Havneudvidelse mod syd

soap.plansystem.dk

Havneudvidelse mod syd

Kommuneplanændring nr. 2008.26

Område

01 Esbjerg By

100 Havnen

160 Taurusområdet

Enkeltområde 01-100-160

Status Den 05-03-2010 er følgende gældende eller under forberedelse:

Zonestatus: Blandet zonestatus

Kommuneplanstatus: Gældende enkeltområde 01-100-160

Bestemmelser Der er fastlagt følgende rammer for indholdet i lokalplaner:

Byzone Vandareal overføres til byzone

Havneerhverv Anvendelsen fastlægges til havneerhverv som kraftværker og havneorienteret

industri med særlige beliggenhedskrav, samt mindre belastende havneerhverv

såsom havneorienteret håndværk, maskinfabrikker, levnedsmiddelfabrikker,

fragt, handel og service. Der kan placeres virksomheder der i Håndbog om Miljø

og Planlægning er klassificeret melem klasse 4 og 7. Opfyldte arealer skal ligge i

kote DVR90 +4.50 m eller derover. Der skal sikres en hensigtsmæssig

trafikbetjening af området.

B% max 100 for området Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 100 for området under et.

Max 40 m Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max 40 m fra terræn.

Virksomhedsstøj 70 Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for perioderne dag/aften/nat til:

* max 70/70/70 dB(A) uden for egen grundgrænse i området,

* max tilladte støj i naboerhvervsområder,

* max 55/45/40 dB(A) i centerområder (herunder blandet bolig og erhverv) og

ved boliger i det åbne land

* max 50/45/40 dB(A) i etageboligområder og

* max 45/40/35 dB(A) uden for den fastlagte virksomhedsstøjisolinie.

Esbjerg kommuneplan 2010-2022, rammedel Udskrift dannet: 05-03-2010

More magazines by this user
Similar magazines