, at afdelingen skønnede, at man ikke ville føre sag mod arbejdsgiveren om erstatning for magtmisbrug, chikane og uberettiget behandling. 7


22-2008 LFS indklaget. Klage over dårligt resultat af lønforhandlinger og manglende orientering af medlem vedrørende lønforhandlinger m.v. Afdelingen erkendte, at man ikke løbende havde orienteret medlemmet om forløbet af forhandlingerne om hendes løn, og beklagede, at de individuelle afklaringer var blev grebet lidt lemfældigt an, fordi området var nyt. Klageinstansen måtte desuden antage, at afdelingen ikke havde besvaret alle hendes henvendelser. Hun havde for så vidt ikke fået en rimelig medlemsservice, men klageinstansen havde ikke grundlag for at antage, at hun kunne have opnået et bedre resultat af lønforhandlingerne, hvis afdelingen havde orienteret hende bedre. Klageinstansen kritiserede den manglende medlemsservice, men lagde til grund, at afdelingen havde ændret sine procedurer med henblik på at kunne orientere medlemmerne individuelt om forløbet af lønforhandlinger m.v. 23-2008 FOA Nordvestsjælland indklaget. Klage over, at FOA-afdeling ikke sørgede for, at medlemmet kom til psykolog eller advokat, og ikke ville føre (injurie)sag på medlemmets vegne i anledning af uberettiget politianmeldelse fra arbejdsgiver. Desuden klage over, at afdelingen havde brudt sin tavshedspligt. Klageinstansen fandt det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at afdelingen havde brudt sin tavshedspligt. Efter klageinstansens opfattelse kan det ikke af et medlem med rimelighed forlanges, at en FOA-afdeling sørger for, at medlemmet får kontakt med psykolog eller advokat, selv om medlemmet har behov for det. Det kan heller ikke forlanges, at afdelingen påtager sig at føre injurie- eller andre sager på medlemmets vegne, selv om han udsættes for uberettiget politianmeldelse eller lignende fra sin arbejdsplads' side. Et medlem kan derfor ikke i anledning af en afdelings afvisning af at føre en sag få erstatning eller få sit kontingent betalt tilbage. Klageinstansen påtalte afdelingens form i en telefonsamtale, men fandt i øvrigt ikke grundlag for at antage, at der ikke var givet rimelig medlemsservice. 24-2008 FOA Esbjerg og A-kassen indklaget. Klage over manglende rådgivning om at melde sig ledig efter barselsorlov, hvor barnet var sygt. Et medlem bad om råd fra FOA afdelingen, fordi hendes nyfødte barn også efter barselsorlovens udløb var syg af astma og eksem. Afdelingen henviste til LOs socialrådgiverordning, som man mod betaling var tilsluttet. Socialrådgiveren rådede medlemmet til at søge kommunen om tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge, men hun fik afslag. Da medlemmet mente, at hun ikke kunne påtage sig arbejde, så længe hendes barn var sygt, var det efter klageinstansens opfattelse ikke en fejl, at hverken FOA-afdelingen eller socialrådgiveren rådede hende til at melde sig ledig. Der var således ikke grundlag for at give medlemmet medhold i, at afdelingen og socialrådgiverordningen ikke havde givet hende rimelig medlemsservice, eller i hendes krav om erstatning for mistede dagpenge. 8


25-2008 FOA Svendborg indklaget. Klage over manglende hjælp til at få fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse. Et medlem havde ved kommunens brev om, at man agtede at opsige hende, fået stillet 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse i udsigt, men kommunen havde 3 dage senere korrigeret til, at hun ikke havde ret til fratrædelsesgodtgørelse, fordi hun fratrådte til folkepension. FOA afdelingen - der ikke på noget tidspunkt havde lovet hende, at hun kunne få godtgørelsen - forhandlede dog med kommunen, der imidlertid fastholdt sit synspunkt. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at antage, at afdelingen ikke havde givet medlemmet rimelig medlemsservice. 26-2008 FOA Sydsjælland indklaget. Klage over, at FOA-afdeling ikke gav tilstrækkelig opbakning i forbindelse med en afskedigelsessag. Et medlem blev afskediget angiveligt på grund af samarbejdsvanskeligheder. Efter de oplysninger, der forelå for klageinstansen, var der ikke grundlag for at antage, at FOAafdelingen kunne have forhindret opsigelsen eller have udvirket nogen væsentlig forbedring af vilkårene for opsigelsen. Klageinstansen gav derfor ikke medlemmet medhold i, at afdelingen havde handlet kritisabelt over for hende. 27-2008 FOA Nordsjælland indklaget. Klage over, at FOA-afdeling ikke anmeldte krav om ménerstatning efter færdselsuheld over for Pen- Sam Ulykkesforsikring. Et medlem klagede over, at FOA-afdelingen ikke i forbindelse med et færdselsuheld i 2003 havde anmeldt eller rådet hende til at selv at anmelde krav på ménerstatning over for PenSam Ulykke. Afdelingen oplyste bl.a., at man i forbindelse med, at medlemmet gav fuldmagt til anmeldelse m.v. over for arbejdsskadeforsikring, udtrykkeligt havde aftalt, at det stadig var medlemmet selv, der havde ansvaret for, at frister blev overholdt, og at hun selv skulle vurdere, om hun ønskede afdelingens hjælp, og selv skulle henvende sig til afdelingen, hvis hun gjorde det. PenSam afviste kravet som forældet, da det ikke var anmeldt inden 2 år efter, at medlemmet havde fået et sikkert kendskab til, at der var en erstatningsberettigende skade. Efter klageinstansens opfattelse, ville det have været en rimelig medlemsservice at råde medlemmet til at anmelde krav om ménerstatning over for PenSam Ulykkesforsikring. Selv om afdelingen indgik den skriftlige aftale med medlemmet, burde den have ydet en sådan rådgivning. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at bestride, at medlemmet havde været berettiget til en mén-erstatning svarende til 5% af forsikringssummen, hvis kravet var blevet anmeldt inden forældelsesfristens udløb. Klageinstansen foreslog derfor, at FOA-afdelingen betalte medlemmet 5.000 kr. med renter fra det tidspunkt, hvor klagen var indgivet til klageinstansen. 28-2008 FOA Randers og A-kassen indklaget. Klage over forkerte oplysninger om størrelsen af SVU-ydelse og over for lang sagsbehandlingstid. Et medlem klagede over, at FOA afdeling havde stillet hende i udsigt, at hun ved gennemførelse af pædagoguddannelse ville være berettiget til SVU svarende til fuld tid, uanset om hun arbejdede 28 eller 37 timer ugentlig forud for en uddannelsesorlov. Det viste sig, at hun fik ca. 1000 kr. mindre 9


pr. uge, fordi hun forud kun havde arbejdet 28 timer ugentlig. Hun klagede endvidere over, at FOA afdelingen først den 26. februar 2008 besvarede hendes gentagne klager fra efteråret 2007. Afdelingen havde ikke kunnet finde ud af, hvem medlemmet havde talt med, og a-kassen mente ikke at have vejledt hende. Afdelingen erkendte, at sagsbehandlingstiden havde været urimeligt lang. Ved medlemmets oplysninger og hendes notater fra en telefonsamtale med FOA afdelingen fandt klageinstansen det sandsynliggjort, at hun havde fået urigtig vejledning om SVU-ydelse, og at hun derefter - i forbindelse med at hun begyndte uddannelse - havde indrettet sig på de oplysninger, hun fik i FOA-afdelingen. Hvis oplysningerne faktisk ikke var givet af a-kassen, burde den pågældende FOA medarbejder have henvist til a-kasseafdelingen på samme adresse og telefonnummer. Klageinstansen kritiserede, at FOA afdelingen ikke havde givet medlemmet korrekt vejledning om SVU-ydelse til gennemførelse af pædagoguddannelse og ikke havde behandlet hendes henvendelser inden for rimelig tid. Klageinstansen foreslog, at afdelingen betaler medlemmet en erstatning på 40.000 kr. i anledning af den utilstrækkelige medlemsservice. 29-2008 FOA Horsens indklaget. Klage over FOA-afdelings sagsbehandling i forbindelse med en afskedigelse. Et medlem blev afskediget fra en stilling som handikaphjælper. Han var utilfreds med, at afdelingen ikke straks havde fortalt ham, at han ikke havde krav på løn i opsigelsesperioden, hvis han ikke udførte sit arbejde. Han præciserede – trods opfordring fra klageinstansen – ikke, hvad afdelingen efter hans mening burde have gjort eller havde gjort forkert. Der var ikke i de oplysninger, der forelå for klageinstansen, grundlag for at kritisere FOAafdelingens behandling af hans henvendelse, og klageinstansen gav derfor ikke medlemmet medhold i, at afdelingen havde handlet kritisabelt over for ham. 31-2008 A-kassen, lokalenheden i Holbæk, indklaget. Klage over forkert oplysning fra a-kasseafdeling om størrelsen af barselsdagpenge. Et medlem klagede over, at a-kasseafdeling havde stillet hende i udsigt, at hun ville få fuld dagpengesats under barselsorlov efter den 14. uge efter fødslen, hvilket viste sig ikke at blive tilfældet. Hun havde i tillid til a-kassens oplysning forlænget sin barselsorlov med 8 uger, hvilket hun ikke ville have gjort, hvis hun havde vidst, at hun ville få ca. 15.000 kr. mindre i barselsdagpenge. A-kassen havde - efter at hun havde bedt om en forklaring på, at kommunen kun ville betale barselsdagpenge efter nedsat sats - sendt medlemmet en kopi af et brev til kommunen med en påklæbet notits. Ifølge brevet ville medlemmet have ret til højeste arbejdsløshedsdagpengesats, hvis hun havde været ledig. Meningen med notitsen var ifølge a-kassen at forklare, at forskellen på barselsdagpenge og arbejdsløshedsdagpenge var opstået, fordi a-kassen ved beregning af dagpengesatsen alene tager udgangspunkt i indtægten forud for ledigheden, hvorimod kommunen ved beregning af barselsdagpenge tager udgangspunkt i timetallet, i dette tilfælde 32 timer pr. uge. Medlemmet havde efter klageinstansens opfattelse med rimelighed opfattet a-kasse-afdelingens brevkopi med påhæftet notits som et svar på hendes forespørgsel. Som brevet og notitsen var udformet, var det ikke klart for medlemmet, at svaret skulle forstås, således som a-kassen nu forklarede, at det var ment. Det var forståeligt, at medlemmet efter svaret forventede højere barselsdagpenge end hun fik. Klageinstansen kritiserede, at a-kasseafdelingen havde besvaret forespørgslen som sket, og foreslog, at FOAs a-kasse betalte medlemmet en godtgørelse på 10.000 kr. i anledning af den utilstrækkelige medlemsservice. 10


33-2008 FOA/PMF København Syd indklaget. Klage over manglende opbakning i afskedigelsessag. En pædagogmedhjælper klagede over, at FOA-afdelingen ikke havde givet hende bedre opbakning i forbindelse med en opsigelse, der var begrundet i en episode, der havde været i institutionen mellem medlemmet og den konstituerede leder. FOA-afdelingen havde rådgivet medlemmet undervejs. Ved forhandlingsmøde om opsigelsen vurderede afdelingen, at arbejdsgiverforeningen ikke ville forlige sagen, og at afdelingen ikke kunne forhindre opsigelsen eller skaffe medlemmet væsentligt bedre vilkår for opsigelsen. Man havde derfor uden ny kontakt til medlemmet trukket sagen tilbage i forhold til arbejdsgiverforeningen. Sagen kunne ikke indbringes for afskedigelsesnævn, fordi medlemmet havde været ansat i stillingen i for kort tid. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere, at FOA-afdelingen valgte ikke at fortsætte forhandlinger med arbejdsgiverforeningen om medlemmets afskedigelse. Derimod udtalte klageinstansen kritik af, at afdelingen ikke havde kontaktet medlemmet, før man over for arbejdsgiverforeningen trak sagen tilbage. Det kritiseredes endvidere, at afdelingen ikke efterfølgende skriftligt forklarede medlemmet, hvorfor man ikke anså det for muligt at gennemføre sagen ved forhandling, og hvordan reglerne var for ad anden vej at søge erstatning i anledning af opsigelsen, ligesom det kritiseredes, at afdelingen ikke rådgav hende herom. Afdelingen havde derfor efter klageinstansens opfattelse for så vidt ikke ydet medlemmet rimelig medlemsservice. 34-2008 FOA Forbundet indklaget. Klage over at FOA ikke for et medlem ville føre en ankesag for Højesteret mod Ankestyrelsen for at få anerkendt 100% erhvervsevnetab og yderligere ménerstatning som følge af en arbejdsulykke. Klageinstansen kritiserede ikke, at FOA skønnede, at der ikke var rimelig udsigt til, at et medlem kunne vinde den sag, han havde indbragt for Højesteret om erhvervsevnetab og mén efter en arbejdsskade, og at forbundet derfor havde afslået at føre sagen for ham. Der var herefter ikke grundlag for at antage, at FOA ikke havde givet medlemmet en rimelig medlemsservice, og han fik ikke medhold i sin klage. 35-2008 FOA 1 indklaget. Klage over FOA-afdelings behandling af medlem bl.a. i forbindelse med udlicitering af kommunal opgave. Et medlem var ansat i kommunal forsyningsafdeling. Han var utilfreds med, at FOA-afdelingen ikke havde skaffet ham bedre vilkår, da han påtog sig mere kvalificerede arbejdsopgaver, da han blev udlånt til DONG, og senere, da han fik andet arbejde i kommunen. FOA-afdelingen udtalte, at man ved udliciteringen af forsyningsafdelingen til DONG havde forsøgt at få det bedst mulige økonomiske udbytte for medlemmerne, herunder i videst muligt omfang at videreføre tjenestemandsvedtægten og pensionsvedtægten. Man holdt orienteringsmøder for medlemmerne og havde personlige samtaler med dem om kommunens tilbud, ligesom man sendte dem aftalen og beskrev den i fagbladet. Både før, under og efter udliciteringen forhandlede afdelingen klagerens ansættelsesvilkår og fik gennemført forskellige forbedringer. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere FOA-afdelingens håndtering af lønforhandlingerne for medlemmet. Der var ikke grund til at antage, at FOA afdelingen ikke havde givet ham en rimelig medlemsservice, og klageinstansen gav ham derfor ikke medhold i klagen. 11


36-2008 A-kassen, lokalenheden i Randers, indklaget. Klage over forkert oplysning i a-kasseafdeling om størrelsen af efterløn. Et medlem klagede over, at a-kasse lokalenheden i 2002 havde stillet hende i udsigt, at hun ville få efterløn i forhold til 37 timer, men det viste sig i 2006, at hun kun fik i forhold til 30 timers beskæftigelse. Hun mente derved at være blevet snydt for godt 53.000 kr. A-kassen oplyste, at det fremgik af både lokalenhedens akter, efterlønsbeviset, vejledningsbrevet om pensionernes indflydelse på efterlønnen og godkendelsesbrevet af efterlønnen, at medlemmet under hele forløbet var blevet informeret om, at der ville blive tale om efterløn som deltidsforsikret, da hun ikke kunne nå at opfylde betingelserne som fuldtidsforsikret. Arbejdsmarkedets Ankenævn havde tiltrådt afgørelsen og udtalte, at medlemmet var blevet vejledt korrekt og i tilstrækkelig grad om de regler, der er gældende i forbindelse med efterløn og skift fra deltidsforsikring til fuldtidsforsikring. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at antage, at a-kassen havde givet medlemmet urigtig vejledning om størrelsen af hendes efterløn. Der var derefter ikke grund til at tro, at a-kassen ikke havde givet hende rimelig medlemsservice ved hendes henvendelser herom, og hun fik ikke medhold i sin klage. 37-2008 FOA Roskilde indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke ville anlægge sag mod en kommune, der efter en fratrædelsesaftale havde instrueret et vikarbureau om, at det ikke i fremtiden skulle anvise medlemmet til vagter i kommunen. Klageinstansen havde ikke grund til at kritisere, at FOA afdeling skønnede, at der ikke med rimelighed kunne føres en sag mod en kommune, der havde instrueret et vikarbureau om, at det ikke i fremtiden skulle anvise medlemmet til vagter i kommunen. Der var derfor ikke grundlag for at antage, at FOA afdelingen ikke havde givet medlemmet en rimelig medlemsservice, og hun får ikke medhold i sin klage over FOA afdelingen. 38-2008 FOA SOSU indklaget. Klage over FOA-afdelings behandlingstid m.v. Et medlem klagede over, at han ikke blev orienteret om, hvad der skete i hans sag om et ophørt ansættelsesforhold, og over, at der ikke blev holdt et møde med FOA afdelingen. Afdelingen havde kommunikeret med medlemmet gennem telefon og e-mails og mente ikke at være blevet bedt om at holde møde med medlemmet. Efter at klagen var indgivet, havde afdelingen møde med medlemmet, der bekræftede, at han var bekendt med sagsmaterialet, og at han var blevet informeret, når der skete nyt i sagen. Han svarede ikke på et spørgsmål fra klageinstansen, om han efter mødet ville opretholde klagen, og hvad klagen i givet fald nærmere gik ud på. Klageinstansen havde ikke i det fremkomne grundlag for at antage, at afdelingen ikke havde informeret medlemmet om, hvad der skete i hans sag om ansættelsesforholdet, eller for at kritisere, at afdelingen ikke havde holdt møde med ham. Der var således ikke grund til at mene, at afdelingen ikke havde givet medlemmet rimelig medlemsservice, og hans klage afvistes derfor. 12


39-2008 LFS indklaget. Klage over manglende opbakning i afskedigelsessag. En souschef i en børneinstitution klagede over, at FOA-afdelingen ikke havde givet hende bedre opbakning i forbindelse med en opsigelse, der var begrundet i samarbejdsvanskeligheder i institutionen. Afdelingen mente ikke at kunne gennemføre medlemmets primære ønske om at komme tilbage til institutionen, og havde fået den opfattelse, at hun ikke var interesseret i omplacering til en anden institution. Medlemmet havde sammen med afdelingen underskrevet mødereferat, hvorved vilkårene for opsigelsen blev aftalt, og hvorefter samarbejdsvanskelighederne ikke væsentligst kunne tilskrives hende. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere, hverken at FOA-afdelingen havde fået den opfattelse, at medlemmet ikke var interesseret i en omplacering til en anden institution, eller at afdelingen ikke over for arbejdsgiveren fik gennemført hendes primære ønske om at komme tilbage til institutionen. Afdelingen havde således efter klageinstansens opfattelse givet medlemmet rimelig medlemsservice, og hendes klage blev afvist. 40-2008 FOA Odense og FOA Middelfart/Lillebælt indklaget Klage over at FOA-afdelinger ikke skaffede medlem medhold i en sag om erhvervsevnetabets størrelse ved en arbejdsskade i 1991. Et medlem klagede over, at to FOA-afdelinger ikke over for arbejdsskadestyrelsen og den sociale ankestyrelse havde fastholdt, at hun i anledning af en arbejdsskade i juli 1991 havde lidt et erhvervsevnetab på mere end 25 % og skulle have arbejdsskadeerstatning i forhold hertil. De to FOA afdelinger havde efter det oplyste påklaget afgørelserne om størrelsen af erhvervsevnetabet og havde fået sagen genoptaget i to instanser. Det var herunder på medlemmets vegne gjort gældende, at tabet var større end 25 %. Klageinstansen havde ikke grundlag for at antage, at FOA-afdelingerne ikke havde givet medlemmet en rimelig medlemsservice ved behandlingen af hendes sag, og hun fik derfor ikke medhold i klagen. 41-2008 FOA Køge indklaget. Klage over FOA-afdelings behandling af medlem i forbindelse med indkaldelse til møde med arbejdsgiveren under sygemelding. Et medlem klagede over, at hun ikke fik hjælp og støtte, da hun henvendte sig til FOA afdeling, fordi hun under en sygemelding var blevet indkaldt til en samtale hos arbejdsgiveren. Hun fik ikke som lovet besked, om en afdelingsmedarbejder kunne deltage i mødet. Under senere samtaler talte medarbejderen hårdt til medlemmet, men undskyldte dog, at hun ikke havde fået fat i medlemmet inden mødet. Medlemmet ønskede, at medarbejderen skulle ændre adfærd, så andre i samme situation ikke skulle udsættes for tilsvarende behandling. Afdelingsformanden gav under et efterfølgende møde medlemmet medhold i klagen og beklagede den mangelfulde sagsbehandling. Afdelingen anså således klagen for berettiget. Klageinstansen kritiserede FOA afdelingen, der således ikke havde givet medlemmet en rimelig medlemsservice. Klageinstansen forudsatte, at afdelingen bestræber sig på, at noget tilsvarende ikke sker igen over for dette eller andre medlemmer. 13


42-2008 FOA SOSU indklaget. Klage over FOA-afdelings behandling af medlems henvendelse i forbindelse med en afskedigelse. Et medlem blev afskediget fra en stilling som handikaphjælper. Hun var utilfreds med, at afdelingen accepterede arbejdsgiverens begrundelse for opsigelsen, nemlig at den handikappede mente, der var en dårlig kemi mellem dem. Hun mente, at afskedigelsesgrunden var konstrueret og ondsindet manipulation. Afdelingen oplyste, at man på trods af, at medlemmet var ansat hos en privat arbejdsgiver uden overenskomst, gik ind i sagen og fik en skriftlig begrundelse for opsigelsen. Afdelingen fik forevist en erklæring, der var underskrevet af den handikappede, og som bekræftede opsigelsesgrunden. Afdelingen fandt, at der herefter ikke var grundlag for yderligere tiltag eller for at forfølge sagen yderligere. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere, at afdelingen havde skønnet, at der ikke var basis for at forfølge spørgsmålet om afskedigelsen yderligere, og hun fik derfor ikke medhold i, at afdelingen ikke havde givet hende rimelig medlemsservice. Klageinstansen kunne ikke tage stilling til, om afskedigelsen var berettiget. 14


STATISTISK OVERSIGT over de afgjorte sager. Klagernes fordeling på kvinder og mænd. Antal klager kvinder mænd klager i alt I alt 22 6 28 Klagernes fordeling på faggrupper Social- og Sundhedssektoren: 15 hjemmehjælper, handicaphjælper (2), handicapledsager, portør, sosu-assistent (3), sosu-hjælper (4), sygehjælper (3) Pædagogisk sektor: 7 assistent, dagplejer, pædagogmedhjælper (4), souschef Kost- og Servicesektoren: 3 husassistent, kantinemedhjælper, serviceassistent Teknik- og Servicesektoren: 3 brandmand, håndværker, teknisk servicemedarbejder 15


Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse *) Medhold Helt eller delvist Erstatning Ikke – med- hold FOA Forbundet 2 Tilbagekaldt Afdelinger Esbjerg 1 FOA 1 2 Frederikssund-Nordsjælland 2 Hjørring 1 1 Horsens 1 Køge 1 LFS 2 1 Lillebælt 1 Nordsjælland 1 1 1 Nordvestsjælland 1 Odense 1 FOA/PMF København Syd 1 Randers 1 1 Roskilde 1 SOSU 2 1 Skive 1 Svendborg 1 Sydsjælland 1 A-kassen 3 3 2 1 I alt 11 6 20 2 *) Når summen af klager overstiger 28, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale akasse-enhed. Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse *) Antal Forbund Afdelinger a-kasse I alt 2 25 6 *) Når summen af klager overstiger 28, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale akasse-enhed. 16


Retningslinier for FOA’s KLAGEINSTANS *senest godkendt af FOA’s hovedbestyrelse den 11. februar 2003. 1. Formål Formålet med en klageinstansordning er at sikre det enkelte medlems rettigheder i FOA og OAA. Bemærkning: Det er præciseret, at dommeren omfatter både forbund (inkl. Afdelinger, klubber mv.) og arbejdsløshedskasse. 2. Område Dommeren behandler sager fra medlemmer over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder. Bemærkning: Der skal være tale om et medlems konkrete sag, som sagsbehandles af FOA og OAA som led i den service, der ydes overfor medlemmer. Undtaget er sager af egentlig politisk karakter samt sager, der er omfattet af andre klagemuligheder. Bemærkning: Ved sager af ”politisk karakter” tænkes på FOA’s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder, eks. OK-forhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår samt det generelle politiske og fagpolitiske arbejde (medlemskab af LO, internationalt arbejde mv.). Det er ikke meningen, at dommeren skal afløse afgørelser efter lovgivningen, som kan ankes, f.eks. ankesager til DfA eller lignende. Medlemmet skal være gyldigt medlem af FOA, når sagen opstår. På begæring af FOA kan dommeren behandle sager, selv om der ikke foreligger klage fra et medlem. 3. Klagen Klagen indgives direkte til dommeren, som indhenter de nødvendige oplysninger til sin vurdering og afgørelse af sagen. Bemærkning: Dommeren foretager først egentlig sagsbehandling, når den, der klages over, har været hørt. 17


4. Dommeren Dommeren udpeges af hovedbestyrelsen for en 4 årig periode og må ikke være medlem af eller ansat i organisation. Dommeren skal have en relevant faglig baggrund, skal være uvildig og fremtræde som sådan. 5. Afgørelse Dommeren kan: • Beslutte at en klage er ubegrundet • Udtale kritik af en sags behandling eller afgørelse • Foreslå ændring af en afgørelse, forretningsgange eller lignede • Foreslå erstatning Bemærkning: Alle afgørelser er indstillinger, som skal følges, hvis dommeren skal have den ønskede værdi. 6. Beretning Dommeren udarbejder én gang om året en skriftlig beretning om sit virke. 7. Sekretariat Klageinstansens sekretariat oprettes og drives af forbundet og er placeret i København. 8. Ikrafttræden Ordningen træder i kraft 1. april 1997 og kan behandle klager opstået efter 1. januar 1997. 18


Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

More magazines by this user
Similar magazines