Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagen skal være skriftlig (brev, telegram, mail eller pr. telefax). Den skal sendes til

amtet, som sender den videre til de myndigheder, der skal behandle den.

Først når fristen for at klage er udløbet, og der ikke er kommet klager over tilladelsen,

kan den udnyttes.

Hvis der bliver klaget over tilladelsen fra trediemand, vil vi orientere om det. Har

firmaet ikke modtaget en sådan orientering inden eller umiddelbart efter klagefristens

udløb, er der ikke indkommet nogen klage.

Hvis firmaet vil indbringe afgørelsen for domstolene til prøvelse, skal dette i så fald

ske inden 6 måneder efter, at denne tilladelse er offentliggjort i den lokale avis.

Amtets bemærkninger

I tilladelse til indvinding af råstoffer er der lagt vægt på,

• at arealerne indeholder sten og grusforekomster egnede til stabilt grus, asfaltskærver

og sten til beton.

• at der er udarbejdet "Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for Råstofindvinding

i Siem og Hellum Skove.

• at arealet ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Der må derfor

ikke anvendes gødning eller pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede

arealer.

Med venlig hilsen

Birgitte Kloppenborg-Skrumsager

Geolog