Forsvarsministeriets Miljøstrategi 2003 - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Forsvarsministeriets Miljøstrategi 2003 - Forsvarskommandoen

Forsvarsministeriets

Miljøstrategi

2003


Forsvarsministeriets Miljøstrategi

2003


ISBN: 87-90616-08-1

Udgiver:

Forsvarsministeriet

Holmens Kanal 42

1060 København K

Tlf.: 33 92 33 20

Oplag:

2000 eksemplarer, januar 2004

Layout og grafisk produktion: Schultz Grafisk

Findes på Forsvarsministeriets homepage på adressen www.fmn.dk

Forsiden:

Den smukke blomstrende lynghede på Borris Skydeterræn

Foto:

Bert Wiklund


Indholdsfortegnelse

Ministerens forord........................................................................................................... 5

Kapitel 1: Grundlag ......................................................................................................... 7

1.1. Forsvarsministeriets opgaver ........................................................................................... 7

1.2. Centrale love og andre initiativer.................................................................................... 7

Kapitel 2: Forsvarsministeriets miljøpolitik.............................................................. 9

2.0. Overordnet politik .............................................................................................................. 9

2.1. Miljøledelse ........................................................................................................................... 9

2.2. Energi ...................................................................................................................................... 10

2.3. Vand.......................................................................................................................................... 10

2.4. Jord- og grundvandsforurening........................................................................................ 10

2.5. Farlige stoffer og materialer ............................................................................................ 11

2.6. Miljøforholdene i danske internationale lejre og baser ........................................... 11

2.7. Affald ....................................................................................................................................... 11

2.8. Støj .......................................................................................................................................... 12

2.9. Miljørigtig projektering ..................................................................................................... 12

2.10. Naturbeskyttelse................................................................................................................ 12

2.11. Anskaffelsesvirksomhed................................................................................................... 12

Kapitel 3: Forsvarsministeriets miljøstatus .............................................................. 13

3.0 Indledning................................................................................................................................ 13

3.1. Miljøledelse ............................................................................................................................ 13

3.2. Energi ...................................................................................................................................... 14

3.3. Vand.......................................................................................................................................... 15

3.4. Jord- og grundvandsforurening ....................................................................................... 15

3.5. Farlige stoffer og materialer ............................................................................................ 16

3.6. Miljøforholdene i danske internationale lejre og baser ........................................... 17

3.7. Affald ........................................................................................................................................ 18

3.8. Støj............................................................................................................................................ 18

3.9. Miljørigtig projektering....................................................................................................... 18

3.10. Naturbeskyttelse................................................................................................................ 19

3.11. Anskaffelsesvirksomhed................................................................................................... 19


Kapitel 4: Forsvarsministeriets miljømålsætninger ................................................ 21

4.1. Miljøledelse ............................................................................................................................ 21

4.2. Energi ...................................................................................................................................... 21

4.3. Vand.......................................................................................................................................... 21

4.4. Jord- og grundvandsforurening........................................................................................ 22

4.5. Farlige stoffer og materialer ............................................................................................. 22

4.6. Miljøforholdene i danske internationale lejre og baser............................................ 22

4.7. Affald ........................................................................................................................................ 23

4.8. Støj............................................................................................................................................ 23

4.9. Miljørigtig projektering....................................................................................................... 23

4.10. Naturbeskyttelse................................................................................................................ 24

4.11. Anskaffelsesvirksomhed .................................................................................................. 24

Kapitel 5: Forsvarsministeriet miljømål .................................................................... 25

5.1. Miljøledelse ........................................................................................................................... 25

5.2. Energi ...................................................................................................................................... 25

5.3. Vand.......................................................................................................................................... 26

5.4. Jord- og grundvandsforurening........................................................................................ 26

5.5. Farlige stoffer og materialer ............................................................................................ 27

5.6. Miljøforholdene i danske internationale lejre og baser ........................................... 27

5.7. Affald ........................................................................................................................................ 28

5.8. Støj............................................................................................................................................ 28

5.9. Miljørigtig projektering....................................................................................................... 28

5.10. Naturbeskyttelse................................................................................................................ 29

5.11. Anskaffelsesvirksomhed .................................................................................................. 29

Kapitel 6: Informationsstrategi .................................................................................... 31


Ministerens forord

MINISTERENS FORORD

I 1993 udsendtes Forsvarsministeriets Miljøstrategi, der fastlagde miljøpolitikken,

de overordnede mål og en handlingsplan for ministerområdets miljøindsats. Herved

blev der sat fokus på miljøforholdene.

Miljøstrategien blev revideret i 1998, hvor der blev gjort status over de mål, som

blev opstillet i strategien af 1993 og hvor disse mål blev udbygget og nye tiltag

blev tilføjet.

Jeg kan med stor tilfredshed konstatere, at miljøforhold nu er blevet en integreret

del af ministerområdets opgavevaretagelse, og at der er opnået en lang række gode

resultater samtidig med, at medarbejdere på alle niveauer er opmærksomme på at

inddrage miljøaspekter i deres daglige arbejde. Dette skyldes først og fremmest

indførelsen af Forsvarsministeriets Miljøledelsessystem. Med Miljøledelsessystemet

ser myndighederne fremad. Med den systematiske indførelse af miljøledelse er der

skabt et stærkt værktøj til bl.a. at sikre fortsatte forbedringer på miljøområdet og

til at planlægge den fremtidige miljøindsats på en økonomisk og rationel måde.

Der er siden revisionen i 1998 sket meget på miljø- og naturbeskyttelsesområdet

inden for Forsvarsministeriets ressort. Miljøindsatsen gennem 10 år betyder, at indsatsområderne

hele tiden videreudvikles. Således kan f.eks. fremhæves Forsvarsministeriets

Affaldsstrategi, der netop er udsendt, Forsvarsministeriets Forureningsregister

til kortlægning af jordforureninger, og at der fra 2001 er etableret miljøudrykningshold

med særlig kompetence i miljøundersøgelser og oprydninger i danske

internationale lejre og baser.

På naturbeskyttelsesområdet skal det særligt fremhæves, at udarbejdelsen af

drifts- og plejeplaner for alle Forsvarsministeriets øvelsesområder tilendebringes

med udgangen af 2004 og offentlighedens adgang til naturværdierne på Forsvarsministeriets

arealer er sikret gennem en ny bekendtgørelse fra 2002.

Den betydelige erfaring og de fremskridt, som Forsvarsministeriet har gjort på miljøog

naturbeskyttelsesområdet, giver det danske forsvar stor opmærksomhed i international

sammenhæng og mange nationale og internationale samarbejdspartnere.

Med denne Miljøstrategi er der grundlag for at behandle indsatsområderne mere

indgående end tidligere, hvorfor der fastsættes en særskilt miljøpolitik for hvert

enkelt indsatsområde. Miljøstrategien er således inddelt i Forsvarsministeriets

miljøpolitik, miljøstatus, miljømålsætninger og miljømål, hvorunder hvert indsatsområde

behandles.

5


MINISTERENS FORORD

Miljøstrategien henvender sig først og fremmest til personer, der til daglig arbejder

med miljøforhold. Det er imidlertid mit håb, at også andre vil finde at

Miljøstrategien er nyttig læsning.

Det er hensigten, at nærværende Miljøstrategi i lighed med de to tidligere strategier

evalueres og revideres om 5 år.

Med Forsvarsministeriets Miljøstrategi 2003 er rammerne for det videre arbejde på

miljøområdet udstukket.

Det bliver en stor udfordring for Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder

at implementere denne Miljøstrategi og nå de fastsatte mål samtidig med, at

også et nyt forsvarsforlig skal implementeres.

Med de resultater og den indsats, som ansatte i forsvaret har ydet i den forløbne

periode, er jeg ikke i tvivl om, at vi nok skal nå de miljømål, vi har sat os i denne

strategi.

6

Svend Aage Jensby


Kapitel 1: Grundlag

1.1. Forsvarsministeriets opgaver

Det militære forsvars hovedopgave er fastsat af regering og folketing i lov nr. 122

af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Det fremgår

heraf, at det militære forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed. Forsvaret

skal således forebygge konflikter og krig, sikre Danmarks suverænitet samt fremme

en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne. Hjemmeværnets

opgaver fremgår af lovbekendtgørelse nr. 803 af 20. august 2001. Det

følger heraf, at Hjemmeværnet deltager som en del af det militære forsvar i løsningen

af de opgaver, der påhviler hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Forberedelserne til disse opgaver medfører naturligt en stor uddannelsesaktivitet

og rutinering af enkeltpersoner og enheder, der i et vist omfang belaster miljø og

natur, men Forsvarsministeriet påtager sig i den forbindelse naturligt sin del af

ansvaret for at beskytte miljøet i overensstemmelse med gældende lovgivning

inden for miljø- og naturbeskyttelsesområdet. Der må dog stedse opretholdes en

balance mellem de miljømæssige krav og nødvendigheden af at forberede sig på at

kunne løse myndighedernes primære opgaver.

1.2. Centrale love og andre initiativer

Det centrale regelsæt inden for den nugældende miljølovgivning er:

• Forordninger, direktiver mv. fra EU

• Miljøbeskyttelseslovgivningen

• Naturbeskyttelseslovgivningen

• Planlovgivningen

• Regeringens planer og initiativer

GRUNDLAG

Den samlede miljølovgivning danner grundlaget for at værne om landets natur og

miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. Denne lovgivning

danner dermed også de ydre rammer for Forsvarsministeriets Miljøstrategi og

indsatsen på området.

7


Kapitel 2: Forsvarsministeriets

miljøpolitik

FORSVARSMINISTERIETS MILJØPOLITIK

Forsvarsministeriet fastsatte allerede i Miljøstrategien fra 1993 og i den efterfølgende

revision i 1998 en overordnet miljøpolitik, der dækkede alle indsatsområder.

Forsvarsministeriets indsats på området og den stedfundne udvikling

over årene betyder, at det nu er hensigtsmæssigt at fortsætte udbygningen af

miljøpolitikken og i den forbindelse fastsætte en særskilt miljøpolitik for hvert

enkelt indsatsområde. På tilsvarende vis fastsættes i denne Miljøstrategi miljømålsætninger

og mål for de samme indsatsområder, jf. kapitel 4 og 5.

Miljøstrategien omfatter alle aktiviteter til lands, til vands og i luften indenfor

Forsvarsministeriets område, hvorimod opgaverne i relation til overvågning af og

bekæmpelse af forureningen af havmiljøet ikke er omfattet af denne strategi.

2.0. Overordnet politik

Forsvarsministeriets myndigheder vil gennem et positivt samarbejde med civile

myndigheder og med en aktiv indsats – og i overensstemmelse med miljølovgivningens

mål og hensigt – arbejde for at bevare, beskytte og om muligt genoprette

miljø og natur.

Indsatsen på miljø- og naturbeskyttelsesområdet gennemføres under hensyntagen

til de opgaver, der er pålagt Forsvarsministeriet.

Forsvarsministeriets myndigheder har på alle niveauer etableret et standardiseret

miljøledelsessystem med henblik på bl.a. til stadighed at registrere og minimere

samt kontrollere påvirkningen af miljøet. Systemet vil løbende blive udviklet og

justeret.

2.1. Miljøledelse

Der er på alle niveauer inden for Forsvarsministeriets område indført et miljøledelsessystem

efter kravsbeskrivelsen i den internationale standard ISO14001. Miljøledelsessystemet

er den del af Forsvarsministeriets miljøpolitik, som omfatter

metoder og ressourcer til at udvikle, indføre, opnå, gennemgå og vedligeholde den

samlede miljøpolitik.

Det er Forsvarsministeriets øverste ledelses opgave at sikre, at miljøledelsessystemet

kan fremme miljøbeskyttelse og forebygge forurening afbalanceret med samfundsøkonomiske

behov.

Forsvarsministeriet vil på baggrund af bl.a. revision (auditeringer) og rapporterede

resultater ajourføre miljøledelsessystemet med henblik på kontinuerte forbedringer

9


FORSVARSMINISTERIETS MILJØPOLITIK

af den samlede miljømæssige indsats, ligesom miljøledelsessystemet til stadighed

skal sikre, at miljøpåvirkningen fra ministerområdets aktiviteter, produkter og serviceydelser

kortlægges og vurderes.

Den øverste ledelse på alle niveauer har ansvaret for, at deres respektive organisationers

miljøpolitik er i overensstemmelse med kravene i den internationale standard

ISO 14001.

Gennem samarbejdet i NATO-regi og internationalt samarbejde i øvrigt sikres et

højt vidensniveau om miljøledelse og internationale standarder for miljøledelsessystemer

med henblik på dels kontinuert forbedring af Forsvarsministeriets Miljøledelsessystem

dels etablering af miljøledelsessystemer anvendelige for danske

styrker i udlandet

2.2. Energi

Forsvarsministeriets myndigheder vil fortsat arbejde for at nedbringe energiforbruget

og derigennem reducere den samlede udledning af kuldioxid (CO 2), kvælstofilter

(NOx) og svovldioxid (SO2) fra Forsvarsministeriets virksomhed og dermed

medvirke til en reduktion af drivhuseffekten og forsuringen af nedbør.

Reduktion af energiforbruget skal bl.a. ske på baggrund af udarbejdede årlige opgørelser

over energitilstanden og energiplaner med forslag til energibesparende foranstaltninger.

Der skal ved gennemførelse af byggeprojekter vælges omkostningseffektive løsninger,

som medfører mindst muligt energi- og ressourceforbrug set over bygningernes

levetid.

Ved anskaffelse af motorkøretøjer og arbejdsmaskiner følges som minimum EU

normer for udledning, ligesom stationært motordrevet materiel søges tilpasset

samme normer.

2.3. Vand

Forsvarsministeriet vil ved egne boringer drage omsorg for en tilfredsstillende

drikkevandskvalitet.

Forsvarsministeriet vil fremme vandbesparende foranstaltninger, og reducere vandspildet

i forsyningssystemerne, og vil herunder informere om vandkvaliteten og

foranstaltninger, der iværksættes ved evt. overskridelser.

2.4. Jord- og grundvandsforurening

Forsvarsministeriet vil fortsætte med at kortlægge og undersøge jordforureningerne

på ministerområdets etablissementer og iværksætte oprydning eller afværgeforanstaltninger

med henblik på at beskytte grundvand, menneskers og dyrs sundhed,

samt planter og miljøet i øvrigt mod skadelige effekter af jordforureninger.

10


FORSVARSMINISTERIETS MILJØPOLITIK

Iforbindelse med afhændelse af Forsvarsministeriets ejendomme, som måtte være

forurenet, afhænger oprensningsniveauet af ejendommens fremtidige anvendelse.

Køberens fremtidige anvendelse kendes normalt ikke fuldt ud ved afhændelsen, idet

køber ikke er forpligtet til at oplyse Forsvarsministeriet herom. I stedet for fuld

oprensning af alle ejendomme til et niveau, som muliggør anvendelse til følsomt

formål, fastsættes købsprisen, således at den tager højde for en evt. forurening.

Forsvarsministeriet opnår herved en mindre salgspris ved salget af forurenede ejendomme,

og der foretages herved ikke forureningsoprensninger, som ligger ud over,

hvad der er behov for på grundlag af køberens fremtidige anvendelse af ejendommen.

Det er således reelt forureneren, der bærer omkostningen til miljøoprydningen.

2.5. Farlige stoffer og materialer

Anvendelse af miljø- og sundhedsfarlige stoffer og materialer skal begrænses mest

muligt både ved anvendelse af eksisterende materiel og ved nyanskaffelser.

Princippet om substitution af farlige stoffer og materialer skal følges, når det er

teknisk og økonomisk muligt.

Brug af haloner og drivhusgasser skal begrænses til de anvendelser, hvor substitution

ikke er mulig. Ved indkøb af nyt materiel skal der vælges alternative løsninger.

Forurening med tungmetaller skal begrænses mest muligt gennem valg af materiel,

der medfører færrest miljøpåvirkninger.

Brugen af pesticider skal begrænses til arealer, hvor det af sikkerhedsmæssige

årsager er absolut påkrævet.

2.6. Miljøforholdene i danske internationale lejre og baser

Miljø- og arbejdsmiljøforholdene i de danske militære lejre og baser i udlandet

søges generelt tilpasset danske forhold og grænseværdier, dog under iagttagelse af

lokale forhold og under forudsætning af, at den operative opgave ubetinget kan

løses.

Lejrene og baserne etableres, drives og nedlægges under størst mulig hensyntagen

til de udstationerede styrkers sundhed og sikkerhed samt det omgivende miljø.

Skadelige miljøpåvirkninger i missionsområdet fjernes eller reduceres. Dette gælder

også skadelige miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger forårsaget af indsættelsen hhv.

anvendelsen af våbensystemer.

2.7. Affald

Forsvarsministeriets myndigheder vil i samarbejde med myndigheder uden for forsvaret

søge at reducere miljøpåvirkningerne fra den affaldsfrembringelse, myndighederne

forårsager.

11


FORSVARSMINISTERIETS MILJØPOLITIK

Dette vil ske ved:

• at nedbringe affaldsmængden;

• at mindske ressourceforbruget;

• at øge genanvendelsen af materialer i affaldet;

• at effektivisere affaldshåndteringen;

• at sikre, at slutdisponeringen følger den overordnede danske affaldspolitik på

den for Forsvarsministeriet økonomisk mest fordelagtige måde.

2.8. Støj

Forsvarsministeriets myndigheder vil gennem et samarbejde med civile myndigheder

arbejde for at beskytte omgivelserne mod støjbelastning fra forsvarets aktiviteter

i det omfang det teknisk, økonomisk og uddannelsesmæssigt er muligt.

Ved ændringer af de uddannelsesmæssige og andre støjende aktiviteter skal det

tilstræbes, at ændringerne gennemføres med mindst mulig genevirkning for derved

at værne mest muligt om natur og miljø i respekt for menneskers og dyrs levevilkår.

2.9. Miljørigtig projektering

Forsvarsministeriet vil i forbindelse med opførelse af bygninger og anlæg sikre, at

der i videst muligt omfang integreres miljøhensyn med henblik på at reducere

miljøpåvirkningerne fra byggeriet og derved medvirke til at fremme en bæredygtig

udvikling. Dette vil ske på baggrund af bygherrepolitik med tilhørende principper

og programmer for byggeri med gode miljøegenskaber.

2.10. Naturbeskyttelse

De enestående naturværdier på Forsvarsministeriets øvelsesarealer skal fortsat

bevares og beskyttes til gavn for den biologiske mangfoldighed, kommende generationers

adgang til naturværdier samt de militære behov for varierede øvelsesmuligheder.

2.11. Anskaffelsesvirksomhed

Forsvarsministeriets myndigheder vil gennemføre miljøbevidste indkøb ved inddragelse

af miljøforhold ved indkøb af produkter og tjenesteydelser på lige fod med

andre hensyn, f.eks. pris, kvalitet, leveringsbetingelser m.m. Ved indkøb af energiforbrugende

apparater og udstyr m.v. skal der foretages en energiøkonomisk vurdering.

Vurdering af produkters miljøforhold skal ske over hele produktets livscyklus.

12


Kapitel 3: Forsvarsministeriets

miljøstatus

FORSVARSMINISTERIETS MILJØSTATUS

3.0 Indledning

Der har gennem en årrække været gennemført mange forskellige tiltag med henblik

på at reducere de påvirkninger af miljøet, som Forsvarsministeriets myndigheders

aktiviteter medfører.

Forsvarsministeriet har i processen prioriteret en reduktion af vand- og energiforbrug,

en registrering og indsats mod jord- og grundvandsforureninger samt støj fra

flyvestationer, skydebaneanlæg og øvelsesområder højt, idet disse miljøpåvirkninger

belaster samfundet mest.

I det følgende er den aktuelle status for hvert enkelt indsats- og politikområde

derfor beskrevet.

3.1. Miljøledelse

Forsvarsministeriet har indført miljøledelse på alle niveauer under ministerområdet.

Forsvarsministeriets miljøledelsessystem blev i år 2000 tilpasset den internationale

standard ISO 14001.

På alle niveauer under ministerområdet gennemføres en såkaldt tilstandsvurdering,

dvs. en registrering og vurdering af miljøpåvirkningerne i forbindelse med implementeringen

af miljøledelsessystemet. Tilstandsvurderingerne udgør grundlaget for

myndighedernes miljøhandlingsplaner.

Der er indtil udgangen af 2003 uddannet ca. 325 miljøledere i forsvaret.

Forsvarsministeriet har ladet udarbejde vejledninger til Forsvarsministeriets myndigheder

for at sikre anvendelsen og opretholdelsen af miljøledelsessystemet.

Således er udsendt en revideret vejledning i udarbejdelse af procedurer af oktober

2000, mens en revideret vejledning i tilstandsvurdering blev udsendt i 2003. En

vejledning i miljørevision (auditering) udsendes i løbet af 2004.

Hjemmeværnskommandoen har udarbejdet og implementeret „Hjemmeværnets

Miljøledelse“, Elektronisk udgave, ved alle hjemmeværnets myndigheder.

Miljøledelsessystemet er tilgængelig på Forsvarets Interne Informationsnet og

består af en vejledning i udarbejdelse af procedurer til brug for styring af miljøarbejdet

samt en tilhørende database til indberetning af miljødata (mængdeangivelser).

Der er uddannet 45 miljøledere på hjemmeværnets område.

13


FORSVARSMINISTERIETS MILJØSTATUS

Forsvarets Bygningstjeneste har i 2002 gennemført én 3. parts revision (auditering)

ved et af Farvandsvæsenets tjenestesteder og i 2003 er der gennemført to 3. parts

revisioner (auditeringer) inden for Forsvarskommandoens område og én inden for

hjemmeværnets område.

3.2. Energi

Forsvarets myndigheder har gennem en årrække nedsat forbruget af energi for derved

at mindske udledning af CO 2 og hermed drivhuseffekten.

Reduktionen af energiforbruget er hovedsageligt sket inden for driften af ministerområdets

ejendomme og etablissementer.

Forsvarsministeriets graddagekorrigerede energiforbrug 1 til opvarmning af bygninger

er fra 1990 – hvor systematisk registrering af energiforbrug mv. blev indført – til

2002 reduceret fra 500 GWh til 267 GWh i 2002, svarende til en reduktion på 47

%. I samme periode er elforbruget reduceret fra 137 GWh til 126GWh svarende til

en reduktion på ca. 9 %.

Nøgletallet for energi til opvarmning faldt fra 260 kWh/m 2 i 1990 til 163 kWh/m 2

i 2002, svarende til en reduktion på 37 %. I perioden 1998 til 2002 faldt nøgletallet

fra 170 kWh/m 2 til 163 kWh/m 2 . Nøgletallet for elforbrug er fra 1990 til 2002

næsten uændret (fald fra 39 kWh/m 2 til 38 kWh/m 2 .). Ud over reduktionen i

energiforbruget er der sket en omlægning af forbruget således at fjernvarme og

naturgas i 2002 dækkede 90 % af energiforbruget mod 80 % i 1990.

Den generelle reduktion af energiforbruget samt omlægning til brændselstyper, der

medfører mindre CO 2-udledning, har bevirket, at CO 2-udledningen i perioden 1990

til 2002 er reduceret fra ca. 235.000 tons til ca. 130.000 tons svarende til en

reduktion på ca. 45 %.

Det samlede bygningsareal er i perioden 1990-2002 reduceret med ca. 18 % til ca.

2,5 mio. m 2 i 2002. Det opvarmede bygningsareal er tilsvarende reduceret med ca.

14 % til ca. 1,65 mio. m 2 .

Der er i perioden 1994-2002 (systematisk registrering af investeringer i energibesparelser

er udført siden 1994) investeret ca. 220 mio. kr. til energibesparende

foranstaltninger inden for opvarmning, ventilation, belysning, klimaskærm og vandbesparelser.

1 Det angivne forbrug af varme og vand omfatter forbruget inden for Forsvarsministeriet (departementet),

Forsvarskommandoen. Hjemmeværnskommandoen, Farvandsvæsenet og Forsvarets

Bygningstjeneste.

14


FORSVARSMINISTERIETS MILJØSTATUS

Der udarbejdes årligt energimærkning af Forsvarsministeriets bygninger med areal

større end 1500 m 2 .Hvert tredje år foretages en komplet gennemgang af bygningerne

og der udarbejdes en energiplan med forslag til energibesparende foranstaltninger.

Planen revideres de efterfølgende to år i forbindelse med energimærkningen.

Endelig skal det nævnes, at Forsvarsministeriets 6 decentrale kraftvarmeværker er

naturgasfyrede, hvilket indebærer, at luftforureningen er minimal. Ved både at

udnytte naturgassen til elproduktion og varme (udnyttelse af spildvarmen) medvirker

værkerne til at reducere CO 2-udslippet.

Forsvarsministeriets energiforbrug til såvel operativ som administrativ transportvirksomhed

har stort set været uændret de seneste 5 år og udgør i alt ca. 65.000 t

brændstoffer.

3.3. Vand

Forsvarsministeriets ejendomme og etablissementer forsynes med drikkevand og

vand til andet brug enten fra kommunale eller private, herunder fra ministeriets

egne vandforsyningsanlæg.

På baggrund af reduceret vandforbrug i de senere år er der i et vist omfang behov

for en kapacitetstilpasning af vandforsyningsanlæggene, således at for lange

opholdstider af vandet i forsyningssystemerne undgås.

I fortsættelse af tidligere års betydelige reduktioner er det årlige vandforbrug under

Forsvarsministeriets ressort i perioden fra 1998 til 2001 reduceret fra ca. 1 mio. m 3

til ca. 815.000 m 3 eller en reduktion på henved 19% (systematisk registrering blev

etableret i 1998). Reduktionerne i vandforbruget skyldes dels færre brugere og

reduktioner i ministeriets ejendomsmasse, dels vandbesparende foranstaltninger.

I år 2000 ophørte brugen af afisningsmidlet urea på flyvestationernes baneanlæg

og dermed afledningen af kvælstof til undergrunden og overfladerecipienterne. På

grund af opståede korrosionsproblemer, som muligvis skyldes anvendelse af de nye

afisningsmidler, er brugen af urea genindført på Flyvestation Skrydstrup foreløbigt

indtil juni 2005.

3.4. Jord- og grundvandsforurening

Hvert år indberettes data vedrørende kortlægninger, undersøgelser, afværge og

moniteringer til Miljøstyrelsens redegørelse om jordforurening. I det følgende fremgår

de data, der kan udledes for perioden 1998-2002.

Jordforureningsloven trådte i kraft den 1. januar 2000. I henhold til denne lov skal

Forsvarsministeriet kortlægge jordforureninger på vidensniveau 1, dvs. en indledende,

historisk kortlægning over aktiviteter, der kan have forurenet jorden. Resultaterne

skal indføres i Forsvarsministeriets Forureningsregister, der er udviklet til brug

for omtalte kortlægning. Etableringen af registret er et værdifuldt bidrag til hurtig

besvarelse af spørgsmål om jord- og grundvandsforhold på ministerområdets area-

15


FORSVARSMINISTERIETS MILJØSTATUS

ler. Fra lovens ikrafttræden i 2000 til medio 2003 er der tilvejebragt og gennemgået

det nødvendige dokumentationsgrundlag for ca. 9.400 ha ud af Forsvarsministeriets

samlede arealer på ca. 27.000 ha, svarende til ca. 35 %.

For forureningsundersøgelser gælder, at sådanne gennemføres, hvor der er risiko for

forurening af f.eks. drikkevandsforsyning eller i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

Der er i perioden 1998-2002 gennemført 142 undersøgelser. Heraf er der

i 2002 gennemført 24 undersøgelser.

Afværgeprojekter gennemføres, hvor en konstateret forurening efter en konkret

risikovurdering udgør en risiko for det omgivende miljø. Afværgeprojekter kan f. eks.

bestå i afgravning af forurenet jord, oppumpning af forurenet grundvand eller jordventilering

mv. Der blev i perioden 1998-2002 gennemført 76 afværgeprojekter,

heraf blev 12 gennemført i 2002. Det skal bemærkes, at enkelte afværgeprojekter

løber over flere år.

Monitering af grundvandsforureninger gennemføres efter aftale med de civile

miljømyndigheder for at følge eventuel udbredelse og naturlig nedbrydelse af en

forurening. Det kan være, hvor der i forbindelse med en oprensning er efterladt en

restforurening eller hvor oprensning ikke står mål med truslen for drikkevandsindvindingen.

Der er i perioden 1998-2002 gennemført 60 moniteringer. Heraf er 7

afsluttet i 2002. Det skal bemærkes, at nogle moniteringer løber over flere år.

I forbindelse med afhændelse af Forsvarsministeriets ejendomme oplyses loyalt om

aktiviteter, der potentielt kan have forårsaget jordforurening og om eventuelle

jordforureninger, som Forsvarsministeriets myndigheder er vidende om.

3.5. Farlige stoffer og materialer

Haloner udfases løbende jf. Forsvarets Handlingsplan for afvikling af haloner.

Mængden af halonbeholdningen er på den baggrund reduceret med ca. 55 % i forhold

til 1996. Forsvarsministeriet har dispensation fra forbuddet mod anvendelse af

haloner, hvor substitution med andre midler endnu ikke har været mulig. Brugt

halon til senere genanvendelse opbevares i Forsvarsministeriets Halonbank, der er

ansvarlig for opsamling, opbevaring, rensning og distribution af halon.

Ozonnedbrydende gasser består væsentligst af HFC-er, der anvendes i klimaanlæg i

våbensystemer og i mobile containere som kølemiddel. Stoffernes anvendelse er

kortlagt. Den militære anvendelse er undtaget fra forbud mod stoffernes anvendelse,

indtil alternative løsninger findes. I forbindelse med nyanskaffelse af materiel

undersøges og vurderes eventuelle alternativer.

Tungmetaller indgår ofte som en del af overfladebehandling, der skal beskytte konstruktioner

mod korrosion og indgår ligeledes i en række kemiske produkter.

Forsvarsministeriets myndigheder deltager i projekter vedr. substitution af tungmetalholdigt

materiel og materialer. Der gennemføres jævnligt substitutionsovervejelser

vedr. anvendelse af tungmetaller i batterier samt i konstruktionsmaterialer.

16


Siden 1. januar 2002 har det været forbudt at anvende pesticider på Forsvarsministeriets

arealer. Forbuddet omfatter også lejede og udlejede arealer. Undtaget fra

forbudet er områder, hvor det af sikkerhedsmæssige årsager er absolut påkrævet.

Mængden af anvendte pesticider er alene fra 1999 til 2002 reduceret med ca. 77

%. Hovedparten af de i alt ca. 900 liter handelsvare, der blev brugt i 2002, blev

anvendt til bekæmpelse af bjørneklo og lignende dominerende bevoksning, der

dårligt kan bekæmpes effektivt med alternative metoder. Anvendelse af pesticider

sker i øvrigt i overensstemmelse med etablissementernes drifts- og plejeplaner og i

samarbejde med lokale miljømyndigheder.

3.6. Miljøforholdene i danske internationale lejre og baser

Der er behov for miljøfaglig støtte i forbindelse med udsendelse af styrkebidrag til

internationale operationer og fra forsvarets side er der en stadig stigende opgavemængde

og efterspørgsel af en sådan miljøfaglig rådgivningsekspertise på dette

område.

Forsvarsministeriet har fra 2001 etableret et miljøudrykningshold bestående af

miljøeksperter 2 , der er i stand til at gennemføre miljøundersøgelser og forestå

oprydninger ved danske enheder i udlandet.

Ved udsendelse af personel foretages således en undersøgelse af de miljø- og

sundhedsforhold, som personellet kan blive udsat for i den aktuelle situation.

Endvidere kortlægges forureningssituationen i forbindelse med etablering af lejre

og baser. Formålet er bl.a. at sikre, at fremtidige lejr og baselokaliteter placeres

under hensyntagen til miljøforhold, men også at kunne levere lejr og baselokaliteterne

tilbage i samme miljømæssige stand ved hjemtagelse af styrken.

Siden november 1999 er miljøeksperterne rykket ud 18 gange til Balkan og

Centralasien.

Undersøgelserne kan have forskellige formål. 3

17

FORSVARSMINISTERIETS MILJØSTATUS

2 Miljøeksperterne er videnskabelige, civile medarbejdere.

3 Indledende miljøundersøgelser i forbindelse med etableringen af en lejr med henblik på at fremskaffe

datagrundlag til en vurdering af de eksisterende miljøforhold i området.

Orienterende miljøundersøgelser foretages, når lejren er etableret, og der foretages en vurdering af

miljø- og sundhedsmæssige forhold i lejren, som personellet kan blive udsat for.

Afgrænsende undersøgelser foretages i det tilfælde, at der i forbindelse med en orienterende undersøgelse

er konstateret forurening, og forureningens omfang skal afgrænses.

En egentlig miljøoprydning gennemføres i det omfang, der har foregået forurenende aktiviteter i lejren.

I forbindelse med oprydningen gennemføres miljøtilsyn for at tilvejebringe og sikre dokumentation

for, at oprydningen foretages miljømæssigt forsvarligt.


FORSVARSMINISTERIETS MILJØSTATUS

3.7. Affald

Forsvarsministeriets myndigheder indsamler og bortskaffer affald via etablerede,

godkendte indsamlingsordninger, bl.a. ved anvendelse af egne, særligt indrettede

miljøpladser.

I forbindelse med udarbejdelsen af Forsvarsministeriets Miljø- og Naturbeskyttelseskommissions

Årsberetning for 1998 blev affald udpeget som et emne, der

måtte antages at få øget betydning for Forsvarsministeriets miljøindsats 4 .

Forsvarsministeriet har bl.a. på den baggrund i 2003 udsendt „Forsvarsministeriets

Affaldsstrategi“ med tilhørende retningslinier for hele ministerområdet. Affaldsstrategien

indeholder en affaldspolitik, affaldsmålsætninger og affaldsmål.

Forsvarsministeriet har med virkning fra 2003 pålagt samtlige myndigheder at

registrere affaldsproduktionen i Forsvarsministeriets Affaldsdatabase. Databasen er

særligt udviklet til registrering og kortlægning af affald inden for

Forsvarsministeriets område.

3.8. Støj

For samtlige flyvestationer, skyde- og øvelsesområder samt skydebaneanlæg er der

inden for de seneste 10 år gennemført en kortlægning af de støjmæssige forhold.

Uddannelsen af ministerområdets personel er en dynamisk proces, der til stadighed

ændres og tilpasses Forsvarsministeriets nye opgaver. I forbindelse med aktivitetsændringer,

f.eks. som følge af en ændret uddannelsesstruktur og den til enhver tid

værende aftale om forsvarets ordning, gennemføres der derfor løbende nye beregninger

af de støjmæssige forhold med henblik på at afdække de støjmæssige konsekvenser

af planlagte eller gennemførte ændringer.

Der er gennemført en række konkrete tiltag med henblik på at mindske støjgenerne

fra Forsvarsministeriets myndigheders aktiviteter. Støjbelastningen fra forsvarets

flyvestationer er reduceret ved miljøtilpasning af flyveveje, der er gennemført aktivitetstilpasninger

på øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner, ligesom der er

etableret støjdæmpende foranstaltninger i form af afskærmninger på en lang

række skydebaneanlæg 5 .

3.9. Miljørigtig projektering

I forbindelse med bygge- og anlægsvirksomheden inden for Forsvarsministeriets

område gennemføres der en miljørigtig projektering, hvorunder der foretages en

vurdering af de anvendte byggematerialer med det formål at minimere miljøpåvirkningen

fra ministerområdets byggerier. Som et led i denne proces udarbejdes

4 Årsberetning 1998, Natur- og Miljøbeskyttelseskommissionen, side 31f.

5 På en stor del af skydebaneanlæggene har det dog ikke været muligt at dæmpe støjbelastningen i

omgivelserne tilstrækkeligt. Det har medført, at omkring 1/3 af forsvarets hidtidige ca. 140 skydebaneanlæg

er blevet nedlagt eller planlægges nedlagt.

18


FORSVARSMINISTERIETS MILJØSTATUS

en livscyklusanalyse af byggematerialerne. Siden 1995 har Forsvarsministeriet

deltaget i udviklingsarbejdet af en håndbog for miljørigtig projektering og har gennemført

enkelte projekter ud fra principperne for miljørigtig projektering på forsøgsbasis.

Håndbogen blev udsendt i 2000.

Efter år 2000 påbegyndtes miljørigtig projektering inden for Forsvarsministeriets

område. For disse projekter blev der udarbejdet et miljøprogram med 4-6 relevante

miljømål omfattende bl.a. materialevalg, livscyklusanalyse med ressourceforbrug,

energiforbrug, totaløkonomi m.v. og på dette grundlag gennemførtes projekteringen.

Anvendelse af miljørigtigt byggeri vil blive søgt udvidet ved relevante projekter.

3.10. Naturbeskyttelse

Forsvarsministeriets øvelsesarealer repræsenterer i mange tilfælde særegne og

delvist uberørte naturområder og udgør derfor vigtige fristeder for en række

sjældne og truede dyre- og plantearter. Forsvarsministeriets myndigheder udarbejder

i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen 15-årige drifts- og plejeplaner for

alle øvelsesområder med henblik på at bevare og beskytte naturværdierne og sikre

de militære behov for varierede øvelsesmuligheder.

Offentlighedens adgang til naturværdierne på Forsvarsministeriets arealer er, under

hensyn til sikkerhed og uddannelses- og øvelsesvirksomhed, sikret ved bekendtgørelse

nr. 64 af 30. januar 2002. På det jagtmæssige område har Forsvarsministeriet

siden 2002 fulgt Skov- og Naturstyrelsens retningslinier.

3.11. Anskaffelsesvirksomhed

I 2001 udgav Forsvarsministeriet „Forsvarsministeriets Indkøbspolitik“. Det følger

heraf, at forsvaret ved indkøb af produkter og tjenesteydelser skal inddrage miljøforhold

på lige fod med andre hensyn f.eks. kvalitet, pris mv.

19


Kapitel 4: Forsvarsministeriets

miljømålsætninger

FORSVARSMINISTERIETS MILJØMÅLSÆTNINGER

4.1. Miljøledelse

Miljøledelse er ledelsens værktøj til at sikre, at der gennemføres en stadig reduktion

af miljøbelastningen fra ministerområdets virksomhed, at miljøpolitikken

efterleves, og at de opstillede miljømål nås. Miljøledelsessystemet opretholdes, så

det opfylder kravene til den internationale standard ISO 14001.

Det er også en målsætning at gennemføre revisionsprogrammer (auditering), samt

at den øverste ledelse på alle niveauer regelmæssigt gennemgår den lokale opretholdelse

af miljøledelsessystemet.

Det er ligeledes en målsætning at udarbejde miljøledelseshåndbøger til de danske

styrker i udlandet samt at drage omsorg for, at der i styrkerne indgår miljøledere.

4.2. Energi

Forsvarsministeriet vil hvert tredje år evaluere eksisterende energiledelsessystemer

med henblik på at vurdere om systemet fungerer hensigtsmæssigt, herunder om

der udarbejdes månedlige budgetter for energiforbruget, om der foretages løbende

registreringer af det faktiske forbrug, og om der reageres på væsentlige afvigelser

mellem det budgetterede og faktiske forbrug.

Forsvarsministeriet vil foretage en kortlægning og analyse af energiforbruget på

etablissementer, der har et væsentligt større energiforbrug til opvarmning end

sammenlignelige etablissementer. På baggrund af analysen udarbejdes forslag til

eventuelle energibesparende foranstaltninger.

Gennemførelse af energibesparende aktiviteter på Forsvarsministeriets etablissementer

prioriteres ud fra de udarbejdede energiplaner. Som udgangspunkt skal

energibesparelser med en simpel tilbagebetalingstid under 5 år gennemføres,

såfremt investeringerne kan tilpasses de eksisterende budgetmæssige rammer.

En optimeret planlægning af den administrative transport på ministerområdet

samt en holdningsbearbejdning i forbindelse med køreuddannelsen skal sikre en

bedre udnyttelse af brændstof og dermed en formindsket luftforurening.

4.3. Vand

Forsvarsministeriet vil ved egne boringer løbende sørge for at vandkvaliteten

kontrolleres og vil tilpasse vandforsyningssystemernes kapacitet til forbruget.

21


FORSVARSMINISTERIETS MILJØMÅLSÆTNINGER

Forsvarsministeriet vil begrænse anvendelsen af grundvand til andre formål end

drikkevand og hygiejne, og i særdeleshed skal vandforbruget begrænses i de områder,

hvor vandindvindingen har betydning for påvirkning af natur og miljø.

Forsvarsministeriet vil etablere grundvandsbeskyttende foranstaltninger til sikring

af vandets kvalitet.

Udledningen af kvælstofbelastet overfladevand til omgivelserne fra afisning af

flyvestationernes baneanlæg skal så vidt muligt ophøre.

4.4. Jord- og grundvandsforurening

Forsvarets Bygningstjeneste vil i tæt samarbejde med landets amter kortlægge og

registrere jordforureninger og grundvandsforureninger på Forsvarsministeriets arealer

på vidensniveau 1 i Forsvarsministeriets Forureningsregister.

Forsvarsministeriet vil efter forhandling med civile miljømyndigheder iværksætte

oprydning eller afværgeforanstaltninger ved konstaterede forureninger, hvor dette

er påkrævet, og hvor Forsvarsministeriet er ansvarligt for forureningen. De jordforureninger,

der udgør en risiko for grundvandsressourcerne prioriteres højest.

Forsvarsministeriet vil i forbindelse med afhændelse af ejendomme loyalt oplyse

om eventuelle jordforureninger eller aktiviteter, der potentielt kan have forårsaget

jordforurening, og som Forsvarsministeriets myndigheder er vidende om.

4.5. Farlige stoffer og materialer

Det er Forsvarsministeriets målsætning, at ministeriets underlagte myndigheder

ophører med brugen af farlige stoffer og materialer i det omfang det er teknisk,

økonomisk og sikkerhedsmæssigt muligt 6 .

Såfremt substitution med mindre farlige stoffer ikke kan ske, skal anvendelsen

begrænses mest muligt.

Anvendelse af pesticider skal fortsat begrænses til et absolut minimum og ske i

overensstemmelse med de lokale drifts- og plejeplaner.

4.6. Miljøforholdene i danske internationale lejre og baser.

Forsvarsministeriets miljø- og sundhedsfaglige myndigheder skal tilstræbe at

opretholde tilstrækkelig miljøfaglig samt sundheds- og arbejdsmedicinsk ekspertise,

der kan udsendes efter behov med det varsel, som generelt er gældende for danske

reaktionsstyrker.

6 De farlige stoffer og materialer er dels omfattet af Miljøministeriets lovgivning, der begrænser stoffernes

anvendelse, dels anført i Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

22


FORSVARSMINISTERIETS MILJØMÅLSÆTNINGER

Den miljøfaglige ekspertise skal tilstræbe, at der inden 4 uger efter anmodning fra

en operativ kommando iværksættes miljøundersøgelser og/eller afværgeforanstaltninger

eller oprydninger for danske styrker i lejre og baser i udlandet.

Ved rømning af lejre og baser verificeres og afrapporteres lejrens/basens miljømæssige

tilstand med henblik på oprydning og afværgeforanstaltninger.

4.7. Affald

Forsvarsministeriets Affaldsstrategi finder anvendelse inden for hele Forsvarsministeriets

område 7 .

Forsvarsministeriets Affaldsstrategi opdateres regelmæssigt med henblik på at indarbejde

nye EU og nationale krav og målsætninger til affaldshåndteringen ved

Forsvarsministeriets myndigheder.

Forsvarsministeriet vil videreføre og intensivere de allerede iværksatte indsamlingsog

genbrugsordninger og søge at opnå begrænsninger i affaldsmængden.

4.8. Støj

Det er Forsvarsministeriets målsætning at minimere de støj- og vibrationsmæssige

påvirkninger af omgivelserne som følge af forsvarets uddannelse og øvelser i

skyde- og øvelsesterræner, på flyvestationer og ved brug af forsvarets skydebaneanlæg

samt ved militær øvelsesvirksomhed i civile områder.

Det er målsætningen at opretholde og videreudvikle et højt videnskabeligt vidensniveau

på det beregningstekniske og støjfaglige område.

4.9. Miljørigtig projektering

Forsvarsministeriet vil løbende gennemføre en omlægning til mindre forurenende

processer og arbejdsmetoder. Ved bygge- og anlægsarbejder anvendes processer,

miljørigtige metoder og materialer, der lever op til kravene om anvendelse af den

mindst forurenende teknologi.

Ved bygge- og anlægsprojekter iagttages kravene om energibesparelser og miljøhensyn

i materialevalget, herunder iagttages også principperne i

Forsvarsministeriets Indkøbspolitik“ af november 2001.

I forbindelse med projektering af bygge- og anlægsopgaver udarbejdes og fremlægges

et miljøprogram, der anvendes til efterfølgende at dokumentere miljømæssige

kortlægninger, helhedsvurderinger og prioriteringer.

7 Dette med undtagelse af forsvarets områder på Grønland og Færøerne, udsendte styrker i udlandet

samt særstatusområderne Christiansø og Christiania. Affaldsstrategien finder dog anvendelse i den

udstrækning, dette er muligt på de nævnte områder.

23


FORSVARSMINISTERIETS MILJØMÅLSÆTNINGER

Resultater fra vidensudvikling om byggeriets miljømæssige egenskaber skal registreres

og implementeres løbende, ligesom der fokuseres på internationale standarder

og metoder.

4.10. Naturbeskyttelse

Forsvarsministeriet vil fortsætte indsatsen med at udarbejde drifts- og plejeplaner

for alle øvelsesarealer. Drifts- og Plejeplanerne er fortløbende over en periode på

15 år. Den første plan blev udarbejdet i 1993, hvorfor arbejdet med at revidere de

ældste drifts- og plejeplaner påbegyndes. Som led i revisionen af drifts- og plejeplanerne

vil der ske en evaluering af de gennemførte plejetiltag for at dokumentere

den biologiske effekt. På denne måde vil Forsvarsministeriet sikre, at der fortsat

opretholdes en naturtilstand på Forsvarsministeriets arealer, der skaber de bedste

betingelser for bevarelsen af den naturlige flora og fauna. Allerede i år 2005 opfyldes

dermed – for så vidt angår Forsvarsministeriets arealer – regeringens og EU’s

målsætning om i 2010 at standse forringelsen af biodiversiteten.

Der skal i muligt omfang gives offentligheden adgang til Forsvarsministeriets arealer,

idet adgangen af hensyn til uddannelses- og øvelsesaktivitet kan begrænses i

perioder og for visse områder. Yderligere kan særligt følsomme naturområder friholdes

for såvel øvelsesaktivitet som offentlig adgang.

4.11. Anskaffelsesvirksomhed

Forsvarsministeriets myndigheder vil ved anskaffelser af materielgenstande, produkter

og tjenesteydelser vurdere de miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

ved typevalg, materialevalg, fremstillingsprocesser, teknologi og arbejdsmetoder ud

fra en helhedsvurdering af formål, behov, anvendelsesmønster, teknologi, økonomi

m.v.

24


FORSVARSMINISTERIET MILJØMÅL

Kapitel 5: Forsvarsministeriet miljømål

5.1. Miljøledelse

Forsvarsministeriets og ledelserne på alle niveauer under ministerområdet fastsætter

og nedfælder egen miljøpolitik og sørger for, at den forebygger skadelig

miljøpåvirkning og forurening fra organisationens aktiviteter, produkter og

tjenesteydelser.

På alle niveauer inden for ministerområdet skal der inden udgangen af 2005

udarbejdes en miljøledelseshåndbog efter kravbeskrivelsen i ISO14001 omfattende

miljømålsætninger, miljømål og miljøhandlingsprogrammer til opfyldelse af den

fortsatte miljøpolitik.

Miljøledelsessystemet ved alle niveauer inden for ministerområdet sikres, dels ved

ledelsens fastlæggelse af ansvar, ressourcetildeling samt opfyldelse af nødvendige

behov for uddannelse, dels gennem udformning og vedligeholdelse af fremgangsmåder

for intern kommunikation og kommunikation med eksterne interesseparter

inden for miljøområdet.

Alle niveauer indenfor ministerområdet skal udforme og vedligeholde nedfældede

fremgangsmåder og systematisk overvåge og måle nøgleværdier for aktiviteter,

som kan have en væsentlig miljøpåvirkning.

3. parts revision af miljøledelsessystemet gennemføres på alle niveauer under

ministerområdet inden for en 3-årig cyklus.

På alle niveauer i ministerområdets organisation gennemgår ledelserne årligt miljøledelsessystemets

revisionsresultater med henblik på konstatering af om miljømålsætninger

og miljømål er opfyldt, og om der er behov for korrigerende handlinger

eller ændringer af organisationens miljøledelsessystem. Resultatet af ledelsens gennemgang

skal nedfældes.

Ved udsendte danske enheder skal der indgå miljøledere. Senest med udgangen af

2004 skal der være udarbejdet en miljøledelseshåndbog for de udsendte danske

enheder.

5.2. Energi

Det er Forsvarsministeriets mål at reducere luftforureningen fra energiforbruget i

forbindelse med operativ virksomhed og transport ved at overgå til anvendelse af

miljørigtige brændstoffer og drivmidler i takt med, at de tekniske og økonomiske

muligheder herfor opstår.

25


FORSVARSMINISTERIET MILJØMÅL

Samtidigt er det Forsvarsministeriets mål at reducere luftforureningen fra energiforbrugende

materiel ved en systematisk vedligeholdelse.

Det er herudover Forsvarsministeriets mål at reducere forbruget af brændstoffer og

drivmidler ved uddannelse i energi- og miljøvenlig kørsel, herunder eventuel anvendelse

af simulatorer i uddannelsen.

Nøgletallet for energiforbrug til opvarmning reduceres fra 163 kWh/m 2 i 2002 til

156 kWh/m 2 i 2007, svarende til en reduktion på ca. 4 %.

Nøgletallet for elforbrug reduceres fra 38 kWh/m 2 i 2002 til 35 kWh/m 2 i 2007,

svarende til en reduktion på ca. 8 %.

Forsvarsministeriet vil ved anvendelse af CTS-anlæg og intelligente automatikkomponenter

sikre styringen af bygningernes energiforbrug.

5.3. Vand

Forsvarsministeriet lader udarbejde programmer for kontrol af egne vandforsyningers

vandkvalitet, som også tager hensyn til mulig forekomst af miljøfremmede

stoffer i indvindingsoplandet.

Der gennemføres en tilstandsvurdering af vandforsyningssystemerne 8 inklusive

egne vandindvindinger og vandværker inden udgangen af 2006.

Der udarbejdes beredskabsplaner og procedurer for afhjælpning af vandkvalitetsproblemer

inden udgangen af 2006.

Der etableres beskyttelseszoner til forebyggelse af forurening af egne vandindvindingsboringer

i takt med amternes indsatsplanlægning.

Der udarbejdes en vejledning til sikring af et system, der løbende informerer

brugerne af vand. Vejledningen skal implementeres inden udgangen af 2005.

Forsvarsministeriet vil inden juni 2005 gennemføre undersøgelser af korrosionsproblemerne

ved at anvende de miljøvenlige baneafisningsmidler og vurdere, hvilke

midler, der kan anvendes i fremtiden, således at påvirkningen af overfladevand

minimeres.

5.4. Jord- og grundvandsforurening

Der skal årligt kortlægges og registreres 10 etablissementer inden for ministerområdet

svarende til vidensniveau 1.

8 Fra boring til bygning.

26


FORSVARSMINISTERIET MILJØMÅL

I forbindelse med hver kortlægning vil den pågældende ejendoms- eller etablissementsforvaltende

myndighed inden for 14 dage efter kortlægningens gennemførelse

blive underrettet om dennes eventuelle handlepligter som konsekvens af

kortlægningen.

Der fremsendes en status om vidensniveau 1 kortlægning en gang årligt til amtet.

Oprydning eller afværgeforanstaltninger gennemføres, såfremt en konkret risikovurdering

har vist, at jordforureningen udgør en trussel for grundvandet (drikkevandsinteresser)

eller arealanvendelsen.

Forsvarsministeriet lader udarbejde miljøhistoriske redegørelser for enhver ejendom,

der skal afhændes. Den miljøhistoriske redegørelse indgår i udbudsmaterialet

for ejendommen, således at det sikres, at Forsvarsministeriet opfylder sin loyale

oplysningspligt ved salg af ejendomme.

5.5. Farlige stoffer og materialer

Forsvarsministeriets myndigheder vil helt ophøre med brug af haloner, i takt med

at de tekniske muligheder opstår, jfr. „Forsvarets Handlingsplan for afvikling af

haloner“.

Anvendelse af øvrige miljø- og sundhedsfarlige kemiske stoffer og materialer f.eks.

drivhusgasser og tungmetaller skal begrænses mest muligt både i eksisterende

materiel og ved nyanskaffelser. Substitutionsprincippet skal følges.

Inden udgangen af 2006 kortlægges forsvarets anvendelse af farlige stoffer og

materialer med henblik på endeligt ophør af brug inden udgangen af 2008 9 .

Sådanne produkter må ikke indkøbes lokalt efter udgangen af 2004.

Anvendelse af pesticider skal begrænses til et absolut minimum og skal om muligt

fortsat reduceres i takt med revisionen af de lokale drifts- og plejeplaner.

5.6. Miljøforholdene i danske internationale lejre og baser

I det indledende områdestudie, der ligger til grund for valg af placeringen af nye

lejre og baser, skal miljøforhold inddrages.

I den udstrækning forholdene i det fremtidige operationsområde tillader det, deltager

Forsvarsministeriets miljøeksperter i rekognosceringsteams med det formål at

bidrage til en hensigtsmæssig placering af danske militærlejre og baser i udlandet.

Der skal gennemføres indledende miljøundersøgelser inden for den første måned

efter, at en lejr eller base for danske styrker i udlandet er etableret.

Der skal endvidere gennemføres årlige orienterende miljøundersøgelser i etablerede

lejre og baser for danske styrker i udlandet.

9 De farlige stoffer og materialer er dels omfattet af Miljøministeriets lovgivning, der begrænser stoffernes

anvendelse, dels anført i Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

27


FORSVARSMINISTERIET MILJØMÅL

Afgrænsende miljøundersøgelser gennemføres og eventuelt efterfølgende miljøtilsyn

i forbindelse med oprydninger skal ske i forbindelse med danske styrkers ophør

af brug af lejre og baser i udlandet.

Inden hver udsendelse og første gang i 2004 udarbejdes en miljøledelseshåndbog

til brug for den enkelte danske fredsbevarende styrke under dennes ophold i den

danske militærlejr/base i udlandet.

Der skal indgå en kompetent miljøleder i de fredsbevarende styrker, som udsendes

til danske militærlejre/baser i udlandet.

5.7. Affald

Forsvarsministeriets Affaldsstrategi opdateres/revideres hvert andet år og første

gang inden udgangen af 2005. I forbindelse med opdateringen/revisionen bearbejdes

såvel politik, målsætninger og mål.

Hvert år og første gang ultimo 2003 udarbejdes en samlet redegørelse til

Forsvarsministeriet om status for implementeringen af Forsvarsministeriets

Affaldsstrategi.

Hvert år og første gang i 2. kvartal af 2004 foretages afrapportering til Forsvarsministeriet

om status for underlagte myndigheders affaldsproduktion baseret på

indberetningerne i affaldsregistreringsdatabasen.

5.8. Støj

Støjbelastningen fra skydebaneanlæg reduceres i det omfang, det er påkrævet

ifølge vilkårene i miljøgodkendelserne og vil bl.a. ske gennem yderligere støjdæmpende

foranstaltninger på skydebanerne. Desuden søges støjen reduceret ved yderligere

anvendelse af simulatorer i skydeuddannelsen.

Kildestyrken for de i forsvaret anvendte støjkilder skal løbende ajourføres og

opdateres.

Anvendelsen af digitale beregnings- og visualiseringsprogrammer skal udvides og

yderligere effektiviseres, herunder i relation til selve kortlægningsprocessen.

Kompetencerne på støjområdet styrkes ved deltagelse i nationalt og internationalt

samarbejde.

5.9. Miljørigtig projektering

Forsvarets Bygningstjeneste, der udfører eller lader udføre bygge- og anlægsarbejder,

vurderer regelmæssigt kravene til miljørigtigt byggeri og sikrer, at principperne

for miljøpolitikken, målsætninger og målene efterleves.

Samtlige bygge- og anlægsprojekter tilpasses miljømålsætningerne, der søges

opnået ved typevalg, materialevalg, fremstillingsprocesser, teknologi, arbejdsmetoder

og landskabelig tilpasning af bygninger og anlæg.

28


FORSVARSMINISTERIET MILJØMÅL

Inden udgangen af 2004 udarbejdes en generel vejledning i, hvorledes miljø kan

inddrages ved udbud, herunder f.eks. hvilke parametre, der kan inddrages.

Bygherrehåndbogen af marts 2000 om Miljørigtig Projektering revideres inden

udgangen af 2006.

Forsvarsministeriet foranstalter, at der inden udgangen af 2008 gennemføres forsøg

med alternative, herunder økologiske byggematerialer samt opdeling af byggeriet i

klimazoner for minimering af energitilførslen.

5.10. Naturbeskyttelse

Ved udgangen af 2004 skal der være udarbejdet drifts- og plejeplaner for alle

Forsvarsministeriets øvelsesarealer.

Inden udgangen af 2004 skal der endvidere foreligge en tidsplan for revision af alle

eksisterende drifts- og plejeplaner for Forsvarsministeriets øvelsesarealer.

Vildtplejen på Forsvarsministeriets arealer indgår i drifts- og plejeplanerne og gennemføres

primært ved at skabe gode betingelser for læ, skjul og fouragering for

vildtet, således at anlæggelse af vildtagre og fodring kan holdes på et minimum.

5.11. Anskaffelsesvirksomhed

I forbindelse med nyanskaffelser vurderes leverandørers miljøindsats, herunder

deres certificerede miljøledelsessystemer, og oplysningerne inddrages i indkøbsvurderingen.

Forsvarsministeriets myndigheder vil opfordre leverandører til at producere

miljøskånsomme produkter i en miljøskånsom produktion. Ved større indkøb vil

leverandør-, producent- og konsulentvirksomheders miljøpolitik og referencegrundlag

blive vurderet.

29


Kapitel 6: Informationsstrategi

INFORMATIONSSTRATEGI

Det er Forsvarsministeriets strategi at informere offentligheden om udviklingen på

miljøområdet inden for eget ressort. Nærværende miljøstrategi, Forsvarsministeriets

Affaldsstrategi samt Forsvarsministerens Årlige Redegørelse, der hvert år

indeholder et eller flere særlige miljøtemaer, vil eksempelvis være tilgængelige på

hjemmesiden.

Forsvarsministeriets myndigheder samarbejder med og informerer blandt andre

miljømyndighederne om indsatsen i forbindelse med reduktion af den miljømæssige

belastning ved gennemførelse af aktiviteter ved Forsvarsministeriets myndigheder.

Herudover orienteres miljømyndighederne om den aktuelle bedømmelse af miljøpåvirkningerne

og de afhjælpende foranstaltninger.

31


FORSVARSMINISTERIET

More magazines by this user
Similar magazines