Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum Skove

berørte områder i forbindelse med råstofindvinding i kombination med

den efterfølgende efterbehandling, vil være minimalt.

Skov og Naturstyrelsen har i lignende sager afvist, på nuværende tidspunkt,

at ændre på grænserne for de udpegede EF-habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Det vurderes, at der ikke er, eller er meget få, store

træer til redepladser for huldue. Tilsvarende vurderes det, at der i planlægningsområdet,

ikke findes egnede redepladser til fiskeørn. Området

anvendes formentlig i en vis udstrækning som fourageringsområde for

sortspætte, men råstofindvindingen vurderes ikke at påvirke dette i nævneværdig

grad.

Nordjyllands Amt har registreret fugleområde umiddelbart syd for planlægningsområdet.

Madum Sø og St. Blåkilde ligger begge uden for planlægningsområdet,

og deres topografiske oplande vil ikke blive påvirket af råstofindvindingen.

Det topografiske opland for Langmosen er nogenlunde sammenfaldende

med gravegrænsens vestlige side, hvorfor råstofindvindingen

ikke vurderes at ville påvirke Langmosens hydrologiske balance.

Den planlagte højspændingsforbindelse behandlet i Regionplantillæg nr.

34, gik gennem det fredede område ved Madum Sø og EF-habitat nr.

20. Det planlagte indvindingsområde ligger uden for fredede områder

og uden for EF-habitatområder. De to sager kan således ikke sidestilles.

I Regionplantillæg nr. 34 vurderedes det endvidere, at det ikke var risiko

for grundvandet i forbindelse med opsætning og drift af anlægget.

Det vurderes, at tabet af naturværdier ved råstofindvinding i Siem og

Hellum skove er begrænset til 7 små fattigkær, på i alt 0,6 ha, da området

i dag drives som produktionsskov med nåletræsplantage.

Risikoen for forurening af grundvandet som følge af råstofindvinding i

området vurderes at være lille, da der under produktionen vil være forbud

mod at anvende bekæmpelsesmidler og gødning i råstofgraven,

hvilket også gælder de afrømmede områder.

Indstilling

Synspunkt noteret

D7 Lau Bøgeholt-Laursen

Det forekommer mig meget skuffende, at både forslaget til det nye tillæg

samt VVM-redegørelsen indeholder en meget ensidig vurdering af projektet

sådan, at begge nævnte dele nærmest kan opfattes som et partsindlæg

alene til støtte for ansøgningen om råstofudnyttelse. Og jeg finder

vurderingerne af projektets indvirkning på fauna, natur, grundvandsinteresser

m.v., mangelfulde og unuancerede.

På siderne 10 og 11 i tillæg nr. 186 betegnes projektet som værende en

forbedring af naturforholdene i forhold til nuværende arealanvendelse,

naturligvis efter en efterbehandling som der kun yderst sporadisk er redegjort

for.

38 Teknik og Miljø

More magazines by this user
Similar magazines