Klik her for at læse Sognebladet juni 2012. - Herlufsholm Kirke

herlufsholmkirke.dk

Klik her for at læse Sognebladet juni 2012. - Herlufsholm Kirke

HerlufsHolm

sogNeblAd

Nummer 3 Juni - Juli - August 2012 75. årgang


2

Kirkelig vejviser

Sognepræst Henning Marcher (kbf)

Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538.

Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 5572 1708.

E-mail: hm@herlufsholmkirke.dk

Træffes bedst:

Mandag til torsdag kl. 12-13, tirsdag tillige 17-18.

Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag.

Sognepræst NN

Stillingen er ved redaktionens afslutning endnu ikke

besat.

Assisterende præst: Tom Thygesen Daugaard.

Tlf. 5545 6342.

Herlufsholm Kirkekontor

Herlufsholm Sognehus, H.C. Andersens Vej 20.

Tlf. 5572 1770, fax 5573 1772.

E-mail: kirkekontor@herlufsholmkirke.dk

Kordegn: Steen Fugl.

Kordegnassistent: Anne-Marie Marcher.

Mand., tirsd., onsd., fred. kl. 9.30-13.00.

Torsdag kl. 11.00-13.00 og kl. 15.30-18.00.

Sognemedhjælper Camilla Funch

Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 3091 1770.

E-mail: sognemedhjaelper@herlufsholmkirke.dk

Organist Karsten Gyldendorf

Tlf. 3061 0740.

E-mail: kg@herlufsholmkirke.dk

Organistassistent Marie Ottar Jespersen

Tlf. 3022 2170.

E-mail: moj@herlufsholmkirke.dk

Herlufsholm Kirke

Tlf. 5572 8974.

Fra 1. maj til 30. sept. åben fra kl. 11-15.

Fra 1. okt. til 30. april åben fra kl. 11-13.

Alle søn- og helligdage åben fra kl. 11-13.

Mandag lukket hele året.

Kirketjenere

Kirsten Idel og Bo Steen Bram, tlf. 5572 8974.

E-mail: kirketjener@herlufsholmkirke.dk

Graver Finn Dal

Herlufsholm Alle 163, tlf. 5575 1297.

Træffes alle hverdage kl. 11-13.

E-mail: fd@herlufsholm.dk

Menighedsrådets formand

Poul Sandberg.

Gravlundsvænge 8, 4700 Næstved, tlf. 5572 2888.

E-mail: ps@herlufsholmkirke.dk

Kirkens hjemmeside: www.herlufsholmkirke.dk

Børnepasning

Under prædikenen vil der være børnepasning/børnekirke

i Kapitelsalen

med fortælling, juice og småkager.

Børnene kommer tilbage, når prædikenen

er slut, så de har mulighed

for at deltage i nadveren. Desuden er der børneposer,

som børnene kan lege med under gudstjenesten.

Indsamling til Sognebladet

I dette sommernummer samler

vi traditionen tro ind til driften af

Sognebladet.

Der er flere måder at støtte på:

1) overføre et beløb til Herlufsholm

Kirkekontors konto:

reg.nr. 0612 kontonummer

6120000126.

2) aflevere sit bidrag kontant på

Kirkekontoret i åbningstiden.

forhånd stor tak. Redaktionen

Næste nummer

udkommer primo september 2012.

Stof til bladet skal være redaktionen

i hænde senest den 22. juli.

HerlufSHOlm

SOgNeblad

Nummer 4 September - Oktober - November 2011 74. årgang

HerluFsHolm

sogNeblaD

Nummer 1 December 2011 - Januar - Februar 2012 75. årgang

HerlufsHolM

sogNeblAd

Nummer 2 Marts - April - Maj 2012 75. årgang

Kirkens hjemmeside

Billeder af konfirmander, minikonfirmander m.fl., gudstjenestetider,

omtale af arrangementer, koncerter og oplysninger

om kirkens historie, udvalg af bryllupssalmer og

meget meget mere kan man finde på www.herlufsholmkirke.dk

Du kan også, hvis dit sogneblad bortkommer, gå ind på

denne adresse og læse bladet eller finde de informationer,

som du mangler.

HerlufsHolm

sogNeblAd

Nummer 3 Juni - Juli - August 2012 75. årgang

Forside

Herlufsholm Kirke og smukke

grønne omgivelser danner

hvert år ramme om manges

bryllup. Læs mere om emnet på

side 3.

Udgivet af Herlufsholm Menighedsråd.

Redaktion: Henning Marcher, Torben Post Pedersen, Camilla Funch,

Birthe Andersen (ansvarshavende).

Illustrationer: Henning Marcher.

Tryk: Stiftsbogtrykkeriet i Næstved, tlf. 55723333


En ikke ringe pagt

Det er sommer og dermed bryllupstid. Der er mange

forberedelser til den store dag. Transport, kjole, sko,

festen, oppyntning og meget mere. Meget gøres der

ud af denne festdag, hvor det

store JA gives til hinanden.

En af de ting, der gøres meget

ud af, er vielsesringene.

Skønt man godt kan blive

gift uden ring, er det langt

det mest almindelige at give

hinanden ringe som tegn på

evig troskab.

Der er mange forskellige typer ringe. Jeg vil her

blot omtale den runde og den firkantede udgave.

Nu først den runde ring.

Der er meget symbolik, som er knyttet til den runde

ring. Den har ingen begyndelse eller slutning. Den

symboliserer derfor bestandighed, varighed og

ubrydelighed. Man kan også sige, at ringen er et

uendeligheds-symbol.

Den firkantede ring, det siger sig selv, har hjørner

og fire skarpe kanter. Og inde i sådan en ring er der

altid slagsmål. En firkantet ring kaldes også for en

boksering, hvor modstanderne står i hver sit hjørne

parate til at slå hinanden ned, for at den ene af dem

skal sejre over den anden.

Alle ægtepar ved, at der før eller siden kommer

kriser, der gør, at vi oplever os i en boksering,

hvor der skal findes en vinder eller en taber.

Men skal parforholdet holde evigt, er

det vigtigt at huske, at det er en falsk

problemstilling. For at et ægteskab

skal blive en succes, må man forstå,

at det er sandt, når der i ritualet står, at

man bliver et kød – et fællesskab, der må

støtte hinanden.

Der er et andet ritual, der også foregår i kirken,

og som handler om et ubrydeligt fællesskab.

Det er dåben. I den er det fællesskabet mellem Gud

og mennesker. Nu er der måske nogen, der tænker:

at leve op til en ægtefælle er svært, at leve op til

Gud er helt umuligt. Men i modsætning til ægteskabet,

hvor fællesskabet afhænger af begges indsats,

bygger fællesskabet med Gud på hans kærlighed til

os. Det betyder, at dette forhold aldrig brister, men

varer i såvel liv som død.

Henning Marcher

3


Sankthansaften

Vi har besluttet, at der i år ikke afholdes sankthansaften

i Præstegården på Herlufsholm Allé 86. Præsteboligen

er netop istandsat til vores kommende

sognepræst. I tilfælde af dårligt vejr har vi derfor i

år ikke mulighed for at komme indendørs.

Vi håber meget, at vores kommende præst vil tage

traditionen med afholdelse af sankthansaften op

igen til næste år.

Med ønsket om en god sommer.

Poul Sandberg

4

Altid plads til flere

”Hvor er det dejligt, at I har sådan et tilbud til

børnene.”- ”Tak fordi vi måtte komme herned.”-

”I har virkelig fokus på børnene. Det er rigtig

godt.”

Dette er blot et lille udpluk af de reaktioner, som

glade forældre kommer med, når børnene om søndagen

har været med os i Kapitelsalen, mens præsten

prædiker. Børnepasningen hører til blandt

kirkens bedste tilbud til de mindre børn (og deres

forældre).

Vi er to ad gangen om børnepasningen. Og vi har

op til et par søndage hver i kvartalet efter eget

valg. Programmet bestemmer man selv: Nogle

fortæller historier, andre synger og leger med børnene,

nogle tegner med dem, og andre gør noget

Nyt fra

Menighedsrådet

Menighedsrådsvalg

Tirsdag den 13. november 2012 er en vigtig dato for

folkekirkens medlemmer, for den dag skal alle

menighedsråd fornyes, enten ved et egentligt valg

mellem kandidater fra forskellige lister eller ved

aftalevalg – såkaldt ”fredsvalg”- af en enkelt liste.

Det sidste er almindeligt også i vort sogn, og menighedsrådet

formoder, at det bliver tilfældet også

denne gang. Som optakt til valget holdes der onsdag

den 12. september kl. 19.30 et offentligt møde i

Sognehuset. På mødet orienteres der om menighedsrådets

opgaver og om reglerne for eventuelle

lister til valget. Bor man i sognet og er medlem af

folkekirken, opfordres man til at komme til stede og

helt andet. Det vigtigste er at hygge om børnene.

Vi kan aldrig blive for mange om denne opgave.

Og hvis du ved at læse dette har fået lyst til at

være med i kirkens børnepasning, så kontakt vores

sognemedhjælper Camilla Funch på tlf. 3091

1770 eller på mail: sognemedhjaelper@herlufsholmkirke.dk

Præstegården m.m.

Præstegården på Herlufsholm Allé 86 har gennem

de sidste måneder været gennem en istandsættelse,

så den nu står indflytningsklar til vores kommende

sognepræst.

Der har været 36 ansøgere til embedet, og vi er nu i

gang med at finde den rette person til stillingen og

håber snart at kunne meddele navnet på vores nye

præst.

Kirkebogsførende præst

I forbindelse med Ejlif Kristensens pensionering

har Menighedsrådet ønsket, at funktionen som kirkebogsførende

præst overgår til Henning Marcher,

hvilket Kirkeministeriet har efterkommet. Vi ønsker

Henning Marcher tillykke med udnævnelsen.

evt. tilkendegive sin inter esse for at komme i menighedsrådet

i de næste fire år. Der er helt nye udfordringer

både lokalt og på landsplan, som det nye

menighedsråd vil skulle forholde sig til. Rådets

arbejde er mangfoldigt og nødvendigt, men ikke

uoverkommeligt, og der er under alle omstændigheder

brug for nye kræfter til erstatning for dem, der af

personlige grunde vælger at forlade rådet nu og

skabe mulighed for en større aldersspredning af de

10 medlemmer. Hvis der senest den 16. oktober er

opstillet mere end én godkendt kandidatliste, bliver

der arrangeret et afstemningsvalg. Spørgsmål om

valget kan rettes til valgudvalgets formand, Jørgen

Christensen, på tlf. 5577 1911 eller til menighedsrådet

formand, Poul Sandberg, på tlf. 5572 2888.


OpSlAGSTAvleN...

– tag siden ud og gem!!!

Morgensang

Den sidste onsdag i måneden

kl. 10.00 er der morgensang i

Sognehuset. Bordene er dækket med kaffe og

morgenbrød, vi synger sange og salmer, og vi

hører en fortælling eller lign. Det varer en times

tid, og det koster 10 kr. at deltage. Velkommen

til morgensang den 27. juni og den 29. august.

Som mange har opdaget, er der et trofast hold af

frivillige, der sørger for, at der er kaffe og the

med boller og kage på bordene, samt lokale fortællere,

sange, salmer og hyggelig snak over

bordene i Sognehuset den anden onsdag i måneden

kl. 14.30, bortset fra juli og august. Alle er

velkomne, også med forslag til fortællere. Det

koster stadig kun 10 kr. at være med.

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes

i Herlufsholm Sognehus. Møderne begynder

kl. 18.30, og datoerne er følgende torsdage:

Den 21. juni og den 23. august.

Se i øvrigt kirkens hjemmeside

www.herlufsholmkirke.dk

og i rubrikken ”Det sker i kirken”

i Næstved-Bladet.

Dagsorden og referat kan ses på hjemmesiden.

Julemarkedsklubben

Sommerferie! Det ord har vist for de fleste en

dejlig klang af sol og varme og fritid! Det vil

vi også ønske os i Julemarkedsklubben, men

samtidig glæder vi os til vores årlige ”startskud”,

der som vanligt finder sted hos Anne-Marie og

Henning Marcher. Det er 3. onsdag i august, i år

den 15/8, kl. 14-16 på Holbergsvej 112.

Selve arbejdet begynder vi onsdag den 5.

september kl. 14-16 i Sognehuset på H.C.

Andersensvej 20, og derefter 1. og 3. onsdag

i måneden til julemarkedet løber af stabelen

lørdag den 1. december.

Også i år vil overskuddet gå til Mission Øst’s

arbejde med et børnehjem i Nepal.

Alle, der måtte have lyst til at deltage eller måske

først se, hvad vi laver, er meget velkomne.

Ring evt. til undertegnede 5573 9924 og få

oplysninger.

På klubbens vegne

Birthe Thrysøe

Bemærk allerede nu

følgende datoer:

Løvfaldstur torsdag den 20. september

Tur til Fåborg Museum lørdag den 6. oktober

OPSlagStavleN · OPSlagStavleN · OPSlagStavleN · OPSlagStavleN

5


6

Babysalmesang

Igennem 6 år har vi med stor succes haft babysalmesang

i Herlufsholm Kirke. På de 6 år har der

været mere end 100 små deltagere på holdene. De

små, der startede på det første hold i 2006, er nu

startet i skole, og pludselig ser vi dem som minikonfirmander.

Hver tirsdag bliver der sunget,

hygget og danset i vores flotte kirkerum. De små

babyer lærer sammen med deres forælder nye og

gamle salmer og nye og gamle rim, remser og sange.

Hvis man er nysgerrig for at se, hvad vi laver,

er alle velkomne til at overvære en time, kontakt

da blot forinden organistassistent Marie Ottar Jes-

Find 10 fejl mellem det første og det andet billede

og send eller aflevér løsningen til Herlufsholm

Kirkekontor inden den 20. juli 2012.

Vinderne kan afhente præmien på Kirkekontoret,

og løsningen vil blive opslået i udhængsskabet

ved Sognehuset.

Velkommen i Ladby Kirkeruin

Også denne sommer afholdes 3 søndagsgudstjenester i Ladby

Kirkeruin. 2 morgengudstjenester kl. 8.30 den 24. juni og

den 12. august. Desuden en aftengudstjeneste kl. 19.30 den

5. august. Kom og oplev den specielle stemning i ruinen både

morgen og aften og tag kaffe/te med til at nyde bagefter.

persen på 3022 2170. Sommeren nærmer sig, og

vi synger for sidste gang før sommer tirsdag den

19. juni, men tirsdag den 4. september starter vi op

igen. Interesserede kan kontakte Marie.

OPSlagStavleN · OPSlagStavleN · OPSlagStavleN · OPSlagStavleN

Sommerkonkurrence

De heldige vindere af sidste nummers

konkurrence blev:

Aase Nielsen, Tove Ditlevsens Vej 68, 4700 Næstved.

Jacob og Sarah Berenth, Birkholmvej 8, 4700 Næstved.

Birgit Frølund, H.C. Andersensvej 49, 4700 Næstved.

Chokoladepræmien kan afhentes på Kirkekontoret i åbningstiden.


Taksigelse

Glimt fra sognets fotoalbum...

Minikonfirmandernes

påskespil

palmesøndag.

Ejlif Kristensen ved

sin afskedsgudstjeneste

den 25. marts.

Skærtorsdag

med menighedens

fællesmåltid

inden nadveren.

I Efeserbrevet kap. 5 vers 20 opfordrer Paulus os til

at sige Gud tak for alle ting! Det kan vi måske let

komme til at glemme i det daglige! Det har imidlertid

ikke været muligt for Karen Margrethe og mig i

dette forår at glemme, hvor meget vi har at takke for!

En hjertelig tak vil vi gerne sende til jer alle! Tak for

mange dejlige hilsner og gaver til os, både i anledning

af jubilæet den 11. januar og afskedsgudstjenesten

den 25. marts. Begge dage blev festdage i vort

liv, som vi aldrig vil glemme! Tak for disse gode

minder og tak for 25 års fællesskab i både glæde og

sorg!

Tak!

Karen Margrethe og Ejlif

Den 29. april blev Henning Marcher

indsat som kirkebogsførende

sognepræst i Herlufsholm Sogn af

provst Connie Beier.

Påskemåltid for 1. kl. fra

Digtervejsskolen.

7


Gudstjenester i HerlufsHolm KirKe

juni

Søndag den 3. juni Trinitatis kl. 10.00: NN

Søndag den 10. juni 1. søndag efter trinitatis kl. 10.00: Henning Marcher

Søndag den 17. juni 2. søndag efter trinitatis kl. 10.00: NN

Søndag den 24. juni Gudstj. i Ladby Kirkeruin kl. 8.30: Henning Marcher

Søndag den 24. juni 3. søndag efter trinitatis kl. 10.00: Henning Marcher

juli

Søndag den 1. juli 4. søndag efter trinitatis kl. 10.00: NN

Søndag den 8. juli 5. søndag efter trinitatis kl. 10.00: NN

Søndag den 15. juli 6. søndag efter trinitatis kl. 10.00: NN

Søndag den 22. juli 7. søndag efter trinitatis kl. 10.00: Henning Marcher

Søndag den 29. juli 8. søndag efter trinitatis kl. 10.00: Henning Marcher

AuGust

Søndag den 5. august 9. søndag efter trinitatis kl. 10.00: Henning Marcher

Søndag den 5. august Gudstj. i Ladby Kirkeruin kl. 19.30: Henning Marcher

Søndag den 12. august Gudstj. i Ladby Kirkeruin kl. 8.30: NN

Søndag den 12. august 10. søndag efter trinitatis kl. 10.00: NN

Søndag den 19. august 11. søndag efter trinitatis kl. 10.00: Henning Marcher

Søndag den 26. august 12. søndag efter trinitatis kl. 10.00: NN

sePtemBer

Søndag den 2. september 13. søndag efter trinitatis kl. 10.00: Henning Marcher

Børnepasning ved søndagsgudstjenesten

Under prædikenen vil der være børnepasning/børnekirke i Kapitelsalen med fortælling, juice og småkager.

Børnene kommer tilbage, når prædikenen er slut, så de har mulighed for at deltage i nadveren.

Desuden er der børneposer, som børnene kan lege med under gudstjenesten.

Kirkekaffe

Efter gudstjenesten indbydes alle interesserede til at få en kop kaffe/te eller juice i den gamle kapitelsal.

Her kan man tale med præsten, hvis der er kommentarer til prædikenen, og andre fra menigheden

om stort og småt.

Kirketaxa tlf. 5577 7272. Pris 30 kr.

Ring til Næstved Taxa (søndag morgen bedst mellem kl. 8 og 9)

www.herlufsholmkirke.dk

311106_0512_Stiftsbogtrykkeriet i Næstved ∙ 55723333

More magazines by this user
Similar magazines