Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum Skove

Større pattedyr vil muligvis undgå området umiddelbart omkring råstofgraven

i den periode der arbejdes. Mindre dyr vurderes ikke at blive påvirket

af indvindingen eller kørslen til og fra råstofgraven.

De vilkår, der stilles til støjniveauet i forbindelse med råstofindvinding, er

i overensstemmelse med ”Vejledning fra Miljøstyrelsen” nr. 5/1984, Ekstern

støj fra virksomheder, med supplerende vejledninger nr. 5/1993 og

3/1996.

Efterbehandlingsplanen involverer etablering af levesteder for organismer

med akvatisk livscyklus, samt af lysåbne biotoper. Herved kan et

mere spændende naturområde med større biodiversitet og bedre sammenhæng

mellem Rold Skov-komplekset og Lille Vildmoseområdet opnås.

Desuden vil der på intet tidspunkt i graveperioden være mere end

ca. 10 ha åbent, og der foregår således en løbende efterbehandling.

De områder der er søgt om indvindingstilladelse til, ligger i Siem og Hellum

skove, i den østlige del af Rold Skov. De berørte skovområder er i

øjeblikket intensivt drevet, stedsegrøn monokultur, og vil udgøre omtrent

1 % af Siem og Hellum skove.

Indstilling

Synspunkt noteret.

D11 Jes Olesen

Underskriftsindsamling – 13 underskrifter (Beboere og brugere af ejendommen

Hellum Hedevej 7, 9520 Skørping)

Råstofindvinding i Siem og Hellum skove vil få meget store konsekvenser

for mennesker og trafik i området med støj og støv i en meget lang årrække.

Rold Skov har en væsentlig betydning for hele områdets kendetegn

i form af store uforstyrrede skov- og naturområdet, der har stor

værdi for turismen. Det vil derfor være katastrofalt, hvis området fremover

bliver kendetegnet ved en stor, støjende og støvende grusgrav med

tilhørende voldsom lastbiltrafik, specielt i sommerhalvåret i stedet.

Konsekvenserne for naturen og skovens dyr og planter vil blive meget

stærkt påvirket, både mens der graves og i al fremtid, da krateret efter

gravning aldrig vil forsvinde. Beskyttelsen af drikkevandet vil ligeledes

være påvirket negativt i al fremtid, som følge af grusgravningen.

Jeg vil derfor gerne med min underskrift gøre indsigelse mod, at der sker

grusgravning i Siem og Hellum skove.

Vurdering

Trafik-, støj- og støvpåvirkningen er beskrevet andetsteds.

Det område der påvirkes, er i dag intensivt drevet nåleplantage, og udgør,

når råstofgraven har sin maksimale udbredelse, ca. 10 ha, eller ca.

1 % af Siem og Hellum skove.

Teknik og Miljø 45

More magazines by this user
Similar magazines