Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Lindenborg Gods/NCC Råstoffer A/S Siem og Hellum Skove 2005

2 Beskrivelse af projektet

2.1 Projektets omfang og placering

VVM-området omfatter et areal på ca. 150 ha, hvoraf projektområdet (råstofområdet) udgør en

delmængde på ca. 83 ha. Projektområdet er i nogle af de følgende afsnit benævnt indvindingsområde

eller graveområde. VVM-redegørelsen beskriver hele VVM-området samt evt. påvirkninger af

naboarealer. Projektet omfatter indvinding og oparbejdning af 7-10 mio. m 3 råstoffer i en 20-30 årig

periode. Den årlige produktion forventes at blive i gennemsnit 250.000 m 3 , men kan naturligvis

afhænge af markedsforholdene og forventes derfor at svinge + 100.000 m 3 .

Det sammenhængende skovområde Hellum Skov, Siem Skov, Astrup Nørskov, Elsehøj Plantage

og Tisted Nørskov har et samlet areal på ca. 1300 ha. Den del som er ejet af Lindenborg Gods

udgør knap 800 ha (Hellum og Siem Skove). Projektområdet udgør ca. 83 ha (44 ha i vest og 39

ha i øst) svarende til ca. 6 % af skovene, hvoraf kun ca. 10 ha (mindre end 1 %) på et givet tidspunkt

vil være åbent i forbindelse med råstofgravning, se figur 2-1.

Projektområdet er adskilt i et østligt område (del af Siem Skov) og vestligt område (del af Hellum

Skov) af Thoruphedegårdsvej. Området er mod nord afgrænset af et område med nogle mindre

moser (Buck Jensen’s Spor og Høvejen). Mod vest er området placeret 40-80 m øst for Thisted

Hulvej. Thisted Hulvej markerer den østlige grænse af EU-habitatsområdet, se figur 2-2. Projektområdet

er mod øst afgrænset af et nord-sydgående jorddige, som samtidig markerer et landskabeligt

skift fra relativt fladt terræn med nåletræ i monokultur til meget kuperet terræn med en del

ældre bøgebevoksning. Mod syd er indvindingsområdet i den vestlige del (Hellum Skov) begrænset

af fredningszoner i forbindelse med 3 gravhøje og en §3 beskyttet mose og i den østlige del

(Siem Skov) af matrikelgrænsen mod naboskoven, som samtidig udgør kommunegrænsen.

Figur 2-2: Det reviderede projektområde med angivelse af de nærliggende gravhøje, diger og EUhabitatsområdet..

Side 6 af 66

More magazines by this user
Similar magazines