Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum Skove

forholdene i løbet af graveperioden ændre sig, hvorfor det ikke er rentabelt

at have taget større arealer ud af drift. En for tidlig afdrift vil således

give meget store driftstab, hvilket vil medføre, at det økonomiske grundlag

for naturgenopretningen vil være forsvundet.

Området er udpeget som nitratfølsomt på grund af få beskyttende lerlag.

Det er hovedsageligt sand, grus og sten der graves i området. Det betyder,

at der stort set ikke er nogen beskyttende impermeable lag at bortgrave.

Hastigheden, hvor med vandet bevæger sig ned igennem jorden,

er således nogenlunde den samme, blot bliver tiden afkortet pga. den

kortere afstand til grundvandsspejlet. Disse forhold tages der højde for i

vilkårene ved, at der ikke længere må gødes eller bruges pesticider og

sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer.

Naturplejeplanen iværksættes og færdiggøres senest 1 år efter den endelig

gravetilladelse foreligger.

NCC Råstoffer A/S oplyser, at skovning vil blive gennemført uden for

fugle og pattedyrs ynglesæson således, at forstyrrelser minimeres mest

muligt.

Indstilling

Imødekommes delvist.

C3 Ældrerådet i Arden Kommune

Ældrerådet har på sit møde den 28. februar 2006 behandlet de 2 forslag

til Regionplan for udvinding af grus og sand. (Interessen for Regionplantillæg

nr. 186 er udelukkende til stede p.g.a. de trafiksikkerhedsmæssige

forhold vedr. kørsel i Arden Kommune). Behandlinger udvirker

følgende kommentarer og forslag:

Generelt

Det er ældrerådet magtpåliggende, at der sikres fortsat gode livsbetingelser

for befolkningen i de omtalte områder, og at man kan transportere

sig sikkert.

De nævnte områder for indvinding går tæt på Tisted by, hvor en stor befolkningsdel

får gener, hvis ikke der tages særlige hensyn. Det er vigtigt,

der ikke graves eller transporteres tæt på byen.

Trafikforhold

Arden Kommune har i sine kommentarer gjort opmærksom på vigtigheden

af, at der tages vide hensyn til befolkningen, og at der etableres faste

kørsels ruter for transport til og fra grusgravene. De samme betragtninger

ønsker ældrerådet at præcisere således, at ikke alene udkørsel,

men også indkørsel til eventuelle grusgrave foregår på de faste kørselsruter.

Og at disse ruter friholder de tættest bebyggede områder.

Ældrerådet har gennemgået trafiktal for området, men har også forhørt

sig blandt beboerne. Allerede forud for en eventuel trafik til grusgraven,

er trafikforholdene for bløde trafikanter kritisable. Som ældre er det meget

risikabelt at færdes på Terndrupvej.

22 Teknik og Miljø

More magazines by this user
Similar magazines