Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Lindenborg Gods/NCC Råstoffer A/S Siem og Hellum Skove 2005

Internationale naturbeskyttelsesområder

Det ansøgte område ligger ca. 30 - 100 meter vest for EF-Habitatområde nr. 20, Rold Skov, Lindenborg

Ådal og Madum Sø.

Tilladelser og dispensationer

Udover tilladelse til råstofindvinding er følgende tilladelser og dispensationer nødvendige, for at

indvinding af sand, grus og sten kan foregå på de foreslåede arealer:

• Dispensation til at fjerne diger beskyttet i henhold til museumslovens § 29. Dispensationen

gives af Nordjyllands Amt.

• Tilladelse til vandindvinding efter Vandforsyningslovens § 20. Tilladelsen gives særskilt af

Nordjyllands Amt.

• Tilladelse til nedsivning efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Tilladelsen gives sammen med

en vandindvindingstilladelse af Nordjyllands Amt.

• Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til naturpleje ved vandstandshævning og rydning

af 12 delvist afvandede fattigkær. Dispensationen gives af Nordjyllands Amt.

• Dispensation fra skovlovens § 11 til ophævelse af fredskovspligten. Dispensationen gives

af Miljøministeren, i dette tilfælde Buderupholm Statsskovdistrikt.

• Vejadgangen til området skal være godkendt af Skørping Kommune.

Side 29 af 66

More magazines by this user
Similar magazines