Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum Skove

Tillæg nr. 186 til Regionplan 2005

Området afgrænset på kortbilag 1 bliver omfattet af den generelle del

om regionale råstoffer i regionplanretningslinie 5.2.9 for de regionale

råstofinteresser som siger:

Retningslinie 5.2.9 – Regionale råstofinteresser

Inden for de regionale råstofområder må der ikke planlægges for eller

etableres anlæg, der begrænser mulighederne for råstofudnyttelse. Efter

endt udnyttelse overgår områderne til de på kort 1 viste arealtyper.

Ændringer på kort i Regionplan 2005:

På hovedstrukturkortet kortbilag nr. 1 ændres det viste område fra naturområde

til regionalt råstofområde. Området angives med en signatur

der viser, at området bagefter ændres til naturområde når råstofferne er

indvundet.

Redegørelse

Arealudlægget er en ændring af kortbilag 1 i Regionplan 2005 for

Nordjyllands Amt. Udlægget har hjemmel i planloven. Den tilknyttede

VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) er udarbejdet efter

de regler, der i henhold til planloven, er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse

nr. 1006. af 20. oktober 2005 (samlebekendtgørelsen).

Der tillades indvinding af sand, grus og sten fra 13. juni 2006 til 13. juni

2036 indenfor det område der er afgrænset på kortbilag fig. 1.

Udlægget er ikke til hinder for, at der senere kan foretages udvidelser

eller ændringer af det ansøgte areal. Hvis der sker udvidelser i forhold til

det projekt, der er behandlet i denne redegørelse, skal det forelægges

råstofmyndigheden, som vil screene den konkrete ansøgning for en evt.

VVM-pligt. Projektet og dets virkninger er beskrevet i VVM-redegørelsen.

Teknik og Miljø 7

More magazines by this user
Similar magazines