Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Lindenborg Gods/NCC Råstoffer A/S Siem og Hellum Skove 2005

grusgraven, hvilket vil resultere i en yderligere støjdæmpning af produktionen, samt mindske intern

kørsel.

Når gravningen har nået det omfang, hvor produktionsanlæg samt lagerbunker kan være i bunden

af graven, vil overjord og eventuel bagharpede materialer blive lagt umiddelbart bag ved produktionsanlægget,

hvor det kan indgå i efterbehandlingen. Således skal overjord og eventuel bagharpede

materialer kun flyttes én gang.

Fra dette stadie vil produktionen etapevis blive flyttet fremad. Hver gang der tages hul på et nyt

areal, vil et tilsvarende areal blive efterbehandlet med muld og overjord fra det nye areal. Det afrømmede

og ikke efterbehandlede areal vil til enhver tid ikke overstige 10 ha svarende til godt 1 %

af Hellum og Siem Skov samlede areal.

2.6 Drift

Produktionsanlægget i Siem/Hellum Skove er planlagt til at starte forholdsvis simpelt, for i løbet af

en årrække at vokse i omfang i takt med, at markedsforholdene tilpasser sig grusgravens tilstedeværelse

og omvendt.

Det kan således ikke på forhånd afgøres, om grusgraven vil blive fuldt udbygget som nedenfor

beskrevet, eller hvornår/om den enkelte produktionsenhed vil blive sat i drift.

Den beskrevne produktion skal derfor betragtes som den maksimale aktivitet, og det må anses for

sandsynligt, at denne produktion aldrig vil blive fuldt udbygget. På grund af VVM-reglerne beskrives

anlægget i det følgende som fuldt udbygget.

Afrømning og råstofgravning

Muld- og overjordsafrømning

Afrømning foregår typisk med en gummihjulslæsser (figur 2-8) og/eller bulldozer ved små overjordsmængder,

mens der benyttes en hydraulisk gravemaskine ved større mængder. I tilfældet

Siem/Hellum Skove, vil langt størsteparten af muld og overjorden blive flyttet væk med en bulldozer

til deponering i volde. Der kan være arealer, hvor afrømningen vil foregå med hydraulisk gravemaskine.

I dette tilfælde bliver mulden og overjorden kørt i depot med en dumper.

Eksempel på grusgravning i skov, Bromme Plantage. NCC Råstoffers råstofgrav ved Sorø.

Side 15 af 66

More magazines by this user
Similar magazines