Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Amtet kan på et hvilket som helst tidspunkt stille krav om, at der skal etableres

pejlerør til måling af grundvandsspejlets beliggenhed.

2.6. Hvis firmaet ønsker at grave dybere end tilladt, kræver det en ny tilladelse efter

råstofloven.

2.7. Arealerne skal bruges til skovbrug, indtil gravningen starter i de enkelte etaper.

2.8. Firmaet må aldrig uden tilladelse inddrage større arealer til at indvinde på end

det areal, som er lagt til grund for beregning af garantien.

Hvis firmaet ønsker et større areal at arbejde på, skal der først laves en aftale

om det med Grundvandskontoret. En aftale vil normalt betyde, at garantien

skal reguleres op, inden udvidelsen finder sted.

3. Afstandskrav

3.1. Der må ikke rømmes muld og overjord af eller graves tættere på:

- Tørvemosen end 50 meter.

- mosen sydvest for skovfogedboligen end 20 meter (skovafdeling 650).

- skovfogedboligen end 100 meter.

- jorddiger end 10 meter.

- gravhøjes fod end 100 meter.

3.2. Der må ikke rømmes muld og overjord af eller graves tættere vejskel end 10

meter.

3.3. Der må ikke rømmes muld og overjord af eller graves tættere end 75 meter på

anlæg til forsyning af drikkevand.

3.4. Hvis der skal graves på de tilgrænsende ejendomme eller matrikler, kan amtet

på et hvilket som helst tidspunkt - både under og efter gravningen - forlange,

at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står

en vold tilbage.

4. Beskyttelse af vandløb, søer m.v.

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 gives dispensation til naturpleje ved vandstandshævning

og rydning af 12 delvist afvandede fattigkær (ca. 6,9 ha) ejet af A/S Lindenborg

Gods og beliggende i området, jf. afsnit 2.4 "Naturpleje af tilstødende arealer" i

VVM-redegørelsen.

Rebild Kommune skal underrettes, når arbejdet er udført.

More magazines by this user
Similar magazines