27.07.2013 Views

Download pjecen Tagboliger – kom godt i gang - SBi-anvisninger

Download pjecen Tagboliger – kom godt i gang - SBi-anvisninger

Download pjecen Tagboliger – kom godt i gang - SBi-anvisninger

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tagboliger kom godt i gang


www.sbi.dk/tagboliger


10 gode råd på vej mod realiseringen:

Tilknyt en uvildig bygherrerådgiver tidligt det

kan ikke betale sig at lade være.

Sørg for, at der kun er én beslutningstager,

som de øvrige aktører/parter refererer til.

Lav et detaljeret beslutningsgrundlag.

Afstem forventningerne med rådgiver/entreprenør

i forhold til både resultat og proces.

Informer beboerne om planerne for tagetagen

ved et informationsmøde.

Informer beboerne om, at en byggeplads på

toppen af en beboet ejendom altid medfører

nogle gener.

Informer løbende beboerne om, hvad der skal

foregå, og hæng altid en gældende tidsplan i

opgangene.

Gå tidligt i dialog med myndighederne.

Gå tidligt i dialog med naboerne som en positiv

forberedelse til den senere nabohøring.

Aftal med håndværkerne, at arbejdet skal

foregå inden for bestemte tidsrum, samt at såvel

ejendom som byggeplads skal være ryddelig

ved arbejdsdagens ophør.


Inspiration


Taget slides


A/B AST på Bellahøj

har gennemført

Danmarks største

tagrenovering på

9.000 m 2 . Resultatet

af renoveringen er nye

boliger, udvidelse af

eksisterende boliger

og tagterrasser.I kan få flere kvadratmetreI kan få bedre fællesfaciliteter


Indretning til andre formålØverst i en bygning på Vesterbro har kommunen indrettet en vuggestue med legeplads på taget.

Mulige økonomiske fordele


Hvad med arkitekturen?


Hvad med arkitekturen?


BeslutningEjerformens betydning


Bygherrens rolle


Byggeriets organisering


Byggeteknikken


Må vi ?


Realisering


Hvordan kommer vi videre?


Redaktører på projektet 'Anvisning om tagboliger' har været:

Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, SBi

Seniorforsker Birgitte Dela Stang, (SBi til 2007)

Arkitekt Lis Strunge Andersen, sbs

Denne brochure er udarbejdet af: Teknisk redaktør Erik Pingel, SBi

Fotokollage:

Bvb, DOMUS arkitekter a/s, Ole Dreyers tegnestue, Pålsson Arkitekter AS, sbs, Tagbolig AS

Omslagsillustration: Mai-Britt Amsler


www.sbi.dk/tagboliger

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra:

Boligfonden Kuben

Danfoss A/S

Grundejernes Investeringsfond

Gyproc A/S

Indenrigs- og Socialministeriet

Knauf Danogips A/S

Lafarge Roofing A/S

Mineraluldsindustriens Brancheråd

VELUX A/S

ISBN 978-87-563-1401-5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!