Værd at vide om Leca® letklinker - Weber

weber.dk

Værd at vide om Leca® letklinker - Weber

Værd at vide om

Leca ® letklinker

Leca ® letklinker fremstilles af

Saint-Gobain Weber A/S.

Eksempeler på basissorteringerne:

• Leca ® 0-0,5

• Leca ® 0,5-2,5

• Leca ® 0-4 knækket

• Leca ® 2-4

• Leca ® 0-5 rund (Ø)

• Leca ® 4-8 rund

• Leca ® 2-10 knækket

• Leca ® 4-10

• Leca ® 6-12 rund

• Leca ® 10-20

LECA ® er forbogstaverne i den

engelske betegnelse for det

færdige produkt:

Light Expanded Clay Aggregate

Leca ® er et registreret

varemærke, som ejes af Leca ®

Trading & Concession A/S

Eksempler på anvendelse

af løse Leca ® letklinker:

• Isoleringsmateriale i terrændæk og

udvendigt på kældervægge

• Tilslag i letmørtel, puds, let konstruktionsbeton,

letbeton og Leca ®

blokke

• Letfyld, lastkompensation

• Filtermateriale i biologiske filtre

• Drænmateriale

Dato: December 2009

Blad: 01-10

Gruppe: Generelt

Leca ® basissorteringer produceres

og mærkes i henhold til gældende

europæiske standarder

DS/EN 13055-1

DS/EN 13055-2

DS/EN 14063-1


Værd at vide om Leca ® letklinker

2

Fremstilling

I Danmark fremstilles Leca ® letklinker af fedt

plastisk dansk ler. Produktionen er placeret ved

råmaterialet, så transport undgås. I lergraven

frasorteres store sten, inden leret føres til lerladen

med transportbånd.

Lergrav

I lerladen forbehandles og homogeniseres leret,

inden det føres videre til æltning. Ved æltningen

knuses småsten, og organisk materiale

tilsættes for at forøge Leca ® kornenes ekspansion

under brændingen.

Lerlade

I Leca ® ovnens øverste del slås leret i småstykker

under tørringen. I den nedre del af ovnen

brændes de små lerklumper ved en temperatur

på ca. 1100 °C til små korn, kaldet Leca ® letklinker.

Under brændingen fordamper alt organisk

materiale, og derved dannes de mange små

hulrum i Leca ® letklinkerne.

Ovn

Leca ® letklinker består af brændt ler, som indeholder

tusindvis af små luftceller. Efter afkøling

opsigtes letklinkerne i basissorteringerne:

• Leca ® 0-0,5

• Leca ® 0,5-2,5

• Leca ® 0,5-2,5 knækket

• Leca ® 0,5-2,5 rund

• Leca ® 2-4

• Leca ® 2-4 knækket

• Leca ® 2-4 rund

• Leca ® 4-10

• Leca ® 4-10 rund

• Leca ® 10-20

• Leca ® 0-2 rund

• Leca ® 0-4 knust

• Leca ® 0-4 knækket

• Leca ® 0-5 rund (Ø)

• Leca ® 2-10 knækket

• Leca ® 4-8 rund

• Leca ® 6-12 rund

• Leca ® 10-20 rund

Blandinger af basissorteringerne kan sammensættes

under leveringen.

Basis sorteringer er CE-mærket i henhold til én

eller flere af nedenstående standarder:

DS/EN 13055-1: Lette tilslag til beton og mørtel.

DS/EN 13055-2: Lette tilslag til bituminøse

blandinger og overfladebehandlinger samt til

ubundne og bundne anvendelser.

DS/EN 14063-1: Termisk isolering i byggeriet

- Produkter - In situ-fremstillede ekspanderede

letklinker (LWA) - Del 1: Specifikation for løsfyldprodukter

før indbygning.

Leca ® letklinker produceres i Danmark af

Saint-Gobain Weber A/S, og produktionen er

underlagt både intern og ekstern kontrol.

Ekstern kontrol udføres af det notificerede

organ »Bureau Veritas Certification Denmark

A/S« med kontrolnummer 0615.

Deklarationer, CE-mærkning og vejledende

egenskaber for Leca ® blandinger kan ses på

www.weber.dk

Rundt om Leca ® letklinker

Leca ® letklinker er et miljørigtigt dansk naturprodukt

med mange naturlige fordele:

• Uorganisk og uforgængeligt

• Genanvendeligt

• Frostbestandigt

• Angribes ikke af råd, svamp eller

insekter

• Varmeisolerende

• Kapillarbrydende

• Permeabelt


Værd at vide om Leca ® letklinker

3

Kornstørrelsesfordeling

Leca ® sorteringernes kornstørrelsesfordeling bestemmes

løbende i henhold til DS/EN 933-1.

Nedenfor er vist eksempler på kornkurver for basissorteringer,

angivet som gennemfaldet i vægtprocent

på de enkelte sigter i mm.

100

80

60

40

20

Leca ® 0-0,5

0

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8

100

80

60

40

20

Leca ® 0-4 knækket

0

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8

100

80

60

40

20

Leca ® 0,5-2,5 knækket

0

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8

100

80

60

40

20

Leca ® 0-5 rund (Ø)

0

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8

100

80

60

40

20

Leca ® 2-4 knækket

Øvre grænse

Typisk værdi

Nedre grænse

0

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8

Kornkurver optegnet med gennemfald i volumenprocent

vil være en del fladere, da letklinkers

densitet stiger med faldende kornstørrelse. Som

en meget simpel tilnærmelse kan der regnes med

nedenstående sammenhæng mellem Leca ® letklinkers

korndensitet i kg/m³ og kornstørrelsen i mm:

100

80

60

40

20

Leca ® 4-8 rund

0

0,25 0,5 1 2 4 8 16 32

100

80

60

40

20

100

Leca ® 2-10 knækket

0

0,25 0,5 1 2 4 8 16 32

80

60

40

20

Leca ® 4-10 rund

0

0,25 0,5 1 2 4 8 16 32

100

80

60

40

20

Leca ® 6-12 rund

0

0,25 0,5 1 2 4 8 16 32

100

80

60

40

20

- 0,25

Korndensitet ≈ 725 · (kornstørrelsen)

Leca ® 10-20

0

0,25 0,5 1 2 4 8 16 32


Værd at vide om Leca ® letklinker

Porøsitet

Hulrumsprocenten mellem kornene i en Leca ® sortering – den

eksterne porøsitet – kan beregnes som:

Løs densitet

Ekstern porøsitet = (1 - ) · 100 %

Korndensitet

Hulrumsprocenten i Leca ® kornene – den interne porøsitet –

kan beregnes som:

4

Masse og styrke

Løs lejret densitet og korndensitet for Leca ® letklinker bestemmes

i henhold til DS/EN 1097-3 og DS/EN 1097-6 og deklareres

som en typisk værdi og et 90 % konfidensinterval.

Knusningsmodstand måles i henhold til DS/EN 13055-1 og

deklareres som en minimumsværdi og en typisk værdi.

Typiske densiteter Knusningsmodstand

Sortering

Løst lejret Korn Min. Typisk

(kg/m³) (kg/m³) (MPa) (MPa)

Leca ® 0-0,5 590 _ _ _

Leca ® 0-4 knækket 470 (970) _ _

Leca ® 0-5 rund (Ø) 425 (820) _ _

Leca ® 4-8 rund 325 600 1,1 1,23

Leca ® 0,5-2,5 knækket 315 (605) _ _

Leca ® 6-12 rund 280 525 0,7 0,84

Leca ® 4-10 rund 280 500 0,8 0,95

Leca ® 2-4 knækket 260 (500) _ _

Leca ® 2-10 knækket 255 (570) 0,53 0,64

Leca ® 10-20 215 400 0,55 0,73

Intern porøsitet = (1 - Korndensitet

Pulverdensitet

Værdier i parentes er skønnede værdier

) · 100 %

Pulverdensiteten for Leca ® letklinker er den samme som for

tegl, ca. 2610 kg/m³.

Porøsitet i %

Sortering

Ekstern Intern

Leca ® 2-10 knækket 55 78

Leca ® 0-4 knækket (51) (63)

Leca ® 2-4 knækket (48) (81)

Leca ® 0,5-2,5 knækket (48) (77)

Leca ® 0-5 rund (Ø) (48) (69)

Leca ® 6-12 rund 47 80

Leca ® 10-20 46 85

Leca ® 4-8 rund 46 77

Leca ® 4-10 rund 44 81

Værdier i parentes er skønnede værdier

Permeabilitet

Et materiales permeabilitet er udtryk for, hvor nemt

luft eller væske kan trænge igennem materialet på

grund af en trykforskel. Jo større permeabilitet, jo

lettere strømmer luft eller væske gennem materialet.

Luftgennemstrømning i løse og cementbundne

Leca ® letklinker er målt på Dansk Teknologisk Institut

med Nordtest-metode NT BUILD 360. Resultatet

af undersøgelsen er her vist som materialernes

specifikke permeabilitet (β 0 ), som funktion af det

strømmende medies hastighed.

Specifik permeabilitet er defineret som:

β = 0 q · η · d

A ∆p

hvor

q = volumenstrømningen, m³/s

A = gennemstrømningsarealet, m²

η = mediets viskositet, N·s/m²

18·10 -6 N·s/m² for luft ved 20 °C

1·10 -3 N·s/m² for vand ved 20 °C

d = tykkelsen, m

∆p= trykfaldet, N/m²

Specifik permeabilitet (m 2 x 10 -8 )

12

11

10

9

8

7

6

5

4

Leca® 8/16

3

2

Leca® 4/8

1

0

Leca® blok

0 2 4 6 8

Strømningshastighed

(m/s x 10 -2 Leca® beton 1: 8

)

Overfladeareal

Leca ® letklinkers sorteringers ydre overfladeareal

er beregnet ud fra de typiske kornkurver, den løse

densitet og korndensiteten. For hver kornfraktion er

der benyttet en middel korndiameter, og alle korn er

regnet som kugler med glat overflade. Korn mindre

end 0,25 mm er ikke medtaget.

Leca ® letklinkers sorteringers indre overfladeareal

er beregnet af Danmarks Tekniske Universitet,

Laboratoriet for Bygningsmaterialer, med programmet

»Sorption«.

Sortering

Typisk overfladeareal

Ydre

m²/m³

Indre

m²/kg

Leca ® 0,5-2,5 rund (2000) −

Leca ® 2-4 (1000) 580

Leca ® 4-10 760 −

Leca ® 4-8 rund 580 −

Leca ® 2-10 knækket (530) −

Leca ® 6-12 rund 350 −

Leca ® 10-20 260 450

Værdier i parentes er skønnede værdier


Varmeledningsevne

Leca ® letklinkernes basisvarmeledningsevne,

λ 10 , kontrolleres løbende på Teknologisk Institut i

henhold til gældende udgaver af DS/EN 822, DS/

EN 823, DS/EN 12667 og ISO 8302.

Den deklarerede varmeledningsevne, λ deklareret ,

beregnes på grundlag af basisvarmeledningsevnen

i henhold til DS/EN 14063-1.

Designvarmeledningsevnen, λ, beregnes på

grundlag af nationalt fastsatte temperatur- og

fugtforhold, jf. DS 418, 6. udgave, 2002.

For anvendelse i tør konstruktion er λ = λ deklareret .

For anvendelse mod jord skal designvarmeledningsevnen

for isoleringsprodukter beregnes

som λ = 1,2 · λ deklareret .

Når Leca ® letklinker anvendes som kombineret

kapillarbrydende og varmeisolerende lag, skal der

i de nederste 75 mm af laget regnes med varmeledningsevnen

»mod jord«.

Designvarmeledningsevne, λ

Sortering

λ deklareret

W/m K

W/m K

Tør Mod jord

konstruktion

Leca ® 2-4

Leca

0,090 0,090 1,2 · 0,090

® 4-10

Leca ® 10-20 0,085 0,085 1,2 · 0,085

Varmeledningsevnen af Leca ® letklinker er afhængig

af fugtindholdet. For vandindhold mellem 0 og

70 % kan der med god tilnærmelse regnes med,

at varmeledningsevnen stiger med 0,0016 W/m K

pr. fugtprocent.

Saint-Gobain Weber A/S er medlem af VarmeIsoleringsForeningen

VIF.

Vandabsorption

Letklinkers vandabsorption er tidsafhængig og

bestemmes for korn større end 4 mm efter EN

1097-6. Typiske værdier for vandabsorptionen efter

60 min. er vist i nedenstående tabel.

Vandabsorption i %

Sortering

Middel Std. afv.

Leca ® 2-10 knækket (33) (4)

Leca ® 4-10 rund 30 4

Leca ® 10-20 25 3

Leca ® 4-8 rund 15 2

Leca ® 6-12 rund 13 2

Værdier i parentes er skønnede værdier.

Hygroskopisk

fugtopsugning

Letklinker vil, som alle

andre porøse materialer,

afgive eller optage

vand, indtil materialet er

i fugtligevægt med den

omgivende luft.

Fugtindhold i vægtprocent

0,5 0,5

0,4 0,4

0,3 0,3

290 kg/m

235 kg/m

Denne hygroskopiske

fugtoptagelse kan illustreres

ved hjælp af

materialets absorptionskurve.

Absorptionsisotermer

for Leca ® 0,2 0,2

0,1 0,1

0

00 20 40 60 60 80 100 100

letklinker ved

23 °C er målt på Dan-

Relativ luftfugtighed i %

marks Tekniske Universitet, Institut for Bærende

Konstruktioner og Materialer.

Der er bestemt absorptionsisotermer for to forskellige

densiteter af letklinker, som vist i ovenstående

figur.

Kapillarbrydning

Opstigning af fugt gennem det kapillarbrydende

lag under et terrændæk kan medføre fugtgener i

bygninger. For at undgå fugtproblemer bør vandstigningshøjden

altid være væsentlig mindre end

tykkelsen af det kapillarbrydende lag.

Til kapillarbrydende lag anvendes Leca ® 10-20

coated, hvis vandstigningshøjde løbende kontrolleres

i henhold til DS/EN 1097-10.

Vandstigningshøjden i Leca ® 10-20 coated er kontrolleret

af både Danmarks Tekniske Universitet,

Institut for Bærende konstruktioner og Materialer,

Laboratoriet for Varmeisolering samt af Byggeteknisk

Institut på Dansk Teknologisk Institut.

Alle rapporter bekræfter de kapillar- og vandbrydende

egenskaber for Leca ® 10-20 coated. Kun

de nederste cm af et kapillarbrydende Leca ® lag

opnår et vandindhold, som er større end den hygroskopiske

fugtopsugning fra luften.

Fugtindhold i vægt-%

Forsøg

1

Plastpose

Plexiglasrør

Leca ® letklinker

Vand

Forsøg

2

3

3

Forsøg 3

Øverste 3-20 cm 0,2 0,1 0,1

Nederste 0-2 cm 25,0 30,4 24,8

Værd at vide om Leca ® letklinker

5


Friktionsvinkel og

stivhed

Leca ® sorteringers elasticitet, stivhed (Emodul)

og friktionsvinkel til geotekniske

formål er bestemt af GEO.

Disse E-modulmålinger for letfyld er udført

som pladebelastningsforsøg på komprimerede

Leca ® letklinker ved en deformation

på 0,05 %.

Friktionsvinklen er målt som større end 40 °.

E-modulet for Leca ® letklinker anvendt i

terrændæk er bestemt af Dansk Teknologisk

Institut. Disse målinger er udført på

komprimeret Leca ® 10-20 i lagtykkelser op

til 400 mm og ved deformationer op til 4 %.

Letfyld Terrændæk

Deformation, % 0,05 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0

E-modul, MPa 41 9,4 7,4 6,6 6,2 6,2

Std. afv. MPa 12 1,2 0,8 0,5 0,5 0,4

Saint-Gobain Weber A/S

Ekspedition

Randersvej 75, Hinge

8940 Randers SV

Tlf.: 87 61 02 01

Fax: 87 61 02 05

E-mail: weber@weber.dk

Analyser

Produktionen følges løbende for at sikre, at

Leca ® sorteringerne lever op til fabrikkernes

deklarationer.

Surhedsgraden af Leca ® letklinker er neutral

til svagt basisk og kontrolleres jævnligt.

Khlorid- og svovlindhold deklareres i henhold

til DS/EN 1744-1 og udgør maksimalt

0,02 henholdsvis 0,32 %.

Levering

Leca ® letklinker sælges gennem forhandlere

af byggematerialer og leveres med blæservogn

eller lastbil med tip i mængder på op til

103 m³.

Leca ® letklinker kan også leveres i 2,5 m³

big bags eller i 50 liters sække.

Leca ® letklinker produceres i Danmark af Saint-Gobain Weber A/S, som er en miljøbevidst virksomhed, der

er underlagt både intern og ekstern kvalitetskontrol. Saint-Gobain Weber A/S, Leca ® værkerne har: Kvalitetsstyringssystem

efter DS/EN ISO 9001:2000, miljøstyringssystem efter DS/EN ISO 14001:2004, energiledelsessystem

efter DS 2403:2001.

Hensigten med brochuren er at videregive nyttige erfaringer om Leca ® produkternes egenskaber og anvendelse.

Informationerne er udarbejdet som forslag til brug for de ansvarlige ved den enkelte opgaves projektering og

udførelse. Saint-Gobain Weber A/S påtager sig ikke ansvar for dimensionering, projektering eller noget juridisk

ansvar for de vejledende informationer indeholdt i denne brochure.

Saint-Gobain Weber A/S

Leca ® Byggeinformation

Silovej 3, Karlstrup

2690 Karlslunde

Tlf.: 56 18 18 56

Fax: 56 18 18 02

E-mail: leca@weber.dk www.weber.dk/leca

More magazines by this user
Similar magazines