Ikke mere udledning af urenset spildevand - Dansk Miljøteknologi

xn..danskmiljteknologi.o4b.dk

Ikke mere udledning af urenset spildevand - Dansk Miljøteknologi

Er der et vækstpotentiale for

danske virksomheder?

Jørgen Magner

Dansk Miljøteknologi


Er der et marked for genvinding af fosfor?

• Udvinding af fosfor contra genvinding af fosfor

• Fosfor er en kritisk global ressource og ikke fornybar

• Efterspørgsel – udbud – pris

• Global produktion af råfosfat femdoblet i de seneste 50 år – efterspøgselen

stiger 3-4 % om året

• Ca. 90 % af udvundet råfosfat går til fødevareproduktion (gødning)

• Stigende forbrug – dyrere udvinding – spekulation – begrænsede reserver

• Store prisstigninger

Dansk Miljøteknologi - Side 1 af 7

2


Prisudvikling på fosfor og de globale

fosforreserver

Dansk Miljøteknologi - Side 2 af 7

3


De globale fosforreserver

Dansk Miljøteknologi - Side 2 af 7

4


• Gyllen

Teknologiske muligheder for

genvinding af fosfor i

• Fosfor følger den faste fraktion – for lav koncentration i gyllen – ingen rentabel

teknologi

• Spildevandet

• For lav koncentration i spildevandet – ingen rentabel teknologi

• Slammet/asken

• Teknologi findes til genvinding af fosfor i slammet på rensningsanlægget uden

forbrænding – demonstrationsanlæg

• Teknologi til genvinding i asken findes - demonstrationsanlæg

Dansk Miljøteknologi - Side 3 af XX


• Genvindingsprocesser

• På eksisterende anlæg kræves svovlsyre og ekstra energi – fosfor kan danne

struvit (nyresten) i rør, varmeplader og pumper – struvit kan sælges

• Slam og affald blandet sammen i forbrændingsanlægget

• Hvis slam blandes med andet affald, bliver koncentrationen meget lav, og

genvinding dermed urentabel

• Slammængder

Udfordringer

• Kræver store og kontinuerlige slammængder

Dansk Miljøteknologi - Side 4 af 7


Marked for investeringer i

• Samlede vandinvesteringer

vandteknologi

• 2.700 mia. kr. i 2010 – alene i Kina 1 mia. kr. pr. dag indtil 2020

• Genvinding af P i rensningsanlæg, forbrændingsanlæg og

biogasanlæg

• Genvindingsanlæg findes – relevant for større rensningsanlæg

• monoslamforbrændingsanlæg bør placeres ved affaldsforbrændingsanlæg for

at udnytte varmen fra affald til opvarmning af slammet og røggasrensning –

antal anlæg afhængig af de nødvendige slammængder

• I biogasanlæg bliver en del af organisk materiale til metan, mens fosfor bliver

tilbage til genvinding – relevant for større fællesbiogasanlæg

Dansk Miljøteknologi - Side 5 af 7


Politisk opbakning

• Regeringens ressourcestrategi

• Affald er en ressource – genvinde råstoffer og materialer – få mere ud af mindre

• Erhvervspanel for grøn omstilling

• 9 anbefalinger fra 5.10.2012 – bl.a. Danmark skal have en helhedsorienteret

ressourcestrategi - Det offentlige skal fremme ressourceeffektivitet og grøn

omstilling gennem udbud og offentlige indkøb – Regeringen skal arbejde for at det

bliver billigt at handle ressourceeffektivt

• Vækstteam for vand, bio og miljø

• 11 anbefalinger fra 15.11.2012 – bl.a. En konkurrencedygtig og innovativ

affaldssektor – fra affald til ressource - Løsninger til en mere ressourceeffektiv

produktion -

Dansk Miljøteknologi - Side 6 af 7

8


Er der et marked for danske

virksomheder?

• Kæmpemarked for rentable teknologier

• Politisk beslutning om at slam og affald ikke må blandes sammen

• Indtil da, deponere slam/aske til senere genvinding

• Deponere fosfor i ”fosforbanker” til senere genvinding, når anlæggene er

rentable

• Lempe/fjerne deponeringsafgift ved deponering af slam til senere

genvinding af fosfor

Dansk Miljøteknologi - Side 7 af 7

9

More magazines by this user
Similar magazines