Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

skoda.dk

Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

Ansvarsdækning

i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser

samt fællesbestemmelser for Skoda-Bilforsikring

til kørsel med egne varer.

Hvad omfatter ansvarsdækningen?

1. Erstatningsansvar

Erstatningsansvar for skader, der sker ved bilens

brug som køretøj, og som ikke er særligt

undtaget efter punkt 3.

Personskader på forsikringstager er dækket, når

denne ikke er fører af bilen.

2. Udgifter til erstatningssag

Dækningen omfatter desuden udgifter i forbindelse

med afgørelsen af en erstatningssag. Sådanne

udgifter skal dog altid aftales med Codan

på forhånd. Dækningen omfatter også renter af

erstatningsbeløb. Disse beløb betales af Codan,

selv om forsikringens dækningssummer derved

overskrides.

Hvad omfatter ansvarsdækningen

ikke?

3. Ansvarsdækningen omfatter ikke:

- skader på førerens person

- skader på ting tilhørende forsikringstageren,

brugeren og føreren

- skader på andres sætte- og påhængsvogne, tilkoblingsredskaber

og påmonterede veksellad i

forsikringstagerens varetægt

- ansvar for skade på transporteret gods

- ansvar efter lov om fragtaftaler ved international

vejtransport.

Hvordan dækkes ansvaret?

4. I Danmark

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar

med op til de erstatningssummer som er fastsat

i færdselsloven.

Summerne reguleres hvert år den 1. januar i

henhold til færdselsloven.

5. I udlandet

Såfremt forsikringen dækker i udlandet - se policens

forside og fællesbestemmelser - dækkes i

de lande, hvor grøntkortordningen gælder. Ansvaret

dækkes med de summer, der gælder i

disse lande, dog mindst med de summer, der

gælder i Danmark.

K04-B Side 1


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

Kaskodækning

(Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police)

For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser

samt fællesbestemmelser for Skoda-Bilforsikring

til kørsel med egne varer.

Hvad omfatter kaskodækningen?

1. Skader på bilen

Skade på bilen, herunder tyveri, røveri og bortkomst,

når skaden ikke er særligt undtaget

under punkterne 8-14.

Ved bortkomst forstås, at bilen er forsvundet

uden at det drejer sig om tyveri eller røveri. For

eksempel, hvis De har overladt bilen til en

anden, som så forsvinder med den.

Hvilke ting er dækket?

2. Bilen og udstyr

Dækningen omfatter den forsikrede bil, samt udstyr

og tilbehør efter reglerne i punkterne 3-7.

3. Fastmonteret standardtilbehør

Dækningen omfatter fastmonteret standardtilbehør.

Derudover dækkes 1 bånd/CD-plade.

4. Fastmonteret ekstraudstyr

Fastmonteret ekstraudstyr er kun meddækket i

det omfang, Codan har fået oplysning om det.

5. Afmonteret udstyr

Når det meddækkede udstyr og tilbehør, der er

nævnt i punkterne 3-4, er afmonteret, dækkes

det af forsikringen, hvis det kun er beregnet til

brug i forbindelse med den forsikrede bil.

Radioanlæg, telefonanlæg og lignende er dog

kun dækket, hvis det er monteret i bilen.

6. Værktøj

Værktøj i almindeligt omfang er dækket, når det

kun bruges i forbindelse med den forsikrede bil.

7. Mobiltelefon

Mobiltelefon er ikke omfattet af dækningen.

Hverken når denne er monteret i holder, er tilsluttet

bilens elsystem eller ligger løst i bilen.

Hvad omfatter kaskodækningen ikke?

8. Mekaniske dele

Skader, som alene opstår i - og er begrænset til

- bilens mekaniske dele. Disse skader er dog

dækket, hvis skaden skyldes:

brand, lynnedslag, eksplosion, kortslutning, tyveri,

røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker

under transport på eller ved hjælp af et andet

befordringsmiddel.

9. Bearbejdning eller behandling

Skader på bilen som sker under og i forbindelse

med bearbejdning eller behandling af bilen,

medmindre skaden sker ved kørsel eller brand

eller hvis bilen ulæsset styrter ned fra en lift.

10. Vejr og vind

Skader, som opstår som følge af påvirkning af

vejr og vind, f.eks. frostsprængning eller rusttæring.

11. Slitage

Skader, som skyldes slitage på bilen, herunder

ridser eller stenslag i lakken.

12. Forsætlig skade

Skader, som forvoldes forsætligt, eller som skyldes

grov uagtsomhed.

K04-B Side 2


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

13. Spirituskørsel

Skader, som forvoldes, mens bilen blev ført af

en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika,

jævnfør forsikringsaftalelovens § 20.

14. Fører uden kørekort

Skader, som sker, mens bilen bliver ført af en

person, der ikke har kørekort.

Ved kaskoskader nævnt under punkterne 12-14

er forsikringstageren dog dækket, hvis det ikke

var forsikringstageren, der var fører af bilen -

medmindre det påvises, at forsikringstageren

var klar over, at føreren handlede under de

nævnte omstændigheder, eller hvis det skyldes

grov uagtsomhed, at forsikringstageren ikke var

klar over, at føreren handlede under disse omstændigheder.

Codan forbeholder sig regresret over for føreren.

Hvordan fastsættes erstatningen ved

skader på bilen?

15. To former for erstatning

Codan kan erstatte en skade ved:

- at lade bilen reparere

- at udbetale kontant erstatning

16. Reparation af bilen

Hvis Codan vælger at lade bilen reparere, skal

den sættes i samme stand, som den var før skaden.

Codan erstatter ikke den forringelse af bilens

handelsværdi, som en reparation eventuelt

medfører. Forbedring som følge af udskiftning af

slidte eller tærede reservedele betales af forsikringstageren.

17. Reparationsstedet og leverandør af

reservedele

Codan kan anvise reparatør og leverandør af reservedele

m.v.

Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid,

betaler Codan ikke de ekstraudgifter,

det medfører.

18. Reparation af skader sket på værksted

eller lignende

Hvis skaden sker, mens bilen er overladt eller

solgt til en bilforhandler, reparatør eller lignende,

skal de reparationer, som kan udføres på

forhandlerens eget værksted, udføres til nettopriser.

Hvis skaden bliver repareret på et andet

værksted, betaler Codan det beløb, reparatøren

normalt betaler for en sådan reparation.

19. Kontant erstatning

De får kontant erstatning:

- hvis skaden er så stor, at reparation efter Codans

skøn ikke kan betale sig

- ved tyveri, røveri eller bortkomst hvis bilen

ikke bliver fundet inden 4 uger efter, at Codan

har modtaget Deres skadeanmeldelse

Hvis De får udbetalt kontant erstatning, tilhører

den skaderamte bil Codan.

20. Erstatningsopgørelsen ved kontant erstatning

Erstatningen fastsættes til den kontante købspris

for en tilsvarende bil, det vil sige samme bilmærke,

type, alder og kvalitet.

21. Erstatning af transportomkostninger

Transportomkostninger er omfattet af dækningen,

hvis De ikke kan få disse udgifter dækket af

abonnement eller en anden forsikring.

Er transportomkostningerne dækningsberettigede,

gælder følgende:

Codan betaler udgifter til transport til nærmeste

reparatør, hvis dette er nødvendigt på grund af

skaden.

Ved tyveri, røveri eller bortkomst hvor bilen bliver

fundet inden 4 ugersfristens udløb, se punkt

19, betaler Codan transporten af bilen til dens

hjemsted.

Hvordan dækkes kaskoskader i

udlandet?

22. Kaskoskader opstået i udlandet

Såfremt forsikringen dækker i udlandet - se policens

forside - dækkes kaskoskader på samme

måde som i Danmark - dog kun i det omfang,

K04-B Side 3


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

skaden ikke er dækket af en anden forsikring,

der omfatter kørsel i udlandet.

23. Konfiskation

Konfiskeres Deres bil endeligt af en udenlandsk

myndighed, dækker forsikringen efter bestemmelserne

om tyveri, hvis

- De godtgør, at bilen er brugt lovligt, eller

- De godtgør, at De ikke vidste, at bilen blev

brugt ulovligt, og at dette ikke skyldes grov

uagtsomhed fra Deres side.

24. Redningsforsikring

Såfremt forsikringen dækker kørsel i udlandet,

indeholder kaskodækningen en redningsforsikring,

som dækker ved kørsel i udlandet for vareog

lastvogne med en totalvægt på højst 3,5 tons.

Vare- og lastvogne er dog ikke dækket, hvis rejsens

formål er godstransport.

25. Vilkår for redningsforsikring

Redningsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse

med uheld i udlandet, såsom hjemtransport

af bilen, erstatningsbil osv.

De fuldstændige betingelser for redningsforsikringen

fremgår af SOS-servicekortet, det "røde

kort".

Det "røde kort" er dokumentation for, at De er

dækket af SOS-redningsforsikringen under kørsel

i områder, der er anført i det "røde kort", og

bør derfor altid medbringes under kørsel i udlandet.

SOS-servicekortet kan til enhver tid rekvireres

hos Codan.

26. Toldkrav

Redningsforsikringen omfatter også toldafgifter,

der kan opstå i udlandet ved tyveri af bilen, hvis

denne ikke senere genfindes, dog maksimalt

10.000 kr., se herom i forsikringsvilkårene for

redningsforsikring i udlandet.

Andre toldkrav er ikke omfattet af kaskodækningen.

Retshjælp

27. Vilkår for retshjælpsdækningen

Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse

med tvister, der angår personskade opstået i

forbindelse med kørsel med den forsikrede bil,

og sikrede skal være part i sin egenskab af ejer,

bruger eller fører af bilen.

Tvist skal i denne forbindelse forstås som en

uenighed af retlig art.

Der skal rettes henvendelse til en advokat, da

det er en betingelse for dækning, at en advokat

vil påtage sig sagen.

Forsikringen dækker med op til 130.000 kr. incl.

moms for hver forsikringsbegivenhed. Der gælder

en selvrisiko på 10% (dog mindst 2.500 kr.)

af de erstatningsberettigede sagsomkostninger.

Hvis sagen appelleres til en højere instans, beregnes

ny selvrisiko på 10% (dog mindst 2.500

kr.) af de erstatningsberettigede sagsomkostninger.

De nærmere vilkår for retshjælpsdækningen kan

rekvireres hos Codan.

Voldgift

28. Uenighed om erstatningens størrelse

Kan De ikke blive enig med Codan om erstatningens

størrelse, fastsættes erstatningen ved

voldgift. Til denne voldgift vælger De og Codan

hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene

vælger en opmand, inden sagen begynder.

Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en

opmand, udnævnes denne af præsidenten for

Sø- og Handelsretten. Opmanden deltager kun i

afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan

blive enige. Opmanden fastsætter herefter en

erstatning, der ligger inden for de to vurderingsmænds

forslag.

Voldgiftsretten bestemmer også, hvordan omkostningerne

ved voldgiftssagen skal fordeles.

K04-B Side 4


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

Branddækning

(Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police)

For branddækningen gælder nedenstående betingelser

samt fællesbestemmelser for Skoda-Bilforsikring

til kørsel med egne varer.

Hvad omfatter branddækningen?

1. Skader på bilen

Skade på bilen opstået ved brand, lynnedslag,

eksplosion og kortslutning, når skaden ikke er

særligt undtaget under punkterne 8-10.

Hvilke ting er dækket?

2. Bilen og udstyr

Dækningen omfatter den forsikrede bil, samt udstyr

og tilbehør efter reglerne i punkterne 3-7.

3. Fastmonteret standardtilbehør

Dækningen omfatter fastmonteret standardtilbehør.

Derudover dækkes 1 bånd/CD-plade.

4. Fastmonteret ekstraudstyr

Fastmonteret ekstraudstyr er kun meddækket i

det omfang, Codan har fået oplysning om det.

5. Afmonteret udstyr

Når det meddækkede udstyr og tilbehør, der er

nævnt i punkterne 3-4, er afmonteret, dækkes

det af forsikringen, hvis det kun er beregnet til

brug i forbindelse med den forsikrede bil.

Radioanlæg, telefonanlæg og lignende er dog

kun dækket, hvis det er monteret i bilen.

6. Værktøj

Værktøj i almindeligt omfang er dækket, når det

kun bruges i forbindelse med den forsikrede bil.

7. Mobiltelefon

Mobiltelefon er ikke omfattet af dækningen.

Hverken når denne er monteret i holder, er tilsluttet

bilens elsystem eller ligger løst i bilen.

Hvad omfatter branddækningen ikke?

8. Forsætlig skade

Skader, som forvoldes forsætligt, eller som skyldes

grov uagtsomhed.

9. Spirituskørsel

Skader, som forvoldes, mens bilen blev ført af

en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika,

jævnfør forsikringsaftalelovens § 20.

10. Fører uden kørekort

Skader, der sker, mens bilen bliver ført af en

person, der ikke har kørekort.

Ved brandskader nævnt under punkterne 8-10,

er forsikringstageren dog dækket, hvis det ikke

var forsikringstageren, der var fører af bilen -

medmindre det påvises, at forsikringstageren

var klar over, at føreren handlede under de

nævnte omstændigheder, eller hvis det skyldes

grov uagtsomhed, at forsikringstageren ikke var

klar over, at føreren handlede under disse omstændigheder.

Codan forbeholder sig regresret over for føreren.

Hvordan fastsættes erstatningen ved

skader på bilen?

11. To former for erstatning

Codan kan erstatte en skade ved:

- at lade bilen reparere

- at udbetale kontant erstatning

K04-B Side 5


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

12. Reparation af bilen

Hvis Codan vælger at lade bilen reparere, skal

den sættes i samme stand, som den var før skaden.

Codan erstatter ikke den forringelse af bilens

handelsværdi, som en reparation eventuelt

medfører. Forbedring som følge af udskiftning af

slidte eller tærede reservedele betales af forsikringstageren.

13. Reparationsstedet og leverandør af

reservedele

Codan kan anvise reparatør og leverandør af reservedele

m.v.

Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid,

betaler Codan ikke de ekstraudgifter,

det medfører.

14. Reparation af skader sket på værksted

eller lignende

Hvis skaden sker, mens bilen er overladt eller

solgt til en bilforhandler, reparatør eller lignende,

skal de reparationer, som kan udføres på

forhandlerens eller reparatørens eget værksted,

udføres til nettopriser. Hvis skaden bliver repareret

på et andet værksted, betaler Codan det

beløb, reparatøren normalt betaler for en sådan

reparation.

15. Kontant erstatning

De får kontant erstatning:

- hvis skaden er så stor, at reparation efter Codans

skøn ikke kan betale sig

Hvis De får udbetalt kontant erstatning, tilhører

den skaderamte bil Codan.

16. Erstatningsopgørelsen ved kontant erstatning

Erstatningen fastsættes til den kontante købspris

for en tilsvarende bil, det vil sige samme bilmærke,

type, alder og kvalitet.

17. Erstatning af transportomkostninger

Transportomkostninger er omfattet af dækningen,

hvis De ikke kan få disse udgifter dækket af

abonnement eller en anden forsikring.

Er transportomkostningerne dækningsberettigede,

gælder følgende:

Codan betaler udgifter til transport til nærmeste

reparatør, hvis dette er nødvendigt på grund af

skaden.

Hvordan dækkes brandskader i

udlandet?

18. Brandskader opstået i udlandet

Såfremt forsikringen dækker i udlandet - se policens

forside - dækkes brandskader på samme

måde som i Danmark - dog kun i det omfang,

skaden ikke er dækket af en anden forsikring,

der omfatter kørsel i udlandet.

Voldgift

19. Uenighed om erstatningens størrelse

Kan De ikke blive enig med Codan om erstatningens

størrelse, fastsættes erstatningen ved

voldgift. Til denne voldgift vælger De og Codan

hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene

vælger en opmand, inden sagen begynder.

Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en

opmand, udnævnes denne af præsidenten for

Sø- og Handelsretten. Opmanden deltager kun i

afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan

blive enige. Opmanden fastsætter herefter en

erstatning, der ligger inden for de to vurderingsmænds

forslag.

Voldgiftsretten bestemmer også, hvordan omkostningerne

ved voldgiftssagen skal fordeles.

K04-B Side 6


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

Selvrisikodækning

(Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police)

For selvrisikodækningen gælder nedenstående

betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda-

Bilforsikring til kørsel med egne varer.

Hvad omfatter selvrisikodækningen?

1. Fritagelse for betaling af selvrisiko

Når De har valgt selvrisikodækning, skal De ikke

betale selvrisiko ved følgende skader:

- skader på bilens ruder, spejle og lygteglas

(excl. soltage)

- skader som følge af tyveri og røveri

- skader som følge af hærværk

- skader som følge af brand, eksplosion, kortslutning

og lynnedslag

- skader sket ved nedstyrtning af genstande på

bilen

- skader, hvor det kan godtgøres, at en kendt

ansvarlig skadevolder ikke er istand til at betale

skadebeløbet

K04-B Side 7


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

Trinsikring

(Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police)

For trinsikring gælder nedenstående betingelser

samt fællesbestemmelser for Skoda-Bilforsikring

til kørsel med egne varer.

Hvad omfatter trinsikring?

1. Ingen præmietrinsryk ved skader

Når De har valgt trinsikring, undgår De at rykke

præmietrin (dyrere præmie) ved følgende skader:

- skader på bilens ruder, spejle og lygteglas

(excl. soltage)

- skader som følge af tyveri og røveri

- skader som følge af hærværk

- skader som følge af brand, eksplosion, kortslutning

og lynnedslag

- skader sket ved nedstyrtning af genstande på

bilen

- skader, hvor det kan godtgøres, at en kendt

ansvarlig skadevolder ikke er istand til at betale

skadebeløbet.

2. Et år mere på samme præmietrin

Har De haft en eller flere trinsikringsskader i et

forsikringsår, rykker De ikke tilbage (dyrere præmie)

ved disse skader, men bliver i stedet ståen-

de på det præmietrin, De var placeret på ved

skadetidspunktet, i et forsikringsår ekstra.

Ved disse skader vil De således blive stående et

år mere til næste hovedforfaldsdato, før De rykker

et præmietrin frem igen (billigere præmie).

3. Trinsikringsskade samt ansvar- og/eller

kaskoskade

Hvis De i samme forsikringsår både har trinsikringsskader,

se ovenfor, og anden ansvarsog/eller

kaskoskade, rykker De præmietrin efter

reglerne i fællesbestemmelsernes punkt 40.

K04-B Side 8


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

Udvidet trinsikring

(Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police)

For udvidet trinsikring gælder nedenstående betingelser

samt fællesbestemmelser for Skoda-Bilforsikring

til kørsel med egne varer.

Hvad omfatter udvidet trinsikring?

1. Ingen præmietrinsryk ved skader

Når De har valgt udvidet trinsikring, undgår De

at rykke præmietrin (dyrere præmie) ved skader,

som medfører udbetaling af erstatning.

2. Et år mere på samme præmietrin

Hvis De har en eller flere skader, bliver De stående

et år mere på det præmietrin, De var placeret

på ved skadetidspunktet.

Ved skade vil De således blive stående et år

mere til næste hovedforfaldsdato, før De rykker

et præmietrin frem igen (billigere præmie).

K04-B Side 9


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

Førerpladsdækning

(Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police)

For førerpladsdækningen gælder nedenstående

betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda-

Bilforsikring til kørsel med egne varer.

Hvorfor førerpladsdækning?

Hvis føreren af en bil forulykker med bilen, kan

der kun fås erstatning for personskade, hvis der

enten er en ansvarlig skadevolder, eller hvis der

kan opnås erstatning på arbejdsskadeforsikringen

eller fra lov om erstatning til skadelidte

værnepligtige m.fl. eller på en

ulykkesforsikring.

Hvis føreren ikke kan få erstatning herfra, er der

ikke mulighed for at opnå erstatning for sin personskade

i forbindelse med uheldet.

Formålet med førerpladsdækningen er at opfylde

den manglende dækning, der kan opstå, når der

ikke kan opnås erstatning fra en ansvarlig skadevolder,

fra arbejdsskadeforsikringen eller fra

lov om erstatning til skadelidte værnepligtige

m.fl.

Kan føreren opnå erstatning fra arbejdsskadeforsikringen

eller efter lov om erstatning til

skadelidte værnepligtige m.fl. fradrages erstatningen

herfra i det erstatningsbeløb, som førerpladsdækningen

berettiger til.

Kan føreren opnå erstatning fra en ulykkesforsikring,

ydes der dog erstatning både fra ulykkesforsikringen

og førerpladsdækningen.

Hvilke skader er dækket?

1. Ulykkestilfælde ved kørselsuheld

Forsikringen dækker ulykkestilfælde opstået i

forbindelse med kørselsuheld, hvor ingen andre

motordrevne køretøjer er impliceret, og hvor

den sikrede befandt sig i den forsikrede bil.

Ved et ulykkestilfælde forstås legemsbeskadigelse,

som rammer føreren af bilen ufrivilligt ved

en tilfældig, pludselig udefra kommende indvirk-

ning på legemet, der medfører en påviselig

skade af dette.

2. Ind- og udstigning

Skade sket under ind- og udstigning af bilen betragtes

også som kørselsuheld.

Hvilke skader er ikke dækket?

Førerpladsdækningen omfatter ikke ulykkestilfælde:

- der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed

- hvis føreren var påvirket af spiritus eller narkotika

- hvis føreren ikke havde lovbefalet kørekort

- når det er muligt at få erstatning fra en ansvarlig

skadevolder

- når skaden er forårsaget af, eller forværet ved

nogen forud eksisterende sygdom, sygelig tilstand,

invaliditet eller legemsfejl

- når skaden skyldes underlivsbrok, discusprolaps,

lændehold, bristning af åreknuder, seneskedebetændelse

eller følger af lægelige

indgreb eller behandlinger

- når skaden er sket under deltagelse i eller træning

til motorløb af enhver art

- skader der sker, mens bilen

a) benyttes uden forsikringstagerens viden

eller vilje

b) benyttes til erhvervsmæssig personbefordring,

af gods mod betaling eller er udlejet

c) har været til salg, reparation, service, transport,

opbevaring, parkering eller lignende

Opgørelse af erstatningen

Erstatningen for personskade opgøres efter de

til enhver tid gældende regler og satser i lov om

erstatningsansvar af 1984 med senere ændringer

§§ 1-16.

Hvis loven berettiger hertil, kan der eventuelt

ydes erstatning for:

K04-B Side 10


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

3. Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste, jævnfør §§ 1 og 2

4. Helbredelsesudgifter

Helbredelsesudgifter f.eks. til læge, medicin og

transportudgifter i forbindelse med behandling

jævnfør § 1

5. Andet tab

Andet tab som følge af skaden, jævnfør § 1

6. Svie og smerte

Svie og smerte for fysiske gener, jævnfør §§ 1

og 3

7. Varigt mén

Godtgørelse for varigt mén, når forsikredes helbredstilstand

er stationær, jævnfør §§ 1 og 4

8. Erhvervsevnetab

Erhvervsevnetab når skaden har medført en

varig nedsættelse af forsikredes evne til at skaffe

sig indtægt ved arbejde, jævnfør §§ 1 og 5-9

9. Forsørgertab og begravelseshjælp

Forsørgertab til ægtefælle/samlever og børn,

samt begravelseshjælp, jævnfør §§ 12-14

10. Fradrag i erstatningen

Kan forsikrede opnå erstatning fra arbejdsskadeforsikringen

eller efter lov om erstatning til

skadelidte værnepligtige m.fl. fradrages erstatningen

herfra i det erstatningsbeløb, som førerpladsdækningen

berettiger til.

Kan føreren opnå erstatning fra en ulykkesforsikring,

ydes der dog erstatning både fra ulykkesforsikringen

og førerpladsdækningen.

K04-B Side 11


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

Bilulykkesdækning

(Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police)

For bilulykkesdækningen gælder nedenstående

betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda-

Bilforsikring til kørsel med egne varer.

Hvad omfatter

bilulykkesdækningen?

1. Ulykkestilfælde ved kørselsuheld

Forsikringen dækker ulykkestilfælde opstået i

forbindelse med kørselsuheld, når de sikrede

befinder sig i den forsikrede bil.

Ved et ulykkestilfælde forstås legemsbeskadigelse,

som rammer de sikrede i bilen ufrivilligt ved

en tilfældig, pludselig udefra kommende indvirkning

på legemet, der medfører en påviselig

skade af dette.

2. Ind- og udstigning

Skade sket under ind- og udstigning af bilen, betragtes

også som kørselsuheld.

Hvad

ikke?

dækker bilulykkesdækningen

Bilulykkesdækningen omfatter ikke ulykkestilfælde:

- der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed

- hvis føreren var påvirket af spiritus eller narkotika

- hvis føreren ikke havde kørekort

- der skyldes, at tilskadekomne var påvirket af

spiritus eller narkotika, medmindre tilskadekomne

kan godtgøre, at dette ikke havde

nogen indflydelse på skaden

- når skaden er forårsaget af, eller forværret ved

nogen forud eksisterende sygdom, sygelig tilstand,

invaliditet eller legemsfejl

- når skaden skyldes underlivsbrok, discusprolaps,

lændehold, bristning af åreknuder, sene-

skedebetændelse eller følger af lægelige

indgreb eller behandlinger

- når skaden er sket under deltagelse i eller træning

til motorløb af enhver art

- for skader der sker, mens bilen

a) benyttes uden forsikringstagerens viden

eller vilje

b) benyttes til erhvervsmæssig personbefordring,

af gods mod betaling eller er udlejet

c) har været til salg, reparation, service, transport,

opbevaring, parkering eller lignende.

Erstatning

3. Forsikringssummer

Bilulykkesdækningen dækker med de forsikringssummer,

der er anført i Deres police.

4. Erstatning fra anden side

Der ydes erstatning, selv om erstatning også

kan opnås fra anden side.

5. Opgørelse af erstatningen ved død

Der udbetales dødserstatning til sikredes ægtefælle,

hvis den forsikrede person afgår ved

døden inden 1 år efter ulykkestilfældet, som en

direkte følge af dette.

Codan har ret til at kræve obduktion.

Hvis sikrede ikke efterlader sig en ægtefælle,

udbetales erstatning til afdødes børn eller stedbørn,

hvis de var under 25 år på ulykkestidspunktet.

Ellers bortfalder erstatningen, og der

betales i stedet en begravelseshjælp på 2.754 kr.

(1999).

6. Opgørelse af erstatning ved invaliditet (mén)

Der udbetales en invaliditetserstatning, hvis et

ulykkestilfælde har medført en méngrad på

mindst 5% på den forsikrede person.

Erstatningens størrelse udgør den til méngraden

svarende procent af den fastsatte forsikringssum,

dog højst 100%.

K04-B Side 12


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

Fastsættelsen sker uden hensyntagen til forsikredes

erhverv.

Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsen

méntabel til afgørelse af ménerstatning efter

lov om arbejdsskadeforsikring.

Traumatisk neurose betragtes ikke som invaliditet.

Invaliditet eller lidelse, der bestod før skadetidspunktet,

giver ikke ret til erstatning, ligesom den

heller ikke kan bevirke, at erstatningen sættes

højere, end hvis en sådan invaliditet eller lidelse

ikke havde været til stede.

Erstatningen ved invaliditet fastsættes, når helbredstilstanden

er stationær, og følgerne derfor

endeligt kan bestemmes, dog senest 3 år efter

ulykkestilfældets indtræden.

7. Erstatning ved invaliditet og død

Samme ulykkestilfælde berettiger ikke til erstatning

for både invaliditet og død.

8. Læge- og tandlægeudgifter

I det omfang forsikrede ikke kan få udgifterne refunderet

fra anden side, dækker forsikringen:

- udgifter til lægebehandling (herunder plastiske

operationer), hospitalsophold, nødvendig trans-

port fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted

i forbindelse med et ulykkestilfælde,

der er omfattet af forsikringen

- rimelige og nødvendige udgifter til behandling

af tandskader, der er en følge af et ulykkestilfælde,

og som opstår sammen med anden legemsbeskadigelse

I samme omfang dækkes skader på proteser,

når disse bliver beskadiget, mens de er placeret

i munden

Forsikringssummen for disse udgifter er 1% af

forsikringssummen for invaliditet, dog mindst

11.006 kr. (1999).

Nedsættelse og bortfald af erstatning

9. Sikrede over 69 år

Der ydes fuld erstatning for sikrede indtil det

fyldte 69. år. Herefter nedsættes erstatningen

med 20% for hvert påbegyndt år, således at

dækningen bortfalder for personer, der er fyldt

74 år.

10. Flere personer i bilen

Har der i ulykkesøjeblikket været flere personer

i bilen, end der er tegnet forsikring for, ydes der

kun erstatning i forholdet mellem antallet af forsikrede

personer og antallet af personer i bilen.

K04-B Side 13


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

Fællesbestemmelser for

Skoda-Bilforsikring til kørsel med egne varer.

i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler

Hvem er dækket?

1. Forsikringstagere m.fl.

Forsikringen dækker Dem som forsikringstager

og enhver, som med Deres tilladelse bruger

bilen eller er fører af den.

2. Værksteder m.m.

Værksteder og andre virksomheder, som har

bilen til reparation, service og lignende. Skader,

der sker under kørsel, er dog kun dækket, hvis

kørslen sker i Deres interesse for eksempel

under prøvekørsel.

3. Ny ejer

Hvis bilen skifter ejer, dækker forsikringen den

nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet, efter bestemmelserne

anført under punkt 31.

Hvor dækker forsikringen?

4. Geografisk område

Forsikringen dækker i Danmark og i de lande,

som er tilsluttet Grøntkortordningen.

Nærmere oplysning om, hvilke lande der er tilsluttet

Grøntkortordningen, fås ved henvendelse

til Codan.

Det grønne kort kan bestilles hos Codan og er

bevis for, at De har en ansvarsforsikring, som

også gælder i de lande, der er anført i det grønne

kort.

Motorløb m.m.

Forsikringen dækker ikke skader, der er sket

under motorløb eller kørsel på bane - eller

andre områder - der er afspærret til formålet,

jævnfør dog punkterne 5 og 6.

5. Orienteringsløb m.m.

Forsikringen dækker skader, som sker under orienteringsløb,

økonomiløb og rallyer:

- når kørslen foregår i Danmark og uden for afspærret

vej eller bane

- og Justitsministeriet har givet tilladelse til løbet

(hvis det kræves)

- og de regler, der gælder for den slags løb, er

overholdt

6. Øvelseskørsel

Forsikringen dækker skader, som sker ved øvelseskørsel

(glatførekørsel, manøvrekørsel, skolekørsel

osv.). Det er dog en betingelse, at

øvelseskørslen foregår under instruktion af en

motororganisation eller lign. og på afspærret

område.

Naturkatastrofer, krig- og atomskader

m.m.

Ud over de undtagelser, der er nævnt i de valgte

dækninger, gælder følgende undtagelser for forsikringen:

7. Naturkatastrofer m.v.

Skader, der direkte eller inddirekte skyldes jordskælv

eller andre naturkatastrofer.

8. Krig m.v.

Skader som direkte eller indirekte er en følge af

krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse,

borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.

K04-B Side 14


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

9. Atomreaktioner.

Skader som direkte eller inddirekte skyldes

atomreaktioner, f.eks. kernespaltning (fission),

kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt

henfald, hvad enten sådan skade indtræder i

krigstid eller fredstid.

Forsikringen dækker dog skader i forbindelse

med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt,

medicinsk eller videnskabeligt formål,

når anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig

og ikke har stået i forbindelse med reaktoreller

acceleratordrift.

10. Udlejning af bilen uden fører

Forsikringen dækker ikke skader som sker,

mens køretøjet er udlejet i strid med Justitsministeriets

bestemmelser om udlejning uden fører.

Hvis De kommer ud for en skade

11. Afværgelse af skader

Når der sker en skade, er det sikredes pligt at

forsøge at afværge eller begrænse skaden.

Codan har ret til at foretage skadebegrænsende

foranstaltninger.

12. Anmeldelse af skade

Enhver skade skal straks anmeldes til Codan.

13. Anmeldelse til politiet

Tyveri, røveri og bortkomst skal straks meldes til

politiet.

Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter,

kan få betydning for opklaringen og dermed

erstatningen jævnfør forsikringsaftaleloven.

14. Anmeldelse til SOS-International

Hvis forsikringen omfatter kaskodækning, skal

skader, der er omfattet af redningsforsikringen,

anmeldes til SOS-International A/S, se kaskodækningens

punkt 24-26.

15. Erstatningskrav og reparation

Aftaler om erstatningskrav eller reparationer

skal godkendes af Codan.

Mindre reparationer kan dog udføres straks, hvis

kørslen ikke kan udsættes, og det er ulovligt at

køre videre med bilen.

Regres

Regres er et forsikringsselskabs ret til at få et

beløb, som det har betalt, refunderet.

16. Forsæt eller grov hensynsløshed ved

ansvarsskader

Codan har regres mod enhver, der efter færdselslovens

§ 104 er ansvarlig for skaden, og som

har forvoldt denne med forsæt.

Endvidere har Codan regres, når forsikringsbegivenheden

er fremkaldt ved en uagtsomhed,

der kan betegnes som grov hensynsløshed.

17. Udlejning af bilen

Codan har pligt til at gøre regres gældende mod

forsikringstageren for alle skader, der indtræder,

medens bilen er udlejet uden fører i strid med

Justitsministeriets bekendtgørelse herom, medmindre

det godtgøres, at skadens indtræden

eller omfang ikke skyldes, at bilen er udlejet i

strid med bekendtgørelsen.

18. Skader der ikke er forsikringsdækket

Hvis Codan har erstattet en skade, som ikke er

omfattet af forsikringen, har Codan regres for erstatningsbeløbet.

Merværdiafgift

19. Hvis De er momsregistreret

Ved momsregistrering gælder følgende:

- ved udbetaling af kontanterstatning trækkes

momsen fra erstatningsbeløbet, hvis Deres

virksomhed kan fratrække momsen

- ved reparationer lægger Codan momsen ud

ved at betale beløbet til reparatøren, men De

har pligt til at godtgøre Codan momsbeløbet

- hvis der forvoldes ansvarsskade under udførsel

af momspligtige aktiviteter på en ikke momsregistreret

modparts ting, og Deres virksomhed

kan fratrække momsen, har De pligt til at godtgøre

Codan momsbeløbet.

K04-B Side 15


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

Betaling af præmien m.m.

20. Betaling af præmien m.m.

Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens

ikrafttræden og senere præmier på de anførte

forfaldsdage.

Codan sender inden forfaldsdagen en anmodning

om betaling til den betalingsadresse, som

forsikringstageren har opgivet.

Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter

til staten og ekspeditionsgebyrer.

Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en

påmindelse om betaling med oplysning om retsvirkningerne

af for sen betaling. Selskabet er

berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr

samt morarenter.

Codan kan - herudover - beregne sig et gebyr

for udskrivning af dokumenter, herunder policer

og andre serviceydelser.

21. Genoptagelse efter manglende betaling

Hvis ansvarsforsikringen ophører på grund af

præmierestance, sender Codan en afmelding til

Centralregisteret for Motorkøretøjer. Bilens

nummerplader vil herefter blive inddraget af politiet.

En ansvarsforsikring, som er blevet slettet på

grund af manglende betaling, kan først genoptages,

når den manglende præmie er betalt. Derudover

skal præmien de næste 2 år betales

forud for 1 år ad gangen.

Indeksregulering

22. Anvendt indeks

Forsikringen indeksreguleres på baggrund af det

summariske lønindeks, der udgives af Danmarks

Statistik.

23. Årlig regulering

Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige

års offentliggjorte indeks.

Regulering af præmien, selvrisikobeløb samt

dækningssummerne på bilulykkesdækningen

sker fra årets første forfald.

Præmier og selvrisikobeløb ændres med den

procent, som indekset er steget/faldet i forhold

til det på policen anførte indekstal.

Erstatningsbeløb i henhold til førerpladsdækningen

reguleres i overensstemmelse med Lov om

Erstatningsansvar.

Den i Rethjælpsforsikringen nævnte erstatningssum

og selvrisikobeløb indeksreguleres ikke.

24. Andet indeks

Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører

har Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen

på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres

af Danmarks Statistik.

Forsikringens ophør

25. Forsikringens varighed og dens opsigelse

Forsikringen er tegnet for en et-årig periode og

løber, indtil den af en af parterne opsiges skriftligt

med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes

udløb. Hvis Codans forsikringsbetingelser

og/eller tarif ændres, gælder dog

særlige regler, se punkterne 27-29.

Efter enhver anmeldt skade, er såvel forsikringstageren

som Codan, indtil 14 dage efter erstatningens

betaling eller efter afvisning af skade,

berettiget til at ophæve forsikringen med 14

dages varsel.

Codan kan ændre eller opsige forsikringens

dækning i udlandet med 14 dages varsel, uden

at det får betydning for andre dele af forsikringen.

26. Registrering i Fællesregister

Hvis Codan finder forsikringsforløbet utilfredsstillende

- for eksempel ved manglende præmiebetaling

eller mange skader - og derfor opsiger

forsikringen, vil De blive registreret i kodeform i

Automobilforsikringsselskabernes fælles register

for motorkøretøjsforsikring over forsikringstagere

som frembyder en særlig risiko. Det gælder

også, hvis Codan i stedet for at opsige forsikringen

tilbyder at fortsætte den på skærpede betingelser.

K04-B Side 16


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

De vil straks få besked om registreringen og om

mulighederne for at klage over den.

Registrering i det fælles register sker efter tilladelse

fra Datatilsynet, som også har fastsat vilkårene.

Fællesregisterets adresse er:

Amaliegade 10

1256 København K

Telefon 33 43 55 00.

Ændring af forsikringsbetingelser

og tarif

27. En måneds varsel

Codan kan ændre forsikringsbetingelser og/eller

præmie fra enhver forfaldsdato for denne forsikring,

med en måneds varsel.

Indeksregulering skal ikke varsles.

28. Væsentlige indskrænkninger

I tilfælde af væsentlige indskrænkninger i dækningen

vil forsikringstageren blive frit stillet, således

at en fortsættelse af forsikringen kræver

forsikringstagerens accept.

29. Ikke væsentlige indskrænkninger og præmieændringer

Ved ikke væsentlige indskrænkninger og præmieændringer

fortsætter forsikringen med de

ændrede vilkår/præmie, hvis forsikringstageren

betaler præmien for ny betalingsperiode. Hvis

præmien ikke betales, bortfalder forsikringen.

Risikoforandring

30. Flytning og andre ændringer af betydning for

præmien

Hvis De eller den faste bruger af bilen:

- skifter bopæl, eller hvis der sker ændring af

køretøjets hjemsted

- anskaffer udstyr, som ønskes medforsikret,

eller hvis:

- bilens anvendelse ændres (De kan se på Deres

police, hvilken anvendelse, der er oplyst om

den forsikrede bil)

- der sker andre ændringer af risikoen

skal De give Codan besked så hurtigt som muligt.

Deres præmie og betingelser vil så blive

reguleret efter den gældende tarif.

31. Salg af bilen

Hvis De sælger eller på anden måde afhænder

bilen, ophører forsikringen. Forsikringen dækker

dog den nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet, hvis

den nye ejer ikke selv har forsikret bilen. De

skal derfor straks give os besked om ejerskiftet.

32. Genoptagelse ved køb af anden bil

Anskaffer De en anden bil inden 1 år efter, at De

har afhændet den forsikrede bil, bevarer De de

rettigheder, De eventuelt har opnået i Codan

gennem skadefri kørsel.

33. Indlevering/deponering af nummerplader

Hvis De indleverer bilens nummerplader til Politiets

Motorkontor, vil Codan få meddelelse om

det, og forsikringen ophører da fra afmeldingsdatoen.

Forsikringen kan fortsætte til nedsat præmie,

hvis De inden afleveringen af nummerpladerne

til Politiets Motorkontor giver Codan skriftlig besked.

Hvis nummerpladerne indleveres til Codan, kan

De også fortsætte forsikringen til nedsat præmie.

For at forsikringen kan fortsætte til nedsat præmie,

skal nummerpladerne dog være indleveret

til Politiets Motorkontor eller Codan i mindst 30

dage.

Ankenævn

34. Klageinstans

Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede

og Codan om forsikringen, og fører en

fornyet henvendelse til Codan ikke til et tilfredsstillende

resultat, kan forsikrede klage til:

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegårdsgade 2

K04-B Side 17


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

1572 København V.

Telefon 33 15 89 00 mellem kl. 10.00-13.00.

Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt

klageskema, og der skal betales et mindre

gebyr.

Klageskema og girokort for gebyrindbetaling kan

rekvireres hos:

- Codans hovedkontor eller regionskontor

- Ankenævnets sekretariat

- Forsikringsoplysningen

Amaliegade 10

1256 København K.

Telefon 33 43 55 00 mellem kl. 10.00-16.00

Selvrisiko

35. Selvrisikobeløb

Selvrisiko er den del af en skade, De selv skal

betale.

Deres selvrisiko står på policen.

Ved bortkomst af den forsikrede bil er selvrisikobeløbet

20% af erstatningsbeløbet, dog mindst

4.132 kr.(1999). Hvis De har valgt en større selvrisiko

for Deres forsikring, gælder denne som

minimum.

Ved enhver kaskoskade som skyldes aflæsning

eller kørsel med hævet tippelad eller fejlbetjening

af tippeladsordningen, gælder en selvrisiko

på 20% af erstatningsbeløbet, med mindre der

gælder en højere selvrisiko for Deres forsikring.

36. Skader uden selvrisiko

Ved følgende skader opkræves der dog ikke

selvrisiko:

- skader, hvor Codan skal betale erstatning til

føreren af et andet motorkøretøj for personskade

efter færdselslovens § 103, stk. 1, selv om

den ansvarlige for det i Codan forsikrede motorkøretøj

er uden skyld i skaden efter reglen i

færdselslovens § 103, stk. 2.

- skader forvoldt af en kendt skadevolder, hvis

dennes erstatningsansvar bortfalder efter reglerne

i lov om erstatningsansvar

- skader erstattet i henhold til redningsforsikringen

- skader, som er sket, mens bilen er overladt til

reparatør, forhandler eller anden virksomhed

- skader, der er sket, efter at bilen er overladt til

ny ejer indtil anden forsikring er tegnet, dog

maks. 3 uger efter ejerskiftet.

37. Indbetaling af selvrisikobeløbet

Hvis Codan har lagt et selvrisikobeløb ud, opkræver

vi beløbet hos Dem.

38. Selvrisiko for retshjælp

Omfatter forsikringen kaskodækning, gælder den

selvrisiko, der er nævnt under kaskodækningens

punkt 27, for skader, der hører under retshjælpsdækningen.

Selvrisikodækning

Omfatter forsikringen selvrisikodækning, opkræves

selvrisikoen ikke ved skader, der hører

under selvrisikodækningen.

Det fremgår af Deres police, hvis forsikringen

omfatter selvrisikodækning, ligesom reglerne for

selvrisikodækning er nærmere beskrevet i betingelserne.

Præmietrinsregulering

Forsikringen præmietrinsreguleres på forsikringens

hovedforfaldsdato, efter reglerne i punkterne

39-40.

39. Ved skadefri kørsel

Har De kørt skadefrit i et helt forsikringsår, rykker

De et præmietrin frem (dvs. får lavere præmie).

40. Ved skade

For hver ansvars- og eller kaskoskade De har

haft i et forsikringsår, som medfører udbetaling

af erstatning, rykker De 2 præmietrin tilbage

(dvs. får højere præmie). Anmeldes der eksempelvis

2 skader, rykker De 4 præmietrin tilbage.

41. Skader, hvor der ikke rykkes præmietrin

Uanset det i punkt 40 nævnte, rykker De ikke 2

præmietrin tilbage ved følgende skader:

K04-B Side 18


Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Forsikringsbetingelser

- skader forvoldt af en kendt skadevolder, hvis

dennes erstatningsansvar bortfalder efter reglerne

i lov om erstatningsansvar

- skader, hvor Codan skal betale erstatning til

føreren af et andet motorkøretøj for personskade

efter færdselslovens § 103, stk. 1, selv om

den ansvarlige for det i Codan forsikrede motorkøretøj

er uden skyld i skaden efter reglen i

færdselslovens § 103, stk. 2.

- skader erstattet i henhold til redningsforsikringen

- skader erstattet i henhold til retshjælpsdækningen

- skader, der er sket, efter at bilen er overladt til

ny ejer indtil anden forsikring er tegnet, dog

maks. 3 uger efter ejerskiftet

- skader, som er sket, mens bilen er på værksted

til reparation, service eller lignende

- skader, der alene medfører udbetaling fra en

eventuel bilulykkesdækning/førerpladsdækning.

Trinsikring

Hvis forsikringen omfatter trinsikring, gælder der

specielle præmietrinsrykkeregler ved trinsikringsskader.

Det fremgår af Deres police, hvis De har valgt

trinsikring, ligesom reglerne for trinsikring er

nærmere beskrevet i betingelserne.

Udvidet trinsikring

Hvis forsikringen omfatter udvidet trinsikring,

gælder der specielle præmietrinsrykkeregler ved

skade.

Det fremgår af Deres police, hvis De har valgt

udvidet trinsikring, ligesom reglerne for udvidet

trinsikring er nærmere beskrevet i betingelserne.

K04-B Side 19

More magazines by this user
Similar magazines