Støtte til bil - okt. 2010.indd - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Støtte til bil - okt. 2010.indd - Favrskov Kommune

Støtte til bil


Støtte til bil

(særlig indretning/afgiftsfritagelse/kørekort)

ANSØGNING OG HENVENDELSE

Ansøgning om støtte til bil, særlige indretninger,

afgiftsfritagelse, kørekort jf. Servicelovens

§114 kan ske ved henvendelse til visitationen.

Du vil blandt andet blive bedt om at udfylde

ansøgningsskema og spørgeskema, som danner

grundlag for visitationens vurdering af,

om du er berettiget til støtten.

VURDERING AF ANSØGERS SITUATION

I forbindelse med belysning af din ansøgning

vurderes dine forhold, herunder:

Dit helbred

Din gangfunktion

Familie- og boligforhold

Erhverv/uddannelse

Økonomi

Dagligt kørselsbehov

I vurderingen af dit kørselsbehov tages i betragtning,

om dit behov kan tilgodeses ved

andre kørselsordninger eller hjælpemidler.

Bemærk: Lang afstand til offentlige befordringsmidler

kan ikke i sig selv begrunde støtte

til køb af bil.

STØTTENS OMFANG (TAKSTER FRA

2010)

Ved bevilling af §6 stk. 1 bil:

Støtten ydes som rentefrit lån på op til kr.

160.000 – dog højest bilens købesum incl.

moms.

Hvis din indkomst ikke overstiger kr. 191.000

skal du tilbagebetale halvdelen af lånet (halvdelen

af bilens pris dog max. 80.000) over 6

år (72 mdr.) i månedlige afdrag.

Samtidig afskrives den anden halvdel af lånet

med et tilsvarende månedlig beløb.

Er din indkomst over kr. 191.000 forhøjes

den del af lånet, der skal tilbagebetales og

den del, der skal nedskrives nedsættes tilsvarende.

Ved bevilling af §6 stk. 2 bil:

Hvis der foreligger ganske særlige forhold, der

gør, at en større og dyrere bil er nødvendig,

ydes den del af købesummen incl. moms, der

overstiger kr. 160.000 som afdragsfrit lån,

der nedskrives over 6 år (72 mdr.).

Særlige indretninger:

Særlige indretninger ydes som tilskud.

HVIS DU BEVILGES STØTTE TIL BIL SKAL

DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:

Bevillingen bortfalder efter 6 måneder fra

bevillingens dato, hvis den ikke forinden er

udnyttet (dato for underskrift på slutseddel).

Kontakt visitationen inden du indgår bindende

aftale med forhandleren. Visitationen

skal godkende salgsslutseddel.

Bilen skal indregistreres i dit fulde navn

med klausul om, at ejer- eller brugerskifte

inden 6 år efter registreringen kun kan fi nde

sted med visitationens godkendelse.

Bilen skal være fabriksny eller købt fabriksny

inden for et år regnet fra ansøgningstidspunktet.

Har bilen tidligere været

bevilget som §114 bil, kan der også ydes

støtte, hvis den er under 2 år gammel.

Bilen skal kaskoforsikres for den fulde

værdi.

De betingelser (helbredsmæssigt/socialt/

arbejdsmæssigt) du har fået støtte på

baggrund af, skal fortsat være til stede.

Ændres din livssituation, har du pligt til at

kontakte visitationen, som vurderer, om du

fortsat er berettiget til støtten.


Bilen skal i videst muligt omfang dække dit

totale kørselsbehov.

Er bilen bevilget til et barn, er bilen barnets

ejendom. Som forældre skal du/I underskrive

en friholdelseserklæring, som

sendes til Statsforvaltning Midtjylland. Friholdelseserklæringen

friholder barnet for

gæld og pålægger forældrene at hæfte for

gælden, som forældrene ikke senere kan

afkræve barnet.

De fastsatte afdragsvilkår skal overholdes.

HVIS DU VÆLGER EN ANDEN BIL END DEN

BEVILGEDE OG ELLER FORETAGER ET

MERKØB:

Hvis du vælger at købe en anden bil end den,

du er blevet bevilget, skal du være opmærksom

på følgende:

Tilskuddet til selve bilen kan ikke forhøjes

ved valg af anden bil. Merprisen afholder

du selv.

De særlige indretninger, der skal til i den

anbefalede bil, kan ikke ombyttes med

andre særlige indretninger i den selvvalgte

bil.

Nettoprovenuet ved salg af bilen fordeles

forholdsmæssigt mellem dig og kommunen.

Forsikringssum ved totalskade af bilen

fordeles forholdsmæssigt mellem dig og

kommunen.

Bliver der på et senere tidspunkt behov for

ændringer i den selvvalgte bil, så betaler

kommunen kun for de særlige indretninger,

som svarer til de særlige indretninger,

der skulle til i den anbefalede bil.

Hvis de særlige indretninger i den selvvalgte

bil går i stykker, så betaler kommunen

kun for reparationer, som svarer til de

særlige indretninger, der er bevilget jf. bekendtgørelsens

§12.

LØBENDE UDGIFTER OG VEDLIGEHOL-

DELSE

Udgifter til f.eks.:

Brændstof

Forsikring

Dæk/olieskift/luftfi ltre

Reparationer

Syn af eventuelle særlige indretninger

Lift-eftersyn

Periodisk syn af bilen

Øvrige driftsomkostninger

…skal du selv afholde som enhver anden

bilejer.

Kommunen betaler eventuelle reparationer på

de særlige indretninger, du har fået bevilget.

UDSKIFTNING AF BIL

Tidligst efter 6 år kan du søge om udskiftning

af bil,- medmindre særlige helbredsmæssige

forhold gør sig gældende.

PARKERINGSKORT

Henvendelse:

Invalideorganisationernes Brugerservice

Kløverprisvej 10 B

2650 Hvidovre

tlf.: 36751793 (kl. 10-12)

www.handicap.dk

Redigeret 170910


Kontaktoplysninger

Visitationen i Favrskov Kommune

Hovvej 76

8370 Hadsten

Tlf.: 8964 2505

Telefontid:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:

kl. 9.00 til 10.00

Onsdag: lukket

E-mail: visitation@favrskov.dk

Besøg vores hjemmeside for yderligere information:

www.favrskov.dk

Favrskov Kommune

Skovvej 20 - 8382 Hinnerup

favrskov@favrskov.dk

www.favrskov.dk

More magazines by this user
Similar magazines