Følgebrev ved modtagelse af henvendelse - Faxe Kommune

faxekommune.dk

Følgebrev ved modtagelse af henvendelse - Faxe Kommune

Opsamling på indsigelser og ændringsforslag til lokalplan

Hvidbog med indkomne bemærkninger til forslag til Bystrategi Haslev 2010…20…30

Sag nr. 01.02.17-P16-24102

Indsendt af: Bemærkninger Forvaltningens bemærkninger

og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.)

I tillid til ønsket om en vis 'byfortætning' umiddelbart syd for jernbanesta- De to forslag, der henvises til, er ikke modstridende, hvil-

Sørens Cykler og tionen har såvel Sørens Cykler som Haslev Antennelaug etableret sig i ket måske ikke fremgår tydeligt nok af strategien.

Haslev Antennelaug Nørregade 10 mellem Webers Tværgade og parkeringspladsen ved Su- Det er altid en udfordring at vise strategiske tanker så

Nørregade 10

perBest. Denne adresse synes nu berørt af disse 2 tilsyneladende indbyr- tilpas præcist, at ideen fremstår tydeligt - og dog så ”til-

4690 Haslev

des modstridende sekvenser på side 8 hhv. side 12 i Forslag til Bystrategipas upræcist”, at det ikke betragtes som en bindende

en:

• Der indrettes en ny plads i byen omkring Nørregade mellem Webers

plan.

Tværgade og Stationspladsen. Dette kan blive et attraktivt torv

Den nye plads er tænkt anlagt på eksisterende p-areal

med muligheder for midlertidige funktioner knyttet til handlen, eksem- og evt. kørebane. Der har dog ingen detailplanlægning

pelvis markedsplads, musik og ophold. Til daglig skal pladsen være ind- fundet sted og dette vil også ske i samarbejde med

rettet til parkeringsplads.

ejerne af grundene, herunder ejerne af p-pladserne vest

• Syd for Netto og Superbest kan der på længere sigt opføres et større

boligprojekt i 3-4 etager med butikker i bunden og boliger oven på.

for Nørregade.

Boligprojektet syd for Netto og Superbest er tænkt syd

for p-pladsen. Dvs. der skal ske en byomdannelse på

Webers Tværgades nordlige side, hvor eksisterende boliger

indgår, forudsat at ejerne er interesserede i dette

på sigt. Foreløbig er det en idé i en strategi, som for at

det kan blive en reel mulighed kræver mere planlægning.

Projektet skal indarbejdes i kommuneplanen, hvorefter

grundejerne kan gå videre med udarbejdelse af et

boligprojekt, som først kan realiseres efter udarbejdelse

af en lokalplan.

Vi ser særdeles positivt på mere liv omkring såvel cykelforretningen som

antennekontoret. Men for at undgå fejlinvesteringer og usikkerhed bedes

Faxe Kommune dog skriftlig bekræfte, at Nørregade 10 (matrikel 1fu,

Haslev By, Haslev) ikke vil blive berørt af strategien, d. v. s. blot indgå

Mht. ejendommen Nørregade 10 (matrikel 1fu, Haslev

By, Haslev) er den ikke tænkt med i et sådant boligprojekt.

Dette ses også af kortet på side 13 i strategien. Hvis

nuværende eller fremtidige ejere måtte ønske det, kan

1


Helge Holm Jensen

Nørregade 15

4690 Haslev

Østsjællands

Museum og

Museerne Vordingborg

uændret i en eventuel ny lokalplan for dette område.

Til slut vil vi minde om ordlyden i den nuværende Kommuneplan 2009,

side 91 og måske advare om at sprede aktiviteterne for meget i bymidten:

Faxe Kommune vil udarbejde en ny lokalplan for udviklingen i bymidten.

Udviklingen af Haslev by bør udspringe af Torvet, hvor der i dag

er for få butikker og pladsen er for stor i forhold til tilbuddene.”

”Haslev er ifølge ICP for lille en by til at kunne rumme et egentligt shoppingcenter,

men det vil være gavnligt for byen, hvis Torvet udvikles med

flere udadvendte aktiviteter, udvalgsvarebutikker eller restauranter for at

udvikle det til at blive byens absolutte centrum. En sådan udvikling skal

få Torvet til at åbne op til og sammensmeltes med Jernbanegade.”

Vedr. området ved Netto og Superbest:

Jeg vil fraråde at bygge højhuse syd for Netto og Superbest, når man

tænker på at anlægge et nyt torv i Nørregade. Højhuse vil tage alt solen

fra det nye torv om aften - så ingen højhuse ved Webers Tværgade.

Ang. boldplads på p-pladsen om aften:

Der er boldbaner omme ved hallerne. Der skal ikke være boldbaner lige

op af en Cafè, så man risikerer at få en bold på tallerken nå man sidder

og spiser.

(Der er en boldbane bag ved Tingvej 7 det må være nok sammen med

alle de andre der er fordelt i hele byen.)

Området har arkæologisk og nyere tids interesse.

Det er glædeligt at se (side 8-9), at planen nævner at byens faste kulturarv

omfatter bygninger, der skal bevares, bl.a. gennem retningslinjer

for ombygning. Måske man kunne tilføje med eksempler, at der er foretaget

SAVE-vurderinger af bygninger i byens midte?

Byen har en kort men intens bebyggelseshistorie, som tydeligt afspejles i

infrastruktur og arkitektur. Historicistiske bygninger skulle omkring år 1900

forlene byen med historisk tyngde og vægt, de mange små regelmæssige

udstykninger langs hovedstrøgene skulle skabe boliger for den eksplosive

tilvækst og mulighed for at kombinere bolig, produktion og salg.

Disse bebyggelsesmæssige træk bør bevares, og gerne tydeliggøre på

ejendommen evt. indgå. Hensynet til de øvrige huse i

Nørregade - og til det samlede, bebyggede miljø i gaden

betyder dog, at det i dag ikke vurderes hensigtsmæssigt

med boliger i 3- 4 etager ud mod Nørregade.

Strategien lægger – ligesom KP2009 – op til så vidt muligt

at koncentrere butikker i den nordlige del af Jernbanegade.

Der er i dag en betydelig aktivitet omkring butikkerne

ved Stationspladsen. Disse kundestrømme skal have

lettere ved også at benytte butikkerne i Jernbanegade.

Strategien er fortsat at øge Torvets attraktionsværdi

– enten med butikker eller med andre udadvendte

funktioner. Målet er to attraktive byrum forbundet af

en levende Jernbanegade.

Der er ikke påtænkt mulighed for egentlige højhuse i

Webers Tværgade, men en tættere bebyggelse, hvor 3-

4 etager vil være muligt. Den præcise udformning og

højde af bebyggelse skal afstemmes i et detailprojekt

og store skyggeområder på et fremtidigt torv bør naturligvis

undgås.

Ved etablering af et boldspilsareal, eller anden fleksibel

brug af parkeringsarealer, skal der tages hensyn til de

omkringliggende aktiviteter.

Der skal udarbejdes en lokalplan for Haslev midtby, hvor

SAVE vurderinger vil indgå som et centralt afsæt for den

fremtidige bevaring og transformation af midtbyen.

I den kommende lokalplan for Haslev midtby vil der ske

en mere præcis detailplanlægning. Her foretages en

konkret vurdering af, hvilke bebyggelsesmæssige træk

som er vigtige at bevare som vidnesbyrd om byens historie,

og hvilke der har mere underordnet betydning og

derfor hvis hensigtsmæssigt, kan give plads til en anden

2


Danmarks Naturfredningsforening,

Faxe afdelings bestyrelse

udvalgte steder, når byen udvikles. Ikke alle huller i bebyggelsesstrukturen

bør bebygges, og parcelhuse bør kun opføres i kvartererne udeomkring

bymidten.

Det er vigtigt at byens andre identitetsbærende bygninger, som fx skolerne,

sikres ved fortsat at være i brug under hensyntagen til bebyggelsernes

originalitet.

Bystrategien bliver hurtigt et historisk dokument og bør derfor henvise til

konkrete vejnavne og numre/matrikelnumre og ikke til, eksempelvis, lokaliteten

syd for Netto.

Det er med glæde, at vi kan konstatere, at der er sat fokus på centrum

og forretningslivet i byen, her tænkes specielt på Jernbanegade og de

tilstødende gader.

Endelig det at man fremadrettet vil prioritere nyopførte boliger i bl.a. Irma

”stedet” og de bagvedliggende arealer ligesom, der er sat fokus på

flere andre steder i midtbyen.

Med hensyn til skoleområderne eller de flere tomme bygninger, der er

opstået/eller opstår på grund af dels lukninger og dels ændrede skolestrukturer,

er det selvfølgelig glædeligt, at Faxe Kommune sætter disse

områder højt med hensyn til kreativ tænkning for fremtidig anvendelse.

Så kommer vore kommentarer til side 13:

Her ser det ud til, at kommunen på sigt ønsker en udvidelse nord/øst for

byen til bl.a. boligbebyggelse. En stor del af dette område vil formentlig

komme til at ligge indenfor skovbyggelinjen på 300 meter. En sådan udvidelse

finder vi i DN betænkelig.

Vor indsigelse her er bl.a., at byen har store øvrige udvidelsesmuligheder

uden at skulle tvinge bebyggelse op af Nordskoven samt det forhold, at

der er en grund til, at vi har en lovmæssig skovbyggelinje på 300 meter,

som bør respekteres..

Vi håber, vore kommentarer vil blive taget til følge.

udvikling. Dette vil ske på baggrund af en kulturmiljøbeskrivelse,

som er under udarbejdelse.

De tidligere skolebygningers – og andre markente bygningers

bevaring og fremtidige anvendelse er vigtige for

Haslevs fremtidige selvforståelse og udvikling. Dette har i

bystrategien været motivationen bag at behandle

tomme bygninger som et selvstændigt tema. Flere af

disse bygninger er allerede blevet SAVE vurderet, så

bygningernes bærende værdier er beskrevet og kan

bevares i fremtiden.

Dette er uhensigtsmæssigt og der indstilles, at:

Stedsangivelser konsekvensrettes til mere præcise stedangivelser,

som refererer til sted- og vejnavne.

Haslev By har de senere år primært udviklet sig i syd- og

vestlig retning, med boliger i form af parcelhuse og tæt

lavt byggeri. Denne udvikling vil fortsat finde sted, men

der kan være brug for andre boligtyper, i form af by- og

stationsnære boliger for pendlere. Dette for at sikre et

varieret og attraktivt boligtilbud til potentielle nye befolkningssegmenter,

som kan være med til at sikre en

fortsat befolkningstilvækst i Haslev. Disse boliger kan også

placeres i byen ved byfortætning –evt. på en del af

Seminariegrunden.

Muligheden for realisering af boliger i skovbrynet forudsætter

en langsigtet planlægning, som kræver at investorer

mener det vil være rentabelt at etablere eksklusi-

3


Haslev Fjernvarme

Nygade 68

4690 Haslev

Haslev Fjernvarme I. m. b. A. har noteret sig nedennævnte sekvens i Bystrategi

Haslev, side 13: ”SEAS-NVE-området kan på sigt også rumme muligheder

for nyt boligbyggeri. Hvis SEAS-NVE på et tidspunkt søger andre

lokaliteter, kan der evt. bygges højt – måske i op til 6 etager i form af slanke

bygninger med grønt omkring bygningerne.”

Vi skal i den anledning gøre opmærksom på, at dette område for tiden

også huser et kraftvarmeværk, der forsyner det meste af Haslev By med

fjernvarme. Kraftvarmeværket omfatter desuden en varmelagertank der

vil være ideel i forbindelse med fx. solvarmepaneler på et større område

mellem SEAS-NVE og skovbrynet af Haslev Orned. Værkets placering centralt

i Haslev med tilhørende transmissionsledninger til fordelingspunkter på

Humlevænget og Nygade er essentiel for en god og billig C02 neutral

varmeforsyning i byen nu og fremover. Det fremgår endvidere af Lokalplan

nr. 20 fra 1987, at der ikke må opføres boliger i området omkring

kraftvarmeværket bl.a. af hensyn til eventuelle støjgener.

Haslev Fjernvarme må på dette grundlag derfor protestere mod at omtalte

areal gøres til genstand for eventuelle planer (i. e. ændret lokalplan)

om boligbyggeri og at den omtalte sekvens derfor fjernes fra den endelige

version af Bystrategi Haslev.

Desuden bemærker vi, at os bekendt, har SEAS-NVE ingen planer om at

skulle forlade domicil adressen på Slagterivej 25, nu Energivej, med tilhørende

275 arbejdspladser i Haslev

ve boliger i Haslev, som kan være med til at sikre byens

udvikling.

Hvor opførelse af boliger indenfor en skovbyggelinje kan

have en negativ betydning for både dyr og fauna, så

kan det samtidig have en miljømæssig fordel ved at ligge

stationsnært. Disse og andre relevante forhold skal

indgå i en helhedsmæssig vurdering, så der kan ske en

samfundsøkonomisk afvejning, som kan danne grundlag

for en endelig beslutning.

Faxe Kommune anerkender og påskønner fuldt ud tilstedeværelsen

af både SEAS-NVE og fjernvarmeværket

– både mht. energiproduktion og arbejdspladser.

Sekvenser om boliger på SEAS-NVE området er i strategien

formuleret meget forsigtig, og skal opfattes som en

eventuel mulighed på en 20-årig horisont. Erfaringen fra

både Haslev og andre byer viser, at centrale erhvervsarealer

undergår forandringer. På 20 år kan der ske meget

både teknologisk og mht. byudviklingen, så det

samlet set vil være i samfundets interesse at bygge boliger

eller evt. kontorer på de stationsnære arealer.

Hvis der opretholdes funktioner, der forudsætter større

afstande til boliger, vil der som i dag ikke kunne lokalplanlægges

til boligformål.

4

More magazines by this user
Similar magazines