Årsplan for Engelsk

d12702335.u143.surftown.dk

Årsplan for Engelsk

2009 - 2010

Årsplaner for 7y

KLASSENS ÅRSPLAN .................................................................................................................................................... 1

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI ............................................................................................................................................. 2

ÅRSPLAN FOR DANSK ................................................................................................................................................. 3

ÅRSPLAN FOR ENGELSK ............................................................................................................................................ 5

ÅRSPLAN FOR FRANSK ............................................................................................................................................... 6

ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI .................................................................................................................................. 7

ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI ......................................................................................................................................... 8

ÅRSPLAN FOR HISTORIE ........................................................................................................................................... 9

ÅRSPLAN FOR IDRÆT - DRENGE ........................................................................................................................... 10

ÅRSPLAN FOR IDRÆT - PIGER ............................................................................................................................... 10

ÅRSPLAN FOR IKKE-KATOLSK KRISTENDOM ................................................................................................. 11

ÅRSPLAN FOR KATOLSK-KRISTENDOM ............................................................................................................ 11

ÅRSPLAN FOR MATEMATIK ................................................................................................................................... 12

ÅRSPLAN FOR TYSK .................................................................................................................................................. 12


Klassens Årsplan

Klasselærer: Michael Kjærbøl og Olavur Reynslag

Principdelen

Værdier, holdninger, principper og syn på børn:

Vi vil i teamet skabe rum for et trygt, udfordrende og sprudlende læringsmiljø, hvor eleverne med

respekt for og accept af hinanden trives godt. Vi vil i samarbejde med forældrene arbejde for, at det

velfungerende sociale og faglige fællesskab i klassen fortsætter.

Arbejdsmetoder:

Vi vil veksle mellem klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde og samarbejde i grupper,

og vi vil skabe rum for og tid til fordybelse.

Konfliktløsning:

Vi har en antimobbepolitk på skolen. Vi håndterer konflikter åbent i klasserne, og via dialog vil vi i

teamet hjælpe eleverne til i højere grad selv at kunne løse deres indbyrdes konflikter.

Udviklingsdelen

Værdimål:

At skabe et læringsmiljø præget af tryghed, omsorg, ansvar, medansvar og udfordringer, hvor der

samtidig er plads til individet.

Sociale mål:

At alle elever føler sig anerkendt og hørt.

At alle elever kan lytte og give plads til klassekammeraterne.

At eleverne accepterer og respekterer hinandens forskelligheder.

At eleverne fortsat udvikler deres evner til samarbejde.

Faglige mål:

At stimulere og bevare elevernes lyst til at lære.

At give eleverne mulighed for at fordybe sig.

At hver elev udnytter sine evner til fulde.

Mål for skolehjemsamarbejdet:

At videreudvikle et trygt og frugtbart samarbejde mellem skolen og hjemmene til glæde for

eleverne.

At få hjemmene til at tage aktiv del i børnenes skolegang.

1


At få flest mulige forældre til at deltage i sociale arrangementer på skolen.

Årsplan for Biologi

Lærer: Gry Riemann

Status

Sidste år har klassen arbejdet med følgende emner:

- Førstehjælp

- Kroppen

- Affald (husholdning, genbrug, nedbrydning)

- Vand (grundvand, spildevand, rensningsanlæg)

Kvalitetskriterier:

At eleverne

- møder velforberedte og udhvilede op

- er nysgerrige, aktive og engagerede

- hjælper hinanden

- lærer fra egne oplevelser og undersøgelser

- oplever lyst og glæde ved at beskæftige sig med biologi

Faglige mål:

Undervisningen leder frem mod at eleverne:

- udvikler deres interesse og nysgerrighed overfor naturen, biologi, naturvidenskab

og teknik

- får viden om organismer, natur, miljø og sundhed

- får indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning bidrager til vores forståelse af

verden, og hvordan naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og

verdensbillede.

- får fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og udvikler ansvarlighed

over for natur, miljø og sundhed

- engagerer sig i biologiske spørgsmål, som sætter dem i stand til at tage stilling og

handle

- forstår grundlæggende biologiske termer og det naturvidenskabelige fagsprog

2


Handleplan:

Udgangspunktet er Ind i Biologien 7. klasse.

Eleverne kommer til at arbejde med følgende emner:

- Det åbne land (planter, træer, smådyr, insekter, pattedyr, fugle og økologiske

sammenhænge)

- Grundlag for liv (celler, respiration, fotosyntese, stofkredsløb)

- Sundhed og livsstil (motion og ernæring, puberteten, alkohol og stoffer)

- Anvendt biologi (dyrehold, forædling, bekæmpelse af skadelige dyr og planter,

landbrug)

- Miljøproblemer (regnskoven, hvaler)

Undervisningen kommer til at indeholde følgende arbejdsmåder:

- Hypotesedannelse samt planlægning, gennemførelse og vurdering af

undersøgelser og eksperimenter

- læsning af faglige tekster og gennemgang/diskussion af det læste

- informationssøgning via bøger og internet

- rapportskrivning og evt. fremlæggelser

Evaluering af undervisningen og af eleverne:

- skriftlig evaluering af undervisningen

- små prøver

- karakterer og elevsamtaler i forbindelse med disse

- afleveringer

Årsplan for Dansk

Lærer: Michael Kjærbøl

Kvalitetskriterier:

Udgangspunktet for undervisningen er, at målene med undervisningen er tydelige for eleverne, idet

eleverne hermed bevidstgøres om intentionerne med undervisningen. Det er samtidig vigtigt, at

skolearbejdet er konkret, og at eleverne får et medansvar, idet det øger deres engagement og

fremmer deres læring. At tage medansvar betyder, at lærer og elev i fællesskab opstiller fælles og

individuelle mål for arbejdet og løbende evaluerer disse.

Undervisningen skal sikre udfordringer for alle elever og bevarer dermed elevernes lyst til fortsat at

3


lære nyt.

I undervisningen skal alle elever opleve sig set og hørt i timerne, og alle elever skal have oplevelsen

af at bidrage til undervisningen.

Undervisningen skal træne og dygtiggøre eleverne i at samarbejde.

Faglige mål:

At eleverne fortsat udvikler deres læsefærdigheder, og at de kan søge informationer på forskellige

måder og forholde sig til resultaterne.

At eleverne kan kende forskel på forskellige genrer, og at de kan fortolke, perspektivere og forholde

sig til teksters temaer.

At eleverne fortsat udvikler deres skrivefærdigheder både hvad indhold og skrift angår.

At eleverne bliver bevidste om sprogbrug og sprogrigtighed.

At eleverne bruger sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og argumentation.

At eleverne tager ejerskab af såvel de fælles som de individuelle mål.

Handleplan:

Undervisningen vil veksle mellem individuelle opgaver, klasseundervisning og samarbejde i større

og mindre grupper.

Det vil være kendetegnede for undervisningen, at eleverne udfordres og trænes i at stå frem for et

publikum for at holde foredrag og fremlægge projekter.

Temaer og emner i danskundervisningen i 7y.

Temaer. Vi skal bl.a. arbejde med diskrimination og menneskerettigheder. Fællesskaber og

udstødte. Danske forfattere.

Læsning. Der vil i klassen blive etableret en "læse-kasse", med relevant og spændende læsning til

supplement for den læseundervisning, der gennemføres i klassen.

Romaner. Vi skal bl.a. læse "Sorte Ulv og skinhead".

Skriveprocesser. Vi skal arbejde med forskellige metoder indenfor skrivning, bl.a. hurtigskrivning,

for at støtte elevernes lyst til at skrive og udtrykke sig, og for at dygtiggøre eleverne skriftligt.

Genrer. Eleverne skal arbejde med genrekarakteristika, med fokus på novelle og eventyr.

Stavning og grammatik. Vi skal arbejde målrettet med at udvikle på elevernes formuleringsevner,

samt korrektheden i stavning og grammatik.

4


Evaluering:

Der vil være tilbagevendende tests, der skal afdække elevernes fremskridt og eventuelle mangler.

I forbindelse med skriftlige opgaver vil der blive givet karakterer.

Den faglige evaluering vil ske via læse- og staveprøver.

Eleverne skal deltage i skole-hjem samtalerne, ligesom der vil være individuelle samtaler med hver

enkelt elev, hvorved målsætninger for hver enkelt kan opstilles, og forfølges.

Årsplan for Engelsk

Lærer: Jens Elbrønd

Kvalitetskriterier

At eleven

o møder velforberedt og undervisningsmodtagelig op – med opbakning fra forældrene til

undervisningen

o har forventninger til sig selv og sine omgivelser

o opnår lyst til - og glæde ved at tale, skrive og lytte til det engelske sprog

o bevarer lysten til at lære et fremmedsprog

o deltager aktivt i undervisningen

o skifter mellem individuelt - par- gruppe- og klassearbejde afhængigt af emnet og

aktiviteten

o viser respekt for – og støtter de andre elever i forsøget på at lære et fremmedsprog

o føler, at der gradvist sker fremskridt inden for faget

o opnår større selvtillid ved oplevelsen af faglig udvikling i engelsk

Faglige mål

At eleven kan

o forstå det væsentligste af lyd- tekst- og billedindhold om emner i elevbogen samt i andre

materialer

o få udvidet sit ordforråd samt få forbedret udtale og intonation på engelsk

o uddrage informationer fra forskellige medier – Internet, cd-er, film m.v.

o stille spørgsmål og udveksle informationer om elevbogens emner samt om andre emner og lave

skriftlige opgaver hertil

o blive i stand til at give en mere sammenhængende mundtlig – og skriftlig fremstilling

o arbejde mere sprogligt bevidst

o anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner og bruge

omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt

o præsentere et forberedt emne, fx i form af planche, lyd- og billedmedieproduktion eller

5


ollespil

o forstå kulturforskellene i de forskellige engelsktalende lande

Handleplan

o Vi tager udgangspunkt i arbejdet med emnerne i tekstbogen til ”A Piece of Cake 1” samt cderne

hertil. Desuden vil vi benytte opgaver på kopiark til emnerne i bogen.

o Derudover vil vi i en periode arbejde med engelsk og amerikansk ungdomskultur, som det

kommer til udtryk o musik og film.

o Forhåbentlig får vi også tid til at spille lidt sketches samt læse frilæsningsbøger.

o Benytte Internettet – på hjemmesider og til at løse mundtlige og skriftlige opgaver.

o Mundtlig kommunikation og arbejde med diverse skriftlige opgaver.

o Friere skriveopgaver på engelsk (stile) samt diktater og grammatikøvelser.

o Mindre projekter, som naturligvis skal fremlægges på engelsk.

Evaluering af undervisningen og af eleverne

o Mundtlig plenum-evaluering

o Skriftlig evaluering

o Diverse mindre tests

o Karakterer

o Elevsamtaler i forbindelse med karaktergivning

Årsplan for Fransk

Lærer: Rikke Fogh Kjær

Kvalitetskriterier

At eleven

• arbejder mundtligt såvel som skriftligt med faget

• oplever varierede arbejdsformer (fx gruppearbejde, pararbejde, projektarbejde og individuelt

arbejde)

• er nysgerrig, aktiv og engageret

• konstant oplever en faglig udvikling i fransk

• er aktive i skolens faglige og sociale liv

Faglige mål

At eleven

- gradvist lærer at kommunikere både mundtligt og skriftligt på fransk

- kan gengive hovedindholdet af en tekst om nære og genkendelige emner

- kan præsentere et forberedt emne

- øger sit kendskab til fransk grammatik – herunder kendskabet til ordstilling og bøjning af

de mest almindelige verber i præsens

- udvikler sit kendskab til fransk sprog via forskellige undervisningssituationer og former

6


- kender de elementære franske udtaleregler

- iagttager ligheder mellem fransk og andre sprog, bl.a. engelsk som de har haft siden 3.kl,

og lærer at bruge de ligheder praktisk, ved f.eks. at gætte betydningen af et fransk udtryk ud

fra ligheder med et engelsk

- tør udtrykke sig på fransk både mundtligt og skriftlig, alene og i plenum

- anvender computeren til at løse div. mundtlige og skriftlige opgaver, bl.a. udtaleøvelser

- kender til grundlæggende geografisk og historisk viden om fransktalende lande og kan

sammenligne eksempler på fransk og dansk dagligliv og kultur.

Handleplan

Med udgangspunkt i Formidable 1 arbejdes med nære og genkendelige emner som fx familie og

sport

Rollespil

Praktisk Sprog = blad med forskellige artikler/ opgaver om franske forhold

Chansons = franske sange

Jeux de mots et d'images og Jeux de mots et de lettres = franske blade for unge

Relevante sider på Internettet

Oplevelser uden for skolen – fx biograf- og cafébesøg

Evaluering af undervisningen og af eleverne

Mundtlig evaluering i plenum

Karakterer

Elevsamtaler i forbindelse med karaktergivning

Små/ større forståelsesprøver, med og uden forberedelsestid

Årsplan for Fysik & Kemi

Lærer: Maria North

Kvalitetskriterier

Kvalitetskriterier

Kvalitetskriterier

Kvalitetskriterier

At eleven føler sig værdsat og respekteret.

At undervisningen er interessant og udfordrende.

At eleven møder til tiden med de relevante materialer.

At eleven opnår en større forståelse af sig selv og omgivelserne.

Faglige Faglige Faglige Faglige mål mål mål mål

At eleven gennem egne oplevelser og forsøg med fysik og kemi opnår indsigt i vigtige fænomener

og sammenhænge og udvikler tanker, sprog og begreber som har værdi i det daglige liv og

medvirker til at udvikle praktiske færdigheder, kreativitet og evne til at samarbejde.

Undervisningen skal samtidig fremme elevens forståelse for samspillet mellem miljø og samfund.

At eleven gennem undersøgelser og iagttagelser får forståelse af, at tekniske løsninger kan have

både positiv og negativ indflydelse på deres levemåde.

At eleven opnår en begyndende færdighed i at nedfælde videnskablige observationer i form af

skriftlige opgaver tilknyttet deres forsøg.

7


HHHHandleplan andleplan andleplan andleplan

Vi anvender Ny Prisma 7 og fotokopier/arbejdsark.

Eventuelle emner:

• Salte og krystaller.

• Metaller.

• Naturens byggesten

• Det periodiske system.

• Syrer og baser.

• Lysets egenskaber.

• Universet.

• Elektricitet.

• Vejr.

Vi gennemfører en eller to ekskursioner, bl.a ”Den naturvidenskablige landsby”

Evaluering Evaluering Evaluering Evaluering

Iagttagelse af eleverne. Elevsamtaler. Skriftlige prøver. Rapporter.

Årsplan for Geografi

Lærer: Olavur Reynslag

Status Status Status Status

Dette er det første af tre sammenhængende år, hvor klassen skal have Geografi. Ved slutningen af

niende skoleår vil eleverne kunne komme ud for, at faget bliver udtrukket som eksamensfag.

Klassen havde en form for 'snuse-geografi' sidste år, hvor vi berørte nogle geografiske emner og

arbejde en del med navnestof. Dette er ikke helt på plads endnu og kræver lidt mere afpudsning i

dette skoleår.

Kvalitetskriterier

Kvalitetskriterier

Kvalitetskriterier

Kvalitetskriterier

De kvalitetskriterierne, som er oplistet nedenunder, er ikke kun møntet på dette skoleår, men skal

udvikles og forædles i løbet af de tre år, forløbet varer. Derfor forventes det kun i et vist omfang, at

eleverne vil kunne matche disse kvalitetskriterier det første år. Det handler primært om at opbygge

en solid grundviden, der kan tjene som en faglig platform til videre fordybelse i de ældre klasser.

Kvalitetskriterierne er når eleverne er i stand til at udvikle

forståelse af fremmede kulturer,

• engagement og selvstændig stillingtagen

• på eget initiativ at researche og indsamle relevant viden

• ansvarlighed overfor problemer vedrørende naturgrundlag, resurser og den kulturskabte

omverden og konsekvenser for miljø og levevilkår.

forståelse for de sammenhænge, de selv er en del af, på mikroplan såvel som på

makroplan.

Undervisningen betragtes som fuldendt når alle elever bidrager til arbejdet i klassen ud fra hver

deres forskellige forudsætninger, samt går fra timen

8


Bogsystemet ’Ind i Geografien’ lægger op til, at de tre år, som eleverne har Geografi ses i en

sammenhæng, og derfor er det op til læreren at afgøre kronologien i det gennemgåede materiale.

Beskrivelsen af de faglige mål nedenunder skal derfor ses som fyldestgørende for alle tre år og

ikke kun et enkelt.

Faglige Faglige Faglige Faglige mål mål mål mål

• Danmarks natur-, kultur og samfundsforhold

• Jordens opdeling i verdensdele og stater.

• Større naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge.

• Sammenhæng mellem landskab, klima, jordbund og vand som grundlag for menneskers

eksistensgrundlag.

• Globale sammenhænge og problemer i forbindelse med befolkningsudvikling, urbanisering,

økonomi, ressourceforbrug, miljø og forurening.

• Det globale mønster af rige og fattige regioner

• Levevis og traditioner hos forskellige folkeslag

• Overnationale organisationer og det internationale samfunds funktioner – herunder

økonomiske og handelsmæssige samarbejder.

• Anvendelse af kort, globus, fly- og satellitfotos.

• Anvendelse af informationsteknologi.

• Analyse af regioner og samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske fremgangsmåder,

hjælpemidler og kilder.

• Vurdering af og stillingtagen til udviklingsmuligheder for lande på økonomisk niveau.

Handleplan Handleplan Handleplan Handleplan

Som nævnt i status-delen, er elevernes grundviden en smule begrænset. Derfor vil der udover

teorien i bogen og løsning af tilhørende opgaver, blive trænet i Atlas og det geografiske navnestof.

Der vil under den teoretiske gennemgang blive lagt vægt på, at eleverne bruger notesbog. Disse

skal selvfølgelig bevares og bruges igennem de tre år, som huskeliste og til repetition. Eleverne

skal med mellemrum aflevere kopi-opgaver til karakterbedømmelse.

Evaluering Evaluering Evaluering Evaluering af af af af undervisningen undervisningen undervisningen undervisningen og og og og af af af af eleverne eleverne eleverne eleverne

Eleverne vil få en karakterbedømmelse i forbindelse med afleveringsopgaver, primært for at give

dem en fornemmelse af eget standpunkt i faget. En formel evaluering finder ikke sted i 7. klasse.

Årsplan for Historie

Lærer: Jens Elbrønd

Kvalitetskriterier

At eleven:

er nysgerrig, aktiv og engageret

arbejder mundtlig såvel som skriftligt med faget

har respekt for undervisningen og medansvar for egen læring

9


Faglige mål

At eleven:

opmuntres til at stille relevante spørgsmål til historiske beretninger, spor og begivenheder.

Således kan undervisningen fremme og simulere elevens lyst og ikke mindst evne til at

formulere egne synspunkter

kan kende forskel på og anvende begreberne fortid, nutid og fremtid

kan skabe fortællinger om hverdagsmennesker ud fra viden om fortidens begivenheder og

samfund

give eksempler på emigration, immigration og mobilitet og den betydning det har for familier

fortælle om mødet mellem europæere og andre folk under opdagelsesrejser og erobringstogter

beskrive statslige styreformer som tyranni, oplyst enevælde og demokrati

beskrive magtforhold mellem samfundsborgere og magthavere reguleret gennem

lovgivning,forhandling eller revolution

tage stilling til forskellige fortolkningers budskaber

give eksempler på de tegn på synsvinkel, som en fortællings ophavsmand viser

Handleplan

Årets emner

vi mødes og ændres

germanerne i Romerrigets baggård

vikingernes verden

indianerne og europæerne

lykkeland – Amerika eller Danmark?

de glade 60ère og danskheden i forandring, eller?

Evaluering af undervisningen

mundtlig plenum-evaluering

Årsplan for idræt - drenge

Lærer: Rene Fechner

Årsplan for idræt - piger

Lærer: Maria North

Fokusområder i idræt er:

Kroppen og dens muligheder, idrættens værdier samt idrætstraditioner og – kulturer.

Disse områder dækker emner som: boldspil, opvarmningsforløb, yoga og afspænding,

principper for træningslære, rytmisk dans, at forstå og lære taktik og regler i forskellige spil, at lære

at bruge sin krop i løb, spring og kast. Man skal kende nye såvel som gamle lege og spil; kende

forskellige former for idrætsgrene samt have et kendskab til lokalområdets idrætstilbud.

10


Eleverne skal lære at samarbejde; kende forskellige motionsformer; forholde sig til fysiske og

psykiske forandringer i puberteten, forholde sig til taber-/vinderreaktioner i konkurrence; organisere

oplevelser og situationer, hvor bevægelse indgår; kende til kroppens kost- og væskebehov i

forbindelse med fysisk aktivitet og kende til træningens betydning for sundhed og fysisk og psykisk

trivsel.

Årsplan for ikke-katolsk kristendom

Lærer: Lisbet Toft Jansson

Årsplan for katolsk-kristendom

Lærer: Elisabet Løvland

Undervisningen finder sted onsdag i ulige uger kl. 13.40-15.15

Måned Tema Dato Indhold

august 26. Introduktion og velkomst

September Fælleskab 9. Besøg af DUKs ungdomspræst, Gregers

23. Små og store fællesskaber

(26.-27. Weekend i Odense for 4. kl. +)

Oktober Katolik og kirken 7. Besøg af unge katolikker

21. Fakta om Den Katolske Kirke

November Livet som en pilgrimsfærd 4. Løb om danske helgener

15. Ungdomsmesse i Bredgade

18. Pilgrim i dag. Besøg

December Jul 2. At håbe og vente

16. Juleafslutning

Januar Bøn 6. Evt. deltagelse i Økumenisk Vandring

20. Vi laver vores egne bønner

Februar Caritas – næstekærlighed 3. Besøg fra Caritas. Faste

17. VINTERFERIE – VINTERFERIE

Marts Påske 3. Gennemgang af påskeugen

17. Korsvejsandagt

(19.-21.) Firmandweekend, Sjælland

31. PÅSKEFERIE - PÅSKEFERIE

11


April Kirkeåret 14. Planche om kirkeåret

28. Kr. Himmelfart – at sætte sig spor

Maj Maria 12. Mariamåned. Hvem er Jomfru Maria?

26. Vi laver rosenkranse

(30. Valfart til Åsebakken)

Juni 9. Afslutning

Årsplan for Matematik

Lærer: Olavur Reynslag

Årsplan for Tysk

Lærer: Rene Fechner

Kvalitetskriterier

Vi ser det som en vigtig kvalitet, når eleven:

møder velforberedt og undervisningsparat, altså INDSTILLET på at lære

har forventninger til sig og sine omgivelser

bevarer lysten til at lære fremmedsproget

deltager aktivt i undervisningen

opnår større selvtillid ved oplevelsen af faglig udvikling i tysk

er indstillet på at opdage, hvordan man lærer forskelligt.

Faglige mål

at eleven lærer at kommunikere både mundtligt og skriftligt på tysk

at eleven udvider ordforrådet

at eleven forbedrer udtalen

at eleven forstår brugen af centrale grammatiske områder

at eleven tør afprøve sit sprog i nye situationer

at eleven opdager ligheder/forskelle m.h.t. andre sprog

at eleven bruger Internettet til at løse diverse mundtlige og skriftlige opgaver.

Handleplan

”Du bist dran 1”, grundbog (Textbuch med tilhørende cd øvelser og Schülerguide som ”styrer”

bogsystemet samt indeholder grammatikken bagest)

Film på DVD

Praktisk sprog – f.eks. blad eller online-magasiner med forskellige artikler/opgaver om tyske

forhold

12


Evaluering

Skriftlig og mundtlig plenum evaluering efter hvert kapitel

Karakterer

Elevsamtaler i forbindelse med karaktergivning

Små/større prøver til forberedelse af 9. kl. Folkeskolens Afgangsprøve i tysk

13

More magazines by this user
Similar magazines