Bro glider over følsom natur - Dansk Formands Forening

danskformand.dk

Bro glider over følsom natur - Dansk Formands Forening

April 2010 103. årgang

Bro glider over

følsom natur

Side 14

Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed

samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger.

Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

www.danskformand.dk

2

Læs desuden inde i bladet:

6 Formænd med ny baggrund

9 Lille fremgang i Randers

10 Livlig debat i Sønderborg

19 Havneprojekt til 1,3 mia. kr.


Kolofon • Indhold

Udgiver

Dansk Formands Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Giro: 8 00 24 44

Redaktion

Landsformand

Kim Bøje Madsen (ansv.)

E-mail: kbm@danskformand.dk

Lone Mortensen

E-mail: lm@danskformand.dk

Journalist

Niels Henriksen

E-mail: nordtext@henriksen.mail.dk

Artikler og stof til nr. 3 2010

skal være redaktionen

i hænde senest den 25. maj 2010.

Næste nummer udkommer

den 18. juni 2010.

Tryk

Zeuner Grafi sk as

Skovdalsvej 22

8300 Odder

Tlf.: +45 8746 4010

Fax: +45 8746 4011

Layout & Sats

Hesselberg Reklame

Åstrupvej 10

9800 Hjørring

Tlf.: +45 72 28 73 30

Annonceekspedition

Bermann Company

HC Andersens Vej 46

9800 Hjørring

Tlf.: +45 31 17 19 33

Fax: +45 96 23 60 69

E-mail: mbermann@stofanet.dk

Deadline for annoncebestilling

til næste udgave af formandsbladet er:

25. maj 2010.

Formandsbladet er tilsluttet dansk

oplagskontrol. Bladet er i perioden

01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et

gennemsnitligt oplag pr. nummer på

3.950 eksemplarer. Bladet afl everes til

postbesørgelse sidst i måneden.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

Medlem af Dansk Fagpresse Forening.

2

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

Indholdsfortegnelse:

Side 3 Leder

Side 4 Referat fra Landsbestyrelsesmøde

Side 6 Formænd med en ny baggrund

Side 7 Messe på havnen i Hals

Side 9 Kampvalg i Esbjerg

Side 9 Lille fremgang i Randers

Side 10 Livlig debat i Sønderborg

Side 11 Tillidsmænd mødes i netværk

Side 14 Udfl ugt til Danmarks længste dalbro

Side 19 Havneprojekt skal bringe Sønderborg ud af

dødvande

Side 21 Nyt fra Hovedkontoret

Spuling af beton

Aqua cutter

Effektiv fjernelse af beton uden

skader på armeringsjern

Se mere på vores hjemmeside

www.tsand.dk

Specialist inden for afrensning

Stenlillevej 11, 4295 Stenlille

Tlf. 59 17 00 35 - m@tsand.dk

• Spuling af asfalt og gummimembraner

• Spuling af støbeskæl

• Skæring i jern og beton op til 1000 mm

• Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition


Årsmøderne rundt omkring i landet er

nu afsluttet. Jeg vil derfor gerne takke

for den fl otte opbakning, som vicelandsformand

Lars Hansen og jeg modtog

ude i afdelingerne. Det er dejligt

med positive tilbagemeldinger til de

tiltag, Dansk Formands Forening foretager

i øjeblikket.

Der blev ligeledes sagt meget godt

om Landsrådsmødet, som vi holder

igen den 2. oktober 2010.

Der har været for dårlig tilbagemelding

med vores statistikkort. Selv om vi

udsendte en meget stor del elektronisk,

så har responsen været for dårlig. Statistikken,

som kan ses i bladet, viser en

fl ot lønfremgang på det offentlige område,

mens det private område gik tilbage.

De offentligt ansatte fi k således en

fremgang på ca. 3,5 pct., og de privat

ansatte medlemmer gik ca. 1 pct. tilbage.

Vi får mange henvendelser fra både

arbejdsgivere og medlemmer, som bruger

statistikken som udgangspunkt for

deres lønforhandlinger.

Der har i 2009 været et fald i anmeldte

ulykker på 14 pct. i byggebranchen.

Det er glædeligt, at ulykkestallet

stadig falder, og det skal vel bemærkes,

at der samtidig er et markant fald i

aktiviteten i vores branche, som tegner

sig for en del af årsagen til faldet i ulykker.

Dansk Formands Forening er ved at

have indbydelserne klar til vores landsrådsmøde

med tilhørende messe.

Messen bliver noget større i år, og vi

glæder os til at byde medlemmerne og

fi rmaerne velkommen den 2. oktober.

Se opslaget i dette nummer af Formandsbladet.

Kim Bøje Madsen

Landsformand

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

Leder

Fin opbakning til årsmøderne

Markant fald i antallet af arbejdsulykker

Antallet af arbejdsulykker faldt i 2009 med 14 procent.

Antallet af anmeldte arbejdsulykker i

Danmark er faldet markant fra 2008 til

2009. I absolutte tal er faldet på 14

procent, og det er det største fald siden

midten af 1980’erne. Beskæftigelsestallene

for 2009 kommer dog først senere

på året, så endnu er det ikke muligt at

forklare det faldende ulykkestal mere

præcist.

42.561 arbejdsulykker blev i 2009

anmeldt til Arbejdstilsynet. Det er det

laveste antal siden 2003 og et fald på

omkring 7000 ulykker fra 2008. Det

viser den første udgave af Arbejds-

tilsynetsulykkesopgørelse for

2009.

Glædeligt

- Det er en meget

glædelig udvikling,

at udviklingen i

antallet af ulykker

sidste år peger på et

markant fald, siger

direktør i Arbejdstilsynet

Jens Jensen.

- Et fald på 14 procent og 7.000 færre

ulykker er et meget positivt og vigtigt

resultat. Først og fremmest fordi

det betyder, at en masse mennesker sidste

år simpelthen undgik at komme til

skade på deres arbejde. Det er godt både

for den enkelte, for virksomhederne

og for samfundet.

Først når beskæftigelsestallene for

2009 kommer lidt senere på året, er det

dog muligt at sige noget nærmere om

faldet i arbejdsulykker.

- Da vi endnu ikke har tallene for arbejdsmarkedets

nærmere udvikling i

2009, kan vi på nuværende tidspunkt

ikke sige, hvor stor en del af faldet, der

kan forklares med fi nanskrisen og det

generelt faldende beskæftigelsestal, og

hvor meget der skyldes bedre sikkerhed

på virksomhederne, forklarer Jens Jensen.

Konklusioner

Derfor er det også for tidligt at drage

alt for håndfaste konklusioner om baggrunden

for faldet. Men der er ingen

tvivl om, at Arbejdstilsynet sammen

med arbejdsmarkedets parter og virksomhederne

vil gøre alt for at sikre, at

antallet af ulykker bliver holdt nede,

også når beskæftigelsen i samfundet

igen vender.

Arbejdstilsynet forventer at udgive

sin anden opgørelse over arbejdsulykkerne

i 2009 i juni måned. Samtidigt

forventes også opgørelsen over anmeldte

arbejdsbetingede sygdomme i 2009

at foreligge.

3


Bestyrelsesmøde

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Fredag den 12. februar 2010 på Hovedkontoret,

Prags Boulevard 45, 2300 København S

DAGSORDEN

Forhandlingsprotokollen

Der var få ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 20. november 2009, som er blevet rettet,

hvorefter Landsformanden underskrev protokollen.

01. Faglige forhold

02. Overenskomsterne

03. KTO

04. FR

05. A-kassen

Ad 01.

Landsformanden har været hos en kommune

og forhandle i to forvaltninger,

og den tredje har selv forhandlet.

Der er forhandlet rigtig mange løn-sager

rundt omkring, de kommer stadig i

en lind strøm, Landsformanden får også

hjælp fra nogle af afdelingerne.

Landsformanden har talt med et medlem

i en kommune, angående holdlederne,

de har haft en snak med 3F, som

ikke vil afgive holdlederne, idet de udfører

manuelt arbejde. Medlemmet

sender et oplæg til Dansk Formands

Forening på en af holdlederne, som bliver

udnævnt til formand.

En sag fra et varmeværk. Vores medlem

har ikke fået sit tilgodehavende. Vi har

derfor sagsøgt fi rmaet for små 240.000

kr. Det seneste nye i sagen er, at fi rmaet

ikke mener, vores medlem er funktionær,

ligeledes mener de heller ikke, han

har haft fri bil, selv om det er påført

hans lønseddel. Vi har sendt hans optagelsesbegæring

til varmeværkets advokat.

De har fået en uge til at revurdere

deres sag.

Dansk Formands Forening har erklæret

et fi rma i Roskilde konkurs. Vores medlem

har ikke modtaget løn siden december.

Skifteretten har nu berammet

et møde i sagen til den 23. februar

2010.

4

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

06. Budget 2009

07. Bladet

08. Emner til kommende møder/kurser

09. Eventuelt

Sagen fra en kommune, hvor vores

medlem er blevet opsagt og fritstillet i

forbindelse med omlægning i organisationen.

Vi fi k fremsendt noget dokumentation,

som landsformanden og en

jurist har vurderet, og de er kommet

frem til, at der ikke er mere at gøre for

medlemmet.

Sagen med et fi rma, som vi mener har

omgået vores overenskomst, endte ud

med et mæglingsmøde. På mødet var

en drøftelse af uenighed i forbindelse

med afslutningen af ansættelsesforholdet.

Der var enighed om, at sagen til

fuld og endelig afslutning afklares ved,

at fi rmaet efterbetaler kr. 50.000 til

medlemmet. Beløbet betales som en

særlig fratrædelsesgodtgørelse.

En opsigelsessag, hvor vores medlem

var indkaldt til samtale. Tillidsmanden

fra Københavns Afdeling, deltog i mødet

med vores medlem. Der var mange

ting i sagen, som gik imod vores medlem,

og kommunens forhandlere havde

forberedt alt, med sigte på en opsigelse.

Der blev fra DFF foreslået en tre måneders

prøvetid for at rette op på de forhold,

som de fremlagde, men det ville

de ikke. Vores medlem blev fritstillet

med det samme og fi k fi re måneders

løn oveni som godtgørelse.

Sagen om et medlem i Hillerød Kommune.

Vi har nu modtaget duplik i sa-

gen fra kommunens advokat. Landsformanden

mener fortsat, vi har en stærk

sag, som vi forventer kommer for retten

engang i foråret.

Sagen med et medlem. Advokaten har

fremsendt en opgørelse på erstatning

for svie og smerter og løntab i sagen. Da

regningen var gjort op, fi k han et mindre

beløb. Nu kører så erstatningen for

selve ulykken.

Landsformanden har udarbejdet et notat,

som hver afdeling kan bruge, når de

er ude at repræsentere foreningen.

Begge vores ledelseskurser har vi desværre

måtte afl yse på grund af for lidt

tilmelding.

Ad 02.

Der er endnu ikke aftalt nogen mødedato

med forhandlingsudvalget. Landsformanden

har haft et møde med Teknisk

Landsforbund. Det var et meget

konstruktivt møde. De vil vende tilbage

med hensyn til, om vi kan lave noget

sammen med DI og DA. Ligeledes var

vi enige om at lave et oplæg til en forhåndsaftale

med Dansk Byggeri vedr.

det nye metroprojekt samt Femern-forbindelsen.

Ad 03.

Møde i repræsentantskabet i KTO den

16. december i København.


Kim og Lars deltog i en konferencen i

KTO.

Ad 04.

Møde den 9. december 2009 hos MMF

i København. Lars og Kim gav et referat

fra mødet.

Næste møde er den 19. april 2010 hos

DFF.

Ad 05.

Der er igen kommet et brev fra Datatilsynet

og det er en ny udsættelse af sagen

på to måneder.

IAK har haft et par hængepartier med

nogle enkelte medlemmer, der ikke har

modtaget efterlønsbevis. Men vi følger

op på de enkelte henvendelser, så ingen

bliver glemt.

Direktoratet har modtaget en indsigelse

mod, at et af vores medlemmer, som var

blevet overfl yttet til IAK i forbindelse

med, at pågældende faglige organisation,

Dansk Formands Forening, fl yttede

a-kassetilhørsforhold fra Ledernes Akasse

til IAK.

Direktoratet har behandlet sagen og
truffet følgende afgørelse: Direktoratet

fi nder ikke, at medlemmet opfyldte betingelsen

for overfl ytning til IAK i forbindelse

med, at IAK udvidede sit faglige

område til også at omfatte

optagelsesberettigede i DFF.

Direktoratet fi nder derfor, at overfl ytningen

skal annulleres, således at

medlemmet fl yttes tilbage til Ledernes

Arbejdsløshedskasse, med mindre medlemmet

over for IAK tilkendegiver, at

pågældende vil overfl yttes til en anden

tværfaglig a-kasse. Sagen er anket af

IAK.

Ad 06.

Regnskabet for året 2009 blev fremlagt

og gennemgået.

Nyt revideret budget for året 2010 blev

fremlagt.

Der var en livlig diskussion om, hvilken

vej vi fremover skal tage.

Ad 07.

Det nye blad er godt på vej. Der er godt

gang i annoncerne.

Vi har haft et møde på kontoret, med et


fi rma, om nyt medlems system. Det

nuværende medlemssystem er ved at

være forældet.

Ad 08.

Vi har ingen tilmeldte til vores Ledelse

i Praksis kursus.

Det samme gælder for vores Enneagram

kurset.

Der blev afgivet et kort referat fra de

årsmøder, som er afviklet.

Den 8. maj 2010 er der aftalt seminar

for afdelingsformænd, på Fyn.

Næste landsrådsmøde er den 2. oktober

2010.

Ad 09.

Intet.

Bestyrelsesmøde

Næste møder

Bestyrelsesmøde den 26. marts 2010

Bestyrelsesmøde den 9. maj 2010

– efter seminar i Svendborg

Bestyrelsesmøde 18. juni 2010

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

5


Fra afdelingsmøder

Handler om synliggørelse

Det handler om synliggørelse, mente Bent Feder.

Vigende opbakning til Dansk Formands Forening også i

Nordjylland handler om synliggørelse.

Det mente i hvert fald afdelingens revisor Bent Feder.

- Jeg kan af regnskabet se, at Nordjyllands Afdeling har

100.000 kr. i banken. Brug da nogle af pengene til at gøre

DFF i Nordjylland mere synlig, opfordrede Bent Feder, der

fi k opbakning af landsformand Kim Bøje Madsen, der betegnede

synliggørelse som ekstrem vigtig.

Formænd med

en ny baggrund

Nordjyllands Afdeling måtte som de fl este andre afdelinger

konstatere en tilbagegang i medlemstallet, således at afdelingen

nu tæller i alt 293 medlemmer af Dansk Formands Forening

i landets nordligste region.

På årsmødet på Hotel Søparken i Aabybro kunne afdelingsformand

Peer Nørgaard forklare, at tilbagegangen havde

været størst blandt de privatansatte medlemmer med et minus

på syv og hos de offentligt ansatte med et minus på

fem.

Husk at spørge

- Vores tilbagegang er desværre ikke stoppet. Sidste år kunne

vi notere en tilbagegang på 38 medlemmer, mens vi i 2007

havde en fremgang på fem. Det må jo betyde, at vi lokalt i

DFF skal gøre endnu mere for at skaffe nye medlemmer. Jeg

har ikke opskriften på, hvad vi skal gøre, ud over at vi altid

skal huske at spørge formænd, vi møder, hvor de er organiseret.

Men vi oplever en del nye formænd, som har en anden

uddannelsesmæssig baggrund end vi andre, og derfor er de

organiseret i andre fagforeninger. Dem har vi ikke formået at

få fat i, påpegede Peer Nørgaard i sin beretning.

6

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2009

- Synliggørelse er ekstremt vigtigt, medgav landsformand Kim Bøje Madsen.

Sekretær i bestyrelsen, Simon Pedersen, mente, at den bedste

reklame for Dansk Formands Forening er mund-til-mund

metoden og lagde sig dermed tæt op af landsformanden, der

sluttede sin beretning med at gøre opmærksom på, at medlemmerne

er de bedste ambassadører for DFF.

11 jubilarer

Jubilarerne Aage Selmer Pedersen, Anker Emil Jensen, Thoft T. Andreasen, Johannes

Vilsen, og Ejvind Larsen blev ønsket tillykke af landsformand Kim Bøje Madsen og afdelingsformand

Peer Nørgaard (yderst til højre).

Hele 11 medlemmer af DFF i Nordjylland kunne i forbindelse

med årsmødet markere, at de har været medlem af den

eneste fagforening, der har formandsoverenskomsten, i 25 eller

sågar 40 år. Fem af dem var endda til stede på årsmødet på

Hotel Søparken.

Svend L. Christensen, Thoft T. Andreasen, Aage Selmer

Pedersen, Johannes Vilsen, Anders Bo Lennart Birgersson,

Poul Erik Petersen og Jørgen Pedersen blev alle hyldet for deres

25 års jubilæum, mens Anker Emil Jensen, Ejnar Aage

Nielsen og Egon P. H. Sørensen kunne fejre 40 års jubilæum.


Fælles arrangementer

Når vinden er imod, må man rykke

sammen i bussen. Derfor var der også

fl ere blandt deltagerne i årsmødet i

Nordjylland, der plæderede for, at man

eventuelt kan gøre noget fælles med

nabo-afdelingerne.

- Kan man forestille sig, at vi i Nordjylland

holder f. eks. årsmøde sammen

med andre regioner? Landsformand

Kim Bøje Madsens beretning er jo den

samme. Er det noget, man kan overveje,

spurgte Preben Steffensen.

Sig endelig til

- Jeg ved, at Midt-Vest, Randers og År-

hus vil prøve at arrangere

noget fælles. Lad os vente

og se resultaterne, foreslog

afdelingsformand Peer Nørgaard.

Fra salen var der bl.a. forslag

om en tur til en netop åbnet

Nato-bunker i Viborg, og

her mente Kim Bøje Madsen,

at det da er en oplagt

mulighed for at arrangere

noget fælles med Midt-Vest

Afdeling.

- Hvis der er forslag til arrangementer,

skal I endelig sige til, opfordrede diri-

Fra afdelingsmøder

- Hvis I har forslag til arrangementer, skal I endelig sige til, opfordrede dirigent

Jens Melgaard.

Messe på havnen i Hals

For første gang i mange år blev der ikke

afviklet en fagmesse i forbindelse med

årsmødet i Nordjyllands Afdeling.

- Nogle af udstillerne sidste år var

utilfredse med fremmødet, så vi har

valgt at holde årsmøde uden messe i år.

Til gengæld har vi besluttet at afvikle

en anden messe på havnen i Hals lørdag

den 15. maj fra kl. 9-15, kunne afdelingsformand

Peer Nørgaard afsløre i

sin beretning.

Messen i Hals bliver et af det kommende

års arrangementer.

Spritfabrikkerne

Foruden messen vil året også byde på et

besøg på De Danske Spritfabrikker i

Aalborg, og så skal hvert medlem opfordres

til at tage en kollega med til næste

års årsmøde.

Peer Nørgaard kunne videre fortælle,

at ledigheden i afdelingen er på 1,7

pct., og det er ikke mindst de store fi rmaer,

der fyrer. Heldigvis ser det ud til,

at mange medlemmer er gode til at fi nde

alternativ beskæftigelse.

Selv om ledigheden er lav er hvert ledigt

medlem ét for mange, gjorde afdelingsformanden

opmærksom på.

God opbakning

Han glædede sig over, at den ny struktur

i Dansk Formands Forening ser ud

til at virke godt, og at medlemsskabet

Fællesskab kan blive fremtiden

Fællesskabet med Midt-Vest og Randers

afdelinger var et af temaerne, da

medlemmerne af DFF i Århus Afdeling

mødtes til årsmøde på Årslev Kro.

Her orienterede afdelingsformand,

Jørgen Hansen om, at der nu er kommet

et godt regionalt samarbejde op at

stå med fælles kvartalsvise møder og

fælles regionale arrangementer, hvoraf

det første allerede har været afviklet til

motorvejsbroen over Funder Ådal.

- Men jeg er overbevist om, at vi på

vores regionale møder sandsynligvis

også vil komme til at snakke om eventuelt

fælles årsmøder, forudser Jørgen

Hansen, der videre i sin beretning kom

ind på lokale lønforhandlinger og afgang

af medlemmer.

gent på årsmødet, Jens Melgaard, der

samtidig er næstformand i afdelingen.

af IAK også fungerer godt.

Tilslutningen til rundvisning på Aalborgs

ny indkøbscenter Friis var rigtig

god. Det samme var interessen for at se

og høre mere om Nordjyllandsværket,

der fremstiller strøm og varme til mange

arbejdspladser og hjem i landsdelen.

Derimod måtte Peer Nørgaard beklage,

at det tilsyneladende ikke er muligt

at stable en efterløns- og pensionistklub

på benene i Nordjylland trods

gentagne forsøg.

På årsmødet blev Leif Olesen valgt

som ny suppleant til bestyrelsen.

Afdelingsformand Jørgen Hansen, Århus.

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

7


Fra afdelingsmøder

- Man kan ikke anmelde en arbejdsskade på efterkrav,

gjorde landsformand Kim Bøje Madsen opmærksom på.

Mange og for nogles vedkommende

tunge sager fyldte godt i den beretning,

som landsformand Kim Bøje Madsen

afl agde på årsmøderne i afdelingerne.

Mange af sagerne har handlet om løn,

og her mente landsformanden, at han

har haft held til at rådgive medlemmerne,

således at de får en tilfredsstillende

løn.

I Hillerød Kommune har et medlem,

der sidder i byrådet, været med til at

stemme et forlig igennem, som betyder,

at han i virkeligheden har været

med til at fyre sig selv. Kommunen skal

nu bevise, at der ikke er tale om en politisk

fyring, og det har kommunen

endnu ikke været i stand til. Sagen

kommer for retten senere på foråret.

Holdledere er interessante

Under debatten om bl.a. medlemstallet

i Dansk Formands Forening konstaterede

landsformand Kim Bøje Madsen,

at holdledere er interessante som nye

medlemmer i foreningen.

- Ude i kommunerne går rigtigt

mange holdledere, som er interessante

for os, og det er noget, som vi skal kigge

på lokalt i afdelingerne, fastslog Kim

Bøje Madsen.

I sin beretning fortalte landsformanden,

at han og tidligere afdelingsfor-

8

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

Mange sager i årets løb

I Horsens er det lokale varmeværk blevet

stævnet, fordi et medlem er blevet

fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Efter DFFs mening har varmeværket

undladt at betale medlemmet

en række ydelser, lige som ansættelsesbeviset

ikke er blevet ajourført. DFF

mener således, at medlemmet har

138.000 kr. til gode.

Forlig

I en sag havde et medlem på egne vegne

forhandlet sig frem til en månedlig

godtgørelse på 100.000 kr. i tre måneder

i forbindelse med en fyringssag. Da

landsformanden så nærmere på sagen,

kunne han konstatere, at medlemmet

med aftalen havde snydt sig selv for

mere end 100.000 kr. Landsformanden

gik herefter ind i sagen med henvisning

til, at det ikke kunne passe, at

en medarbejder i forbindelse med afskedigelse

skulle spises af med et beløb,

der vare lavere, end hvad overenskomsten

kunne udløse. Sagen blev forligt,

mand i Syd- og Vestsjælland, Niels

Troest, har haft møde med 11 holdledere

i Slagelse Kommune. Et rigtigt

godt møde som landsformanden forventer

vil give nye medlemmer. Også

fra andre kommuner er der meldinger

om holdledere, som enten ønsker at

høre nærmere om Dansk Formands

Forening, eller som direkte ønsker at

blive medlemmer. Landsformanden vil

sammen med de lokale afdelingsformænd

tage kontakt til holdlederne og

Weekendophold trak ikke nok

Interessen for at deltage i årsmødet i

Midt-Vest Afdeling var ikke stor. Heller

ikke selv om afdelingen havde lokket

med weekendophold på Hotel Fjordgården

ved Ringkøbing Fjord.

- Vi må konstatere, at ikke engang et

weekendophold kunne lokke folk af huse,

og den manglende opbakning kom

jeg da også ind på i min beretning på årsmødet,

siger en skuffet afdelingsformand,

Vagn Nordentoft, der stillede

spørgsmål ved afdelingens fremtid. Alternativet

til en selvstændig afdeling er

tættere samarbejde med Randers og Århus

eller sågar en fusion.

Som andre afdelinger mister også

og det endte med, at medlemmet, som

selv var en del skyld i forviklingerne,

fi k en kompensation på yderligere

50.000 kr.

Stress

- Men det, der skræmmer mig mest i

øjeblikket, er, at vore medlemmer ikke

er ret gode til at sige fra. Vi har rigtigt

mange medlemmer, der er sygemeldt

med stress. Jeg vil gerne minde om, at

det er vigtigt, at disse tilfælde strakt bliver

anmeldt som arbejdsskader. Man

kan nemlig ikke anmelde en sag på efterkrav.

Den skal anmeldes med det

samme. Hvis ikke sagen er anmeldt rettidigt,

kan fagforeningen ikke gøre noget

som helst – heller ikke hvis følgerne

først viser sig fl ere år efter, understregede

landsformand Kim Bøje Madsen i

sin beretning.

- Det er vigtigt, at I som medlemmer agerer ambassadører

for formandsforening i vore bestræbelser på at skaffe

nye medlemmer, påpegede landsformanden.

holder gerne møder med dem.

- Der skal ydes en indsats. De nye

medlemmer kommer ikke af sig selv,

men vi har gode muligheder for ved

fælles hjælp at få endnu fl ere til at melde

sig ind i DFF, understregede landsformanden.

Midt-Vest Afdeling aktive medlemmer.

– Men det er ikke formænd, som nødvendigvis

går over i andre fagforbund,

derimod er det formænd som ikke længere

arbejder som formænd, påpeger afdelingsformanden.


Fra afdelingsmøder

Lille fremgang i Randers Afdeling

Tidligere afdelingsformand Poul Kure blev valgt til dirigent

på årsmødet.

I en tid hvor Dansk Formands Forening

er hårdt ramt af først og fremmest

Ledernes strandhugst i medlemskartoteket,

havde afdelingsformand

Leo Kristoffersen en positiv nyhed at

fortælle på årsmødet i Randers Afdeling:

Der er fremgang i medlemstallet.

- I 2007 havde vi 123 medlemmer i afdelingen.

I 2008 var vi 10 færre, og i

2009 var det tal yderligere skrumpet

med fem, men på det seneste bestyrelsesmøde

inden årsmødet kunne vi konstatere,

at medlemstallet rent faktisk er

steget en lille bitte smule. Ikke meget,

men i betragtning af, at vi de seneste tre

år har haft nedgang, så er alt fremgang

Afdelingsformand Leo Kristoffersen kunne i sin beretning

glæde sig over en beskeden fremgang i medlemstallet.

trods alt positivt, påpegede Leo Kristoffersen,

der tilføjede:

Klar til kamp

- Men det er også tvingende nødvendigt

med fremgang. Hvis vi når ned på

100 medlemmer i afdelingen, mener

jeg, at det er ved at være på tide, at vi

søger tættere samarbejde med en anden

afdeling. Men i bestyrelsen er vi klar til

at slås for Randers Afdeling, og det skal

vi blive ved med, fastslog afdelingsformanden.

Afdelingen har dog allerede taget hul

på et vist samarbejde med naboafdelingerne,

nemlig når det drejer sig om at

Kampvalg til

årsmøde i Esbjerg

En provokation fra afdelingsformandens

side skabte omgående liv i debatten

på årsmødet i Vestjyllands Afdeling,

og et efterfølgende kampvalg gav

sæde til to nye i bestyrelsen.

- I min beretning sagde jeg, at vi i

bestyrelsen havde arbejdet med tanker

om eventuelt at fusionere med en anden

afdeling i erkendelse af, at der ikke

sker så meget lokalt, og at det er blevet

sværere at skaffe opbakning og emner

til bestyrelsesarbejdet. De tanker skabte

virkelig debat, og det var en helt klar

melding fra forsamlingen på 25, at

Vestjyllands Afdeling i hvert fald ikke

skal lægges sammen med andre afdelinger,

fortæller afdelingsformand Iben

Christensen.

Efter debatten og et sjældent kampvalg

blev Jørgen Mejlund og Sigurd

Schmidt nyvalgt til bestyrelsen.

Roligt år

Ellers kunne afdelingsformanden i sin

beretning på Restaurant Søparken konstatere,

at 2009 havde været et roligt år

med et godt samarbejde på tværs i regionen.

Fælles møder er kommet godt

op at stå, og fælles arrangementer er på

vej.

Iben Christensen havde i øvrigt ros

til Landsrådsmødet på Hotel Brædstrup

Kro, som hun fandt var et godt

og afvekslende arrangement med både

møder og faglig messe.

Afdelingsformanden kunne i øvrigt

stable fælles arrangementer på benene.

Fælles arrangementer

- Her i Randers Afdeling havde vi arrangeret

en udfl ugt til Essex Park, hvor

vi havde aftalt, at sportsdirektør i Randers

FC, Jacob Nielsen, skulle vise

rundt og fortælle om arbejdet i en elitefodboldklub,

men vi måtte desværre aflyse

arrangementet, fordi der var alt for

få tilmeldte. I regionen er vi i stedet

blevet enige om at afvikle to fælles-arrangementer

om året. Det ene, en

spændende tur til broerne over Funder

Ådal ved Silkeborg er allerede løbet af

stablen og kan læses mere om her i Formandsbladet.

Det andet bliver en tur

med ledsager til Danish Crown i Horsens

den 3. november, hvor der også

bliver spisning.

- Se positivt fremad, og bak op om

vores arrangementer. Negative kan vi

altid være, men det kan vi ikke bruge til

noget, fastslog afdelingsformand Leo

Kristoffersen.

Afdelingsformand Iben Christensen luftede tanker om

en fusion, og det fi k medlemmerne op af stolen.

opfordre til at forsøge at skaffe nye

medlemmer til DFF og kunne i den

forbindelse oplyse, at to af afdelingens

medlemmer rent faktisk er fri for kontingent

for tiden, fordi de netop har

skaffet nye medlemmer til foreningen.

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

9


Fra afdelingsmøder

Årsmøde præget af lavkonjunktur

Afdelingsformand Svend Erik Petersen (tv) afl agde en beretning, der var præget af krisetider.

Til højre næstformand Olav Jørgensen, der blev genvalgt.

- Samfundsmæssigt begyndte 2009 som et godt år med høj

aktivitet, men i løbet af året ændrede dette sig drastisk til lavkonjunktur

og direkte krise mange steder. Aktiekurserne raslede

ned og selv store banker var tvunget i knæ. Det har kostet

mange arbejdspladser i bl.a. Sønderjylland, og hele vores

samfundsstruktur er i ombrydning. Det har også haft indvirkning

i mit arbejde som afdelingsformand. Jeg har nemlig

aldrig haft så mange henvendelser fra medlemmer, som er

blevet afskediget, eller som er blevet varslet opsagt.

Sådan indledte afdelingsformand Svend Erik Petersen sin beretning

ved årsmødet i Sønderjyllands Afdeling.

Ned med syv

- Ved årsmødet sidste år spåede jeg et stigende medlemstal for

Livlig debat i Sønderborg

Selv om forsamlingen ikke var stor, var der stor lyst til at drøfte

både afdelingsformandens beretning og fremtiden for

Dansk Formands Forening.

Svend Erik Petersen havde i sin beretning luftet tanker om,

at DFF efter hans mening bør søge nærmere samarbejde med

et andet fagforbund for der igennem at sikre formændene en

fortsat god forening til varetagelse af deres faglige interesser i

forhold til arbejdsgiverne.

Her kunne landsformand Kim Bøje Madsen supplere med,

at Dansk Formands Forening har indledt et spændende og

interessant samarbejde med Teknisk Landsforbund på nogle

områder. Et spædt samarbejde, hvor der foreløbig er blevet

talt om overenskomst og eventuelt andre aftaler med Dansk

Industri samt kurser. Landsformanden forventer, at de to fagforeninger

skal tale yderligere sammen i løbet af foråret.

Bladet

Formandsbladet var også oppe at vende i debatten. Efter at

Kim Bøje Madsen i sin beretning havde sagt, at DFF har et

medlemsblad, som foreningen får meget ros for, omtalte han

10

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

Niels Ejnar Christiansen blev valgt til dirigent og genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

Sønderjyllands Afdeling, men sådan er det desværre ikke gået.

Afdelingen havde ved årsskiftet 62 medlemmer, og det er

hele syv færre end årsskiftet 2008-2009. Det er dermed anden

gang i min periode som afdelingsformand, at jeg må notere

en endog ganske betydelig tilbagegang i medlemstallet,

sagde Svend Erik Petersen, der kaldte det vigende medlemstal

for en tikkende bombe under Dansk Formands Forening.

Afdelingsformanden fortalte videre i sin beretning om arbejdet

i Landsbestyrelsen og DFFs første Landsråd på Hotel

Pejsegården i Brædstrup.

Region Syddanmark har besluttet at annoncere nogle fælles

arrangementer i 2010. Bl.a. arbejdes der på en tur til Billund

Lufthavn.

også, at han

selv og medarbejderne


Hovedkontoret

har overtaget

salget af

annoncer i

bladet, og at

han dermed

håber en dag

at kunne gøre

Landsformand orienterede om, at Dansk Formands Forening

på fl ere områder har haft en indledende snak med Teknisk

Landsforbund.

bladet udgiftsneutralt for Dansk Formands Forening.

En af mødedeltagerne luftede tanken om at spare Formandsbladet

væk, når nu foreningen måtte konstatere et underskud

på 400.000 for regnskabsåret 2009.

- Vi kan ikke spare Formandsbladet væk. Som fagforening

skal vi kunne tilbyde vore medlemmer gratis service, og her

er bladet et af tilbuddene, fastslog afdelingsformand Svend

Erik Petersen.


Fra afdelingsmøder

Negativt vendt til positivt

Afdelingsformand Palle Frederiksen glæder sig over,

at der blev valgt to nye til bestyrelsen.

Med udsigt til at kasserer Jimmi Pedersen

efter 16 år i bestyrelsen og afdelingsformand

Palle Frederiksen efter

næsten 12 år i spidsen for afdelingen

ønsker at stoppe på deres poster i henholdsvis

2011 og 2012, var det nødvendigt

så småt at begynde at fi nde nye

kræfter til bestyrelsen for Fyns Afdeling.

Men projektet så på forhånd ikke

lovende ud.

- Så jeg lagde i min beretning op til,

at hvis der ikke fi ndes interesserede, så

risikerer vi, at Fyns Afdeling fremover

bliver en regionsafdeling uden den lokale

forankring. Det hjalp, og vi fi k

valgt Henrik Sommerlund og Harald

Hansen som nye medlemmer af bestyrelsen,

fortæller afdelingsformand Palle

Frederiksen efter afdelingens årsmøde.

- Nu har vi fået meget mere tro på

afdelingens fremtid – også set i lyset af,

at der faktisk var mødt tre nye op til

årsmødet, fortsætter afdelingsformanden,

der sammen med resten af bestyrelsen

forsøger at motivere de lokale

pensionister til noget mere aktivitet.

Tillidsmænd mødes i netværk

Københavns Afdeling har etableret et

netværk, hvor først og fremmest tillidsmænd

men også andre kan mødes og

udveksle meninger. Her skabes en åben

dialog, som kan hjælpe alle med at få et

bedre arbejdsliv, og det første møde har

allerede været holdt.

Det fortalte afdelingsformand John Pedersen

bl.a. i sin beretning på årsmødet

på Lundtofte Renseanlæg i Lyngby.

John Pedersen omtalte videre sagen

med Ledernes Hovedorganisation i

forbindelse med DFFs skifte af a-kasse.

- Utroligt at så mange er hoppet på

limpinden, for det er jo os i Dansk Formands

Forening, der har overenskomsten,

gjorde John Pedersen opmærksom

på og opfordrede alle til at forsøge

at få de medlemmer, der er skiftet til

Lederne til at komme tilbage til DFF.

Aktive pensionister

Afdelingsformanden glædede sig over

afdelingens særdeles aktive pensionistklub,

der arrangerer en masse udfl ugter.

30 var mødt op til årsmødet, og det var

mere end tilfredsstillende.

- Der var en rigtig god debat på mødet,

Stabilt på Bornholm

25 fremmødte ud af en medlemsskare

på 41, tyder på seriøs opbakning til

Dansk Formands Forening på Bornholm,

og afdelingsformand Bjarne Andersen

kunne da også i sin beretning

glæde sig over, at afdelingen ikke har

mistet aktive medlemmer, kun et par

efterlønnere, i det seneste år.

- Alligevel var medlemsfl ugt fra DFF

et af hovedpunkterne, og på Bornholm

har vi besluttet at yde en aktiv indsats

for at gøre foreningen mere synlig og

dermed forhåbentlig skaffe fl ere medlemmer.

Vi vil således stå på dyrskuet

på Bornholm og på Store Legedag.

Desuden vil vi holder fyraftensmøder

hvert kvartal for nuværende men bestemt

også for potentielt nye medlemmer,

fortæller Bjarne Andersen.

Peter Gjedsted blev valgt som nyt

medlem af bestyrelsen.

bl.a. om hvordan

vi kan gøre

os mere synlige

og dermed tiltrække

nye medlemmer.

Jeg tror

på, at vi nu har

fundet den rigtige

mødeform,

fastslår John Pedersen.

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

Afdelingsformand John

Pedersen afl agde beretning

for 30 medlemmer på årsmødet.

Afdelingsformand Bjarne Andersen, Bornholms Afdeling,

kan glæde sig over et stabilt medlemstal og et fl ot

fremmøde til årsmødet.

11


DK PERI/10.072

Bjarne Johansen

Formand

”Vi har valgt TRIO-formen til

Avedøreværkets nye træpillesilo

på grund af vores gode erfaringer

med systemet gennem utallige

andre opgaver - ikke mindst den

svære støbeopgave i forbindelse

med Københavns nye skuespilhus.”


Silo-byggeri med PERI løsninger

på Avedøreværket

DONG Energy er for tiden i færd med at

udvide Avedøreværket på Hammerholmen

i Hvidovre. Værket, der producerer cirka

30 procent af elforbruget på Sjælland, har

brug for øget kapacitet til opmagasinering

af træpiller, der indgår ved produktionen

af energi. Tæt på det eksisterende træpillelager

opføres derfor et nyt og større

lager i form af en kæmpestor betonsilo.

Bygherren har valgt entreprenørfirmaet

Pihl A/S til løsning af beton-entreprisen

ved byggeriet af siloen, der får en

indvendig diameter på 70 meter og

en højde på godt 20 meter.

Entreprenøren har valgt PERI’s TRIO

Systemforskalling til løsning af opgaven.

Før valget faldt endeligt på TRIO systemet,

fremviste PERI flere andre løsningsforslag:

RUNDFLEX og VARIO Rundform

(drageform med foring). Men da omkredsen

på siloen er meget stor, faldt valget

på TRIO løsningen - en mangekant-løsning

udført med 120 centimeter brede og

330 centimeter høje elementer med

trækiler mellem hvert element: En rationel

løsning, hvor knækkene mellem formene

næsten ikke kan ses.

Hver støbetakt består af en femtedel af

cirklens omkreds. Det svarer til 30 forme

udvendig og 30 forme indvendig. Det

tager cirka 14 dage at få støbt cirklen

hele vejen rundt. Derefter ophænger man

forskallingen til næste ”klatring” på den

foregående støbning ved hjælp af PERIs

ophængningsudstyr, af typen foldeplatform

FB 180-3. Derefter gentages støbeprocessen

for en ny cirkel.

Efter i alt at have støbt seks cirkler oven

på hinanden i højden, afsluttes med en

ringbjælke og et bjælkelag, hvorefter

tagkonstruktionen af stål skal monteres.

Til adgang og hjælp ved armeringsarbejdet

anvendes PERI UP som trappetårn

og armeringsstilladser.

Pihl A/S forventes at afslutte sin del af

entreprisen inden for kort tid.

Forskalling

Stillads

Rådgivning

www.peri.dk


Udfl ugt til Danmarks

længste dalbro

Med en længde på 740 meter er motorvejsbroen

over Funder Ådal, nogle kilometer

øst for Silkeborg, Danmarks

længste dalbro. Broen er en del af motorvejsprojektet

mellem Århus og Herning,

og det var et spændende udfl ugtsmål

for en større skare formænd fra

afdelingerne fra Randers, Århus og

Midt-Vest, der havde slået pjalterne

sammen en onsdag eftermiddag.

Funder Ådal er et stort sammenhængende

naturområde med et rigt dyre-

og planteliv, som Vejdirektoratet naturligvis

har taget store hensyn til i

projekteringen af motorvejen, bl.a. i

måden at opføre broen på – eller broerne,

for der er tale om to parallelle

broer med en meters mellemrum.

Det er Züblin+DYWIDAG - en

storkoncern med 73.000 ansatte og en

omsætning på 100 mia. kr., der har

vundet kontrakten, som udføres som

totalentreprise. Broen er designet i

samarbejde med Landskabsarkitektfi rmaet

Thing & Wainø.

Speciel metode

Tvillingebroerne svæver 30 meter over

det smukke landskab fra istiden. Broerne

har hver ni store spænd på op til

85 meter.

- Men så lange spænd kan ikke støbes,

de vil knække. Derfor støber vi

spænd på 28 meter ad gangen, forkla-

14

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

rer viceprojektleder Christian Smith

fra Züblin+DYWIDAG.

I bestræbelserne på at skåne det følsomme

landskab har man valgt en meget

speciel byggemetode, som kun er

brugt én eneste gang tidligere i Danmark,

men som ofte bruges andre steder

i verden, hvor landskabet er meget

mere kuperet end i Danmark. Metoden

går ud på, at når brosektionen er

støbt og hærdet, skubbes den med hydraulik

ud på nogle tefl onbelagte plader

indsmurt i specielt fedt, hvorefter

sektionen glider på plads henover bropillerne.

25 cm ad gangen

- IBF leverer betonen, som skal have en

helt speciel konsistens, og vi må indrømme,

at IBF faktisk er i stand til at

ramme plet praktisk talt hver eneste

gang, roser Christian Smith.

- Når formen pilles af efter 48 timer,

kan man mærke, at betonen stadig er

varm, men den er så tilstrækkeligt hærdet,

at det er sikkert at skubbe den frem

med hydrauliske cylindre. Sektionen

skubbes 25 cm frem ad gangen, og hele

fremførslen varer i alt seks timer.

Selve Funder Å er udpeget som et

særligt følsomt og værdifuldt naturområde.

Derfor er færdsel ikke tilladt Det

vil sige, at det ikke har været muligt at

opstille hverken permanente søjler eller

Permanente og midlertidige bropiller støbes ved Funder Ådal.

støtter, som under den øvrige opførelse

af broen. I stedet har

Züblin+DYWIDAG fundet på en Aformet

stålkonstruktion, som spænder

hen over den 80 meter brede ådal. På

den måde kan broen krydse åen uden

at røre dalbunden. Øverst på konstruktionen,

der består af Ø1400 stålrør i 50

meters højde, er anbragt en glideanordning.

Stålkonstruktionen er i øvrigt

monteret på de faste bropiller på hver

side af åen.

Skræve over

- Det har været den billigste og samtidig

mest sikre metode, selv om man

kan sige, at det egentlig er en dyr løsning

over en å, der i virkeligheden ikke

er bredere end, at man kan skræve over

den, smiler Christian Smith.

Uden om arbejdspladsen ved broen

på Vejlevej er der anlagt en 1,3 km

lang, midlertidig vej, så trafi kken kan

fortsætte, mens broen bygges. Den

midlertidige vej er så lang, fordi den

også skal bruges ved ombygningen af

Vejlevej, der skal hæves op på en dæmning

på begge sider af broen. Under

byggeriet har hverken vejen eller jernbanen

været spærret én eneste dag.

Vejdirektoratet forventer at åbne

broen for trafi k i efteråret 2012.


Digitally

signed by

Signaturdienst

Doka Gruppe

Date:

2010.02.11 Signat

09:24:47 MEZ

en for forskalling

Den kæmpe store A-stålkonstruktion, som spænder over 80 meter og er 50 meter høj, betyder,

at hverken mennesker alle maskiner kommer i forbindelse med den fredede natur

i bunden af ådalen.

r hyppig genbrug

Udfl ugt til Danmarks længste dalbro

Tyske specialister er i fuld gang med at forberede støbningen af den næste brosektion.

Bagest ses servicegangen, hvor afl øb og kabler vil løbe, når broen er færdig.

Odense Universitetshospital forventer

at kunne tage patienthotellets tre nye

Vi bakker at anvende TRIO’s variable op hjørner. om etager i Dansk brug i august 2010. Formands Forening

Doka Danmark

Egegaardsvej 11, 4621 Gadstrup

Tlf. 46 56 32 00

www.doka.com

PERI løser kompliceret

forskallingsopgave ved

udvidelse af patienthotel

Odense Universitetshospital er i gang med Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI

at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele -

sikre plads til ekstra 100 gæster, udføres men terne gør det muligt at flytte komplet

ved, at der bygges tre nye etager oven på samlede, indvendige forme som én enhed.

den nuværende fem etager høje bygning. Samtidigt bliver afforskallingen lettet

væsentligt, idet elementet ”krymper”

Under hele forløbet skal hotellets fem

nederste etager være beboelige, og det er

30 millimeter, når det udløses.

derfor et krav fra bygherren, der har valgt Stilladset, som anvendes i projektet, er

NCC som totalentreprenør på projektet, PERI UP. Da det er svært af fastgøre et

at trapper og elevatorer fungerer normalt traditionelt stillads til bygningens elegante

under hele byggeprocessen. De to trap- glasfacade, blev løsningen her, at man

peskakter og elevatorkernen skal lige som i stedet monterede stilladset oven på

resten af patienthotellet forhøjes med tre otte store stålprofiler, som blev udlagt

Forrest en midlertidig bropille, etager, herefter men må en på permanent intet tidspunkt og massiv i byggebropille,

til formålet herefter på tværs en af bygningen.

Mange formænd fra Randers, Århus og Midt-Vest afdelinger havde taget imod invitatioperioden

blokeres, og det komplicerer En sidegevinst ved denne metode er,

midlertidig. Pillerne er opført med Peri Systemforskalling.

naturligvis forskallingsarbejdet.

at patienterne på de fem nederste nen til at etager høre om det usædvanlige broprojekt.

ikke generes af udsigten til stilladser

uden for vinduerne.

PERI blev valgt som leverandør af materiel

til den komplicerede opgave, efter der var

lavet et forskallingsforslag baseret på

TRIO Systemforskalling.

Løsningen indebærer, at trappeskakterne

forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen,

og da væggene i den elipseformede

bygning både buer og har skæve vinkler i

næsten alle hjørner, er det en stor fordel

Spuling af beton

Aqua cutter

Effektiv fjernelse af beton uden

skader på armeringsjern

Perfekte formsamlinger med BFD formlåsen. Vinklen

ingsområder op til 10 cm

i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved

Færre fejl

Ingen ventetid på landmåler, der skal lave

afsætning

Mere præcist og ensartet arbejde

Udførelse af mere komplekse opgaver

Vi har maskinerne – du har hænderne

Da adgangsforholdene til byggepladsen er

svære, og pladsen er begrænset, foregår

næsten al materiel-håndtering med kran,

således at komponenterne samles på

jorden og derefter hejses på plads.

Forskalling

Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår

Stillads

bedre resultater med maskinstyring.

Rådgivning

Loxam A/S • Svejsegangen 5 • 2690 Karlslunde

Tlf. 70 15 44 00 • www.loxam.dk

Loxam A/S

Specialist

Trasbo

inden

Sandblæsning

for afrensning

Vrøndingvej 8A · 8700 Horsens · Tlf. 7025 5387 – Park PERI Allé Hovedkontor 363 · Result.dk

www.peri.dk

2605 Brøndby · Tlf. 7025 2211

Se mere Svejsegangen på vores 5, hjemmeside 2690 Karlslunde Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille Greve Main 26, 2670 Greve Rødovre Centrum 251, 2610 Rødovre

www.tsand.dk Tlf. 70 15 44 00 Tlf. 59 17 00 Tlf. 59 35 17 - 00 m@tsand.dk

35

Tlf. 43 45 36 27

Tlf. 36 73 14 14

www.loxam.dk

www.tsand.dk

www.peri.dk

www.result.dk

Spuling af asfalt og gummimembraner

Spuling af støbeskæl

Skæring i jern og beton op til 1000 mm

Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition

Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen

DANSK

Gravemaskiner Cat 323 og 311

HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. DU BESTEMMER Du kan vælge at

SPECIALTRANSPORT

Dozere Cat D6T og D5

Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPS-


20°

baseret maskinstyring NKI Kloak- & Industriservice og høste en A/S lang række

BizCoach.dk leje maskinen ApS med fører, Minilæsser Cat 279

Dansk Specialtransport

fordele: Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Ø Gråbrødre Instituttet, Gråbrødre som Torv er 14, uddannet 1154 København til at køre K

Minigrader Håndværkervej Cat 1, 4160 247BHerlufmagle

med maskinstyring

Tlf. 70 10 80 00

Tlf. 70 233 244


Tromler Tlf. Cat 55 533 50 og 60 70 433

Betydelige besparelser på maskintimer og


brændstof www.nki.as

www.bizcoach.dk lade Pon Rental træne din Gummihjulslæsser www.dansk-specialtransport.dk

Cat 938

Hurtigere færdiggørelse med optimalt trækpåvirkning. resultat Formene flugter, oprettes og trækkes egen maskinfører til at køre

tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile.

INGEN Mange fl OPGAVE ere Cat udlejnings- ER FOR LILLE - INGEN OPG

med udstyret

maskiner

RING

kan naturligvis

FOR YDERLIGERE

udstyres

OPLYSNINGER

med maskin styring efter behov.

eller leje maskinen uden

fører, hvis du selv har erfaring

i at køre med maskinstyring.

08.02.2010 14:41:43 Uhr

Udlejningsmaskiner

med maskinstyring

www.pon-rental.dk

Pon Rental

Vrøndingvej 8A, 8700 Horsens

Tlf. 70 25 53 87

www.pon-rental.dk

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

COPSØ A/S

15

Vi udføre

inkl. kranarbejd

• Entreprenørkørsel inkl. lever

grus og muldjord, samt con

kran og grab til haveaffald

• Flytning af alle typer

entreprenørmaskiner m.v.

• Elementtransporter

• Alle typer specialtransporter

• Egen genbrugsplads for mo

af beton og tegl


Dannet under den sidste istid

Broen i tal

Broen over Funder Ådal er 740 meter lang og er op til 30 meter over terræn.

• Der er fjernet 1,7 mio. kubikmeter jord og grus.

• Der går 8000 kubikmeter beton til arbejdet.

• Hver brosektion vejer 77 tons.

• Vægten på de i alt 26 brosektioner bliver på 20.000 tons.

• Der bruges 1900 tons armeringsjern og spændkabler.

• Når sidste sektion er støbt og skal skubbes på plads,

kræves der et hydraulisk tryk på 470 tons.

• Den samlede pris for broen er på 225 mio. kr.

Billedet viser hvordan broen krummer – krumningen gør ikke glidearbejdet lettere.

Dannet under den sidste istid

Landskabet mellem Bording og Funder

er domineret af Funder Ådal og

Hørbylunde.

Vest for Funder Ådal og Hørbylunde

er landskabet fl adt og ensartet med

en sandet jordbund, og der er plantet

mange læhegn for at dæmpe sandfl ugten.

Der er kun få rester af naturområder

tilbage i det opdyrkede land, og de

udgør derfor et vigtigt net for dyrs og

planters spredning. Naturtyperne er

næringsfattige løv- og nåleskove, heder,

moser, kær samt vandhuller.

Smeltevand

Funder Ådal er en dyb tunneldal, der

er dannet under den sidste istid af smeltevand,

som løb mod nordvest under

isen i retning mod Bølling Sø. Højde-

16

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

forskellene mellem dalbunden og Hørbylunde

Bakker vest for ådalen er op

mod 70 meter. Ådalen er nogle steder

næsten én kilometer bred, andre steder

få hundrede meter.

Funder Ådal er et stort og sammenhængende

naturområde, der fungerer

som en af de vigtigste spredningsveje

for vilde dyr og planter mellem Øst- og

Vestjylland. Denne funktion forstærkes

af, at ådalen er omkranset af Hørbylunde

Krat, som er et stort og uforstyrret

skovområde. Området

indeholder mange forskellige naturtyper

og et rigt dyreliv.

Kulturspor

Funder Ådal indeholder også væsentlige

kulturspor som f.eks. rester af Hær-

Fundamenterne til de midlertidige bropiller støbes på stedet. Læg mærke til

hullerne i bunden. Når den næste tvillingebro skal opføres, løftes de

midlertidige piller ved hjælp af hullerne i bunden, og pillerne fl yttes simpelt

hen til understøttelse af tvillingebroen.

vejen samt bopladser, bronzealderhøje

og hulveje.

Landskabet øst for Funder Ådal er et

storbakket morænelandskab uden de

store variationer. Motorvejen forløber

her langs sydsiden af en sidedal til Funder

Ådal, Abildskov Dal.

Motorvejen føres på en højbro over

Funder Ådal for at bevare sammenhængen

i dalen, og sådan at mennesker

og dyr uhindret kan færdes under

broen. Den er indpasset i landskabet

således at ejendomme, naturområder,

bevaringsværdige landskaber og fortidsminder

berøres mindst muligt.


Hotellet bliver med en højde på 70 meter og 20.000 etagemeter et markant pejlemærke på

hele havneområdet.

Hotel skal være

trækplaster

Et nyt traditionelt hotel i Sønderborg med måske 100 værelser

til at supplere de i forvejen over 300 hotelværelser i byen vil

med stor sandsynlighed ikke blive økonomisk bæredygtigt.

Men et nyt hotel med 250 store værelser bygget efter et nyt Water-Park

koncept kan blive en god forretning – og vil desuden

tilføre byens øvrige hoteller større omsætning. Konceptet er

kendt i USA og vokser kraftigt med ca. 20 pct. nye hotelanlæg

per år. I Europa, hvor det forventes at konceptet får en tilsvarende

udvikling, fi ndes et fåtal lignende faciliteter.

Det mener det rådgivende fi rma NIRAS og deres svenske

datterselskab TP Group. De har for Havneselskabet i Sønderborg

grundigt analyseret, hvordan et nyt hotel i Sønderborg

kan blive en god forretning.

I analysen er der fokus på, hvad der skal til, for at et hotel i

sig selv får en unik tiltrækningskraft og får gæster til at tage til

Sønderborg for at opleve hotellet, dets mange faciliteter og områdets

attraktioner i to-tre dage. Det nye hotelkoncept vil tiltrække

store og brede målgrupper som børnefamilier, konferencearrangører,

par- og vennegrupper. Man rejser to-tre dage for

at bade, spise, drikke, dyrke sport, shoppe og tilbringe tid sammen

med familie og venner og møde nye venner. Og hotellet

med i alt ca. 20.000 kvadratmeter skal danne rammen for oplevelsen.

Det brede udbud af attraktioner, som lokker fl ere målgrupper,

medfører, at hotellet kan have god belægning over hele

året, hvilket er en forudsætning for at skabe en lønsom

virksomhed.

Indendørs vandpark

En stor indendørs vandpark på op til 10.000 kvadratmeter er

hovedattraktionen og forventes i sig selv at få ca. 250.000 besøgende

per år. Indholdet skal tillokke forskellige kategorier af besøgende

og kommer til at tilbyde alt fra leg, sport og motion til

ro, afslapning og wellness.

Hotel skal være trækplaster

Jord- og

anlægsmateriel

KUNDER

• Bygningsmateriel

Aalborg

Bårse

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

S e rr vice

SSor timment

Flee ksibil ilitet

SStabil ilitet

• Grønt materiel

MEDA RBBEJDERE

Ef te r u ddann nnelse

Fo r ve ntning nger

• Liftmateriel

Råådgivning

ISO 9 0 0 2

• Skurvogne og moduler

Landsdækkende udlejning

www.loxam.dk

Fredericia

Frederikssund

Greve

Herning

Hillerød

Holbæk

Kalundborg

Karlslunde

Odense

Roskilde

Sakskøbing

Slagelse

Sønderborg

Vassingerød

Viborg

Århus

17


Havneområdet fylder omkring fem hektar, og den centrale Urban Square vil med sit store hotel blive omdrejningspunkt for projektet.

Et stort badeanlæg vil byde på forskellige

attraktioner for små og ”store”

børn. Her fi ndes pooler, vandrutschebaner,

vandsport, surfbølger og meget

mere som giver en herlig badeoplevelse.

Særligt familier med børn ventes at

blive en stor målgruppe.

Et særskilt afsnit med “sauna world”

giver plads til fl ere saunatyper med forskellige

temperaturer, luftfugtighed og

miljøer. Der er også varierende typer af

brusere, pools og relaxrum. Formålet

med denne afdeling er at tilfredsstille

de behov, der er for en roligere og mere

afslappet oplevelse. Ofte er målgruppen

for denne afdeling midaldrende og

ældre, samt konferencegæster og par

uden børn.

En Wellness-afdeling indgår også i

konceptet og vil være rettet mod især at

tilfredsstille mødre, konferencegæster

og primært kvindelige gæsters behov

for pleje og afkobling.

Mad og drikke

Hotellet skal tilbyde mad og drikke for

gæsternes forskellige behov. Her fi ndes

foruden en stor restaurant til 400 gæster,

en mindre restaurant med et højere

ambitionsniveau og fl ere ”fast

food” enheder for dem, der ønsker at

spise godt men billigt og hurtigt. Dette

kombineret med barer, caféer og kiosker.

For at møde de forskellige målgrupper

som besøger hotelanlægget og Søn-

18

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

derborgs attraktioner bliver hotelværelserne

store nok til at kunne rumme en

familie og samtidigt meget bekvemme

til for eksempelvis par som søger afkobling.

Konferencer

Konferenceafdelingen er tænkt dimensioneret

til ca. 2000 kvadratmeter. Det

gør det muligt at skabe møderum for

både store og små grupper. Her fi ndes

en multihal med plads til 800 spisende

eller 1800 stående gæster til f.eks. koncerter,

konferencer, messer og udstillinger.

Med andre ord vil hotellet også

kunne supplere Koncertsalen Alsion

med de helt store arrangementer.

I hotellet vil der også være andre aktiviteter

såvel om dagen som om natten.

For fysiske aktiviteter fi ndes for

eksempel gymnastik, bowling, billard,

simulatorer, “game room” for børn og

meget mere. Andre mere kulturelle udbud

er musik, show, dans, natklub,

biograf m.m. Alt udgør en attraktion

for indkvarteringsgæster men også for

lokale.

Den canadiske arkitekt Frank Gehry er kendt for sine overraskende idéer som f. eks. Guggenheim-museet i Bilbao eller

The Walt Disney Concert Hall i Los Angeles. Idéerne til hotellet i Sønderborg har også været mange, men den endelige

udformning aftales med den operatør, der ønsker at indgå i projektet, oplyser direktør i Sønderborg Havneselskab A/S,

Steen B. Laursen.


Havneprojekt skal bringe

Sønderborg ud af dødvande

Den canadiske arkitekt Frank Gehrys masterplan for havneområdet til højre for vandet – til venstre ses Alsion.

Nej er aldrig et positivt ord. Men et nej

kan godt have en positiv virkning. Det

fi k det i Sønderborg, da Statens Kunstfond

sagde nej til at støtte tanker om at

placere kunst i centrale rundkørsler på

Als, for derved at skabe ekstra opmærksomhed

om et område præget af forventninger

om nedgang og frafl ytning.

Men Statens Kunstfond sagde nej og

pegede selv på Sønderborg Havn som

et område velegnet til udvikling.

Byens Havn var skabt. Og Sønderborg

Havneselskab A/S, som Bitten og

Mads Clausens Fond og Sønderborg

Kommune i fællesskab står bag, blev en

realitet.

Tænketank

- Forventningerne til Sønderborg var

præget af arbejdsløshed, og at veluddannede

unge dermed vil fl ytte fra byen

og området. Derfor blev der nedsat

en tænketank, som skabte en række

idéer og tanker om, hvordan man

kan udnytte den gamle trafi khavn,

som alligevel ikke har nogen fremtid

som erhvervshavn. Havnen beboes

i dag af nogle få virksomheder,

som ikke har egentlig tilknytning

til havnen. De kan altså lige så godt

ligge et helt andet sted, påpeger direktør

i Sønderborg Havneselskab

A/S, Steen B. Laursen, der som tidligere

teknisk direktør i Sønderborg

Kommune har et indgående kendskab

til byen og området.

Frank Gehry

- Sønderborg Havneselskab A/S blev

stiftet i november 2006 og skal sikre, at

planerne realiseres, herunder købe det

areal, som hele projektet strækker sig

over, være med til at udarbejde masterplan,

sikre bæredygtighed og sørge for

bebyggelse og salg.

Masterplanen blev lagt i hænderne

på den verdenskendte canadiske arkitekt

Frank Gehry med tegnestue i Los

Angeles. Gehry er manden bag spektakulære

bygninger som Guggenheimmuseet

i Bilbao og Walt Disney Concert

Hall i Los Angeles.

- Efter at Frank Gehry var på besøg i

Sønderborg i januar 2008, har han udarbejdet

en masterplan for et areal på i

DANSK

SPECIALTRANSPORT

Havneprojekt i Sønderborg

alt 52.000 etagemeter med et kulturelt

centrum – den såkaldte Urban Square

hvor et hotel bliver det helt centrale

omdrejningspunkt. Hotellet vil blive

70 meter højt og en attraktion i sig selv,

som turister og gæster vil rejse langt for

at opleve. Vi regner med et potentiale

på seks mio. mennesker indenfor en radius

af tre timer – her er naturligvis inkluderet

hele Hamburg-området med

alene fem mio. indbyggere, understreger

Steen B. Laursen.

Urban Square

Urban Square, som skal være katalysator

for hele projektet, vil foruden hotellet

med 250 rummelige værelser indeholde

et multikulturhus, en kunsthal,

detailhandel og kontorer samt muligvis

behandlingssteder. Urban Square vil

fuldt udbygget fylde 28.000 kvm.

Vi udfører alle typer transporter

inkl. kranarbejde som f.eks. 27t/m - 150 t/m

• Entreprenørkørsel inkl. levering af sten,

grus og muldjord, samt containerkørsel,

kran og grab til haveaffald

• Flytning af alle typer

entreprenørmaskiner m.v.

• Elementtransporter

• Alle typer specialtransporter

• Egen genbrugsplads for modtagelse

af beton og tegl

INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPGAVE ER FOR STOR

RING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OG PRISER

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

19


Havneprojekt i Sønderborg

Fra Alsion, der bl.a. rummer Forskerparken og Sønderjyllands

Symfoniorkester, er der udsigt over til det store

havneområde.

- Urban Square skal være én helhed

og den del af projektet, som skal gennemføres

først. Vi er i øjeblikket i tætte

forhandlinger med fl ere internationale

hoteloperatører, som viser meget stor

og seriøs interesse for at gå ind i projektet.

Urban Square skal være en helhed

men gerne med fl ere investorer, som

danner et udviklingsselskab for den del

af den samlede masterplan. Målet er at

få aftaler i stand med lejere i Urban

Square i løbet af 2010, hvorefter et udviklingsselskab

kan dannes. Vi forventer

herefter at gå i jorden med spaden

allerede i 2011, således at Urban Square

kan stå fuldt udbygget i 2014 eller

20

Det nordlige havneområde vil blive domineret af

boliger og grønne områder.

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

2015, mens vi forventer, at hele det

fem hektar store område vil være helt

udbygget i 2020, siger Steen B. Laursen,

der tilføjer, at alene Urban Square

formentlig vil løbe op i 700-800 mio.

kr., når det står helt færdigudbygget,

mens prisen for gennemførelse af hele

masterplanen kommer op i 1,3 mia.

kr.

Arbejdspladser

Sønderborg Kommune har afsat 30

mio. kr. til at gøre havnen klar til byggeri.

Desuden er byrådet indstillet på at

investere i et multikulturhus i tilslutning

til det gamle pakhus. Det gamle

Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen

HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK.

Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret

maskinstyring og høste en lang række

fordele:

Betydelige besparelser på maskintimer og

brændstof

Hurtigere færdiggørelse med optimalt resultat

Færre fejl

Ingen ventetid på landmåler, der skal lave

afsætning

Mere præcist og ensartet arbejde

Udførelse af mere komplekse opgaver

DU BESTEMMER Du kan vælge at

Vrøndingvej 8A · 8700 Horsens · Tlf. 7025 5387 – Park Allé 363 · 2605 Brøndby · Tlf. 7025 2211

leje maskinen med fører,

som er uddannet til at køre

med maskinstyring

lade Pon Rental træne din

egen maskinfører til at køre

med udstyret

eller leje maskinen uden

fører, hvis du selv har erfaring

i at køre med maskinstyring.

Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring.

- Vi er i øjeblikket i tæt dialog med internationale

hoteloperatører, der viser seriøs interesse i at drive

hotellet på Urban Square, fortæller direktør i Sønderborg

Havneselskab A/S, Steen B. Laursen.

byråd havde allerede meldt ud, at det

var villig til at investere 80-90 mio. kr.

over de kommende år.

Foruden hovedprojektet med Urban

Square omfatter masterplanen desuden

bl.a. boliger, kontorer og en masse

grønne, rekreative områder.

Alene hovedprojektet forventes at

skabe omkring 500 nye og blivende arbejdspladser

i Sønderborg.

Udlejningsmaskiner

med maskinstyring

Gravemaskiner Cat 323 og 311

Dozere Cat D6T og D5

Minilæsser Cat 279

Minigrader Cat 247B

Tromler Cat 533 og 433

Gummihjulslæsser Cat 938

Mange fl ere Cat udlejningsmaskiner

kan naturligvis udstyres

med maskin styring efter behov.

www.pon-rental.dk

COPSØ A/S


Nordjylland afd.

90 år 24-06-1920

Søren Krogh Petersen

Toftehaven 9

9600 Års

75 år 25-05-1935

Verner Andersen

Stationsmestervej 30, St.

9200 Ålborg SV

65 år 23-06-1945

Vagn Bech Lynggaard

Østermøllevej 43

7900 Nykøbing Mors

60 år 13-06-1950

Karsten Osvald Pedersen

Nakkevej 18, Risgårde

9640 Farsø

60 år 18-05-1950

Ove K. Christiansen

Råkildevej 21, Annerup

9530 Støvring

60 år 26-05-1950

Knud Egon Horsevad

Mejerivej 8-Linderum

9870 Sindal

60 år 24-06-1950

Claus Holst Østergaard

Egebakkevej 10, Li. Arden Mark

9510 Arden

50 år 28-06-1960

Bent Christensen

Krogensvej 29, V.Hassing

9310 Vodskov

Randers

60 år 27-06-1950

Søren Ove Nørg. Andersen

Poppelvej 3

8370 Hadsten

50 år 01-06-1960

Leo Kristoffersen

Niels Bohrsvej 14

8920 Randers NV

Midt – Vest afd.

60 år 19-06-1950

Kai Preben Nielsen

Topmejsevej 8

8800 Viborg

50 år 10-05-1960

Keld Jensen Hald

Vesterled 11

7470 Karup J

Vi gratulerer

Aarhus afd.

65 år 26-05-1945

Karsten Møller

Stensagervej 6

8260 Viby J.

60 år 01-06-1950

Karsten Jensen

Mursejlervej 5

8660 Skanderborg

60 år 04-05-1950

Karsten Bjergø

Frederikshalparken 41

8300 Odder

60 år 13-05-1950

John Ortmann Søgaard

Lykkendalsvej 169

8220 Brabrand

50 år 17-05-1960

Lars Poulsen

Engparken 78 Skovby

8464 Galten

Vejle – Kolding afd.

65 år 05-05-1945

Hans Peter Knudsen

Agertoften 31

5500 Middelfart

65 år 17-05-1945

Jan Anker Andersen

Agerbakken 27

8700 Horsens

60 år 12-06-1950

Asmus Chr Westphalen

Tranevej 17

8721 Daugård

50 år 16-05-1960

Jan Ove Hansen

Engumvej 90

7120 Vejle Øst

50 år 14-05-1960

Leif Gyrup

Kratvænget 78 Jels

6630 Rødding

Vestjylland afd.

65 år 22-06-1945

Orla Jensen

Stationsvej 12 - Spandet

6760 Ribe

60 år 27-06-1950

Henning Pedersen

Hartvigskramsvej 10

7280 Sønder-Felding

Sønderjylland afd.

70 år 09-05-1940

Hans Nissen Hansen

Nedervej 5 - Mjels

6430 Nordborg

Fyn afd.

75 år 27-05-1935

Hjalmar Hansen

Søballevej 13

5270 Odense N

København afd.

80 år 14-05-1930

Tage Sørensen

Bøgehegnet 14, St,Th,

2670 Greve

70 år 01-05-1940

Johni Arne Albertsen

Vesterbo 141

3500 Værløse

70 år 22-05-1940

Jørgen Anthon Nielsen

Båstrupvej 241

3480 Fredensborg

70 år 24-06-1940

Bent Carl Nielsen

Træets Kvarter 6

2750 Ballerup

65 år 02-06-1945

Carl Erik Knudsen

Kingosvej 19

4600 Køge

65 år 28-06-1945

Henning Peter Hansen

Tåsingevej 18

4600 Køge

60 år 25-06-1950

Leif Nørager Bay

Møllevej 20

2640 Hedehusene

50 år 11-05-1960

Jens Peter Rasmussen

Damparken 38, stth

2610 Rødovre

50 år 18-05-1960

Mads Broe Pedersen

Ravnsnæsvej 231 c

2970 Hørsholm

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

Vi gratulerer

Syd-og Vestsjælland afd.

70 år 20-06-1940

Leif Haarlev Nielsen

Blidsøvej 171 Næsbystrand

4200 Slagelse

70 år 28-06-1940

Børge A K Nielsen

Højbjergvej 32

4470 Svebølle

65 år 16-06-1945

Ole Hartvig Larsen

Humlehaven 18 A

4400 Kalundborg

65 år 19-06-1945

Per Sten Larsen

Ny Stottsvej 20

4220 Korsør

60 år 17-05-1950

Finn B Hansen

Degnebakken 8

4684 Holme-Olstrup

50 år 11-06-1960

Preben Ertman Rasmussen

Høedvej 35

4450 Jyderup

50 år 29-05-1960

Kim Buurskov

Skolelodden 13

4534 Hørve

Lolland Falster afd.

50 år 09-06-1960

Per Dvinge

Kettingevej 68

4892 Kettinge

Bornholm afd.

75 år 02-05-1935

Levi P Falk

Kåsevej 2

3770 Allinge

60 år 30-05-1950

Bjarne Leonhard Andersen

Skovbrynet 1

3730 Neksø

21


Dansk Formands Forening

Meddelelser

Lønstatistik 2009 Kommunal sektor

Afdeling Løn 01.01.2010 Løn 01.01.2009 Fremgang i kr.

Nordjylland 34.341,00 33.462,00 879,00

Randers 33.169,00 38.518,00 -5.349,00

Midt-Vest 35.400,00 34.694,00 706,00

Århus 33.991,00 32.007,00 1.984,00

Vejle - Kolding 35.864,00 34.634,00 1.230,00

Vestjylland 32.175,00 31.716,00 459,00

Sønderjylland 41.517,00 37.042,00 4.475,00

Fyn 34.469,00 34.616,00 -147,00

København 41.204,00 38.372,00 2.832,00

Syd- og Vestsjælland 32.177,00 36.308,00 -4.131,00

Lolland Falster 36.099,00 35.893,00 206,00

Bornholm 43.165,00 32.032,00 11.133,00

Hele Landet 36.130,92 34.941,17 1.189,75

Bilag lønstatistik 2009 kommunal sektor

Månedsløn januar 2008 2010 antal medl. 2009 antal medl.

Fra kr. 23.000 - 25.000 3 5

Fra kr. 25.000 - 29.000 15 32

Fra kr. 29.000 - 35.000 33 42

Fra kr. 35.000 - 40.000 35 57

Fra kr. 40.000 - 45.000 30 30

Fra kr. 45.000 og derover 6 12

Lønstatistik 2009 Private sektor

Løn 01.01.2010 Løn 01.01.2009 Fremgang i kr.

Nordjylland 35.549,00 35.417,00 132,00

Randers 35.330,00 36.220,00 -890,00

Midt-Vest 37.898,00 37.168,00 730,00

Århus 38.803,00 38.828,00 -25,00

Vejle - Kolding 35.916,00 35.784,00 132,00

Vestjylland 31.196,00 32.734,00 -1.538,00

Sønderjylland 30.723,00 32.875,00 -2.152,00

Fyn 36.269,00 36.848,00 -579,00

København 35.386,00 36.449,00 -1.063,00

Syd- og Vestsjælland 37.756,00 37.379,00 377,00

Lolland Falster 36.396,00 34.195,00 2.201,00

Bornholm 31.324,00 33.761,00 -2.437,00

Hele Landet 35.212,17 35.638,17 -426,00

Bilag lønstatistik 2009 Private sektor

Månedsløn januar 2008 2010 antal medl. 2009 antal medl.

Fra kr. 23.000 - 25.000 8 6

Fra kr. 25.000 - 29.000 23 32

Fra kr. 29.000 - 35.000 62 94

Fra kr. 35.000 - 40.000 90 156

Fra kr. 40.000 - 45.000 49 47

Fra kr. 45.000 og derover 17 31

Afgået ved døden

marts 2010.

Hans Jørgen Larsen

Maglegårdsvej 27, 4700 Næstved

Afgået ved døden den 25.03.10

22

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

Aktiviteter

i 2010

Seniorklubben

Syd- og Vestsjællands afdeling

26. maj 2010 kl. 10.00

Frihedsmuseet – Kastellet – Kanalrundfart

med madkurv

Deltagerbetaling 50,00 kr.

Tilmelding senest 19. maj 2010

16. juni 2010 kl. 14.00

Sct. Hans Fest

Hos Ib og Alice Nielsen

Deltagerbetaling 75,00 kr.

Tilmelding senest 9. juni 2010

18. august 2010

Bakken / Cirkusrevyen

Billetpriser Parket A + B 275,00 kr.

Tilmelding og

Depositum Kr. 200.00 senest 1. marts 2010

15. september 2010

Guidet tur til Sprogø med madkurv

Nærmere følger

17. november eller 24. november 2010 kl.

15.00

Julefrokost

Næstved / Slagelse

Deltagerbetaling 100,00 kr.

Tilmelding senest 10. november 2010

Gunner 58383540

Kaj 55770124

Niels 20631755 / 55761982

Messe på Hals Havn

Nordjyllands Afdeling afvikler lørdag

den 15. maj en spændende messe og

udstilling på havnen i Hals.

Messen holdes fra kl.

10-15 ved Skansen,

hvor det bliver muligt

at opleve et bredt spekter

af entreprenørmateriel

og andet til branchen.

Mød op og vær med til

at gøre messen til en

spændende og levende begivenhed.

Nordjyllands Afdeling


43-årige Martin Henriksen er ansat som ny adm. direktør i det landsdækkende

udlejningsfi rma for maskiner og materiel, Cramo.

Ny direktør hos Cramo

Cramo A/S har ansat Martin Henriksen, 43 år,

som adm. direktør.

Han kommer fra en tilsvarende stilling hos Wacker Neuson

Skandinavien, hvor han har været direktør siden 2002. Tidligere

har han været direktør for Harald V. Lassen A/S og er i

dag bestyrelsesformand for it-virksomheden inCaptiva A/S.

Martin Henriksen er uddannet maskiningeniør fra Danmarks

Tekniske Højskole og har taget 1. del af HD. I sin fritid

er Martin Henriksen en fl ittig motionist og har bl.a. gennemført

15 maratonløb og Vasaloppet på ski.

Cramo A/S er et landsdækkende udlejningsfi rma for maskiner

og materiel samt midlertidige lokaler.

Rundsvisning på Billund Lufthavn

Region Syddanmark afdelingerne Fyn, Vestjylland, Vejle/

Kolding og Sønderjylland vil gerne invitere vores medlemmer

til et fælles arrangement.

Vi inviterer til en rundvisning i Billund Lufthavn med afslutning

med en frokost i lufthavnen efter rundvisningen.

Det vil foregå den 5. juni 2010 klokken 10.00, hvor vi mødes

ved hovedindgangen. Der kan komme op til 60 personer, så

det bliver ”først til mølle” princippet.

I skal henvende jer til jeres afdelingsformand, da vi skal have

jeres fulde navn, så der kan blive lavet et gæstekort, inden vi

ankommer til lufthavnen.

Rundvisningen tager ca. to timer. Hvis der skal fælleskørsel

til, skal I aftale det med jeres afdelingsformand.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 28. maj 2010.

Med venlig hilsen

Vejle/Kolding

Jan O. Hansen

50 års fødselsdag

Den 16. maj 2010 fylder afdelings formand i Vejle – Kolding

afdeling Jan O. Hansen Engumvej 90 7120 Vejle Ø 50 år.

Jan O. Hansen overtog i 2008 posten som afdelingsformand i

Vejle – Kolding afdeling efter Palle Brodersen.

Dansk Formands Forening ønsker tillykke med dagen.

På foreningens vegne

Kim Bøje Madsen, Landsformand

Nyoptaget februar og marts 2010

Navn Adresse By

Niels Jørgen Eriksen Gartnervej 7, Løve 4270 Høng

Per Bloch Thomsen Gefl evej 217 6960 Hvide Sande

Lars Nejbjerg Poulsen Lunpintoften 87 7430 Ikast

Palle Juncher Just Dyrlægegårdsallé 108 3600 Frederikssund

Henrik Cornel Nielsen Martin Lønnesvej 8 4440 Mørkøv

Jette Maltha Mailund Gyden 3 9340 Aså

Otto Berggren Gudumbro 63 7620 Lemvig

Thomas R.D. Hartmann Learparken 10 9200 Aalborg SV

Jan Lund Jensen Hesselhaven 73 4230 Skælskør

Dansk Formands

Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

Giro: 8 00 24 44

www.danskformand.dk

Kontorets åbningstid:

Mandag - torsdag 9.00-15.00

Fredag 9.00-12.00

Arbejdsløshedskassen

IAK Tlf.: +45 70 33 50 00

HUSK - ALT vedrørende indmeldelser og

anmeldelser om arbejdsløshed skal sendes til

hovedkontoret

Foreningsmeddelelser

Få budskabet ud!

Nordjyllands afdeling:

Formand: Peer Nørgaard

Løgstørvej 23, 9500 Hobro

Tlf.: 50 51 61 51

E-mail: nordjyll@danskformand.dk

Randers afdeling:

Formand: Leo Kristoffersen

Niels Bohrsvej 14, 8900 Randers

Tlf.: 50 51 61 52

E-mail: randers@danskformand.dk

Midt-Vest afdeling:

Formand: Vagn Nordentoft

Hedenskrænten 31, 8800 Viborg

Tlf.: 50 51 61 53

E-mail: midt-vest@danskformand.dk

Århus afdeling:

Formand: Jørgen Hansen

Kongevejen 100, 8000 Århus C

Tlf.: 50 51 61 54

E-mail: aarhus@danskformand.dk

Vejle/Kolding afdeling:

Formand: Jan Ove Hansen

Engumvej 90, 7120 Vejle Øst

Tlf.: 50 51 61 55

E-mail: vejle@danskformand.dk

Vestjyllands afdeling:

Formand: Iben Christensen

Storegade 91-2,v, 6700 Esbjerg

Tlf.: 50 51 61 57

E-mail: vestjyll@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Afdelingerne:

Privat

Landsformand

Kim Bøje Madsen

Nørrevang 8

9362 Gandrup

Tlf.: +45 98 25 90 43

Privat

Kasserer Winnie Hansen

Borups Alle 233 B st. tv.

2400 København NV.

Tlf.: +45 38 19 06 77

Sønderjyllands afdeling:

Formand: Svend E. Petersen

Mommarkvej 27, 6400 Sønderborg

Tlf.: 50 51 61 58

E-mail: sepe@sonderborg.dk

Fyns afdeling:

Formand: Palle A. Frederiksen

Søboløkker 26, Jordløse, 5683 Haarby

Tlf.: 50 51 61 59

E-mail: fyn@danskformand.dk

Københavns afdeling:

Formand: John Pedersen

Bistrupgårdsvej 7, 3460 Birkerød

Tlf.: 50 51 61 60

E-mail: kbh@danskformand.dk

Syd- og Vestsjællands afdeling:

Formand: Keld Klausen Dahl

Højen 7 B, 4700 Næstved

Tlf.: 50 51 61 61

E-mail: kelddahl1@hotmail.com

Lolland-Falster afdeling:

Formand: Lars Hansen

Østervang 6, 4990 Sakskøbing

Tlf.: 50 51 61 50 Bil: 22 65 28 55

E-mail: lehansen@post.tele.dk

Bornholms afdeling:

Formand: Bjarne L. Andersen

Skovbrynet 1, 3730 Nexø

Tlf.: 50 51 61 56

E-mail: bornholm@danskformand.dk

Formandsbladet • Nr. 2 • april 2010

Meddelelser

23


Returneres ved varig adresseændring

Afsender:

Portoservice Aps

Postboks 9490

9490 Pandrup

02/2010 da

Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling

Framax Xlife

Rentabel på grund af mulighed for hyppig genbrug

og effektiv udnyttelse

Sikker.

Hurtig.

Effektiv.
Doka Danmark

København og Sjælland

Egegaardsvej 11

4621 Gadstrup

Tel. +45 46 56 32 00

Fax +45 46 56 32 50

E-Mail: Danmark@doka.com

www.doka.com

Doka Danmark

Jylland

Høgemosevænget 3

8380 Trige

Tel. +45 86 26 39 00

Fax +45 86 26 39 50

E-Mail: Danmark@doka.com

Digitally

signed by

Signaturdienst

Doka Gruppe

Date:

2010.02.11 Signat

09:24:47 MEZ

B

Magasinpost bladnr. 46411

More magazines by this user
Similar magazines