Referat - KAB

kab.bolig.dk

Referat - KAB

Referat

Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 30. januar 2013

Organisationsbestyrelsesmøde

den 27. november 2012, kl. 16.30

KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1. sal

Inviterede: Steen Endersen, Mansoor Siddiqi, Stefan Martin Vartou,

Flemming Bülow samt gæst Pia Munk

Afbud:

Fra KAB: Forretningsfører Kim Geertsen, souschef Gert Stradel,

økonomimedarbejder Jakob Monrad Nielsen

Indholdsfortegnelse

Selskabet ........................................................................................................................................................ 3

1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 23. februar 2012 ................................................... 3

2. Revisionsprotokol ................................................................................................................................. 3

3. Organisationsbestyrelsens sammensætning ..................................................................................... 3

Sager til beslutning ...................................................................................................................................... 4

4. Godkendelse af selskabets og afdelingens resultatopgørelse og balance for perioden 1.

juni 2011 – 31. maj 2012 ........................................................................................................................ 4

5. Planlægning af kommende møder ..................................................................................................... 4

6. Samlet renovering og omdannelse af afdeling Betty Nansens Allé ............................................... 5

7. Projekt om social innovation ............................................................................................................... 5

8. Bestyrelseshonorar 2013/14 .................................................................................................................. 6

9. Modul til elektroniske låse letter adgang .......................................................................................... 7

10. KAB’s beboerferier 2013 ....................................................................................................................... 8

11. Fælles udbud af EMO – EnergiMærkningsOrdning ........................................................................ 9

Sager til orientering ................................................................................................................................... 10

12. Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i KAB ........................................................ 10

13. Eventuelt ............................................................................................................................................... 11

1/11


Referat

Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 30. januar 2013

Bilag 1: Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 23. februar 2012 .............................................. 3

Bilag 2: Revisionsprotokollat ...................................................................................................................... 3

Bilag 3: Selskabets og afdelingens resultatopgørelse 1. juni 2011 – 31. maj 2012 ................................ 4

Bilag 4: Skitseprojekt fra JJW Arkitekter for omdannelse af afdeling Betty Nansens ........................ 5

Bilag 5: Ansøgning til RealDania (fremsendes efterfølgende) ............................................................... 6

Bilag 6: KAB’s beboerferier 2012 ................................................................................................................ 9

Bilag 7: Beboerhøjskolerne 2012 ................................................................................................................. 9

Bilag 8: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet ......................................................................................... 11

2/11


./.

./.

Referat

Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 30. januar 2013

Selskabet

1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 23. februar 2012

Referat af organisationsbestyrelsen den 23. februar 2012 vedlægges som bilag 1 til godkendelse

og underskrift.

Bilag 1: Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 23. februar 2012

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen godkender og efterfølgende underskriver referatet.

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet af organisationsbestyrelsesmødet den 23. februar

2012.

2. Revisionsprotokol

Som bilag 1 vedlægges kopi af revisionsfirmaet Ernst &Young's revisionsprotokollat 1.

juni 2011 – 31. maj 2012.

Bilag 2: Revisionsprotokollat

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Organisationsbestyrelsens sammensætning

Frederiksberg Kommune og Handicaprådet udpeger hver et medlem til selskabets bestyrelse.

Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse har for funktionsperioden 1. januar 2010–

31. december 2013 valgt Steen Endersen (en stedfortræder er ikke udpeget).

Handicaprådet har for samme periode valgt Flemming Bülow.

Organisationsbestyrelsen har hermed følgende sammensætning:

Valgt af repræsentantskabet Afgangsår

Mansoor Siddiqi (næstformand) 31. oktober 2013

Varkant (efter Anne Abildrose) 31. oktober 2012

Stefan Martin Vartou 31. oktober 2012

Udpeget af Frederiksberg Kommune

Formand Steen Endersen 31. december 2013

3/11


./.

Referat

Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 30. januar 2013

Udpeget af Handicaprådet

Flemming Bülow 31. december 2013

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sager til beslutning

4. Godkendelse af selskabets og afdelingens resultatopgørelse og balance for perioden 1.

juni 2011 – 31. maj 2012

Som bilag 3 vedlægges et hæfte, der indeholder selskabets og afdelingens resultatopgørelse.

Bilag 3: Selskabets og afdelingens resultatopgørelse 1. juni 2011 – 31. maj 2012

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen godkender selskabets og afdelingens resultatopgørelse og balance

for perioden 1. juni 2011 – 31. maj 2012.

Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets og afdelingernes resultatopgørelse og balance for

perioden 1. juni 2011 – 31. maj 2012.

5. Planlægning af kommende møder

Kommende møder i 2013 foreslås afholdt som følger:

Organisationsmøder

7. februar 2013 (med behandling af budget for 2013/2014)

24. oktober 2013 (med behandling af regnskab 2012/2013)

Repræsentantskabsmøder

24. oktober 2013 (i umiddelbar forlængelse af organisationsbestyrelsesmødet)

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om mødeafholdelse frem til udgangen af

2013.

Organisationsbestyrelsen godkendte de foreslåede mødedatoer.

4/11


Referat

Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 30. januar 2013

6. Samlet renovering og omdannelse af afdeling Betty Nansens Allé

Afdelingen har i forbindelse med RealDanias kampagne ”Det gode Boligliv” fået bevilget

150.000 kr. til videreudvikling af en omdannelse af afdelingen. Følgegruppen for omdannelsen

har godkendt det videre arbejde med at finde en bæredygtig løsning for udviklingen

af afdelingen.

Oplægget er, at afdelingen fremover skal huse op til 12 handicapboliger med idrætten

som fælles referenceorganisere samt minimum 50 ungdomsboliger, hvoraf 12 skal fungere

som startboliger for unge, der har brug for en hjælpende hånd i overgangen til voksenlivet.

Der arbejdes med fælles faciliteter for alle beboergrupperne med, som anført, idræt som

et fælles omdrejningspunkt, både i forhold til inde- og udefaciliteterne. Der arbejdes væsentligst

med et scenarie, hvor stueetagen indeholder forskellige udadrettede værksteder

og faciliteter til glæde og gavn for såvel bebyggelsens beboere som for lokalområdets

borgere.

Til at skitsere mulighederne, er der indgået aftale med JJW Arkitekter om at udarbejde

skitseforslag til en løsning af omdannelsesprojektet. Skitserne er blevet gennemgået af

følgegruppen og vil blive præsenteret på organisationsbestyrelsesmødet.

Der er endelig, til organisationsbestyrelsens orientering, afholdt møde med Lokal- og Anlægsfonden,

som udrykker interesse for projektet og umiddelbar tilkendegivelse af at

ville indgå i en videre dialog/samarbejde om projektets mulige udformning og indhold.

Bilag 4: Skitseprojekt fra JJW Arkitekter for omdannelse af afdeling Betty Nansens

Allé (omdeles på mødet)

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om den videre proces for omdannelsen.

Organisationsbestyrelsen udtrykte sin store anerkendelse af og støtte til det skitserede projekt og

det videre forløb.

7. Projekt om social innovation

Sammenhængende med den fysiske omdannelse af afdelingen Betty Nansens Allé foreslås

et projekt for en samtidig mulig social omdannelse af afdelingen sat i værk.

Den fysiske omdannelse åbner således potentielle muligheder for at skabe et bomiljø, som

på én og samme tid kan medvirke til at nedbryde den sociale isolation, som beboergrupper

med særlige behov ofte oplever og samtidigt stimulere beboerne i hele bebyggelsen

til, på tværs, at indgå i løsningen/varetagelsen af nogle af de udfordringer/opgaver, som

de forskellige beboermålgrupper står med.

5/11


./.

Referat

Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 30. januar 2013

Yderligere vurderes der at være potentielle muligheder for, at en kommunal nabobebyggelse,

der er under omdannelse til at rumme kollegieboliger og boliger for udviklingshæmmede,

vil kunne indtænkes i områdets sociale liv og dermed tilvejebringe social innovative

synagier.

Sigtet med et særligt udviklingsprojekt omkring social omdannelse vil være, med omdannelsen

af Betty Nansens Allé, som det konkrete eksempel, at udvikle et koncept/en

metodik, som vil være egnet til at afdække potentiale for social innovation og social omdannelse,

som kan tages i anvendelse i forbindelse med fremtidige fysiske omdannelser

og forandringsprocesser indenfor det almene område.

Da der ikke umiddelbart forekommer at være eksplicitte erfaringer med lignende, hvor

der helt konkret tilsvarende som der udarbejdes et skitseprojekt for den fysiske omdannelse,

sideløbende udarbejdes et skitseprojekt for en mulig samtidig social innovativ omdannelse,

er der fra RealDania tilkendegivet positiv interesse for en ansøgning på et projekt

herom.

Ovenstående er uformelt drøftet/vendt med Frederiksberg Kommune, som umiddelbart

finder overvejelserne, for så vidt de fremtidige brugergrupper og tankerne om mulige social

innovation i forbindelse med den fysiske omdannelse, interessante.

Der er på den baggrund, i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Center for Analyse og

Erhvervsfremme, som er interesseret i at forestå projektledelsen på et projekt af denne karakter,

udarbejdet en konkret ansøgning til RealDania (fremsendes særskilt forud for mødet

som bilag 5).

Bilag 5: Ansøgning til RealDania (fremsendes efterfølgende)

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen godkender, at der indsendes ansøgning til RealDania på et

udviklingsprojekt omkring udvikling af et koncept/en metode for anvendelse og inddragelse

af social innovation og filantropi i forbindelse med større fysiske omdannelser eksemplificeret

med omdannelsen af afdeling Betty Nansens Allé.

Organisationsbestyrelsen udtrykte sin store anerkendelse af og støtte til det skitserede projekt og

godkendte såeldes, at der indsendes ansøgning til Realdania.

8. Bestyrelseshonorar 2013/14

Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar giver mulighed for, at udbetale

et samlet honorar på ca. 5.000 kr. til organisationsbestyrelsens medlemmer.

6/11


Referat

Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 30. januar 2013

Da organisationsbestyrelsen tidligere har truffet beslutning om, at der ikke sker udbetaling

af honorar bedes organisationen, af hensyn til udarbejdelsen af selskabets budget for

2013/14, træffe beslutning om, hvorvidt denne praksis ønskes opretholdt.

Det indstilles,

at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal udbetales honorar til organisationsbestyrelsens

medlemmer.

Organisationsbestyrelsen besluttede, at der som hidtil ikke skal udbetales honorar.

9. Modul til elektroniske låse letter adgang

Det giver anledning til en del adgangsproblemer, når f.eks. hjemmeplejen, postvæsen og

andre skal ind i aflåste opgange i forbindelse med deres lovlige ærinde. I boligafdelinger

med elektroniske dørlåse kan disse adgangsproblemer nu løses med installation af et modul

i tilslutning til den elektroniske dørlås.

Installation af modulet betyder, at den elektroniske dørlås kan låses op med en elektronisk

nøgle, som virker via en mobiltelefon. Installation af modulet og selve brugen er gratis

for boligafdelingen, da systemet bliver betalt af brugere, f.eks. hjemmeplejen, reklamedistributører,

postvæsen m.fl.

De elektroniske nøgler kan tildeles personer, som har et ærinde i opgangen, men indenfor

et begrænset tidsrum, hvor det forventes, at personen er på adressen. Den elektroniske

nøgle tildeles nemt centralt fra leverandøren af de elektroniske nøgler eller via boligafdelingen

ved fremsendelse af en SMS til mobiltelefonen.

Låsen kan kun udløses af den givne elektroniske nøgle.

Driften får mulighed for selv at tildele nøgler til for eksempel håndværkere eller varmeaflæsere.

Også afdelingens egne medarbejdere kan få tildelt de elektroniske nøgler. Herudover

er det muligt fra nøgleleverandørens centrale server at trække en log, der viser,

hvem der går ind i opgangen ved brug af den elektroniske nøgle. Denne registrering skal

ske i overensstemmelse med reglerne i persondataloven, og det er boligorganisationsbestyrelsen,

der er dataansvarlig og dermed har ansvaret for, at reglerne overholdes.

Tildelte nøgler kan uden videre fratages igen - uden personlig kontakt med mobiltelefonen.

Beboerne slipper for den kedelige ringen på alle knapper, ejendomskontoret slipper for

administration af fysiske nøgler til håndværkere, reklame distributører m.fl., der er ikke

tabte nøgler i omløb og omlægning af låsesystemer kan minimeres.

7/11


./.

Referat

Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 30. januar 2013

Installationen er prøvekørt i nogle boligafdelinger i Kgs. Enghave. Der er foretaget få ændringer,

og nu virker systemet upåklageligt.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen godkender opsætningen af skjulte elektroniske moduler i tilslutning

til eksisterende elektroniske låse på opgangsdørene.

Organisationsbestyrelsen godkendte opsætningen af skjulte elektroniske moduler i tilslutning til

eksisterende elektroniske låse på opgangsdørene.

10. KAB’s beboerferier 2013

De afholdte beboerferier i sommeren 2012 fik en meget stor tilslutning. Det er derfor et

enigt beboerhøjskoleudvalg, der har besluttet, at beboerferierne skal tilbydes igen i 2013.

176 beboere ønskede i 2012 at deltage på årets beboerferier. Heraf deltog 36 voksne og 40

børn via Arbejdsmarkedets Feriefond.

En beskrivelse af KAB’s beboerferier og ophold i 2012 findes i vedlagte bilag: KAB’s beboerferier.

I 2013 har vi udvidet kapaciteten, så i alt 225 kan deltage i beboerferier: Senior-

/familieferierne. KAB forventer igen, at vi kan tilbyde en række personer gratis ophold

via Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF).

Det er lykkedes at fastholde prisniveauet for 2012 for senior-/familieferierne i 2013. Opholdsprisen

i 2013 er for voksne 3.300 kr. og for børn 1.500 kr. Priserne dækker en uges

ophold på dobbeltværelser med bad og toilet samt alt betalt fra afgang til hjemkomst.

KAB har for 2013 igen indgået en fast aftale for familieferien, der som tidligere vil blive

afholdt på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorferien skifter opholdssted til Sydfyn, nemlig

Gl. Avernæs, som er tilgængeligt for mennesker med handicap.

Tilskud fra boligorganisationen

Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker

at tilbyde deres beboere deltagelse i beboerferierne 2013 enten via egenbetaling eller

gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond, om at yde et tilskud til deres gennemførelse.

Den enkelte boligorganisation skal, i lighed med tidligere gennem tilskud til afvikling af

selve opholdene, ”købe” det antal pladser, den vil råde over på de i alt 2 beboerferier. Boligorganisationens

”bidrag/tilskud” er med til at finansiere: Bustransport til og fra højskolerne,

udflugter og specielle foredrag, nedbringelse af deltagernes egenbetaling for høj-

8/11


./.

Referat

Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 30. januar 2013

skoleopholdet, omkostninger ved deltagelse for de deltagende ledere af beboerhøjskolerne

m.v.

Boligorganisationens pris for en plads vil fortsat være 1.000 kr. pr. plads i 2013.

I 2012 deltog ”ingen” beboere fra B/S for Handicappede Frederiksberg med egenbetaling

eller via Arbejdsmarkeds Feriefond.

Tilbuddet udsendes fra medio februar 2013. Derfor bedes organisationsbestyrelsen om at

behandle og afgive svar på denne indstilling senest ved udgangen af 2012. Herefter udsender

KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere.

Bilag 6: KAB’s beboerferier 2012

Bilag 7: Beboerhøjskolerne 2012

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, hvor vidt

• beboerne i B/S for Handicappede Frederiksberg skal have beboerferierne tilbudt, til en

pris af 1.000 kr. pr. plads.

• boligorganisationen ved tilslutning ønsker at råde over et antal familiepladser og seniorpladser.

Organisationsbestyrelsen bevillige op til 10 pladser på årets beboerferie for afdeling Betty

Nansens Allé s beboere (med mulighed for et par ekstra pladser, hvis interresen viser sig stor.)

11. Fælles udbud af EMO – EnergiMærkningsOrdning

En ny energimærkningsordning – EMO – trådte endeligt i kraft i efteråret 2011. Ordningen

er lovpligtig og kan kun udføres af certificerede firmaer. Det betyder, at ordningen

skal sættes i værk for de KAB-administrerede boligorganisationer.

Hvor den hidtidige energimærkningsordning var baseret på beregnet forbrug, kan energimærkningen

i den nye ordning nu også foregå efter målt forbrug. Energistyrelsen har

dermed rettet sig efter den kritik, som bl.a. BL har rejst af den hidtidige ordning.

Ved at udbyde ydelsen samlet for alle boligorganisationer forventer vi, at KABfællesskabet

kan opnå meget fordelagtige priser. Det viser erfaringer fra andre lignende

udbud.

Det forventes, at udbuddet deles op i flere enkeltstående rammeaftaler, sådan at der knyttes

et bestemt rådgivningsfirma til hver bygningsgruppe - opdelt efter type, størrelse eller

opførselssår.

9/11


Referat

Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 30. januar 2013

Benyttelse af aftalen

Når kontrakterne er indgået, kan aftalen benyttes direkte af hver boligafdeling. Driftschef/ejendoms-leder

eller andre driftsansvarlige kan tage direkte kontakt til rådgiveren

for den pågældende bygningsgruppe og indgå aftale om EMO.

Tidsplan

På grund af opgavens omfang skal der afholdes et EU-udbud. KAB forventer, at udbuddet

kan gennemføres på 5-6 måneder. Det betyder, at der vil være brugbare aftaler fra oktober

2012. Udbuddet forudsætter, at alle boligorganisationer har behandlet denne manchet

og givet tilbagemelding til forretningsføreren senest 1. juli 2012. KAB’s Byggeri- og

teknikområde sørger efterfølgende for, at den relevante information om det enkelte energimærke

formidles via www.kab-bolig.dk.

Deltagelse og betaling

KAB opfordrer alle boligorganisationer til at deltage i udbuddet for at opnå de bedste betingelser

og priser. Gennemførelse af et EU-udbud kræver en del administrative ressourcer.

Boligorganisationen opkræves derfor et gebyr for at deltage i aftalen og dermed

kunne benytte rammeaftalerne. Omkostningerne til gebyret forventes at blive dækket af

besparelserne ved at deltage i udbuddet.

Betalingen skal dække KAB’s udgifter til gennemførelse af rammeaftaleudbuddet og vil

udgøre følgende:

• En engangsudgift på 5.000 kr. inkl. moms for hver boligorganisation.

For at vi kan få alle interesserede boligorganisationer med i udbuddet, skal det vedtages i

den enkelte boligorganisation inden 1. juli 2012.

Det indstilles,

at boligorganisationen tager til efterretning

• at alle bygninger skal forsynes med lovpligtigt energimærke.

Det indstilles desuden, at boligorganisationen senest 1. juli beslutter,

• at deltage i det fælles udbud af EMO og dermed betaler et engangsbeløb på 5.000 kr.

inkl. moms.

Organisationsbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Sager til orientering

12. Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i KAB

En ny personalepolitik, trivselspolitik, for ansatte i KAB-administrerede boligorganisationer

og i KAB er godkendt den 19. juni 2012 i KAB’s fælles samarbejdsorgan, Det fælles

10/11


./.

Referat

Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 30. januar 2013

Virksomhedsnævn (VN-F). Politikken er forinden behandlet og godkendt af både det decentrale

(VN-D) og det centrale virksomhedsnævn (VN-C).

Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune godkendte på sit møde den

2. december 2010, at KAB bemyndiges til at forhandle fælles personalepolitikker på boligorganisationens

vegne. Den nye politik trådte i kraft med virkning fra godkendelsesdatoen.

Trivselspolitikken

En af KAB’s værdier er ansvarlighed. Ved at højne bevidstheden om trivsel, viser KAB sin

ansvarlighed overfor medarbejderne. ”Vi vil skabe rammerne for et godt liv” er KAB’s

mission, og den vil vi gerne koble til det at arbejde og være medarbejder i KABfællesskabet.

Det er KAB’s klare overbevisning, at når medarbejderne har det godt fysisk

og psykisk, er de også mere velfungerende og produktive. Gode arbejdsvilkår er forskel-

lige fra person til person, men ét overordnet minimumskrav bør være opfyldt: Integration

af arbejdsmiljø og sundhedsfremmende tiltag i det daglige arbejde.

Politikken har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for boligorganisationen.

Bilag 8: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Eventuelt

11/11

More magazines by this user
Similar magazines