Referat af Kredsrepræsentantskabsmøde torsdag d ... - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk

Referat af Kredsrepræsentantskabsmøde torsdag d ... - Friluftsrådet

Kreds

Århus Bugt

Århus – Odder – Samsø

Referat af Kredsrepræsentantskabsmøde torsdag d. 18. marts 2010.

I Århus Sejlklubs lokaler, Havnen, Århus C.

25-03-2010

Deltagere: Ole Bøgh Vinther, Erik Vandet, Flemming Nielsen, Jens Peter Schou Nielsen,

Henrik Smith-Hansen, Jens Ole Pedersen fra Kreds Århus Bugt. Desuden Jørgen

Brøgger, Mette Poulsen, Svend Krüger, Henny Hove, Erik Moes, Lars Johnsen.

Gæster Hanne Øster fra Århus Kommune og Lars Mortensen, Friluftsraadet.

Velkomst og

præsentation af Århus

Sejlklub.

Adgangsforhold til det

åbne land.

Valg af ordstyrer,

referent og

stemmetæller.

Kredsbestyrelsens

beretning samt planer

for det fremtidige

arbejde.

Jens Ole fortalte lidt om de problemer der er i dag, efter at havnen er

blevet overtaget af Århus Kommune, lejen af bådpladser vil blive sat

drastisk op de kommende år. Finanskrisen har udsat planerne for

benyttelse af området, sejlklubben ved derfor ikke noget om

fremtiden.

Landinspektør Hanne Øster fra Århus Kommune talte om adgang ad

veje og stier i naturen og adgang til naturen, særlig i private områder.

Ordstyrer Erik Vandet,

Referent Henrik Smith-Hansen,

Stemmetællere Svend Krüger og Henny Hove,

Ole Bøgh Vinther: I den nuværende form har kredsbestyrelsens

siddet i 5 år.

Grøn vækst og Vand- og naturplaner er i gang med et års

forsinkelse.

I 2009 er der nu oprettet Grønt Råd på Samsø, dermed er det

oprettet i de 3 kommuner, kredsen består af. Vi hører ikke ret

meget fra Samsø, deltager i Naturskolens støttegruppe og møder

i det nye grønne råd. Vi har anket kendelsen om adgang til

Vesborg Fyr.

Sommermødet blev aflyst, der var for få tilmeldte. Vi skulle

have set på fortidsminder i den sydlige del af kredsen.

Kommunerne er nu på plads med deres personale og de opgaver,

som de har overtaget fra amterne. Miljøcentrene inviterer til

dialog, og regionerne til debat.

Den nye rådmand for området Laura Hay skal vi have møde med

i det nye år. Vi vil også have kontakt med de øvrige rådmænd.

Det er med beklagelse at Århus Kommune gør indhug i vores

Grønne område i midtbyen. Vi har skrevet til kommunen om

retningslinier i forbindelse med byggeriet på Ceres-grunden.

Om det fremtidige arbejde vil vi i efteråret sætte os ind i vores

områder under Natura-2000, indsigelserne løber til december

2010.

Vi har talt om vores sommermødet i 2010 kunne være en

Side 1 af 2


Kreds

Århus Bugt

Århus – Odder – Samsø

Ønsker og ideer til næste

år.

Fastsættelse af

kredsbestyrelsens

størrelse.

Valg af medlemmer til

kredsbestyrelsen.

præsentation af foreningerne ved Egå Engsø samt naturvejledere

og spejdere en dag i august måned.

Alt i alt har vi fået gjort Friluftsrådet synligt i vores område.

Debatten om beretningen. Flemming talte om kulturspor og

minde i skovene rundt om Århus. Erik V talte om den store

betydning, der er at have Egå Engsø for miljøet. Ole efterlyste

kredsrepræsentanter fra særligt Odder og Samsø. Beretningen

blev godkendt.

Lars J: Naturlejrpladser ved Hou Efterskole, økonomisk støtte?

Ole fortalte om muligheder, hvis det er fornuftigt og der er

offentlig adgang.

Jørgen B: ønskede en række shelters og pladser ned ad Østkysten

for kanoer. På Samsø har man de samme tanker.

Lars M: Svarede at kredsen kan være med i arbejdet med at

etablere steder. Rundt om bordet blev der drøftet om

sommermødet, der var opbakning til kredsen om at fortsætte

arbejdet ved Egå Engsø.

Fra kredsens var der forslag om en uændret størrelse, 7

medlemmer i bestyrelsen og 2 suppleanter.

Der var opstillet 3 kandidater. Følgende blev valgt:

Ole Bøgh Vinther DOF, Henrik Smith-Hansen DVL og Erik

Moes Naturvejleder.

Valg af suppleanter. Jens Ole Pedersen Århus Sejlklub og Mette Poulsen Dansk

Islænderheste Forening.

Nyt fra Friluftsrådets Lars M: Lige nu er der stor debat om adgang, Friluftsrådet har nedsat en

bestyrelse.

vest- og østgruppe på 30.

Politisk med Grøn Vækst, der er forslag om tilskud til landbrugsjord,

som vil blive taget ud af kraft af hensyn til pesticider.

Friluftsrådet. Inspirationskatalog, kursus og andre aktiviteter,

nyhedsbreve, hvad sker der i foreningen? Samarbejde med andre

naturorganisationer for at koncentrere vores kræfter og til gavn for

naturen.

Danmarks Friluftskommune. Sidste år var der 13 forslag, Vejle vandt. I

år er temaet Formidling af friluftsliv og naturoplevelser. Præmien på

250.000 kr. skal bruges til temaet, sidste frist d. 15.6.

Hovedbestyrelsen lægger stor vægt på arbejdet i kredsbestyrelsen, det er

lokalt. Evaluering med kredsformændene til efteråret om den nye

inddeling af Friluftsrådet.

Eventuelt. Mette efterlyste regler for Grønne Råd. Der er ingen, ideen er taget fra

Amtet og overført til kommunerne.

Referent/ Henrik Smith-Hansen.

Side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines