Spectral Calibration for High Arctic Primary Production Estimation

www2.dmu.dk

Spectral Calibration for High Arctic Primary Production Estimation

Spectral Calibration for High-Arctic Primary Production Estimation

Figur 1. Skitsering af strategi for målekampagnen.

Indenfor hver lokalitet (benævnt Lok. 1-6) er 9 felter på hver 25 cm x 25 cm udvalgt. 8 af felterne anvendes

til destruktive biomassemålinger gennem sæsonen således at der høstes fra ét felt om ugen. Hver uge

indsamles det overjordiske plantemateriale fra et antal felter og der analyseres for parametrene specificeret i

Tabel 1. Endvidere foretages der spektrale målinger over fladen før og efter høstning, samt måling af

fugtigheden i det øverste jordlag (overfladefugtighed). Et NDVI-kamera bruges før høst til efterfølgende at

kunne bestemme dækningsgrad af vegetationen i feltet.

Den høstede vegetation sorteres i plantearter med yderligere opdeling i blade (grønt) og veddele. I

laboratoriet bestemmes derefter blad areal indeks (LAI), biomasse (grøn, våd, tør), vandindhold og prøver til

senere bestemmelse af klorofyl a, b og carotenoider ekstraheres og fryses ned.

Det 9. felt på hver lokalitet anvendes til løbende at måle CO2-flux gennem sæsonen, idet lokaliteterne vælges

så fluxen kan antages at være den samme fra høstfelterne som fra det tilknyttede fluxfelt. I forbindelse med

fluxmålingerne hver uge måles der også lysintensitet samt jordtemperatur i 3 dybder. Lufttemperatur måles

dagligt gennem sæsonen med henblik på etablering af temperatur-sumkurver for vegetationsfelterne. Denne

anvendes under modellering af CO2-fluxen udfra vegetationsindeks og er også tæt knyttet til blomstersætning

og blomstringstidspunkt (Mølgaard et al., 2002).

Tabel 1 Parametre, der måles og bestemmes under projektet

Høstfelter Flux-felter

Antal felter 288 30

Dækningsprocent % CO2 flux µmol/m 2

Bladarealindeks indeks jordtemperatur ° C

Vegetationssammensætning % fordeling lufttemperatur ° C

Grøn biomasse g/m 2

lysintensitet (PAR) w/m 2

Samlet biomasse g/m 2

Tør/våd biomasse indeks

Vandindhold g/m 2

Jordoverfladefugtighed g/m 3

Målte parametre

Spektral refleksion %

Klorofyl a og b µmol/m 2

Under projektet vil der endvidere blive forsøgt indkøbt 3-5 satellitbilleder således at målingerne fra felten

kan opskaleres og at primærproduktion i fremtiden således kan moniteres både på planteniveau ved løbende

Vers. 13.november 2002 7

More magazines by this user
Similar magazines