Bilag - Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune år 2005-2016 ...

spildevandsplan.frederikshavn.dk

Bilag - Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune år 2005-2016 ...

SPILDEVANDSPLAN

FOR

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

BILAG

2005-2016


I NDHOLDSFORTEGNELSE S IDE 1

Indholdsfortegnelse - Bilag

1. FORUDSÆTNINGER OG SKEMAFORKLARING ................................6

1.1 Kloakeret område – Arealfordeling...............................................................6

1.2 Kloakeret område – spildevandsfordeling ....................................................7

1.3 Renseanlæg – Vandmænger ...........................................................................8

1.4 Renseanlæg – Forureningsmængder .............................................................8

1.5 Recipient ...........................................................................................................8

2. SKEMAER ...........................................................................................10

2.1 Kloakeret område – Arealfordeling.............................................................10

2.1.1 Spildevandsopland 0.................................................................................10

2.1.2 Spildevandsopland 1.................................................................................10

2.1.3 Spildevandsopland 2.................................................................................18

2.1.4 Spildevandsopland 3.................................................................................22

2.1.5 Spildevandsopland 4.................................................................................24

2.1.6 Spildevandsopland 5.................................................................................25

2.1.7 Spildevandsopland 6.................................................................................28

2.1.8 Spildevandsopland 7.................................................................................33

2.1.9 Spildevandsopland 8.................................................................................36

2.1.10 Spildevandsopland 9...............................................................................42

2.2 Kloakeret område – Spildevandsfordeling..................................................45

2.2.1 Spildevandsopland 0.................................................................................45

2.2.2 Spildevandsopland 1.................................................................................45

2.2.3 Spildevandsopland 2.................................................................................53

2.2.4 Spildevandsopland 3.................................................................................57

2.2.5 Spildevandsopland 4.................................................................................59

2.2.6 Spildevandsopland 5.................................................................................60

2.2.7 Spildevandsopland 6.................................................................................63

2.2.8 Spildevandsopland 7.................................................................................70

2.2.9 Spildevandsopland 8.................................................................................73

2.2.10 Spildevandsopland 9...............................................................................79

2.3 Renseanlæg – Vandmængder .......................................................................83

2.4 Renseanlæg – Forureningsmængder ...........................................................84

2.5 Recipientskema ..............................................................................................85

2.5.1 Bangsbo Å ................................................................................................85

2.5.2 Båder Bæk ................................................................................................86

2.5.3 Elling Å.....................................................................................................87

2.5.4 Haldbjerggrøften.......................................................................................88

2.5.5 Jerup Å......................................................................................................89

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


I NDHOLDSFORTEGNELSE S IDE 2

2.5.6 Jordmodergrøften......................................................................................90

2.5.7 Kattegat Nordlig .......................................................................................91

2.5.8 Kattegat Sydlig .........................................................................................93

2.5.9 Knivholt Bæk............................................................................................99

2.5.10 Kragkær Bæk........................................................................................100

2.5.11 Kragskov Å...........................................................................................101

2.5.12 Lerbækken ............................................................................................102

2.5.13 Nedsivning............................................................................................104

2.5.14 Rugholm Å ...........................................................................................105

2.5.15 Rumlebæk.............................................................................................106

2.5.16 Skærum Å .............................................................................................107

2.5.17 Stabæk ..................................................................................................108

2.5.18 Strandbyhedegrøften.............................................................................109

2.5.19 Åsted Å .................................................................................................110

2.6 Nødoverløb ...................................................................................................112

3. KLOAKEREDE OPLANDE................................................................113

3.1 Napstjert .......................................................................................................113

3.1.1 Generel beskrivelse.................................................................................113

3.1.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ............................................................113

3.2 Jerup .............................................................................................................114

3.2.1 Generel beskrivelse.................................................................................114

3.2.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ............................................................114

3.3 Kragskovhedelejren.....................................................................................116

3.3.1 Generel beskrivelse.................................................................................116

3.3.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ............................................................116

3.4 Nielstrup .......................................................................................................117

3.4.1 Generel beskrivelse.................................................................................117

3.4.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ............................................................117

3.5 Bannerslund Mark ......................................................................................118

3.5.1 Generel beskrivelse.................................................................................118

3.5.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ............................................................118

3.6 Strandby .......................................................................................................119

3.6.1 Generel beskrivelse.................................................................................119

3.6.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ............................................................119

3.7 Elling.............................................................................................................121

3.7 1 Generel beskrivelse.................................................................................121

3.7.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ............................................................121

3.8 Ammunitionsarsenalet ................................................................................123

3.8.1 Generel beskrivelse.................................................................................123

3.8.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ............................................................123

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


I NDHOLDSFORTEGNELSE S IDE 3

3.9 Øster Holmen ...............................................................................................124

3.9.1 Generel beskrivelse.................................................................................124

3.9.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ............................................................124

3.10 Kvissel .........................................................................................................125

3.10.1 Generel beskrivelse...............................................................................125

3.10.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................125

3.11 Ravnshøj .....................................................................................................127

3.11.1 Generel beskrivelse...............................................................................127

3.11.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................127

3.12 Åsted ...........................................................................................................128

3.12.1 Generel beskrivelse...............................................................................128

3.12.1 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................128

3.13 Rydal ...........................................................................................................129

3.13.1 Generel beskrivelse...............................................................................129

3.13.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................129

3.14 Skærum.......................................................................................................130

3.14.1 Generel beskrivelse...............................................................................130

3.14.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................130

3.15 Gærum........................................................................................................132

3.15.1 Generel beskrivelse...............................................................................132

3.15.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................132

3.16 Vrangbæk ...................................................................................................133

3.16.1 Generel beskrivelse...............................................................................133

3.16.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................133

3.17 Haldbjerg/Vangen .....................................................................................134

3.17.1 Generel beskrivelse...............................................................................134

3.17.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................134

3.18 Kilden..........................................................................................................135

3.18.1 Generel beskrivelse...............................................................................135

3.18.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................135

3.19 Hirsholmene ...............................................................................................136

3.19.1 Generel beskrivelse...............................................................................136

3.19.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................136

3.20 Frederikshavn – område 1 ........................................................................137

3.20.1 Generel beskrivelse...............................................................................137

3.20.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................138

3.21 Frederikshavn – område 2 ........................................................................139

3.21.1 Generel beskrivelse...............................................................................139

3.21.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................140

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


I NDHOLDSFORTEGNELSE S IDE 4

3.22 Frederikshavn – område 3 ........................................................................141

3.22.1 Generel beskrivelse...............................................................................141

3.22.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................142

3.23 Frederikshavn – område 4 ........................................................................143

3.23.1 Generel beskrivelse...............................................................................143

3.23.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................144

3.24 Frederikshavn – område 5 ........................................................................145

3.24.1 Generel beskrivelse...............................................................................145

3.24.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................146

3.25 Frederikshavn – område 6 ........................................................................147

3.25.1 Generel beskrivelse...............................................................................147

3.25.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................148

3.26 Frederikshavn – område 7 ........................................................................149

3.26.1 Generel beskrivelse...............................................................................149

3.26.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................150

3.27 Frederikshavn – område 8 ........................................................................151

3.27.1 Generel beskrivelse...............................................................................151

3.27.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................152

3.28 Frederikshavn – område 9 ........................................................................153

3.28.1 Generel beskrivelse...............................................................................153

3.28.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................154

3.29 Frederikshavn – område 10 ......................................................................155

3.29.1 Generel beskrivelse...............................................................................155

3.29.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................156

3.30 Frederikshavn – område 11 ......................................................................157

3.30.1 Generel beskrivelse...............................................................................157

3.30.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................158

3.31 Frederikshavn – område 12 ......................................................................159

3.31.1 Generel beskrivelse...............................................................................159

3.31.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................160

3.32 Afskærende kloaksystem - nord...............................................................161

3.32.1 Generel beskrivelse...............................................................................161

3.32.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................161

3.33 Afskærende kloaksystem - vest ................................................................163

3.33.1 Generel beskrivelse...............................................................................163

3.33.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................163

3.34 Afskærende kloaksystem - syd .................................................................165

3.34.1 Generel beskrivelse...............................................................................165

3.34.2 Tilstandsvurdering – marts 2005 ..........................................................165

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


I NDHOLDSFORTEGNELSE S IDE 5

4. ADRESSELISTE OVER EJENDOMME, DER SKAL HAVE

FORBEDRET RENSNING .....................................................................166

5. ORDFORKLARING............................................................................167

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 1 - FORUDSÆTNINGER OG SKEMAFORKLARING S IDE 6

1. Forudsætninger og skemaforklaring

Dette bilag omfatter en beskrivelse af beregningsforudsætningerne for spildevandsplanen

samt en forklaring til de enkelte kolonner i følgende skemaer i bilag

2:

− Kloakeret område – Arealfordeling

− Kloakeret område – Spildevandsfordeling

− Renseanlæg – Vandmængder

− Renseanlæg – Forureningsmængder

− Recipientskema med regnbetingede udløb

1.1 Kloakeret område – Arealfordeling

Forklaring til skemaet samt beregningsforudsætningerne fremgår af den nedenstående

oversigt:

Kolonne Forklaring

Opland Angiver oplandsnummer på kloakoplandet. Oplandsnummeret udgør et 3-cifret tal,

hvor første ciffer er nummeret på det tilhørende spildevandsopland.

Der er følgende spildevandsoplande:

0: Hirsholmene

1: Kloakoplande udenfor Frederikshavn, hvor spildevandet afledes via den nordlige

afskærende ledning (Napstjert, Jerup, Kragskovhedelejren, Ammunitionsarsenalet,

Elling, Strandby, Nielstrup og Bannerslund Mark)

2: Kloakoplande udenfor Frederikshavn, hvor spildevandet afledes via den vestlige

afskærende ledning (Øster Holmen, Kvissel, Ravnshøj, Åsted, Rydal og Skærum)

3: Kloakoplande udenfor Frederikshavn, hvor spildevandet afledes via den sydvestlige

afskærende ledning (Gærum og Vrangbæk)

4: Kloakoplande udenfor Frederikshavn, hvor spildevandet afledes via den sydlige

afskærende ledning (Haldbjerg/Vangen)

5: Kloakoplande i Frederikshavn, hvor spildevandet afledes via den sydlige afskærende

ledning

6: Kloakoplande i Frederikshavn, hvor spildevandet afledes via den østlige afskærende

ledning

7: Kloakoplande i Frederikshavn og Kilden, hvor spildevandet afledes via den sydvestlige

afskærende ledning

8: Kloakoplande i Frederikshavn, hvor spildevandet afledes via den vestlige afskærende

ledning

9: Kloakoplande i Frederikshavn, hvor spildevandet afledes via den nordlige afskærende

ledning samt havne-området omfattende Frederikshavn havn og Flådestationen.

Oplandstype Angiver oplandets anvendelse jvf. Kommuneplanen

B: Boligområde

E: Erhvervsområde

O: Offentligt område

C: Centerområde

L: Landzoneby

BC: Blandet bolig- og centerområde

BO: Blandet bolig- og offentligt område

H: Havn

S: Sommerhusområde

F: Fritidsområde

Udenfor kommuneplanens rammer er oplandstypen skønnet

Kloaksystem Angiver oplandets kloakeringsprincip i hhv. status og plan, som kan være:

Fæl.: Fælleskloakeret opland

Sep.: Separatkloakeret opland

Spv.: Spildevandskloakeret opland

Regn.: Regnvandskloakeret opland

Arealfordeling Angiver oplandets areal i hhv. status og plan fordelt på boliger mv. og erhverv samt

totalt. Til bolig mv. regnes følgende områder jvf. kommuneplanen: bolig, landzoneby,

blandet bolig og center, blandet bolig- og offentligt, sommerhus, fritid. Til erhverv

regnes følgende områder jvf. kommuneplanen: erhverv, offentlig, center og havn.

Recipientudløb Angiver nummeret på oplandets udløb. Udløbsnumrene udgør et bogstav afhængig af

udløbstypen samt et 3-cifret tal, hvor første ciffer er afhængig af recipienten.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 1 - FORUDSÆTNINGER OG SKEMAFORKLARING S IDE 7

O: Udløb fra overløbsbygværk

R: Udløb fra separat regnvandssystem

U: Udløb fra renseanlæg

000-numre: Nedsivning

100-numre: Jerup Å

200-numre: Kragskov Å

300-numre: Rugholm Å-systemet omfattende Jordmodergrøften og Rugholm Å

400-numre: Lerbæk-systemet omfattende Knivholt Bæk og Lerbæk

500-numre: Bangsbo Å

600-numre: Halbjerggrøften

700-numre: Elling Å-systemet omfattende Skærum Å, Kragkær Bæk, Stabæk, Åsted

Å, Elling Å og Strandbyhedegrøften

800-numre: Båder Bæk, Rumlebæk og Kattegat Sydlig

900-numre: Kattegat Nordlig

Private udløb er ikke nummereret særskilt, men er beregningsmæssigt samlet i ét

udløb til hvert vandløb.

Recipient Angiver recipientens navn for udløbet.

Note Eventuelle bemærkninger til oplandet.

1.2 Kloakeret område – spildevandsfordeling

Forklaring til skemaet samt beregningsforudsætninger fremgår af nedenstående

oversigt:

Kolonne Forklaring

Opland Angiver oplandsnummer på kloakoplandet.

PE Angiver oplandets beregningsmæssige spildevandsbelastning i PE (personækvivalenter)

fra bolig mv. og erhverv. 1 PE er generelt defineret som spildevandsmængden

fra 1 person. 1 PE regnes som 60 g BI5 pr. døgn.

- bolig mv. Status: For fuldt udbyggede boligområder mv. er antal PE fastlagt efter en

opgørelse over antal indbyggere i de enkelte dele af kommunen samt det vurderede

antal gæster. I delvist udbyggede oplande er anvendt 30 PE/ha, som er

et gennemsnitstal for de bebyggede boligområder.

Plan: For planlagte boligområder er der indregnet 30 PE/ha.

- erhverv Status: For erhvervsområderne er antal PE fastlagt efter den målte belastning

på renseanlægget reduceret med PE for bolig. Det samlede antal PE for erhverv

er fordelt på oplandene procentvis i forhold til spildevandsmængden for

erhverv. Undtaget herfra er enkelte oplande med virksomheder, der har større

mængder spildevand, hvor indhold af forurenende stoffer er væsentlig anderledes

end almindeligt erhvervsspildevand.

Opland 130: Ecco Seafood

Opland 132: Tell Fisk, Keni Fisk

Opland 138: Dan Lax

Opland 258: Perkolat fra Lossepladsen

Opland 667: Amanda Seafoods, Larsen Danish Seafood

Opland 955: Bjerrefisk, Chrisfish Danmark, Læsø Fiskeindustri, Frederikshavn

Ny Røgeri

I delvist udbyggede erhvervsområder er anvendt 50 PE/ha.

Plan: For planlagte erhvervsområder er der indregnet 50 PE/ha.

Angiver spildevandsmængden fordelt over døgnet og opgjort i henholdsvis l/s

og m 3 Spildevandsmængde [l/s]

og [m /d.

3 /d]

- bolig mv. Status: I fuldt udbyggede boligområder er tallet baseret på årsopgørelsen for

vandforbrug i år 2003 suppleret med en vurdering. I delvist udbyggede områder

er anvendt 1000 m 3 /år/ha for boligområder og 700 m 3 /år/ha for sommerhusområder

og fritidsområder, som er gennemsnitstal for tilsvarende bebyggede

områder.

Plan: Der er anvendt 1000 m 3 /år/ha for boligområder og 700 m 3 /år/ha for sommerhusområder

og fritidsområder.

Begge: Der er anvendt en forbrugsperiode på 365 døgn/år og 15 timer/døgn.

- erhverv Status: I fuldt udbyggede erhvervsområder er tallet baseret på årsopgørelsen

for vandforbrug i år 2003 suppleret med en vurdering. I delvist udbyggede

erhvervsområder er anvendt 1000 m 3 /år/ha, som er gennemsnitstal for tilsvarende

bebyggede områder.

Plan: Der er anvendt 1000 m 3 /år/ha.

Begge: Der er anvendt en forbrugsperioden på 250 døgn/år og 8 timer/døgn.

- indsivning Angiver mængden af indsivende vand (uvedkommende vand), som er vurderet

udfra de målte tilløbsmængder til Frederikshavn Centralrenseanlæg. Indsiv-

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 1 - FORUDSÆTNINGER OG SKEMAFORKLARING S IDE 8

ningsmængderne er fordelt på de kloakerede oplande i statussituationen svarende

til 800 m 3 /år/ha. Der er anvendt en ”forbrugsperiode” på 365 døgn/år og

24 timer/døgn.

Renseanlæg Navn på renseanlæg, hvor spildevandet renses.

1.3 Renseanlæg – Vandmænger

Forklaring til skemaet samt beregningsforudsætninger fremgår af nedenstående

oversigt:

Kolonne Forklaring

Spildevandsopland Angiver de spildevandsoplande, som afleder spildevand til renseanlægget.

Kloaksystem Angiver fordelingen af areal i % med hensyn til kloakeringsprincip for de

tilsluttede spildevandsoplande.

Spildevandsbelastning – Angiver renseanlæggets beregningsmæssige tørvejrsbelastning med spilde-

tørvejrsflow [l/s]

vand [l/s]. Oplysningen er overført fra skemaet ”Kloakoplande – spildevandsfordeling”.

Angiver renseanlæggets beregningsmæssige tørvejrsbelastning med spildevand

[m 3 Spildevandsbelastning –

tørvejrsflow [m /d]. Oplysningen er overført fra skemaet ”Kloakoplande – spildevandsfordeling”.

3 /d]

1.4 Renseanlæg – Forureningsmængder

Forklaring til skemaet samt beregningsforudsætninger fremgår af nedenstående

oversigt:

Kolonne Forklaring

Spildevandsopland Samme forklaring som for skemaet ”Renseanlæg – Vandmængder”

Spildevandsbelastning - PE Angiver renseanlæggets beregningsmæssige PE-belastning. Oplysningen er

overført fra skemaet ”Kloakoplande – spildevandsbelastning”.

Spildevandsbelastning – kg Angiver den beregningsmæssige årlige stofmængde af organisk stof, kvæl-

BI5/år, kg COD/, kg tot-N/år stof og fosfor i tilløbet til renseanlægget. De enkelte oplandes bidrag med

og kg tot-P/år

forurenende stoffer er beregnet udfra følgende typetal:

COD: 48,2 kg/PE/år

BI5: 21,9 kg/PE/år

N: 4,4 kg/PE/år

P: 1,0 kg/PE/år

Indsivning antages at være uden forurenende stoffer. Der kan dog via dræn

tilledes nitrat.

1.5 Recipient

Forklaring til skemaet samt beregningsforudsætninger fremgår af nedenstående

oversigt:

Kolonne Forklaring

Recipientudløb Angiver udløbsnummeret – se forklaring til skemaet ”Kloakeret område –

Arealfordeling”.

Opland Angiver oplandsnumre på kloakoplande med det aktuelle recipientudløb.

Udløbstype Angiver typen af det regnbetingede udløb.

Fæl.: Aflastning fra overløbsbygværk (fælleskloak)

Sep: Regnvandsudløb (separatkloak)

Regn.: Regnvandsudløb (regnvandskloak)

Nødoverløb er således ikke omfattet af skemaet.

Areal Angiver det totale areal af hvert opland til det pågældende udløb

Afløbskoefficient Angiver den gennemsnitlige afløbskoefficient (befæstet areal i forhold til

totale areal) for oplandet. Hydrologisk reduktion (befæstet areal, som ikke

afstrømmer til kloaksystemet) er indregnet.

Status: For fuldt udbyggede oplande er afløbskoefficienten vurderet udfra

den tidligere spildevandsplan, en beregning på baggrund af det digitale

grundkort, ortofotos samt projekter. For delvist udbyggede oplande er afløbskoefficienten

vurderet udfra den påtænkte anvendelse jvf. kommune- og

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 1 - FORUDSÆTNINGER OG SKEMAFORKLARING S IDE 9

lokalplaner.

Plan: Afløbskoefficienten er vurderet udfra den påtænkte anvendelse jvf.

kommune- og lokalplaner.

Udledning (dim. regn) Angiver den maksimale vandføring i [l/s] ved ”dimensionsgivende” regn i

udløbet til recipienten.

Bassinvolumen

For udløb af typen ”Fæl.” er vandføringen beregnet vha. simple SAMBAberegninger

eller detaljerede MOUSE-beregninger med en lokal regnserie

målt på materialegården. Gentagelsesperioden er 2 år.

For udløb af typen ”Sep.” og ”Regn” er der anvendt landregnrækken for

gentagelsesperiode på 1 år. For en afløbstid på 10 min svarer dette til en

dimensionsgivende regn på 110 l/s/ha. Hvor der er placeret et forsinkelsesbassin

ifm. udløbet er udledningen vurderet udfra Spildevandskomiteens

skrift 16 suppleret med en vurdering.

Angiver volumenet af et eventuelt bassin [m 3 ], som er placeret i forbindelse

med udløbet.

Planlagte bassinvoluminer skal betragtes som vejledende, idet de er fastlagt

på baggrund af forenklede betragtninger og forudsætninger. Detailberegninger

vil blive udført ifm. de konkrete projekter.

Afløbsvandføring Angiver afløbsvandføringen [l/s] i den videreførende ledning i forbindelse

med aflastning fra overløbsbygværker på fælleskloakken. Tallet angiver

således den vandføring, som det nedstrøms kloaksystem maksimalt modtager

under en regnhændelse.

Aflastningshyppighed Angiver det gennemsnitlige antal aflastninger pr. år for overløbsbygværker

(fælleskloak). Tallet er fremkommet på baggrund af simple SAMBAberegninger

eller detaljerede Mouse LTS-beregninger med en lokale regnserie

målt på materialegården.

For separate regnvandsudløb (”Sep. og Regn.”) forudsættes, at der sker

udløb til recipient hver gang det regner.

Udledt vandmængde Angiver den gennemsnitlige årlige vandmængde udledt gennem udløbet

[m 3 /år].

For aflastninger fra fælleskloakken er benyttet resultatet af en SAMBAbergning

eller en Mouse-LTS- beregning baseret på den lokale regnserie fra

materialegården.

For udløb på separat- og regnvandskloakken er det forudsat, at alle regnhændelser

med en regndybde på over 0,6 mm bidrager til den årligt udledte

vandmængde. Den gennemsnitlige regndybde er vurderet til 755 mm udfra

de registrerede regn på hhv. materialegården og renseanlægget.

Udledt stofmængde Angiver de årligt udledte stofmængder i kg COD/år, kg tot-N/år og kg tot-P/år.

Der er anvendt følgende stofkoncentrationer i beregningerne [mg/l]:

Type

Separat- og

COD Tot-N Tot-P

regnvandskloak

20

2

0,5

Fælleskloak 120 10 2,5

De udledte stofmængder for separatkloak og regnvandskloak er beregnet

direkte ud fra ovennævnte koncentrationer gange den årligt udledt vandmængde.

Stofmængden for fælleskloak er beregnet som den aflastede vandmængde

gange ovennævnte koncentrationer.

Note Her anføres eventuelle bemærkninger

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 10

2. Skemaer

2.1 Kloakeret område – Arealfordeling

2.1.1 Spildevandsopland 0

Hovedkloakopland: Hirsholmene

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

001 B Spv. Spv. 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 U999 Kattegat Nordlig

I alt 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7

2.1.2 Spildevandsopland 1

Hovedkloakopland: Ammunitionsarsenalet

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

128 B Spv. Spv. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 -

129 E B Sep. Sep. 0,9 0,9 15,3 15,3 16,2 16,2

I alt 1,0 1,0 15,3 15,3 16,4 16,4

Privat Stabæk

Stabæk

Recipient Note

Recipient Note

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 11

Hovedkloakopland: Bannerslund Mark

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

160 B Spv. Spv. 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 -

I alt 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0

Recipient Note

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 12

Hovedkloakopland: Elling

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

107 E B Regn. Regn. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 R710 Elling Å

108 B Regn. Regn. 1,3 1,3 0,0 0,0 1,3 1,3 R712 Elling Å

109 B Regn. Regn. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 R718 Elling Å

110 B Regn. Regn. 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 R715 Elling Å

111 B Regn. Regn. 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 R712 Elling Å

112 B Regn. Regn. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 R713 Elling Å

113 B Regn. Regn. 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 R717 Elling Å

114 O E B BC Spv. Spv. 44,8 44,8 4,1 4,1 48,9 48,9 -

115 B Regn. Regn. 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 R715 Elling Å

116 B Regn. Regn. 1,9 1,9 0,0 0,0 1,9 1,9 R716 Elling Å

117 O E B Sep. Sep. 0,2 0,2 4,9 4,9 5,1 5,1 R712 Elling Å

118 O Sep. Sep. 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 R712 Elling Å

119 B Spv. Spv. 2,1 2,1 0,0 0,0 2,1 2,1 -

120 B -. Spv. 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9 R716 Elling Å Planlagt - Vejvand skal afledes til recipient

121 B -. Spv. 0,0 38,5 0,0 0,0 0,0 38,5 R716 Elling Å Planlagt - Vejvand skal afledes til recipent

121 B Spv. Spv. 5,5 5,5 0,0 0,0 5,5 5,5 -

123 B Regn. Regn. 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 R714 Elling Å

Recipient

124 O -. Spv. 0,0 0,0 0,0 15,8 0,0 15,8 - Planlagt

125 B Regn. Regn. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 R712 Elling Å

126 E Sep. Sep. 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 R711 Elling Å

127 O Spv. Spv. 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 -

I alt 61,2 105,6 15,3 31,1 76,6 136,8

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 13

Hovedkloakopland: Jerup

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

169 B Regn. Regn. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 R104 Jerup Å

170 O B BC Spv. Spv. 18,7 18,7 2,4 2,4 21,1 21,1 -

171 O Sep. Sep. 0,0 0,0 1,6 1,6 1,6 1,6

Privat Jerup

Å

Jerup Å

172 B BC Regn. Regn. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 R106 Jerup Å

173 B Spv. Spv. 6,5 6,5 0,0 0,0 6,5 6,5 -

174 B Spv. Spv. 6,8 6,8 0,0 0,0 6,8 6,8 -

175 B Spv. Spv. 2,7 2,7 0,0 0,0 2,7 2,7 -

176 B Spv. Spv. 13,5 13,5 0,0 0,0 13,5 13,5 -

177 BC Regn. Regn. 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 R107 Jerup Å

Recipient Note

178 E - Spv. 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

179 O - Spv. 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 2,6 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

180 B - Spv. 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

181 B - Spv. 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

182 B - Spv. 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

184 B Regn. Regn. 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 R109 Jerup Å

185 BC Regn. Regn. 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 R102 Jerup Å

186 BC Regn. Regn. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 R101 Jerup Å

187 BC Regn. Regn. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 R108 Jerup Å

189 B Regn. Regn. 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 R103 Jerup Å

I alt 51,7 67,9 4,0 7,6 55,9 75,7

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 14

Hovedkloakopland: Kragskovhedelejren

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

190 B Spv. Spv. 18,6 18,6 0,0 0,0 18,6 18,6 -

191 B Sep. Sep. 1,3 1,3 0,0 0,0 1,3 1,3

I alt 19,9 19,9 0,0 0,0 19,9 19,9

Hovedkloakopland: Napstjert

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Privat Kragskov

Å

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

192 S Spv. Spv. 70,2 70,2 0,0 0,0 70,2 70,2 -

Kragskov Å

Recipient Note

Recipient Note

193 S Spv. Spv. 3,5 3,5 0,0 0,0 3,5 3,5 - Skagen Kommune - aftale om afledningsret

I alt 73,7 73,7 0,0 0,0 73,7 73,7

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 15

Hovedkloakopland: Nielstrup

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

161 L Spv. Spv. 9,2 9,2 0,0 0,0 9,2 9,2 -

Recipient Note

162 L - Spv. 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

I alt 9,2 9,4 0,0 0,0 9,2 9,5

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 16

Hovedkloakopland: Strandby

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

Recipient

130 BC H Fæl. Fæl. 2,4 2,4 0,4 0,4 2,8 2,8 O960 Kattegat Nordlig

131 B BC Fæl. Fæl. 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 O960 Kattegat Nordlig

132 B H Fæl. Fæl. 0,3 0,3 2,5 2,5 2,8 2,8 O968 Kattegat Nordlig

133 B BC Fæl. Fæl. 2,5 2,5 0,0 0,0 2,5 2,5 O968 Kattegat Nordlig

134 O B BC Fæl. Fæl. 28,6 28,6 3,0 3,0 31,6 31,6 O969 Kattegat Nordlig

135 O B Fæl. Fæl. 14,2 14,2 2,2 2,2 16,4 16,4 O968 Kattegat Nordlig

136 O B Fæl. Fæl. 0,6 0,6 0,3 0,3 0,9 0,9 O706 Strandbyhedegrøften

137 O Sep. Sep. 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

Privat

Strandbyhedegrøften

Strandbyhedegrøften

138 O B BC H Sep. Sep. 0,8 0,8 5,9 5,9 6,7 6,7 R970 Kattegat Nordlig

139 H Fæl. Fæl. 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7

Privat Kattegat

nordlig

Kattegat Nordlig

140 B BC Regn. Regn. 2,6 2,6 0,0 0,0 2,6 2,6 R302 Jordmodergrøften

141 B BC Spv. Spv. 17,8 17,8 0,0 0,0 17,8 17,8 -

142 B Sep. Sep. 16,8 16,8 0,0 0,0 16,8 16,8 R301 Rugholm Å

143 B Spv. Spv. 14,6 14,6 0,0 0,0 14,6 14,6 -

144 E Sep. Sep. 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 R702 Strandbyhedegrøften

145 O -. Sep. 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

Privat

Strandbyhedegrøften

146 O B Sep. Sep. 2,1 2,1 0,1 0,1 2,2 2,2 R970 Kattegat Nordlig

147 H Regn. Regn. 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

Privat Kattegat

nordlig

Strandbyhedegrøften Planlagt

Kattegat Nordlig

148 E -. Sep. 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 7,8 R702 Strandbyhedegrøften Planlagt

149 B -. Spv. 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

150 B -. Sep. 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 R301 Rugholm Å Planlagt

151 B Spv. Spv. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 -

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 17

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

152 B Sep. Sep. 2,6 2,6 0,0 0,0 2,6 2,6 R301 Rugholm Å

153 B Spv. Spv. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 -

Recipient

154 B Fæl. Fæl. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 O706 Strandbyhedegrøften

155 B Regn. Regn. 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 O706 Strandbyhedegrøften

156 O Spv. Spv. 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 -

157 B Regn. Regn. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 R704 Strandbyhedegrøften

158 O Regn. Regn. 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 R703 Strandbyhedegrøften

159 BC Sep. Sep. 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9

Privat Kattegat

nordlig

165 S Spv. Spv. 8,6 8,6 0,0 0,0 8,6 8,6 -

166 S Spv. Spv. 1,5 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5 -

167 H -. Sep. 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5

I alt 119,5 127,2 20,0 30,3 139,5 157,6

Privat Kattegat

nordlig

Kattegat Nordlig

Kattegat Nordlig Planlagt

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 18

2.1.3 Spildevandsopland 2

Hovedkloakopland: Kvissel

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

216 B Spv. Spv. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 -

218 B BC Spv. Spv. 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 -

220 O B BC Fæl. Fæl. 13,5 13,5 0,0 0,0 13,5 13,5 O730 Elling Å

221 B Fæl. Fæl. 2,7 2,7 0,0 0,0 2,7 2,7 O730 Elling Å

222 B BC Fæl. Fæl. 2,2 2,2 0,0 0,0 2,2 2,2 O731 Åsted Å

223 B BC Sep. Sep. 4,1 4,1 0,0 0,0 4,1 4,1 R732 Åsted Å

224 B Sep. Sep. 7,9 7,9 0,0 0,0 7,9 7,9 R733 Åsted Å

225 O Spv. Spv. 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 -

Recipient Note

226 B - Sep. 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 R733 Åsted Å Planlagt

227 B - Spv. 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

228 B - Spv. 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

229 B - Spv. 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

230 BC - Spv. 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

231 BC - Spv. 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

232 BC Fæl. Fæl. 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9 O734 Åsted Å

I alt 31,9 40,2 0,2 0,2 32,1 40,4

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 19

Hovedkloakopland: Ravnshøj

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

240 B BC Fæl. Fæl. 6,0 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0 O744 Åsted Å

241 BC Spv. Spv. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 -

242 BC Spv. Spv. 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9 -

243 B BC Spv. Spv. 4,9 4,9 0,0 0,0 4,9 4,9 -

244 O Fæl. Fæl. 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 2,7 O744 Åsted Å

245 O Fæl. Fæl. 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 O744 Åsted Å

246 B BC Regn. Regn. 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 R743 Åsted Å

247 B Sep. Sep. 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 R743 Åsted Å

248 B Sep. Sep. 2,6 2,6 0,0 0,0 2,6 2,6 R743 Åsted Å

249 B Sep. Sep. 3,7 3,7 0,0 0,0 3,7 3,7 R742 Åsted Å

250 B Regn. Regn. 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9 R741 Åsted Å

Recipient Note

251 O - Sep. 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 R743 Åsted Å Planlagt

252 B - Sep. 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3 R743 Åsted Å Planlagt

253 E Spv. Sep. 0,0 0,0 3,3 3,3 3,3 3,3 R740 Åsted Å

254 O - Sep. 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 R740 Åsted Å Planlagt

255 E B - Sep. 0,0 11,0 0,0 0,4 0,0 11,4 R740 Åsted Å Planlagt

256 B Spv. Spv. 5,8 5,8 0,0 0,0 5,8 5,8 -

258 E Spv. Spv. 0,0 0,0 23,5 23,5 23,5 23,5 - Perkolat fra Lossepladsen

I alt 28,3 42,6 31,3 34,7 59,8 77,6

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 20

Hovedkloakopland: Rydal

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

270 B Spv. Spv. 1,8 1,8 0,0 0,0 1,8 1,8 -

271 B Spv. Spv. 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 -

272 B Spv. Spv. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 -

I alt 2,4 2,4 0,0 0,0 2,5 2,5

Hovedkloakopland: Skærum

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

274 B Spv. Spv. 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9 -

Recipient Note

Recipient Note

275 O BC Fæl. Fæl. 2,2 2,2 0,4 0,4 2,6 2,6 O751 Skærum Å Nedsivning af regnvand på grundene

276 E B BC Fæl. Fæl. 6,2 6,2 0,2 0,2 6,4 6,4 O752 Skærum Å Nedsivning af regnvand på grundene

277 B BC Fæl. Fæl. 2,3 2,3 0,0 0,0 2,3 2,3 O753 Skærum Å Nedsivning af regnvand på grundene

278 E B BC Sep. Sep. 1,3 1,3 2,0 2,0 3,3 3,3 R750 Skærum Å

279 BC - Spv. 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

280 BC - Spv. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

I alt 12,9 13,6 2,6 2,6 15,5 16,2

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 21

Hovedkloakopland: Øster Holmen

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

235 B L Spv. Spv. 5,4 5,4 0,0 0,0 5,4 5,4 -

236 L Regn. Regn. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 O734 Åsted Å

I alt 5,7 5,7 0,0 0,0 5,7 5,7

Hovedkloakopland: Åsted

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

265 B L Spv. Spv. 4,1 4,1 0,0 0,0 4,1 4,1 -

I alt 4,1 4,1 0,0 0,0 4,1 4,1

Recipient Note

Recipient Note

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 22

2.1.4 Spildevandsopland 3

Hovedkloakopland: Gærum

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

301 O Spv. Spv. 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4 -

360 E B BC Fæl. Fæl. 21,6 21,6 4,6 4,6 26,2 26,2 O765 Åsted Å

361 B Fæl. Fæl. 2,2 2,2 0,0 0,0 2,2 2,2 O763 Åsted Å

362 O B Sep. Sep. 5,9 5,9 0,2 0,2 6,1 6,1 R761 Åsted Å

363 B Sep. Sep. 4,4 4,4 0,0 0,0 4,4 4,4 R761 Åsted Å

364 O Spv. Spv. 0,0 0,0 4,7 4,7 4,7 4,7 -

365 E Sep. Sep. 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 R760 Kragkær Bæk

Recipient

367 B -. Sep. 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 R761 Åsted Å Planlagt

368 B Sep. Sep. 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 R761 Åsted Å

369 BC -. Spv. 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

370 E -. Sep. 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 5,1 R760 Kragkær Bæk Planlagt

371 O B -. Spv. 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

372 B -. Spv. 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1 - Planlagt - Vejvand skal nedsives

373 B Spv. Spv. 4,2 4,2 0,0 0,0 4,2 4,2 -

375 O Spv. Spv. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 -

I alt 39,0 52,9 14,0 19,1 53,2 72,2

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 23

Hovedkloakopland: Vrangbæk

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

355 B Spv. Spv. 3,2 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2 -

I alt 3,2 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2

Recipient Note

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 24

2.1.5 Spildevandsopland 4

Hovedkloakopland: Haldbjerg - Vangen

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

Recipient

469 E Spv. Sep. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R605 Haldbjerggrøften

470 E Sep. Sep. 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1 7,1 R605 Haldbjerggrøften

471 B Spv. Spv. 5,6 5,6 0,0 0,0 5,6 5,6 -

472 B Sep. Sep. 4,6 4,6 0,0 0,0 4,6 4,6 R603 Haldbjerggrøften

473 B Sep. Sep. 1,6 1,6 0,0 0,0 1,6 1,6 R604 Haldbjerggrøften

474 E Sep. Sep. 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 R608 Haldbjerggrøften

475 E -. Sep. 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 5,2 R605 Haldbjerggrøften Planlagt

476 B Spv. Spv. 4,9 4,9 0,0 0,0 4,9 4,9 -

477 B Regn. Regn. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 R603 Haldbjerggrøften

478 B Regn. Regn. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 R603 Haldbjerggrøften

479 B Regn. Regn. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 R606 Haldbjerggrøften

480 E -. Sep. 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 R610 Haldbjerggrøften Planlagt

481 E Sep. Sep. 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 R610 Haldbjerggrøften

482 E Sep. Sep. 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 R607 Haldbjerggrøften

483 E Sep. Sep. 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5

Privat Haldbjerggrøften

Haldbjerggrøften

484 E Sep. Sep. 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 R600 Haldbjerggrøften

485 E -. Sep. 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 R600 Haldbjerggrøften Planlagt

I alt 17,1 17,1 12,4 20,0 29,6 37,2

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note

Øksnebjergvej 7/9 har privat udledning til

grøft


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 25

2.1.6 Spildevandsopland 5

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 1

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

510 B Sep. Sep. 1,6 1,6 0,0 0,0 1,6 1,6

Privat

Bangsbo Å

512 B Sep. Sep. 2,2 2,2 0,0 0,0 2,2 2,2 R811 Kattegat Sydlig

513 B Sep. Sep. 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9 R501 Bangsbo Å

514 B Regn. Regn. 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 R516 Bangsbo Å

515 B Sep. Sep. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4

Privat

Bangsbo Å

Recipient

Bangsbo Å Planlagt

Bangsbo Å

516 B Sep. Sep. 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 R503 Bangsbo Å

517 B Sep. Sep. 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 R503 Bangsbo Å

518 B Fæl. Fæl. 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 O506 Bangsbo Å

519 O Sep. Sep. 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2

520 O Sep. Sep. 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 1,4

521 O E Sep. Sep. 0,0 0,0 6,5 6,5 6,5 6,5

Privat

Bangsbo Å

Privat

Bangsbo Å

Privat

Bangsbo Å

Bangsbo Å

Bangsbo Å

Bangsbo Å

522 B Fæl. Fæl. 5,7 5,7 0,0 0,0 5,7 5,7 O810 Kattegat Sydlig

523 B Regn. Regn. 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 R502 Bangsbo Å

524 B Regn. Regn. 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 O810 Kattegat Sydlig

525 E B Fæl. Fæl. 7,9 7,9 3,3 3,3 11,2 11,2 O810 Kattegat Sydlig

526 O Sep. Sep. 0,0 0,0 4,8 4,8 4,8 4,8

Privat

Bangsbo Å

Bangsbo Å

527 B Fæl. Fæl. 6,4 6,4 0,0 0,0 6,4 6,4 O809 Kattegat Sydlig

528 E Regn. Regn. 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 O809 Kattegat Sydlig

529 O E B Fæl. Fæl. 7,6 7,6 4,0 4,0 11,6 11,6 O809 Kattegat Sydlig

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 26

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

530 B Regn. Regn. 2,1 2,1 0,0 0,0 2,1 2,1 R808 Kattegat Sydlig

531 E B Fæl. Fæl. 2,2 2,2 1,2 1,2 3,4 3,4 O809 Kattegat Sydlig

532 B Fæl. Fæl. 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 U801 Kattegat Sydlig

533 B Regn. Regn. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 R808 Kattegat Sydlig

534 B Regn. Regn. 1,3 1,3 0,0 0,0 1,3 1,3 R807 Kattegat Sydlig

535 B Regn. Regn. 1,1 1,1 0,0 0,0 1,1 1,1 R805 Kattegat Sydlig

536 B Regn. Regn. 1,5 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5 R803 Kattegat Sydlig

537 O B Sep. Sep. 1,7 1,7 0,5 0,5 2,2 2,2 R802 Kattegat Sydlig

538 B Regn. Regn. 1,8 1,8 0,0 0,0 1,8 1,8 R802 Kattegat Sydlig

539 B Spv. Spv. 16,1 16,1 0,0 0,0 16,1 16,1 -

540 B Sep. Sep. 1,3 1,3 0,0 0,0 1,3 1,3 R803 Kattegat Sydlig

541 B Regn. Regn. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 R804 Kattegat Sydlig

542 B Regn. Regn. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 R805 Kattegat Sydlig

543 B Regn. Regn. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R806 Kattegat Sydlig

544 B Regn. Regn. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 R807 Kattegat Sydlig

547 E B Spv. Spv. 0,3 0,3 0,7 0,7 1,0 1,0 -

549 B Sep. Sep. 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 R805 Kattegat Sydlig

550 O Spv. Spv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

551 B Sep. Sep. 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6

Privat

Bangsbo Å

Bangsbo Å

552 B Sep. Sep. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 R805 Kattegat Sydlig

553 B Sep. Sep. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 R807 Kattegat Sydlig

Recipient

554 B -. Sep. 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 R507 Bangsbo Å Planlagt

I alt 70,1 70,3 23,4 23,4 93,6 93,8

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note

Overfladevand er kun nødoverløb fra faskiner

Overfladevand er kun nødoverløb fra faskiner


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 27

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 2

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

501 E Fæl. Fæl. 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 U801 Kattegat Sydlig

502 E Regn. Regn. 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 O813 Kattegat Sydlig

503 B Fæl. Fæl. 2,8 2,8 0,0 0,0 2,8 2,8 O813 Kattegat Sydlig

504 E Fæl. Fæl. 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 O813 Kattegat Sydlig

505 E Regn. Regn. 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 O813 Kattegat Sydlig

506 B Fæl. Fæl. 1,8 1,8 0,0 0,0 1,8 1,8 O813 Kattegat Sydlig

507 O E B Fæl. Fæl. 1,3 1,3 3,7 3,7 5,0 5,0 O813 Kattegat Sydlig

508 E Regn. Regn. 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 O813 Kattegat Sydlig

509 O B Fæl. Fæl. 13,9 13,9 2,0 2,0 15,9 15,9 O813 Kattegat Sydlig

511 O B Sep. Sep. 6,3 6,3 0,5 0,5 6,8 6,8 R508 Bangsbo Å

545 E Fæl. Fæl. 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 U801 Kattegat Sydlig

546 B Sep. Sep. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 O813 Kattegat Sydlig

I alt 26,4 26,4 10,3 10,3 36,8 36,8

Recipient Note

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 28

2.1.7 Spildevandsopland 6

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 2

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

601 O E Sep. Sep. 0,0 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9

Privat Kattegat

sydlig

Kattegat Sydlig

602 O Regn. Regn. 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 R820 Kattegat Sydlig

I alt 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 3

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

604 B Regn. Regn. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 R836 Kattegat Sydlig

607 B Regn. Regn. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 R837 Kattegat Sydlig

610 B Regn. Regn. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 R853 Kattegat Sydlig

612 B Regn. Regn. 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 R853 Kattegat Sydlig

I alt 1,6 1,6 0,0 0,0 1,7 1,7

Recipient Note

Recipient Note

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 29

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 4

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

614 B BC Fæl. Fæl. 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 O852 Kattegat Sydlig

615 H Regn. Regn. 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 R860 Kattegat Sydlig

616 B BC Fæl. Fæl. 12,9 12,9 0,0 0,0 12,9 12,9 O858 Kattegat Sydlig

617 B BC Fæl. Fæl. 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 O858 Kattegat Sydlig

618 B BC Fæl. Fæl. 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 O858 Kattegat Sydlig

619 B BC Fæl. Fæl. 4,3 4,3 0,0 0,0 4,3 4,3 O858 Kattegat Sydlig

620 B Fæl. Fæl. 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 O858 Kattegat Sydlig

621 B BC Fæl. Fæl. 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 O858 Kattegat Sydlig

622 B BC Sep. Sep. 1,5 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5 R860 Kattegat Sydlig

623 B BC Fæl. Fæl. 6,5 6,5 0,0 0,0 6,5 6,5 O865 Kattegat Sydlig

624 B H Regn. Regn. 0,1 0,1 1,4 1,4 1,5 1,5 O858 Kattegat Sydlig

625 C Fæl. Sep. 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 O858/R860 Kattegat Sydlig

626 BC C Fæl. Fæl. 0,6 0,6 3,1 3,1 3,7 3,7 O858 Kattegat Sydlig

627 BC C Fæl. Fæl. 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 O858 Kattegat Sydlig

628 C Regn. Regn. 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 R876 Kattegat Sydlig

629 O C Fæl. Fæl. 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 O858 Kattegat Sydlig

630 O Regn. Regn. 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 O877 Kattegat Sydlig

631 O BC C Fæl. Fæl. 1,1 1,1 3,6 3,6 4,7 4,7 O877 Kattegat Sydlig

632 O BC C Fæl. Fæl. 0,2 0,2 1,7 1,7 1,9 1,9 O877 Kattegat Sydlig

668 C Sep. Sep. 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 R860 Kattegat Sydlig

669 BC Regn. Regn. 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 R860 Kattegat Sydlig

670 B BC Fæl. Fæl. 1,8 1,8 0,0 0,0 1,8 1,8 O858 Kattegat Sydlig

671 B BC Sep. Sep. 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 O858 Kattegat Sydlig

672 B Fæl. Fæl. 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 O858 Kattegat Sydlig

673 H Regn. Regn. 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 R853 Kattegat Sydlig

I alt 40,2 40,2 17,6 17,6 57,8 57,8

Recipient Note

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 30

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 7

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

633 O Regn. Regn. 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 R887 Kattegat Sydlig

634 H Regn. Regn. 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 R910 Kattegat Nordlig

635 O Sep. Sep. 0,0 0,0 4,7 4,7 4,7 4,7 R887 Kattegat Sydlig

636 O Fæl. Fæl. 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 O886 Kattegat Sydlig

637 C Regn. Regn. 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 O886 Kattegat Sydlig

638 BC C Fæl. Fæl. 0,7 0,7 0,6 0,6 1,3 1,3 O886 Kattegat Sydlig

639 BC C Fæl. Fæl. 1,0 1,0 1,7 1,7 2,7 2,7 O886 Kattegat Sydlig

640 O BC C Fæl. Fæl. 1,5 1,5 1,0 1,0 2,5 2,5 O886 Kattegat Sydlig

641 O B BC C Fæl. Fæl. 3,0 3,0 1,8 1,8 4,8 4,8 O886 Kattegat Sydlig

642 B BC C Regn. Regn. 2,5 2,5 1,5 1,5 4,0 4,0 R910 Kattegat Nordlig

643 O Sep. Sep. 0,0 0,0 6,1 6,1 6,1 6,1 R887 Kattegat Sydlig

644 O B BC C Fæl. Fæl. 14,0 14,0 5,7 5,7 19,7 19,7 O886 Kattegat Sydlig

645 B Fæl. Fæl. 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 O886 Kattegat Sydlig

648 B Fæl. Fæl. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 O886 Kattegat Sydlig

649 B Fæl. Fæl. 1,6 1,6 0,0 0,0 1,6 1,6 O886 Kattegat Sydlig

650 B Fæl. Fæl. 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 O886 Kattegat Sydlig

651 B Fæl. Fæl. 2,1 2,1 0,0 0,0 2,1 2,1 O931 Kattegat Nordlig

652 O B Fæl. Fæl. 8,4 8,4 0,5 0,5 8,9 8,9 O933 Kattegat Nordlig

676 B Sep. Sep. 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 R910 Kattegat Nordlig

679 O Regn. Regn. 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 R887 Kattegat Sydlig

680 O B Regn. Regn. 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 R910 Kattegat Nordlig

681 B Sep. Sep. 1,8 1,8 0,0 0,0 1,8 1,8 R910 Kattegat Nordlig

I alt 42,7 42,7 27,3 27,3 70,2 70,2

Recipient Note

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 31

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 8

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

661 E B Spv. Spv. 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 -

Recipient

663 B Sep. Sep. 4,8 4,8 0,0 0,0 4,8 4,8 O941 Kattegat Nordlig

665 B Regn. Regn. 1,1 1,1 0,0 0,0 1,1 1,1 O941 Kattegat Nordlig

666 B Regn. Regn. 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 O941 Kattegat Nordlig

667 O E B BC Fæl. Fæl. 48,2 48,2 16,1 16,1 64,3 64,3 O941 Kattegat Nordlig

678 B Fæl. Fæl. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 O941 Kattegat Nordlig

682 B Spv. Spv. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 O941 Kattegat Nordlig Overfladevand fra vejareal til off. kloak.

I alt 56,1 56,1 17,1 17,1 73,2 73,2

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 32

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 11

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

646 O Sep. Sep. 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 R934 Kattegat Nordlig

647 O H Regn. Regn. 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 R934 Kattegat Nordlig

653 O E B Sep. Sep. 0,7 0,7 5,8 5,8 6,5 6,5 R935 Kattegat Nordlig

654 O B Sep. Sep. 1,2 1,2 0,4 0,4 1,6 1,6 R934 Kattegat Nordlig

655 O B Sep. Sep. 2,2 2,2 3,0 3,0 5,2 5,2 R940 Kattegat Nordlig

656 O E B Sep. Sep. 12,7 12,7 3,3 3,3 16,0 16,0 R940 Kattegat Nordlig

657 O B Sep. Sep. 10,7 10,7 5,8 5,8 16,5 16,5 R942 Kattegat Nordlig

658 O Sep. Sep. 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 R942 Kattegat Nordlig

660 O Sep. Sep. 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 R945 Kattegat Nordlig

662 O Spv. Spv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

664 B Sep. Sep. 15,4 15,4 0,0 0,0 15,4 15,4 R942 Kattegat Nordlig

675 O Sep. Sep. 0,0 0,0 3,2 3,2 3,2 3,2

Privat Kattegat

nordlig

Kattegat Nordlig

677 O Sep. Sep. 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 R932 Kattegat Nordlig

I alt 42,8 42,8 30,4 30,4 73,5 73,5

Recipient Note

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 33

2.1.8 Spildevandsopland 7

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 2

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

701 B BC Fæl. Fæl. 4,5 4,5 0,0 0,0 4,5 4,5 U801 Kattegat Sydlig

702 O B BC BO Fæl. Fæl. 38,3 38,3 2,0 2,0 40,3 40,3 O821 Kattegat Sydlig

703 B Sep. Sep. 5,3 5,3 0,0 0,0 5,3 5,3 R820 Kattegat Sydlig

Recipient

704 O -. Sep. 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 15,9 R820 Kattegat Sydlig Planlagt

705 O Spv. Spv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

723 B Regn. Regn. 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 O821 Kattegat Sydlig

728 O Spv. Spv. 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 -

730 BC Sep. Sep. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 R820 Kattegat Sydlig

731 O B Regn. Regn. 2,3 2,3 0,1 0,1 2,4 2,4 R820 Kattegat Sydlig

736 B Spv. Spv. 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 -

I alt 52,4 52,4 2,4 18,3 54,8 70,7

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 3

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

732 B BC Fæl. Fæl. 1,1 1,1 0,0 0,0 1,1 1,1 O835 Kattegat Sydlig

733 E B BC Fæl. Fæl. 18,7 18,7 2,7 2,7 21,4 21,4 O835 Kattegat Sydlig

735 B BC Fæl. Fæl. 1,3 1,3 0,0 0,0 1,3 1,3 O835 Kattegat Sydlig

737 B Spv. Spv. 1,8 1,8 0,0 0,0 1,8 1,8 -

I alt 22,9 22,9 2,7 2,7 25,6 25,6

Recipient

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 34

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 6

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

734 O Sep. Sep. 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 R840 Kattegat Sydlig

I alt 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Recipient Note

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 35

Hovedkloakopland: Kilden

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

706 B Sep. Sep. 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 R825 Rumlebæk

707 B Spv. Spv. 2,4 2,4 0,0 0,0 2,4 2,4 -

708 B Regn. Regn. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 R001 Nedsivning

709 B Spv. Spv. 28,2 28,2 0,0 0,0 28,2 28,2 -

710 B Regn. Regn. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 R002 Nedsivning

711 B Regn. Regn. 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 R003 Nedsivning

712 B Regn. Regn. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 R828 Rumlebæk

713 B Regn. Regn. 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9 R827 Rumlebæk

714 B Sep. Sep. 3,9 3,9 0,0 0,0 3,9 3,9 R827 Rumlebæk

715 B Regn. Regn. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 R825 Rumlebæk

716 O B Sep. Sep. 13,8 13,8 0,2 0,2 14,0 14,0 R826 Rumlebæk

717 B Sep. Sep. 3,2 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2 R825 Rumlebæk

718 B Sep. Sep. 2,9 2,9 0,0 0,0 2,9 2,9 R826 Rumlebæk

719 B Sep. Sep. 2,6 2,6 0,0 0,0 2,6 2,6 R826 Rumlebæk

720 O Sep. Sep. 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 R826 Rumlebæk

721 B Regn. Regn. 1,3 1,3 0,0 0,0 1,3 1,3 R826 Rumlebæk

722 O B Regn. Regn. 1,1 1,1 2,4 2,4 3,5 3,5 R820 Kattegat Sydlig

Recipient

727 B -. Sep. 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8 R820 Kattegat Sydlig Planlagt

I alt 62,6 69,4 3,1 3,1 65,9 72,7

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 36

2.1.9 Spildevandsopland 8

Kloakopland: Frederikshavn - område 3

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

801 B BC Fæl. Fæl. 1,3 1,3 0,0 0,0 1,3 1,3 O841 Kattegat Sydlig

802 B Fæl. Fæl. 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 O841 Kattegat Sydlig

803 E B Fæl. Fæl. 7,8 7,8 4,8 4,8 12,6 12,6 O848 Kattegat Sydlig

804 B Fæl. Fæl. 2,9 2,9 0,0 0,0 2,9 2,9 O841 Kattegat Sydlig

862 B Sep. Sep. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 R840 Kattegat Sydlig

863 B BC Fæl. Fæl. 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 O850 Kattegat Sydlig

869 B BC Fæl. Fæl. 3,6 3,6 0,0 0,0 3,6 3,6 O835 Kattegat Sydlig

870 B BC Fæl. Fæl. 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 O850 Kattegat Sydlig

871 B BC Fæl. Fæl. 5,9 5,9 0,0 0,0 5,9 5,9 O850 Kattegat Sydlig

I alt 25,5 25,5 4,8 4,8 30,3 30,3

Recipient Note

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 37

Kloakopland: Frederikshavn - område 5

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

805 O E B Fæl. Fæl. 7,5 7,5 2,3 2,3 9,8 9,8 O842 Kattegat Sydlig

806 B Sep. Sep. 9,3 9,3 0,0 0,0 9,3 9,3 R840 Kattegat Sydlig

807 B Fæl. Fæl. 3,2 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2 O843 Kattegat Sydlig

808 O E B Fæl. Fæl. 46,2 46,2 2,8 2,8 49,0 49,0 O844 Kattegat Sydlig

809 B Sep. Sep. 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 R840 Kattegat Sydlig

867 O Sep. Sep. 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 O844 Kattegat Sydlig

Recipient Note

868 O - Sep. 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 O844 Kattegat Sydlig Planlagt

873 O Regn. Regn. 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 O844 Kattegat Sydlig

I alt 66,9 66,9 8,4 9,5 75,3 76,4

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Belastning reguleres af vandbremse (max.

10 l/s)


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 38

Kloakopland: Frederikshavn - område 6

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

810 O E B BC Fæl. Fæl. 41,7 41,7 19,3 19,3 61,0 61,0 O845 Kattegat Sydlig

811 B Fæl. Fæl. 13,9 13,9 0,0 0,0 13,9 13,9 O846 Kattegat Sydlig

812 O E B Sep. Sep. 1,5 1,5 9,1 9,1 10,6 10,6 R840 Kattegat Sydlig

813 O E B Sep. Sep. 20,4 20,4 7,7 7,7 28,1 28,1 R840 Kattegat Sydlig

815 O B Sep. Sep. 10,4 10,4 2,3 2,3 12,7 12,7 R847 Båder Bæk

816 O B Sep. Sep. 11,1 11,1 0,2 0,2 11,3 11,3 R847 Båder Bæk

851 F Spv. Spv. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 -

852 B Regn. Regn. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 R845 Båder Bæk

858 E Spv. Spv. 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 -

859 O B Sep. Sep. 10,9 10,9 2,8 2,8 13,7 13,7 R840 Kattegat Sydlig

874 O Sep. Sep. 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 R849 Båder Bæk Overfladevand fra bygninger skal nedsives.

I alt 110,4 110,4 41,6 41,6 152,0 152,0

Recipient

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 39

Kloakopland: Frederikshavn - område 9

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

830 O E B Sep. Sep. 60,2 60,2 8,5 8,5 68,7 68,7 R407 Lerbækken

831 O E B BC Sep. Sep. 4,2 4,2 7,3 7,3 11,5 11,5 R407 Lerbækken

Recipient

832 B -. Sep. 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1 R407 Lerbækken Planlagt

850 B Fæl. Fæl. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 O841 Kattegat Sydlig

853 O Regn. Regn. 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 R407 Lerbækken

872 O Regn. Regn. 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 R407 Lerbækken

I alt 64,8 72,9 17,2 17,2 82,0 90,1

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 40

Kloakopland: Frederikshavn - område 10

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

817 E Sep. Sep. 0,0 0,0 10,6 10,6 10,6 10,6 R406 Lerbækken

818 B Sep. Sep. 7,8 7,8 0,0 0,0 7,8 7,8 R406 Lerbækken

819 E Sep. Sep. 0,0 0,0 13,3 13,3 13,3 13,3 R406 Lerbækken

820 O E B Sep. Sep. 7,0 7,0 0,5 0,5 7,5 7,5 R406 Lerbækken

821 E Sep. Sep. 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 17,0 R406 Lerbækken

822 F Sep. Sep. 9,1 9,1 0,0 0,0 9,1 9,1 R406 Lerbækken

823 B Sep. Sep. 13,3 13,3 0,0 0,0 13,3 13,3 R406 Lerbækken

Recipient

824 O -. Sep. 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7 R406 Lerbækken Planlagt

825 B -. Sep. 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3 R406 Lerbækken Planlagt

826 B -. Sep. 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 36,4 R406 Lerbækken Planlagt

827 E -. Sep. 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 R408 Knivholt Bæk Planlagt

828 E B -. Sep. 0,0 4,3 0,0 2,1 0,0 6,4 R408 Knivholt Bæk Planlagt

829 E -. Sep. 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 11,2 R406 Lerbækken Planlagt

833 O E Sep. Sep. 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 R406 Lerbækken

834 E Sep. Sep. 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 7,3 R406 Lerbækken

835 O Sep. Sep. 0,0 0,0 14,7 14,7 14,7 14,7 R406 Lerbækken

836 E -. Sep. 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 9,4 R403 Lerbækken Planlagt

837 E Sep. Sep. 0,0 0,0 27,5 27,5 27,5 27,5 R406 Lerbækken

838 O -. Sep. 0,0 0,0 0,0 33,2 0,0 33,2 R406 Lerbækken Planlagt

839 E -. Sep. 0,0 0,0 0,0 36,5 0,0 36,5 R406 Lerbækken Planlagt

840 E Sep. Sep. 0,0 0,0 6,1 6,1 6,1 6,1 R406 Lerbækken

844 O E Sep. Sep. 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4 R406 Lerbækken

848 O Sep. Sep. 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 2,7

Privat Knivholt

Bæk

Knivholt Bæk

849 E -. Sep. 0,0 0,0 0,0 43,0 0,0 43,0 R406 Lerbækken Planlagt

854 O Regn. Regn. 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 R404 Lerbækken

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 41

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

Recipient

856 O -. Sep. 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 12,2 R406 Lerbækken Planlagt

857 E Sep. Sep. 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 R410 Lerbækken

I alt 37,2 92,2 112,7 267,0 150,1 359,4

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 42

2.1.10 Spildevandsopland 9

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 4

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

901 O B BC C Fæl. Fæl. 6,0 6,0 1,7 1,7 7,7 7,7 O866 Kattegat Sydlig

902 O B BC C Sep. Sep. 3,6 3,6 11,5 11,5 15,1 15,1 R860 Kattegat Sydlig

903 O B Fæl. Fæl. 6,4 6,4 3,4 3,4 9,8 9,8 O867 Kattegat Sydlig

904 O E B BC Fæl. Fæl. 56,8 56,8 5,4 5,4 62,2 62,2 O868 Kattegat Sydlig

I alt 72,8 72,8 22,0 22,0 94,8 94,8

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 7

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

921 B Fæl. Fæl. 5,4 5,4 0,0 0,0 5,4 5,4 O841 Kattegat Sydlig

922 B Fæl. Fæl. 3,1 3,1 0,0 0,0 3,1 3,1 O841 Kattegat Sydlig

I alt 8,5 8,5 0,0 0,0 8,5 8,5

Recipient

Note

Recipient Note

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 43

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 9

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

905 E Sep. Sep. 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 7,6 R407 Lerbækken

915 E BC Sep. Sep. 2,2 2,2 0,6 0,6 2,8 2,8 R407 Lerbækken

I alt 2,2 2,2 8,2 8,2 10,4 10,4

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 11

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

908 F Spv. Spv. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 -

Recipient

Recipient

909 B Sep. Sep. 13,4 13,4 0,0 0,0 13,4 13,4 R942 Kattegat Nordlig

910 E Regn. Regn. 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 R942 Kattegat Nordlig

911 O E Sep. Sep. 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 R942 Kattegat Nordlig

912 B Regn. Regn. 1,5 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5 R942 Kattegat Nordlig

913 O -. Sep. 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 31,0 R943 Kattegat Nordlig Planlagt

914 O -. Spv. 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 3,4 - Planlagt

916 B Spv. Spv. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 -

917 O -. Sep. 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 4,3 R942 Kattegat Nordlig Planlagt

918 O -. Sep. 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 6,3 R942 Kattegat Nordlig Planlagt

919 O -. Sep. 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 15,4 R943 Kattegat Nordlig Planlagt

920 O Spv. Spv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

924 O Sep. Sep. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Privat Lerbæk

Lerbækken

925 E Spv. Spv. 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3 2,3 R942 Kattegat Nordlig Vejvand til regnvandssystem

I alt 15,6 15,6 13,0 73,4 28,7 89,1

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 44

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 12

Opland

Oplandstype

Kloaksystem

Arealfordeling

Bolig m.v. Erhverv Total

[ha] [ha] [ha]

Recipientudløb

stat. plan stat. plan stat. plan stat. plan [nr.]

951 H Sep. Sep. 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 11,3

952 H Sep. Sep. 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7

953 H Sep. Sep. 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8

954 H Sep. Sep. 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 7,3

955 H Sep. Sep. 0,0 0,0 28,2 28,2 28,2 28,2

956 H Sep. Sep. 0,0 0,0 34,6 34,6 34,6 34,6

Privat Kattegat

sydlig

Privat Kattegat

sydlig

Privat Kattegat

sydlig

Privat Kattegat

sydlig

Privat Kattegat

sydlig

Privat Kattegat

nordlig

Recipient

Kattegat Sydlig

Kattegat Sydlig

Kattegat Sydlig

Kattegat Sydlig

Kattegat Sydlig

Kattegat Nordlig

957 H Sep. Sep. 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 R930 Kattegat Nordlig

958 H -. Sep. 0,0 0,0 0,0 77,8 0,0 77,8

Privat Kattegat

nordlig

959 H Fæl. Fæl. 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 2,7 O858 Kattegat Sydlig

I alt 0,0 0,0 103,4 181,2 103,6 181,4

Kattegat Nordlig Planlagt

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 45

2.2 Kloakeret område – Spildevandsfordeling

2.2.1 Spildevandsopland 0

Hovedkloakopland: Hirsholmene

Del-

opland

001

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

100 100 0 0 100 100 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 10 10 0 0 1 1 11 11

I alt 100 100 0 0 100 100 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 10 10 0 0 1 1 11 11

2.2.2 Spildevandsopland 1

Hovedkloakopland: Ammunitionsarsenalet

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

128 5 5 0 0 5 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

129

20 20 460 460 480 480 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 1,0 1,0 2 2 16 16 35 35 53 53

I alt 25 25 460 460 485 485 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 1,0 1,0 2 2 16 16 35 35 53 53

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Hirsholmene -

direkte udledning

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 46

Hovedkloakopland: Bannerslund Mark

Del-

opland

160

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

35 35 0 0 35 35 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3 3 0 0 4 4 7 7

I alt 35 35 0 0 35 35 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3 3 0 0 4 4 7 7

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 47

Hovedkloakopland: Elling

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

107 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

108 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 3 3 3 3

109 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

111 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 3 3 3 3

112 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 3 3 3 3

114 1225 1225 170 170 1395 1395 2,4 2,4 0,2 0,2 1,2 1,2 3,8 3,8 128 128 6 6 107 107 241 241

115 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

116 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 4 4 4 4

117 0 0 244 244 244 244 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0 0 5 5 11 11 16 16

118 0 0 130 130 130 130 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0 0 5 5 8 8 13 13

119 15 15 0 0 15 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2 2 0 0 5 5 7 7

120 0 177 0 0 0 177 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0 16 0 0 0 13 0 29

121 166 166 0 0 166 166 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,4 15 15 0 0 12 12 27 27

121 0 1154 0 0 0 1154 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,9 0 105 0 0 0 84 0 189

122 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

124 0 0 0 350 0 350 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,4 0,0 2,6 0 0 0 63 0 35 0 98

125 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 0 0 101 101 101 101 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0 0 8 8 4 4 12 12

127

0 0 220 220 220 220 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0 0 7 7 1 1 8 8

I alt 1.406 2.737 865 1.215 2.271 3.952 2,7 4,9 1,1 3,3 1,6 3,2 5,4 11,4 145 266 31 94 167 299 343 659

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 48

Hovedkloakopland: Jerup

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

169 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 320 320 105 105 425 425 0,6 0,6 0,1 0,1 0,5 0,5 1,2 1,2 33 33 4 4 46 46 83 83

171 0 0 100 100 100 100 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0 0 4 4 3 3 7 7

172 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

173 145 145 0 0 145 145 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,5 0,5 15 15 0 0 14 14 29 29

174 110 110 0 0 110 110 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 11 11 0 0 15 15 26 26

175 55 55 0 0 55 55 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6 6 0 0 6 6 12 12

176 50 50 0 0 50 50 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4 4 4 0 0 30 30 34 34

177 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

178 0 0 0 50 0 50 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0 0 0 4 0 2 0 6

179 0 0 0 128 0 128 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,4 0 0 0 10 0 6 0 16

180 0 71 0 0 0 71 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0 6 0 0 0 5 0 11

181 0 69 0 0 0 69 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0 6 0 0 0 5 0 11

182 0 345 0 0 0 345 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,9 0 32 0 0 0 25 0 57

183 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

185 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

186 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

188 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

189

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

I alt 680 1.165 205 383 885 1.548 1,3 2,1 0,2 0,6 1,3 1,9 2,8 4,6 69 113 8 22 121 164 198 299

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 49

Hovedkloakopland: Kragskovhedelejren

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

190 575 575 0 0 575 575 1,1 1,1 0,0 0,0 0,5 0,5 1,6 1,6 60 60 0 0 41 41 101 101

191

40 40 0 0 40 40 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4 4 0 0 3 3 7 7

I alt 615 615 0 0 615 615 1,2 1,2 0,0 0,0 0,5 0,5 1,7 1,7 64 64 0 0 44 44 108 108

Hovedkloakopland: Napstjert

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

192 720 720 0 0 720 720 0,4 0,4 0,0 0,0 1,8 1,8 2,2 2,2 22 22 0 0 154 154 176 176

193

80 80 0 0 80 80 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7 7 0 0 8 8 15 15

I alt 800 800 0 0 800 800 0,5 0,5 0,0 0,0 1,9 1,9 2,4 2,4 29 29 0 0 162 162 191 191

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 50

Hovedkloakopland: Nielstrup

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

161 100 100 0 0 100 100 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 10 10 0 0 20 20 30 30

162

0 8 0 0 0 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1 0 0 0 1 0 2

I alt 100 108 0 0 100 108 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 10 11 0 0 20 21 30 32

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 51

Hovedkloakopland: Strandby

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

130 50 50 290 290 340 340 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 5 5 7 7 6 6 18 18

131 40 40 0 0 40 40 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5 5 0 0 3 3 8 8

132 5 5 1400 1400 1405 1405 0,0 0,0 2,4 2,4 0,1 0,1 2,5 2,5 0 0 69 69 6 6 75 75

133 85 85 0 0 85 85 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 9 9 0 0 5 5 14 14

134 750 750 390 390 1140 1140 1,6 1,6 0,5 0,5 0,8 0,8 2,9 2,9 85 85 14 14 69 69 168 168

135 260 260 290 290 550 550 0,6 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 1,3 1,3 31 31 10 10 36 36 77 77

136 15 15 0 0 15 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 2 2 4 4

137 0 0 60 60 60 60 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0 0 2 2 1 1 3 3

138 0 0 560 560 560 560 0,0 0,0 1,1 1,1 0,2 0,2 1,3 1,3 0 0 32 32 15 15 47 47

139 0 0 60 60 60 60 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0 0 2 2 2 2 4 4

140 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 6 6 6 6

141 550 550 0 0 550 550 1,2 1,2 0,0 0,0 0,5 0,5 1,7 1,7 64 64 0 0 39 39 103 103

142 400 400 0 0 400 400 0,9 0,9 0,0 0,0 0,4 0,4 1,3 1,3 48 48 0 0 37 37 85 85

143 150 150 0 0 150 150 0,3 0,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,7 0,7 18 18 0 0 32 32 50 50

144 0 0 350 350 350 350 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5 0,5 0 0 12 12 7 7 19 19

145 0 0 0 51 0 51 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0 0 0 4 0 2 0 6

146 80 80 0 0 80 80 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 9 9 0 0 5 5 14 14

147 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

148 0 0 0 438 0 438 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,2 0,0 1,3 0 0 0 31 0 17 0 48

149 0 5 0 0 0 5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0 3 0 0 0 3 0 6

150 0 196 0 0 0 196 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0 18 0 0 0 14 0 32

151 10 10 0 0 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0 0 0 0 1 1

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 52

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

152 79 79 0 0 79 79 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7 7 0 0 6 6 13 13

153 3 3 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

154

6 6 0 0 6 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0 0 1 1 2 2

155 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

156 0 0 85 85 85 85 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0 0 3 3 2 2 5 5

157 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

158 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 65 65 0 0 65 65 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6 6 0 0 2 2 8 8

165 125 125 0 0 125 125 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,5 0,5 16 16 0 0 19 19 35 35

166 15 15 0 0 15 15 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3 3 0 0 3 3 6 6

167

0 0 0 74 0 74 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0 0 0 6 0 3 0 9

I alt 2.688 2.889 3.485 4.048 6.173 6.937 5,8 6,2 5,2 6,6 3,6 4,0 14,6 16,8 310 331 151 192 307 346 768 869

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 53

2.2.3 Spildevandsopland 2

Hovedkloakopland: Kvissel

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

216 2 2 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 10 10 0 0 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0 0 1 1 2 2

219 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 250 250 0 0 250 250 0,6 0,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,9 0,9 32 32 0 0 30 30 62 62

221 35 35 0 0 35 35 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4 4 0 0 6 6 10 10

222 30 30 0 0 30 30 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4 4 0 0 5 5 9 9

223 40 40 0 0 40 40 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6 6 0 0 9 9 15 15

224 120 120 0 0 120 120 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 10 10 0 0 17 17 27 27

225 0 0 60 60 60 60 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0 0 2 2 0 0 2 2

226 0 15 0 0 0 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1 0 0 0 1 0 2

227 0 73 0 0 0 73 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0 7 0 0 0 5 0 12

228 0 54 0 0 0 54 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0 5 0 0 0 4 0 9

229 0 41 0 0 0 41 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0 4 0 0 0 3 0 7

230 0 41 0 0 0 41 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0 4 0 0 0 3 0 7

231 0 23 0 0 0 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 2 0 0 0 2 0 4

232

15 15 0 0 15 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 2 2 4 4

I alt 502 749 60 60 562 809 1,1 1,5 0,1 0,1 0,8 0,9 2,0 2,5 59 82 2 2 70 88 131 172

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 54

Hovedkloakopland: Ravnshøj

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

240 150 150 0 0 150 150 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,5 0,5 17 17 0 0 13 13 30 30

241 13 13 0 0 13 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0 0 1 1 2 2

242 25 25 0 0 25 25 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3 3 0 0 2 2 5 5

243 150 150 0 0 150 150 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 13 13 0 0 11 11 24 24

244 0 0 136 136 136 136 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5 0,5 0 0 11 11 6 6 17 17

245 0 0 93 93 93 93 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0 0 7 7 4 4 11 11

246 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 3 3 3 3

247 40 40 0 0 40 40 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5 5 0 0 4 4 9 9

248 50 50 0 0 50 50 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7 7 0 0 6 6 13 13

249 90 90 0 0 90 90 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 10 10 0 0 8 8 18 18

250 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

251 0 0 0 92 0 92 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0 0 0 7 0 4 0 11

252 0 99 0 0 0 99 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0 9 0 0 0 7 0 16

253 0 0 163 163 163 163 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 0,6 0,6 0 0 13 13 7 7 20 20

254 0 0 0 63 0 63 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0 0 0 5 0 3 0 8

255 0 331 0 21 0 352 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 1,0 0 30 0 2 0 25 0 57

256 180 180 0 0 180 180 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,5 0,5 16 16 0 0 13 13 29 29

257 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

258

0 0 130 130 130 130 0,0 0,0 5,6 5,6 0,6 0,6 6,2 6,2 0 0 160 160 52 52 212 212

I alt 698 1.128 522 698 1.220 1.826 1,3 2,1 6,7 7,2 1,5 1,9 9,5 11,2 72 111 191 205 132 171 395 487

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 55

Hovedkloakopland: Rydal

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

270 25 25 0 0 25 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 4 4 6 6

271 10 10 0 0 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

272

3 3 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt 38 38 0 0 38 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 5 5 7 7

Hovedkloakopland: Skærum

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

274 10 10 0 0 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 2 2 4 4

275 40 40 70 70 110 110 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 6 6 2 2 6 6 14 14

276 75 75 50 50 125 125 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,5 0,5 17 17 1 1 14 14 32 32

277 35 35 0 0 35 35 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6 6 0 0 5 5 11 11

278 30 30 151 151 181 181 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,5 0,5 4 4 8 8 7 7 19 19

279 0 17 0 0 0 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 2 0 0 0 1 0 3

280

0 4 0 0 0 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt 190 211 271 271 461 482 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 1,5 1,5 35 37 11 11 34 35 80 83

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 56

Hovedkloakopland: Øster Holmen

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

235 75 75 0 0 75 75 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 8 8 0 0 12 12 20 20

236

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

I alt 75 75 0 0 75 75 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 8 8 0 0 13 13 21 21

Hovedkloakopland: Åsted

Del-

opland

265

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

55 55 0 0 55 55 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6 6 0 0 9 9 15 15

I alt 55 55 0 0 55 55 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6 6 0 0 9 9 15 15

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 57

2.2.4 Spildevandsopland 3

Hovedkloakopland: Gærum

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

301 0 0 119 119 119 119 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0 0 9 9 5 5 14 14

360 450 450 140 140 590 590 0,9 0,9 0,2 0,2 0,7 0,7 1,8 1,8 50 50 5 5 57 57 112 112

361 50 50 0 0 50 50 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6 6 0 0 5 5 11 11

362 130 130 0 0 130 130 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,5 0,5 16 16 0 0 13 13 29 29

363 85 85 0 0 85 85 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 12 12 0 0 10 10 22 22

364 0 0 80 80 80 80 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 3 3 10 10 13 13

365 0 0 111 111 111 111 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0 0 9 9 5 5 14 14

366 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

367 0 50 0 0 0 50 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0 5 0 0 0 4 0 9

368 20 20 0 0 20 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 1 1 3 3

369 0 62 0 0 0 62 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0 6 0 0 0 5 0 11

370 0 0 0 256 0 256 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0 0,8 0 0 0 20 0 11 0 31

371 0 121 0 0 0 121 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0 11 0 0 0 9 0 20

372 0 183 0 0 0 183 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0 17 0 0 0 13 0 30

373 20 20 0 0 20 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1 1 0 0 9 9 10 10

375

0 0 5 5 5 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt 755 1.171 455 711 1.210 1.882 1,5 2,2 0,9 1,6 1,5 2,0 3,9 5,8 87 126 26 46 115 157 228 329

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 58

Hovedkloakopland: Vrangbæk

Del-

opland

355

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

25 25 0 0 25 25 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 3 3 0 0 7 7 10 10

I alt 25 25 0 0 25 25 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 3 3 0 0 7 7 10 10

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 59

2.2.5 Spildevandsopland 4

Hovedkloakopland: Haldbjerg - Vangen

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

469 0 0 15 15 15 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 1 1 0 0 1 1

470 0 0 250 250 250 250 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,5 0 0 9 9 15 15 24 24

471 70 70 0 0 70 70 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7 7 0 0 12 12 19 19

472 100 100 0 0 100 100 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 10 10 0 0 10 10 20 20

473 35 35 0 0 35 35 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4 4 0 0 4 4 8 8

474 0 0 10 10 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

475 0 0 0 260 0 260 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0 0,8 0 0 0 21 0 11 0 32

476 130 130 0 0 130 130 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 13 13 0 0 11 11 24 24

477 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

478 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

479 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

480 0 0 0 36 0 36 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0 0 0 3 0 2 0 5

481 0 0 113 113 113 113 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0 0 2 2 1 1 3 3

482 0 0 410 410 410 410 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0 0 14 14 4 4 18 18

483 0 0 140 140 140 140 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0 0 5 5 3 3 8 8

484 0 0 40 40 40 40 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0 0 2 2 2 2 4 4

485

0 0 0 86 0 86 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0 0 0 7 0 4 0 11

I alt 335 335 978 1.360 1.313 1.695 0,6 0,6 1,2 2,2 0,5 0,6 2,3 3,4 34 34 33 64 63 80 130 178

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 60

2.2.6 Spildevandsopland 5

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 1

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

510 47 47 0 0 47 47 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4 4 0 0 3 3 7 7

512 60 60 0 0 60 60 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6 6 0 0 5 5 11 11

513 20 20 0 0 20 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 2 2 4 4

514 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

515 20 20 0 0 20 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 1 1 3 3

516 10 10 0 0 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0 0 1 1 2 2

517 15 15 0 0 15 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 1 1 3 3

518 40 40 0 0 40 40 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4 4 0 0 3 3 7 7

519 0 0 75 75 75 75 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0 0 3 3 0 0 3 3

520 0 0 25 25 25 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 1 1 3 3 4 4

521 0 0 130 130 130 130 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0 0 5 5 14 14 19 19

522 130 130 0 0 130 130 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,4 14 14 0 0 12 12 26 26

523 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

524 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

525 150 150 350 350 500 500 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 1,0 1,0 15 15 12 12 24 24 51 51

526 0 0 450 450 450 450 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 0,7 0,7 0 0 16 16 11 11 27 27

527 135 135 0 0 135 135 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,5 0,5 16 16 0 0 14 14 30 30

528 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

529 190 190 580 580 770 770 0,4 0,4 0,7 0,7 0,3 0,3 1,4 1,4 20 20 20 20 25 25 65 65

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 61

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

530 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 5 5 5 5

531 40 40 50 50 90 90 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 3 3 1 1 7 7 11 11

532 15 15 0 0 15 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 1 1 3 3

533 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

534 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 3 3 3 3

535

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

536 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 3 3 3 3

537 50 50 0 0 50 50 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 5 5 0 0 5 5 10 10

538 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 4 4 4 4

539 325 325 0 0 325 325 0,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,4 1,0 1,0 34 34 0 0 35 35 69 69

540 20 20 0 0 20 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 3 3 5 5

541 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

542 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

543 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

544 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

547 9 9 0 0 9 9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3 3 0 0 2 2 5 5

549 10 10 0 0 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 1 1 3 3

550 0 0 5 5 5 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

551 35 35 0 0 35 35 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4 4 0 0 1 1 5 5

552 3 3 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

553 9 9 0 0 9 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0 0 1 1 2 2

554

0 6 0 0 0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1

I alt 1.333 1.339 1.665 1.665 2.998 3.004 2,6 2,6 2,0 2,0 2,0 2,0 6,6 6,6 142 143 58 58 202 202 402 403

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 62

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 2

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

501 0 0 410 410 410 410 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 0,6 0,6 0 0 14 14 5 5 19 19

502 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

503 80 80 0 0 80 80 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 8 8 0 0 6 6 14 14

504 0 0 20 20 20 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 1 1 1 1 2 2

505 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

506 50 50 0 0 50 50 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5 5 0 0 4 4 9 9

507 40 40 960 960 1000 1000 0,1 0,1 1,1 1,1 0,1 0,1 1,3 1,3 4 4 33 33 11 11 48 48

508 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

509 400 400 260 260 660 660 0,9 0,9 0,3 0,3 0,4 0,4 1,6 1,6 46 46 9 9 35 35 90 90

511 155 155 0 0 155 155 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,5 0,5 16 16 0 0 15 15 31 31

545 0 0 21 21 21 21 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0 0 2 2 1 1 3 3

546 20 20 0 0 20 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 1 1 3 3

548

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt 745 745 1.671 1.671 2.416 2.416 1,5 1,5 2,0 2,0 0,9 0,9 4,4 4,4 81 81 59 59 82 82 222 222

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 63

2.2.7 Spildevandsopland 6

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 2

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

601 0 0 60 60 60 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 1 1 6 6 7 7

602

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

I alt 0 0 60 60 60 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 1 1 7 7 8 8

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 3

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

604 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

607 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

610 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

612

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

I alt 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 4 4 4 4

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 64

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 4

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

614 35 35 0 0 35 35 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4 4 0 0 3 3 7 7

615 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

616 520 520 0 0 520 520 1,0 1,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,3 1,3 54 54 0 0 28 28 82 82

617 50 50 0 0 50 50 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5 5 0 0 2 2 7 7

618 50 50 0 0 50 50 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5 5 0 0 2 2 7 7

619 290 290 0 0 290 290 0,6 0,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7 0,7 30 30 0 0 9 9 39 39

620 30 30 0 0 30 30 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3 3 0 0 1 1 4 4

621 250 250 0 0 250 250 0,5 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 0,6 26 26 0 0 9 9 35 35

622 120 120 0 0 120 120 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 13 13 0 0 3 3 16 16

623 570 570 0 0 570 570 1,1 1,1 0,0 0,0 0,2 0,2 1,3 1,3 59 59 0 0 14 14 73 73

624 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 3 3 3 3

625 0 0 430 430 430 430 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0 0 15 15 3 3 18 18

626 240 240 2100 2100 2340 2340 0,1 0,1 2,5 2,5 0,1 0,1 2,7 2,7 3 3 72 72 8 8 83 83

627 275 275 1260 1260 1535 1535 0,1 0,1 1,5 1,5 0,1 0,1 1,7 1,7 5 5 44 44 7 7 56 56

628 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

629 0 0 15 15 15 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 1 1 1 1 2 2

630 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

631 100 100 3880 3880 3980 3980 0,2 0,2 4,6 4,6 0,1 0,1 4,9 4,9 11 11 133 133 10 10 154 154

632 50 50 530 530 580 580 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 1 1 18 18 4 4 23 23

668 0 0 570 570 570 570 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 0 0 20 20 4 4 24 24

669 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

670 115 115 0 0 115 115 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 12 12 0 0 4 4 16 16

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 65

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

671 80 80 0 0 80 80 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 9 9 0 0 3 3 12 12

672 60 60 0 0 60 60 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 7 7 0 0 2 2 9 9

673

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

I alt 2.835 2.835 8.785 8.785 11.620 11.620 4,7 4,7 10,4 10,4 1,0 1,0 16,1 16,1 247 247 303 303 126 126 676 676

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 66

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 7

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

633 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

634 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

635 0 0 500 500 500 500 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 0,7 0,7 0 0 17 17 10 10 27 27

636 0 0 50 50 50 50 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0 0 2 2 2 2 4 4

637 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

638 50 50 280 280 330 330 0,1 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,4 0,4 5 5 10 10 3 3 18 18

639 90 90 570 570 660 660 0,2 0,2 0,7 0,7 0,1 0,1 1,0 1,0 9 9 20 20 6 6 35 35

640 200 200 350 350 550 550 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,9 0,9 21 21 12 12 6 6 39 39

641 135 135 320 320 455 455 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,8 0,8 14 14 11 11 11 11 36 36

642 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 9 9 9 9

643 0 0 304 304 304 304 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 1,0 1,0 0 0 24 24 13 13 37 37

644 685 685 3220 3220 3905 3905 1,3 1,3 3,9 3,9 0,5 0,5 5,7 5,7 71 71 111 111 43 43 225 225

645 60 60 0 0 60 60 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4 4 0 0 2 2 6 6

648 25 25 0 0 25 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 1 1 3 3

649 100 100 0 0 100 100 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 10 10 0 0 3 3 13 13

650 170 170 0 0 170 170 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,4 18 18 0 0 9 9 27 27

651 50 50 0 0 50 50 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6 6 0 0 5 5 11 11

652 255 255 0 0 255 255 0,5 0,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,7 0,7 27 27 0 0 19 19 46 46

674 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

676 35 35 0 0 35 35 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4 4 0 0 2 2 6 6

679 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

680 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 67

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

681 195 195 0 0 195 195 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 20 20 0 0 4 4 24 24

I alt 2.050 2.050 5.594 5.594 7.644 7.644 4,0 4,0 7,2 7,2 1,6 1,6 12,8 12,8 211 211 207 207 154 154 572 572

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 68

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 8

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

661 31 31 52 52 83 83 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 3 3 5 5 5 5 13 13

663 270 270 0 0 270 270 0,5 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 0,6 28 28 0 0 10 10 38 38

665 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

666 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

667 1610 1610 6500 6500 8110 8110 3,1 3,1 8,8 8,8 1,6 1,6 13,5 13,5 169 169 252 252 141 141 562 562

678

5 5 0 0 5 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

682 9 9 0 0 9 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0 0 1 1 1 1

I alt 1.925 1.925 6.552 6.552 8.477 8.477 3,7 3,7 9,0 9,0 1,8 1,8 14,5 14,5 201 201 257 257 160 160 617 617

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 69

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 11

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

646 0 0 173 173 173 173 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 0,6 0,6 0 0 14 14 8 8 22 22

647 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

653 30 30 342 342 372 372 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 1,0 1,0 2 2 23 23 14 14 39 39

654 40 40 15 15 55 55 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4 4 1 1 3 3 8 8

655 135 135 350 350 485 485 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,8 0,8 14 14 12 12 11 11 37 37

656 265 265 20 20 285 285 0,5 0,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,9 0,9 27 27 1 1 35 35 63 63

657 235 235 800 800 1035 1035 0,5 0,5 1,0 1,0 0,4 0,4 1,9 1,9 25 25 28 28 36 36 89 89

658 0 0 158 158 158 158 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 1 1 5 5 6 6

659 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

660 0 0 210 210 210 210 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0 0 7 7 4 4 11 11

662 0 0 2 2 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

664 650 650 0 0 650 650 1,3 1,3 0,0 0,0 0,4 0,4 1,7 1,7 68 68 0 0 34 34 102 102

675 0 0 159 159 159 159 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 0,6 0,6 0 0 13 13 7 7 20 20

677

0 0 10 10 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 1 1 1 1 2 2

I alt 1.355 1.355 2.239 2.239 3.594 3.594 2,7 2,7 3,4 3,4 1,8 1,8 7,9 7,9 140 140 101 101 160 160 401 401

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 70

2.2.8 Spildevandsopland 7

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 2

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

701 100 100 0 0 100 100 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 10 10 0 0 10 10 20 20

702 1610 1610 60 60 1670 1670 3,1 3,1 0,1 0,1 1,0 1,0 4,2 4,2 168 168 2 2 88 88 258 258

703 290 290 0 0 290 290 0,6 0,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7 0,7 30 30 0 0 12 12 42 42

704 0 0 0 797 0 797 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,4 0,0 2,6 0 0 0 64 0 35 0 99

705 0 0 52 52 52 52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

723 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

728 0 0 30 30 30 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 1 1 1 1 2 2

729 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

730 5 5 0 0 5 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0 0 0 0 1 1

731 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 5 5 5 5

736

31 31 0 0 31 31 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3 3 0 0 2 2 5 5

I alt 2.036 2.036 142 939 2.178 2.975 4,0 4,0 0,1 2,3 1,3 1,7 5,4 8,0 212 212 3 67 120 155 335 434

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 71

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 3

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

732 50 50 0 0 50 50 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5 5 0 0 2 2 7 7

733 545 545 130 130 675 675 1,1 1,1 0,1 0,1 0,5 0,5 1,7 1,7 58 58 4 4 47 47 109 109

735 50 50 0 0 50 50 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5 5 0 0 3 3 8 8

737

54 54 0 0 54 54 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5 5 0 0 4 4 9 9

I alt 699 699 130 130 829 829 1,4 1,4 0,1 0,1 0,5 0,5 2,0 2,0 73 73 4 4 56 56 133 133

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 6

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

726 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

734

0 0 590 590 590 590 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 0,9 0,9 0 0 20 20 20 20 40 40

I alt 0 0 590 590 590 590 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 0,9 0,9 0 0 20 20 20 20 40 40

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 72

Hovedkloakopland: Kilden

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

706 5 5 0 0 5 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

707 15 15 0 0 15 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1 1 0 0 5 5 6 6

708 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

709 410 410 0 0 410 410 0,8 0,8 0,0 0,0 0,7 0,7 1,5 1,5 43 43 0 0 62 62 105 105

710 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

711 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

712 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

713 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

714 55 55 0 0 55 55 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7 7 0 0 8 8 15 15

715 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

716 250 250 15 15 265 265 0,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,4 1,0 1,0 30 30 1 1 31 31 62 62

717 40 40 0 0 40 40 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6 6 0 0 7 7 13 13

718 70 70 0 0 70 70 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 8 8 0 0 6 6 14 14

719 70 70 0 0 70 70 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7 7 0 0 6 6 13 13

720 0 0 20 20 20 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 1 1 1 1 2 2

721 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 3 3 3 3

722 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 8 8 8 8

724 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

725 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

727

0 155 0 0 0 155 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6 0 19 0 0 0 15 0 34

I alt 915 1.070 35 35 950 1.105 1,8 2,2 0,0 0,0 1,7 1,9 3,5 4,1 102 121 2 2 145 160 249 283

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 73

2.2.9 Spildevandsopland 8

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 3

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

801 45 45 0 0 45 45 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4 4 0 0 3 3 7 7

802 25 25 0 0 25 25 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3 3 0 0 1 1 4 4

803 225 225 230 230 455 455 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 24 24 8 8 27 27 59 59

804 95 95 0 0 95 95 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 10 10 0 0 6 6 16 16

862 15 15 0 0 15 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 1 1 3 3

863 55 55 0 0 55 55 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6 6 0 0 2 2 8 8

869 145 145 0 0 145 145 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,4 15 15 0 0 8 8 23 23

870 90 90 0 0 90 90 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 9 9 0 0 4 4 13 13

871

200 200 0 0 200 200 0,6 0,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,8 0,8 31 31 0 0 13 13 44 44

I alt 895 895 230 230 1.125 1.125 2,0 2,0 0,3 0,3 0,7 0,7 3,0 3,0 104 104 8 8 65 65 177 177

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 74

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 5

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

805 310 310 70 70 380 380 0,6 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,9 0,9 32 32 3 3 21 21 56 56

806 815 815 0 0 815 815 1,6 1,6 0,0 0,0 0,2 0,2 1,8 1,8 85 85 0 0 20 20 105 105

807 130 130 0 0 130 130 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,4 14 14 0 0 7 7 21 21

808 1510 1510 160 160 1670 1670 2,9 2,9 0,2 0,2 1,2 1,2 4,3 4,3 157 157 6 6 107 107 270 270

809 15 15 0 0 15 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 2 2 4 4

841 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

866 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

867 0 0 290 290 290 290 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0 0 10 10 4 4 14 14

868 0 0 0 56 0 56 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0 0 0 4 0 2 0 6

873

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 3 3 3 3

I alt 2.780 2.780 520 576 3.300 3.356 5,4 5,4 0,6 0,7 1,7 1,7 7,7 7,8 290 290 19 23 164 166 473 479

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 75

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 6

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

810 1650 1650 1065 1065 2715 2715 3,2 3,2 1,3 1,3 1,6 1,6 6,1 6,1 172 172 38 38 134 134 344 344

811 400 400 0 0 400 400 0,8 0,8 0,0 0,0 0,3 0,3 1,1 1,1 42 42 0 0 30 30 72 72

812 110 110 780 780 890 890 0,2 0,2 0,9 0,9 0,3 0,3 1,4 1,4 11 11 27 27 23 23 61 61

813 590 590 260 260 850 850 1,1 1,1 0,3 0,3 0,7 0,7 2,1 2,1 62 62 9 9 62 62 133 133

814 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

815 265 265 70 70 335 335 0,5 0,5 0,1 0,1 0,3 0,3 0,9 0,9 28 28 3 3 28 28 59 59

816 335 335 0 0 335 335 0,6 0,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,9 0,9 35 35 0 0 25 25 60 60

851 5 5 0 0 5 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0 0 0 0 1 1

852 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

858 0 0 10 10 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

859 1190 1190 100 100 1290 1290 2,3 2,3 0,1 0,1 0,3 0,3 2,7 2,7 124 124 4 4 30 30 158 158

860 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

861 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

874

0 0 75 75 75 75 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0 0 6 6 3 3 9 9

I alt 4.545 4.545 2.360 2.360 6.905 6.905 8,7 8,7 2,9 2,9 3,8 3,8 15,4 15,4 475 475 87 87 337 337 899 899

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 76

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 9

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

830 1730 1730 400 400 2130 2130 3,4 3,4 0,5 0,5 1,7 1,7 5,6 5,6 181 181 14 14 151 151 346 346

831 55 55 290 290 345 345 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 5 5 10 10 25 25 40 40

832 0 242 0 0 0 242 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6 0 22 0 0 0 18 0 40

842 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

843 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

850 15 15 0 0 15 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 1 1 3 3

853 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 1 1 1

872

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

I alt 1.800 2.042 690 690 2.490 2.732 3,5 3,9 0,8 0,8 2,0 2,2 6,3 6,9 188 210 24 24 180 198 392 432

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 77

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 10

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

817 0 0 500 500 500 500 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 0,9 0,9 0 0 17 17 23 23 40 40

818 195 195 0 0 195 195 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,6 0,6 20 20 0 0 17 17 37 37

819 0 0 330 330 330 330 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 0,7 0,7 0 0 12 12 29 29 41 41

820 180 180 77 77 257 257 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 0,7 19 19 2 2 16 16 37 37

821 0 0 980 980 980 980 0,0 0,0 1,0 1,0 0,4 0,4 1,4 1,4 0 0 29 29 37 37 66 66

822 55 55 0 0 55 55 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,5 0,5 17 17 0 0 20 20 37 37

823 220 220 0 0 220 220 0,7 0,7 0,0 0,0 0,3 0,3 1,0 1,0 36 36 0 0 29 29 65 65

824 0 0 0 50 0 50 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,6 0 0 0 15 0 8 0 23

825 0 610 0 0 0 610 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 1,1 0 39 0 0 0 31 0 70

826 0 390 0 0 0 390 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 1,8 0 50 0 0 0 80 0 130

827 0 0 0 524 0 524 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,5 0 0 0 12 0 7 0 19

828 0 40 0 20 0 60 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,7 0 12 0 8 0 14 0 34

829 0 0 0 480 0 480 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,3 0,0 1,9 0 0 0 45 0 24 0 69

833 0 0 375 375 375 375 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 1,2 1,2 0 0 30 30 16 16 46 46

834 0 0 170 170 170 170 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0 0 6 6 16 16 22 22

835 0 0 2400 2400 2400 2400 0,0 0,0 2,9 2,9 0,4 0,4 3,3 3,3 0 0 83 83 32 32 115 115

836 0 0 0 468 0 468 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,2 0,0 1,5 0 0 0 37 0 20 0 57

837 0 0 1373 1373 1373 1373 0,0 0,0 3,8 3,8 0,7 0,7 4,5 4,5 0 0 110 110 60 60 170 170

838 0 0 0 1659 0 1659 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,8 0,0 5,4 0 0 0 133 0 73 0 206

839 0 0 0 1824 0 1824 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,9 0,0 6,0 0 0 0 146 0 80 0 226

840 0 0 660 660 660 660 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 0,7 0,7 0 0 15 15 13 13 28 28

844 0 0 121 121 121 121 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0 0 10 10 5 5 15 15

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 78

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

845 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

846 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

848

0 0 100 100 100 100 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 3 3 6 6 9 9

849 0 0 0 2151 0 2151 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 1,1 0,0 7,1 0 0 0 172 0 94 0 266

854 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 3 3 3 3

856 0 0 0 610 0 610 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,3 0,0 2,0 0 0 0 49 0 27 0 76

857

0 0 88 88 88 88 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0 0 7 7 4 4 11 11

I alt 650 1.690 7.174 14.960 7.824 16.650 1,8 3,6 11,1 32,6 3,8 9,1 16,7 45,3 92 193 324 941 326 784 742 1.918

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 79

2.2.10 Spildevandsopland 9

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 4

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

901 300 300 170 170 470 470 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 1,0 31 31 7 7 17 17 55 55

902 107 107 577 577 684 684 0,2 0,2 1,6 1,6 0,4 0,4 2,2 2,2 10 10 46 46 33 33 89 89

903 200 200 430 430 630 630 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 1,5 1,5 37 37 15 15 22 22 74 74

904 2340 2340 200 200 2540 2540 4,5 4,5 0,2 0,2 1,6 1,6 6,3 6,3 244 244 7 7 135 135 386 386

923

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt 2.947 2.947 1.377 1.377 4.324 4.324 6,0 6,0 2,5 2,5 2,5 2,5 11,0 11,0 322 322 75 75 207 207 604 604

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 7

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

921 160 160 0 0 160 160 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,4 16 16 0 0 12 12 28 28

922

80 80 0 0 80 80 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 8 8 0 0 7 7 15 15

I alt 240 240 0 0 240 240 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,6 0,6 24 24 0 0 19 19 43 43

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 80

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 9

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

905 0 0 2270 2270 2270 2270 0,0 0,0 2,7 2,7 0,2 0,2 2,9 2,9 0 0 78 78 17 17 95 95

915

67 67 28 28 95 95 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 6 6 2 2 6 6 14 14

I alt 67 67 2.298 2.298 2.365 2.365 0,1 0,1 2,8 2,8 0,3 0,3 3,2 3,2 6 6 80 80 23 23 109 109

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 81

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 11

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

906 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

907 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

908 15 15 0 0 15 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 1 1 3 3

909 180 180 0 0 180 180 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,6 0,6 18 18 0 0 29 29 47 47

910 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 2 2

911 0 0 6900 6900 6900 6900 0,0 0,0 8,3 8,3 0,2 0,2 8,5 8,5 0 0 238 238 21 21 259 259

912 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 3 3 3 3

913 0 0 0 1552 0 1552 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,8 0,0 5,1 0 0 0 124 0 68 0 192

914 0 0 0 168 0 168 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,6 0 0 0 13 0 7 0 20

916 10 10 0 0 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0 0 1 1 2 2

917 0 0 0 213 0 213 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,7 0 0 0 17 0 9 0 26

918 0 0 0 316 0 316 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 1,1 0 0 0 25 0 14 0 39

919 0 0 0 771 0 771 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,4 0,0 2,6 0 0 0 62 0 34 0 96

920 0 0 10 10 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

924 0 0 6 6 6 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

925 0 0 115 115 115 115 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0 0 9 9 5 5 14 14

950

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt 205 205 7.031 10.051 7.236 10.256 0,3 0,3 8,6 17,1 0,6 2,2 9,5 19,6 21 21 247 488 62 194 330 703

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 82

Hovedkloakopland: Frederikshavn - område 12

Del-

opland

PE Spildevandsmængder

Bolig mv. Erhverv Total [l/s] [m 3 /d]

stk. Stk. Stk. Bolig mv. Erhverv Indsivning Total Bolig mv. Erhverv Indsivning Total

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

951 0 0 2760 2760 2760 2760 0,0 0,0 3,3 3,3 0,3 0,3 3,6 3,6 0 0 95 95 25 25 120 120

952 0 0 2760 2760 2760 2760 0,0 0,0 3,3 3,3 0,2 0,2 3,5 3,5 0 0 95 95 19 19 114 114

953 0 0 330 330 330 330 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5 0,5 0 0 11 11 6 6 17 17

954 0 0 366 366 366 366 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 1,2 1,2 0 0 29 29 16 16 45 45

955 0 0 10900 10900 10900 10900 0,0 0,0 14,4 14,4 0,7 0,7 15,1 15,1 0 0 415 415 62 62 477 477

956 0 0 1731 1731 1731 1731 0,0 0,0 4,8 4,8 0,9 0,9 5,7 5,7 0 0 138 138 76 76 214 214

957 0 0 399 399 399 399 0,0 0,0 1,1 1,1 0,2 0,2 1,3 1,3 0 0 32 32 17 17 49 49

958 0 0 0 3890 0 3890 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 2,0 0,0 12,8 0 0 0 311 0 171 0 482

959

0 0 137 137 137 137 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5 0,5 0 0 11 11 6 6 17 17

I alt 0 0 19.383 23.273 19.383 23.273 0,0 0,0 28,7 39,5 2,7 4,7 31,4 44,2 0 0 826 1.137 227 398 1.053 1.535

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Renseanlæg

(Status)

Frederikshavn

Centralrenseanlæg


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 83

2.3 Renseanlæg – Vandmængder

Frederikshavn Centralrenseanlæg

Spildevandsoplande

Kloaksystem Spildevandsbelastning Spildevandsbelastning

(% af areal) Tørvejrsflow [l/s] Tørvejrsflow [m 3 /d]

Fæl. Sep. Andet Status Plan Status Plan

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Spv. Indsiv. Total Spv. Indsiv. Total Spv. Indsiv. Total Spv. Indsiv. Total

1 15 12 16 16 69 72 23,3 12,5 35,8 31,8 12,5 44,3 839 1.077 1.916 1.145 1.077 2.222

2 34 28 20 31 46 41 10,7 3,7 14,4 12,9 3,7 16,6 386 321 707 464 321 785

3 51 38 24 27 26 35 3,2 1,9 5,1 4,8 1,9 6,7 115 165 280 174 165 339

4 0 0 63 71 37 29 1,9 0,9 2,8 2,8 0,9 3,7 69 82 151 100 82 182

5 53 53 24 24 23 23 9,4 3,3 12,7 9,5 3,3 12,8 340 285 625 341 285 626

6 58 58 35 36 6 6 46,3 7,1 53,4 46,3 7,1 53,4 1.668 611 2.279 1.668 611 2.279

7 44 39 27 37 29 25 11,6 4,5 16,1 13,9 4,5 18,4 417 390 807 499 390 889

8 34 24 65 76 1 1 44,7 18,0 62,7 65,4 18,0 83,4 1.609 1.554 3.163 2.353 1.554 3.907

9 37 24 61 74 2 2 44,5 9,7 54,2 59,9 9,7 69,6 1.603 842 2.445 2.155 842 2.997

I alt 195,6 61,6 257,2 247,3 61,6 308,9 7.046 5.327 12.373 8.899 5.327 14.226

Hirsholmene - direkte udledning

Spildevandsopland

Kloaksystem Spildevandsbelastning Spildevandsbelastning

(% af areal) Tørvejrsflow [l/s] Tørvejrsflow [m 3 /d]

Fæl. Sep. Andet Status Plan Status Plan

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Spv. Indsiv. Total Spv. Indsiv. Total Spv. Indsiv. Total Spv. Indsiv. Total

0 0 0 0 0 100 100 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 10 1 11 10 1 11

I alt 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 10 1 11 10 1 11

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 84

2.4 Renseanlæg – Forureningsmængder

Frederikshavn Centralrenseanlæg

Spildevandsoplande

Spildevandsbelastning

PE kg BI5/år kg COD/år kg tot-N/år kg tot-P/år

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

1 11.364 14.480 248.872 317.112 547.518 697.646 50.002 63.712 11.364 14.480

2 2.411 3.285 52.801 71.942 116.162 158.271 10.608 14.454 2.411 3.285

3 1.235 1.907 27.047 41.763 59.502 91.879 5.434 8.391 1.235 1.907

4 1.403 1.785 30.726 39.092 67.597 86.001 6.173 7.854 1.403 1.785

5 5.414 5.420 118.567 118.698 260.847 261.136 23.822 23.848 5.414 5.420

6 31.395 31.395 687.550 687.550 1.513.239 1.513.239 138.138 138.138 31.395 31.395

7 4.547 5.499 99.579 120.428 219.074 264.942 20.007 24.196 4.547 5.499

8 21.644 30.768 474.004 673.819 1.042.808 1.482.402 95.234 135.379 21.644 30.768

9 33.558 40.468 734.920 886.249 1.616.824 1.949.748 147.655 178.059 33.558 40.468

I alt 112.971 135.007 2.474.066 2.956.653 5.443.571 6.505.264 497.073 594.031 112.971 135.007

Hirsholmene - direkte udledning

Spildevandsopland

Spildevandsbelastning

PE kg BI5/år kg COD/år kg tot-N/år kg tot-P/år

Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

0 100 100 2.190 2.190 4.818 4.818 440 440 100 100

I alt 100 100 2.190 2.190 4.818 4.818 440 440 100 100

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 85

2.5 Recipientskema

2.5.1 Bangsbo Å

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflastnings

Udledte vand- og stofmængder

hyppighed Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

O506 518 Fæl. Fæl. 1,3 1,3 35 35 10 10 80 80 0 0 8 8 15 15 272 272 32 32 2 2 0,7 0,7 1)

Privat

Bangsbo

Å

510 Sep. Sep. 1,6 1,6 30 30

515 Sep. Sep. 0,4 0,4 30 30

519 Sep. Sep. 0,2 0,2 40 40

520 Sep. Sep. 1,4 1,4 20 20

521 Sep. Sep. 6,5 6,5 25 25

526 Sep. Sep. 4,8 4,8 20 20

551 Sep. Sep. 0,6 0,6 30 30

R501 513 Sep. Sep. 0,8 0,8 40 40 10 10 37 37 0 0 0 0 180 180 2.540 2.540 51 51 5 5 1,3 1,3

R502 523 Regn Regn 0,7 0,7 80 80 10 10 63 63 0 0 0 0 180 180 4.324 4.324 86 86 9 9 2,2 2,2 2)

R503

516

517

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

0,5

0,5

0,5

0,5

30

30

30

30

10

10

10

10

32 32 0 0 0 0 180 180 2.196 2.196 44 44 4 4 1,1 1,1

R507 510 - Sep. 0,0 0,2 0 30 0 10 0 5 0 10 0 0 0 180 0 453 0 9 0 1 0 0,2 3)

R508 511 Sep. Sep. 6,7 6,7 30 30 10 10 222 222 0 0 0 0 180 180 15.237 15.237 305 305 30 30 7,6 7,6

R516 514 Regn Regn 0,7 0,7 80 80 10 10 60 60 0 0 0 0 180 180 4.118 4.118 82 82 8 8 2,1 2,1 2)

I alt

1) Udledning er beregnet med Samba

2) Kun vejvand

3) Planlagt udløb, planlagt bassin B35

26,7 26,9 0 10 28.687 29.140 600 609 58 59 15,0 15,2

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 86

2.5.2 Båder Bæk

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

R845 852 Regn Regn 0,3 0,3 80 80 10 10 24 24 0 0 0 0 180 180 1.647 1.647 33 33 3 3 0,8 0,8 1)

R847

R849

I alt

815 Sep. Sep. 12,7 12,7 30 30 10 10

816 Sep. Sep. 11,3 11,3 30 30 10 10

791 791 0 0 0 0 180 180 54.291 54.291 1.086 1.086 109 109 27,1 27,1

874 - Sep. 0,0 1,5 0 20 0 10 0 33 0 0 0 0 0 180 0 2.265 0 45 0 5 0 1,1 2)

1) Kun vejvand

2) Planlagt. Forsinkes i B21 (del af Båder Bæks løb)

24,3 25,8 0 0 55.938 58.203 1.119 1.164 112 117 27,9 29,0

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 87

2.5.3 Elling Å

Recipient-

udløb

O730

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

220 Fæl. Fæl. 13,5 13,5 20 20 10 10

221 Fæl. Fæl. 2,7 2,7 20 20 10 10

515 515 0 0 27 27 58 58 3.713 3.713 445 445 37 37 9 9 1)

R710 107 Regn Regn 0,6 0,6 80 80 10 10 52 52 0 0 0 0 180 180 3.569 3.569 71 71 7 7 1,8 1,8 2)

R711 126 Sep. Sep. 2,0 2,0 60 60 10 10 134 134 0 0 0 0 180 180 9.197 9.197 184 184 18 18 4,6 4,6

R712

108 Regn Regn 1,3 1,3 80 80 10 10

111 Regn Regn 1,2 1,2 80 80 10 10

117 Sep. Sep. 5,1 5,1 35 50 10 10

118 Sep. Sep. 3,4 3,4 30 50 10 10

125 Regn Regn 0,2 0,2 80 80 10 10

320 320 800 800 0 0 180 180 37.448 48.396 749 968 75 97 18,7 24,2 3)

R713 112 Regn Regn 0,1 0,1 80 80 10 10 12 12 0 0 0 0 180 180 824 824 16 16 2 2 0,4 0,4 2)

R714 123 Regn Regn 0,5 0,5 80 80 10 10 45 45 0 0 0 0 180 180 3.089 3.089 62 62 6 6 1,5 1,5 2)

R715

R716

110 Regn Regn 1,0 1,0 80 80 10 10

115 Regn Regn 0,8 0,8 80 80 10 10

116 Regn Regn 1,9 1,9 80 80 10 10

120 - Spv. 0,0 5,9 0 10 0 10

121 - Spv. 0,0 38,5 0 10 0 10

161 161 0 0 0 0 180 180 11.049 11.049 221 221 22 22 5,5 5,5 2)

100 100 1.900 1.900 0 0 180 180 11.476 45.136 230 903 23 90 5,7 22,6 4)

R717 113 Regn Regn 1,2 1,2 80 80 10 10 108 108 0 0 0 0 180 180 7.393 7.393 148 148 74 74 18 18 2)

R718

I alt

109 Regn Regn 0,1 0,1 80 80 10 10 11 11 0 0 0 0 180 180 742 742 15 15 1 1 0,4 0,4 2)

1) Udledning er beregnet med Samba

2) Kun vejvand

3) Bassin B04

4) Kun vejvand, bassin B05

35,6 80,0 2.700 2.700 88.500 133.108 2.141 3.033 265 354 66 88

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 88

2.5.4 Haldbjerggrøften

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

Privat

Haldbjerggrøften

483 Sep. Sep. 1,5 1,5 60 60

R600

484

485

Sep.

-

Sep.

Sep.

0,7

0,0

0,7

1,7

60

0

60

60

10

0

10

10

47 161 0 0 0 0 180 180 3.226 11.050 65 221 6 22 1,6 5,5

472 Sep. Sep. 4,6 4,6 40 40 10 10

R603 477 Regn Regn 0,1 0,1 80 80 10 10 224 224 0 0 0 0 180 180 15.375 15.375 307 307 31 31 7,7 7,7

478 Regn Regn 0,1 0,1 80 80 10 10

R604 473 Sep. Sep. 1,6 1,6 30 30 10 10 54 54 0 0 0 0 180 180 3.706 3.706 74 74 7 7 1,9 1,9

469 - Sep. 0,0 0,0 0 60 0 10

R605 470 Sep. Sep. 7,1 7,1 60 60 10 10 465 810 0 0 0 0 180 180 31.916 55.595 638 1112 64 111 16,0 27,8

475 - Sep. 0,0 5,2 0 60 0 10

R606 479 Regn Regn 0,2 0,2 80 80 10 10 13 13 0 0 0 0 180 180 892 892 18 18 2 2 0,4 0,4 1)

R607 482 Sep. Sep. 2,0 2,0 80 80 10 10 179 179 0 0 0 0 180 180 12.286 12.286 246 246 25 25 6,1 6,1

R608 474 Sep. Sep. 0,6 0,6 60 60 10 10 39 39 0 0 0 0 180 180 2.677 2.677 54 54 5 5 1,3 1,3

R610

480 - Sep. 0,0 0,7 0 60 0 10

41 88 0 0 0 0 180 180 2.814 6.040 56 121 6 12 1,4 3,0

481 Sep. Sep. 0,6 0,6 60 60 10 10

I alt 19,1 26,7 0 0 72.892 107.621 1458 2153 146 215 36,4 53,7

1) Kun vejvand

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 89

2.5.5 Jerup Å

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

Privat

Jerup Å

171 Sep. Sep. 1,6 1,6 70 70

R101 186 Regn Regn 0,2 0,2 80 80 10 10 19 19 0 0 0 0 180 180 1.304 1.304 27 27 3 3 0,7 0,7 1)

R102 185 Regn Regn 0,6 0,6 80 80 10 10 49 49 0 0 0 0 180 180 3.363 3.363 67 67 7 7 1,7 1,7 1)

R103 189 Regn Regn 0,5 0,5 80 80 10 10 43 43 0 0 0 0 180 180 2.951 2.951 59 59 6 6 1,5 1,5 1)

R104 169 Regn Regn 0,1 0,1 80 80 10 10 10 10 0 0 0 0 180 180 686 686 14 14 1 1 0,3 0,3 1)

R106 172 Regn Regn 0,4 0,4 80 80 10 10 34 34 0 0 0 0 180 180 2.333 2.333 47 47 5 5 1,2 1,2 1)

R107 177 Regn Regn 0,6 0,6 80 80 10 10 55 55 0 0 0 0 180 180 3.775 3.775 76 76 8 8 1,9 1,9 1)

R108 187 Regn Regn 0,2 0,2 80 80 10 10 22 22 0 0 0 0 180 180 1.510 1.510 30 30 3 3 0,8 0,8 1)

R109 184 Regn Regn 1,0 1,0 80 80 10 10 92 92 0 0 0 0 180 180 6.315 6.315 126 126 13 13 3,2 3,2 1)

I alt

1) Kun vejvand

5,2 5,2 0 0 22.237 22.237 446 446 46 46 11,3 11,3

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 90

2.5.6 Jordmodergrøften

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

R302 140 Regn Regn 2,6 2,6 80 80 10 10 50 50 525 525 0 0 180 180 15.704 15.704 314 314 31 31 7,9 7,9 1)

I alt

1) Kun vejvand, bassin B02

2,6 2,6 525 525 15.704 15.704 314 314 31 31 7,9 7,9

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 91

2.5.7 Kattegat Nordlig

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflastnings

Udledte vand- og stofmængder

hyppighed Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

O931 651 Fæl. Fæl. 2,1 2,1 30 30 10 10 1.000 1.000 0 0 1.250 1.250 1 1 18 18 2 2 0,2 0,2 0 0 1)

O933 652 Fæl. Fæl. 8,9 8,9 35 35 10 10 500 500 0 0 450 450 45 45 3.530 3.530 423 423 35 35 8 8 2)

O941

O960

O968

663 Sep. Sep. 4,7 4,7 50 50 10 10

665 Regn Regn 1,1 1,1 80 80 10 10

666 Regn Regn 0,5 0,5 80 80 10 10

667 Fæl. Fæl. 64,3 64,3 40 40 10 10

678 Fæl. Fæl. 0,2 0,2 50 50 10 10

682 Spv. Spv. 0,3 0,3 10 10 10 10

130 Fæl. Fæl. 2,8 2,8 40 40 10 10

131 Fæl. Fæl. 1,2 1,2 50 50 10 10

132 Fæl. Fæl. 2,8 2,8 40 40 10 10

133 Fæl. Fæl. 2,5 2,5 30 30 10 10

135 Fæl. Fæl. 16,4 16,4 30 30 10 10

4.800 4.800 0 0 430 430 39 39 24.579 24.579 2.949 2.949 245 245 61 61 2)

230 230 0 0 60 60 9 9 510 510 61 61 5 5 1 1 2)

1.100 1.100 0 0 35 35 91 91 11.665 11.665 1.399 1.399 116 116 29 29 2)

O969 134 Fæl. Fæl. 31,6 31,6 35 35 10 10 1.800 1.800 0 0 65 65 89 89 17.702 17.702 2.124 2.124 177 177 44 44 2)

Privat

Kattegat

nordlig

R910

139 Fæl. Fæl. 0,7 0,7 70 70

147 Regn Regn 0,5 0,5 80 80

159 Sep. Sep. 0,9 0,9 70 70

167 - Sep. 0,0 1,5 0 70

675 Sep. Sep. 3,2 3,2 30 30

956 Sep. Sep. 29,6 29,6 50 50

958 - Sep. 0,0 82,8 0 50

634 Regn Regn 0,5 0,5 80 80 10 10

642 Regn Regn 3,9 3,9 80 80 10 10

676 Sep. Sep. 1,0 1,0 35 35 10 10

680 Regn Regn 0,3 0,3 80 80 10 10

551 551 0 0 0 0 180 180 37.826 37.826 757 757 76 76 18,9 18,9

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 92

Recipient-

udløb

R930

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflastnings

Udledte vand- og stofmængder

hyppighed Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

681 Sep. Sep. 1,8 1,8 50 50 10 10

957 Sep. Sep. 8,0 8,0 20 50 10 10 176 440 0 0 0 0 180 180 12.080 30.200 242 604 24 60 6,0 15,1

R932 677 Sep. Sep. 0,4 0,4 35 35 10 10 15 15 0 0 0 0 180 180 1.057 1.057 21 21 2 2 0,5 0,5

R934

646 Sep. Sep. 3,5 3,5 20 20 10 10

647 Regn Regn 1,0 1,0 80 80 10 10

654 Sep. Sep. 1,6 1,6 30 30 10 10

218 218 0 0 0 0 180 180 14.949 14.949 300 300 30 30 7,5 7,5

R935 653 Sep. Sep. 6,5 6,5 20 30 10 10 143 215 0 0 0 0 180 180 9.815 14.723 196 294 20 29 4,9 7,4

R940

R942

R943

655 Sep. Sep. 5,2 5,2 30 30 10 10

656 Sep. Sep. 15,9 15,9 35 35 10 10

657 Sep. Sep. 16,5 16,5 30 30 10 10

658 Sep. Sep. 2,2 2,2 40 40 10 10

664 Sep. Sep. 15,4 15,4 40 40 10 10

909 Sep. Sep. 13,4 13,4 30 30 10 10

910 Regn Regn 0,8 0,8 80 80 10 10

911 Sep. Sep. 9,8 9,8 40 60 10 10

912 Regn Regn 1,5 1,5 80 80 10 10

917 - Sep. 0,0 4,3 0 20 0 10

918 - Sep. 0,0 6,3 0 20 0 10

925 Spv. Spv. 2,3 2,3 20 20 0 10

913 - Sep. 0,0 31,0 0 20 0 10

919 - Sep. 0,0 15,4 0 20 0 10

784 784 0 0 0 0 180 180 53.794 53.793 1.076 1.076 108 108 26,9 26,9

530 530 4.900 5.360 0 0 180 180 167.837 198.641 3.357 3.973 336 397 83,9 99,2 3)

0 682 0 0 0 0 0 180 0 46.810 0 936 0 94 0 23,4 4)

R945 660 Sep. Sep. 1,9 1,9 40 40 10 10 84 84 0 0 0 0 180 180 5.738 5.738 115 115 12 12 2,9 2,9

R970

I alt

138 Sep. Sep. 6,7 6,7 40 40 10 10

146 Sep. Sep. 2,2 2,2 40 40 10 10

392 392 0 0 0 0 180 180 26.878 26.878 538 538 54 54 13,4 13,4

296,3 437,6 4.900 5.360 387.978 488.619 13.560 15.572 1240 1440 307,9 358,2

1) Udledning er beregnet med Mouse-LTS 2) Udledning er beregnet med Samba

3) Bassin B10, B11, planlagt bassin B30 og B31 4) Planlagt

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 93

2.5.8 Kattegat Sydlig

Recipient-

udløb

O809

O810

O813

O821

O835

O841

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

527 Fæl. Fæl. 6,4 6,4 30 30 10 10

528 Regn Regn 0,8 0,8 80 80 10 10

529 Fæl. Fæl. 11,6 11,6 35 35 10 10

531 Fæl. Fæl. 3,5 3,5 40 40 10 10

522 Fæl. Fæl. 5,7 5,7 30 30 10 10

524 Regn Regn 0,5 0,5 80 80 10 10

525 Fæl. Fæl. 11,2 11,2 35 35 10 10

502 Regn Regn 0,4 0,4 80 80 10 10

503 Fæl. Fæl. 2,8 2,8 35 35 10 10

504 Fæl. Fæl. 0,3 0,3 30 30 10 10

505 Regn Regn 0,2 0,2 80 80 10 10

506 Fæl. Fæl. 1,8 1,8 35 35 10 10

507 Fæl. Fæl. 5,0 5,0 60 60 10 10

508 Regn Regn 0,7 0,7 80 80 10 10

509 Fæl. Fæl. 16,0 16,0 35 35 10 10

546 Sep. Sep. 0,3 0,3 35 35 10 10

702 Fæl. Fæl. 40,3 40,3 35 35 10 10

723 Regn Regn 0,8 0,8 80 80 10 10

732 Fæl. Fæl. 1,1 1,1 30 30 10 10

733 Fæl. Fæl. 21,5 21,5 30 30 10 10

735 Fæl. Fæl. 1,3 1,3 35 35 10 10

869 Fæl. Fæl. 3,6 3,6 35 35 10 10

801 Fæl. Fæl. 1,3 1,3 35 35 10 10

802 Fæl. Fæl. 0,7 0,7 30 30 10 10

1.300 1.300 0 0 70 70 63 63 9.410 9.410 1.129 1.129 94 94 23 23 1)

1.000 1.000 0 0 40 40 78 78 8.850 8.850 1.062 1.062 88 88 22 22 1)

1.000 1.000 0 0 700 700 23 23 12.716 12.716 1.525 1.525 127 127 31 31 2)

780 780 0 0 170 170 16 16 11.399 11.399 1.367 1.367 114 114 28 28 2)

750 750 0 0 140 140 14 14 1.596 1.596 191 191 16 16 4 4 2)

- - 0 0 1.900 1.900 0,5 0,5 65 65 8 8 1 1 0,2 0,2 2)

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 94

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflastnings

Udledte vand- og stofmængder

hyppighed Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

804 Fæl. Fæl. 2,9 2,9 30 30 10 10

850 Fæl. Fæl. 0,4 0,4 40 40 10 10

921 Fæl. Fæl. 5,4 5,4 35 35 10 10

922 Fæl. Fæl. 3,1 3,1 30 30 10 101

O842 805 Fæl. Fæl. 9,8 9,8 35 35 10 10 280 280 0 0 340 340 10 10 1.468 1.468 176 176 15 15 3,7 3,7 2)

O843 807 Fæl. Fæl. 3,2 3,2 35 35 10 10 130 130 0 0 40 40 12 12 302 302 36 36 3 3 0,8 0,8 2)

O844

808 Fæl. Fæl. 49,0 49,0 35 35 10 10

867 Sep. Sep. 2,0 2,0 80 80 10 10

868 - Sep. 0,0 1,1 0 50 0 10

873 Regn Regn 1,3 1,3 50 50 10 10

2.200 2.200 0 550 280 280 21 21 35.110 35.110 4.213 4.213 351 351 87,8 87,8 3)

O845 810 Fæl. Fæl. 61,1 61,1 35 35 10 10 1.600 1.600 0 0 280 280 7 7 4.840 4.840 581 581 48 48 12,1 12,1 2)

O846 811 Fæl. Fæl. 13,9 13,9 35 35 10 10 700 700 0 0 40 40 23 23 4.616 4.616 554 554 46 46 11,5 11,5 2)

O848 803 Fæl. Fæl. 12,5 12,5 45 45 10 10 570 570 0 0 50 50 14 14 2.636 2.636 316 316 26 26 6,6 6,6 2)

O850

863 Fæl. Fæl. 1,0 1,0 35 35 10 10

870 Fæl. Fæl. 1,9 1,9 40 40 10 10

871 Fæl. Fæl. 5,9 5,9 35 35 10 10

- - 0 0 35 35 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2)

O852 614 Fæl. Fæl. 1,2 1,2 40 40 10 10 450 450 0 0 1.650 1.650 6 6 850 850 102 102 9 9 2,1 2,1 2)

O858

616 Fæl. Fæl. 12,9 12,9 35 35 10 10

617 Fæl. Fæl. 0,8 0,8 40 40 10 10

618 Fæl. Fæl. 0,8 0,8 45 45 10 10

619 Fæl. Fæl. 4,3 4,3 40 40 10 10

620 Fæl. Fæl. 0,6 0,6 45 45 10 10

621 Fæl. Fæl. 4,0 4,0 50 50 10 10

624 Regn Regn 1,4 1,4 80 80 10 10

625 Fæl. - 1,3 0,0 70 0 10 0

626 Fæl. Fæl. 3,7 3,7 70 70 10 10

627 Fæl. Fæl. 3,0 3,0 70 70 10 10

650 650 750 750 125 125 3 3 340 340 27 27 3 3 1,0 1,0 4)

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 95

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflastnings

Udledte vand- og stofmængder

hyppighed Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

629 Fæl. Fæl. 0,3 0,3 45 45 10 10

670 Fæl. Fæl. 1,8 1,8 55 55 10 10

671 Sep. Sep. 1,2 1,2 45 45 10 10

672 Fæl. Fæl. 0,8 0,8 45 45 10 10

959 Fæl. Fæl. 2,7 2,7 35 35 10 10

O865 623 Fæl. Fæl. 6,5 6,5 45 45 10 10 200 200 0 0 25 25 8 8 1.240 1.240 149 149 12 12 3,1 3,1 2)

O866 901 Fæl. Fæl. 7,7 7,7 45 45 10 10 190 190 0 0 40 40 8 8 470 470 56 56 5 5 1,2 1,2 2)

O867 903 Fæl. Fæl. 9,8 9,8 45 45 10 10 340 340 0 0 60 60 8 8 1.180 1.180 142 142 12 12 3,0 3,0 2)

O868 904 Fæl. Fæl. 62,1 62,1 35 35 10 10 1.250 1.250 0 0 210 210 8 8 5.410 5.410 649 649 54 54 13,5 13,5 2)

O877

O886

Privat

Kattegat

Sydlig

630 Regn Regn 0,5 0,5 80 80 10 10

631 Fæl. Fæl. 4,7 4,7 55 55 10 10

632 Fæl. Fæl. 2,0 2,0 70 70 10 10

636 Fæl. Fæl. 1,1 1,1 40 40 10 10

637 Regn Regn 0,6 0,6 80 80 10 10

638 Fæl. Fæl. 1,3 1,3 65 65 10 10

639 Fæl. Fæl. 2,7 2,7 45 45 10 10

640 Fæl. Fæl. 2,6 2,6 50 50 10 10

641 Fæl. Fæl. 4,8 4,8 55 55 10 10

644 Fæl. Fæl. 19,7 19,7 45 45 10 10

615 Fæl. Fæl. 0,7 0,7 50 50 10 10

648 Fæl. Fæl. 0,4 0,4 50 50 10 10

649 Fæl. Fæl. 1,6 1,6 50 50 10 10

650 Fæl. Fæl. 3,9 3,9 35 35 10 10

601 Sep. Sep. 2,9 2,9 40 40

951 Sep. Sep. 11,2 11,2 40 40

952 Sep. Sep. 8,7 8,7 70 70

953 Sep. Sep. 2,7 2,7 70 70

1.240 1.240 0 0 480 480 7 7 27.200 27.200 3.264 3.264 272 272 68,0 68,0 2)

1.300 1.300 0 0 420 420 11 11 15.492 15.492 1.859 1.859 155 155 38,7 38,7 2)

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 96

Recipient-

udløb

R802

R803

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflastnings

Udledte vand- og stofmængder

hyppighed Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

954 Sep. Sep. 7,3 7,3 60 60

955 Sep. Sep. 28,2 28,2 50 50

537 Sep. Sep. 2,2 2,2 30 30 10 10

538 Regn Regn 1,8 1,8 80 80 10 10

536 Regn Regn 1,5 1,5 80 80 10 10

540 Sep. Sep. 1,3 1,3 50 50 10 10

231 231 0 0 0 0 180 180 15.855 15.855 317 317 32 32 7,9 7,9

204 204 0 0 0 0 180 180 13.968 13.968 279 279 28 28 7,0 7,0

R804 541 Regn Regn 0,3 0,3 80 80 10 10 26 26 0 0 0 0 180 180 1.812 1.812 36 36 4 4 0,9 0,9 5)

R805

535 Regn Regn 1,1 1,1 80 80 10 10

542 Regn Regn 0,4 0,4 80 80 10 10

549 Sep. Sep. 0,6 0,6 25 25 10 10

552 Sep. Sep. 0,1 0,1 10 10 10 10

149 149 0 0 0 0 180 180 10.193 10.193 204 204 20 20 5,1 5,1

R806 543 Regn Regn 0,0 0,0 80 80 10 10 4 4 0 0 0 0 180 180 242 242 5 5 0,5 0,5 0,1 0,1 5)

R807

R808

534 Regn Regn 1,3 1,3 80 80 10 10

544 Regn Regn 0,4 0,4 80 80 10 10

553 Sep. Sep. 0,3 0,3 10 10 10 10

530 Regn Regn 2,1 2,1 80 80 10 10

533 Regn Regn 0,4 0,4 80 80 10 10

153 153 0 0 0 0 180 180 10.495 10.495 210 210 21 21 5,2 5,2

220 220 0 0 0 0 180 180 15.100 15.100 302 302 30 30 7,6 7,6 5)

R811 512 Sep. Sep. 2,2 2,2 30 30 10 10 73 73 0 0 0 0 180 180 4.983 4.983 100 100 10 10 2,5 2,5

R820

602 Regn Regn 0,6 0,6 80 80 10 10

703 Sep. Sep. 5,3 5,3 40 40 10 10

704 - Sep. 0,0 15,9 0 40 0 10

722 Regn Regn 3,5 3,5 80 80 10 10

727 - Sep. 0,0 6,8 0 20 0 10

730 Sep. Sep. 0,2 0,2 70 70 10 10

731 Regn Regn 2,4 2,4 80 80 10 10

341 341 650 4.100 0 0 180 180 56.323 114.609 1.126 2.292 113 229 28,7 57,3 6)

R836 604 Regn Regn 0,4 0,4 80 80 10 10 35 35 0 0 0 0 180 180 2.416 2.416 48 48 5 5 1,2 1,2 5)

R837 607 Regn Regn 0,4 0,4 80 80 10 10 35 35 0 0 0 0 180 180 2.416 2.416 48 48 5 5 1,2 1,2 5)

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 97

Recipient-

udløb

R840

R853

R860

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflastnings

Udledte vand- og stofmængder

hyppighed Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

734 Sep. Sep. 9,0 9,0 40 40 10 10

806 Sep. Sep. 9,3 9,3 50 50 10 10

809 Sep. Sep. 0,7 0,7 30 30 10 10

812 Sep. Sep. 10,6 10,6 40 40 10 10

813 Sep. Sep. 28,1 28,1 35 35 10 10

859 Sep. Sep. 13,7 13,7 50 50 10 10

862 Sep. Sep. 0,3 0,3 30 30 10 10

610 Regn Regn 0,4 0,4 80 80 10 10

612 Regn Regn 0,5 0,5 80 80 10 10

673 Regn Regn 0,6 0,6 80 80 10 10

615 Regn Regn 1,0 1,0 80 80 10 10

622 Sep. Sep. 1,5 1,5 45 45 10 10

625 - Sep. 0,0 1,3 0 70 0 10

668 Sep. Sep. 1,9 1,9 70 70 10 10

669 Regn Regn 0,8 0,8 80 80 10 10

902 Sep. Sep. 15,1 15,1 60 60 10 10

1.245 1.245 9.800 9.800 0 0 180 180 222.536 222.536 4.451 4.451 445 445 111 111 7)

132 132 0 0 0 0 180 180 9.060 9.060 181 181 18 18 4,5 4,5 5)

1.376 1.476 0 0 0 0 180 180 94.413 101.307 1.888 2.026 189 203 47,2 50,7

R876 628 Regn Regn 0,2 0,2 80 80 10 10 18 18 0 0 0 0 180 180 1.208 1.208 24 24 2 2 0,6 0,6 5)

R887

U801

633 Regn Regn 0,7 0,7 80 80 10 10

635 Sep. Sep. 4,7 4,7 70 70 10 10

643 Sep. Sep. 6,1 6,1 40 40 10 10

679 Regn Regn 0,6 0,6 80 80 10 10

501 Fæl. Fæl. 2,2 2,2 40 40

532 Fæl. Fæl. 0,6 0,6 30 30

545 Fæl. Fæl. 0,4 0,4 70 70

701 Fæl. Fæl. 4,5 4,5 35 35

745 745 0 0 0 0 180 180 51.134 51.134 1.023 1.023 102 102 25,6 25,6

I alt 688,0 711,8 11.200 15.200 657.347 722.527 27.648 28.952 2.475 2.605 618 650

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note

8)


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 98

1) Udledning er beregnet med Samba

2) Udledning er beregnet med Mouse LTS

3) Planlagt bassin B33 for opland 867, 868 og 873

4) Bassin B20. Udledning er beregnet med Mouse-LTS

5) Kun vejvand

6) Bassin B18 for opland 722, 731, 704 og 727

7) Bassin B19

8) Renseanlæggets udløb

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 99

2.5.9 Knivholt Bæk

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

Privat

Knivholt

Bæk

R408

I alt

848 Sep. Sep. 2,7 2,7 40 40

827 -. Sep. 0,0 3,0 0 50 0 10

828 -. Sep. 0,0 6,4 0 10 0 10

1) Planlagt udløb, planlagt bassin B25

0 10 0 460 0 0 0 180 0 16.157 0 323 0 32 0 8,1 1)

2,7 12,1 0 460 0 16.157 0 323 0 32 0 8,1

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 100

2.5.10 Kragkær Bæk

Recipient-

udløb

R760

I alt

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

1) Bassin B07

365 Sep. Sep. 2,2 2,2 20 50 10 10

370 -. Sep. 0,0 5,1 0 30 0 10

49 50 1300 1300 0 0 180 180 3.322 19.857 66 397 7 40 1,7 9,9 1)

2,2 7,3 1.300 1.300 3.322 19.857 66 397 7 40 1,7 9,9

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 101

2.5.11 Kragskov Å

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

Privat

Kragskov

Å

191 Sep. Sep. 1,3 1,3 60 60

I alt 1,3 1,3 - - - - - - - - - -

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 102

2.5.12 Lerbækken

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

Privat

Lerbæk

924 Sep. Sep. 0,1 0,1 80 80 10 10

R403 836 -. Sep. 0,0 9,3 0 60 0 10 10 0 1.700 0 0 0 180 0 42.129 0 843 0 84 0 21,1 1)

R404 854 Regn Regn 1,5 1,5 70 70 10 10 112 112 0 0 0 0 180 180 7.687 7.687 154 154 15 15 3,8 3,8 2)

R406 817 Sep. Sep. 10,6 10,6 60 60 10 10 1.000 1.000 21.670 32.630 0 0 180 180 406.945 1.099.884 8.139 21.998 814 2.200 203 550 3)

818 Sep. Sep. 7,8 7,8 35 35 10 10

819 Sep. Sep. 13,3 13,3 60 60 10 10

820 Sep. Sep. 7,5 7,5 30 30 10 10

821 Sep. Sep. 17,0 17,0 35 50 10 10

822 Sep. Sep. 9,1 9,1 40 40 10 10

823 Sep. Sep. 13,3 13,3 20 20 10 10

824 - Sep. 0,0 3,7 0 25 0 10

825 - Sep. 0,0 14,3 0 30 0 10

826 - Sep. 0,0 36,4 0 15 0 10

829 - Sep. 0,0 11,2 0 50 0 10

833 Sep. Sep. 7,5 7,5 40 60 10 10

834 Sep. Sep. 7,3 7,3 60 60 10 10

835 Sep. Sep. 14,7 14,7 30 50 10 10

837 Sep. Sep. 27,5 27,5 20 60 10 10

838 - Sep. 0,0 33,2 0 35 0 10

839 - Sep. 0,0 36,5 0 35 0 10

840 Sep. Sep. 6,0 6,0 60 60 10 10

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 103

Recipient-

udløb

R407

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflastnings

Udledte vand- og stofmængder

hyppighed Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

844 Sep. Sep. 2,4 2,4 60 60 10 10

849 - Sep. 0,0 43,0 0 60 0 10

856 - Sep. 0,0 12,2 0 60 0 10

830 Sep. Sep. 68,7 68,7 30 30 10 10

831 Sep. Sep. 11,5 11,5 25 25 10 10

832 - Sep. 0,0 8,1 0 35 0 10

853 Regn Regn 0,5 0,5 70 70 10 10

872 Regn Regn 0,9 0,9 70 70 10 10

905 Sep. Sep. 7,6 7,6 60 60 10 10

915 - Sep. 2,8 2,8 0 60 0 10

500 500 14.100 14.100 0 0 180 180 231.861 253.303 4.637 5.066 464 507 116 127 4)

R410 857 Sep. Sep. 1,7 1,7 30 60 10 10 58 5 0 300 0 0 180 180 3.980 7.893 80 158 8 16 2,0 3,9 5)

I alt

1) Planlagt udløb, planlagt bassin B29

2) Kun vejvand

3) Bassin B13-B16, planlagt bassin B22, B24, B26-B28

4) Bassin B12 og bassin B34 for opland 915.

5) Planlagt bassin B37

239,3 447,2 35.770 48.730 650.473 1.410.896 13.010 28.219 1301 2.822 324,8 705,8

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 104

2.5.13 Nedsivning

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

R001 708 Regn Regn 0,3 0,3 80 80 10 10 22 22 0 0 0 0 180 180 1.510 1.510 30 30 3 3 0,8 0,8 1)

R002 710 Regn Regn 0,3 0,3 80 80 10 10 28 28 0 0 0 0 180 180 1.922 1.922 38 38 4 4 1,0 1,0 1)

R003 711 Regn Regn 0,7 0,7 80 80 10 10 63 63 0 0 0 0 180 180 4.324 4.324 86 86 9 9 2,2 2,2 1)

I alt

1) Kun vejvand

1,3 1,3 0 0 7.756 7.756 154 154 16 16 4 4

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 105

2.5.14 Rugholm Å

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

142 Sep. Sep. 16,8 16,8 30 30 10 10

R301 150 - Sep. 0,0 6,5 0 30 0 10 50 50 1300 1550 0 0 180 180 41.978 59.645 840 1.193 84 119 21 30 1)

I alt

1) Bassin B01

152 Sep. Sep. 2,6 2,6 20 35 10 10

19,4 25,9 1.300 1.550 41.978 59.645 840 1.193 84 119 21 30

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 106

2.5.15 Rumlebæk

Recipient-

udløb

R825

R826

R827

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

706 Sep. Sep. 0,6 0,6 20 20 10 10

715 Regn Regn 0,4 0,4 80 80 10 10

717 Sep. Sep. 3,2 3,2 30 30 10 10

716 Sep. Sep. 14,0 14,0 30 30 10 10

718 Sep. Sep. 2,9 2,9 20 30 10 10

719 Sep. Sep. 2,6 2,6 20 30 10 10

720 Sep. Sep. 0,5 0,5 50 50 10 10

721 Regn Regn 1,3 1,3 80 80 10 10

713 Regn Regn 0,9 0,9 80 80 10 10

714 Sep. Sep. 3,8 3,8 30 30 10 10

149 149 0 0 0 0 180 180 10.227 10.227 205 205 20 20 5,1 5,1

70 70 5.000 5.000 0 0 180 180 49.755 53.907 995 1.078 100 108 24,9 27,0 1)

203 203 0 0 0 0 180 180 13.933 13.933 279 279 28 28 7,0 7,0

R828 712 Regn Regn 0,2 0,2 80 80 10 10 17 17 0 0 0 0 180 180 1.167 1.167 23 23 2 2 0,6 0,6 2)

I alt

1) Bassin B17

2) Kun vejvand

30,4 30,4 5.000 5.000 75.082 79.234 1502 1.585 150 158 37,6 39,7

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 107

2.5.16 Skærum Å

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

O751 275 Fæl. Fæl. 2,6 2,6 10 10 10 10 35 35 0 0 35 35 4 4 45 45 5 5 0,5 0,5 0,1 0,1 1)

O752 276 Fæl. Fæl. 6,3 6,3 10 10 10 10 85 85 0 0 20 20 8 8 179 179 21 21 1 1 0,4 0,4 1)

O753 277 Fæl. Fæl. 2,3 2,3 10 10 10 10 50 50 0 0 20 20 22 22 375 375 45 45 3 3 0,9 0,9 1)

R750 278 Sep. Sep. 3,4 3,4 30 30 10 10 30 30 645 645 0 0 180 180 7.701 7.701 154 154 15 15 3,9 3,9 2)

I alt

1) Udledning er beregnet med Samba

2) Bassin B06

14,6 14,6 645 645 8.300 8.300 225 225 19,5 19,5 5,3 5,3

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 108

2.5.17 Stabæk

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

Privat

Stabæk

129 Sep. Sep. 16,1 16,1 10 10

I alt 16,1 16,1 - - - - - - - - - -

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 109

2.5.18 Strandbyhedegrøften

Recipient-

udløb

O706

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflast-

Udledte vand- og stofmængder

ningshyppighed

Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

136 Fæl. Fæl. 1,0 1,0 30 30 10 10

154 Fæl. Fæl. 0,3 0,3 30 30 10 10

131 131 0 0 15 15 39 39 897 897 107 107 9 9 2 2 1)

155 Regn Regn 0,5 0,5 80 80 10 10

Privat

Strandby-

137 Sep. Sep. 0,5 0,5 35 35

hedegrøften

145 - Sep. 0,0 1,0 0 50

R702

144

148

Sep.

-

Sep.

Sep.

3,0

0,0

3,0

7,8

50

0

50

50

10

0

10

10

140 140 5.700 5.700 0 0 180 180 11.325 41.903 227 838 23 84 5,7 21,0 2)

R703 158 Regn Regn 0,2 0,2 80 80 10 10 18 18 0 0 0 0 180 180 1.235 1.235 25 25 2 2 0,6 0,6 3)

R704 157 Regn Regn 0,3 0,3 80 80 10 10 30 30 0 0 0 0 180 180 2.059 2.059 41 41 4 4 1.0 1,0 3)

I alt

1) Udledning er beregnet med Samba

2) Bassin B03

3) Kun vejvand

5,8 14,6 5.700 5.700 15.516 46.094 400 1.011 38 9 9,3 24,6

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 110

2.5.19 Åsted Å

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflastnings

Udledte vand- og stofmængder

hyppighed Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

O731 222 Fæl. Fæl. 2,2 2,2 35 35 10 10 60 60 0 0 80 80 2 2 40 40 4 4 0,4 0,4 0,1 0,1 1)

O734

O744

232 Fæl. Fæl. 0,9 0,9 30 30 10 10

236 Regn Regn 0,3 0,3 80 80 10 10

240 Fæl. Fæl. 6,0 6,0 30 30 10 10

244 Fæl. Fæl. 2,7 2,7 35 35 10 10

245 Fæl. Fæl. 1,9 1,9 30 30 10 10

135 135 0 0 55 55 44 44 2.103 2.103 252 252 21 21 5 5 1)

870 870 0 0 40 40 44 44 3.172 3.172 380 380 31 31 7 7 1)

O763 361 Fæl. Fæl. 2,2 2,2 30 30 10 10 100 100 0 0 20 20 11 11 260 260 31 31 2 2 0,7 0,7 1)

O765 360 Fæl. Fæl. 26,2 26,2 30 30 10 10 1.320 1.320 0 0 45 45 99 99 16.049 16.049 1.925 1.925 160 160 40 40 1)

R732 223 Sep. Sep. 4,1 4,1 25 25 10 10 114 114 0 0 0 0 180 180 7.825 7.825 156 156 16 16 3,9 3,9

R733

R740

224 Sep. Sep. 7,9 7,9 20 30 10 10

226 - Sep. 0,0 0,5 0 30 0 10

253 - Sep. 0,0 3,3 0 50 0 10

254 - Sep. 0,0 1,2 0 40 0 10

255 - Sep. 0,0 11,5 0 30 0 10

174 279 0 0 0 0 180 180 11.943 19.150 239 383 24 38 6,0 9,6

0 16 0 1.400 0 0 0 180 0 42.129 0 843 0 84 0 21,1 2)

R741 250 Regn Regn 0,9 0,9 80 80 10 10 75 75 0 0 0 0 180 180 5.148 5.148 103 103 10 10 2,6 2,6 3)

R742 249 Sep. Sep. 3,7 3,7 30 30 10 10 121 121 0 0 0 0 180 180 8.305 8.305 166 166 17 17 4,2 4,2

R743

R761

246 Regn Regn 1,2 1,2 80 80 10 10

247 Sep. Sep. 2,0 2,0 30 30 10 10

248 Sep. Sep. 2,6 2,6 30 30 10 10

251 - Sep. 0,0 1,8 0 30 0 10

252 - Sep. 0,0 3,3 0 30 0 10

362 Sep. Sep. 6,1 6,1 30 30 10 10

363 Sep. Sep. 4,4 4,4 20 30 10 10

367 - Sep. 0,0 1,7 0 30 0 10

252 257 0 370 0 0 180 180 17.667 29.219 353 584 35 58 8,8 14,6 4)

80 80 2.600 2.600 0 0 180 180 22.046 29.219 441 584 44 58 11,0 14,6 5)

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER S IDE 111

Recipient-

udløb

Opland Udløbstype Areal

Afløbs-

koefficient

Afløbstid

Udledning

(dim. regn)

Bassin- volumen

Afløbs-

vandføring

Aflastnings

Udledte vand- og stofmængder

hyppighed Vand COD tot-N tot-P

[%] [min.] [l/s] [m 3 ] [l/s] [gange/år] [m 3 /år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

[nr.] Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan Stat. Plan

368 Sep. Sep. 0,7 0,7 30 30 0 10

I alt 76,0 99,3 2.600 4.370 94.558 162.619 4.050 5.411 360 495 89,3 123,4

1) Udledning er beregnet med Samba

2) Planlagt udløb, planlagt bassin B32

3) Kun vejvand

4) Planlagt bassin B36

5) Bassin B08

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

Note


B ILAG 2 - SKEMAER

2.6 Nødoverløb

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016

S IDE 112

Pumpenummer Adresse By Nødoverløb-nr. Recipient

P12 Agervej 44 Strandby N961 Kattegat, nordlig

P22 Borgervej 35 Skærum N754 Skærum Å

P03 Brombærvej 12 Napstjert N980 Kattegat, nordlig

P02 Elvervej 48 Napstjert

P36 Falkevej 13 Frederikshavn N869 Kattegat, sydlig

P27 Flade Engvej 37 Frederikshavn N409 Lerbækken

P32 Fælledvej 271 Frederikshavn N946 Kattegat, nordlig

P16 Grundtvigsvej 26 Elling

P41 Havbakken 9 Frederikshavn N814 Kattegat, sydlig

P37 Havnepladsen 24 Frederikshavn N885 Kattegat, sydlig

P38 Hedemarksgade 16 Frederikshavn N870 Kattegat, sydlig

P39 Hedemarksgade 16 Frederikshavn

P28 Hedestien 96 Vangen N601 Haldbjerggrøften

P42 Holmbovej 38 Frederikshavn N812 Kattegat, sydlig

P11 Hyttefadsvej 2 Strandby

P08 Jernbanevej 43 Strandby

P33 Jyllandsgade 28 Frederikshavn

P34 Jyllandsgade 30 Frederikshavn

P30 Kragholmen 131 Frederikshavn

P21 Krogen 85 Frederikshavn N943 Kattegat, nordlig

P20 Kærbækvej 30 Frederikshavn N401 Lerbækken

P24 Lendumvej 81 Åsted

P40 Maigårdsvej 35 Frederikshavn

P10 Munkevej 3 Strandby

P31 Nordre Skanse 28 Frederikshavn

P29 Nordre Strandvej 65 Frederikshavn N947

P25 Ravnshøjvej 3 Kvissel N735 Åsted Å

P43 Nørregade 4 Frederikshavn

P07 Rugskellet 13 Strandby

P23 Rydalvej 41 Rydal

P35 Sandholm 10 Frederikshavn N936 Kattegat, nordlig

P19 Skagensvej 210 Strandby/Elling N701 Elling Å

P06 Skagensvej 252 Bannerslund Mark

P05 Skagensvej 312 Nielstrup N303 Jordmodergrøften

P04 Skagensvej 456 Jerup N105 Jerup Å

P13 Skeltvedvej 6 Strandby

P14 Skolevangsvej 57X Elling

P01 Solbærvej 16 Napstjert

P09 Svalevej 18 Strandby

P26 Tuenvej 174 Øster Holmen

P18 Tuenvej 43 Elling

P17 Vestergårdsvej 1 Elling

P15 Vilhelm Becks Vej 61 Elling


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 113

3. Kloakerede oplande

3.1 Napstjert

3.1.1 Generel beskrivelse

Sommerhusområdet blev kloakeret i 1972-73. I 1981-82 blev området tilsluttet

Frederikshavn Centralrenseanlæg via den nordlige afskærende ledning. En mindre

del af området er beliggende i Skagen Kommune. I denne del er kloaksystemet

ejet af Skagen Kommune, og der er indgået aftale om ret til afledning af spildevandet

til Frederikshavn Kommune.

Området er spildevandskloakeret, hvor overfladevand afledes lokalt via nedsivning

og private grøfter.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

Figur 3.1: Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Napstjert pr. marts 2005.

1990-1999

3.1.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Der er udført Tv-inspektion af kloaksystemet, som generelt viser mange åbne

samlinger. Da grundvandsspejlet i området er højtstående i store dele af året, forekommer

der indsivende grundvand. Dette er ligeledes konstateret på områdets

pumpestationer, som modtager større vandmængder end forventet.

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 5.580

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk] 2

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk]

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 114

3.2 Jerup

3.2.1 Generel beskrivelse

Jerup er opstået og har udviklet sig langs Skagensvej og omkring jernbanen. Det

første kloaksystem er udført i ca. 1950. I 1982 blev området tilsluttet Frederikshavn

Centralrenseanlæg via den nordlige afskærende ledning.

Byen er spildevandskloakeret bortset fra skolen (kloakopland 171), som er separatkloakeret

med en privat udledning af overfladevand. Herudover afledes overfladevand

fra vejene til Jerup Å.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

Figur 3.2 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Jerup pr. marts 2005.

3.2.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Der er udført Tv-inspektion af kloaksystemet, som generelt viser mange åbne og

utætte samlinger. Da grundvandsspejlet i området er højtstående i store af året,

forekommer der indsivende grundvand. Dette er ligeledes konstateret på områdets

pumpestation, som modtager større vandmængder end forventet. Der er desuden

mistanke om flere fejltilslutninger og dræntilslutninger på kloaksystemet, som

ligeledes tilfører uvedkommende vand til kloaksystemet.

Ifm. kraftige regnskyl er Jerup Å gået over sine bredder og har forårsaget oversvømmelser.

På Ledetsvej har der været problemer med rødder i kloakledningen.

1980-1989

1990-1999

Nordjyllands Amt undersøgte i år 2000 regnvandsudløbenes påvirkning af Jerup

Å uden at dette gav anledning til bemærkninger. Jerup Å er dog påvirket af spildevandsudledninger

fra ejendomme i det åbne land, hvorfor amtet har udpeget oplandet

til Jerup Å til forbedret spildevandsrensning i regionplanen.

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 9.128

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk] 1

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk] 8

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 115

Ejerforholdet på en række ledninger og udledninger er uafklarede. Dette gælder

for så vidt om ledningerne er private eller offentlige samt om de offentlige ledninger

klassificeres som kloakledninger hørende under kloakforsyningen eller vejafvandingsledninger

under vejejerne.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 116

3.3 Kragskovhedelejren

3.3.1 Generel beskrivelse

Kragskovhedelejren er et fængselsområde, hvor kloaksystemet er et privat anlæg.

I 1982 blev området tilkoblet Frederikshavn Centralrenseanlæg via den nordlige

afskærende ledning.

Området er hhv. spildevandskloakeret, hvor overfladevand nedsives, og separatkloakeret,

hvor overfladevand afledes til Kragskov Å.

3.3.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Kloaksystemet er et privat anlæg, hvorfor kendskabet til tilstanden er begrænset.

Grundet problemer med uvedkommende vand i systemet, har Kragskovhedelejren

renoveret dele af kloaksystemet.

Nordjyllands Amt undersøgte i år 2000 de private regnvandsudløbs påvirkning af

Kragskov Å uden at dette gav anledning til bemærkninger.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 117

3.4 Nielstrup

3.4.1 Generel beskrivelse

Nielstrup er opstået og har udviklet sig langs Skagensvej og Kvisselvej. Kloaksystemet

blev udført omkring 1965. I 1977 blev området tilsluttet Frederikshavn

Centralrenseanlæg via den nordlige afskærende ledning.

Kloaksystemet modtager kun spildevand, mens overfladevand nedsives.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

Figur 3.4 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Nielstrup pr. marts 2005.

1990-1999

3.4.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Kendskabet til kloaksystemets tilstand er begrænset, idet der ikke har været væsentlige

driftsmæssige problemer.

Systemet har dog en alder, hvor der kan forventes problemer med den fysiske tilstand.

Der er særligt mistanke om utætte samlinger med uvedkommende vand i

systemet som følge.

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 1.649

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk] 1

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk]

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 118

3.5 Bannerslund Mark

3.5.1 Generel beskrivelse

Kloakeringen af Bannerslund Mark er udført i 1969. I 1977 blev området tilsluttet

Frederikshavn Centralrenseanlæg via den nordlige afskærende ledning.

Området er spildevandskloakeret, hvor overfladevand afledes lokalt via nedsivning

og private grøfter.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

Figur 3.5 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Bannerslund Mark pr. marts

2005.

1990-1999

3.5.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Ejendommene nord for Skeltvedvej har tidligere haft problemer med afledningen

af spildevandet.

Der er observeret sand i ledningssystemet og der er mistanke om utætte samlinger

med uvedkommende vand i systemet som følge.

Systemet har dog en alder, hvor der kan forventes problemer med den fysiske tilstand.

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 360

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk] 1

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk]

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 119

3.6 Strandby

3.6.1 Generel beskrivelse

Strandby er vokset op omkring fiskerlejet og er siden udbygget primært mod vest

og nordvest. Det første egentlige kloaksystem i byen blev udført i 1950´erne. I

1976 blev området tilsluttet Frederikshavn Centralrenseanlæg via den nordlige

afskærende ledning.

Området er hhv. spildevandskloakeret, separatkloakeret, fælleskloakeret og regnvandskloakeret.

Det er primært den ældste del af byen, som er fælleskloakeret,

mens de nyere bolig- og erhvervsområder er spildevands-, separat- og regnvandskloakeret.

Der er foretaget flere kloakfornyelsesprojekter i byen, hvor kloaksystemet er udskiftet.

Projekterne er primært udført som følge af en dårlig fysisk tilstand af kloaksystemet.

På havnearealerne har Strandby Havn en række privatejede kloakledninger og

udløb. Strandby Skole har ligeledes en privat regnvandsudledning til Strandby

Hedegrøft.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 30.380

Overløbsbygværker [stk] 4

Pumpestationer [stk] 7

Bassiner [stk] 3

Regnvandsudløb [stk] 6

Figur 3.6 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Strandby pr. marts 2005.

3.6.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Flere ejendomme i de fælleskloakerede oplande har oplevet kælderoversvømmelser

ved kraftige regnhændelser.

I de spildevandskloakerede områder har flere ejendomme problemer med nedsivning

af overfladevandet.

Erfaringerne fra de udførte kloakfornyelsesprojekter viser, at der kan være problemer

med fysiske tilstand af kloaksystemet i de ældre fælleskloakerede områder.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 120

Amtet påpegede i år 2000 forureningsproblemer ved regnvandsudløbene R301 og

R302 til hhv. Rugholm Å og Jordmoder Grøften. Ved R301 er der efterfølgende

blevet nedlagt et nødoverløb. Ved R302 konstaterede amtet efterfølgende at udledningen

ikke var årsag til forureningen. Der var ingen bemærkninger til udløbene

til Strandbyhedegrøft.

Ejerforholdet på en række ledninger og udledninger er uafklarede. Dette gælder

for så vidt om ledningerne er private eller offentlige samt om de offentlige ledninger

klassificeres som kloakledninger hørende under kloakforsyningen eller vejafvandingsledninger

under vejejerne.

Pumpestationerne P13 på Jernbanevej, P12 på Agervej, P11 på Hyttefadsvej, P09

på Svalevej og P07 på Rugskellet trænger til renovering.

Ved overløbsbygværk O968 på Krøghsvej bør dækslerne udskiftes. Ved overløbsbygværk

O960 på Søndre Havnevej er tilgangen til bygværket begrænset pga. en

bygning, hvilket betyder, at kun risten kan tilses. Overløbsbygværk O706 på Elling

Kirkesti er oprindeligt tænkt som et nødoverløb, men fungerer i dag som et

regnbetinget udløb. Der er ingen rist og skumskærm ifm overløbet.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 121

3.7 Elling

3.7 1 Generel beskrivelse

Elling var oprindeligt en lille landsby med spredt bebyggelse langs Tuenvej, men

den er i dag udbygget i området nord for Tuenvej og vest for Skagensvej. Det første

kloaksystem blev udført midt i 1960´erne. I 1976 blev området tilsluttet Frederikshavn

Centralrenseanlæg via den nordlige afskærende ledning.

Området er hhv. spildevandskloakeret, separatkloakeret og regnvandskloakeret.

Bolig- og centerområderne er spildevandskloakerede, og overfladevand fra vejene

afledes til Elling Å. Erhvervsområderne og det offentlige område ved Grundtvigsvej

er separatkloakerede med udledning af overfladevand til Elling Å. Erhvervsarealet

ved Tuenvej er spildevands- og separatkloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

Figur 3.7 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Elling pr. marts 2005.

1990-1999

3.7.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Der er udført Tv-inspektion i området, og på baggrund heraf er der foretaget flere

punktrenoveringer. Tilstanden af det resterende kloaksystem er vurderet til at være

i orden. Undtaget herfra er kloaksystemet i Tuenvej, som er i dårlig fysisk

stand, og udskiftning påbegyndes i år 2005.

Der er uvedkommende vand i spildevandssystemet, som sandsynligvis skyldes

mange fejltilslutninger af overfladevand og drænvand.

I forbindelse med kraftige regnskyl har Elling Å gået over sine bredder og har

forårsaget oversvømmelser – særligt på Vestergårdsvej.

Nordjyllands Amt undersøgte i år 2000 regnvandsudløbenes påvirkning af Elling

Å. Amtet påtalte, at udløb R710 var årsag til forurening og udløb R717 var årsag

til sandproblemer og forurening. Ved efterfølgende undersøgelser har amtet dog

konstateret, at udledningerne alligevel ikke var årsag til de konstaterede problemer.

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 18.057

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk] 6

Bassiner [stk] 2

Regnvandsudløb [stk] 9

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 122

Pumpestation P17 på Vestergårdsvej/Tuenvej trænger til renovering

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 123

3.8 Ammunitionsarsenalet

3.8.1 Generel beskrivelse

Virksomheden er opbygget i tiden fra ca. 1950-1960, og kloaksystemet er et privat

anlæg. I 1980 blev området tilsluttet Frederikshavn Centralrenseanlæg via den

nordlige afskærende ledning. En forudsætning for tilslutningen var, at der blev

etableret en for-rensning af spildevandet.

Området er primært separatkloakeret med udledning af overfladevand til Stabæk.

3.8.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Kloaksystemet er et privat anlæg, hvorfor kendskabet til tilstanden er begrænset.

Nordjyllands Amt undersøgte i år 2000 de private regnvandsudløbs påvirkning af

Stabæk uden at dette gav anledning til bemærkninger.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 124

3.9 Øster Holmen

3.9.1 Generel beskrivelse

Øster Holmen er et lille bysamfund beliggende ved krydset Tuenvej/Kvisselvej.

Det første kloaksystem blev udført sidst i 1960´erne. I 1980 blev området tilsluttet

Frederikshavn Centralrenseanlæg via den vestlige afskærende ledning.

Området er spildevandskloakeret, og en del af Tuenvej er regnvandskloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

Figur 3.9 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Øster Holmen pr. marts 2005.

3.9.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Kendskabet til kloaksystemets tilstand er begrænset, idet der ikke har været væsentlige

driftsmæssige problemer.

Systemet har dog en alder, hvor der kan forventes problemer med den fysiske tilstand.

Der er særligt mistanke om utætte samlinger med uvedkommende vand i

systemet som følge.

Pumpestation P26 på Tuenvej trænger til renovering. Pumpestationen er beliggende

på privat grund, og der er fra ejerens side et ønske om at få den flyttet.

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 732

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk] 1

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk]

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 125

3.10 Kvissel

3.10.1 Generel beskrivelse

Kvissel er opstået langs jernbanen i slutningen af 1800-tallet og senere udbygget i

sydlig og vestlig retning. Det første egentlige kloaksystem blev udført ca. 1940-

45. I 1976 blev området tilsluttet Frederikshavn Centralrenseanlæg via den vestlige

afskærende ledning.

Området er hhv. fælleskloakeret, spildevandskloakeret, separatkloakeret og regnvandskloakeret.

Det er primært den ældste del af byen, som er fælleskloakeret,

mens de nyere boligområder er spildevands- og separatkloakeret.

Der er foretaget kloakfornyelsesprojekter i byen, hvor kloaksystemet er udskiftet.

Projekterne er primært udført som følge af en dårlig fysisk tilstand af kloaksystemet.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

Figur 3.10 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Kvissel pr. marts 2005.

1990-1999

3.10.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

I enkelte dele af de fælleskloakerede områder har der været flere brud på kloakledningerne,

som er blevet repareret.

På dele af Kvisselvej, strækningen langs jernbanen, på Bøgevej og Hyldevej er

der kendskab til, at kloaksystemet er i dårlig fysisk stand. Systemets alder taget i

betragtning må der forventes en dårlig fysisk tilstand i andre dele af systemet.

Dårlig fysisk tilstand har ligeledes været årsag til en udskiftning af kloakledningerne

i Mejlingvej.

Nordjyllands Amt undersøgte i år 2000 udløbenes påvirkning af Åsted Å og Elling

Å uden at dette gav anledning til bemærkninger.

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 5.896

Overløbsbygværker [stk] 3

Pumpestationer [stk] 1

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk] 2

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 126

Der er problemer med sten og sandaflejringer i ledningen til overløbsbygværk

O730 på Kvisselvej. Der er desuden meget indsivning. Overløbsbygværk O 734 er

oprindeligt etableret som et nødoverløb, men fungerer i dag som et regnbetinget

overløb. Der er ingen rist og skumskærm ifm. overløbet.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 127

3.11 Ravnshøj

3.11.1 Generel beskrivelse

Ravnshøj by er opstået langs Hjørringvej omkring 1900-tallet og har senere udviklet

sig mod nord og nordvest. Det første egentlige kloaksystem blev udført i

1935-45. I 1976 blev området tilsluttet Frederikshavn Centralrenseanlæg via den

vestlige afskærende ledning. I 1985 blev perkolat fra lossepladsen beliggende øst

for Ravnshøj ligeledes tilsluttet den afskærende ledning til renseanlægget. Ledningsanlægget

til Lossepladsen er et privat anlæg.

Området er hhv. fælleskloakeret, spildevandskloakeret, separatkloakeret og regnvandskloakeret.

Det er primært den ældste del af byen samt skolen, som er fælleskloakeret,

mens de nyere boligområder er spildevands- og separatkloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

Figur 3.11 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Ravnshøj pr. marts 2005.

1990-1999

3.11.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

En enkelt ejendom har oplevet kælderoversvømmelse ifm. en kraftig regnhændelse.

Langs Hjørringvej er der tilbagevendende problemer med rotter, hvilket indikerer

problemer med den fysiske tilstand. Hovedårsagen er tilslutningerne af rendestensbrøndene

til kloakledningen, som er udført som påhugninger.

Der har tidligere være forureningsproblemer i Åsted Å pga. utætheder i kloakledningen

til Kvissel. En efterfølgende strømpeforing af dele af ledningen har afhjulpet

problemet.

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 9.711

Overløbsbygværker [stk] 1

Pumpestationer [stk]

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk] 3

Nordjyllands Amt undersøgte i år 2000 udløbenes påvirkning af Åsted Å uden at

dette gav anledning til bemærkninger.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 128

3.12 Åsted

3.12.1 Generel beskrivelse

Åsted er opstået omkring kirken og skolen. Det første samlede kloaksystem er

udført i 1988, hvor området ligeledes blev tilsluttet Frederikshavn Centralrenseanlæg

via den vestlige afskærende ledning.

Området er spildevandskloakeret med lokal afledning af overfladevand via nedsivning.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 1.472

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk] 1

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk]

Figur 3.12 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Åsted pr. marts 2005.

3.12.1 Tilstandsvurdering – marts 2005

Kloaksystemet er af nyere dato, og uden væsentlige tilstandsmæssige problemer.

En enkelt ejendom har fået dispensation for at gennemføre en separering af kloaksystemet

på egen grund.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 129

3.13 Rydal

3.13.1 Generel beskrivelse

Rydal er et lille bysamfund i det åbne land. Det første samlede kloaksystem er

udført i 1987, hvor området ligeledes blev tilsluttet Frederikshavn Centralrenseanlæg

via den vestlige afskærende ledning.

Området er spildevandskloakeret med lokal afledning af overfladevand via nedsivning.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 305

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk] 1

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk]

Figur 3.13 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Rydal pr. marts 2005.

3.13.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Kloaksystemet er af nyere dato, og uden væsentlige tilstandsmæssige problemer.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 130

3.14 Skærum

3.14.1 Generel beskrivelse

Skærum er opstået i forbindelse med anlæg af mejeriet i begyndelsen af 1900tallet.

Udbygningen er overvejende foregået langs de oprindelige landeveje. Det

første samlede kloaksystem er udført i 1948. I 1982 blev området tilsluttet Frederikshavn

Centralrenseanlæg via den vestlige afskærende ledning.

Området er hhv. fælleskloakeret, separatkloakeret og spildevandskloakeret. Det er

primært den ældste del af byen, som er fælleskloakeret, mens de nyere bolig- og

erhvervsområder er spildevands- og separatkloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 3.543

Overløbsbygværker [stk] 3

Pumpestationer [stk] 1

Bassiner [stk] 1

Regnvandsudløb [stk] 1

Figur 3.14 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Skærum pr. marts 2005.

3.14.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

En enkelt ejendom har oplevet kælderoversvømmelse ifm. en kraftig regnhændelse.

Afløbet fra den gamle branddam på Borgervej er tilsluttet fællessystemet, hvilket

giver en belastning med uvedkommende vand i kloaksystemet. Afløbet bør i stedet

tilsluttes regnvandssystemet.

Der er udskiftet enkelte strækninger pga. fysisk dårlig tilstand, som var anledning

til rotteproblemer.

Kloaksystemet har i øvrigt en alder, hvor der kan forventes problemer med den

fysiske tilstand. Der er særligt mistanke om utætte samlinger med uvedkommende

vand i systemet som følge.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 131

Nordjyllands Amt har i år 2000 undersøgt udløbenes påvirkning af Skærum Å.

Der blev i den forbindelse konstateret ristestof ved udløbet, og der er efterfølgende

blevet etableret en rist ved overløbsbygværk O753 på Borgervej. Af hensyn til

forureningsrisikoen af Skærum Å ønsker amtet, at der arbejdes på en løsning, hvor

overløbshyppigheden ved O753 mindskes.

Udformningen af overløbsbygværk O751 og O752, som begge ligger på Borgervej,

er ikke optimal, da der er stillestående vand i bygværkerne, som giver lugtproblemer.

Det kræver en fuldstændig ombygning af bygværkerne for at ændre

dette forhold. Overløbsbygværk O753 på Borgervej ved pumpestation P22 var

oprindeligt etableret som et nødoverløb, men fungerer i dag som et regnbetinget

udløb. Der er ikke skumskærm ifm. overløbet.

Ejerforholdet på en række ledninger er uafklarede. Dette gælder for så vidt om

ledningerne er private eller offentlige samt om de offentlige ledninger klassificeres

som kloakledninger hørende under kloakforsyningen eller vejafvandingsledninger

under vejejerne.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 132

3.15 Gærum

3.15.1 Generel beskrivelse

Gærum er opstået i forbindelse med anlæg af mejeriet og smedjen i slutningen af

1800-tallet. Der er efterfølgende sket en udbygning af byen primært øst for Brønderslevvej.

Det første samlede kloaksystem er udført i begyndelsen af 1960´erne. I

1975 blev området tilsluttet Frederikshavn Centralrenseanlæg via den sydvestlige

afskærende ledning.

Området er hhv. fælleskloakeret, separatkloakeret og spildevandskloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 9.033

Overløbsbygværker [stk] 2

Pumpestationer [stk]

Bassiner [stk] 2

Regnvandsudløb [stk] 2

Figur 3.15 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Gærum pr. marts 2005.

3.15.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Der har kun været få driftsmæssige problemer med kloaksystemet i Gærum.

Enkelte ejendomme har haft oversvømmelse af kælder ifm. kraftige regnskyl.

Skolen har desuden haft problemer med deres nedsivningsbassin til overfladevand.

Kloaksystemet har dog en alder, hvor der kan forventes problemer med den fysiske

tilstand.

Nordjyllands Amt har i år 2000 undersøgt udløbenes påvirkning af Åsted Å og

Kragkær Bæk uden at dette gav anledning til bemærkninger.

Ved overløbsbygværk O765 på Vrangbækvej bør dækslerne udskiftes. Man skal

ned i bygværket for at foretage spuling.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 133

3.16 Vrangbæk

3.16.1 Generel beskrivelse

Vrangbæk er en samlet bebyggelse bestående af landbrugsejendomme. I 1981

blev der udført et kloaksystem, som samtidigt blev tilsluttet Frederikshavn Centralrenseanlæg

via den sydvestlige afskærende ledning.

Området er spildevandskloakeret, hvor overfladevand nedsives.

%

100

80

60

40

20

0

1910-1919

1930-1939

1950-1959

1970-1979

Årstal

1990-1999

Ukendt

Ledningslængde [m] 631

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk]

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk]

Figur 3.16 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Vrangbæk pr. marts 2005.

3.16.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Kloaksystemet er af nyere dato, og uden væsentlige tilstandsmæssige problemer.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 134

3.17 Haldbjerg/Vangen

3.17.1 Generel beskrivelse

Haldbjerg/Vangen er hovedsageligt opført i 1960´erne. I 1996 blev området tilsluttet

Frederikshavn Centralrenseanlæg via den sydlige afskærende ledning.

Området er hhv. separatkloakeret, spildevandskloakeret og regnvandskloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

1910-1919

1930-1939

1950-1959

1970-1979

Årstal

1990-1999

Ukendt

Ledningslængde [m] 7.568

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk] 1

Bassiner [stk] 1

Regnvandsudløb [stk] 8

Figur 3.17 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Haldbjerg/Vangen pr. marts

2005.

3.17.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Der har været foretaget reparationer af kloaksystemet på Industrivej og Nordvej

pga. fysisk dårlig tilstand.

Kloaksystemet har generelt en alder, hvor der kan forventes problemer med den

fysiske tilstand.

Enkelte ejendomme på Bakkevænget har haft oversvømmelse ifm. kraftige regnskyl.

Dette indikerer uvedkommende vand i kloaksystemet.

Nordjyllands Amt undersøgte i år 2000 udløbenes påvirkning af Haldbjerggrøften

uden at dette gav anledning til bemærkninger.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 135

3.18 Kilden

3.18.1 Generel beskrivelse

Kilden blev hovedsageligt opført i 1960´erne og 1970´erne. I 1974 blev området

tilsluttet Frederikshavn Centralrenseanlæg via den sydvestlige afskærende ledning.

Området er hhv. separatkloakeret, spildevandskloakeret og regnvandskloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

Årstal

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 17.466

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk]

Bassiner [stk] 1

Regnvandsudløb [stk] 7

Figur 3.18 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Kilden pr. marts 2005.

3.18.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Enkelte ejendomme har oplevet kælderoversvømmelser ifm. kraftige regnhændelser.

Der er konstateret fejlkoblinger på spildevandssystemet i form af tilslutninger af

dræn og overfladevand. Der er derfor uvedkommende vand i kloaksystemet.

Ved Donbækvej/Soløjevej har et dæksel løftet sig ifm. kraftige regnhændelser

samt tøbrud.

Ved regnvandsudløb R825 er der konstateret toiletpapir i udløbet. Der må således

findes en fejlkobling på regnvandssystemet.

Ved regnvandsudløb R002 har der været problemer med erosion.

Der har været flere ledningsbrud på Tøttenborgvej, som er blevet repareret.

Kloaksystemet har generelt en alder, hvor der kan forventes problemer med den

fysiske tilstand.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 136

3.19 Hirsholmene

3.19.1 Generel beskrivelse

Hirsholmene er i dag ejet af Miljøministeriet, men der er etableret offentlig kloak,

der ejes og drives af Frederikshavn Kommunes Kloakforsyning. Kloakken transporterer

spildevand fra boligerne samt det offentlige toilet til udløbet i Kattegat på

ca. 3 m vanddybde. Der forefindes ikke renseforanstaltninger. Kloaksystemet er

etableret i 1981.

Området er spildevandskloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] ca. 500

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk]

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk]

Figur 3.19 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem på Hirsholmene pr. marts 2005.

3.19.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Hirsholmenes topografi vanskeliggjorde etableringen af et velfungerende gravitationssystem.

Der forekommer derfor periodiske tilstopninger af ledningssystemet.

Ifølge den gældende udledningstilladelse skulle spildevandet inden udledning

passere en comminutor bestående af rist og ristestofkværn. Det er konstateret, at

denne comminutor ikke længere findes. Efter etableringen i 1981 gav den angiveligt

store driftsproblemer forårsaget af korrosion, og den har derfor været afmonteret

i de seneste mange år. Der har i samme periode kun været få meldinger om

uæstetiske forhold ved udledningen. Nordjyllands Amt har påtalt forholdet og

afventer kommunens planlægning for de fremtidige spildevandsforhold på øen.

Der er udarbejdet projektforslag for etablering af et sandfilteranlæg eller minibiologisk

renseanlæg. Af hensyn til problemstillinger vedr. de øvrige forsyninger på

øen, vurderes p.t. muligheden for etablering af forsyningsledninger fra fastlandet.

Det forventes, at der vil blive truffet beslutning om, hvilken af løsningerne, som

skal udføres i år 2006, og det planlagte anlægsarbejde påregnes igangsat i år 2007.

Udløbsledningen er flere gange blevet repareret pga. skader efter storm.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 137

3.20 Frederikshavn – område 1

3.20.1 Generel beskrivelse

Område 1 omfatter den sydligste del af byen. I figur 3.1 ses en skitse af områdets

placering.

MARIENDALSV EJ

HJØRRINGVE J

BRØNDERSLEV VEJ

FLADE KIRKEVEJ

LIENVE J

DONBÆK VEJ

VRANGBÆKV EJ

SK AGENSVE J

UNDERSTE DVE J

Frederikshav n-område 1

Figur 3.1.Skitse af placeringen af Frederikshavn–område 1.

Fælles for området er, at udløbene er overløbsbygværk O506 ved Søndergade,

O809 ved Jens Stæts Vej, O810 ved Vigen samt separate regnvandsudløb til

Bangsbo Å og Kattegat. Hovedparten af området er beliggende syd for Bangsbo

Å. Området er hhv. fælles-, separat-, spildevands- og regnvandskloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

Årstal

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 19.590

Overløbsbygværker [stk] 3

Pumpestationer [stk] 2

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk] 12

Figur 3.20 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Frederikshavn – område 1 pr.

marts 2005.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 138

3.20.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Enkelte ejendomme har oplevet kælderoversvømmelse ifm. kraftige regnhændelser.

Kloaksystemet på Holger Drachmanns Vej, Johan Knudsens Vej og Gustav Wieds

Vej er i dårlig fysisk stand og trænger til udskiftning.

Der er uvedkommende vand i kloaksystemet i form af indsivning, tilbageløb fra

Kattegat og fejltilslutninger.

Kloaksystemet har generelt en alder, hvor der kan forventes problemer med den

fysiske tilstand.

Ejerforholdet på en række ledninger er uafklarede. Dette gælder for så vidt om

ledningerne er private eller offentlige samt om de offentlige ledninger klassificeres

som kloakledninger hørende under kloakforsyningen eller vejafvandingsledninger

under vejejerne.

Overløbsbygværk O810 på Vigen er placeret på privat grund, hvilket besværliggør

driften. Dækslerne bør udskiftes. Ved overløbsbygværk O809 på Jens Stætsvej

er der problemer med kontraklappen på udløbet, som flere gange har løsnet sig

pga. havets påvirkning.

Nordjylland Amt har i år 2000 undersøgt overløbsbygværk O506´s påvirkning af

Bangsbo Å uden at dette medførte bemærkninger.

Ved pumpestation P41 på Havbakken bør der monteres PS4-styring.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 139

3.21 Frederikshavn – område 2

3.21.1 Generel beskrivelse

Hovedparten af område 2 er beliggende mellem Gærumvej og Bangsbo Å. I figur

3.2 ses en skitse af områdets placering.

MARIENDALSV EJ

HJØRRINGVE J

BRØNDERSLEV VEJ

FLADE KIRKEVEJ

LIENVE J

DONBÆK VEJ

VRANGBÆKV EJ

SK AGENSVE J

UNDERSTE DVE J

Frederikshav n-område 2

Figur 3.2 Skitse af placeringen af Frederikshavn-område 2.

Fælles for området er, at udløbene er overløbsbygværk O813 ved Saltebakken,

O821 ved Gærumvej (begge med udledning til Kattegat) eller direkte til renseanlægget.

Området er hhv. fælles-, separat-, spildevands- og regnvandskloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

Årstal

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 17.922

Overløbsbygværker [stk] 2

Pumpestationer [stk]

Bassiner [stk] 1

Regnvandsudløb [stk] 2

Figur 3.21 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Frederikshavn – område 2 pr.

marts 2005.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 140

3.21.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Enkelte ejendomme har oplevet kælderoversvømmelse ifm. kraftige regnhændelser.

Der er uvedkommende vand i kloaksystemet i form af indsivning og tilbageløb fra

havet.

På M. Vogelius Vej og Møllehus Allé er der generelt observeret mange rotter,

hvilket indikerer dårlig fysisk tilstand af kloaksystemet. På Møllehus Allé har der

været flere rørbrud, som er blevet repareret.

På Gærumvej er der mange utætte samlinger, som medfører uvedkommende vand

i kloaksystemet.

Kloaksystemet har generelt en alder, hvor der kan forventes problemer med den

fysiske tilstand.

Overløbsbygværk O821 på Gærumvej er placeret i vejarealet, hvilket er problematisk

i forhold til driften, da Gærumvej er en befærdet vej. Bygværket trænger

desuden til nye dæksler.

Ved overløbsbygværk O813 på Saltebakken er der problemer med de 2 kontraklapper

i overløbsbygværket samt kontraklappen på udløbet. Klapperne i bygværket

påvirkes af skaller i klapbygværket, og klappen på udløbet har gentagne gange

løsnet sig pga. havets påvirkning. Udløbet er blevet forlænget pga. tilsandingsproblemer.

I den afskærende ledning fra overløbsbygværk O835 på E45 ved Thodesvej til

renseanlægget er der registreret sandaflejringer. Årsagen hertil er renseanlæggets

drift under tørvejr, hvor vandet delvist stuves op i ledningen og sandet aflejres. På

forsøgsbasis er der ændret på renseanlæggets drift, således stuvningen i tørvejr er

minimeret.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 141

3.22 Frederikshavn – område 3

3.22.1 Generel beskrivelse

I figur 3.3 ses en skitse af områdets placering.

MARIENDALSV EJ

HJØRRINGVE J

BRØNDERSLEV VEJ

FLADE KIRKEVEJ

LIENVE J

DONBÆK VEJ

VRANGBÆKV EJ

SK AGENSVE J

UNDERSTE DVE J

Frederikshav n-område 3

Figur 3.3 Skitse af placeringen af Frederikshavn-område 3

Fælles for området er, at udløbene er overløbsbygværk O848 ved Kildevej, O841

ved Søndervej/Sneppevej, O850 ved E45 ud for Damvej eller O835 ved E45 ud

for Thodesvej (Alle med udledning til Kattegat).

Området er primært fælleskloakeret, og med mindre separat- og regnvandskloakerede

oplande.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

Figur 3.22 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Frederikshavn – område 3 pr.

marts 2005.

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 9.172

Overløbsbygværker [stk] 4

Pumpestationer [stk]

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk] 5

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 142

3.22.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

I år 2004 har Nordjyllands Amt foretaget grundige undersøgelser af bugten mellem

Flådestationen og Søsportshavnen (Lumskebugten) med henblik på at vurderet

udledningernes påvirkning. Resultatet af undersøgelserne var, at påvirkningen

er begrænset.

Enkelte ejendomme har oplevet kælderoversvømmelse ifm. kraftige regnhændelser.

Kloaksystemet i Søndergade og sidevejene til E45 er generelt i fysisk dårlig stand.

Der er uvedkommende vand i kloaksystemet i form af indsivning og tilbageløb fra

havet.

Kloaksystemet har generelt en alder, hvor der kan forventes problemer med den

fysiske tilstand.

De opstuvningsmæssige forhold i det vestlige og nordlige afskærende ledningssystem

i E45 fra Hedemarksgade til renseanlægget er blevet undersøgt bl.a. med

hydrauliske modeller. Der arbejdes p.t. med forskellige løsningsmodeller omfattende

ændrede forhold omkring indløbet ved renseanlægget.

Overløbsbygværk O841 ved Søndergade/Sneppevej er et mindre overløbsbygværk

uden rist og skumskærm, som i 1997 blev ændret til at fungere som aflastning af

den vestlige afskærende ledning.

I overløbsbygværk O835 på E45 udfor Thodesvej er der meget indsivning pga.

utætte kontraklapper. Der har desuden været problemer med sandaflejringer pga.

renseanlæggets drift under tørvejr, hvor vandet delvist stuves op i ledningen og

sandet derfor aflejres. På forsøgsbasis er der ændret på renseanlæggets drift, således

stuvningen i tørvejr er minimeret.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


%

100

80

60

40

20

B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 143

3.23 Frederikshavn – område 4

3.23.1 Generel beskrivelse

I figur 3.4 ses en skitse af områdets placering.

MARIENDALSV EJ

HJØRRINGVE J

BRØNDERSLEV VEJ

FLADE KIRKEVEJ

LIENVE J

DONBÆK VEJ

VRANGBÆKV EJ

SK AGENSVE J

UNDERSTE DVE J

Frederikshav n-område 4

Figur 3.4 Skitse af placeringen af Frederikshavn-område 4.

Fælles for området er, at udledningerne sker via 5 overløbsbygværker og et separat

regnvandsudløb til Flådebassinet, overløbsbygværk O877 ved Toldbodsbassin

samt overløbsbygværk O852 ved Flådestationens sydlige mole. Området er primært

fælleskloakeret, og med mindre separat- og regnvandskloakerede oplande.

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 24.701

Overløbsbygværker [stk] 7

Pumpestationer [stk] 3

Bassiner [stk] 1

Regnvandsudløb [stk] 3

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 144

Figur 3.23 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Frederikshavn – område 4 pr.

marts 2005.

3.23.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Der har været omfattende oversvømmelser af kældre i Hedemarksgade, Visbergsgade

og Bovinsgade ifm. kraftige regnhændelser. For at forbedre oversvømmelsessituationen

blev der i år 2004 gennemført et kloakfornyelsesprojekt, hvor der

blev etableret et separatsystem. Det nye spildevandssystem i Bovinsgade er forberedt

for separering af kloakopland 625 ved Læsøgade, idet flere ejendomme her

ligeledes har oplevet kælderoversvømmelser.

Ved kraftige regnhændelser er det forekommet, at enkelte kloakdæksler i Rådhus

Allé har løftet sig pga. opstuvende vand i kloaksystemet, som samtidigt har forårsaget

oversvømmelse af vejarealet. Særligt i krydset Rådhus Allé og E45 har dette

været et problem. Der arbejdes p.t. på forskellige løsningsmodeller, som skal forbedre

situationen.

Der har været omfattende oversvømmelser af kældre i Svanholmsvej, Kastanievej

og Jakob Kjelds Vej. Hovedparten af kældrene er beliggende i næsten samme niveau

som kloakledningen, hvilket gør området særligt udsat for kælderoversvømmelser.

For at forbedre oversvømmelsessituationen blev der i år 2003 og 2004

gennemført et kloakfornyelsesprojekt, hvor ledninger på Kastanievej og Jakob

Kjelds Vej blev udskiftet.

Udover de beskrevne veje med omfattende oversvømmelser af kældre, har der

været enkelte øvrige ejendomme i området, der har oplevet kælderoversvømmelser

ifm. kraftige regnhændelser.

Kloaksystemet i Søndergade og sidevejene til E45 er generelt i fysisk dårlig stand.

I kloaksystemet i Hjørringvej fra Vestergade til Niels Juuls Vej er der tilbagevendende

problemer med rotter. Dette indikerer en fysisk dårlig tilstand.

Kloaksystemet har generelt en alder, hvor der kan forventes problemer med den

fysiske tilstand.

Overløbsbygværk O867 på Parallelvej trænger til nye dæksler. I overløbsbygværk

O866 på Rådhus Allé er der indsivning. Ved overløbsbygværk O865 på Søndergade/Kalkværksvej

kan der ikke renses fra terræn. Ved overløbsbygværk O877

ved Toldbodsbassin er der ingen skumbræt ifm. overløbet. Dette er godkendt af

Nordjyllands Amt i udledningstilladelsen for overløbet.

Ved overløbsbygværk O852 og O850 er der foretaget en flytning af udløbene

længere sydpå til umiddelbart nord for Søsportshavnens nordre mole. Samtidig er

dæksler mv. udskiftet.

Ved bygværket på Hedemarksgade (overløb O858, pumpe P38, bassin B20) er der

foretaget en tilstandsgennemgang af bassinet. På baggrund heraf er der udført en

renovering af betonkonstruktionen i bassinet samt udskiftning af dæksler mv. Der

skal foretages en tilsvarende gennemgang af overløb og pumpe.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 145

3.24 Frederikshavn – område 5

3.24.1 Generel beskrivelse

I figur 3.5 ses en skitse af områdets placering

MARIENDALSV EJ

HJØRRINGVE J

BRØNDERSLEV VEJ

FLADE KIRKEVEJ

LIENVE J

DONBÆK VEJ

VRANGBÆKV EJ

SK AGENSVE J

UNDERSTE DVE J

Frederikshav n-område 5

Figur 3.5 Skitse af placeringen af Frederikshavn-område 5.

Fælles for området er, at udløbet er overløbsbygværk O842 ved Plantagevej, overløbsbygværk

O843 ved Agnethevej eller overløbsbygværk O844 ved Koktvedvej

(Alle med udledning til Kattegat). Området er primært fælleskloakeret, og med

mindre separat- og regnvandskloakerede oplande.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

Figur 3.24 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Frederikshavn – område 5 pr.

marts 2005.

1990-1999

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 9.849

Overløbsbygværker [stk] 3

Pumpestationer [stk]

Bassiner [stk] 1

Regnvandsudløb [stk]

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 146

3.24.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Enkelte ejendomme har oplevet kælderoversvømmelser ifm. kraftige regnhændelser.

I Søheltekvarteret er der problemer med rørbrud og rotter, hvilket indikerer fysisk

dårlig tilstand.

Kloaksystemet har generelt en alder, hvor der kan forventes problemer med den

fysiske tilstand.

Overløbsbygværk O842 på Plantagevej er i fysisk dårlig stand, idet der er frilagte

armeringsjern i bygværket. Bygværket trænger desuden til nye dæksler.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 147

3.25 Frederikshavn – område 6

3.25.1 Generel beskrivelse

I figur 3.6 ses en skitse af områdets placering.

MARIENDALSV EJ

HJØRRINGVE J

BRØNDERSLEV VEJ

FLADE KIRKEVEJ

LIENVE J

Frederikshav n-område 6

DONBÆK VEJ

VRANGBÆKV EJ

SK AGENSVE J

Figur 3.6 Skitse af placeringen af Frederikshavn-område 6.

UNDERSTE DVE J

Fælles for området er, at udløbet er overløbsbygværk O845 ved Peter Wessels

Vej, overløbsbygværk O846 ved Håndbækvej eller afledning af separat regnvand

til regnvandsbassin B19 ved Højrupsvej (Alle med udledning til Kattegat). Området

er fælleskloakeret og separatkloakeret med mindre spildevandskloakerede

oplande.

%

100

80

60

40

20

0

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

Årstal

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 29.425

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk]

2

Bassiner [stk] 1

Regnvandsudløb [stk] 1

Figur 3.25 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Frederikshavn – område 6 pr.

marts 2005.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 148

3.25.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

På Grønlandsvej og sidevejene hertil er der en fysisk dårlig tilstand af kloaksystemet,

som har betydet flere rørbrud og tilbagevendende rotteproblemer.

I Musikkvarteret er der foretaget tv-inspektion, der dokumenter en fysisk dårlig

tilstand af kloaksystemet her.

Enkelte ejendomme har oplevet kælderoversvømmelse ifm. kraftige regnhændelser.

Kloaksystemet har generelt en alder, hvor der kan forventes problemer med den

fysiske tilstand.

Overløbsbygværk O845 på Peter Wessels Vej trænger til nye dæksler. Overløbsbygværk

O846 på Håndbækvej trænger til nye dæksler. Der er endvidere problemer

med tilsanding af bygværket.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


%

100

B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 149

3.26 Frederikshavn – område 7

3.26.1 Generel beskrivelse

I figur 3.7 ses en skitse af områdets placering.

MARIENDALSV EJ

HJØRRINGVE J

BRØNDERSLEV VEJ

FLADE KIRKEVEJ

LIENVE J

DONBÆK VEJ

VRANGBÆKV EJ

SK AGENSVE J

Figur 3.7 Skitse af placeringen af Frederikshavn-område 7.

UNDERSTE DVE J

Frederikshav n-område 7

Fælles for området er, at udløbet er overløbsbygværk O933 ved Overlæge Ottesens

Vej, overløbsbygværk O931 ved Overlæge Ottesens Vej, overløbsbygværk

O886 ved Kirkepladsen (Havnepladsen) eller afledning af separat regnvand til

udløb R910 eller R887 (Alle med udledning til Kattegat). Området er fælleskloakeret,

separatkloakeret og regnvandskloakeret. Der er foretaget udskiftning af kloaksystemet

i store dele af Kløvervejskvarteret.

80

60

40

20

0

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

Årstal

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 14.217

Overløbsbygværker [stk] 3

Pumpestationer [stk] 3

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk] 2

Figur 3.26 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Frederikshavn – område 7 pr.

marts 2005.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 150

3.26.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Bygværket (pumpestation P37 og overløbsbygværk O886) ved Kirkepladsen er i

fysisk dårlig stand. Renoveringen af bygværket afventer indtil videre planerne om

ændret vejforløb af E45.

Enkelte ejendomme har oplevet kælderoversvømmelse ifm. kraftige regnhændelser.

På Buen er der problemer med trærødder i en del af kloaksystemet.

Overløbsbygværk O933 på Overlæge Ottesensvej har en dårlig kontraklap på udløbet.

Ved overløbsbygværk O931 på Overlæge Ottesensvej ligger dækslerne over

dårligt. Der er problemer med tilsanding af udløbet, som jævnligt må renses op.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 151

3.27 Frederikshavn – område 8

3.27.1 Generel beskrivelse

I figur 3.8 ses en skitse af områdets placering.

MARIENDALSV EJ

HJØRRINGVE J

BRØNDERSLEV VEJ

FLADE KIRKEVEJ

LIENVE J

DONBÆK VEJ

VRANGBÆKV EJ

SK AGENSVE J

Figur 3.8 Skitse af placeringen af Frederikshavn-område 8

UNDERSTE DVE J

Frederikshav n-område 8

Fælles for området er, at udløbet er overløbsbygværk O941 ved Rosevej med udledning

til Kattegat. Området er primært fælleskloakeret og i mindre omfang separat-

og regnvandskloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

Årstal

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 11.669

Overløbsbygværker [stk] 1

Pumpestationer [stk]

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk]

Figur 3.27 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Frederikshavn – område 8 pr.

marts 2005.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 152

3.27.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Der har været omfattende oversvømmelser af kældre på Odensegade og Horsensgade.

For at forbedre oversvømmelsessituationen og den fysiske tilstand er der

gennemført kloakfornyelsesprojekter, hvor ledninger i området er blevet udskiftet.

Udover disse omfattende oversvømmelser har enkelte ejendomme i området oplevet

kælderoversvømmelser ifm. kraftige regnhændelser.

På Koldinggade, Herninggade og Viborggade er der tilbagevendende problemer

med rotter, hvilket indikerer en fysisk dårlig tilstand af kloaksystemet.

Ved overløbsbygværk O941 ved Rosevej er der ingen kontraklap. Dette medfører,

at der skal jævnligt skal renses for tang i bygværket.

Pumpestation P30 ved Kragholmen trænger til renovering.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 153

3.28 Frederikshavn – område 9

3.28.1 Generel beskrivelse

I figur 3.9 ses en skitse af områdets placering.

MARIENDALSV EJ

HJØRRINGVE J

LIENVE J

Frederikshav n-område 9

BRØNDERSLEV VEJ

FLADE KIRKEVEJ

DONBÆK VEJ

VRANGBÆKV EJ

SK AGENSVE J

Figur 3.9 Skitse af placeringen af Frederikshavn-område 9.

UNDERSTE DVE J

Fælles for området er, at udløbet er det separate regnvandsudløb R407 med udledning

til Lerbæk. Området er primært separatkloakeret og i mindre omfang spildevands-

og regnvandskloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

1910-1919

1930-1939

1950-1959

1970-1979

Årstal

1990-1999

Ukendt

Ledningslængde [m] 24.067

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk] 4

Bassiner [stk] 2

Regnvandsudløb [stk] 1

Figur 3.28 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Frederikshavn – område 9 pr.

marts 2005.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 154

3.28.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Nordjyllands Amt har påtalt en forurening af Lerbæk fra udløb R407. Kloakforsyningen

deltager p.t. i undersøgelser af årsagen hertil i samarbejde med kommunens

miljøsektion og amtet.

Lerbæk har ifm. kraftige regnhændelser gået over sine bredder og forårsaget oversvømmelse

af de omkringliggende arealer. I år 2004 er der foretaget en gennemgang

af tværsnittet i forhold til tværsnittet fastlagt i vandløbsregulativet, og der er

foretaget en regulering på visse strækninger for at sikre afledningen i vandløbet.

Ved Engstien har der været problemer med opstuvning i pumpestation P27 og

tilløbsledningerne.

I Pumpestation P27 er der behov for udskiftning af 1 pumpe samt trykrør og

guiderør.

Der er ingen øvrige væsentlige driftsmæssige problemer i området.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 155

3.29 Frederikshavn – område 10

3.29.1 Generel beskrivelse

I figur 3.10 ses en skitse af områdets placering.

MARIENDALSV EJ

HJØRRINGVE J

BRØNDERSLEV VEJ

FLADE KIRKEVEJ

LIENVE J

DONBÆK VEJ

VRANGBÆKV EJ

SK AGENSVE J

Frederikshav n-område 10

Figur 3.10 Skitse af placeringen af Frederikshavn-område 10.

UNDERSTE DVE J

Fælles for området er, at udløbet er det separate regnvandsudløb R406 med udledning

til Lerbæk.

Området er separatkloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

1910-1919

1930-1939

1950-1959

1970-1979

Årstal

1990-1999

Ukendt

Ledningslængde [m] 25.629

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk]

Bassiner [stk] 4

Regnvandsudløb [stk] 3

Figur 3.29 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Frederikshavn – område 10 pr.

marts 2005.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 156

3.29.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

I forbindelse med udbygning af området i Flade Bakker samt flytning af regnvandsbassinet

på Knivholtvej er der opstillet en hydraulisk model af regnvandssystemet

til dokumentation af systemets kapacitet. I de nye områder har det været

nødvendigt at udføre nye regnvandsbassiner af hensyn til de nedstrømsliggende

ledningers kapacitet.

Lerbæk har ifm. kraftige regnhændelser gået over sine bredder og forårsaget oversvømmelse

af de omkringliggende arealer. I år 2004 er der foretaget en gennemgang

af tværsnittet i forhold til tværsnittet fastlagt i vandløbsregulativet, og der er

foretaget en regulering på visse strækninger for at sikre afledningen i vandløbet.

Der er ingen væsentlige driftsmæssige problemer i området.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 157

3.30 Frederikshavn – område 11

3.30.1 Generel beskrivelse

I figur 3.11 ses en skitse af områdets placering.

MARIENDALSV EJ

HJØRRINGVE J

BRØNDERSLEV VEJ

FLADE KIRKEVEJ

LIENVE J

DONBÆK VEJ

VRANGBÆKV EJ

SK AGENSVE J

UNDERSTE DVE J

Frederikshav n-område 11

Figur 3.11 Skitse af placeringen af Frederikshavn-område 11.

Fælles for området er, at udløbene er de separate regnvandsudløb R945, R942,

R940, R935, R932 og R932 med udledning til Kattegat. Oplandet er primært separatkloakeret

og i mindre omfang spildevands- og regnvandskloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

1910-1919

1930-1939

1950-1959

1970-1979

Årstal

1990-1999

Ukendt

Ledningslængde [m] 25.367

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk] 5

Bassiner [stk] 2

Regnvandsudløb [stk] 6

Figur 3.30 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Frederikshavn – område 11 pr.

marts 2005.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 158

3.30.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Der er uvedkommende vand i spildevandssystemet i form af indsivning og evt.

fejltilslutninger.

Der er ingen væsentlige driftsmæssige problemer i området

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 159

3.31 Frederikshavn – område 12

3.31.1 Generel beskrivelse

I figur 3.12 ses en skitse af områdets placering.

MA RIENDALSVEJ

HJØRRINGVE J

BRØNDERSLEV VEJ

FLADE K IRKEVEJ

LIENVEJ

DONBÆK VEJ

VRANGBÆKV EJ

SK AGENSVE J

UNDERSTE DVE J

Frederikshav n-område 12

Figur 3.12 Skitse af placeringen af Frederikshavn-område 12

Område 12 omfatter Frederikshavn Havns arealer samt Flådestation Frederikshavns

arealer. Området er separat- og fælleskloakeret.

%

100

80

60

40

20

0

1910-1919

1930-1939

1950-1959

1970-1979

Årstal

1990-1999

Ukendt

Ledningslængde [m] 1.074

Overløbsbygværker [stk]

Pumpestationer [stk] 1

Bassiner [stk]

Regnvandsudløb [stk] 1

Figur 3.31 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige kloaksystem i Frederikshavn – område 12 pr.

marts 2005.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 160

På havnens arealer afledes spildevand via havnens spildevandssystem til det offentlige

kloaksystem i Kragholmen og E45. Regn- og drænvand afledes via havnens

regnvandssystem til havnebassinerne. På Havnens arealer sker der i øjeblikket

frasalg af del-arealer, og ejerforholdene af kloaksystemerne er under overvejelse.

På den separatkloakerede del af flådens arealer afledes spildevand via flådes spildevandssystem

til det offentlige kloaksystem i E45. Regn- og drænvand afledes

via flådes regnvandssystem til havnebassinerne. På den fælleskloakerede del af

flådens arealer afledes spildevand og regnvand til det offentlige kloaksystem i

E45.

3.31.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Det offentlige kloaksystem i område 12 er af begrænset omfang. Da Frederikshavn

Havn frasælger del-arealer pågår der overvejelser vedr. kloaksystemernes

ejerforhold.

Opland 958 er en planlagt udvidelse af havnen. I dimensioneringen af det offentlige

kloaksystem i Kragholmen og E45 er der ikke indregnet belastning fra dette

opland, idet planerne om havneudvidelsen er tilkommet efter etableringen af kloaksystemet.

Ifm. gennemførelsen af planerne om havneudvidelsen skal kloaksystemets

kapacitet undersøges og sikres.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 161

3.32 Afskærende kloaksystem - nord

3.32.1 Generel beskrivelse

Det afskærende kloaksystem–nord omfatter hhv. den nordlig og østlige afskærende

ledning. Den nordlige ledning afleder spildevandet fra Napstjert, Jerup, Kragskovhedelejren,

Ammunitionsarsenalet, Elling, Strandby, Nielstrup, Bannerslund

Mark og en del af Frederikshavn, mens den østlige ledning afleder spildevandet

fra en del af Frederikshavn.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 27.687

Overløbsbygværker [stk] 18

Pumpestationer [stk] 11

Bassiner [stk] 1

Figur 3.32 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige afskærende kloaksystem - nord pr. marts

2005. Det angivne antal overløbsbygværker, pumpestationer og bassiner er både medregnet her og i de tilsvarende

opgørelser for de berørte hovedkloakoplande. Ledningslængden er kun medregnet her.

3.32.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

Ved Strandby er der i år 2003 og 2004 blevet foretaget en udskiftning af en del af

den nordlige afskærende ledning fra Jerup pga. fysisk dårlig stand. Årsagen til den

dårlige stand er korrosion af ledningen, som forekommer pga. lange trykledninger,

hvor spildevandet opholder sig i længere tid under iltfrie forhold og dermed

dannes svovlbrinte. Når spildevandet kommer ud af trykledningen til iltrige forhold

omdannes svovlbrinten til svovlsyre, som ”ætser” betonledninger.

På det afskærende kloaksystem–nord er der flere steder med tilsvarende situationer

med lange trykledninger, hvor spildevandet opholder sig i længere tid. Her

tænkes på trykledningerne fra Napstjert, Kragskovhedelejren og Nielstrup.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 162

De opstuvningsmæssige forhold i det vestlige og nordlige afskærende ledningssystem

i E45 fra Hedemarksgade til renseanlægget er blevet undersøgt bl.a. med

hydrauliske modeller. På baggrund heraf er der planlagt et nyt bygværk ved Frederikshavn

Centralrenseanlægs indløb. Det nye bygværk vil forbedre de opstuvningsmæssige

forhold i de afskærende ledninger i E45 ved renseanlægget. Bygværket

placeres på renseanlæggets areal, og vil indeholde et overløbsbygværk, der

fungerer som aflastningspunkt ifm. regnhændelser, når vandmængderne til renseanlægget

overstiger anlæggets kapacitet. Det nye bygværk erstatter det eksisterende

overløbsbygværk på E45 ud for Thodesvej.

Overløbsvandet fra det nye bygværk udledes ved det eksisterende udløb i Lumskebugten.

På overløbet etableres en automatisk finrist, som minimerer mængden

af ristestof i udløbet. Det nye bygværk forberedes til, at overløbsvandet kan udledes

til et udløb syd for Søsportshavnen, såfremt det i fremtiden ønskes, at Lumskebugten

skal friholdes for opspædet spildevand.

Generelt for hele det afskærende kloaksystem er gældende, at der er behov for en

optimering af systemets kapacitet og styring – særligt i forbindelse med regnhændelser.

Kloakforsyningen arbejder på en afklaring af, hvorvidt en aktiv styring af udvalgte

pumpestationer kan give en mere optimal udnyttelse af kloaksystemet og en

forbedret drift af renseanlægget under forskellig belastningsforhold. Der gennemføres

p.t. en indsamling af baggrundsmaterialet for denne klarlægning, som består

i en opsamling af vandspejlsniveauer og pumpetider.

Det afskærende kloaksystem har generelt en alder, hvor der kan forventes problemer

med den fysiske tilstand.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 163

3.33 Afskærende kloaksystem - vest

3.33.1 Generel beskrivelse

Det afskærende kloaksystem – vest omfatter den vestlige afskærende ledning, som

afleder spildevand fra Øster Holmen, Kvissel, Ravnshøj, Åsted, Rydal, Skærum

og en del af Frederikshavn.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 23.778

Overløbsbygværker [stk] 13

Pumpestationer [stk]

Bassiner [stk]

6

Figur 3.33 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige afskærende kloaksystem - vest pr. marts

2005. Det angivne antal overløbsbygværker, pumpestationer og bassiner er både medregnet her og i de tilsvarende

opgørelser for de berørte hovedkloakoplande. Ledningslængden er kun medregnet her.

3.33.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

På det afskærende kloaksystem-vest er der flere steder med lange afskærende

trykledninger, hvor spildevandet opholder sig i længere tid med deraf følgende

risiko for korrosion i nedstrøms ledninger. Her tænkes på trykledningerne fra

Skærum, Øster Holmen, Kvissel og Engstien i Frederikshavn.

De opstuvningsmæssige forhold i det vestlige og nordlige afskærende ledningssystem

i E45 fra Hedemarksgade til renseanlægget er blevet undersøgt bl.a. med

hydrauliske modeller. Der arbejdes p.t. med forskellige løsningsmodeller omfattende

ændrede forhold omkring indløbet ved renseanlægget.

Generelt for hele det afskærende kloaksystem er gældende, at der er behov for en

optimering af systemets kapacitet og styring – særligt i forbindelse med regnhændelser.

Kloakforsyningen arbejder på en afklaring af, hvorvidt en aktiv styring af udvalgte

pumpestationer kan give en mere optimal udnyttelse af kloaksystemet og en

forbedret drift af renseanlægget under forskellig belastningsforhold. Der gennemføres

p.t. en indsamling af baggrundsmaterialet for denne klarlægning, som består

i en opsamling af vandspejlsniveauer og pumpetider.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 164

Det afskærende kloaksystem har generelt en alder, hvor der kan forventes problemer

med den fysiske tilstand.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 3 - KLOAKEREDE OPLANDE S IDE 165

3.34 Afskærende kloaksystem - syd

3.34.1 Generel beskrivelse

Det afskærende kloaksystem-syd omfatter den sydvestlige og sydlige afskærende

ledning. Den sydvestlige ledning afleder spildevand fra Gærum, Vrangbæk og en

del af Frederikshavn, mens den sydlige ledning afleder spildevand fra Haldbjerg/Vangen

samt den del af Frederikshavn.

%

100

80

60

40

20

0

før 1900

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

Årstal

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2005

Ukendt

Ledningslængde [m] 15.085

Overløbsbygværker [stk] 7

Pumpestationer [stk] 2

Bassiner [stk] 1

Figur 3.34 Aldersfordeling af ledninger samt data for det offentlige afskærende kloaksystem - syd pr. marts

2005. Det angivne antal overløbsbygværker, pumpestationer og bassiner er både medregnet her og i de tilsvarende

opgørelser for de berørte hovedkloakoplande. Ledningslængden er kun medregnet her.

3.34.2 Tilstandsvurdering – marts 2005

På det afskærende kloaksystem-syd opholder spildevandet sig i længere tid i trykledningen

fra Haldbjerg/Vangen med deraf følgende risiko for korrosion i nedstrøms

ledninger.

Generelt for hele det afskærende kloaksystem er gældende, at der er behov for en

optimering af systemets kapacitet og styring – særligt i forbindelse med regnhændelser.

Kloakforsyningen arbejder på en afklaring af, hvorvidt en aktiv styring af udvalgte

pumpestationer kan give en mere optimal udnyttelse af kloaksystemet og en

forbedret drift af renseanlægget under forskellig belastningsforhold. Der gennemføres

p.t. en indsamling af baggrundsmaterialet for denne klarlægning, som består

i en opsamling af vandspejlsniveauer og pumpetider.

Det afskærende kloaksystem har generelt en alder, hvor der kan forventes problemer

med den fysiske tilstand.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 4 S IDE 166

4. Adresseliste over ejendomme, der skal

have forbedret rensning

Nedenstående er angivet de ejendomme, der skal have forbedret deres spildevandsrensning.

En nærmere undersøgelse kan give ændringer i listen. Numrene i

parentesen angiver Amtets nummerering af de vandløbsoplande, der skal have

forbedret rensning.

Opland (nr.)

Jerup Å (1)

Vej Husnummer Forbedring

Napstjertvej 1, 75 2009

Napstjert Mose

Vej

9 2009

Depotvej 20, 30 2009

Himmerigsvej 40, 42, 50, 51 2009

Milrimvej 89, 106 2009

Rugholm Å / Engsig Bæk (2)

Skagensvej 454, 463,465,

473,476a, 476b,

482, 483, 484,

531, 541

2009

Skagensvej 370a, 376 2009

Strandbyhedegrøften (3) Udgået

Skårup Møllebæk (4)

Vognsbækvej 40, 42 2008

Hammerholtvej 430 2008

Åsted Å (5)

Ravnsholtvej 3,6, 12, 36 2008

Rydalvej 10, 17, 51, 55, 61 2008

Lendumvej 34, 74, 98, 106u 2008

Rosenhøjvej 45 2008

Lindetvej 71 2008

Ravnshøjvej 104 2008

Nistrup Bæk (6)

Mejlinggårdsvej 4, 7, 14, 24, 26,

30, 32

2007

Lendumvej 6, 8,9, 14 2007

Stendetvej 6 2007

Rosenhøjvej 25,41 2007

Hjørringvej 256, 258, 260,

301, 303, 305,

307

2007

Morbro Bæk (7)

Faurholtvej 30, 32, 35, 37 2006

Åsted Å (8) Afventer forbedret

Østermarksvej 4 rensning

Ravnshøjvej 20, 22 i opland

Stokbro Bæk (9)

Amagervej 41, 43, 45, 47 5,6 og7

Egetsvej 15 2006

Selbæk (10)

Rydalvej 75, 85, 89, 91, 96 2006

Rugtvedvej 22 2006

Understedvej 59 2006

Tabel 4.1: Ejendomme, der skal have forbedret rensning

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 5 - ORDFORKLARING S IDE 167

5. Ordforklaring

Aerob Ilt-holdigt miljø

Afskærende ledning Ledning, der transporterer spildevand og evt. regnvand

fra ét hovedkloakopland til et andet og til renseanlægget.

Aktivt slamanlæg Renseanlæg, hvor der foretages en biologisk rensning i

en beluftningstank. I beluftningstanken blandes spildevandet

med aktivt slam. Den biologiske rensning foretages

af mikroorganismer, som findes i det aktive slam.

Under rensningen forbruger mikroorganismerne ilt.

Slammet bundfældes efter rensningen i en efterklaringstank,

hvorefter en del af slammet ledes tilbage til

beluftningstanken, og den resterende slammængde

bortskaffes.

Ammonium (NH ) Kvælstofforbindelse, der dannes ved bakteriel ned-

4

brydning af protein.

Anaerob Ilt-frit miljø

Bakterier Mikroskopiske, primitive, encellede organismer.

Befæstede arealer Arealer, der helt eller delvist er uigennemtrængelige for

vand.

Beluftning Tilledning af luft til den biologiske rensning.

Betalingsvedtægt Regler for hvorledes anlæg og drift af spildevandsanlæg

skal betales.

Biologisk rensning Rensemetode, hvor mikroorganismer fortærer de organiske

bestanddele, der findes opløst i spildevandet.

Bio-styr anlæg Renseanlæg, hvor der foretages en biologisk rensning I

et filteranlæg. Den biologiske rensning foretages af

mikroorganismer, som vokser på filtermaterialet.

BI5 Biologisk iltforbrug. Den mængde ilt mikroorganismer

anvender til nedbrydning af spildevandets indhold af

organisk stof i løbet af 5 døgn, hvor prøverne står i

mørke ved 20°C.

Bundfældning Stoffer og partikler synker til bunds, når vandet er i ro,

f.eks. i et bassin eller en tank.

Bundfældningstank (Septiktank). Betegnelse for en tank, der anvendes til

mekanisk rensning af spildevand fra ejendomme i det

åbne land. I bundfældningstanken sker en bundfældning

af faste stoffer, men kun en ringe del af spildevandets

indhold af forurenende stoffer fjernes. Afløbet

fra bundfældningstanken ledes til rensning i f.eks.

et nedsivnings eller sandfilteranlæg eller det udledes til

en recipient. Bundfældningstanken skal tømmes med

regelmæssige mellemrum (normalt 1 gang årligt).

COD (Chemical Oxygen Demand). Kemisk iltforbrug målt

med kaliumdikromat som iltningsmiddel. COD anvendes

ofte i stedet for BI5 som mål for nedbrydeligheden

af organisk stof i spildevand. Forholdet COD/

BI5 ligger typisk i intervallet 1,5-2,2 for husspildevand.

Denitrifikation Bakteriel omdannelse af nitrat til frit kvælstof. Proces-

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 5 - ORDFORKLARING S IDE 168

sen udføres af kvælstoffrigørende bakterier i iltfattigt

miljø.

Drænvand Grundvand og nedsivet overfladevand, som er ledt ind i

et drænrør.

Efterklaringstank Tank til adskillelse af slam og renset spildevand. Adskillelsen

sker ved bundfældning af slammet.

Ekspropriation Tvungen afståelse af privat ejendom af hensyn til almenvellet.

Forsinkelsesbassin Bassin på regnvandssystem til opmagasinering af regnvand,

således at recipienten bliver mindre belastet.

Fosfat (PO 4)

Fosfat – fosforforbindelse.

Fællessystem Kloakanlæg med én ledning til afledning af både regnog

spildevand. På passende steder er der indrettet overløbsbygværker,

som har til formål at aflaste de efterfølgende

ledningsstrækninger og renseanlæg under

kraftig regn. En blanding af regn- og spildevand (opspædet

spildevand) udledes under kraftig regn via overløbsbygværket

til en recipient. Udledningens påvirkning

af recipienten kan reduceres ved indretning af

opmagasineringsbassiner, hvor afløbet føres retur til

kloaksystemet.

Fællesledning Ledning til transport af regn- og spildevand.

Gråt spildevand Husspildevand uden toiletspildevand

Husspildevand Spildevand fra boliger og sanitært spildevand fra erhvervsvirksomheder.

Kemisk rensning Rensemetode, som ofte anvendes for at fjerne næringssaltet

fosfat. Et kemikalie tilsættes spildevandet og

danner uopløselige forbindelser til fosfatet. De uopløselige

stoffer fjernes fra vandet ved bundfældning eller

Kontraktlig medlemskab

af kloakforsyningen

flotation.

Er en særlig ordning, som kun vedrører enkeltejendomme

med helårsbolig i det tilfælde, hvor kommunen

meddeler påbud om forbedret spildevandsrensning.

Kommunen anlægger og driver anlægget mod at ejeren

betaler kloakbidrag. Ejeren skal dog selv bekoste alle

udgifter ved etablering og drift af bundfældningstanken.

Mekanisk rensning De grovere bestanddele i spildevandet fjernes ved

hjælp af mekanisk rensning. Rensningen kan bestå af

en rist og evt. et sandfang. Risten skiller de grove materialer

(metaldele, tekstiler mv.) i spildevandet fra. I

sandfanget tilbageholdes sandpartikler ved bundfældning.

Spildevandet kan herefter sendes ind i en

bundfældningstank, hvor de finere opslemmede dele

fjernes.

N Kvælstof (nitrogen)

Nitrat (NO3)

Kvælstofforbindelse. Nitrat er et næringsstof, der kan

forårsage stor algevækst med iltsvind til følge.

Nitrit (NO2) Kvælstofforbindelse.

Nitrifikation Bakteriel omdannelse af ammonium til nitrat.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 5 - ORDFORKLARING S IDE 169

Offentligt spildevandsanlæg

Anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har

ansvaret for anlæg anlæggets drift og/eller vedligeholdelse.

Undtaget herfra er dog anlæg, der er etableret

efter § 7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

mv. (spildevandsanlæg i det åbne land, hvor ejendommen

har et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen)

Opmagasineringsbassin Bassin på fællessystem til opmagasinering af regn- og

spildevand, således at efterfølgende ledninger eller

recipient bliver mindre belastet. Afløbet føres tilbage til

kloaksystemet.

Overløbsbygværk Bygværk på fællessystem, som aflaster blandet spildevand

og regnvand til en recipient, når den samlede

vandføring overstiger systemets kapacitet.

Overfladevand Overfladisk afstrømmende regnvand omfattende vand

fra veje, pladser og fra bygningers tagarealer.

P Fosfor (phosphor).

PE Personækvivalent. Den mængde spildevand, som én

person bidrager med pr. døgn. 1 PE regnes som 60 g

BI5 pr. døgn.

pH Et mål for vandets surhedsgrad.

Primærtank Tankanlæg umiddelbart efter rist samt sand- og fedtfang,

hvor der sker en mekanisk rensning i form af, at

spildevandets indhold af faste stoffer bundfældes.

Privat spildevandsanlæg Anlæg, hvor en eller flere private (fællesanlæg) eller

virksomheder har ansvaret for anlæggets drift og/eller

vedligeholdelse.

Processpildevand Spildevand fra virksomheder, der har indgået i virksomhedens

produktion. Spildevand fra rengøring af

maskiner, vægge, gulve mv. i produktionslokale medregnes

som processpildevand.

Recipient Et vandområde (vandløb, sø eller havet), som modtager

renset eller urenset spildevand.

Regnvandsledning Ledning til transport af overfladevand fra befæstede

arealer, tagflader, veje mv.

Rådnetank Tankanlæg, hvori der foregår en biologisk nedbrydning

af slammets organiske materiale under iltfrie forhold.

Herved reduceres slammængden og samtidigt produceres

brændbare gasser.

Samletank Betegnelse for en tank eller beholder, der anvendes til

opsamling af spildevand gennem en periode. Samletanke

anvendes i områder, der ikke er kloakerede. Med

passende mellemrum skal tanken tømmes af en slamsluger.

Sand- og fedtfang Beluftet tankanlæg, hvor sand og grus bundfældes og

fedt udskilles på overfladen.

Saprobiesystemet Biologisk klassifikation af vandområders forureningsgrad.

Metoden anvendes af amterne i deres tilsyn med

recipienterne.

Separatsystem Kloakeringssystem, hvor spildevand og regnvand afle-

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


B ILAG 5 - ORDFORKLARING S IDE 170

des i hver sin ledning.

Septiktank Se Bundfældningstank.

Spildevand Enhver form for forurenet vand omfattende husspildevand,

processpildevand samt overfladevand fra befæstede

arealer.

Spildevandsanlæg Anlæg, der tjener til afledning og behandling af spildevand.

Spildevandsledning Ledning til transport af hus- og processpildevand.

Stabilisering af slam Proces, hvorved let nedbrydeligt organisk stof i slammet

omdannes til luftarter og uorganiske salte eller

hæmmes i deres omdannelse. Dette kan gøres ved kalktilsætning,

udrådning eller slamluftning til en passende

stabilitetsgrad.

STAR-styring Overordnet styringssystem for den biologiske og kemiske

del af Frederikshavn Centralrenseanlæg (Superior

Tuning And Reporting system)

Suspenderet stof (SS) Det uopløste stof i spildevandet.

Udledningskrav Et af myndigheden fastsat krav for en given parameter i

det spildevand, der ledes gennem en udløbsledning til

recipient.

Vandføring Den vandmængde, der løber gennem et vandløb eller

en kloakledning pr. tidsenhed på et givet sted. Vandføringen

angives i f.eks. liter pr. sekund eller m3 pr.

time.

Vandløbsopland Område hvorfra al nedbør løber til det samme vandløb.

Vejvand Overfladevand fra veje.

S PILDEVANDSPLAN FOR F REDERIKSHAVN K OMMUNE 2005-2016


Frederikshavn Kommune

Teknisk forvaltning

Rådhus Alle 100 • 9900 Frederikshavn

Tlf. 9622 5000 • www.frederikshavn.dk

Forsyningen Frederikshavn

Fasanvej 1 • 9900 Frederikshavn

Tlf. 9622 5426

www.forsyningen.dk

More magazines by this user
Similar magazines