Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Lindenborg Gods/NCC Råstoffer A/S Siem og Hellum Skove 2005

Påvirkning af jord og de geologiske lag vurderes ikke at udgøre et problem, da der ikke er andre

miljømæssige interesser knyttet til disse lag end de ovenfor beskrevne.

5.6 Skovdrift

De stormfaldsramte arealer vil blive drevet forstmæssigt videre indtil nogle få år før råstofindvinding

i et givet areal er planlagt, se oversigt over træartsfordeling på kortet, bilag 4 samt udsnit af

skovkortet figur 5-4 og 5-5. Det betyder samtidig at de stormfaldsramte områder vil blive genplantet.

Det vil typisk være med nåletræs kulturer herunder juletræer.

Hellum Skov

Det aktuelle råstofgraveområde omfatter den østlige del af Hellum Skov mellem Tisted Hulvej og

Thoruphedegårdsvej/Langsiggårdsvej.

Den del af Hellum Skov er domineret af nåletræs bevoksning i alderen fra år 1934-1984. 17 ha

svarende til ca. 40 % af arealet er enten ramt af fladefald eller spredt fald, se figur 5-4.

Den planlagte råstofindvinding vil ikke påvirke arealerne i en afstand varierende fra 40-80 meter fra

Thisted Hulvej (grænsen til EU habitatet området). Derved bliver de eksisterende beplantningsbælter

med skovfyr og lærk vest for de massive rødgranområder bevaret.

Placeringen af de enkelte skovafdelinger fremgår af bilag 4 og figur 5-4.

Skovafdeling 635, 636, 637, 642, 643 og 644

Arealerne er domineret af rødgran. Arealerne er kun i mindre omfang påvirket af vinterstormen,

dog er næsten 30 % af afdeling 643 ramt af stormfald. Den nordlige del af skovafdeling 635, som

er opland til mosearealerne i skovafdeling 634 vil ikke blive berørt af indvindingen.

Skovafdeling 646 og 649

Et mindre moseområde (< 0,1ha) i den sydlige del af 649 er planlagt udtaget af råstofgraveområdet.

Området er præget af et meget stort stormfald, som udgør mere end 50 % af området. Det

vurderes, at de resterende arealer vil være ustabile, og det kan blive nødvendigt at skove den resterende

del inden for en periode på 5-10 år.

Skovafdeling 651 og 652

Arealerne er ekstremt præget af stormfald, idet mere end 60 % enten er fladefald eller spredte fald.

De resterende arealer forventes at være ustabile. Det øst - vestgående jorddige mellem 652 og

653 samt 651 og 654 vil blive gennemgravet i forbindelse med råstofindvindingen. Det vurderes at

de resterende arealer vil være ustabile, og det kan blive nødvendigt at skove den resterende del

inden for en periode på 5-10 år.

Skovafdeling 653 og 654

Råstofgraveområdet skal minimum holde en zone på 100 meter fra gravhøjene. Mere end 30 % af

det øvrige areal er stormfaldsramt. Det vurderes at de resterende arealer vil være ustabile, og det

kan blive nødvendigt at skove den resterende del inden for en periode på 5-10 år.

Siem Skov

Det aktuelle råstofområde omfatter skovafdelingerne i den sydvestligste del af Siem Skov dvs. øst

for Thoruphedegårdsvej, syd for Høvejen og vest for det markante nord - sydgående jorddige, som

blandt andet adskiller skovafdelingerne 690 og 686.

Den aktuelle del af Siem Skov er på knap 40 ha, hvoraf 14 ha er juletræer, 8,5 ha er stormfaldsramt

og den resterende er hovedsagelig nåletræsbeplantning med en alder fra år 1951 – år 1987,

se skovkort, figur 5-5. Der forekommer desuden mindre bevoksningsbælter med løvskov, hvoraf

Side 34 af 66

More magazines by this user
Similar magazines