Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum Skove

Projektet kræver dispensation fra skovlovens § 11til ophævelse af fredskovspligten.

Dispensationen gives ikke af amtet, men af Miljøministeren,

i dette tilfælde Buderupholm Statsskovdistrikt.

Udpegningen til råstofområde er i overensstemmelse med regionplan

retningslinie 5.1.7. Graveområdet består hovedsagelig af intensivt drevet

nåleskov. Råstofindvindingen med den skitserede efterbehandlingsplan

fjerner ikke grundlaget for opretholdelse af det særligt værdifulde landskab,

som formodes udpeget på baggrund af de markante terrænspring

på 10 – 20 meter øst for det tilladte område. Dette område berøres ikke.

Ligesom det kun er to meget dårligt vedligeholdte diger, der gives dispensation

til at fjerne.

Råstofindvindingen må ikke forårsage støvgener uden for råstofområdet,

og foranstaltninger til at modvirke dette er beskrevet i Regionplantillægget.

Endvidere viser DMI´s tekniske rapport nr. 99-13, at de fremherskende

vindretninger ved 4 nærliggende stationer er vestlige, ligesom det

også er fra denne retning, at de kraftigste vinde findes. De stormfældede

arealer vil blive tilplantet i løbet af 2006 og 2007, da råstofferne her ikke

skal indvindes foreløbig.

Større pattedyr vil muligvis trække bort fra indvindingsområdet i driftstiden,

mens mindre dyr og planter ikke vurderes at ville blive påvirket.

Firmaets botaniske undersøgelse vurderes af amtet til at være fyldestgørende

for området, da det drejer sig om intensivt drevet brugsskov.

EF-habitatområde nr. 20 og planlægningsområdet afgrænses fra hinanden

af en vej, hvortil der ikke må graves eller afrømmes muld nærmere

end 10 m.

Det er korrekt at kær nr. 12 og delvist kær nr. 10 ikke ejes af A/S Lindenborg

Gods. Dette burde fremgå klarere af VVM-redegørelse. Det er

rettet både her og i tilladelsen. A/S Lindenborg Gods kan ikke pålægges

vedligeholdelsen af fattigkær på andet end egne arealer, men såfremt

ejerne af kær nr. 12 og 10 ønsker, at dette skal indgå i plejeplanen, er

Lindenborg Gods A/S og NCC Råstoffer A/S åben for dialog. Plejen af

kær nr. 12 og 10 består alene i rydning af invaderede træer. Kærene er

til- og afløbsløst, hvorfor der ikke forventes en ændring af vandbalancen

m.h.t. gravning på naboarealerne.

Amtet har ingen beføjelser i forhold til jagtrettighederne – hverken indenfor

eller udenfor graveområdet.

Indstilling

Synspunkt noteret.

54 Teknik og Miljø

More magazines by this user
Similar magazines