Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum Skove

Krogh, Martin Overgaard Jensen, Henning Overgaard

Jensen, Maibrit Overgaard Jensen, Pernille

Overgaard Jensen, Kristoffer Overgaard Jensen, Ingo

Jensen, Tove og Egon Jensen, Kjeld Jensen, Eigil

Asp Jensen, Tove Drastrup

Beskyttelse af naturen

På Amtsrådsmødet d. 13/12 2005 blev Regionplanen 2005 endelig

vedtaget. I regionplanen er det omtalte område udpeget som naturområde

det indgår i den økologiske forbindelse, som sammenbinder Rold

Skov med skov- og andre naturområder i hhv. Lille Vildmose og Lovnkær

Skov.

Hvad godtgør, at Amtsrådet allerede på samme Amtsrådsmøde, nu stiller

et regionsplantillæg til høring, hvor området pludselig udlægges til

graveområde for råstofindvinding?

Er der i det hele taget p.t. brug for, at der udlægges flere råstofområder,

og hvorfor er de så ikke udpeget i Regionsplanen 2005?

Kommer økonomien over naturen?

Det foreslåede graveområde ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser

og i nitratfølsomt område.

Det overordnede område er udpeget som ”Særligt værdifuldt landskab” i

amtets fredningsplan fra 1985.

Det udlagte graveområde ligger i umiddelbar forbindelse til EFhabitatområde,

et så voldsomt indgreb, som graveområdet må siges at

være, (2-3 største område i Nordjylland) kan ikke undgå at have indflydelse

på flora og fauna i EF-habitatområdet, der ligger lige op af graveområdet.

Det står anført, at der vil være en afstand af 40-80 meter fra graveområdet

til EF-habitatområdet, hvad godtgør lige nøjagtig denne afstand,

hvorfor er det ikke 300 m, som er den gældende grænse jf. Naturbeskyttelseslovens

§ 17 ved opførelse af bebyggelse ved skove?

Ikke at forglemme er området fredskov, hvor der skal være tungtvejende

samfundsmæssige forhold for en dispensation. Findes denne ”tungtvejende”

grund, når der findes andre alternativer i det åbne land?

Det må være mere oplagt at placere råstofudvindingen i det åbne land,

hvor det ikke strider mod alle ovennævnte udlægninger/udpegninger,

særligt drikkevandsområde, økologisk forbindelse, fredskov, særligt værdifuldt

landskab og nærheden til EF-habitatområde 20.

Udpegningen til råstofområde strider klart mod amtets egen Regionplan

2005 jf. dette uddrag:

Retningslinie 5.1.7 – Ændret arealanvendelse i andre områder.

I jordbrugsområder og naturområder kan der ske en ændret arealanvendelse

til fremme af friluftslivets udfoldelsesmuligheder, jordbrugets

Teknik og Miljø 51

More magazines by this user
Similar magazines