VAND I KÆLDEREN - Aalborg Forsyning

aalborgforsyning.dk

VAND I KÆLDEREN - Aalborg Forsyning

Ansvar

b Afhjælpning

b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN

KLIMAET FORANDRER SIG


Hvorfor denne pjece?

Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune,

som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

glæde sig over, at kælderen rummer store muligheder, så er det

også husets lavest placerede del. Kælderen er derfor mest udsat,

når især to naturfænomener optræder.

Det ene naturfænomen er kraftige regnbyger, som oftest

forekommer om sommeren. Det kalder vi og forsikringsselskaberne

for skybrud.

Det andet naturfænomen er høj grundvandsstand, som oftest

forekommer om vinteren.

De fleste eksperter er enige om, at klimaet forandrer sig, og at

klimaforandringerne vil medføre endnu flere kraftige regnbyger

og stigende grundvandsstande.

Formålet med denne pjece er derfor at give dig en række gode

råd om, hvordan du undgår vand i kælderen – både under kraftige

regnbyger, og når grundvandsstanden er høj. Desuden giver vi et

bud på nogle andre årsager til våde kældre.

Hvis du har brug for yderligere information, er du naturligvis

velkommen til at kontakte os. Du finder vores telefonnummer

og adresser på bagsiden. Her er der også en ordforklaring, som

tydeliggør de tekniske udtryk – samt henvisninger til andre pjecer.

Både i denne og i vores mange andre pjecer kan du læse meget

mere om, hvordan vi løser vores fornemste opgave - nemlig den at

transportere spildevandet sikkert væk og på den måde bidrage til, at

borgerne i Aalborg og omegn er sunde og raske, og at miljøet er rent.

Kælderen er dit ansvar!

Det er vores ansvar at sørge for en effektiv og velfungerende afledning

af spildevand fra stueetagen og andre etager over stueplan.

Derfor er det dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra

selve kælderen.

Det er også dit eget ansvar at sørge for at undgå grundvand i

kælderen – uanset om det er regnvejr eller tørvejr. Erfaringerne

viser f.eks., at en høj grundvandsstand ofte er den direkte årsag

til en våd kælder, når det er tørvejr.

Hvad gør vi for at mindske risiko for vand i kælderen under

kraftige regnbyger?

Selvom det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand

fra kælderen, så prioriterer vi kældre højt, når vi planlægger og

anlægger nye kloaksystemer.

Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre en effektiv afledning inden for

de tekniske og økonomiske muligheder, som vi har til rådighed -

også for kældre.

Vi arbejder på en generel forbedring af kloaksystemet, så de nye

anlæg er beregnet til at aflede endog meget store mængder vand.

Men nogle gange kan det regne så meget, at der simpelthen ikke er

plads til vandet – hverken i vores eller dine kloakker. Derfor søger

vandet op i din kælder igennem dine gulvafløb. Vi er således ikke så

meget herre over naturen, at vores indsats er nogen fuld garanti.

Det er dit eget ansvar at være på den sikre side.

Vi vil meget gerne høre fra dig ...

- hvis du har været udsat for vand i kælderen. Vi har i mange år

registreret alle henvendelser fra borgere – og virksomheder,

som arbejder professionelt med at begrænse og afhjælpe

skaderne efter vand i kælderen. Jo flere henvendelser vi får,

desto bedre bliver vi til at finde løsninger, der bidrager til at

undgå vand i kælderen.


Hvad kan du gøre for at mindske risiko for vand i kælderen under

kraftige regnbyger?

Pumpe eller højvandslukke?

Hvis du vil mindske risiko for vand i kælderen under kraftige

regnbyger, foreslår vi, at du enten installerer en pumpe eller et

såkaldt højvandslukke. På kort sigt kan begge disse velafprøvede

metoder naturligvis føles som en væsentlig investering. Men på

lang sigt er der tale om et større velbehag ved at bo i dit hus, en

mulighed for værdiforøgelse, samt en økonomisk besparelse i

form af stabile forsikringsforhold.

Både en pumpe og et højvandslukke har sine fordele og ulemper.

Vi foreslår derfor, at du kontakter en autoriseret kloakmester, som

kan rådgive dig om, hvilken metode der passer dig og dit hus bedst.

Skrånende terræn:

Det kan også være, at terrænet skråner, så regnvandet på dine

overflader løber ind mod huset i stedet for væk fra huset – og

dermed ind i kælderen via f.eks. en trappe eller en lyskasse. Hvis

terrænets hældning skråner mod huset, foreslår vi, at du kontakter

en anlægsgartner eller en rådgivende ingeniør.

Hvad kan ellers være årsag til vand i kælderen under kraftige

regnbyger?

Dine private kloakrør er for små:

Kloakrørene fra dit hus kan med tiden være blevet for små til at

Andre gode råd!

• Overvej, om du overhovedet har brug for dit afløb i kælderen

• Hæld ikke fedt i afløb

• Skyl ikke bleer, bind, vatpinde, kattegrus og lignende ud i

toilet eller afløb

• Rens dine tagrender, så blade og kviste ikke tilstopper

tagnedløbsbrønden

• Sørg for, at alle brønde er nemme at komme til at rense

kunne bortlede tilstrækkeligt vand fra din grund. Det kan skyldes, at

din grund har ændret karakter ved, at du f.eks. har udvidet eller lagt

ny terrasse, indkørsel eller lignende. De nye eller større belægninger

kan på denne måde forhindre, at vandet siver ned i jorden. Der kan

således være så meget vand på din grund, at dine private kloakrør

ikke er store nok til at lede vandet til vores kloaksystem.

Vi foreslår, at du kontakter en byggesagsbehandler i Teknik- og

Miljøforvaltningen for at få råd om, hvordan du eventuelt kan

sørge for, at det overskydende regnvand alligevel kan sive ned i

jorden. Det er den bedste løsning for miljøet og et godt modtræk

imod konsekvenserne af klimaforandringerne.

Dine private kloakrør er stoppede eller defekte:

Kloakrørene fra dit hus kan med tiden være blevet tilstoppede

eller være gået i stykker. Vi foreslår også her, at du kontakter en

autoriseret kloakmester for at få undersøgt dine private kloakker

inde på din grund med et kamera.

Forstoppelse i en rendestensrist:

En stoppet rendestensrist i vejen kan være skyld i, at regnvand

ikke kan løbe væk. Det er sandsynligvis tilfældet, hvis der står

blankt vand over rendestensristen eller på vejen.

Hvis det er tilfældet, så skal du kontakte Teknik- og

Miljøforvaltningen på telefonnummer 9931 2000.

• Rens med jævne mellemrum sandfanget for blade, sand,

småsten og lignende

• Hold øje med terrænet omkring dine brønde. Hvis jorden

skrider eller sætter sig, er det et tegn på, at noget er galt

• Kontroller jævnligt, at pumpe eller højvandslukke virker

- hvis du har en af disse installationer

• Når du udbedrer dine kloakker i jorden på din grund, så er det

et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester


Da huset blev bygget

Da huset blev bygget

Nogle år senere

Nogle år senere


Hvad gør vi for at mindske risiko

for grundvand i kælderen?

Uanset hvor gerne vi ville medvirke til at mindske risiko for

grundvand i kældre, så må vi det ikke. Det skyldes, at grundvand

er en del af et vandløb – og således ikke har noget at gøre med

vores eller dit kloaksystem.

Kun den enkelte grundejer kan gøre en indsats for at undgå

grundvand i kælderen. Det kan du læse mere om i det næste afsnit.

Hvad kan du gøre for at mindske risiko

for grundvand i kælderen?

Hvis din kælder er fugtig eller våd på grund af høj grundvandsstand,

er årsagen, at din kældervæg eller dit kældergulv er utæt. Det

skyldes som regel en fejl i bygningskonstruktionen. Vi foreslår, at

du kontakter en bygningssagkyndig for at få råd om, hvordan du får

en tæt kælder. Det kan være en rådgivende ingeniør, byggetekniker,

murermester eller lignende.

Hvad kan være årsag til fugt eller vand i kælderen – foruden

kraftige regnbyger og grundvand?

Dine private kloakrør er stoppede eller defekte:

Kloakrørene fra dit hus kan være tilstoppede eller være gået i

stykker. Det kan medføre, at spildevandet løber ind i kælderen i

stedet for ud i vores del af kloaksystemet. Vi foreslår, at du

kontakter en autoriseret kloakmester for at få undersøgt dine

kloakrør grundigt med et kamera.

Utætte installationer:

Det kan også være, at en tagnedløbsbrønd eller et vandrør er utæt.

Hvis en tagnedløbsbrønd skal repareres, så er det vores forslag,

at du kontakter en autoriseret kloakmester. Hvis et vandrør skal

repareres, så kontakt en autoriseret vvs-installatør.

Vidste du, at…

mængden af vand i de regnbyger, som vi statistisk set er udsat

for hvert femte år, svarer til, at der på en grund på 1.000 m 2

falder ca. 44.000 liter vand i et døgn? Heraf må der i samme

tidsrum kun bortledes ca. 9.000 liter til kloaksystemet eller

et vandløb.


Utæt

Tæt


Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf.

7743 9200 eller på mailadressen: kloak@aalborgforsyning.dk

Du finder yderligere oplysninger om Kloak A/S på adressen:

www.aalborgforsyning.dk/kloak

Her kan du også hente vores pjecer om kloakarbejder, separatkloakering,

spildevandskloakering, obligatorisk tømning af

bundfældningstanke, ekspropriation, regnvandsbassiner, udluftning

over tag, rensebrønde, spildevandsrensning i det åbne land,

klimaforandringer, hvad du kan gøre, når din kloak ikke virker, eller

når du skal bygge om – og vores visioner frem til år 2100.

Du er også velkommen til at komme forbi eller kontakte os – så

udleverer eller sender vi dem gerne til dig.

Med venlig hilsen

Bjarne Nielsen,

Direktør

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

Tlf.: 7743 9200

E-mail: kloak@aalborgforsyning.dk

www.aalborgforsyning.dk/kloak

Ordforklaring:

Grundejer: Den tinglyste ejer af den private grund/ejendom.

Grundvandsstand: Angiver, hvor dybt overfladen af

grundvandet ligger under terrænets overflade.

Højvandslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer,

hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand.

Tagnedløbsbrønd: Rensebrønd (se ordforklaring nedenfor),

der ofte findes i forbindelse med tagnedløbsrør (det rør,

der leder tagvand ned i kloakken). Der er ofte etableret et

sandfang (se ordforklaring nedenfor) i bunden af brønden.

Rensebrønd: Brønd, der giver mulighed for at undersøge og

rense en kloakledning. Det er ofte den sidste brønd på din

kloak inden vores stikledning.

Sandfang: Ofte den nederste del af brønden under udløbet,

hvor sand og lignende opsamles. Udløbet er det sted, hvor

vandet forlader brønden. Der skal altså altid stå vand i en

sandfangsbrønd.

Spildevand: Brugt vand fra f.eks. håndvask eller toilet og

lignende.

4. udgave 2013

More magazines by this user
Similar magazines