Spildevandsplan 2010-2020-Pixi.pdf - EnviWeb

enviweb.dk

Spildevandsplan 2010-2020-Pixi.pdf - EnviWeb

fra 21 til 4 renseanlæg


Det handler om badevandskvalitet og godt vandmiljø i vores

vandløb, søer, fjorden og havet

Denne spildevandsplan er den første spildevandsplan vedtaget i

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplanen samler de tiltag der var

besluttet i de gamle 5 kommuner, men giver også rum til at ensarte og

nytænke. Spildevandsplan skal bl.a. sikre at borgerne oplever en

fremtidssikret forsyningssikkerhed hvor både Ringkøbing-Skjern Kommune

og Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S i fællesskab vil sikre at afløbssystemet

har den kvalitet vi alle forventer. Der skal investeres mange penge i at

opretholde denne kvalitet, hvis vi vil beskytte både os selv, vores natur og

de oplevelser vi kan have i naturen.

Den nye spildevandsplan beskriver de tiltag som kommunen planlægger og

beskriver evt. ændringer de enkelte grundejere kan forvente. Denne folder

beskriver via hovedpunkter de tiltag som kommunen finder nødvendige i

spildevandsplanen. Den fulde spildevandsplan kan læses på Ringkøbing-

Skjern Kommunes hjemmeside (www.rksk.dk).

Med venlig hilsen

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune


Øget fokus i det åbne land

Der er i de nye nationale vandplaner udpeget store områder i Ringkøbing-

Skjern Kommune hvor der stilles krav til en forbedret rensning af

spildevandet inden det udledes til recipienterne. I det åbne land, er der

sjældent et offentligt kloaksystem at tilslutte i nærheden. Her kan beboerne

blive nødsaget til at etablere individuelle løsninger som f.eks.

nedsivningsanlæg for, at skåne miljøet. Ringkøbing-Skjern kommune vil i

perioden 2010-2015 undersøge afløbsforholdene ved ca. 500 ejendomme

og i nødvendig omfang påbyde forbedret rensning på de ejendomme der

ikke overholder kravet.

For at beskytte drikkevand, vandløb og søer, kan det være nødvendigt, at

kloakere enkelte ejendomme eller husklynger, så spildevandet ledes hen til

moderne renseanlæg. I Ringkøbing-Skjern kommune vil udvalgte

ejendomme Vest for Videbæk, område ved Fjelstervang, Kirkehøjvej ved

Bork, Obling, område vest for Sønder Bork, område syd for Sønder Bork og

område vest for Lyne By blive kloakeret indenfor de næste 5 år. I alt

forventes ca. 150 ejendomme at blive kloakeret.

Årgab

Bæk by

Lodbjerg

He d e

Søn derv ig Kl os ter

Hv i d e Sa n d e

Ve ders ø

Sta dil

Sta dil

Kirk eby

Bjålum

Tim

Kirk ebyTim

He e

No

Ri n g k øb i n g

Bo rk

Ve lling

Nr. Bo rk

Sdr. Bork

Lem

Sta unin Hølg l e t

Strand

Sk av en

Sk uldb øl

Stauni ng

He m m e t

Torsted

Øl s tru p

Højma rk

Vos trup

Sdr. Vium

Muldbjerg

De j b j e rg

Lønborg

Lyne

Brejning

Hannin g

Spjald

Finderup

Sk jern

Tarm

Grøn b j e rg

Op s u n d

Ræ k k e r M øll e

Fiskbæk

Bølling

Øs te rb yFas

ter

Foersum

Vi debæ k

He rb o rgTrøstrup

Ådum

Fasterlund

Ejs trup

As trup

Bo rris

Bard e

Vorg od

Eg eris

Ri m m e rs h u s

Vo rgod Øs te rby

Nr. Vi u m

Ho v e n

Ørb æ k

Fjelstervang


Fra 21 til 4 renseanlæg

Store moderne renseanlæg renser spildevandet bedre, og det kan bedre

betale sig at drive få store renseanlæg end mange små, ligesom

arbejdsmiljø og minimering af energi forbrug sættes i højsædet.

Ringkøbing-Skjern Kommune har en strategi om at samle alt spildevandet

på de 4 store renseanlæg, i Ringkøbing, Tarm, Videbæk og Hvide Sande. I

perioden 2010-2020 vil 8 renseanlæg blive nedlagt, og der vil blive anlagt

store afskærende trykledninger som transporterer spildevandet til de store

renseanlæg. De resterende 9 renseanlæg nedlægges efterfølgende.

Ringkøbing-Skjern kommune vil med denne nye spildevandsstruktur sætte

fokus på miljøet, energi rigtige løsninger, arbejdsmiljø og økonomi for

miljøets og til borgernes gevinst.


Separat - det er klart ?

Fælleskloakering betyder, at regnvand og spildevand fra husholdninger

løber i samme ledning. Sådan anlagde man kloakker op til 70’erne, men det

gør vi ikke længere, fordi det indeholder en række ulemper.

Når det regner meget, er der risiko for, at urenset spildevand løber ud i

vores vandløb og til vores badestrande. Udover at forurene kan det også

udgøre en sundhedsrisiko. Klimaforandringerne medfører, at der kan falde

store mængder regn på kort tid, og det kan give oversvømmelser.

Ved at separere regnvandet fra spildevandet, kan vi undgå oversvømmelser

med urenset spildevand.

Ringkøbing-Skjern Kommune har en strategi der indebærer at kommunen

på sigt omlægger fælleskloakken til separatkloak, såfremt der er

miljømæssige og økonomiske gevinster forbundet hermed.


Kan fremtidens nedbør være i vore kloakker ?

Klimaforandringerne vil i fremtiden give mere regn og kraftigere regnskyl.

Kloakkerne må derfor udvides betragteligt, hvis de skal håndtere

fremtidens nedbør. Derfor er det vigtigt, at vi opstiller realistiske og

økonomiske forsvarlige mål for hvordan vi vil håndtere regn- og spildevand

også på sigt. Ringkøbing-Skjern Kommune vil tænke utraditionelle

løsninger i håndtering af regnvand – lokal håndtering af regnvand, grønne

tage, nedsivning af overfalde vand i større og mindre grad og generel en

begrænsning af tilstrømningen til kloakken.

Ringkøbing-Skjern Kommune vil klimatilpasse nye kloakker, og tiltræder

med indførsel af denne spildevandsplan det nationale accepterede

serviceniveau hvor borgernes oplevelser med oversvømmelser og andre

genere fra kloakken, tæller mere end teori og beregninger.


Det koster at sanere – et aktiv på flere milliarder kr. skal vedligeholdes

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har kloakker, pumpestationer, renseanlæg mm.

for flere milliarder kr. Alle disse kloakanlæg skal vedligeholdes. Borgerne og

brugerne af kloakanlæggene betaler denne vedligeholdelse gennem betalingen af

vandafledningsbidragene én gang pr. år.

Byrådet godkender dette bidrag årligt, og skal dermed sikre, at økonomien i

kommunens nye driftselskab indenfor spildevand er tilstrækkelig. Over de næste

11 år forventes det at skulle bruge ca. 500 mio. kr. til anlægsprojekter.

De mange anlægs- og vedligeholdelsesaktiviteter i denne spildevandsplan, giver

anledning til en stigning i vandafledningsbidraget på ca. 5 kr. pr. m 3 eksklusiv

moms, fra i dag 23,25 kr. pr m 3 til 28,25 kr. pr m 3 .

Denne stigning skal bl.a. være med til at gennemføre en centralisering af

renseanlægsstrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune samt de andre aktiviteter

beskrevet i denne spildevandsplan.

More magazines by this user
Similar magazines