Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Lindenborg Gods/NCC Råstoffer A/S Siem og Hellum Skove 2005

Nogle af de skriftlige indlæg indeholder forhold, der er beskrevet i afsnittet alternativer og andre

forslag har medført at projektet er blevet ændret.

Følgende konkrete bemærkninger har ført til ændringer af projektet:

Sikre de kulturelle værdier

Projektområdet er ændret således at råstofgravning kun sker vest for det markante nord - sydgående

jorddige, derved undgås ændring af diget og samtidig undgås at diget kommer til at fremstå

som et uheldigt landskabeligt element i form af en kam, hvilket ofte ses hvis der graves på begge

sider af et beskyttet dige.

Umiddelbart syd for arealet er der en stor koncentration af gravhøje. Den østlige del af område 3

(se figur 2-3) dvs. arealerne lige umiddelbart nord og vest for området med gravhøje er udtaget af

projektområdet. Projektområdet er blevet revideret således at råstofgraveområdet ikke berører

gravhøjene og en zone med en radius på 100 meter omkring gravhøjene, se figur 2-2.

Sikre naturværdier

VVM-redegørelsen beskriver påvirkningerne af dyrelivet og forslag til forbedringer af den økologiske

korridor ved ændring fra relativ ensidig intensiv nåletræsskov til ekstensiv skovdrift med hovedsagelig

løvtræer afvekslende med åbne arealer med vandhuller og hede.

Der er foretaget undersøgelser og vurdering af de mulige påvirkninger og projektet er tilpasset således,

at der ikke sker en påvirkning af grundvand og moser. Forslaget om at reducere invasion af

skov i moserne er imødekommet og der er udarbejdet et forslag til plejeplan.

Forslaget om at de efterbehandlede arealer udlægges til naturområder (afvekslende løvskov og

lysninger) uden gødskning og pesticidanvendelse for at sikre de særlige drikkevandsinteresser

imødekommes i projektet.

Sikre mod påvirkning af nærliggende habitatsområde

Projektområdet er flyttet 40-80 meter mod øst således at det geografiske opland til moser i det

nærliggende habitatsområde ikke bliver påvirket. Forslaget til efterbehandling af råstofområdet

indebærer en styrkelse af den økologiske korridor ved at erstatte tæt monokultur af nåletræer med

varierende natur bestående af skovarealer, overdrev/enge og vådområder.

Side 5 af 66

More magazines by this user
Similar magazines