indhold - Milton

milton.dk

indhold - Milton

INDHOLD

Introduktion 3 Vandstrømme 30

Vigtige fordele

Installationseksempler (AEROSPATIALE

4

TOULOUSE NY AIRBUS A380 FABRIK) 12

Panelkonstruktion 16

Tekniske specifikationer 17

Typer og dimensioner 18

Manifold og tilslutninger 20

Panelsammensætning 21

Effektafgivelse for paneler 22

Effektafgivelse for manifold 23

Data for isoleringsmateriale 25

Indbyrdes afstand mellem paneler 26

Gennemsnitlig overfladetemperatur 26

Installationseksempler 27

Installationshøjder 29

Typer forberedt for press-fittings 30

Tryktab 32

Ophængning af paneler 36

“Duck Skirt” Siderefleksskørter 39

Afdækningsplader 39

Finish og driftstryk 40

Ordreafgivelse 40

Samle- og installationsvejledning 41

Samling af “Duck Skirt” siderefleksskørter,

komplet med kroge og bolte 43

Tilbehør 44

Generelle installationsanbefalinger 45

Installationsdiagrammer 48

Aircondition systemer

med Duck Strip strålepaneler 50

Fordele ved Duck Strip kølepaneler 50

Termisk emission ved køling 53


Sabiana er den førende europæiske producent inden for design, produktion og salg af strålevarmepaneler

med drift på henholdsvis varmt vand, hedt vand og damp.

Siden 1971 er der lavet over 25.000 installationer i alle typer miljøer (små, mellem og større industrier,

indkøbscentre, flyvemaskinehangarer, sports- og fritidscentre, stalde), som med al tydelighed demonstrerer

fornuften i produktet og i nye og opfindsomme anvendelser såsom det voksende behov for luftkøling i og

af produktionsområder, der garanterer maksimal komfort og upåvirket produktion året rundt uanset varme

sommermåneder.

Opvarmning med stråling betyder absolut stilhed, ingen trækgener, ensartede

temperaturer i hele det dækkede miljø og ingen brandfare.

Det medfører energibesparelser, idet personer, vægge

og gulve opvarmes direkte, mens luften kun opvarmes

inddirekte, hvorfor der er en konstant minimal lagdeling

af lufttemperaturen. Det betyder konstant drift og ingen

vedligeholdelsesrutiner og dermed tryghed, vel vidende

at ved starten af hvert års varmesæson vil strålevarmepanelerne

levere den ønskede komfort.

3

Introduktion


Vigtige fordele

Energibesparelser

Varm luft, der er lettere end den omgivende luft, stiger op. Systemer, der opvarmer luft direkte (f.eks.

direkte fyrede gasvarmluftsblæsere og luftbehandlingssystemer), tilskynder dette fænomen, og som naturlig

konsekvens vil temperaturen være betydeligt højere nær loftet.

Temperaturforskellen stiger, jo varmere luft varmluftsblæseren producerer, og jo ringere bygningen er

isoleret. Modsat, ved brug af strålevarmepaneler, vil dette fænomen praktisk taget ikke eksistere eller

være reduceret til et absolut minimum. Den Europæiske Standard EN 12831 (Beregning af bygningers

varmetab) tillæg B1 henviser til en stigning i varmetabskoefficienten svarende til en faktor 1 for bygninger

med overvejende opvarmning ved strålevarme, og en større værdi hvis varmeanlægget overvejende består

af konvektionsapparater.

Menneskekroppen er følsom over for både lufttemperaturer og for de omgivende vægges temperaturer.

I lokaler opvarmet med strålevarme kan der opnås komforttemperatur med væsentlig lavere lufttemperaturer,

netop fordi vægge og gulve er varmere, end hvis opvarmningen sker med luftopvarmning. Det betyder

energibesparelser, især for velisolerede lokaler med differenstemperaturer ned til 3 °C.

Som udgangspunkt kan man sige, at for hver grads reduktion af lufttemperaturen kan der spares 5 % på

energiforbruget.

Tillæg B2 i ovennævnte europæiske standard henviser til, at beregning af bygningers ventilationsvarmetab

foretages med brug af lufttemperaturen alene ved opvarmning med strålevarme og ikke den operative

temperatur (som er den aritmetiske middeltemperatur for lufttemperaturen og middelstrålingstemperaturen).

En lavere lufttemperatur betyder derfor mindre infiltration af udeluft.

Opvarmning med strålevarmepaneler kræver ikke tilslutning eller forbrug af elektrisk energi til ventilatorer

og lignende.

Varmetabet i bygninger opvarmet med strålevarme er derfor, ifølge EN 12831, meget lavere, end hvis

bygningen var opvarmet med luftvarmesystem. Lavere varmetab medfører lavere energiforbrug ved samme

komfortforudsætninger og kan reducere installationsomkostningerne.

4


Vigtige fordele

Absolut stilhed og ingen luftbevægelser

Vælger man et varmesystem med strålevarmepaneler, skaber man et arbejdsmiljø med maksimal termisk

komfort og absolut stilhed uden nogen generende træk. Da der ikke er nogen roterende mekanisk del

i panelerne, er vilkårene ens for alle personer, der befinder sig i dækningsområdet, og der er således ikke

nogen uhensigtsmæssige opholdssteder under panelerne.

På nogle typer arbejdspladser (f.eks. træbearbejdning) reduceres koncentrationen af støvpartikler kraftigt

ved, at der ikke er nogen ventilator og den indendørs luftkvalitet opretholdes under drift.

Ingen brandfare

Da der ikke er nogen motorer eller elektriske

komponenter, og da energimediet er vand,

betyder det, at der ikke er nogen risiko for

eksplosion eller brand. Ud over de tydelige

fordele med hensyn til sikkerhed, kan der også

være forsikringsmæssige fordele, især i specielle

produktions- og lagerområder.

5


Vigtige fordele

Præcis regulering af temperaturen i hele lokalet

Installationen kan designes til at opvarme et lager ensartet eller til forskellige temperaturer, afhængigt

af de processer der er i lokalet eller funktionen i området. I forbindelse med industribygninger kan områder

med betydeligt højere fysisk aktivitetsniveau opvarmes til en lavere rumtemperatur end områder, hvor der

er funktioner med stillestående funktioner.

I indkøbscentre kan temperaturer ligeledes indrettes afhængig af individuelle behov (højere temperaturer

ved kasselinier, meget lave i nærheden af kølegondoler/kølede diske og i overdækkede områder typisk

besøgt af kunder med overtøj på.

Enkle designfunktioner kan sikre, at der er den samme temperatur i hele lokalet, således at kolde eller

varme zoner undgås for den arbejdende, der flytter sig hele tiden.

Mere komplekse designfunktioner kan sikre, at der udelukkende opvarmes i lige nøjagtigt én afdeling,

således at energiforbruget kun sker, hvor der er behov for det.

På steder med høje daglige temperaturvariationer tillader rumtermostaten, at den ønskede temperatur

opretholdes uden vedvarende og ofte ueffektiv reference til udetemperaturen, idet strålevarmepaneler

kendetegnes ved relativt lavere træghed end andre strålevarmesystemer som f.eks. gulvvarme.

6


Vigtige fordele

Levetid for systemet og reduceret vedligeholdelse

Strålevarmepaneler har en meget lang levetid med ekstremt lave vedligeholdelsesomkostninger for hele

systemet, hovedsageligt begrænset af kedel og cirkulationspumpe. De minimale vedligeholdelsesomkostninger

sammenholdt med de løbende energibesparelser har betydet, at denne løsning er valgt af nogle af verdens

største selskaber med navne, der altid har betragtet hver udgift som en investering.

Bygningens værditilvækst

Varmesystemer opbygget med strålevarmepaneler garanterer for maksimale udnyttelsesmuligheder i bygningen

og tillader udvidelse af funktioner eller processer, som ikke begrænses af bygningens ydermure. Således

optager paneler kun meget lidt plads, og skulle man f.eks. ønske at ændre en produktionsopstilling, vil det

ikke være strålevarmesystemet, der begrænser mulighederne.

Bygninger, der indeholder et varmesystem med forventet lang levetid, lave vedligeholdelsesomkostninger,

optimeret energiforbrug og høj komfort, vil have en højere værdi.

EU-direktivet 2002/91, udgivet af Europaparlamentet 16. december 2002 vedrørende bygningers energiforbrug,

henviser til, at fra 2006 skal nye bygninger bygges med lavest mulige energiforbrug: Dette energiforbrug

afhænger naturligvis af valget af varmegivere. Direktivet anviser et grundlag for en værdisætning af bygninger

ud fra energiforbruget.

7


Vigtige fordele

Enkel samling og montage

Sabiana strålevarmepaneler produceres

i 8 forskellige typer. Hver type leveres i

sektioner a 4 og 6 meter (3 og 5 meter

efter anmodning). Sektionerne er nemme

at koble sammen enten med press-fittings

eller ved svejsning. (For sidstnævntes

vedkommende leveres panelerne med

muffer i den ene ende for at lette

svejsningen).

På første og sidste sektion er der fra

fabrikken påsvejst et manifold, som

dermed samtidig er testet fra fabrikken

vha. af avanceret teknik.

Ophængsskinner er påsvejst de enkelte

sektioner med ca. 1 meters mellemrum

og sikrer maksimal installationsfrihed.

Som følge deraf kan varmeinstallationer

konstrueres i længder delelige med 1

meter og med forskellige løsninger for

den lukkede kreds (blandekredsen) f.eks.

af hensyn til tryktab, jævn rumtemperatur

og et minimum af fordelingsledninger.

4 typer leveres i bredder delelige med 300 mm og kan således uden problemer monteres i nedhængte lofter.

8


Vigtige fordele

Elegant design og flot finish

Sabiana strålevarmepaneler har en flad nedadvendt overflade, ideel for miljøer med

lavthængende lofter.

Derudover giver den brede palet af farver mulighed for løsninger, der harmonerer med

bygningens øvrige arkitektoniske fremtoning.

Maleprocessen, hvor der anvendes en epoxypolyesterbaseret pulverlak tørret ved 180°C

i ovn, sikrer lang levetid i overensstemmelse med ISO standard 2409, attesteret med

afprøvninger ved Milanos Polytekniske Universitet.

9


Vigtige fordele

Høj strålingseffektafgivelse

Det innovative system, hvorved rørene i strålepanelet er placeret, i øvrigt et Sabiana patent, sikrer forøget

kontakt mellem den primære overflade (rør) og den sekundære overflade (panel). En del af røret ses således

fritliggende, mens den resterende del (i en omkreds der spænder over 280°) er fuldstændigt omsluttet af

panelpladen. Diameter og spidsningen af røret er valgt med henblik på at opnå en ensartet middeltemperatur

for strålepanelet.

Arealet af isolerede sideflader er reducerede for at maksimere ydelsen ved at sikre størst mulig stråling

nedad frem for ud til siden.

Denne udformning er især vigtig på de smallere modeller, hvor den del af varmen, der afgives som konvektion,

er forholdsmæssigt større. For at begrænse varmen afgivet som konvektion, må luften ikke “løbe” langs

panelet på noget tidspunkt. Den europæiske standard EN 14037 for disse produkter forhindrer konstruktioner,

hvor dette er muligt.

10


Effektafgivelse bekræftet af ledende europæiske laboratorier

De opgivne effektafgivelser i nærværende håndbog bekræftes af det ledende europæiske laboratorium for

strålevarmecertificering, universitetet i Stuttgart, Tyskland.

Værdierne er opnået ved at anvende den Europæiske Standard EN 14037, som blev vedtaget i 2003. I Europa

er der p.t. kun 4 laboratorier, der er godkendte til at udstede certifikater om overensstemmelse i henhold

til denne standard.

Da standarden refererer helt uforbeholdent til EU-direktiv 89/106 vedrørende byggematerialer, er CEmærkningen

på produktet obligatorisk ifølge lov, og produktet kan kun sælges med overensstemmelseserklæring fra et

af de fire autoriserede laboratorier i Europa.

EDB hjælpeværktøj til designfasen

For beregnere og rådgivende har Sabiana udviklet et detaljeret

edb-program til beregning af strålesystemer. Dette program

kan hurtigt simulere forskellige løsningsmodeller. Programmet

er kompatibelt med CAD og visse tekstbehandlings

programmer og giver et omkostningsoverblik

ved det ønskede valg.

11

Vigtige fordele


Det største passagerfly i verden, det mest avancerede europæiske produkt samles i Toulouse (Frankrig) på en ny fabrik.

Til at opvarme “gigantens rede”, Europas største bygningsprojekt valgte rådgiverne at anbefale installation af vandbåret strålevarme,

det eneste system, der kan fungere og yde komfort i en bygning på 165,000 m² med en højde på 47 m.

Blandt de europæiske fabrikanter af strålevarme, udsøgte man sig produkterne fra SABIANA, den markedsledende producent i

Europa, og bestemte sig for installation af 18,000 m² Duck Strip strålevarmepaneler, som sørger for varme med fuldstændig

lydløs drift, uden luftbevægelser eller træk, uden risiko for brand og som leverer en fuldstændig konstant temperatur

i hele bygningen.

Strålevarme er energi med høj nyttevirkning eftersom det er udviklet kun til at opvarme personer, vægge og gulve direkte og

således kun opvarmer luften indirekte med praktisk taget intet luftskifte.

Det loftmonterede system tillader optimal udnyttelse af bygningen ved at frigøre værdifuld væg- og gulvplads.

Opvarmning med SABIANA vandbårne strålevarmepaneler indebærer et vedligeholdelsesfrit system med meget lave driftsomkostninger.

Højde – 47 m; længde – 250 m; gulvareal – 25 fodboldbaner; vægt 32.000 tons metal konstruktion svarende til 4 Eiffeltårne;

pris 350 millioner . Samlehallen for Airbus A380 er det største bygningsværk i Europa ved starten af det 21. århundrede.

Det er en af de mest opsigtvækkende industribygninger på sit område. Det tog mere end 3 år at designe, udvikle og opføre

fabrikken, hvor det største passagerfly nogensinde fremstilles. Flyet kan transportere op til 550 passagerer og der vil bliver

samlet et fly om ugen her.

For at opvarme denne usædvanlige bygning med bedste komfort og energiøkonomi, har rådgiverne valgt at udnytte erfaringer

og teknologien i SABIANA vandbåret strålevarme.

- Bygning ARCHE

• Gulvareal: 143.000 m 2

S7X 3.714 m DS2-1200 Sabiana

S5X 6.276 m DS2-1200 Sabiana

S70 1.120 m DS2-1200 Sabiana

- Bygning ESSAIS PISTE

• Gulvareal: 12.200 m 2

S35 850 m DS2-900 Sabiana

- Bygning ESSAIS STATIQUES

• Gulvareal: 10.300 m 2

S34 2.906 m DS2-900 Sabiana

Total 14.866 m DS2 Sabiana = 17.839 m 2

Installationseksempler

AEROSPATIALE TOULOUSE NY AIRBUS A380 FABRIK

12


Installationseksempler

AEROSPATIALE TOULOUSE NY AIRBUS A380 FABRIK

13


Installationseksempler

AEROSPATIALE TOULOUSE NY AIRBUS A380 FABRIK

14


Installationseksempler

AEROSPATIALE TOULOUSE NY AIRBUS A380 FABRIK

15


Panelkonstruktion

1 - Tilslutningsnippel RG (1/2” - 3/4” - 1” - 1.1/4”)

2 - Tilslutning til aftap RG 3/8” muffe

3 - Tilslutning for luftskrue/automatisk luftudlader RG 3/8” muffe

4 - Manifold - fremløb

5 - Panelrør Ø 1/2” (21,7 mm Ø udvendig)

6 - Strålepanel

7 - Ophængningsskinne (og forstærkning)

8 - Isolering

9 - Kantliste

10 - Fikseringsbøjle

11 - Siderefleksskørt (ekstratilbehør)

12 - Holdeclips for siderefleksskørt

13 - Muffe-ende for svejsning (nippel-ende ved press-fittings)

14 - Mellemplade

15 - Mellemplade ved manifold/panel (ekstratilbehør)

16


Strålepaneler fremstillet af:

Tekniske specifikationer

• 0,8 mm kvalitetsplade af stål, koldpresset i mekanisk presse. I pladen med bredder 300-600-900-1.200 mm

og med længder på 4 og 6 meter (efter anmodning 3 og 5 meter) formes cirkulære selvlukkende halvskåle

med en indbyrdes afstand på 100 eller 150 mm afhængigt af model, som bruges til at holdes rørene,

der leder vandet.

• Stålrørene, som presses ind i de cirkulære halvskåle i panelpladen, fås i to versioner.

Standardversion: Paneler monteret med 1/2” svejste rør med vægtykkelse 1,5 mm.

Rørene er testet elektronisk af producenten.

Standardrør anvendes ved driftstryk op til 4 bar og driftstemperatur op til 120°C.

Efter anmodning kan panelerne leveres for driftstryk mellem 4 og 10 bar.

Specialversion: Paneler monteret med 1/2” sømløse rør med vægtykkelse 2,35 mm (eller tilsvarende

karakteristika), som er anvendelige ved driftstryk op til 16 bar og højtemperaturvand

fra 120°C til 180°C.

Rørene er udstyret med muffer i den ene ende for at lette svejsningen ved samling. Alternativt kan

panelerne leveres med spidsender til samling med press-fittings. (Sidstnævnte er mest udbredt i Danmark.)

• Vinkelbeslag for ophængning af panelerne.

• Start- og slutmanifold påsvejst og testet fra fabrik til drift ved det ønskede driftstryk.

• Mineraluldsisolering tilpasset i den aktuelle bredde (i tykkelser 30-40-50 mm) med aluminiumsfolie på

oversiden. Andre tykkelser eller overflade på anmodning.

• Kantlister lavet af malede pladesektioner til at fastholde isoleringskanten.

• Fikseringsbøjler (en pr. løbende meter) til at holde isoleringen ned mod panelet.

• Præfabrikerede og -malede mellemplader med fastgørelsesstifter til dækning af samlingerne.

• Beskyttelse med en fosfat affedtningsprocedure og epoxy-polyester pulverlak, tørret i ovn ved 180°C.

Standardfarver RAL 9002 (lysegrå) eller RAL 9010 (hvid).

Andre RAL-farver efter anmodning.

Overfladebehandlingen er ikke egnet til udendørsbrug.

• Brandklasse A1.

• Emission fra stråleflade = 0,96.

• Lakken er fremstillet i overensstemmelse med EU standard 76/769/EEC.

17


Typer og dimensioner

Sektionsbredder

Model DS3 - Ø 1/2” rør med 100 mm mellemrum

Model DS2 - Ø 1/2” rør med 150 mm mellemrum

(DS2-12 og DS3-12 føres ikke i Danmark)

18


Modullængder

Ulige meterlængder fås på specialbestilling.

19

Typer og dimensioner


Mod. L

03

06

09

12

300

600

900

1200

Mod. L

03

06

09

12

300

600

900

1200

Vandindhold l/m Rumfang l

Type Standard kg/m Special kg/m Standard Special 1 manifold

DS2-03

DS2-06

DS2-09

DS2-12

DS3-03

DS3-06

DS3-09

DS3-12

A

200

500

800

1100

Model B tilslutninger 5-6 Model B tilslutninger 7-8

4

8

12

16

6

12

18

24

Model D Model D + D

D og D+D manifold:

Afstand mellem tilslutningsniplerne: Type 03 = 200 mm

Type 06 = 500 mm

Type 09 = 800 mm

Type 12 = 1.100 mm

D og D + D manifold er ikke anvendelige til hedtvand eller damp.

Vægt og vandindhold

Manifold og tilslutninger

5

10

15

20

7

14

21

28

0,53

1,05

1,58

2,10

0,79

1,58

2,37

3,16

(DS2-12 og DS3-12 føres ikke i Danmark)

Mod. L

03

06

09

12

300

600

900

1200

Mod. L

03

06

09

12

20

300

600

900

1200

0,43

0,87

1,30

1,74

0,65

1,30

1,95

2,60

A

200

500

800

1100

0,63

1,27

1,90

2,54

0,63

1,27

1,90

2,54

Vægt manifold

kg

1,2

2,4

3,2

3,9

1,4

2,6

3,4

4,1


Længdesammensætning (nominelle mål)

Total længde m

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

Panelsammensætning

Længde og breddesammensætningerne er gældende for Duck Strip præfabrikerede strålepaneler.

Breddesammensætning

Grundmodulet i mellemsektionen, 300 mm bredt og 4 eller 6 meter langt, samles fra fabrikken som paneler

i bredder på hhv. 300-600-900 og 1.200 mm. (1.200 mm føres ikke i Danmark).

Yderligere moduler kan påmonteres for at skabe bredder på hhv.:

• 1.500 mm (1 x 600 mm panel og 1 x 900 mm panel)

• 1.800 mm (2 x 900 mm panel)

Længdesammensætning

Ved at svejse/presse en serie af mellemsektioner med standardlængderne 4 eller 6 meter sammen med hhv.

én startsektion og én slutsektion, igen i standardlængder, kan enhver længde, der kan divideres med 2 meter,

opnås. (Minimumslængde 4 meter).

Den nedenstående tabel viser mulige længdekombinationer af de forskellige standardelementer.

Tabel med længdekombinationer for start-, mellem- og slutsektioner

(med standard 4 og 6 meter sektioner)

Sammensætning

Startsektion

1 x 4 m

1 x 6 m

Mellemsektion Slutsektion

1 x 4 m

1 x 4 m

1 x 4 m

1 x 6 m

1 x 6 m

1 x 6 m

1 x 4 m

1 x 6 m

1 x 4 m

1 x 4 m

1 x 6 m

1 x 6 m

1 x 6 m

1 x 6 m

1 x 6 m

1 x 4 m

2 x 6 m

1 x 4 m

1 x 4 m

2 x 6 m

1 x 6 m

1 x 6 m

2 x 6 m

1 x 6 m

1 x 4 m

3 x 6 m

1 x 4 m

1 x 4 m

3 x 6 m

1 x 6 m

1 x 6 m

3 x 6 m

1 x 6 m

1 x 4 m

4 x 6 m

1 x 4 m

1 x 4 m

4 x 6 m

1 x 6 m

1 x 6 m

4 x 6 m

1 x 6 m

1 x 4 m

5 x 6 m

1 x 4 m

1 x 4 m

5 x 6 m

1 x 6 m

1 x 6 m

5 x 6 m

1 x 6 m

1 x 4 m

6 x 6 m

1 x 4 m

1 x 4 m

6 x 6 m

1 x 6 m

1 x 6 m

6 x 6 m

1 x 6 m

1 x 4 m

7 x 6 m

1 x 4 m

NB: For kombinationer i ulige meter-længder kontakt Miltons tekniske afdeling.

21


tm

(K)

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

55

56

58

60

62

64

65

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

DS2-03

W/m

DS2-06

W/m

DS2-09

W/m

DS2-12

W/m

tm

(K)

DS3-03

W/m

DS3-06

W/m

DS3-09

W/m

DS3-12

W/m

51

57

63

69

75

81

87

93

100

106

112

119

125

132

139

145

152

159

162

165

172

179

186

193

196

200

207

214

221

228

235

242

249

256

263

271

278

285

292

300

307

314

322

329

336

344

351

359

366

374

381

389

396

404

412

419

427

435

442

450

458

465

473

90

100

111

122

133

144

155

166

177

189

200

212

223

235

247

259

271

283

289

295

307

319

331

344

350

356

368

381

394

406

419

432

444

457

470

483

496

509

522

535

548

561

575

588

601

614

628

641

655

668

682

695

709

723

736

750

764

777

791

805

819

833

847

126

141

155

171

186

201

217

233

249

265

281

297

314

330

347

364

380

397

406

415

432

449

466

484

493

501

519

537

555

572

590

608

627

645

663

681

700

718

737

755

774

792

811

830

849

868

887

906

925

944

963

983

1002

1021

1041

1060

1080

1099

1119

1138

1158

1178

1198

170

189

209

229

250

270

291

312

333

355

376

398

420

442

464

486

509

531

543

554

577

600

623

646

657

669

692

716

739

763

787

810

834

858

883

907

931

955

980

1004

1029

1054

1078

1103

1128

1153

1178

1203

1228

1253

1279

1304

1330

1355

1381

1406

1432

1458

1483

1509

1535

1561

1587

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

55

56

58

60

62

64

65

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

59

66

73

80

88

95

103

110

118

126

134

141

149

157

165

174

182

190

194

198

207

215

224

232

236

241

249

258

267

275

284

293

302

311

320

329

338

347

356

365

374

383

393

402

411

420

430

439

449

458

468

477

487

496

506

515

525

535

544

554

564

574

583

105

117

130

142

155

169

182

195

209

223

237

251

265

279

293

308

323

337

345

352

367

382

397

412

420

427

442

458

473

489

504

520

536

552

568

584

600

616

632

648

664

681

697

714

730

747

763

780

797

813

830

847

864

881

898

915

932

950

967

984

1001

1019

1036

152

170

188

207

226

245

265

284

304

324

344

365

385

406

427

448

469

491

501

512

534

556

578

600

611

622

644

667

689

712

735

757

780

803

827

850

873

897

920

944

968

992

1016

1040

1064

1088

1112

1137

1161

1186

1210

1235

1260

1284

1309

1334

1359

1384

1410

1435

1460

1486

1511

194

217

241

265

289

313

338

363

388

413

439

465

491

518

544

571

598

625

639

652

680

707

735

763

777

791

820

848

877

905

934

963

992

1021

1051

1080

1110

1139

1169

1199

1229

1259

1290

1320

1351

1381

1412

1443

1474

1505

1536

1567

1598

1629

1661

1692

1724

1756

1788

1819

1851

1883

1916

Effektafgivelse for paneler

22

Tabel for effektafgivelse for hver meter panel af forskellige typer Duck Strip strålepaneler

i overensstemmelse med Europæisk Standard EN 14037.

tm = Forskellen mellem middelvandstemperaturen og rumtemperaturen. (DS2-12 og DS3-12 føres ikke i Danmark)


tm

(K)

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

55

56

58

60

62

64

65

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

DS2-03

W

DS2-06

W

DS2-09

W

DS2-12

W

tm

(K)

DS3-03

W

DS3-06

W

DS3-09

W

DS3-12

W

29

33

37

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

85

89

93

97

100

102

106

111

115

120

122

124

129

133

138

142

147

152

156

161

166

171

175

180

185

190

195

200

204

209

214

219

224

229

234

239

244

250

255

260

265

270

275

280

286

291

296

301

307

57

64

71

78

86

93

101

109

117

125

133

141

150

158

167

175

184

193

197

202

211

220

229

238

242

247

256

266

275

284

294

303

313

323

333

342

352

362

372

382

392

402

412

423

433

443

454

464

474

485

495

506

517

527

538

549

560

570

581

592

603

614

625

86

96

107

118

129

140

152

163

175

187

199

211

224

236

249

261

274

287

294

300

313

327

340

353

360

367

380

394

408

422

436

450

464

478

492

507

521

536

550

565

579

594

609

624

639

654

669

684

699

714

730

745

761

776

792

807

823

839

854

870

886

902

918

108

121

135

148

162

176

191

205

220

235

250

266

281

297

313

328

344

361

369

377

393

410

427

443

452

460

477

495

512

529

547

564

582

599

617

635

653

671

689

708

726

745

763

782

800

819

838

857

876

895

914

933

952

972

991

1011

1030

1050

1069

1089

1109

1129

1149

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

55

56

58

60

62

64

65

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

32

35

39

44

48

52

56

60

65

69

74

78

83

87

92

97

101

106

109

111

116

121

126

131

133

136

141

146

151

156

161

167

172

177

182

188

193

198

204

209

215

220

226

231

237

242

248

254

259

265

271

276

282

288

294

299

305

311

317

323

329

335

340

57

64

71

78

86

93

101

109

116

124

132

140

149

157

165

174

182

191

195

199

208

217

226

235

239

244

253

262

271

280

289

299

308

318

327

337

346

356

365

375

385

395

405

414

424

434

444

454

464

475

485

495

505

516

526

536

547

557

568

578

589

599

610

91

101

113

124

135

147

158

170

182

194

206

218

231

243

256

268

281

294

301

307

320

333

346

360

366

373

386

400

414

427

441

455

469

482

496

510

525

539

553

567

581

596

610

625

639

654

669

683

398

713

728

743

757

772

788

803

818

833

848

863

879

894

909

115

129

144

158

173

189

204

220

236

252

268

285

301

318

335

353

370

387

396

405

423

441

459

477

486

495

514

532

551

570

588

607

627

646

665

685

704

724

743

763

783

803

823

843

864

884

905

925

946

966

987

1008

1029

1050

1071

1092

1114

1135

1156

1178

1199

1221

1243

Effektafafgivelse for manifold

23

Tabel for effektafgivelse for sæt af to manifold for forskellige typer Duck Strip strålepaneler

i overensstemmelse med Europæisk Standard EN 14037.

tm = Forskellen mellem middelvandstemperaturen og rumtemperaturen. (DS2-12 og DS3-12 føres ikke i Danmark)


MODEL Opgivet effekt (*) MODEL Opgivet effekt (*)

DS2-03 162 W/m DS3-03 194 W/m

DS2-06 289 W/m

DS3-06

345 W/m

DS2-09 406 W/m

DS3-09

501 W/m

DS2-12

(*) tm = 55 K

543 W/m

DS3-12

639 W/m

Værdier taget fra kurver fra forsøg udført i henhold til EN 14037:

Q = K • (Tm) n

Q = effekt W/m

K = varmekoefficient for typen

Tm = forskellen mellem middelvandstemperaturen og rumtemperaturen

n = varmeeksponenten for typen

Værdierne K og n for paneltyperne

MOD. K n MOD. K n

DS2-03 1,6346 1,147 DS3-03 1,7367 1,1771

DS2-06 2,8547 1,1519 DS3-06 3,0624 1,1786

DS2-09 3,924 1,1577 DS3-09 4,4192 1,1807

DS2-12 5,4315 1,1489 DS3-12 5,7425 1,1757

Værdierne K og n for manifoldene

Effektafgivelse

MOD. K n MOD. K n

DS2-03 0,80168 1,2033 DS3-03 0,81147 1,2221

DS2-06 1,39832 1,2349 DS3-06 1,47147 1,2196

DS2-09 2,21298 1,2198 DS3-09 2,60469 1,1849

DS2-12 2,82062 1,2161 DS3-12 2,93865 1,2237

Effektafgivelsen for SABIANA Duck Strip strålevarmepaneler bekræftes opgivet i henhold til den europæiske

standard EN 14037 af Universitetet i Stuttgart HKL, med følgende rapportnumre:

Type DS2-03 Rapport nr. DC203D12.1874

Type DS2-06 Rapport nr. DC203D12.1873

Type DS2-09 Rapport nr. DC203D12.1872

Type DS2-12 Rapport nr. DC203D12.1871

Mod. DS3-03 Rapport nr. DC203D12.1870

Mod. DS3-06 Rapport nr. DC203D12.1869

Mod. DS3-09 Rapport nr. DC203D12.1875

Mod. DS3-12 Rapport nr. DC203D12.1867

I overensstemmelse med betingelserne i EN 14037-1, tillæg ZA, er varmeydelserne opgivet i overensstemmelse

med EN 14037-3. Fratrækkes 10% fra de opgivne værdier fremkommer varmeydelserne i henhold til EN14037-2.

For ydelser med damp kontakt Miltons tekniske afdeling

EN 14037 STANDARD – loft strålepaneler

Maksimal driftstryk : 4 bar

24


Beskrivelse

Mineraluldsisolering behandlet med varmebestandigt harpiks og beklædt på ydersiden med 25μm

aluminiumsfolie.

Brandklasse

Klasse A1 jf. standard EN 13501-1

Tykkelse

U-værdi

if. UNI CTI 7745 og UNI FA 112 standard

Densitet

Isolans

Data for isoleringsmateriale

30 mm 40 mm 50 mm

0,037 W/mK 0,035 W/mK 0,037 W/mK

14 kg/m3 25 kg/m3 14 kg/m3 0,81 m2K/W 1,14 m2K/W 1,35 m2K/W Tekniske specifikationer

Den fuldstændigt uorganiske sammensætning af mineralulden sikrer følgende egenskaber: Ingen løbende

nedbrydning af materialet, resistens over for insekter og gnavere, optager ikke fugt, rådner ikke.

25


Forsøg og praksis har demonstreret, at der kan opnås en jævn fordeling af strålevarme på et område i en

bygning (hvor køleeffekten fra væggene kan antages som 0), hvis den indbyrdes afstand mellem panelerne

er den samme eller mindre end den fysiske ophængshøjde.

For eksempel bør paneler, ophængt 4 meter over gulv, hænge med 4 meter eller mindre indbyrdes for at

opnå den bedste varmefordeling.

Korrekt installation

af strålepaneler

Duck Strip

Duck Strip overfladetemperatur °C

Indbyrdes afstand mellem paneler

Gennemsnitlig overfladetemperatur

Middelvandstemperatur °C

26


27

Installationseksempler


Installationseksempler

28


Middel

vandtemperatur °C

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

140°

DS2-03 DS2-06

DS2-09

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.10

3.20

3.30

3.50

3.70

4.00

4.20

4.40

4.60

Installationshøjder

Duck Strip strålepaneler bør installeres med så lave driftstemperaturer som muligt, således at strålingstab

på grund af støv i luften under panelet reduceres maksimalt.

Der er ingen begrænsninger for installationshøjden opad!

Hvis man forestillede sig, at et loft med installerede strålevarmepaneler blev flyttet lodret op, vil det

”dækkede” gulvflades areal, der stråler på personerne, stige proportionalt med kvadratet på højden over

disse personer, mens strålingsintensiteten modtaget af personerne og afgivet af hvert panel vil falde

proportionalt med kvadratet på afstanden til personerne. Således baseret på fysikkens love, kan man

konstatere, at den totale stråleeffekt modtaget af personerne forbliver konstant.

Omvendt vil der være begrænsninger for ophængshøjden nedad afhængig af middelvandstemperaturen.

Af nedenstående tabel fremgår minimum for installationshøjder, og for type DS 2 og DS 3 gælder, at der

er tale om vandret ophængte paneler, og at der opholder sig personer i stationære arbejdsfunktioner

nedenunder.

Laveste anbefalede ophængshøjde (i m over gulvet)

(DS2-12 og DS3-12 føres ikke i Danmark)

29

DS2-12 DS3-03 DS3-06

DS3-09

3.20

3.30

3.40

3.70

3.90

4.30

4.50

4.70

5.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

3.20

3.30

3.50

3.70

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

DS3-12

3.30

3.40

3.60

3.90

4.20

4.40

4.70

4.90

5.20


MANIFOLD B

MANIFOLD

D

Returtemperatur

C

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

30

40

50

60

70

80

240

196

164

140

120

106

94

86

78

70

66

60

120

98

82

70

60

53

Typer forberedt for press-fittings

Som standard leveres paneler med spidsender uden muffer forberedt for samling med pressmuffer, således

at sektionerne kan samles hurtigt og præcist uden større omkostninger til arbejdsløn.

Tekniske specifikationer

Maksimalt driftstryk: 16 bar

Maksimal driftstemperatur: 130 °C

Vandstrømme

Laveste vandstrøm afhængig af manifold og returtemperatur.

(DS2-12 og DS3-12 føres ikke i Danmark)

DS2-03 DS2-06 DS2-09 DS2-12

480

392

328

280

240

212

188

172

156

140

132

120

240

196

164

140

120

106

720

588

492

420

360

318

282

258

234

210

198

180

360

294

246

210

180

159

1. Press-muffe 22 mm

2. Rørender. der skal samles ved presning.

3. Stopring

4. O-ringe

960

784

656

560

480

424

376

344

312

280

264

240

480

392

328

280

240

212

30

DS3-03 DS3-06 DS3-09 DS3-12

360

294

246

210

180

159

141

129

117

105

99

90

240

196

164

140

120

106

720

588

492

420

360

318

282

258

234

210

198

180

360

294

246

210

180

159

1080

882

738

630

540

477

423

387

351

315

297

270

600

490

410

350

300

265

1440

1176

984

840

720

636

564

516

468

420

396

360

720

588

492

420

360

318


31

Installationseksempler


Tryktab

Standardversion manifold B

Korrektionsfaktorer for andre middelvandstemperaturer end 80 °C

TEMPERATUR (°C) 60 100 120 140 160

KORREKTIONSFAKTOR (K) 1.12 0.92 0.90 0.87 0.85

32


Standardversion manifold D

Tryktab

Korrektionsfaktorer for andre middelvandstemperaturer end 80 °C

TEMPERATUR (°C) 60 100 120 140 160

KORREKTIONSFAKTOR (K) 1.12 0.92 0.90 0.87 0.85

33


Specialversion manifold B

Tryktab

Korrektionsfaktorer for andre middelvandstemperaturer end 80 °C

TEMPERATUR (°C) 60 100 120 140 160

KORREKTIONSFAKTOR (K) 1.12 0.92 0.90 0.87 0.85

34


Specialversion manifold D

Tryktab

Korrektionsfaktorer for andre middelvandstemperaturer end 80 °C

TEMPERATUR (°C) 60 100 120 140 160

KORREKTIONSFAKTOR (K) 1.12 0.92 0.90 0.87 0.85

35


Hængende installation

Maksimal længde

af strålepanelet

20 m

50 m

70 m

100 m

Minimum længde ophæng

Varmt vand gennemsnitstemperatur

Op til 100°C Op til 125°C Op til 150°C Op til 175°C

24 cm

35 cm

45 cm

60 cm

Ophængning af paneler

Duck Strip strålepaneler kan monteres på mange forskellige faconer afhængigt af bygningens konstruktion.

Illustrationerne i dette katalog viser forskellige typer ophæng.

Hvis der forbindes fra ophængsskinnen på oversiden af panelet til en enkelt bæreskinne i et v-formet

ophæng med indbyrdes afstand mellem 2 og 3 meter, vil dette typisk være usynligt fra gulvniveau.

Hvis panelet ophænges i ikke-vandret stilling f.eks. stigende langs en tagflade, skal der tilsikres stor støtte

på den nedre del af panelet.

Ophængsprodukter leveres ikke med strålepanelerne. Ophæng kan fremstilles af gevindjern, kæde, wire

eller huljern, og fælles er, at de skal være indstillelige.

Længden af ophængene skal være proportionale med den længdeudvidelse, der uvægerligt vil ske ved

opvarmning: vurder derfor både den totale længde af panelet og middelvandstemperaturen, når den mindst

mulige længde af ophænget skal bestemmes.

De korteste anbefalede længder på ophæng for forskellige Duck Strip panellængder og varierende

driftstemperaturer fremgår af nedenstående tabel.

Hvis panel nødvendigvis skal monteres med kortere ophæng end anbefalet i tabellen (som f.eks. ved

installation mod loftet), skal der anvendes stift ophæng med vandrette ruller som vist på næste side.

26 cm

40 cm

55 cm

75 cm

36

28 cm

50 cm

70 cm

95 cm

30 cm

60 cm

85 cm

120 cm


Ophængning af paneler

Hængende installation (DS2-12 og DS3-12 føres ikke i Danmark)

Installationseksempel for panel ophængt direkte mod loft på vandrette ruller

37


Ophæng/fastgørelse

Eksempler på ophæng mellem to ophængsskinner

Tabel for forsvarlig bøjning f mellem to ophængspunkter

Tabellen viser den maksimalt forsvarlige

lodrette forskel mellem 2 ophængspunkter

med en indbyrdes afstand på

hhv. 2 og 3 meter.

På typerne DS2-09, DS2-12, DS3-09 og

DS3-12 må den indbyrdes afstand

mellem ophængene ikke være større end

2 meter.

Model Afstand 2 m Afstand 3 m

DS2-03

DS3-03

DS2-06

DS3-06

DS2-09

DS3-09

DS2-12

DS3-12

- Undgå at lægge vægte større end 3 gange panelets egen vægt oven på panelet.

- Den maksimale bøjning i længdeaksen på et 6 meter panel er 10 mm.

38

3

1,5

3,5

2

3,5

2

3,7

2,5

Bøjning f (mm)

6,6

3,3

7

4

Virkning af Duck Skirt siderefleksskørter

“Duck Skirt” siderefleksskørter

Ved at påmontere siderefleksskørter på vandrethængende isolerede paneler hæves den del af effekten, som

afgives som strålevarme i forhold til den totale afgivne energimængde. Faktisk skaber siderefleksskørtet

en effektiv forhindring mod træk og dermed effekt afgivet som konvektion under panelet. Der skabes et

stillestående lag af varm luft under panelet og dermed afskæres for afkøling via køligere strømmende luft

under panelet.

Typisk kan siderefleksskørter anvendes på opvarmningszoner, der ikke i forvejen afgrænses af en væg (f.eks.

ved meget store bygninger), og dermed sikres mod et stort forbrug af konvektionsvarme/ energiforbrug.

Et andet typisk anvendelsesområde er i korridorer ved lagerreoler. I dette tilfælde koncentreres strålingen

til korridoren og begrænser opvarmning af emnerne på hylderne.

39

Afdækningsplader

Ved montering af strålepaneler i gymnastiksale, sportscentre o.l. kan der som ekstratilbehør leveres

afdækningsplader til oversiden af strålepanelerne, så bolde o.l. ikke kan lægge sig ovenpå.


Finish

Duck Strip strålepaneler leveres fra fabrik klar til samling og montering, beskyttet på overfladerne med

epoxy pulverlak, ovntørret ved 180°C i farverne lysegrå RAL 9002 og hvid RAL 9010, som er modstandsdygtig

over for temperaturændringer. Denne overfladebehandling, som påføres på fabrikken efter affedtning og

rensning af overfladen, kan modstå varmt vand med temperaturer op til 200°C. Under normale omstændigheder

er det ikke nødvendigt at male yderligere, medmindre man ønsker at male de sammensvejste muffer (typisk

dækket af mellemplader). Hvis det skulle vise sig nødvendigt at reparationsmale, må der aldrig anvendes

metalbaserede lakker (f.eks. aluminium eller bronze), idet disse vil påvirke den afgivne effekt fra panelet.

Driftstryk og temperatur

Strålevarmepanelerne er fremstillet med henblik på drift med varmt vand op til 120°C med standardrør

og op til 180°C med specialrør. Driftstrykket er ved standardrør 4 bar (op til 10 bar ved ønske) og 16 bar

ved specialrør i sømløs udførsel. Vedrørende størrelse er det til enhver tid at foretrække med varmt vand

med højest mulige temperatur i samhørighed med den foreslåede laveste installationshøjde.

Ordreeksempel:

DS3-09 - standard - 4 bar - press-fitting - 24 meter - manifold B - 5/6 - diameter 1” - isolering 30 mm - RAL 9010

Når der bestilles Duck Strip paneler hos Milton A/S er følgende oplysninger vigtige:

1 Paneltype: DS2 eller DS3.

Finish og driftstryk

Ordreafgivelse

2 Nominel bredde: 03 (300mm) - 06 (600mm) - 09 (900mm) - 12 (1.200mm).

3 Rørtype: Standard med svejste rør eller Special med sømløse rør med en specifikation af driftstryk og

valg af press-fitting eller svejsemuffer.

4 Nominel længde: For længder op til 50 meter - se evt. tabel.

5 Manifold: Valg af manifold B, D eller D+D.

6 Placering af tilslutninger: Se evt. tabel.

7 Tilslutning diameter: Gevindrør med nippel. 1/2” - 3/4” - 1” - 1.1/4”.

8 Isolering: Specifikation af tykkelse.

9 Farve: Farve RAL 9002 lysegrå - RAL 9010 hvid.

Andre RAL farver mod pristillæg

40


Samle- og installationsvejledning

Installation af Duck Strip strålepaneler på pladsen er nemt og billigt.

De enkelte sektioner er færdigmalet fra fabrik og klar til installation og forbinding til varmeanlægget.

Start- og slutsektioner leveres med præmonterede manifold, og der kræves kun samling af de enkelte

sektioner og tilslutning.

Indledningsvis monteres den ønskede type ophængssystem, klargjort for montering af de enkelte sektioner.

Montering af kantlister, isolering og fikseringsbøjler og evt. siderefleksskørter sker nemmest på den

enkelte sektion på gulvet, inden der løftes op og fastgøres. Isolering skæres typisk et stykke længere

svarende til mellemrummet mellem de to sektioner og lægges forsigtigt bagud. Når næste panel løftes op

og hænges på systemet, monteres og presses/svejses muffen og således fortsættes. Når varmeanlægget

er tilsluttet, og der er trykprøvet, monteres mellempladerne, og isoleringen lægges henover.

Der gælder dog for paneler med svejsesamlinger, at de kan løftes op efter svejsning og montering af

mellemplader under forudsætning af, at der understøttes i hele længden.

Hældning, udluftning og aftapning

Eftersom panelernes rør samles i manifoldene, bør følgende tages i betragtning:

• Panelerne bør monteres med stigning i længdeaksens retning mod tilslutningen af fremløbets tilslutning.

• Panelerne bør monteres med svag stigning i breddeaksens retning mod tilslutningen af varmesystemet.

Herefter er tilslutningen på manifoldet det højeste sted på installationen, og der kan som følge deraf

udluftes på dette sted. Tilsvarende er returens tilslutning nu det laveste sted, og der kan om nødvendigt

aftappes her.

Det bør altid vurderes, om ekspansionsmulighederne ved tilslutning af hhv. fremløb og returløb er

tilstrækkelige, således at der ikke kan opstå skader på panelerne.

41


Placér start-, mellem- og slutsektionerne, så de danner

en række med den ønskede længde. Løft sektionerne

op, og montér dem på ophængenes tilhørende kroge.

Svejs eller pres sektionerne sammen, så de har et frit

mellemrum på 20 cm.

Placér isoleringen, og lav et indsnit ved

ophængsbøjlerne.

Samle- og installationsvejledning

1 2

3 4

5 6

Montér fikseringsbøjlerne for hver meter i længden. Panelet er færdigmonteret.

Fastgør mellempladerne med de medleverede bøjler og

sikkerhedsfjederen.

Uden siderefleksskørter: Montér kantlisterne på begge

sider for at holde på isoleringen.

Bemærk: Panelerne kan også løftes på plads, efter at de allerede er samlet på gulvet som beskrevet

ovenfor, hvilket kan reducere monteringsomkostningerne.

42


1 2

Hvis panelerne er leveret med siderefleksskørter,

er der ikke medleveret kantlister.

Montér krogene på ophængsbøjlerne

med de medleverede skruer.

3

Indsæt clipsene.

Samling af “Duck Skirt” siderefleksskørter,

komplet med kroge og bolte

43

Montér skørterne i de tilsvarende riller og montér

fikseringsbøjlerne.


Duck Skirt siderefleksskørter

Tilbehør

Dækpanel med hævet manifold

Dækplade mellem panel og manifold

Afdækningsplader til sportshaller

ANDET EKSTRATILBEHØR KAN LEVERES EFTER ØNSKE

44


Temperaturstyring

Temperaturstyringen skal sikre et konstant vandflow til strålepanelet for at optimere systemets virkningsgrad,

begrænse panelets ekspansionsbevægelser og reducere reaktionstiden og variationer i temperaturen.

Det anbefales at bruge en regulerbar 3-vejs blandingsventil. Der bør vær opmærksomhed på valget

af 3-vejs ventilen og/eller den hastighed hvorved systemets vandtemperaturer ændres. Dette gøres

for at undgå problemer med forskellige længdeudvidelser på panel og rør, når der skiftes fra afbrudt

system til komforttemperatur. Under visse omstændigheder kan returtemperaturen i visse tilfælde

nemt blive 45 °C i et ureguleret system og stige fra 45° C til 85 °C med 10° C for hvert 3. minut

på paneler med B- manifold og med 10° C for hvert 4. minut på paneler med D- manifold. For at

sikre det ønskede vandflow i hvert strålepanel og balancen i systemet, kan man lave et vendt returløb

(3 rør, Tickelmann systemet), hvis alle strålepanelerne er ens. Hvis der er forskellige varmezoner, eller

hvis panelerne ikke er ens, anbefaler vi at montere automatiske flow-regulatorer eller reguleringsventiler

i hvert panels returløb.

Vandflow under mindsteværdierne

i tabellen på side 30 skal

undgås for at sikre et turbulent

vandflow i panelerne. Et laminart

flow reducerer varmeudvekslingen

betydeligt og reducerer dermed

panelernes virkningsgrad.

Rumtemperaturen kan styres

af en eller flere sorte

strålevarmefølere, som måler

rumtemperaturen (aritmetisk

gennemsnit af lufttemperaturen

og den gennemsnitlige

stråletemperatur).

Alternativt kan man anvende

en rumregulator.

Som eksempler viser

diagrammerne styringen

af en eller flere zoner.

Tekstforklaring

CP = Central styreenhed

CZ = Zonekontrolenhed

M = 3-vejs motorventil

SD = Fremløbsføler

SE = Udeføler

SR = Rumføler

A = Fremløb

R = Returløb

Generelle installationsanbefalinger

45


Automatiske vandflow regulatorer

eller reguleringsventiler

Generelle installationsanbefalinger

For at sikre, at hvert strålepanel får sit korrekte

vandflow, og dermed sikre vandbalancen i systemet,

bør der monteres en vandflow stabilisator eller

reguleringsventil i returløbet fra hvert strålepanel.

Det sikrer en korrekt balance i systemet, også

under åbning/lukning af den regulerbare 3-vejs

blandeventil, der forsyner hver temperaturzones

strålepaneler.

46


Sort globetermostat

Den sorte globetermostat er specielt designet

til at måle temperaturen i rum, der er opvarmet

med strålevarme.

Den sorte kugle måler den kombinerede effekt

af lufttemperaturen, strålevarmen og luftstrømningen,

og den regulerer varmesystemet

til en konstant rumtemperatur.

Globetermostaten er lavet af ikke brændbar

polykarbonat og må IKKE males over.

(Globetermostaten føres ikke i Danmark)

Korrosion

Generelle installationsanbefalinger

Ved at undgå korrosion og kedelsten beskyttes varmesystemet, og man opnår optimal drift og lang levetid

uden kostbart vedligehold. Systemvandet skal derfor behandles i overensstemmelse med UNI-CTI 8065

standarden, sædvanlige danske retningslinier og DPR no. 412 af 26/8-1993.

For at undgå luftbobler i rørene, som kan forårsage korrosion, skal vandhastigheden være mindst 0,2 m/s.

47


“B” MANIFOLD

PARALLELKOBLEDE PANELER

“B” MANIFOLD

SERIEKOBLEDE PANELER

Installationsdiagrammer

“B” MANIFOLD

SERIE-PARALLELKOBLEDE PANELER

“D” MANIFOLD

PARALLELKOBLEDE PANELER MED VENDT RETUR

48


49

Installationsdiagrammer

Installation med højere emission fra paneler nær ydervægge med “B” og “D” manifolder med vendt retur

“D” MANIFOLD

SERIEKOBLEDE PANELER

“D + D” MANIFOLD


Introduktion

Aircondition systemer med Duck Strip strålepaneler

Omgivelseskomfort er blevet et essentielt krav for menneskelig aktivitet, og aircondition er nu ved at

blive en væsentlig del af hverdagen i hjemmet, i bilen og på kontoret. Også i industribygninger, butikker

og sportsanlæg kommer der mere og mere fokus på livs- og arbejdsbetingelserne.

Og det er ikke kun af behagelighedsgrunde, men også og især af økonomiske grunde, fx øget produktivitet.

Det er faktisk blevet bevist, og det er let at forstå, at dårligt indeklima med høj temperatur og høj fugtighed

sænker menneskets produktivitet væsentligt.

Eksperimentelle data viser, at i perioder med dårligt indeklima falder produktiviteten op til 10 eller 20%

afhængig af aktivitetstypen.

Sabiana foreslår et innovativt airconditionsystem med Duck Strip strålepaneler.

Takket være sine fordele i form af komfort og lave drifts- og installationsomkostninger er dette system

særdeles interessant, og det betaler sig hurtigt tilbage på grund af den forøgede produktivitet pga.

forbedret indeklima.

Fordele ved Duck Strip kølepaneler

Det er nu almindeligt anerkendt, at den bedste metode for udveksling af varme, er stråling, da menneskekroppen

kan optage op til 50 % af sin termiske energi ved stråling.

Alle fordelene ved strålevarme med Duck Strip strålevarmepaneler gælder også for køling, når man sammenligner

med traditionelle airconditionsystemer. Mere specifikt er fordelene:

A) Omgivelseskomfort

A1) Højere lufttemperatur med samme komfortniveau A2) Lavere lufthastighed

A3) Støjfri drift A4) Hygiejne

B) Økonomiske besparelser

B1) Installationsomkostninger B2) Løbende omkostninger

50


A) Omgivelseskomfort fordele

A1) Højere lufttemperatur ved samme komfortniveau

Den følte omgivelsestemperatur er gennemsnittet af lufttemperaturen og temperaturen af de omgivende overflader

F. omg T = Ta + Ts

2

Om sommeren kan en ønsket følt temperatur på 26°C opnås ved:

T. luft 24°C and T. vægge 28°C

T. luft 28°C and T. vægge 24°C

Den opnåede termiske komfort er den samme, men en lufttemperatur på 28°C er meget mere behagelig end

en lufttemperatur på 24 °C.

A2) Lavere lufthastighed

Ret høje lufthastigheder er væsentlige i traditionelle airconditionsystemer for at fjerne varme fra menneskekroppen:

Med disse systemer bliver normalt 40% af varmen fjernet ved konvektion, 20% ved stråling og 40% ved

svedfordampning.

Modsat i strålekølesystemer, hvor 50% af varmen udveksles ved stråling, 30% ved konvektion og 20% ved

svedfordampning.

I disse systemer er luftbevægelserne reduceret til dem, der er nødvendige for at få frisk luft ind samt fugtighedskontrol

om nødvendigt.

A3) Lav støj

Systemet er helt støjfrit, da der ikke er nogen bevægelige dele.

A4) Hygiejne

Den begrænsede luftcirkulation betyder, at luften bliver renere, da dens evne til at opsamle støv afhænger

af hastigheden, og det har naturligvis stor betydning for hygiejne og æstetik.

28°C 28°C

33°C 29°C

28°C

28°C

24°C - 40÷50%UR

Fordele ved Duck Strip kølepaneler

Traditionalt aircondition system Aircondition ved stråling

Perspiration 40 %

Konvektion 40 %

Stråling 20 %

Ubehageligt pga. uens

kropstemperaturer på forskellige steder på kroppen,

som skyldes kold træk.

51

24°C 24°C

32°C

24°C

24°C

28°C - 55÷60%UR

Perspiration 20 %

Konvektion 30 %

Stråling 50 %

En følelse af komfort pga.

ensartede temperaturer over hele kroppen.


B) Fordele i form af økonomiske besparelser

B1) Installationsomkostninger

Den totale installerede effekt kan reduceres væsentligt med et strålepanelsystem, da den samme komfort

opnås ved en 2°C højere temperatur end i et traditionelt system.

B2) Driftsomkostninger

En sammenligning af driftsomkostninger er klart til fordel for strålepanelsystemet.

Ved køling er lufttemperaturen 2°C højere med samme komfort. Det betyder besparelser i den nødvendige

køleeffekt på grund af lavere forskel på inde- og udetemperatur.

Forbruget af el-energi er meget lavere end i et traditionelt airconditionsystem, hvor ca. 50% af energien går

til at flytte luften i luftkanalerne.

Med samme kølekapacitet er el-forbruget til flytning af vand i rørene markant lavere.

Et traditionelt airconditionsystem har også højere omkostninger til vedligehold af filtre, ventilatorer, luftkanaler,

m.m., hvorimod vedligeholdet af et strålepanelsystem er minimalt.

Andre fordele

Fordele ved Duck Strip kølepaneler

ENKEL INSTALLATION:

Der er kun få mekaniske dele: strålepaneler, rør og kølemaskine. Det betyder lavere byggeomkostninger.

BEDRE RUMUDNYTTELSE:

De servicerede rum er ikke FYLDT OP med kølekanaler m.m., hvilket giver mere plads til møbler og mennesker.

RENERE OMGIVELSER:

De sorte pletter på væggene ved luftsystemets ind- og udluftningsåbninger opstår ikke.

SELVREGULERENDE SYSTEMKAPACITET:

Takket være den termiske inerti og metoden for termisk energiudveksling i et typisk strålekølingssystem vil en 1°C

forøgelse af rumtemperaturen betyde en hurtig forøgelse af strålingen fra panelerne, som hurtigt modvirker følelsen

af en ændret lufttemperatur.

Det sikrer en jævn temperaturfordeling i rummet.

SYSTEMLEVETID:

Et strålepanelsystem har en ekstrem lang levetid, da der ikke er nogen komponenter, der slides.

SIKKERHED:

Da der ikke er nogen el-installation, elektriske motorer eller bevægelige dele, er sikkerheden meget høj.

52


Bemærk

Termisk emission ved køling

For at undgå irriterende dryp er det meget vigtigt ved denne type systemer at undgå, at strålepanelernes

overfladetemperatur er lavere end dugpunktet for luften i rummet.

Her skal man huske på, at fugtindholdet i systemer uden luftbehandling (g/m 3 ) næsten er ens i indeluften

og udeluften.

For at være på den sikre side anbefaler vi, at kølevandstemperaturen er mindst ca. 1°C over dugpunktet.

Ved køling om sommeren har vandet, som cirkulerer i panelerne, normalt en fremløbstemperatur på 16

til 20°C.

Se standarden DIN 4715-1 for en præcis beregning af strålepanelernes kølestråling.

Kølestrålingen fra et strålepanel model DS3-09 med Tm på 10 K er 85 W/m.

Strålingen pr. m 2 kan beregnes med formlen:

Q = K • (Tm) n

Q = kølestrålingen i W/m2 K = enhedens varmekoefficient

Tm = forskellen mellem vandets gennemsnitstemperatur og rumtemperaturen

n = varmeenhedens eksponent

For model DS3-09 er værdierne:

K = 8,15

n = 1,06

For at opnå de bedste resultater med denne type systemer, bør Duck Strip kølepanelerne bruges i

kombination med Janus eller Elegant airconditionsystemer, som kan hjælpe med at foretage den evt.

nødvendige affugtning.

For yderligere information om disse systemer se venligst “Technical and Calculation Manual” for

Sabiana kølestrips.

53


Beskrivelser og illustrationer i denne manual er ikke bindende: Sabiana

forbeholder sig alle rettigheder, idet de væsentligste karakteristikker

for de beskrevne og viste typer opretholdes, til, til enhver tid og uden

krav om at opdatere denne publikation, at foretage ændringer i konstruktionen,

som de finder nyttige for at forbedre konstruktionen, forbedre

produktionen eller bedre opfylde kommercielle behov.

More magazines by this user
Similar magazines