Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum Skove

Råstofindvinding er en irreversibel proces, der medfører store terrænændringer,

heriblandt en sænkning. I forbindelse med indvinding af råstoffer

fra Siem og Hellum skove, efterbehandles området således, at der

bl.a. sker en udjævning af graveskrænter og etablering af flere nye vådområder.

Der tilføres området et mere lysåbent præg, hvilket vil resultere

i et mere spændende naturområde med større afveksling i småbiotoper,

flere forskellige levesteder for dyr og planter, og dermed større biodiversitet

i området. Der vil således ikke blive efterladt et krater efter endt indvinding.

Tværsnit og oversigtskort over de efterbehandlede arealer findes

i Regionplantillægget.

Konsekvenserne for natur og dyreliv i og omkring planlægningsområdet

er beskrevet andetsteds.

Betydningen af råstofindvinding i området vurderes kun at få minimal

indflydelse på beskyttelsen af grundvandet, mens det efterbehandlede

område vil have stor gavnlig effekt på grundvandet, idet området skal

efterbehandles til naturformål, med forbud mod brug af pesticider og

gødning. Ligeledes genudlægges moræneler i forbindelse med etablering

af vådområdet, hvorved den beskyttelse de nu yder, genoprettes. Tilsvarende

overgår området fra intensiv dyrkning til ekstensivt dyrkede naturområder

således, at den potentielle nitratforureningsrisiko vil være

mindre.

Indstilling

Synspunkt noteret.

D12 Jette Seifert og Søren Gais Kjeldsen

Undertegnede skal herved gøre indsigelse over for råstofindvinding i

Siem og Hellum skove, idet det grundlæggende er vores opfattelse, at

VVM-redegørelsen har karakter af et partsindlæg, og ikke et sagligt planlægningsgrundlag

De enestående naturværdier i den østlige del af Rold Skov-området vil

blive ødelagt for en meget lang årrække, og landskabet vil herefter forandres

med deraf følgende betydelig ændring af den lokale flora og fauna.

Vi skal desuden påpege, at VVM-redegørelsens beskrivelse af naturværdierne

er mangelfuld, idet det ikke findes påvist, at der ikke findes flere

af de i habitatdirektivets bilag IV nævnte arter inden for udpegningsgrundlaget

for EF-habitatområde nr. 20.

Området er endvidere en væsentlig del af den økologiske korridor mellem

Rold Skov-området og de store naturområder i og omkring Lille

Vildmose, og en afgravning af næsten 100 ha vil have store negative

konsekvenser for hele områdets biologiske sammenhæng.

Området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser og

i nitratfølsomt område. Afgravning af langt størstedelen af overjorden vil

have betydelige langsigtede og uoprettelige konsekvenser for beskyttelsen

af grundvandet, og bør derfor ikke ske.

46 Teknik og Miljø

More magazines by this user
Similar magazines