Se eller gense Pias præsentation her (pdf)

sivkom.aau.dk

Se eller gense Pias præsentation her (pdf)

Mindre stress og mere kreativitet

- en praktisk guide

Pia Bøgelund B gelund


Sundhed og sygdom

Organismen er indrettet som et

selvregulerende system med henblik på p at

opretholde en indre tilstand af balance.

(feedback mekanismer og

informationssystemer)

Sundhed er en tilstand præget pr get af fysisk,

psykisk og social trivsel

Sygdom er en tilstand hvor den indre balance

er forstyrret.

At lytte til kroppen – velvære/ubehag?

velv re/ubehag?

B. Zachariac 2006


Kort om stress

Urgammelt system fælles f lles med andre pattedyr

Den jagede såvel s vel som den der jager bliver stresset. Bare

tanken kan udløse udl se stress.

Stress er en hormonel tilstand, der gør g r at du kan yde en

ekstraordinær ekstraordin r indsats i en presset situation. (Kroppen er

ude af balance.)

Stress – en proces hvor ændringer, ndringer, trusler og krav fra

omgivelser udfordrer eller overstiger vores umiddelbare

psykiske, fysiske og adfærdsm adf rdsmæssige ssige evner til at

tilpasse os.

Kronisk stress handler primært prim rt om ikke at kunne handle.

Stressede mennesker er meget forskellige

B. Toftegård 2006 , B. Zachariae 2006


En simpel stressmodel

Stressfaktor Din virkelighed

Vurdering

Du bliver stresset Du bliver ikke stresset

Stresshormoner

Ingen stress

B. Toftegård 2006


Stressens konsekvenser

Hjernen ´br brænder nder ud´ ud ved langvarig stress

Dårligere rligere hukommelse, dårligere d rligere til at bevare overblikket

Mindre kreativ, mindre effektiv

Søvn vn og fordøjelse ford jelse forstyrres ofte

Spændte Sp ndte muskler, blodpropper, hjerte-kar hjerte kar sygdomme,

diabetes, dårligere d rligere immunsystem, allergi, astma, eksem… eksem

Huden bliver grå gr og/eller uren, hurtigere ældning ldning

Personligheden påvirkes: p virkes: irritabel , aggressiv, ked af det …

angst, depression, udbrændthed

udbr ndthed

B. Toftegård 2006

Einar Baldursson 2006


Stress, beslutninger og viden

Stress medfører medf rer ringere overblik (fragmentering)

Øget get tendens til rutineprægede rutinepr gede beslutninger og

anvendelse af ”rules rules of thumb” thumb

Øget get tendens til at trække tr kke på p de senest eller mest hyppigt

anvendte løsninger l sninger

Ringere evne til at frasortere forkerte løsningsmuligheder sningsmuligheder i

beslutningsituationer

Kreativitet i problemløsning probleml sning erstattes med tilfældige tilf ldige

forandringshandlinger

Øgede gede vanskeligheder ved at integrere informationer fra

forskellige kilder

Det tager længere ngere tid at aktivere egen viden

Det er sværere sv rere at bevare opnået opn et (ny) viden

Einar Baldursson 2006


Vidensintensivt arbejde

Den nyeste viden på p området omr det peger på p at foruden den

generelle negative indvirkning, indebærer indeb rer stress en øget get

risiko for at de særskilte s rskilte ressourcer der aktiveres i en

situation præget pr get af vedvarende (endog moderate)

stressbelastninger forringes, svækkes sv kkes eller endog tabes.

I vidensintensivt arbejde handler det om

Læring ring

hukommelse

beslutningsevne

kreativitet

og sociale kompetencer.

Einar Baldursson 2006


Sved

Grønne, Gr nne, gule og røde r de stress signaler

Hjertebanken

Ændret ndret

vejrtrækning

vejrtr kning

Rysten - tics

Tørhed rhed i munden

Muskelspænding

Muskelsp nding

Sommerfugle i

maven

Kolde fødder f dder

Tissetrang

Træthed Tr thed

Sover dårligt d rligt om

natten

Irritabel

Uro i kroppen

Tavs og indadvendt

Lettere til tårer t rer

Indre modstand mod

at lave ting

(B. Toftegård Tofteg rd 2006)

Glemsom

Øget get forbrug af

stimulanser

Aggressiv

Uforklarlige smerter

Eksem

Mindre social

Manglende stress

erkendelse

Fordøjelsesbesv

Ford jelsesbesvær

Blødningsforstyrrelse

Bl dningsforstyrrelse


Faktorer, der beskytter mod stress

Passende balance mellem aktivering og deaktivering

Oplevelse af kontrol og indflydelse over de potentielt

stressende situationer

Godt socialt netværk og støtte fra omgivelserne

Evne til at identificere og udtrykke følelser

Evne til at blive opmærksom på stress

B. Zachariae 2006


B. Zachariae 2006, p. 49


Stresshåndtering Stressh ndtering generelt

Mange små sm skridt er bedre end få f store

En beslutning er først f rst en beslutning, når n r

der er handling bag.

To hovedstier til reduceret stress: Ændre ndre

det man gør g r eller ændre ndre det man tænker t nker

To faser: At få f stressen ud af kroppen. At

forebygge stress fremover

B. Toftegård 2006


Akut stresshåndtering

stressh ndtering – få stressen

ud af kroppen

Første rste opgave er at erkende at man har stress og

har brug for at restituere sig

7 måder m der at få f stress ud af kroppen på p

Motion ½ time hver dag

Slap af mentalt: meditation, tøm t m hovedet, visualisering

Sov godt

Spis sundt

Få et godt grin og syng højt h jt

Søg g velvære velv re og intimitet - kropskontakt

Hold en ugentlig fridag

B. Toftegård 2006


Forebyggende stresshåndtering

stressh ndtering

Stressdagbog: Hvornår, Hvorn r, signal, hvad, bemærk bem rk

Sig til .. Og fra. Fokuser rigtigt. Pyt… Pyt hvad gør g r jeg så? s

Jeg har ikke for lidt tid. Jeg har for meget jeg skal og

vil. Tid er noget der kommer.

Vid hvad du vil – prioritering dagen forinden, ugen

forinden, måneden m neden forinden..

Pas på p tidsrøvere, tidsr vere, tanketyve og energislugere

Det du bruger din energi på p vokser!

Mental træning tr ning. . ’Affirmationer

Affirmationer’ mod indre modstand –

mod tankedjævle. tankedj vle. Gerne visualiseret og med lyd

Den paradoxale forandringsteori

B. Toftegård 2006


Tidsrøvere Tidsr vere

Tidsrøvere,

Tidsr vere, tanketyve, tanketyve,

energislugere

Egne og Udefrakommende

Tanketyve

Tanker der flytter fokus

Bekymring, stresstanker

Ærgrelser rgrelser

Energislugere

Træthed, Tr thed, vitaminmangel

Negative kollegaer

Usikker fremtid B. Toftegård 2006


Troens betydning

Enhver forandring peger mod det ukendte

Det ukendte skaber ængstelighed

ngstelighed

Ængstelighed ngstelighed overvinder vi gennem tro

Tro etableres gennem positiv fokusering

Tro tillader ikke tvivl

Tvivl tillader ikke tro

Fraværet Frav ret af tro står st r i vejen for forandring

Einar Baldursson 2006


Tilstandspyramiden

Krop

Fokus

Sprog


Kort om kreativitet

Kreativitet kræver kr ver energi og motivation

Kreativitet som funktion af fagområde,

fagomr de,

miljø milj og person

Et kreativt liv = Et rigt og produktivt liv

Mihaly Csikszentmihalyi 1996


Rutine Flexibilitet Opfindsomhed Kreativitet

Flexibilitet kræver kr ver opgaverelevant viden, der i et

væsentligt sentligt omfang overstiger det påkr p krævede. vede. Det

sikres ved at blive involveret i et bredt spektrum af

opgaver.

Opfindsomhed: Associativ beslutningsmetode.

Involveret i opgaver der kræver kr ver mange

kompetencer + positive oplevelser med

utraditionelle og tværg tv rgående ende løsningshandlinger l sningshandlinger +

evaluering og formidling af erfaringer

Kreativitet: Mellem implicit og eksplicit viden.

Multidimensionel associativ vidensform på

grænsen gr nsen mellem det bevidste og det ubevidste, rig

på mulige anknytninger, rig på p ambivalens og kaos

store krav til den enkeltes motivation og

engagement

Einar Baldursson 2006


Fagområde, Fagomr de, miljø, milj , person

Fagområde

Fagomr de

Klar struktur hvad angår ang r vidensopbevaring

Central betydende kultur omkring udvikling, innovation,kreativitet

Tilgængelighed Tilg ngelighed hvad angår ang r viden

Miljø Milj

Proaktivt fremfor reaktivt

Tillader noget nyt at passere

Gode forbindelser indadtil og udadtil

Person

På det rigtige sted til den rette tid

God viden om fagområde fagomr de og miljø milj

Lyst og disciplin

En komplex personlighed

Mihaly Csikszentmihalyi 1996


Flow

Veldefineret mål m

Umiddelbar feedback om hvor godt det går g

Balance mellem udfordring og evner

Aktivitet og bevidsthed sammensmeltet

Intens optagethed af nuet

Ingen bekymring for at lave fejl

Selvbevidsthed forsvinder

Tidsfornemmelse forandres

Aktiviteten bliver et mål m l i sig selv

Mihaly Csikszentmihalyi 1996


Opskriften på p et kreativt liv

Stimuler din nysgerrighed hver dag

Opdyrk flow

Vågn gn op hver dag med et mål m

Gør r det godt

Øg g sværhedsgraden

sv rhedsgraden

”take take charge of your schedule” schedule

Tid til refleksion og afslapning

Indret dine omgivelser

Find ud af hvad du kan li´ li (skriv)

Opdyrk kompleksitet

Udvikl det du ikke kan

Skift ofte mellem lukkethed og åbenhed benhed

Divergent tænkning t nkning

Opdyrk kompleksitet

Mihaly Csikszentmihalyi 1996


Den kreative arbejdsplads

En arbejdskultur der fremmer rummelighed, skiftende

energiniveauer, tilskynder narrativ bredspektret

kommunikation, med udtalt fokus på p forskellige former

for personlig stil og villighed til risikotagning.

risikotagning

Accept af betvivlen og forståelse forst else af retrospektive

processers betydning

I det moderne arbejde forudsætter foruds tter kreative processer

evnen og villigheden til kollektive arbejdsformer,

skiftende med private projekter.

Høj j grad af fælles f lles positiv selvforståelse.

selvforst else.

Veldefinerede mål m l og klar struktur

Ledelse, der er god til at tage ansvar og give feedback,

samt afpasse udfordringer til medarbejdernes evner.

Mihaly Csikszentmihalyi 1996

Einar Baldursson 2006


Et ugeværkt ugev rktøj – a gameplan

Vælg lg dine mål m l – hvad vil du gerne opnå? opn ?

Brainstorm Brainstorm

Grupper Grupper mål m l i forhold til type

Hurtigt Hurtigt tidsoverslag – vurder timer til rådighed r dighed

Tilpas Tilpas mål m l til tid. HUSK pauser, uforudsete ting, sjov

Elimin Eliminér, r, uddeleger, systematiser, nyd

Skemal Skemalæg g – overruled by the people dimension!

More magazines by this user
Similar magazines