Læs mere i uddannelsesbeskrivelsen - Region Hovedstaden

regionh.dk

Læs mere i uddannelsesbeskrivelsen - Region Hovedstaden

Personligt Lederskab og Kommunikation –

et tillægsmodul til Region Hovedstadens

Lederudviklingsprogram

Diplomuddannelse i Ledelse, kompetencegivende modul,

5 ECTS-point, maj/juni 2013


”Modulet supplerer

Ledelse af Medarbejdere

og lægger en teoretisk

overbygning på

praksiselementerne fra

forløbet”

Personligt Lederskab og

Kommunikation

- et tillægsmodul til Region Hovedstadens

Lederudviklingsprogram

Et særligt tilbud

Personligt Lederskab og Kommunikation er et Diplom i Ledelse-modul

udviklet som tillægsmodul til forløbet Ledelse af Medarbejdere. Modulet

supplerer og lægger en teoretisk overbygning på praksiselementerne i

forløbet. Derfor kan modulet gennemføres med færre undervisningsdage

sammenlignet med ordinære moduler i Diplom i Ledelse.

Modulet er udviklet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og

Professionshøjskolen Metropol. Tilbuddet er kun for ledere i Region

Hovedstaden, som har gennemført Ledelse af Medarbejdere.

Perspektiver på modulet

Modulet henvender sig til ledere i regionen, der er omgivet af stærke

fagligheder, en bred og voksende mængde af opgaver samt en hverdag, som

bl.a. udfordres af øgede centrale krav fra det statslige, regionale og

kommunale niveau.

Personligt Lederskab og Kommunikation handler om at kunne forstå og

udvikle sin kommunikative praksis i relation til det at være leder i Region

Hovedstaden. Uddannelsen har fokus på, hvordan man kan anvende sproget

og kommunikationen til at komme bag og håndtere regionale og

ledelsesfaglige dilemmaer – f.eks. til at åbne døre i egen afdeling, i mødet

med patienter/borgere og pårørende eller i mødet med fagprofessionelle fra

andre afdelinger eller sektorer, herunder kommuner og primær sektor.

På uddannelsen arbejdes systematisk med at udvikle en forståelse af

kommunikationens kompleksitet. Hvordan tilpasses kommunikationen på

modtagerens principper? Hvilke logikker er dominerende, og hvilke mål har

modtageren for kommunikationen? Hvordan kan man f.eks. fremme sine

ledelsesfaglige budskaber i en politisk styret organisation? Og hvordan kan

man gennem kommunikation ”komme i mål”?

Der arbejdes på modulet ligeledes med, hvordan man som leder bringer sig i

en position, så den fælles kommunikation skaber retning for egen ledelse.

Undervejs vil man som deltager få mulighed for at se sit lederskab i nye

perspektiver dog hele tiden i sammenhæng med de konkrete udfordringer og

forhindringer, du som deltager i uddannelsen står i i det daglige.

2


”Formålet er at bygge

videre på de

kompetencer og den

indsigt, som er erhvervet

på Ledelse af

Medarbejdere”

Lederskab handler også om magt – magten til at sætte en dagsorden og

magten til at kommunikere mål og strategi og ikke mindst vide, hvordan man

bruger sin magt hensigtsmæssigt. Hvilke rationaler er dominerende hos

beslutningstagere, og hvilke rationaler er dominerende hos patienter,

pårørende, borgere, kommunale sagsbehandlere mv.? Hvordan sikrer man

som leder det nødvendige handlingsrum i en kompleks verden, hvor mål og

midler ofte bestemmes af andre? Det handler ofte om at navigere inden for

en bestemt ramme og forstå de styringsparadigmer og mekanismer, der

ligger til grund for politikeres, beslutningstagernes og andres ønsker og

handlinger.

Formål

Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke deltagernes indsigt i egen

ledelsespraksis og mulighederne for at udvide sine personlige

ledelseskompetencer ved at styrke evnen til at anvende kommunikation i

ledelse.

Formålet er ligeledes at give en teoretisk overbygning på Ledelse af

Medarbejdere samt bygge videre på de kompetencer og den indsigt, som er

erhvervet på dette forløb.

Indhold

På modulet arbejdes bl.a. med det personlige lederskab i krydspresset

mellem paradoksale modsætninger og kompleksitet, herunder:

politiske og administrative krav, borgerinddragelse og professionelle

fagligheder og etikker, værdier og institutionaliserede forforståelser

monofaglige og tværfaglige perspektiver på de ledelsesmæssige

udfordringer i sundhedsvæsnet

forskellige metodiske og teoretiske tilgange til og perspektiver på

ledelse og kommunikation

Undervisningen tilbyder løbende forskellige perspektiver og begreber, der

nuancerer ledernes tænkning og handlerum for egen ledelse og lederskab.

Der udover vil modulet indeholde følgende:

Hvordan konstitueres ledelse gennem kommunikation

Kommunikation og udvikling af personligt lederskab

At lede og kommunikere i en organisatorisk kontekst

Ledelse og styring i et sundhedsfagligt perspektiv

Kommunikativ fokusering i krydspresset mellem politisk styring,

central forvaltning, decentralt selvstyre og borgerforventninger

Medledelse som en del af strategisk ledelse

Kommunikative strategier ved stigende krav til kvalitet,

hastighed, borgerinvolvering samtidig med adgang til færre

ressourcer

Hvordan udvikles lederens tænkninger om ledelse og handlerum.

Modulets organisering og arbejdsmetoder

Uddannelsen er et supplement til ’Ledelse af Medarbejdere’, og det

forudsættes, at deltagerne har gennemført dette forløb.

3


Modulet består af to dele:

1. Undervisning – tre undervisningsdage + en opfølgningsdag

2. Selvstudie

På første undervisningsdag vil deltagerne få mulighed for at identificere

centrale udfordringer fra egen ledelsespraksis, der kan danne grundlag for

udviklingen af deres kommunikative ledelsesrum i løbet af modulet.

Selvstudierne skal understøtte praksisanvendelsen af koncepter, teori og

begreber samt give lederne mulighed for egen udvikling af deres

kommunikative ledelsesrum.

Hvornår

De tre undervisningsdage ligger den 15., 22. og 28. maj. Eksamensopgaven

skal afleveres den 10. juni. Opfølgningsdagen ligger ca. 6 uger efter sidste

undervisningsdag og aftales af underviser/deltagere.

Teori og praksis

Undervisningsforløbet integrerer teori og praksis i arbejdet. Den teoretiske

bearbejdning foregår som en vekselvirkning mellem introduktioner ved såvel

underviser(e) som deltagere og fælles overvejelser. Det forudsættes, at

deltagerne selvstændigt arbejder med øvelser og teoretisk stof, og inddrager

faglige og personlige problemstillinger som leder.

Undervisere

Kurset tilknyttes to gennemgående hovedundervisere fra Metropol.

Underviserne har indgående kendskab til og mange års erfaring med

velfærdsledelse, bl.a. i sundhedssektoren i Region Hovedstaden.

Organisering

Til undervisningen er afsat 18 lektioner, som afvikles som 3

undervisningsdage á 6 lektioner. Ønskes SVU-tilskud – se mere nedenfor –

skal der derudover afsættes tre selvstudiedage efter eget valg. Der må

forventes forberedelse til undervisningsdagene.

Hvor

Undervisningen foregår i Metropols Campus på Tagensvej, tæt ved

Rigshospitalet.

Eksamen

Modulet er kompetencegivende med 5 ECTS point. Der er ikke prøve, men

deltagerne udarbejder en afsluttende portofolio-opgave til bedømmelse og

godkendelse.

Pris

Uddannelsen er tilrettelagt således, at der kan opnås SVU (Statens Voksen

Uddannelsestøtte), hvilket kan bruges til at nedbringe prisen. Det betyder, at

prisen for deltagelse på modulet er 3.360 kr., hvis man vælger at afholde tre

selvstudiedage samt søge SVU.

4


Scan koden og få

mulighed for at

tilmelde dig

Ønsker man ikke at søge om SVU, eller overholdes fristerne i den anledning

ikke, betales fuldpris for modulet 7.200 kr.

Prisen er incl. forplejning på undervisningsdagene samt pensum/materialer.

Prisen er excl. moms, da der ikke er moms på kompetencegivende

uddannelser.

SVU

Det er muligt at opnå SVU i forbindelse med deltagelse på Personligt

Lederskab og Kommunikation. SVU bruges til at nedbringe kursusprisen, da

den tilfalder arbejdsgiver, hvis deltageren oppebær normal løn under

uddannelsen.

Deltagerne vil i forbindelse med optagelse på modulet modtage et SVUansøgningsskema,

som skal udfyldes og sendes retur til HR & Uddannelse.

Overholdes tidsfristerne i den forbindelse ikke, er det ikke muligt at opnå

SVU, og der vil skulle betales fuld pris.

Der kan søges SVU på baggrund af de 3 undervisningsdage + 3

selvstudiedage. Søges der SVU på baggrund af disse, skal de afholdes, dvs.

man kan f.eks. ikke indgå i et vagtskema den pågældende dag.

Tilmelding

Tilmelding senest den 8. april 2012 via Plan2learn

www.regionhkhr.plan2learn.dk

Tilmeldingen er bindende, og såfremt pladsen ikke kan afsættes til andre

betales fuldpris.

Aflysning

HR & Uddannelse forbeholder sig retten til at aflyse uddannelsen, hvis der er

under 18 deltagere.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR & Uddannelse på tlf.

38 66 99 99.

5


Undervisningsplan Temaer Referencer og

10. maj

kl. 09.00-15.00

22. maj

kl. 09.00-15.00

28. maj

Kl. 09.00-15.00

10. juni

Introduktion til modul - program, mål

og selvstudiegrupper

Introduktion til det personlige

udviklingsprojekt og

logbogsskrivning.

Egen lederidentitet og handlerum

som leder.

Kompetenceudvikling - systemisk

forståelse af sprogets betydning for

ledelse.

Professionelle i velfærdsstaten, - de

tre bølger og aktuelle udfordringer i

sundhedssektoren.

Kommunikation i relationer - værdier

og kommunikativ fortolkning

Personligt lederskab, hvad betyder

det?

Mikro processer i kommunikation

Det ledelsesmæssige krydspres

Domæneteorier

Den multikoblede offentlige sektor

Nye styringsformer og

styringsparadigmer i sundhedssektoren

Magt, ledelse og styring

Netværksledelse

Kommunikation og

patientinddragelse

Opsamling og afrunding, herunder

portefolioopgave

Aflevering af opgave

læsning

Steen Juul Hansen

J. Danelund

Jacob Torfing

Kenneth Gergen

Tom Andersen

Søren Voxted

Åkerstrøm Andersen

N. Luhmann

Gitte Haslebo

F. Andersen

Barnett Pierce

J. Storch

Dorthe Pedersen

Hanne Knudsen

Lars Quortrup

Foucault

Thyge Thygesen

Eva Zeuten Bentsen og

Morten Knudsen

Carsten Greve

Ove K. Pedersen

Paula Helth

6


Litteratur

FAGBØGER, SENDES TIL DELTAGERNES ARBEJDSPLADS INDEN 1. UNDERVISNINGSDAG:

Zeuthen Bentsen, Eva og Knudsen, Morten (red): Kamp, Kommunikation og

Kompleksitet. Handelshøjskolens Forlag 2010.

Cohr Lützen, Dorthe og Lønborg, Birgitte: Dit personlige Ledelsesrum, Gyldendal Public.

Pedersen, Dorthe: Offentlig Ledelse i Managementstaten, Forlaget Samfundslitteratur

SUPPLERENDE LÆSNING, KAN DOWNLOADES FRA HOLDSIDEN:

Referencer og uddrag fra bl.a.:

Danelund og Jørgensen, Kompetencebroen del. 1 og del 2. - strategisk reflekterende

kompetenceudvikling i systemteoretisk og diskursteoretisk perspektiv. 2. udgave, 2.

oplag. Forlaget Metropol, 2010.

Tekstsamling, Metropol 2010: ’ Velfærdsledelse og Innovation’

Tekstsamling, Metropol 2010, ’Tekster til Personligt Lederskab’

Torfing, Jacob(red): Ledelse efter kommunalreformen, 1. udg., Jur. og

Økonomforbundets forlag, 2008

Roddy Nilsson: Michel Foucault. Hans Reitzel, 2009.

Haslebo, Gitte: Relationer i Organisationer, Dansk Psykologisk Forlag, 2011.

2009. Pedersen, Dorthe (red.): Genopfindelsen af den offentlige sektor, L&R Business

2008,

Hansen, Steen Juul, (red.) Professionelle i Velfærdsstaten, Hans Reitzel 2010.

Andersen, Tom: Reflekterende processer. Dansk Psykologisk Forlag, 3. udgave, 2005.

Gergen, Kenneth J. og Mary: Social konstruktion - Ind i samtalen, Dansk Psykologisk

Forlag, 2005.

7

More magazines by this user
Similar magazines