IDÉKONKURRENCE 2013 - Fremtidens Herregård

fremtidensherregaard.dk

IDÉKONKURRENCE 2013 - Fremtidens Herregård

Foto: Ingrid Riis

10

ANSØGNINGSSKEMA

Til præsentationen af projektidéen skal

anvendes et ansøgningsskema. I ske­

maet angives de nødvendige generelle

oplysninger, og projektidéen beskrives i

tekst, suppleret med fotos og kort­ og/el­

ler tegningsmateriale til dokumentation

af de eksisterende forhold.

Ansøgningsskema kan downloades på

kampagnens hjemmeside:

www.fremtidensherregaard.dk

Projektidéen præsenteres med beskrivel­

ser af følgende:

• Vision

• Baggrund

• Den forretningsmæssige, arkitektoni­

ske og bevaringsmæssige idé

• Betydningen for og samarbejdet med

lokalområdet

• Organisation

• Drift

• Aktiviteter og overordnet tidsplan for

projektet

• Estimeret økonomisk ramme for projektet

VEJLEDNING FOR DELTAGELSE

For at deltage i idékonkurrencen 2013 skal der indleveres en

præsentation af en projektidé, der omfatter nye anvendelser af

herregårdens bygninger, og som bidrager til lokal udvikling.

BILAG

Det udfyldte ansøgningsskema vedlæg­

ges relevante bilag, herunder:

• Fotos af de eksisterende forhold

• Situationsplan med markering af de be­

rørte helheder/bygninger / bygningsaf­

snit (kort / luftfoto / tegning)

• Andet kort­ og tegningsmateriale efter

behov

Det er vigtigt, at illustrationerne under­

støtter forståelsen af de eksisterende

forhold – de skal ikke præsentere kon­

krete, arkitektoniske løsningsforslag

til den nye anvendelse af helheder eller

bygninger.

FORM OG OMFANG

Præsentationen af projektidéen skal

indleveres i A4­format og skal bestå af

et udfyldt ansøgningsskema + bilag og

forside (ligeledes i A4­format). Siderne

skal være hæftet eller på anden måde

samlet. Billedsider og situationsplan

kan indsættes som indfoldet A3.

11

Desuden indleveres 1 digital kopi i

pdf­format af ansøgningsskema og bilag

på navngiven cd eller dvd.

INDLEVERING

Projektidéerne skal være modtaget i fy­

sisk form med posten eller være indleve­

ret til projektsekretariatet i Dansk Byg­

ningsarv senest 18. juni 2013 kl. 16.

Dansk Bygningsarv

Borgergade 111, 1300 København K

Att. Signe Marie Rohde

Forslagene skal være mærket med: “Idékon­

kurrence 2013Fremtidens Herregård”.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Spørgsmål vedrørende idékonkurrencen

og projekterne kan fremsendes skriftligt

eller på email til projektsekretariatet:

herregård@bygningsarv.dk

Spørgsmål og svar vil løbende blive of­

fentliggjort på kampagnens hjemmeside.

Fremsendt materiale returneres ikke.

More magazines by this user
Similar magazines