Varmepumper - Energiforum Danmark

energiforumdanmark.dk

Varmepumper - Energiforum Danmark

Varmepumper

Claus S. Poulsen

Centerchef

CCenter ffor Køle- K l og VVarmepumpeteknik k ik

Tlf.: +45 7220 2514

EE-mail: il claus.s.poulsen@teknologisk.dk

l l @t k l i k dk


Varmepumper på en halv time?

1. Historie

2. Miljø

3. Anlægstyper

4. Ordninger

5. Økonomi

6. Lovgivning

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


Lidt historie

Oliekrise i starten af 70’erne satte gang i udviklingen af alternative energikilder.

I starten af 80’erne indførtes tilskud til installation af varmepumpeanlæg og

andre vedvarende energikilder (samt igangsættelse af Prøvestationen for

Varmepumpeanlæg) – etablering af akkrediterede prøvningslaboratorier på

Teknologisk Institut Institut.

I 1994 indførtes en Kvalitetssikringsordning for installatører

(Varmepumpeordningen).

Ved udgangen af 2001 afskaffede regeringen tilskuddet

Systemgodkendelsesordning og kvalitetssikringsordning for installatører kører

videre i frivilligt regi og en række offentlige instanser har iværksat initiativer,

der skal sikre forbrugeren effektive anlæg at vælge imellem.

TI kører i dag g kvalitetssikringsordning g g for pproducenter

– støttet af ENS.

I gennem årerne er der gennemført et utal af F&U aktiviteter indenfor

varmepumpeområdet – den danske branche står stærkt rent teknisk

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


Status på markedet i 2009

Nøjagtige salgstal kendes ikke – men formodentlig i størrelsesordenen 25 –

35.000

Hovedparten er luft/luft varmepumper, varmepumper men der ses en kraftig vækst i markedet for

væske/vand varmepumper (jordvarme).

Mange nye aktører på markedet – både danske og udenlandske producenter og

leverandører

leverandører.

Stor fokus på kvalitet og energieffektivitet (kvalitetssikringsordninger og

mærkningsordninger)

Drivere: stigende energipriser, bygningsreglement, nye krav til olietanke,

forsyningssikkerhed (politisk driver) etc.

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


Varmepumper, systemtyper

Varmepumper er vedvarende energi!

Flere anlægstyper:

• Luft/luft – henter energi fra udeluft eller afkastluft og afgiver denne til

indeluften (enten direkte eller via ventilationssystem)

• Luft/vand - henter energi fra udeluft eller afkastluft og afgiver denne til

vandbårent afgiversystem

• Væske/vand (vand/vand) – henter fra energi fra jordslange jordslange,

energiabsorber eller grundvand og afgiver denne til vandbårent

afgiversystem

• Brugsvand – henter energi fra afkastluft, udeluft eller jordslange og

afgiver denne til brugsvandsbeholder

• VVarmegenvinding i di eller ll bboligventilationsvarmepumper li til ti

– mange

forskellige kombinationer

Fælles for alle er at der skal drivenergi til at drive anlægget – normalt

el el.

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


Vigtig ggdefinition

COP = afgivet varmeeffekt / tilført eleffekt (inkl. pumper og ventilatorer)

Ved en given driftstilstand…

Å i k i d f i t i / tilf t l i (i kl t )

Årsvirkningsgrad = afgivet varmeenergi / tilført elenergi (inkl. pump+vent.)

Med andre ord: det kunden får ud af sine penge..


Miljø – et par eksempler

CO2 emission el: 500 g/kWh

CO 2 emission olie:

CO2 emission gas:

265 g/kWh

200 g/kWh

COP jordvarme: 3,6 (-)

CO emission jord arme 500/3 6 139 g/kWh

CO 2 emission jordvarme = 500/3,6 = 139 g/kWh

Svarende til en reduktion på ca. 48% sammenlignet med olie…


Systemgodkendelsesordningen y g g - TI

Nu 123 anlæg gggodkendt og gflere ppå vej. j

Lige nu: ca. 500-1.000 besøgende om ugen – ca. halvdelen

direkte ind på positivlisten – www.varmepumpeinfo.dk

Bør altid anvendes i forbindelse med valg af varmepumpe!

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009

I dag – fokus på kvalitet, men ikke

på energieffektivitet..

Data opgives pg iht. DS/EN14511 og g

DS/EN255-3


Energimærkning af luft/luft varmepumper

Ordningen har nu kørt et par år – EU mærkningsordning i stil med

det vi kender fra husholdningskøl/frys og vaskemaskiner..

National myndighed – Energistyrelsen

Kontrolprøvning og ”butikskontrol”

Effekt? – måske for få konsekvenser for ”synderne”..

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


Nyt initiativ fra Elsparefonden

Ny positivliste for luft/luft varmepumper til fritidshuse – introduceres i

efteråret 2008. Brug g af Elsparefondens p

”anbefalelsesmærke”

På å sigt også å brugsvandsvarmepumper og andre typer varmepumper

Frivillig ordning og gratis at komme på listen. Man skal underskrive en kontrakt med

Elsparefonden Elsparefonden, hvor det bl bl.a. a fremgår fremgår, at leverandøren er forpligtet til at stille

apparater til rådighed for stikprøvekontrol.

Sekretariat på p Teknologisk g Institut.

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


Energistyrelsen – Energimærkning af varmepumper

Nyt initiativ fra Energistyrelsen – fokus på energieffektivitet.

Ønske – synliggørelse af varmepumpers ”årseffektivitet” for væske/vand og

luft/vand varmepumper.

Desværre ingen standard på området – selvom der arbejdes intensivt på dette i

CEN regi.

Derfor har Teknologisk Institut fået til opgave at udarbejde det tekniske grundlag

for en mærkningsordning – liste over energimærkede varmepumper er

offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


Varmepumpeordningen - VPO

Formål:

at t minimere i i energiforbrug if b og emission i i ved d anvendelse d l af f varmepumper (l (lav

miljøbelastning).

at tilstræbe, at der kun installeres varmepumpeanlæg, som opfylder fastsatte krav

til såvel varmepumpeaggregatet (typegodkendelse) som til dimensionering,

installation og vedligeholdelse (Varmepumpeordningen).

at tilstræbe, at det samlede anlæg arbejder med en rentabel driftsøkonomi i hele

anlæggets levetid (god privatøkonomi).

For at blive registreret som medlem i ordningen skal varmepumpeinstallatør-

firmaet benytte et kvalitetsstyringssystem

kvalitetsstyringssystem.

Herudover kræves det at de installatører der udfører installationerne skal have et

varmepumpebevis.

Et varmepumpebevis opnås ved at installatøren deltager i de krævede kurser og

består de dertil knyttede prøver.

Se www.vp-ordning.dk

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


EU certificeringsordning for installatører.

Projekt gennemført med støtte fra EU

Første kurser gennemført (Østrig, (Østrig Tyskland, Tyskland Italien, Italien UK UK, Sverige Sverige…) )

National komite med repræsentanter fra branche nedsættes – udpeger delegeret

til den internationale komite (næste møde i Wien d. 30.oktober 2008).

Kursusafholdelse jf. ordningens retningslinier – bl.a. 8 moduler, max. 10 personer

pr. kursus, krav til lokaler, krav til anlæg (alle typer af varmepumper

repræsenteret etc.

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


Økonomi

Der er rigtig god økonomi i varmepumper – både privatøkonomisk og

samfundsøkomomisk: 3-4 gange mere varmeenergi end der puttes i apparatet

iformafel…

i form af el…

Oliefyr y ( (ældre installation η = 0,8): , )

1 liter olie = 10 kWh varme x virkningsgrad brænder = 10 x 0,8 = 8 kWh/liter olie

1 liter olie = 8 kr. => 1 kWh varme = 1,00 kr.

Oliefyr (nyere installation η = 0,9):

1 liter olie = 10 kWh varme x virkningsgrad brænder = 10 x 0,9 = 9 kWh/liter olie

1 liter olie = 10 kr. => 1 kWh varme = 0,89 kr.

Varmepumpe (normal installation COPår = 3,5):

1 kWh varme med d varmepumpe = 1 / virkningsgrad i k i d = 1/3 1/3,5 5 = 00,29 29 kWh kWhel/kWhvarme /kWh

1 kWh el = 1,8 kr. => 1 kWh varme = 0,51 kr.

Varmepumpe (BAT, COPår = 4):

1 kWh varme med varmepumpe = 1 / virkningsgrad = 1/4 = 00,25 25 kWh kWhel/kWhvarme

l/kWh

1 kWh el = 1,8 kr. => 1 kWh varme = 0,45 kr.

Dette giver en typisk simpel tilbagebetalingstid på 5-10 5 10 år for jordvarme jordvarme..

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


Hvad koster det at installere varmepumpe?

Luft/luft anlæg: typisk 10 – 25.000 kr. inkl. moms og installation

Luft/vand anlæg: typisk 50 – 90 90.000 000 kr kr. inkl inkl. moms og installation

Boligventilation: typisk 35– 80.000 kr. inkl. moms og installation

Jordvarme: typisk 90 – 125.000 kr. inkl. moms og installation

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


LLovgivning i i – kkort t om regler l og krav k til anlæg l og

installatører

Tidligere – ingen specielle krav (udover til jordslangen), med mindre

anlægget skulle opnå tilskud.

I perioder har ”gud og hver mand” kunnet opstille varmepumper –

desværre ikke altid med noget godt resultat.

I dag – krav til jordslange, service, energimærkning etc. og flere krav på

vej..

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


AT Bekendtgørelse nr. 100

Bilag 7 afsnit 4. Eftersyn og vedligeholdelse m.v.

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse m.v. sikres, at køleanlæg til

stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand.

Ud over undersøgelserne af trykbeholdere og rørsystemer efter kapitel 5 og 9 skal

anlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel efterses mindst 1 gang årlig.

Se i øvrigt bilag 5, pkt. 2. 2 om undersøgelse af visse beholdere i køleanlæg.

Ved det årlige eftersyn kontrolleres det, det at anlæggets beskyttelsesforanstaltninger

mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt.

Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af køleanlæg skal udføres af en person, som har

fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af

den pågældende anlægstype.

Ved anlæg g med fyldning y g større end 2,5 kg g kølemiddel skal det årlige g eftersyn y

udføres af en certificeret montør fra et kølefirma, jf. pkt. 5.

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


EU forordninger – flourholdige drivhusgasser

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


Forklaring Energifor-brug Forskel i forhold til

kWh/ kWh/m2 2 bbasisenergi-forbrug i i f b %

Energiramme, jf. BR 82,2 +0,1

Basis (udgangspunkt) Gasfyr: effektivitet på 98/107% samt

gulvvarme (45/30°C)

82,1 -

CCase 11: Lavere L

temperaturniveau, alt andet

uændret

GGulvvarme: l 35/30°C (frem/retur) (f / t ) 81 81,8 8 -0,4 04

Case 2: Fjernvarme i stedet for Direkte rumopvarmning med

83,5 +1,7

gasfyr f

bl blandesløjfe d l jf og direkte di kt

brugsvandsopvarmning

Case 3: Oliefyr i stedet for

gasfyr (minimumkrav til

effektivitet) ff kti it t)

Effektivitet: 91/91% (fuldlast/dellast) 93,7 +14,1

Case 4: Elvarme i stedet for

gasfyr

Både brugsvand og rumopvarmning 197,9 +241

Case 5: Biomasse i stedet for

gasfyr f ( (minimumkrav i i k til

effektivitet)

Effektivitet: 75/75% (fuldlast/dellast) 104,4 +27,2

Case 6: Luft/luft-varmepumpe i Relativ COP=0,8 – dækker ca. 80% af 119,7 +45,8

stedet for gasfyr

det samlede varmebehov, øvrigt

varmebehov armebeho dækkes af elvarme. el arme

Case 7: Luft/vand-varmepumpe i Relativ COP=0,8 – gulvvarme, relativ 69,1 -15,8

stedet for gasfyr

COP er ikke målt i laboratorium.

Case 8: Væske/vand- Relativ COP=0,8 – gulvvarme, relativ 74,1 -9,7

varmepumpe i stedet for gasfyr COP er ikke målt i laboratorium.

laboratorium

Case 9: Behovsstyret Relativ COP=1,25 – gulvvarme, relativ 52,3 -36,3*

væske/vand-varmepumpe i

stedet for gasfyr

COP er målt i laboratorium.

© Copyright Teknologisk Institut /

Vavrmepumpeordningen 2009


Vil du vide mere?

www.varmepumpeinfo.dk

armep mpeinfo dk

www.ens.dk

www.elsparefonden.dk

www.vp-ordning.dk

www.varmepumpefabrikanterne.dk

www.ehpa.org

h

More magazines by this user
Similar magazines