Semesterkatalog efter\345r 2007 til hjemmesiden.pub - Dansk Bibel ...

dbi.edu

Semesterkatalog efter\345r 2007 til hjemmesiden.pub - Dansk Bibel ...

semesterkatalog efterår 2007 Dansk Bibel-Institut For bibelsk tro og mission


Semesterkatalog Efterår 2007 Dansk Bibel-Institut, Frederiksborggade 1B, 1., 1360 København K, Tlf.: 33 13 55 00, dbi@dbi.edu, www.dbi.edu


Velkommen til efterårssemestret 2007 Dette er et katalog over de undervisningstilbud og arrangementer, som DBI tilbyder studerende og andre interesserede. Tilbudene er dog særligt tilrettelagt for teologistuderende ved Det Teologiske Fakultet i København (TF) og på DBI’s egen teologiske bacheloruddannelse (TKM-uddannelsen). Semesterstart Mandag den 3. september kl. 10.00 Morgenbord m. andagt og nogle bevingede ord fra rektor, Børge Haahr Andersen, samt information og eventuelt endnu ikke skemalagte undervisningsaftaler. Kl. ca. 11:15 semesterstartsforelæsning Menighedsliv jorden rundt v/ lektor, dr. theol., Finn Aa. Rønne Kontaktpersoner Rektor: Børge Haahr Andersen Studieleder og Lærerrådsformand: Torben Kjær. Studiekoordinator: Nicolai Techow Lærerne har ingen særlige træffetider, men kan træffes på kontoret i dagtimerne, hvor de står til rådighed for både faglige og personlige samtaler. Administration Pedel: Filip Osmundsen Kontor: Dorte Saeedfar (kontorfuldmægtig), Nicolai Techow (studiekoordinerende adjunkt) og Kirsten Hansen (økonomifuldmægtig) Øvrige tilbud til dig DBI tilbyder ikke blot eksamensrelateret undervisning, men også temadage, konferencer, TKM-aftener m.m. hvor vi udfordres af nutidige og vigtige emner. Så HUSK at se efter opslag på opslagstavlen og på DBI´s hjemmeside (www.dbi.edu) om disse arrangementer. Vær også opmærksom på, at DBI’s lærere tilbyder vejledning i forbindelse med opgaveskrivning så langt ressourcerne rækker. DBI er også et kristent og menneskeligt fællesskab. Alle inviteres derfor til at deltage i den daglige andagt kl. 12.30 i kaffestuen og til hyggeligt frokostsamvær inden og efter. Brug Dansk Bibel Institut - vi er der for DIG. │1


* Indhold Undervisningstilbud Praktisk information Åbne arrangementer og kurser TF-undervisning TKM-undervisning Undervisere, se hjemmesiden www.dbi.edu


Undervisningstilbud Vær opmærksom på, at tilmelding er nødvendig for TF’ere (dog ikke til åbne arrangementer, temadage, kompaktkurser o.l.). Tilmelding sker på e.dbi.edu eller ved at sende en e-mail til studiekoordinerende adjunkt Nicolai Techow (nt@dbi.edu) med navn, adresse, telefonnummer samt angivelse af, hvilket kursus man ønsker at tilmelde sig. Fristen for tilmelding til undervisning er mandag den 3. september. Derefter vil der blive givet besked til de tilmeldte om, hvorvidt de forskellige undervisningstilbud bliver gennemført eller ej. Piktogrammer I semesterkataloget anvender vi en række piktogrammer, der beskriver de forskellige typer af undervisningstilbud: TKM. TKM-undervisningen er den undervisning, der tilbydes TKMstudenter på DBI’s egen teologiske bacheloruddannelse. Den sigter direkte mod eksamen. ALT. For det andet har vi den alternative undervisning. Denne undervisning er eksamensrelateret og kan for TF-studenter fuldstændigt gøre det ud for tilsvarende undervisning på Det teologiske Fakultet. Undervisningen sigter direkte mod eksamen. SUPPL. For det tredje er der den supplerende undervisning. Den skal ses i tæt sammenhæng med et tilsvarende undervisningsforløb på universitetet og er tænkt som et supplement til dette, f.eks. for at pege på alternative forståelser af bibelteksterne og de teologiske spørgsmål. PROFIL. For det fjerde er der profilundervisningen. Denne markerer noget af DBI's særpræg som et bibeltro uddannelsessted for kommende præster, forkyndere og religionslærere. Denne type undervisning retter sig ikke mod nogen eksamen. │3


Praktisk information Semesteropbygning Semesteret er opbygget på samme måde, som det er tilfældet ved Københavns Universitet. Første undervisningsuge er uge 36 (som begynder den 3. september). Der tilbydes undervisning i 13 uger, og undervisningen afsluttes senest den 21. december. Efterårsferie holdes i uge 42 (som begynder den 15. oktober). Eksamen for TKM-studenter afholdes i januar måned. Læseplads Alle studerende inviteres til at bruge DBI’s læsesale. DBI har 3 læsesale, én hvor du kan bruge bærbar PC og to, hvor du kan arbejde i stilhed. Der tilbydes flere former for læsepladser; fuld, halv eller hyldeplads. Ansøgningsskemaer ligger på hylden i forhallen. Skemaet skal afleveres til pedellen, som kan hjælpe dig, hvis du har brug for yderligere information. Alle læsepladser er gratis, men det forventes, at du deltager i rengøring og sørger for almindelig oprydning på DBI. Nøgler, printer, kopi, telefon o. lign. Henvendelse vedrørende disse ting rettes til Kirsten eller Dorte i administrationen på 1.sal. Kontoret er åbnet mandag til fredag minimum fra kl. 9-12, dog vil der ofte være åbent til hen på eftermiddagen. Vi sælger de kort du skal bruge i kopirummet, nøgler m.m. og hjælper dig gerne med andre praktiske ting. Ved udlevering af nøgler lægges et depositum på 200 kr. For kopi- og telefonkort er depositumet 15 kr. Biblioteket Spørgsmål vedrørende brug af biblioteket rettes til bibliotekar Peter Rahbek eller, hvis han ikke træffes, til studiekoordinerende adjunkt Nicolai Techow, som har kontor ved forhallen. Biblioteket er grundlæggende et præsensbibliotek. Det vil sige, at man kan låne bøgerne til sin læseplads, hvis man sætter et faneblad med sit navn på ved │4


bogens plads. Bøgerne kan ikke lånes med hjem. Hvis du har brug for hjælp til at finde rundt på biblioteket eller andet - så spørg Peter eller Nicolai. DBI’s biblioteksdatabase er tilgængelig på http://www.reindex.org/ DBI/main/Main.php . Du kan også finde den ved at gå ind på DBI's hjemmeside (www.dbi.edu) -> Materialer -> Bibliotek, og klikke på linket til databasen. Kaffestue og køkken er instituttets mødested Her kan du købe kaffe ved at skrive dig på listen ved siden af kaffemaskinen eller ved at lægge penge i pengekassen samme sted. I kaffestuen findes også et meget besøgt slikskab. Både slik og kaffe sælges til rimelige priser. Overskuddet går til forbedring af især køkken og kaffestue. De forskellige etager På 1. sal finder du forhallen, kaffestuen og kontorer for flg. personer: Rektor, studiekoordinator, landssekretær, rejsesekretær, økonomifuldmægtig og kontorfuldmægtig. Den ene halvdel af kaffestuen lukkes til tider af til undervisning eller andre arrangementer. På 2. sal finder du det meste af biblioteket, læsepladserne og en række lærerkontorer; og på 3. sal har vi vores auditorium, en lille del af biblioteket, et mødelokale samt yderligere et par lærerkontorer. Andagt og Ventil Der er andagt dagligt kl. 12.30 i kaffestuen. Den ledes af studerende. Om fredagen er det dog en underviser, som giver et bidrag til søndagens tekst. Hver torsdag efter andagten holder de studerende ’Ventilen’. Her kan alle med noget på hjerte få ordet, og der vil ofte være indslag fra studerende, undervisere eller mere eller mindre prominente gæster. │5


* Åbne arrangementer og kurser


Åbne arrangementer og kurser Studiegrupper Bibelteologisk studiegruppe Hermed tages initiativ til en studiegruppe, som vil fortsætte, så længe der er studenter eller andre, som vil deltage. Formålet er at opgradere vores helbibelske overblik over teologiske temaer anskuet fra en bibelteologisk vinkel, så vi bliver bedre til i forkyndelse og bibelundervisning at formidle, hvordan vigtige temaer bevæger og forplanter sig og trækkes igennem den bibelske kanons forskellige corpora. Forudsætningen er, at netop sådanne kundskaber og evner er nogle af de vigtigste og mest frugtbare for teologer at have med sig ud i tjeneste i menighederne. Vi mødes 1 til 2 gange om måneden, første gang torsdag den 13. september 2007, kl. 15:15-17:00, med mindre andet meddeles de tilmeldte. Der vil være to hovedaktiviteter: • Løbende læsning, sammenfatning og diskussion af bibelteologisk sekundærlitteratur. Vi begynder med bogen angivet nedenfor. • Induktive studier over bibelteologiske temaer foretaget at de deltagere, der har overskud til det. Tilmelding senest 1/9 til nt@dbi.edu. Studiegruppen er åben for alle med bibelteologisk interesse. Der vil blive tilstræbt en differentieret niveau, således at de enkelte deltagere kan deltage på det niveau, der svarer til deres studiemæssige forudsætninger. Underviser v/ adjunkt, ph.d., Nicolai Techow Litteratur Dempster, S.G. Dominion and Dynasty: A Biblical Theology of the Hebrew Bible (New Studies in Biblical Theology 15). Downers Grove: IVP, 2003. Yderligere litteratur vil blive anbefalet løbende under kurset. │7 PROFIL.


PROFIL. Studiegruppe om at være præst i Folkekirken Seks eftermiddage kl. 14.15-16.00 i løbet af efteråret. Tid og sted aftales efter tilmelding. Det kan være svært som teologistuderende at forestille sig selv i en præstekjole. Og dertil kommer en række overordnede spørgsmål: Kan man overhovedet samvittighedsmæssigt forsvare at involvere sig i en lærepluralistisk Folkekirke? Tvinges man ikke til et kompromis i forhold til nogle vitale bibelske principper? Vi vil forsøge at tage livtag med en række overordnede spørgsmål omkring folkekirkeordningen og en række mere praktisk betonede spørgsmål omkring de forskellige aspekter af præstearbejdet. Hver samling indledes med et oplæg af Børge. Derefter er der fri diskussion. Studiegruppen samles seks eftermiddage i løbet af efteråret, og det er for alle, der er villige til at sætte seks eftermiddage af til at deltage i en samtale om dette emne. Følgende emner vil blive behandlet: 1) Folkekirken – en offentlig religionsanstalt eller en ramme for Guds Kirke i Danmark? 2) Kan man med sin teologiske integritet i behold virke som præst i en lærepluralistisk kirke? 3) Hvad laver en præst egentlig – et indblik i en normal præste- uge? 4) Præst for tre forskellige målgrupper – kærnemenigheden, lejlighedskirkegængere og ukirkelige? 5) Dilemmaer - samarbejdsrelationer, de tjenstligt overordnede, dåbssamtaler med ukirkelige, vielse af fraskilte osv. osv. 6) Kan man nå det postmoderne menneske med den præmoderne form, som gudstjenesten har? Disse spørgsmål vil blive berørt. Andre emner kan blive behandlet efter ønske fra deltagerne. Underviser v/ rektor, cand. theol., Børge Haahr Andersen │8


Temadage Dæmonbesættelse og udfrielse Onsdag d. 19. September 2007, kl. 9-16 Foredragsholdere: Professor, theol. dr., Øyvind Eide; Frimenighedspræst og tidligere missionær, Bent Houmaa Jørgensen; lektor, cand, theol., Torben Kjær og Overlæge, Jørgen Due Madsen. Emnet vil blive belyst ud fra flere forskellige synsvinkler: Bibelteologisk, systematisk teologisk, psykiatrisk, praktisk-teologisk, kultur- og samfundsvidenskabeligt, hvor fokus hele tiden vil være det lidende menneske, og hvordan det bedst får den hjælp, det behøver. Der vil blive tid til debat. Dobbelt temadag om lederskab med praktisk tvær- kulturel fokus TKM. Mandag d. 24. September 2007 og Tirsdag d. 25. September 2007 Temaet 'Lederskab og teambygning - et tværkulturelt perspektiv' bliver introduceret ved en dobbelttemadag d. 24. og 25. september. Begge dage undervises fra kl. 9-13. Emnet er introduktion til praktikforløbet på TKM-bachelorstudiets 2. studieår. Der bliver givet praktisk indføring i forståelse af lederskab, samarbejde, relationsbygning, beslutningsforhold m.m. Undervisningen vil blive perspektiveret imod tværkulturelle samarbejdsforhold. Der opgives et temarelevant pensum på ca. 125 sider; se fagbeskrivelse for 'Praktik - mål og metoder I'. Pensum er obligatorisk for TKMbachelor studerende. Mandag d. 24. September 2007 09:15 Direktør i Areopagos, Knud Jørgensen Lederskab og teambygning - et tværkulturelt perspektiv Tirsdag d. 25. September 2007 09:15 Direktør i Areopagos, Knud Jørgensen Lederskab og teambygning - et tværkulturelt perspektiv │9 PROFIL.


PROFIL. Perspectives on the Law and Justification Tirsdag d. 13 November 2007 Gæsteforelæsninger v. Professor M.A. Seifrid, Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, KY, USA. Retfærdiggørelseslæren har indenfor de sidste tredive år været genstand for heftig diskussion blandt NT-forskere og i den senere tid også på mere populært niveau. Vi får besøg af en af de helt store navne i den internationale Paulusforskning på dette felt, M.A. Seifrid, kendt fra adskillige bidrag både på forsknings- og mere populært niveau. Professor Seifrid vil holde tre forelæsninger og deltage i efterfølgende diskussion. Velkommen til en spændende og central temadag. Der tages forbehold for justeringer i de præcise foredragstitler. 09:15 The new perspective - an overview and assessment 10:30 The language of righteousness in Scripture 12:00 Frokostpause 13:15 The purpose of the law 14:30 Diskussion PROFIL. Temadag om Bibelsyn og Skriftens klarhed Torsdag d. 6. December 2007 En temadag om bibelsyn med fokus på Skriftens klarhed. Der tages forbehold for justeringer i forelæsningstitlerne. 10:15 Bibelens syn på sig selv v/ rektor, cand. theol., Børge Haahr Andersen 11:15 Bibelens syn på sig selv (fortsat) v/ rektor, cand. theol., Børge Haahr Andersen 13:15 Skriftens klarhed v/ cand.theol. og ph.d.-studerende, Peter Olsen. 14:15 Skriftens klarhed og Emergent Church bevægelsen v/ adjunkt, ph.d., Nicolai Techow │10


Gæstesamlinger Gæstesamling Tirsdag d. 18. September 2007, kl. 13:15-15:00 Missionær, Hanne Tudlik Jessen Kirke og kristendom i Etiopiens hovedstad Addis Abeba – en mulig fremtid for gadebørn? Eftermiddagssamling for alle DBI's studerende og brugere. Samlingens emne sætter fokus på unge kristne etiopieres svar på lokale udfordringer blandt gadebørn. Gæstesamling Fredag d. 5. Oktober 2007, kl. 13:15-15:00 Indvandrersekretær, Enok Sørensen Blandt nydanskere med ben, bordfællesskab og bibel Eftermiddagssamling for alle DBIs studerende og brugere. Eftermiddagens fokus er udfordringer og erfaringer i kontakt og fællesskab mellem lokale kristne danskere og tilflyttede flygtninge / nydanskere. Gæstesamling Tirsdag d. 27. November 2007, kl. 13:15-15:00 Missionær, Peder Schmidt Refleksioner fra en åndelig kampzone i Vesttanzania Eftermiddagssamling for alle DBIs studerende og brugere. Eftermiddagens gæst deler erfaringer og refleksioner fra kirkens evangelisering, undervisning og det spændingsfyldte møde med folkereligiøsiteten i Vesttanzania. Kompaktkurser PROFIL. PROFIL. PROFIL. Etik og religionsfilosofi 1-3. Der er planlagt 12 dobbeltlektioner over emner, der tager udgangspunkt i tekster fra pensum: Hvad er teologisk etik – og kristen etik? Aristoteles’ etik - Om Den nichomachiske Etik Kants etik – Om Grundlæggelse af moralens metafysik Luthers etik - Om lydighed mod den verdslige øvrighed Kierkegaards etik – Om Kjerlighedens Gjerninger Ricæurs etik – Om Love and Justice Løgstrups etik – Om │11 SUPPL.


Etiske begreber og problemer Bultmanns Jesus Kristus og Mytologien Løgstrups Skabelse og tilintetgørelse Rationalisme og efterrationalisme. Nogle idehistoriske linier med udgangspunkt i pensumtekster Religionskritikken (bl.a. Nietzsche) og Kierkegaards forhold til den i Philosophiske Smuler Kristen teologi og menneskelig tænkning. Tidspunktet for dobbeltlektionens placering i ugens skema afgøres ved Semesterstarten. Varighed 24 timer Underviser v/ lektor, ph.d., Carsten Elmelund Petersen Pensum Litteratur oplyses senere NT2-Kompaktkursus i Første Petersbrev Kompakt gennemgang af hele den græske tekst til 1. Petersbrev. Kurset er tænkt som repetitionsforberedelse til eksamen i NT på bacheloruddannelsen. Undervisningen vil foregå torsdag d. 3. og fredag d. 4. januar 2008, begge dage fra kl. 9:15-16:00 med indlagt frokostpause. Varighed 12 timer Underviser v/ adjunkt, ph.d., Nicolai Techow Pensum Litteratur oplyses senere Samtaletilbud for TKM, TF og andre Mentorordning - et lavintensivt oplæg Man tilknyttes fast en bestemt lærer gennem hele studiet og mødes til en halvårlig samtale. Det er vejledning og ikke sjælesorg; men det kan udvikle sig til sjælesorg, hvis menneskelig kemi og emner lægger op til det. Alle DBI-lærere deltager i dette oplæg. Man tilmelder sig hos Finn Rønne (faar@dbi.edu), som foretager fordeling. │12 SUPPL.


Hensigt: At give redskaber til den åndelige, menneskelige og faglige udvikling, med henblik på en fuldtidstjeneste for evangeliet. Samtalekontrakt: Den studerende har ansvar for at booke samtaler. Mentor har tavshedspligt om det, der foregår i samtalerne. │13


TF-uddannelsen Undervisningstilbud for studerende ved Det teologiske Fakultet. Undervisningen er også åben for studerende ved DBI’s egen teologiske bacheloruddannelse (TKM uddannelsen). De præcise undervisningstidspunkter vil fra ultimo august kunne ses på hhv. www.dbi.edu/skema/TF-bacheloruddannelsen og www.dbi.edu/skema/TF-kandidatuddannelsen. *


Bacheloruddannelsen Bibelkundskab: Ny Testamente Der indføres i nytestamentlige tekstunivers. I oversigtsform behandles de forskellige skriftgruppers indhold, baggrund, litterære karakter og teologiske sigte. Varighed 24 timer Underviser v/ undervisningsassistent, cand.theol., Christian Maymann Pensum Aftales med faglæreren NT1-Markus-Evangeliet En indføring i udvalgte tekster og temaer fra Markusevangeliet. Desuden gives en indføring i udvalgte metoder. Hovedvægten i denne gennemgang vil ligge på evangeliets teologi. Undervisningen er tænkt som et supplement til undervisningen i NT1 på Det teologiske Fakultet. Varighed 24 timer Underviser v/ lektor, cand.theol., Torben Kjær SUPPL. Pensum R.T. France, The Gospel of Mark : Paternoster, 2002. Torben Kjær, Jesus - en indføring i de tre første evangelier : LogosMedia, 2005. Torben Kjær, Markus-Evangeliet : Credo, 1991. William l. Lane, The Gospel of Mark : Eerdmans , 1974 eller senere. NT2-Kompaktkursus i Første Petersbrev Kompakt gennemgang af hele den græske tekst til 1. Petersbrev. Kurset er tænkt som repetitionsforberedelse til eksamen i NT på bacheloruddannelsen. │15 ALT. SUPPL.


Undervisningen vil foregå torsdag d. 3. og fredag d. 4. januar 2008, begge dage fra kl. 9:15-16:00 med indlagt frokostpause. Varighed 12 timer Underviser v/ adjunkt, ph.d., Nicolai Techow Pensum Litteratur oplyses senere NT3 - Romerbrevet og Johannesevangeliet En indføring i udvalgte tekster og temaer fra Romerbrevet og Johannesevangeliet. Vægten vil ligge på skrifternes teologiske indhold. Varighed 24 timer Underviser v/ lektor, cand.theol., Torben Kjær Pensum D.A. Carson, The Gospel According to John : IVP, 1991 eller senere. Leon Morris, The Epistle to the Romans : IVP, 1988 eller senere. Leon Morris, The Gospel According to John : Eerdmans, 1981 eller senere. Etik og religionsfilosofi 1-3 Der er planlagt 12 dobbeltlektioner over emner, der tager udgangspunkt i tekster fra pensum: Hvad er teologisk etik – og kristen etik? Aristoteles’ etik - Om Den nichomachiske Etik Kants etik – Om Grundlæggelse af moralens metafysik Luthers etik - Om lydighed mod den verdslige øvrighed Kierkegaards etik – Om Kjerlighedens Gjerninger Ricæurs etik – Om Love and Justice Løgstrups etik – Om Etiske begreber og problemer Bultmanns Jesus Kristus og Mytologien Løgstrups Skabelse og tilintetgørelse Rationalisme og efterrationalisme. Nogle idehistoriske linier med udgangspunkt i pensumtekster Religionskritikken (bl.a. Nietzsche) og Kierkegaards forhold til │16 SUPPL. SUPPL.


den i Philosophiske Smuler Kristen teologi og menneskelig tænkning. Tidspunktet for dobbeltlektionens placering i ugens skema afgøres ved Semesterstarten. Varighed 24 timer Underviser v/ lektor, ph.d., Carsten Elmelund Petersen Pensum Litteratur oplyses senere Kandidatuddannelsen Kærlighedens etik Kærlighedens etik Kurset på 13. dobbeltlektioner vil give en kort introduktion til forskellige kærlighedsopfattelser, hos Augustin, C.S. Lewis, Anthony Giddens, Zygmunt Bauman samt gå dybere i Sørens Kierkegaards kærlighedsopfattelse. Gennemgangen af Kjerlighedens Gjerninger vil være hovedsubstansen i kurset. Dette skrift vil blive læst i lys af, hvad Kierkegaard også lader sine pseudonymer sige om kærligheden. Det pseudonyme skrift Frygt og Bæven, der handler om, hvordan Abrahams kærlighed til både Gud og Isak støder sammen i forbindelse med ofringen af Isak, vil blive inddraget. Kurset forudsætter aktiv deltagelse fra de studerende, og dækker pensum i faget etik og religionsfilosofi til kandidateksamen ved Det teologiske Fakultet. Varighed 26 timer ALT. Underviser v/ lektor, ph.d., Carsten Elmelund Petersen Pensum Søren Kierkegaard, Kjerlighedens Gjerninger København: Gad, 2004. │17


Bibelteologisk studiegruppe Hermed tages initiativ til en studiegruppe, som vil fortsætte, så længe der er studenter eller andre, som vil deltage. Formålet er at opgradere vores helbibelske overblik over teologiske temaer anskuet fra en bibelteologisk vinkel, så vi bliver bedre til i forkyndelse og bibelundervisning at formidle, hvordan vigtige temaer bevæger og forplanter sig og trækkes igennem den bibelske kanons forskellige corpora. Forudsætningen er, at netop sådanne kundskaber og evner er nogle af de vigtigste og mest frugtbare for teologer at have med sig ud i tjeneste i menighederne. Vi mødes 1 til 2 gange om måneden, første gang torsdag den 13. september 2007, kl. 15:15-17:00, med mindre andet meddeles de tilmeldte. Der vil være to hovedaktiviteter: • Løbende læsning, sammenfatning og diskussion af bibelteo- logisk sekundærlitteratur. Vi begynder med bogen angivet nedenfor. • Induktive studier over bibelteologiske temaer foretaget at de deltagere, der har overskud til det. Tilmelding senest 1/9 til nt@dbi.edu. Studiegruppen er åben for alle med bibelteologisk interesse. Der vil blive tilstræbt en differentieret niveau, således at de enkelte deltagere kan deltage på det niveau, der svarer til deres studiemæssige forudsætninger. Underviser v/ adjunkt, ph.d., Nicolai Techow Litteratur Dempster, S.G. Dominion and Dynasty: A Biblical Theology of the Hebrew Bible (New Studies in Biblical Theology 15). Downers Grove: IVP, 2003. Yderligere litteratur vil blive anbefalet løbende under kurset. │18 PROFIL.


Studiegruppe om at være præst i Folkekirken Seks eftermiddagssamlinger kl. 14.15-16.00. Tid og sted aftales efter tilmelding Det kan være svært som teologistuderende at forestille sig selv i en præstekjole. Og dertil kommer en række overordnede spørgsmål: Kan man overhovedet samvittighedsmæssigt forsvare at involvere sig i en lærepluralistisk Folkekirke? Tvinges man ikke til et kompromis i forhold til nogle vitale bibelske principper? Vi vil forsøge at tage livtag med en række overordnede spørgsmål omkring folkekirkeordningen og en række mere praktisk betonede spørgsmål omkring de forskellige aspekter af præstearbejdet. Hver samling indledes med et oplæg af Børge. Derefter er der fri diskussion. Studiegruppen samles seks eftermiddage i løbet af efteråret, og det er for alle, der er villige til at sætte seks eftermiddage af til at deltage i en samtale om dette emne. Følgende emner vil blive behandlet: 1) Folkekirken – en offentlig religionsanstalt eller en ramme for Guds Kirke i Danmark? 2) Kan man med sin teologiske integritet i behold virke som præst i en lærepluralistisk kirke? 3) Hvad laver en præst egentlig – et indblik i en normal præste- uge? 4) Præst for tre forskellige målgrupper – kærnemenigheden, lej- lighedskirkegængere og ukirkelige? 5) Dilemmaer - samarbejdsrelationer, de tjenstligt overordnede, dåbssamtaler med ukirkelige, vielse af fraskilte osv. osv. 6) Kan man nå det postmoderne menneske med den præmoderne form, som gudstjenesten har? Disse spørgsmål vil blive berørt. Andre emner kan blive behandlet efter ønske fra deltagerne. Underviser v/ rektor, cand. theol., Børge Haahr Andersen │19 PROFIL.


* TKM-uddannelsen Undervisningstilbud til studerende ved DBI’s egen teologiske bacheloruddannelse. Undervisningen er også åben for studerende ved Det teologiske Fakultet. Præcise undervisningstidspunkter vil fra ultimo august kunne ses på hhv.: www.dbi.edu/skema/TKM-årgang-2006 og www.dbi.edu/skema/TKM-årgang-2007


Årgang 2007 Indføring i Bibelen A (Gammel Testamente) Kurset er en indføring i Gammel Testamentes bøgers opbygning, forskningen, den historiske, arkæologiske, religiøse og tværkulturelle baggrund og de enkelte bøgers og den bibelske kanons teologiske temaer med henblik på de hermeneutiske og praktiske udfordringer til studiet af Gammel Testamente fra kirken og kulturen. Kurset skal give studenten en grundlæggende viden om GT gennem læsning af alle bøgerne ved hjælp af et digitalt og netbaseret kursusmateriale, og det skal giver en forståelse for det tematiske forløb igennem bøgerne. Kurset består af to dele: et års læsning af GT og overbliksforelæsninger over historie og arkæologi: GT Læsning: 27 timers undervisning og samtale over 39 uger fra september 2007til juni 2008. Gennem daglig læsning af 4 kapitler om dagen og en guide skaber den studerende sig et overblik over komposition, kontekst, kernebudskab og kanonisk teologi i de enkelte bøger og i Bibelen som helhed. Studieforegår først og fremmest ved gruppearbejde i netbaserede fora og projektarbejde, brug af ressourcer og vejledningen i undervisningen. GT Bibelkundskab: 3 uger før efterårsferien og 3 uger efter: I 12 timers forelæsning præsenteres Israels og Den nærorientalske Oldtids historie, arkæologi og religion i forhold til de bibelske skrifter og deres tværkulturelle aspekter. Kurset giver en indføring i kritiske metoder, herunder specielt den såkaldte københavnerskole, og moderne litterære læsninger. Forelæsninger. Varighed 26 timer Underviser v/lektor, theol.dr., Nicolai Winther-Nielsen. Litteraturliste Lemche, Niels Peter., Gammel Testamente mellem historie og theology. København: Århus, 2007. s.ca. 200 sider Winther-Nielsen, Nicolai., Guide til Gammel Testamente Læsning Karlslunde: 3BM, 2007. s. 200 sider manuskript │21 TKM.


Indføring i Bibelen B (Ny Testamente) I dette kursus, der strækker sig over to semestre, gennemlæses hele Ny Testamente i dansk oversættelse. Teksterne og deres bibelske og tværkulturelle betydning drøftes under inspiration fra de øvrige tværkulturelle fag. Der gives et indblik i de enkelte bøgers opbygning, hovedtemaer og placering inden for de kanoniske skrifter og en indføring i de hovedspørgsmål, der stilles af den moderne kritiske og litterære forskning. Desuden gives en samlet fremstilling af teologien i NT. Her vil der blive lagt speciel vægt på Evangelierne, ApG, Paulus’ breve og Åb, og udvalgte passager fra Matthæusevangeliet nærlæses og fortolkes. Således er kurset med til at give en nødvendig baggrund for at kunne benytte NT i bibelsk, systematisk og praktisk teologi. I efterårssemesteret er den første tredjedel (13 timer) af kurset placeret, og her vil fokus være på NT's historiske kontekst, kanondannelsen og indledningsstoffet. Varighed 13 timer Underviser v/adjunkt, ph.d., Nicolai Techow Litteraturliste Carson, D.A og D.J. Moo, An Introduction to the New Testament Leicester: Apollos, 2005. Kjær, T., Jesus. En Indføring i de tre første evangelier Hillerød: Logos- Media, 2005. Legarth, P.V., Kompendium til nytestamentlig isagogik Århus: Kolon, 2001. Bibelen som fundament og vejledning for kristen mission TKM. Forståelsen af den kristne missions grundlag, hensigt, motivation og praksis kan kun findes gennem studie af de forudsætninger og det grundlag, der er lagt i Det gamle Testamente, Det nye Testamente, inklusiv kirkens allerførste mission. Fagets formål er at forklare den GT-lige basis for mission og hvordan denne basis udfolder sig i mødet med Jesu og apostlenes lære om mission. Studiet foregår ved personligt studie, forelæsning, temadrøftelse og skriftlig opgave som præsenteres i seminar. │22 TKM.


Undervisningen er lagt til rette ud fra tre temaer: • Fundamentet for mission: Fundamentet for kristen mission belyses ud fra tekster og temaer i GT. Der lægges vægt på, hvordan missionens fundament i GT tydeliggøres med Jesu fremtræden og tjeneste, og på hvordan NT forfattere på forskellig vis fokuserer på mission og den universelle betydning af Jesu virke. • Missionens universalitet og kontekstuelle forskellighed: Der fokuseres på missionens globale dimension, og på spæn- dingen mellem missionsbefalingens centrum i Jesu virke og befaling og hvordan befalingen leves ud i varierede udtryksfor- mer i forskellige kulturer og til forskellige tider. • Principper for missionærpraksis: Ud fra den NT-lige undervisning og praksis udledes nogle praktiske principper omkring kald, opgavefunktion, motiver, strategi og metode. Varighed 26 timer Underviser v/missionslærer, MA, Kristian Mogensen Litteraturliste Andreas Köstenberger & Peter O’Brien, Salvation to the Ends of the Earth. A biblical theology of mission Downers Grove: Apollos, 2001. s.25-53;161-201. David Bosch, Transforming Mission - Paradigm Shifts in Theology of Mission Maryknoll: Orbis Books, 1997. s.31-122. Dean Flemming, Contextualization in the New Testament. Patterns for theology and mission Leicester: Apollos, 2005. s.25-55; 56-88. Ernst Baasland 'Hvordan drev urkirken misjon?,' Norsk Tidsskrift for Mission 38 (1984) s. 91-110. Jan-Martin Berentsen 'Når troen slår rot. Misjonsteologiske tanker i Efeserbrevet, kap. 2-4,' Misjon og Teologi, Årsskrift for Misjonshøgskolen (1994) s. 26-44. Jan-Martin Berentsen o.a., Missiologi i dag Oslo: Universitetsforlaget, 1994 / 2001. s.37-76; 186-201. │23


Johannes Nissen, Ordet tog bolig iblandt os. Modeller for mission i Ny Testamente København: Forlaget Anis, 1996. s.177-199. John Piper, Let the nations be glad Grand Rapids: Baker Books, 1999. s.181-189. Reidar Hvalvik, Fra Jerusalem til jordens ender. Hovedtrekk i Apostlenes gjerninger Oslo: Genesis Forlag, 2002. s.52-118. Introduktion til Dogmatik Formålet er at give en introduktion til det centrale indhold og de væsentligste temaer i den kristne troslære og at give studenterne færdigheder til at anvende dogmatikken på en række konkrete og aktuelle emner. Undervisningen vil give en grundlæggende indføring i den kristne tradition med særligt henblik på de tre oldkirkelige bekendelser og de to skrifter fra reformationstiden, som er en del af den lutherske kirkes grundlag: Den augsburgske Bekendelse og Luthers lille katekismus. Fra et historisk perspektiv sættes fokus på troslærens udvikling i forskellige kulturelle, religiøse og politiske sammenhænge og dens betydning for forståelsen af kristen tro i dag. Spørgsmålet om den kristne tros aktualitet og sandhed i dag vil også blive diskuteret. Varighed 26 timer Underviser v/lektor, ph.d., Carsten Elmelund Petersen Litteraturliste Arne Redse, Mennesket i Guds verden : Ny udgave udkommer sommer 2007 . Oskar Skarsaune, Troens ord - de tre oldkirkelige bekjennelsene Oslo: Luther, 1997. Religion og religioner TKM. TKM. Hvad er religionsvidenskab? Hvad er religion? Hvilke metoder og tilgange anvendes i studiet af faget? Efter en grundlæggende introduktion til faget gives der en indføring i henholdsvis islam og buddhisme, det vil sige disse religioners historiske udvikling og │24


de fundamentale perspektiver i forhold til virkelighedsopfattelse og gudsbegreb, menneskesyn og gudsforhold, etik og samfundssyn, kult og øvrige religiøse praksis, samt forskellige retninger, de respektive religioners udbredelse og aktuelle roller i verden i vor tid. Endelig ses der på lighedstræk og forskelle i forhold til kristendommen. Grundbogslitteraturen meddeles ved kursusstart. Varighed 52 timer Underviser v/ekstern lektor, ph.d., Jørn Henrik Olsen Litteraturliste Jacobsen, K.A. og N. R. Thelle, Hinduismen og buddhismen Kristianstad: Høyskoleforlaget, 1999. s.171-330. Rian. D og L. G. Eidhamar, Jødedom og islam Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999. s.123-249. Thrower, J., Religion: The Classical Theories: Edinburgh University Press, 1999. Årgang 2006 TKM. Bibelhebraisk indføring Kurset introducerer den hebraisk grammatiks grundelementer og begynder læsning af de første tre kapitler af Genesis. Den studerende vil blive i stand til at bruge forskellige arbejdsredskaber til at forstå en hebraisk tekst på grundsproget og analysere dens indhold. I studiet kan bruges de sædvanlige hjælpemidler, hebraisk bibel, ordbog og grammatik i trykt udgave, men der kan også anvendes bibelsoftware indlæring af nye studieformer. Der indføres i tekstanalyse, tekstgrammatik, vurdering af oversættelse og sproglig forståelse. Kurset skal sætte den studerende i gang med at overveje, hvordan den bibelske tekst skal oversættes fra grundsprogene. Moderne oversættelser foretager sproglige valg for at tydeliggøre tekstens mening og disse valg kan kun følges, hvis man kender grundteksten. │25


Derfor skal den studerende lære morfoogi syntax og diskursstruktur i bibelhraisk og specielt i tekster fra Genesis. Det anbefales, at studenten lærer sproget ved at bruge interakive digitale redskaber. Der vil blive arbejdet med den bedste grammatik set ud fra et lingvistisk synspunkt (van der Merwe et al 1999; 2002) og Stuttgart eStudiebibel eller Logos Bible Software version 3, samt undervisningsprogrammer udviklet af læreren. I første semester læses Genesis 1-3. Undervisningen foregår via gruppestudie, vejledning, lydfiler og øvelsesopgaver. Varighed 40 timer Underviser v/lektor, theol.dr., Nicolai Winther-Nielsen Litteraturliste Elliger, K. & Rudolph, W., Biblia Hebraica Stuttgartensia Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1983. Holladay, W.L., A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament: Based upon the Lexical Work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner 2nd edition Leiden: Brill, 1989. Filosofihistorie Formålet er at introducere til teologisk relevante nøglepositioner og traditioner og tanker i filosofihistorien. En sammenhængende forståelse for filosofihistorien er en forudsætning for en række af de teologiske emner, som indgår i studieforløbet. De grundlæggende tanker i filosofihistorien, som er relevante for teologistudiet, studeres i hovedtræk med særlig opmærksomhed på relationen mellem filosofi og kristen åbenbaring. Undervisningen vil tage udgangspunkt i antikkens filosoffer og følge udviklingen frem til den moderne tid, via oplysningstiden til nutiden. Varighed 26 timer Underviser v/ cand.theol. og ph.d.-studerende, Peter Olsen. Pensum Litteratur oplyses senere TKM. │26


Kommunikation – på tværs af sociale grænser og verdensbilledforståelser TKM. Kurset introducerer forskellige kommunikationsteorier og afgørende elementer ved tværkulturel kommunikation. Kurset giver redskaber til forståelse af kommunikation mellem forskellige kulturer, vil bevidstgøre om, hvordan studentens egen kultur influerer på fremtræden og formidling, og sætter fokus på, hvordan det bibelske budskab kommunikeres på en kulturfølsom måde. Studiet foregår ved personligt studie, forelæsning, gruppearbejde og øvelser. Undervisningen er lagt til rette ud fra to delvist integrerede temaer: • Interkulturel kommunikation Her introduceres grundlæggende kommunikationsteorier og væsentlige elementer ved tværkulturel kommunikation med særlig fokus på, hvad sociale relationsmønstre og trosforestillinger betyder for kommunikation og forståelse. Hensigten er at øge studentens bevidsthed om, hvordan egne kulturelt formede normer og værdier influerer på kommunikationen, og at fremme muligheden for at forstå og blive forstået af samtalepartnerne. • Formidling af evangeliet Under dette integrerede tema lægges vægt på, hvordan kulturelt betingede værdi- og forståelsesforhold spiller en afgørende rolle, når evangeliet formidles på tværs af kulturer. Hensigten er at give studenten forståelse for og eksempler på, hvordan den bibelske tekst formidles på en måde, så det forstås af modtageren. Varighed 26 timer Underviser v/missionslærer, MA, Kristian Mogensen Litteraturliste Carley H. Dodd, Dynamics of Intercultural Communication Columbus, OH: McGraw Hill Humanities, 1998. s.3-16. Charles H. Kraft, Communicating Jesus’ way Pasadena, CA: William Carey Library , 1999. s.99-116. │27


David J. Hesselgrave, Communicating Christ Cross-Culturally Grand Rapids: Zondervan, 1991: 55-77; 95-113; 161-173; 221-236; 271-280; 413-437; 453-473. Dean Barnlund, 'Communication in a Global Village,' i Basic Concepts of Intercultural Communication, ed. Milton J. Bennett. Yarmouth: Intercultural Press, 1998, 35-51. Duane Elmer, Cross-Cultural Conflict. Building Relationships for Effective Ministry Downers Grove: Inter Varsity Press , 1993. s.137-145; 163-182. Harry Vik 'Tverrkulturell sjelesorg,' Norsk Tidsskrift for Misjon 1 (1999) s. 41-53 . LaRay M. Barna, 'Stumbling Blocks in Intercultural Communication,' i Basic Concepts of Intercultural Communication, ed. Milton J. Bennett. Yarmouth: Intercultural Press , 1998, 173-188. Sheila J. Ramsey, 'Interactions between North Americans and Japanese: Considerations of Communication Style,' i Basic Concepts of Intercultural Communication, ed. Milton J. Bennett. Yarmouth: Intercultural Press, 1998, 111-128. Svein Olaf Thorbjørnsen 'Etiske utfordringer i tverrkulturell kommunikasjon,' Innsyn: Tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 38 (2006/2) s. 10-15. Thomas E. Brewster and Elizabeth S. Brewster 'Language Learning Is Communication – Is Ministry!,' International Bulletin of Missionary Research 4 (1982, vol. 6) s. (10). Øyvind Dahl, Møter mellom mennesker. Interkulturell Kommunikasjon Oslo: Gyldendal Akademisk, 2001. s.15-233. Praktik - midler og metode 1 Danmark har de seneste årtier udviklet sig til at blive et multikulturelt og multireligiøst samfund, hvor kirker og kirkelige grupper udfordres til socialt, diakonalt og evangeliserende arbejde. Praktikkens formål er at gøre den studerende i stand til at tage del i disse udfordringer på en personlig og konstruktiv måde i en tværkulturel kirkelig sammenhæng. Den studerende vil få træning og erfaring med lederskab og kommunikation på tværs af forskellige kulturer, og vil sammen med en lokal vejleder få anledning til at omsætte teoretiske færdigheder til et virkeligt arbejde i marken. Den studerende er selv med til at finde et lokalt arbejde, hvor han eller hun kan være tilknyttet, og sammen med vejlederen på DBI og en lokal vejleder på praktikstedet lave en aftale om rammer og indhold for praktikperioden. │28 TKM.


Praktikken gennemføres som et lav-intensivt forløb (ca. 2 timer pr. uge) fra studiets 3. semester og afsluttes som begyndelse af faget ’Praktik – midler og metode II’ i 7. semester. Gennem deltagelse i flere opgavetyper, vil praktikanten tilegne sig en række erfaringer, blandt andet erfaring af egne styrker og svagheder. Erfaringerne og den konkrete udførelse af opgaver følges op i samtaler med den lokale vejleder, og kombineres med øvelser og refleksioner sammen med vejlederen på DBI. Praktikanten skal i løbet af praktiktiden deltage i et ’mini homiletisk kursus’. I løbet af praktikperioden skal hver enkelt af de studerende, i samråd med vejlederne, udvælge og læse mindst 100 sider om et emne som er relevant for praktikken. I midten af 3. semester lægges en 2 ugers høj-intensiv praktikperiode. Heri indgår øget deltagelse i praktikopgaver samt to temadage om ’Lederskab og teambygning – et tværkulturelt perspektiv’. Se beskrivelse under Temadage. Der læses et særskilt pensum på ca. 125 sider. Varighed Jf. beskrivelsen ovenfor Underviser v/missionslærer, MA, Kristian Mogensen Litteraturliste Knud Jørgensen, Visjon og hverdag. Lederskap i misjon og menighet Oslo: Verbum, 1991. s.20-32; 50-112; 134-160 Levi Keidel, Conflict or Connection: Interpersonal Relationships in Cross-Cultural Settings Wheaton: EMIS, 1996. s.11-29 Love Rick 'Four stages of team development,' Evangelical Missions Quarterly 3 (1996) s. 312-316. │29


• tillid til Bibelen • glæde over evangeliet • kærlighed til mennesker

More magazines by this user
Similar magazines