Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum Skove

er mulighed for at producere tilslag til beton. Materialer af denne kvalitet

er en mangelvare, og er ofte præget af meget lange transportveje, idet

disse materialer ofte må hentes i Thy, på Djursland eller i det centrale

Vendsyssel.

Det ligger ikke inden for amtets kompetenceområde at påbyde entreprenører

at slække på kvalitetskravene til deres produkter. Ved at have råstofgrave

med materialer af lavere kvalitet, animeres forbrugerne til kun

at købe den kvalitetsklasse, der er påkrævet for et givent bygge- og/eller

anlægsprojekt. Amtet kan ikke forbyde at der indkøbes materialer af

bedre kvalitet end et givent projekt kræver i forhold til normerne.

Større pattedyr vænner sig, ifølge flere undersøgelser (DMU, Vildtbiologisk

station i Kalø), hurtigt til regelmæssig motortrafik af faste ruter. Motionister,

cyklister og andre skovgæster kan stresse dyrene, idet deres ruter

og hastighed ikke er regelmæssige. Mindre dyr påvirkes kun i meget

ringe grad af både motortrafik og besøgende i skoven.

Indstilling

Synspunkt noteret

D8 Rica Jensen

Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at det er nødvendigt med så

mange dispensationer til indvindingstilladelsen. Jeg frygter, at dispensationerne

gives på bekostning af natur og miljø. Jeg vil gerne have information

om belastning på natur, miljø og grundvand, samt til- og frakørselsforhold.

Jeg vil gerne have tilsendt Regionplantillægget.

Vurdering

Nødvendige dispensationer bliver givet i overensstemmelse med gældende

lovgivning. I forbindelse med tilladelse til indvinding af råstoffer,

foretages en afvejning af råstoffernes kvalitet og mægtighed, mod naturværdierne

i det ansøgte område.

Indstilling

Synspunkt noteret.

D9 Ole Wøide

Med de følgende indvendinger tager jeg afstand fra såvel Regionalplantillæg

nr. 186 som 201 om udgravning i Tistedområdet og Rold Skovs

østligste del.

I tillæggene henholder man sig til, at støjgrænserne skal overholdes.

Men hvilke støjgrænser? De støjgrænser er måske anvendelige i byen,

hvor støj bliver tålelig fordi den opsluges af baggrundsstøjen, som byboen

har vænnet sig til i et sådant omfang, at han ikke længere bemærker

den.

Sådan er det ikke her, hvor vi bor. Her findes der kun sjældent bag-

40 Teknik og Miljø

More magazines by this user
Similar magazines