Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Lindenborg Gods/NCC Råstoffer A/S Siem og Hellum Skove 2005

Areal hektar

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Før projekt

Efter projekt

**Kær Løvskov* Hede Nåleskov

Figur 5-14. Oversigt over udviklingen i skov – og biotoptyper i forbindelse med et integreret råstof -

og naturprojekt i Siem-Hellum Skove. *Lysåben løvskov med indslag af Skovfyr. **I kærarealet er

medtaget de 7,6 ha uden for graveområdet.

Overdrev, eng og hede

Der er ingen hede tilbage i området. Ved efterbehandlingen af grusgravene skabes omkring 39 ha

hede/overdrev i mosaik med de ovenfor nævnte kær og løvskove jævnfør /5/.

Det vurderes, at arter fra omgivelserne, herunder ikke mindst habitatområdet, vil kunne indvandre

over tid og etablere sig i området. Det vides fra andre undersøgelser, at en række plante og

dyrearter kan kolonisere jomfruelige områder i løbet af få år jævnfør /5/ og /6/. Det gælder bl.a.

padderne, som findes i området.

Området vil desuden kunne fungere som spredningsvej for arterne mod øst til naturområder her

(økologiske korridor).

5.8 Friluftsliv

Der er ikke foretaget konkrete undersøgelser af friluftslivet i skoven.

Friluftsliv er defineret i Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse 1999, Miljø- og Energiministeriet, Kap.

31: ”Betegnelsen friluftsliv bruges især om en lang række menneskelige aktiviteter, der foregår i

fritiden udenfor hjemmet, arbejdspladsen og sportspladsen, og som vælges af lyst”.

Af ”Holdninger og ønsker til Danmarks natur – Nordjylland og hele landet”, Arbejdsrapport nr. 45,

Skov & Landskab (FSL), fremgår at gåture var den mest populære friluftsaktivitet for 65 % af befolkningen

i Nordjylland. Resultaterne er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

i 2002.

I private skove skal offentligheden kunne færdes frit ad veje og stier fra kl. 7.00 til solnedgang.

Side 51 af 66

More magazines by this user
Similar magazines