Spredt bebyggelse - Mariager Fjord

mariager.fjord.dk

Spredt bebyggelse - Mariager Fjord

Spredt bebyggelse

Teknisk notat udarbejdet af arbejdsgruppe under projektet

"Handlingsplan Mariager Fjord"

Nordjyllands Amt og Århus Amt - marts 2004


Resumé

Der er kigget på 2 muligheder for at nedbringe fosforudledningen fra den spredte bebyggelse

nemlig etablering af P-fjernelse og anvendelse af P-frit vaskepulver (og rengøringsmidler).

Reduktionen af P ved anvendelse af P-frit vaskepulver koster ca. 3.700 kr. pr. kg pr. år, mens

etablering af forbedret rensning på de enkelte ejendomme koster ca. 34.500 kr. pr. kg.

Hvis der skal stilles krav om P-fjernelse, bør det stilles til alle kommuner, da det er samme

pris pr kg. P fjernet hvad enten det kommer fra en kommune med mange udledere eller fra en

kommune med få udledere.

I oplandet til MF er der i dag mange vandløbsoplande hvor der for at forbedre vandløbskvalitet

er stillet krav om rensning for organisk stof. Kommunerne er allerede i gang med at

meddele påbud til ejendomme med krav om at rense spildevandet for organisk stof. Det vil

derfor ikke være særligt velkomment hos kommunerne og dem der allerede er gået i gang

med at etablere forbedret rensning, hvis vi nu kommer og kræver at anlæggene skal udbygges

til også at fjerne fosfor.

Viden om næringsstofkilden

Udledning af kvælstof og fosfor fra den spredte bebyggelse udgjorde i 2001 1 % af den

samlede tilførsel af kvælstof til Mariager Fjord og 6 % for fosfor. Der er stort set ingen

udvikling i udledningen over tid.

Erfaringer

Der findes en fast procedure hvis der skal kræves forbedret rensning på ejendomme i det åbne

land. Metoden er benyttet ved udpegning af forureningsfølsomme oplande til vandløb og søer.

(se endvidere lovgrundlag).

Tekniske muligheder for begrænsning af udledningen

I dag findes en række muligheder for at nedbringe belastningen af især fosfor. De forskellige

muligheder og renseeffekter fremgår af nedenstående tabel: Hvad angår reduktion af kvælstof

er det meget begrænset, hvad der kan hentes ved indgreb overfor udledningerne, og der er

derfor ikke regnet på kvælstof.

Reduktion i P

udledning

Pris pr. ejendom

Udledning (Bundfældningstank) 10 % Eksisterende forhold

Kloakering hvor spildevandet ledes til Pfjernende

renseanlæg

90 % 40 - 80.000 kr

Minibiologiske renseanlæg med P-fjernelse* 90 % 80.000 kr.

Der benyttes P-frit vaskepulver hvor der er 30 % 1.500 kr

udledning gennem bundfældningstank**

Oplysningskampagne

Pris ?

Nedsivning 100 % 40.000 kr

Biologisk rensning > 30 % 60.000 kr

Tabel 1: Tekniske muligheder og beregningsforudsætninger.

*Det koster ca. 1000 kr. at drive et minibiologisk anlæg om året. Hertil kommer udgifter til

tømning af bundfældningstank som er en udgift de allerede har i dag.

1


**Brugen af P-frit vaskepulver kan sikres ved en oplysningskampagne hvis pris er ukendt.

Der forventes ikke nogen merudgift hvis forbrugerne skal benytte P-frit vaskpulver. Der vil

dog altid være nogen der på trods af en kampagne ikke bruger P-Frit vaskepulver og så kan

den fulde effekt ikke opnås. Hvis Kommunen fremsender P-frit vaskepulver gratis til

forbrugerne forventes den fulde effekt at kunne opnås. Udgiften for kommunerne til

udlevering af vaskepulver skønnes til at være på 1.500 kr pr husstand pr. år.

Resultater af indsats

Resultaterne af de forskellige indsatser fremgår af nedenstående tabel. Beregningsforudsætningerne

fremgår af tabel 1

Kommune

Antal ejendomme Udledte

mængder

Status

(kg/år)

Reduktion ved

brug af Fosfat

frit

vaskepulver

Reduktion

ved

P-krav

Pris for Pfritvaskepulver

x1000Kr/

år

Pris ved Pkrav

60.000 kr

pr ejendom

(x 1000 kr)

Total nedsivning udledning N P 20 % 90 %

Arden 840 750 90 748 170 34 145 135 5400

Hadsund 523 287 236 2.617 595 119 529 354 14200

Hobro 224 46 172 1.907 433 87 385 258 10300

Skørping 120 90 30 249 57 11 48 45 1800

Mariager 772 398 374 2606 593 119 496 561 22400

Nørhald 178 155 23 124 28 6 22 35 1400

Ialt 2.657 1.726 925 8.252 1.876 376 1626 1388 56000

Tabel 2: Resultater af P-fjernelse og P-frit vaskepulver. Prisen på 60.000 kr pr ejendom

forudsætter at ca. halvdelen af ejendommene etablerer nedsivningsanlæg og de resterende

enten etablerer minibiologiske renseanlæg eller kloakeres.

Af tabellen kan ses at reduktionen af P ved anvendelse af P-frit vaskepulver koster ca. 3.700

kr. pr. kg pr. år, mens etablering af forbedret rensning på de enkelte ejendomme koster ca.

34.500 kr. pr. kg.

Grundejeren betaler selv eller vælger at tilslutte sig den kommunale kloakforsyning, som

rummer alle dem der er tilsluttet offentlig kloak.

Resultatet af indsatsen vil kunne ses som en reduceret udledning umiddelbart efter etablering

af tiltagene.

Nuværende udledning

(2001)

Udledning ved brug af

P-frit vaskepulver

Udledning ved 90 %

P-fjernelse

Total P fra spredt bebyggelse i oplandet til Mariager Fjord

0 500 1.000 1.500 2.000

kg/år

2


Lovgrundlag m.v.

Amtet kan i regionplanen udpege Mariager Fjord som forureningsfølsomt vandområde,

hvorefter kommunerne kan meddele et §30-påbud i medfør af MBL om skærpede krav til

ejendomme i den spredte bebyggelse.

Udpeges ejendommene i oplandet til MF til at skulle rense spildevandet for fosfor skal

oplandet udpeges i et regionplantillæg, som udarbejdes i samarbejde med kommunerne. Når

regionplantillægget er vedtaget har kommunerne 1½ år til at udarbejde en spildevandsplan

indeholdende forslag til, hvordan det kan sikres at alle ejendommene renser spildevandet for

fosfor. I den eksisterende lovgivning findes ikke tidsfrister for, hvornår kommunen er

forpligtet til at meddele påbud eller kloakere, og hvornår det skal være efterkommet. Det kan

således have lange udsigter før alle ejendomme i oplandet renser for fosfor.

Regionplanpligt

Ja – Såfremt Mariager Fjord skal udpeges som forureningsfølsomt vandområde, kræver det

optagelse i regionplanen..

Vidensgrundlag

Teknologien til rensning af spildevand i det åbne land findes. Ikke alle kommunerne, er

færdige med at registrere antallet af ejendomme og deres rensetype. Opgørelsen rummer

derfor stor usikkerhed på hvor stor udledningen er i dag. Opgørelsen over reduktionen ved

brug af fosfatfrit vaskepulver rummer en vis usikkerhed idet det er uvist hvor mange der

allerede i dag bruger fosfatfrit vaskepulver og rengøringsmidler.

Opfølgning og kontrolprogram

Indsatsen kan kontrolleres gennemført via kommunernes tilsyn som opfølgning på de

meddelte påbud. Effekten af rensningen må baseres på typetal. Det er stort set umuligt at

kontrollere om der benyttes fosfatfri vaskepulver og rengøringsmidler

Formidling

For at sikre at der benyttes fosfatfrit vaskepulver og rengøringsmidler skal der iværksættes en

stor oplysningskampagne.

Sidegevinster (+ / -) ved indsatsen

Vandløbskvaliteten kan forbedres (+)

Usikkerhed om tilsætningsstoffer i vaskepulver i stedet for P (-)

Kan der blive problemer med drikkevandskvaliteten ved nedsivning i stort omfang (-)

3

More magazines by this user
Similar magazines