Se Erling Vestergaards præsentation her - IP-bloggen - Patent- og ...

ip.bloggen.dkpto.dk

Se Erling Vestergaards præsentation her - IP-bloggen - Patent- og ...

Piratkopiering og

varemærkeforfalskning

- de fundamentale begreber

Erling Vestergaard

Chefkonsulent/Chief Legal Adviser

Politik & Jura/Policy and Legal Affairs

Patent- og Varemærkestyrelsen/Danish Patent and Trademark Office

Helgeshøj Allé 81 - DK-2630 Taastrup

Direct phone no: +45 4350 8117 Main phone no: +45 4350 8000 Mobile: +45 2260 2547

E-mail: erl@dkpto.dk

www.dkpto.dk www.dkpto.org www.stoppiraterne.dk


DEFINITION AF PIRATKOPIERING

OG VAREMÆRKEFORFALSKNING

Varemærkeforfalskning:

Varer eller emballage, hvorpå der er anbragt et varemærke, der

er identisk eller næsten identisk med det originale varemærke

Piratkopiering:

Piratkopier er produkter, som er eksakte eller næsten eksakte

kopier af selve den beskyttede ophavsret, design eller patent

Piratkopiering og varemærkeforfalskning:

Omfatter ikke situationer, hvor det afhænger af en skønsmæssig

vurdering, om der er tale om en krænkelse

Disse definitioner er ikke universelle


VESTRE LANDSRETS KENDELSE I

BAMSE-SAGEN, U 2008.2677 V

Tiltale for bl.a. ophavsrets-krænkelse af særlig grov karakter efter

straffelovens § 299b i relation til en stor mængde stoffigurer

fremstillet i Kina. Forsvareren fremsatte begæring om afholdelse

af syn og skøn om nogle af stoffigurerne, idet han ønskede at

stille spørgsmål om, hvorvidt figurerne var ophavsretligt

beskyttet, udstrækningen af en eventuel beskyttelse, og om de i

sagen beslaglagte figurer udgjorde en krænkelse.

”…Bevisbyrden påhviler anklagemyndigheden, der har

tilkendegivet, at der for overtrædelse af straffelovens § 299

b antagelig kræves bevis for en kvalificeret overtrædelse af

ophavsretslovgivningen. Herefter finder retten ikke, at der er

tilstrækkeligt grundlag for at gennemføre et syn og skøn - heller

ikke selv om anklagemyndigheden agter at føre

repræsentanter for rettighedshaverne som vidner."


HØJESTERETS DOM AF 6. MAJ 2008 I

MONTEX/DIESEL-SAGEN,

U 2008.1826 H:

”Højesteret finder anledning til yderligere at bemærke følgende:

Ordene »et varemærke, som er identisk med - eller som ikke

umiddelbart kan skelnes fra - et gyldigt registreret varemærke« i

art. 1, stk. 2, litra a, i forordning 3295/94 peger i retning af, at

indgreb i medfør af forordningen over for varemærkeforfalskede

varer« forudsætter, at der er tale om identiske eller næsten

identiske varemærker, hvilket vil indebære et snævrere

anvendelsesområde, end hvad der ville følge af

varemærkerettens forvekslelighedsbegreb.”


WHO DEFINITION

FALSKE LÆGEMIDLER

"A counterfeit medicine is one which is deliberately and

fraudulently mislabelled with respect to identity and/or source.

Counterfeiting can apply to both branded and generic products

and counterfeit products may include products with the correct

ingredients or with the wrong ingredients, without active

ingredients, with insufficient (inadequate quantities of) active

ingredient(s) or with fake packaging."


HVOR STORT ER PROBLEMET?

THE ECONOMIC IMPACT OF COUNTERFEITING AND PIRACY,

OECD 2008 og 2009

USD 200 milliarder i 2005

USD 250 milliarder i 2007


ORGANISERET KRIMINALITET

UNTOC, United Nations Convention against Transnational

Organized Crime, 2000

In short a criminel organization is a not randomly formed group -

working over a certain period of time - of more than 2 people,

that conducts criminel offences, that is punishable with more than

4 years imprisonment, with the purpose of economic gain.

Counterfeiting, A Global Spread A Global Threat, UNICRI,

2007

”Organized criminals have since long grasped the oppor-tunities

that counterfeiting could provide them. The huge profits created

by this crime, the weak penalties provided by the relevant

legislation and the low level of awareness among the competent

authorities and the civil society, rendered counterfeiting one of

the most profitable and less dangerous activities for organized

crime.”


ORGANISERET KRIMINALITET

EUROPOL Organised Crime Assessment 2009

“The sale of counterfeits is directly linked to other criminal

markets, such as drug trafficking, cigarette smuggling, tax fraud and

money laundering or funds other criminal activities, such as illegal

migration, stolen vehicle trafficking or terrorism.”

UK IP Crime Group, 2008-2009 IP Crime Report

“It is difficult to provide definitive figures on the scale of IP crime

because there is no standard method used to calculate loss. However

the Rogers Review estimated that criminal gain from IP crime in the

UK was £1.3 billion in 2006 with £900 million flowing to organised

crime, although many people today feel the figure is significantly

higher.”


DECEPTIV OG NON-DECEPTIV

PIRATKOPIERING

ENFORCING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS:

AN ECONOMIC PERSPECTIVE

WIPO CHIEF ECONOMIST CARSTEN FINK

“A crucial consideration for evaluating the welfare implications of

trademark counterfeiting is whether consumers are misled by the

falsified brand name attached to their purchases.”


HVORFOR EGENTLIG

HÅNDHÆVE IPR?

-

SAMFUNDSHENSYN

Mindst 5 gode grunde til at håndhæve IPR:

Beskyt rettighedsindehaveren

Beskyt forbrugeren

Bekæmp organiseret kriminalitet

Promover innovation og kreativitet

Håndhæv reglerne for et åbent marked


HVORFOR EGENTLIG

HÅNDHÆVE IPR?

-

INDUSTRISHENSYN

Mindst 5 gode grunde til at håndhæve IPR:

Beskyt virksomhedens brand

Beskyt forbrugeren

Beskyt virksomheden mod uberettigede forbrugerklager

Beskyt fremtidig markedsandel

Beskyt bundlinien


HVORDAN SAMORDNER VI

SAMFUNDSHENSYN OG

INDUSTRIHENSYN?

DG Enterprise – IPR Strategy: 32 anbefalinger

Anbefaling 1: “It is necessary to establish Co-ordination Offices

for IPR enforcement issues, both at a European and at national

levels.”

Anbefaling 6: “EU and national authorities should aim for a Zero

Tolerance Policy in IPR enforcement.”

Anbefaling 26:“Trade associations and anti-counterfeiting and

anti-piracy organisations should be encouraged to make greater

provision for SMEs.”

Anbefaling 30:“Member States should develop a comprehensive

strategy to address the problem of funding IP protection and

enforcement.”


HVORDAN SAMORDNER VI

SAMFUNDSHENSYN OG

INDUSTRIHENSYN?

Praktisk og effektiv implementering af

32 anbefalinger gennem IPeuropAware

Billigt – Substantielt –

Respekt for kompetencer - Flydende i NPO –

Tværinstitutionelt samarbejde -

Prioriteringer - Værdigrundlag


HVORDAN SAMORDNER VI

SAMFUNDSHENSYN OG

INDUSTRIHENSYN?

European Counterfeiting and Piracy Observatory skal:

- Forbedre information og statistik

- Identificere og sprede ”best practice”

- Udbrede viden

Arbejdet omfatter såvel industrien som myndigheder

Hvad kunne industriens ”best practice” være:

Samarbejde mellem virksomheder indenfor brancherne

Teknisk sikring

Kommunikation med forbrugerne


DANSK SAMARBEJDSMODEL

Ministeriernes Netværk om Piratkopiering

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet

SKAT Task Force Varemærkeforfalskning

Kulturministeriet

Rigspolitiet

Lægemiddelstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen

Fødevarestyrelsen

Forbrugerstyrelsen

Udenrigsministeriet, Danmarks Eksportråd

Patent- og Varemærkestyrelsen


DANSK SAMARBEJDSMODEL

Forbrugere Virksomheder

Engelsk

facilitet?

Domssamling?

Myndigheder


DANSK SAMARBEJDSMODEL

-

Hvordan kan myndighederne

samarbejde bedre med

virksomhederne?

Piratrapporten side 119: ”Netværket bør være virksomhedernes

og erhvervsorganisationernes indgang til myndighederne, således

at dialog bliver koordineret, samlet og struktureret. Det kan ske

ved at afholde dialogmøder mellem netværket og erhvervslivet,

f.eks. fire gange årligt, samt ved at erhvervslivet er

repræsenteret i de foreslåede undergrupper.”


DANSK SAMARBEJDSMODEL

-

Hvordan kan myndighederne

samarbejde bedre med

virksomhederne?

Dialogens form

Dialogen kan med fordel være

- Struktureret uden at være formalistisk

- Praktisk orienteret uden at være operationel

- Problemorienteret uden at være politisk

- Fokus på det danske marked uden at prioritere danske

virksomheder


DANSK SAMARBEJDSMODEL

-

Hvordan kan myndighederne

samarbejde bedre med

virksomhederne?

Værdigrundlag

Det kan overvejes om den strukturerede dialog skal gennemføres

ud fra et værdigrundlag, der omfatter f.eks.

- Langsigtede strategier mod piratkopiering i virksomhederne

- Indsatsen mod piratkopiering skal bygge på nultolerance

- Samarbejde mellem konkurrenter mod piratkopiering

- Åbenhed overfor og samarbejde med forbrugerne


DANSK SAMARBEJDSMODEL

-

Hvordan kan myndighederne

samarbejde bedre med

virksomhederne?

Mål for dialogen

Det er målsætningen at eliminere produktion, distribution og

forbrug af piratkopierede produkter gennem

- Lovgivning, håndhævelse og bekæmpelse af organiseret krim.

- Sikring af forsyningskæder og salgssteder

- Oplysning om risiko, moralske aspekter og regler

- Koordinering med EU initiativer


DANSK SAMARBEJDSMODEL

-

Hvordan kan myndighederne

samarbejde bedre med

virksomhederne?

Igangsætning

Man kunne opstarte dialogen ved at tage udgangspunkt i konkrete

produktgrupper med særlige problemer. Derved undgår man at

dialogen bliver en gentagelse af eksisterende overordnede

samarbejdsfora.


DANSK SAMARBEJDSMODEL

-

Hvordan kan myndighederne

samarbejde bedre med

virksomhederne?

Opstart

PVS har indkaldt til stormøde

den 13. april 2010 kl. 13-16

med deltagelse fra Ministeriernes Netværk om Piratkopiering og

Dansk Industri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Foreningen til

Bekæmpelse af Produktpirateri, Advokatrådet og Antipiratgruppen


Tak for Jeres

opmærksomhed

More magazines by this user
Similar magazines