Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum Skove

graf 3 pga. afvanding af fattigkær. Da området endvidere er beskyttet

efter museumslovens paragraf 29, kræves også dispensation herfra af

amtet, pga. området vil betyde fjernelse af historiske diger. Alle disse love

er jo ikke lavet for blot at blive tilsidesat, hvorfor det er uforståeligt, at

amtet kan bifalde et sådant projekt. Hvis så betydelige love og paragraffer

så nemt kan tilsidesættes, er det jo fuldstændig umuligt at beskytte

værdifulde naturområder, som det berørte eller noget som helst.

Forventningerne til mosernes hydrologi, baserer sig på antagelser om 2

teoretiske modeller, hvor det forudsættes, at mosens bund ligger over

grundvandsspejlet i det underliggende grus. Hvad nu hvis denne forudsætning

ikke er reel, og med hvilken sikkerhed kan disse modeller anvendes,

samt hvilke andre modeller findes der. I den sammenhæng, så

bygger vådområdernes geologi på antagelser og forventninger, som der

ingen sikkerhed er for, om de holder, og hvis det er tilfældet, hvad sker

der så. Amtet må redegøre betydeligt bedre for alle muligheder, hvis forsætninger

og antagelser ikke holder.

Hele Regionplantillæg nr. 186 med VVM redegørelse virker i det hele taget

meget ensidigt, og misorienterende. Følsomme emner som de betydelige

farer, der kan influere på drikkevand, behandles sporadisk. Konsekvenserne

for dyrelivet og naturen, som ejerne i flere hundrede år har

opbygget og gjort en dyd ud af at etablere beskrives, som om det ikke

betyder noget, selvom knap en tredjedel af skoven endevendes. Det er jo

fuldstændig urealistisk og meget skammeligt, at amtet behandler sagen

så lemfældigt.

Vurdering

Det er en forudsætning for indvinding af råstoffer i Siem og Hellum skove,

at der ikke opbevares brændstof eller andre mineralolieprodukter i

råstofgraven. Tankning, og vedligeholdelse af materiel, skal foregå uden

for graven fra tankanlæg opstillet på impermeabelt underlag. Risikoen

for spild fra maskiner og køretøjer under driften, vurderes som værende

minimal.

Planlægningsområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser

(OSD), men uden for indvindingsoplande, ligesom der ikke kendes

planer om at inddrage området til vandindvinding. Det pågældende

OSD strækker sig fra Siem og Thorup i nord til Astrup i syd og omfatter

således landbrugsarealer, hvor der anvendes de samme olieprodukter,

samt en række bekæmpelsesmidler og gødningstyper, uden de forebyggende

foranstaltninger, der er påkrævet i en råstofgrav.

Bortgravning af de lerede lag i området vurderes at ville have minimal

betydning, for beskyttelsen af grundvandet.

Materialerne, der er kortlagt i Siem og Hellum skove adskiller sig fra de

fleste af de forekomster, der i øvrigt kendes fra Himmerland. Kvalitetsanalyser,

bl.a. på baggrund af deres kemiske sammensætning og kornstørrelsesfordelingen

godtgør, at de kan anvendes til beton. Materialer af

denne kvalitet er i dag en mangelvare, og de er præget af lange transportveje.

Således hentes betonsten typisk i Thy eller på Djursland, mens

betonsand hentes i det centrale Vendsyssel, hvor de kendte ressourcer er

små, eller på Djursland. Udlægning af et råstofområde i Siem og Hellum

Teknik og Miljø 31

More magazines by this user
Similar magazines