FOAs Klageinstans - Beretning 2008

applikationer.foa.dk

FOAs Klageinstans - Beretning 2008

pr. uge, fordi hun forud kun havde arbejdet 28 timer ugentlig. Hun klagede endvidere over, at FOA

afdelingen først den 26. februar 2008 besvarede hendes gentagne klager fra efteråret 2007.

Afdelingen havde ikke kunnet finde ud af, hvem medlemmet havde talt med, og a-kassen mente ikke

at have vejledt hende. Afdelingen erkendte, at sagsbehandlingstiden havde været urimeligt lang.

Ved medlemmets oplysninger og hendes notater fra en telefonsamtale med FOA afdelingen fandt

klageinstansen det sandsynliggjort, at hun havde fået urigtig vejledning om SVU-ydelse, og at hun

derefter - i forbindelse med at hun begyndte uddannelse - havde indrettet sig på de oplysninger, hun

fik i FOA-afdelingen. Hvis oplysningerne faktisk ikke var givet af a-kassen, burde den pågældende

FOA medarbejder have henvist til a-kasseafdelingen på samme adresse og telefonnummer.

Klageinstansen kritiserede, at FOA afdelingen ikke havde givet medlemmet korrekt vejledning om

SVU-ydelse til gennemførelse af pædagoguddannelse og ikke havde behandlet hendes henvendelser

inden for rimelig tid. Klageinstansen foreslog, at afdelingen betaler medlemmet en erstatning på

40.000 kr. i anledning af den utilstrækkelige medlemsservice.

29-2008

FOA Horsens indklaget.

Klage over FOA-afdelings sagsbehandling i forbindelse med en afskedigelse.

Et medlem blev afskediget fra en stilling som handikaphjælper. Han var utilfreds med, at afdelingen

ikke straks havde fortalt ham, at han ikke havde krav på løn i opsigelsesperioden, hvis han ikke udførte

sit arbejde. Han præciserede – trods opfordring fra klageinstansen – ikke, hvad afdelingen efter

hans mening burde have gjort eller havde gjort forkert.

Der var ikke i de oplysninger, der forelå for klageinstansen, grundlag for at kritisere FOAafdelingens

behandling af hans henvendelse, og klageinstansen gav derfor ikke medlemmet medhold

i, at afdelingen havde handlet kritisabelt over for ham.

31-2008

A-kassen, lokalenheden i Holbæk, indklaget.

Klage over forkert oplysning fra a-kasseafdeling om størrelsen af barselsdagpenge.

Et medlem klagede over, at a-kasseafdeling havde stillet hende i udsigt, at hun ville få fuld dagpengesats

under barselsorlov efter den 14. uge efter fødslen, hvilket viste sig ikke at blive tilfældet.

Hun havde i tillid til a-kassens oplysning forlænget sin barselsorlov med 8 uger, hvilket hun ikke

ville have gjort, hvis hun havde vidst, at hun ville få ca. 15.000 kr. mindre i barselsdagpenge.

A-kassen havde - efter at hun havde bedt om en forklaring på, at kommunen kun ville betale barselsdagpenge

efter nedsat sats - sendt medlemmet en kopi af et brev til kommunen med en påklæbet

notits. Ifølge brevet ville medlemmet have ret til højeste arbejdsløshedsdagpengesats, hvis hun havde

været ledig. Meningen med notitsen var ifølge a-kassen at forklare, at forskellen på barselsdagpenge

og arbejdsløshedsdagpenge var opstået, fordi a-kassen ved beregning af dagpengesatsen alene

tager udgangspunkt i indtægten forud for ledigheden, hvorimod kommunen ved beregning af

barselsdagpenge tager udgangspunkt i timetallet, i dette tilfælde 32 timer pr. uge.

Medlemmet havde efter klageinstansens opfattelse med rimelighed opfattet a-kasse-afdelingens

brevkopi med påhæftet notits som et svar på hendes forespørgsel. Som brevet og notitsen var udformet,

var det ikke klart for medlemmet, at svaret skulle forstås, således som a-kassen nu forklarede,

at det var ment. Det var forståeligt, at medlemmet efter svaret forventede højere barselsdagpenge

end hun fik.

Klageinstansen kritiserede, at a-kasseafdelingen havde besvaret forespørgslen som sket, og

foreslog, at FOAs a-kasse betalte medlemmet en godtgørelse på 10.000 kr. i anledning af den utilstrækkelige

medlemsservice.

10

More magazines by this user
Similar magazines