Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

NCC Råstoffer A/S

Ejby Industrivej 8

2600 Glostrup

CVR-nr. 26 70 84 35

Niels Bohrs Vej 30

Postboks 8300 9220 Aalborg Øst

Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089

Teknik og Miljø

Grundvandskontoret

E-mail nja@nja.dk

Den 19 juni 2006

Ref. Birgitte Kloppenborg/ims

Jnr. 8-70-3-843-0001-04

8-50-12-22-843-0005-05

Firmaets ansøgning den 29. marts 2004 om at indvinde sand, grus og

sten på en del af matr.nre. 1 og 2 Thorup Hedegård, Siem, Skørping

Kommune.

Tilladelse

Amtet giver firmaet tilladelse til at indvinde sand, grus og sten på betingelse af, at

firmaet respekterer de vilkår, der står neden for og i det bilag med vilkår, der er sendt

med.

Arbejdet må dog ikke starte, før amtet har givet en speciel tilladelse til det. Inden det

kan ske, skal følgende vilkår være opfyldt:

• Det er en forudsætning for tilladelsen, at fredskovspligten ophæves på arealet.

Kopi af dispensationen skal sendes til amtet.

• Der skal laves en grave- og efterbehandlingsplan, som Grundvandskontoret skal

godkende.

• Amtet skal have sikkerhed i form af garanti fra et pengeinstitut eller kautionsforsikring.

Sikkerhedens størrelse kan først beregnes af Grundvandskontoret,

når en grave- og efterbehandlingsplan er godkendt.

• Området, hvor indvindingen skal ske, skal være sat af i marken efter nærmere

aftale med Grundvandskontoret.

• Der skal foreligge en godkendt vejadgang fra Skørping Kommune.

• Det firma, som skal indvinde, skal være registreret i den told- og skatteregion,

hvor firmaet har sin adresse. Kopi af registreringsbevis skal sendes til Grundvandskontoret.

More magazines by this user
Similar magazines